KIEBŁOWO

1288 wzm. 1431 Kieblow (Obra A 2), 1312 kop. XVII w. Keblowo (Wp. 2 nr 951), 1319 Kiblow (Wp. 2 nr 1011)., 1320 kop. XVII w. Kivelow, Kimblow (Wp. 2 nr 1018), Kyblow (Wp. 2 nr 1021), 1327 kop. XVII w. Keblow (Wp. 2 nr 1081), 1334 kop. XVI w. Keblov (Wp. 2 nr 1137), 1383 kop. XV w. Keplow (MPH 2, 728), 1393 or. Kyeblow (Wp. 3 nr 1929), 1397 Kieblowa (DBL nr 122), 1405 Keblouia (ACC 1, 74), 1414 Keblowa (KoścZ 4, 13v), 1418 Keblof (KoścZ 4, 334v), 1420 Kyeblowo (MS 3 supl. nr 91), 1440 Kemblow (Wp. 5 nr 672), Gyeblowo! (AC 2 nr 1100), 1449 Kieblowo (ACC 134, 475v), 1451 Kiewlow (ACC 134, 477), 1451 kop. 1605 Kiewłów (PG 662, 486), 1474 Kewil (Scriptores rerum Silesiacarum, t. 1, Breslau 1835, s. 376), Kiefel (Scriptores rerum Silesiacarum, t. 4, Breslau 1850, s. 14), 1486 Kyeplowo (PG 10, 53v), 1507 Kyebloff (ASK I 5, 1v), 1530 Cyeblowo (ASK I 3, 126v), obecnie Kębłowo, miasto nad Obrą, 7 km na S od Wolsztyna.

1. 1327 n. miasto (civitas, Wp. 2 nr 1081); 1393 n. oppidum (Wp. 3 nr 1929); 1424 civitas (KoścZ 5, 454; KoścZ 8, 42); 1424 n. oppidum (KoścZ 8, 158rv).

1507 n. pow. kośc. (ASK I 5, 1v); 1401 n. par. własna (Wp. 7 nr 403); 1510 dek. Grodzisk (LBP 157).

2. Młyny: 1414 Tomek i Dobrogost z K. w sporze z opatem z Obry o podnoszenie wody i zalanie im młyna (KoścZ 4 k. 13v, 116v, 117); 1416 ciż w sporze z opatem z Obry o budowę młyna (KoścZ 5, 17); 1417, 1419 wzm. 1653 spór o mł. między Obrą i K. (Obra B 3, 298); 1485 mł. do mielenia zboża i słodu, drugi mł. poruszający piłę → Kiebłowo dobra p. 3; 1527 ugoda Małg. Kiebłowskiej wd. po Mik. Potulickim i jej synów Andrzeja i Stanisława Potulickich z opatem z Obry w sprawie młynów Kiebłowskiego i Oberskiego (Obra B 3 s. 254-258).

1418 Dobrogost Kiebłowski i opat z Obry mają przywieść urzędników, aby orzekli w miejscu między K. i Obrą, czy podnoszenie poziomu wody w mł. Obra powoduje zalanie brzegów kiebłowskich [rz. Obry] (KoścZ 4, 334v).

Granice: bez daty (wzm. 1653) spór o granice między K. a Niałkiem Małym (Obra B 3, 299); 1325! granice między K., Niałkiem a Obrą (Obra B 3, 304); 1417, 1420, 1421, 1428, 1437 spory o granice K. i Niałka (Obra B 3 s. 295, 297, 298, 299); 1505, 1527 granice między Obrą a K. (Obra B 3 s. 299, 300).

1419 Dobrogost Kiebłowski z Więcoszką Niałecką mają wybrać sędziów polubownych, by rozgraniczyli Niałek i K. (KoścZ 4, 405); 1420 tenże z bratankami Niemierzą i Dobrogostem, dziedzice w K. w sporze z Więcoszką Niałecką o rozgraniczenie [dóbr K. i Niałka?] (KoścZ 5, 232); 1420 Więcoszka z Niałka przysięga, że granice między K. a Niałkiem Małym są takie, jak objechał je Dobrogost [Kiebłowski] (KoścZ 5, 235v); 1420 Abraham Kiebłowski zobowiązuje się zachować granice między K. a Niałkiem, jakie ustanowił Dobrogost Kiebłowski (KoścZ 5, 235v); 1445 rozgraniczenie dóbr K. i Solec Abrahama z K. od wsi kl. w Przemęcie: Łupice, Stary Dwór, Ptowy i Mochy; granica biegnie od miejsca zw. Obrzyca przez błota do kopca nad stawem obok Księżego Brodu, stąd do pala w stawie wbitego w środku jazu; staw należy do kl., a jaz do wsi Solec; stąd granica biegnie do rzeczki Kopaniec i od niej do rz. Stara Rzeka, na której na wyspie jest kopiec narożny dzielący Przemęt od Solca (AE IX, 15; BJ 8057 IV, 203); 1449 rozgraniczenie K. i Solca, dóbr Abrahama Kiebłowskiego od Starego Dworu i Mochów, dóbr opata z Przemętu; granica biegnie od kopca narożnego za [obiektem nieokreślonym zw.] Dziemiona między Starym Dworem a m. K. do kopca narożnego między Solcem a Przemętem (KoścZ 14, 19); 1450 spór o rozgraniczenie m. K. i wsi Solec Abrahama Kiebłowskiego od dóbr Stary Dwór, Mochy i Przemęt opata przem.: Kiebłowski ma wskazać 12 kopcy, 13 pali i rów graniczny; opat zaprzeczył tej granicy (KoścZ 14, 45); 1451 role położone pod m. K., droga z K. do Byrzyny, Tarnowa Struga, rola zw. Piętowa Niwa, role za młynem z tej strony jez. Święte i jez. Kotucz, rola młynarza, droga ze Śląska, ogrody, brama miejska, droga z K. do Stradynia → p. 5; 1485 dwór przy kościele z wielkim ogrodem → Kiebłowo dobra p. 3; 1494 jeziora Orchowo Wielkie i Małe → Kiebłowo dobra p. 3; 1494 kopiec narożny między K., Mochami a Kolskiem [w ks. głog.] opodal skrzyżowania dróg, przy drodze wiodącej z K. do Kolska, w pobliżu bagna Dzemowa (Reces 16); 1521 kopiec narożny między Jaromierzem, Obrą i K. (KoścZ 24, 153v-154v); 1522 jez. Orchowo leży w lesie zw. Kiebłowski Bór (PG 15, 481v); 1527 jaz między jez. Orchowo i Wilcze a granicami K. i Obry → Kiebłowo dobra p. 3; 1527 Małg. Kiebłowska, wd. po Mik. Potulickim z synami Andrzejem i Stanisławem, oraz opat z Obry rozgraniczają m. K. od Obry; kopiec narożny zw. Marciszewski leży na Ostrowie Sołeckim i dzieli K. oraz wsie klaszt. i Jaromierz; następne kopce znajdują się: między jez. Wilcze i tonią zw. Zassowski Zgon [najeż. Orchowo]; nad Zassowską Strugą między jazami Kiebłowskich a jazem klaszt.; nad ścieżką przez wzgórze Kotowe Góry; nad tonią na jez. Kotucz, czyli nad zgonem Kotucza; nad jez. Kotucz, które należy po 1/2 do K. i do kl. w Obrze, na brzegu zw. Bronin i Zgonowa; dalej granicę wyznacza jez. Rzytka, w którym poddani panów z K. mają wolne rybołówstwo; potem granica biegnie do jez. Martwica, a od niego przez winnicę do [lasu] Laskowiec, w którym kopce narożne dzielą K., Obrę i Jaromierz (Obra B 3 s. 258-260; PG 75, 605); 1527 ciż z opatem z Obry rozgraniczają m. K. i Obrę; na granicy mają wznieść kopiec narożny dzielący Niałek Wielki, Niałek Mały i Obrę; dalej kopce dzielą łąki wsi Niałek Mały wzdłuż ścieżki między rz. Dojcą a winnicą aż do jez. Radusz, które przypada Kiebłowskim; w wodach między jez. Radusz a jez. Sienno obie strony mogą łowić ryby, ale jez. Sienno z toniami Rzytka, Iwka, Skrzynka Wielka i Mała należy do klasztoru; jez. Kotucz ma zostać wspólne i nie podzielone; odnowić należy kopce za jez. Kotucz, czyli za zgonem, wzdłuż ścieżki aż do kopca narożnego dzielącego K., Jaromierz i Obrę (Obra B 3 s. 254-258; PG 73 s. 603-605); 1528 opis granicy wlkp.-śląskiej (→ Wielkopolska granica): droga z Konotopu do m. K.; kopiec narożny na skrzyżowaniu, czyli U Krzyża, które jest granicą m. K., wsi Mochy w Wlkp. i Kolska w ks. głog.; granica między K. i Jaromierzem w Wlkp. a Kolskiem biegnie od jez. Orchowo i rz. Obrzyca płynącej z Kolskiego Młyna, ścieżką przy jez. Orchowo do strumienia zw. Uście aż do kopca narożnego przy tym strumieniu, pod Wielkim Lasem, który wyznacza granicę m. K., Jaromierza i wsi Klinice w ks. głog. (Reces s. 13-14, 16-17).

1544 woźny z inicjatywy opata z Obry dokonuje oględzin 2 jazów zbudowanych na jez. Martwica przez urzędnika (factor) i poddanych Wacława Zaremby z K. (KoścG 8, 608v-609); 1546 opat z Obry pozywa Dorotę Potulicką, ż. Wacława Zaremby, z m. K. i przyległych wsi, o przekopanie w 1543 grobli koło stawu i młyna w Obrze, o usunięcie pala gran. w rz. Obrze, który rozgranicza K. i Obrę, o łowienie ryb w jez. Kotucz i Radusz bez podziału z opatem, przez co poniósł on stratę w wysokości 40 grz., o wyłowienie w 1543 ryb wartości 40 grz. z jez. Rzytka we wsi Obra, o wyłowienie ostatniej zimy ryb wartości 50 grz. z tegoż jeziora, o łowienie ostatniej zimy ryb w jez. Kotucz i Radusz bez podziału z opatem, który poniósł przez to stratę w wysokości 40 grz., o zniszczenie od 1543 począwszy jazów na rz. Obrze, jakie należą do kl. w Obrze, który poniósł przez to szkodę w wysokości 50 grz. (KoścZ 29 k. 119, 120v-121v, 122v-123v, 124v-125, 126, 128, 130); 1564 opat z Obry nadaje Wincentemu ze Swarzynia [obecnie Swarzynice na Śląsku, 1944 Schwarnitz] m. in. barcie od miejsca zw. Kamień, od granic kiebłowskich do granic jaromierskich; wspomn. droga z Obry do K. (KoścG 17, 163); 1566 barcie → Kiebłowo dobra p. 3; 1567 protest opata z Przemętu przeciw Mik. Łąckiemu kaszt. kam. i Annie Kiebłowskiej, żonie Marcina Herburta z Wolsztyna jako właścicielom K. i Solca: opis granicy – kopiec narożny zw. U Krzyża dzieli Ciosaniec, Łupice, Stary Dwór, Ptowy i Mochy nal. do kl. przem. od m. K. i wsi Solec dziedziców z K.; stąd granica biegnie ścieżką przez bagno do wyspy Kunicza, potem przez wyspę Drożyska, ostrów Nierącz, zarośla Rokitowy Kierz, Święciechowski Ostrów, wyspę Drożawy, ostrów zw. Na Gajach, ostrów Długie Niwy, ostrów Dębieć do kopca przy płyciźnie jez. Mochy, zw. U Księżego Brodu, dalej przez ten bród do rzeczki Kopanica, której 1/2 należy do Solca a 1/2 do Mochów, i tą rzeczką do Starej Rzeki płynącej obok ostrowa Wądroj, gdzie leży kopiec narożny, który dzieli Solec i Siekowo (KoścG 20 k. 87v-88).

1441 dom pleb. z K. (AC 2 nr 1112).

1482 przedmieścia → p. 5.

3. Własn. szlach. → Kiebłowo dobra; 1327-1566 mieszczanie z K.: 1327 Geriz i Henusz (Wp. 2 nr 1081); 1405 Borek z braćmi Wojtkiem i Mikołajem; Janusz Lewicki [z Lewic k. Lwówka] (ACC 1, 157); 1405 Świętosław Klemp (ACC 1, 92v-93); 1420-22 Kachna (Katarzyna) Klempowa, obecnie ż. Andrzeja mieszcz. kośc. toczy proces z Dobrogostem i Abrahamem Kiebłowskimi o to, że nie pozwolili jej wywieźć z K. mis (sartagines) i 4 kotłów (caldaria; KoścZ 6 k. 96, 100v, 106v, 108, 133-133v, 156, 172, KoścZ 7 k. 19v, 38); 1420 taż toczy proces z synem Jandro o 7 1/2 grz. (KoścZ 6 k. 108, 126); 1422 Dziersław i Andrzej (WR 3 nr 929); 1423 Dziersław niegdyś Borowski [z Borowa k. Czempinia]; świadkowie przysięgają, że nie ma on pr. miejskiego w K. (WR 3 nr 983); 1426 Henryk Finger (ACC 9, 303); 1427 Mikołaj Dzięcioł1Dzięcioł, z pewnością identyczny z Mik. Dzięciołem, w 1424 oskarżony był przez opata z Obry o porwanie 2 ludzi opata (KoścZ 8, 15v). Pochodził z Mazowsza → cz. I. s. 550 przyp. 7 (KoścZ 8, 349v); 1428 Mikołaj kowal toczy proces z opatem z Obry (KoścZ 9, 2); 1451 ogród w K. należący niegdyś do mieszcz. Ogorzały → p. 5; 1468 Wojciech Kiełpiński [z Kiełpin k. Wolsztyna] witryk kościoła par. w K. (ACC 47, 73); 1468 Marcin poddany (servilis) z K. (ACC 47, 73); 1472 Piotr szewc; kl. w Obrze nie uiścił mu 4 grz. za zrobione w ciągu 3 lat buty (ACC 52, 75); 1486 Barbara, ż. Marcina mieszcz. z K., z siostrą Anną, sprzedaje swe części w Zadorach Mikołajowi i Janowi z Zador (PG 10 k. 53v, 117v); 1508 Maciej urzędnik (factor) w K. toczy proces z opatem z Obry i zostaje uwolniony od zarzutu przyjęcia (odebrania?, recepcio) pieniędzy od pewnego kmiecia (laicus) podpalacza (ACC 85, 40v); 1508 Piotr Litra krawiec jest dłużny 3 wiard. bez 1 gr Marcinowi sołtysowi z Chorzemina (ACC 85 k. 56v-57); 1529 Stefan kuśnierz (Obra B 3 s. 22-23); 1566 Klemens Kłysz jest dłużny 18 grz. swemu panu Mik. Łąckiemu → Kiebłowo dobra p. 3.

1417-1519 cło: 1417 Dobrogost Kiebłowski toczy proces z opatem z Obry o to, że ludzie opata nie płacą cła [w K.], za co Dobrogost zajął im 5 koni i kozę (KoścZ 4, 302); 1428 sąd orzeka, że kmieć Mikołaj ma płacić cło w K., tak jak in. ludzie (KoścZ 9, 105); 1519 król Zygmunt Stary kwituje Piotra Ocieskiego z ceł babimojskiego, międzyrzeckiego, zbąszyńskiego i kiebłowskiego za 1 rok (MS 4/2 nr 12 288); 1519 tenże król ustanawia Piotra Opalenickiego (Opalińskiego) zarządcą komór celnych, m. in. w K. (MS 4/2 nr 12351).

1458 m. K. ma dostarczyć 4 pieszych na wyprawę do Malborka (CMP nr 129).

1462-1464 m. K. płaci cyzę w 7 ratach po: 10 gr, 1/2 kopy, 1 grz. i 6 gr, 9 wiard. i 5 gr, 1 kopę, 1 1/2 grz. i 10 gr, 1 grz. i 6 gr (M. Poznań 11854); 1507 pobór szosu od ról (ASK I 5, 1v); 1530 pobór od 1 ł. (ASK I 3, 126v); 1563 pobór: 6,5 ł., 24 rybaków na rzece [Obrze], 3 na bagnach, 2 komor., 13 rzem., 3 kotły gorzałczane i 2 gorzelnie (propinae cremati) (ASK I 4, 171); 1583 pobór: 4 ł. miejskie, 3 ł. opust., 7 rybaków, 2 rzem., 3 komor., mł. o 2 kołach, od kotła gorzałki 24 gr; razem 10 zł 26 gr (ŹD 95).

4. 1327-1432 wójtowie: 1327 Stanisław (Wp. 2 nr 1081); 1400 Siestrzeniec (Lek. 2 nr 2750); 1412-13 Zofia (Zofka) wd. po Urszuli (Orszulina) wójcie z K. z dziećmi toczy proces przeciwko Bronce ż. Jana Rycerza mieszcz. kośc. swej pasierbicy; sąd nakazuje Zofii zapłacić Bronce 9 grz. (KoścZ 4 k. 1, 4v, 50v); 1418-24 Dziersław (KoścZ 5, 79v): 1424 tenże toczy proces z Hamplem mieszcz. kal. [niegdyś mieszcz. kośc.], pozwany o pieniądze, jakie winien mu jest Abraham z K. (KoścZ 8, 2v); 1429-32 Wyszech (KoścZ 9, 191; KoścZ 10, 18); 1422 wójtostwo → Kiebłowo dobra p. 3.

Starsi: 1405 Stachnik, Staszek, Stanisław (ACC 1 k. 154v, 158, 158v); 1420 Dziersław (KoścZ 6, 113); 1421 Tomasz s. Hinczki (KoścZ 6, 169v).

1420 rajcy (KoścZ 6, 106v); 1449, 1472 rajcy → p. 5.

1468 burmistrz Jerzy, witryk kościoła par. w K. (ACC 47, 73).

5. 1401 nowo erygowany kościół par. w Rzeszotarzewie [obecnie Rostarzewo] ma się cieszyć takimi samymi prawami, jakie posiada kościół w K. (Wp. 7 nr 403); 1426 Mikołaj pleb. w K. w sporze z pleb. z Komorowa o dzies. z 1 ł. opust. i z sołectwa w Byrzynie (ACC 9, 191v); 1426 tenże zawiera ugodę z pleb. w Komorowie w sprawie dzies. z Byrzyny: pleb. z Komorowa ma posiadać dzies. snop. z 2 ł. sołectwa, zaś pleb. z K. dzies. snop. z pozostałych łanów w tej wsi (ACC 9, 218v); 1451 kościół Ś. Bartłomieja posiada czynsz 3 gr z ogrodu pod K. → niżej.

1482 Uriel Górka bp pozn. daje kapitule pozn. m. in. dzies. z przedmieść w K., a 1493 Aleksander VI pap. potwierdza wspomn. nadania bpa pozn. (Theiner 2 nr 286); 1510 par. w K. [formularz nie wypełniony] (LBP 157); 1510 Byrzyna płaci dzies. plebanowi w K. (LBP 158); 1564 do par. w K. należą dzies. z 7,5 ł. we Wroniawach, 11,5 ł. w Widzimiu, po 1 wiard. z ł. (IBP 304); 1581 do par. K. należą Niałek, Widzim, Stradyń, Wroniawy i Solec (ŹD 75); 1603-1607 kościół par. Ś. Bartłomieja w K., do par. należą: K., Niałek Mały, Widzim, Wroniawy, Solec, Stradyń (AV 3 k. 15v-16).

1409-1550 plebani: 1409 Andrzej (ACC 2, 123); 1410 pleb. z K.2W or.: Petrassius Cordzbok debet statuere intercessorem abbatem Obra plebanum de Keblowo. Nie wiadomo, czy chodzi o dwie różne osoby, czy też o opata będącego zarazem pleb. w K. Opatem w Obrze był w 1409 Gotfryd, w 1416 Herman, a przed nim jeszcze Henryk (Krasoń 156) (KoścZ 3, 142); 1412 Jan (KoścZ 4, 10v); 1426-1440 Mikołaj → wyżej; 1440 tenże złożył godność na ręce bpa pozn., nowego pleb. ma prezentować Abraham dz. w K. (RH 10, 277); 1457 Mikołaj, opiekun dzieci Ady z Rakoniewic (ACC 38, 24v); 1496 Marcin (ACC 73 k. 110, 114); 1496 Bartłomiej Niedorastaj z Widzimia skazany na dożywotnie więzienie za zabójstwo Marcina ze Żnina pleb. w K. (ACC 73, 168v); 1505 Maciej, dz. w Pigłowicach (PG 13, 57v); 1519 Stefan, rezygnuje z godności a oficjał pozn. instytuuje Jakuba z Wolsztyna (ACC 94, 74v); 1530 Jakub (ACC 105, 70); 1550 Maciej Siedlecki instytuowany po śmierci Jakuba z Wolsztyna (ACC 118, 251v); 1550 Mac. Siedlecki pleb.; Jan Krotoski kaszt. rogoz. i Rafał Leszczyński kaszt. przem. patronowie kościoła par. w K. (ACC 118, 279-279v).

Inni duchowni: 1429 Andrzej rektor szkoły w K., w sporze z rektorem szkoły z Kopanicy o to, że ten wysłał swych uczniów nocą do K. i porwali oni kleryka Pawła (ACC 12, 191); 1434 Jan kleryk z K. (ACC 18, 75); 1439 Mikołaj pleb. ze Zbąszynia zeznaje, że Maciej kapłan w K. udzielał komunii pod dwiema postaciami (RH 10, 274); 1444 Andrzej wikary (ACC 27, 55).

1468 witrycy: Jerzy burmistrz i Wojciech Kiełpiński (ACC 47, 73).

Altarie w kościele par.: 1456 Marcin altarysta ołtarza NMP kupuje z zastrz. pr. odkupu czynsz na 1/2 Parzęczewa za 60 grz. (ACC 38, 24)3Now. 2, 455, podaje, że w 1457 nastąpiła erekcja altarii NMP; w rzeczywistości musiała być ona erygowana wcześniej, gdyż altarysta Marcin w 1472 wspominał o swym poprzedniku, Macieju; 1468 Katarzyna dz. Kawczyna ż. Abrahama z K., wypełniając ostatnią wolę zm. ojca, Andrzeja z Jaszkowa, prosi bpa pozn. o erygowanie altarii w kościele par. w K. i nadaje jej 9 grz. czynszu we wsi Kawczyn z zastrz. pr. wykupu za 112 grz.; bp pozn. eryguje altarię ŚŚ. Andrzeja Apostoła, Katarzyny i Barbary w K. (AE 2, 243); 1472 Marcin altarysta ołtarza NMP, za zgodą burmistrza, rajców i bractwa ubogich, jako patronów, kwituje odbiór 60 grz. [sumy głównej] i 5 grz. czynszu, zapisanego niegdyś przez Stanisława ze Zbąszynia zm. altaryście Maciejowi, od Małgorzaty, wd. po tymże Stanisławie i ich dzieci (ACC 53, 98v); 1472 nadanie czynszu dla Marcina altarysty ołtarza NMP, ŚŚ. Barbary, Katarzyny, Marcina i Wawrzyńca4Zdaje się z tego wezwania wynikać, że erygowana w 1468 altaria ŚS. Andrzeja, Katarzyny i Barbary została połączona z altarią NMP; Now. 2 s. 454-455 → Kiebłowo dobra p. 3; 1510 altaryści w K., formularz nie wypełniony (LBP 212); 1603-1607 altaria w kościele par., który spłonął; patroni nie prezentują kandydata na altarystę (AV 3 k. 15v-16).

Prepozytura i szpital Ś. Ducha: 1449 Andrzej [Bniński] bp pozn. potwierdza erekcję tejże prepozytury pod miastem K., ufundowanej przez Ottona Tracha z Prochów; uposażenie jej stanowi 5 grz. czynszu z nie wymienionych imiennie dóbr; prep. ma odprawiać nabożeństwa i sprawować opiekę nad starcami i chorymi; pr. patronatu należy do rajców K., pierwszym prep. ma być Tomasz z K. (BJ 8057 IV, 265; ACC 134, 475); 1449 Otto z Prochów nadaje Tomaszowi prep. Ś. Ducha pod K. 5 grz. czynszu od sumy 60 grz. kupionej przezeń z zastrz. pr. wykupu na wsi Łęki Małe w pow. kośc.; jeśliby dziedzice tej wsi chcieli wykupić ową sumę, mają złożyć 60 grz. rajcom m. K., a ci nabędą inny czynsz (PG 3, 64); 1449 Tomasz prep. w sporze z dziedzicami z Prochów (ACC 32, 49v).

1451 Abraham Kiebłowski z ż. Katarzyną nadaje szpitalowi Ś. Ducha pod K. czynsze z ról położonych pod m. K., po lewej stronie drogi z miasta do Byrzyny aż do Tamowej Strugi, z wyjątkiem roli zw. Piętowa Niwa, nadto z ról położonych za młynem z tej strony jez. Święte i innego jez. Kotucz, z wyjątkiem roli młynarza na krańcu grobli z prawej strony drogi wiodącej na Śląsk aż do Nojewej Góry oraz czynsz po 2 gr z 2 ogrodów leżących za ogrodem pleb., po lewej stronie drogi wiodącej do Byrzyny i po 2 gr z 2 ogrodów leżących za bramą miejską obok fosy po prawej stronie drogi z K. do Stradynia; nadto nadaje ogród niegdyś należący do mieszcz. Ogorzały, po lewej stronie drogi do Stradynia, z zastrz. 3 gr czynszu dla kościoła Ś. Bartłomieja (ACC 134, 477; PG 662, 486); 1462 Andrzej prep. kupuje czynsz 5 grz. we wsi Łęki Wielkie za 60 grz. (ACC 42, 39v); 1462 Kacper z Dąbrowy zapisuje szpitalowi na przedmieściu K. 5 zł, 2 grz. i 1 wiard. obiegowej monety oraz 2 grz. półgr czynszu z Dąbrowy (PG 6, 206v); 1508 Mac. Pigłowski prep. Ś. Ducha w K. kupuje z zastrz. pr. odkupu od Jana Szołdrskiego i jego ż. Katarzyny 5 grz. czynszu do sumy głównej 60 grz. na Szołdrach (PG 14, 39); 1510 prepozytura pod K. ma 5 grz. czynszu w Szołdrach oraz 3 grz. czynszu w Wierzei, które to 3 grz. kupił kan. [pozn. Andrzej] Ciesielski; z tych 3 grz. jedna dla prep., a dwie dla ubogich; prepozytura ma ogród (LBP 157); 1519 Jakub prep. rezygnuje z beneficjum, a oficjał pozn. instytuuje Jakuba z Wolsztyna na prepozyturę połączoną z par. w K. (ACC 94, 74v); 1522 oficjał pozn. na prośbę opata z Obry i Mik. Kiebłowskiego kaszt. rogoz. jako patrona rozłącza par. i prepozyturę w K., gdyż opat trzymając szpital nie może jednocześnie zadowalająco pełnić obowiązków pleb. (ACC 97, 14v); 1536 Jan prep. w sporze z Janem Puzą [Szołdrskim] i Marcinem Szołdrskim o 5 grz. zaległego czynszu (ACC 110, 96); 1603-1607 była prepozytura jest połączona z par. w K. (AV 3 k. 15v-16).

6. 1397-1405 Maciej s. Marcina z K., notariusz publiczny (ACC 1, 74; DBL nr 122; Wp. 1 nr 554); 1432 Kiebłowski ławnik w Sikorzynie (KoścZ 10, 37); 1451 Paweł s. Marcina z K. student w Krakowie (AS 1, 130); 1456 tenże uzyskuje stopień bakałarza na Uniwersytecie Krakowskim (L. prom. 47); 1477 Mikołaj z K. rektor kościoła Ś. Mikołaja w Poznaniu (CP 444, 14); 1488-93 Wawrz. Kiełpiński z K. pleb. w Drożynie [obecnie Drużyn] (LBP 244); 1519 Wojciech z K. prezentowany na pleb. w Kopanicy (MS 4/2 nr 12 226).

1446 Marcin i Marek przysięgają, że nie udawali się dla uprawiania herezji do Czech, K. ani do Zbąszynia (AC 2 nr 1207).

1474 Jan ks. żagański z polecenia króla węg. Macieja Korwina najeżdża Wielkopolskę; jego wojska palą m. K., a Jan ulega poparzeniu w czasie pożaru5Długosz (DH 5 s. 605-606) umiejscawia wypadek ks. Jana w Kopanicy. Roczniki głogowskie wspominają ogólnie, że stało się to podczas pustoszenia ziemi wsch. (Scriptores rerum Silesiacarum, t.10, Breslau 1877, 30), → PSB 10, 426 (Scriptores rerum Silesiacarum, t. 1, Breslau 1835, s. 376, t. 4, Breslau 1850, s. 14).

7. 1426 (KoścZ 8, 236); 1481 (CP 14, 622). Münch s. 56-58, 186; SzPozn. s. 140-142.

1 Dzięcioł, z pewnością identyczny z Mik. Dzięciołem, w 1424 oskarżony był przez opata z Obry o porwanie 2 ludzi opata (KoścZ 8, 15v). Pochodził z Mazowsza → cz. I. s. 550 przyp. 7.

2 W or.: Petrassius Cordzbok debet statuere intercessorem abbatem Obra plebanum de Keblowo. Nie wiadomo, czy chodzi o dwie różne osoby, czy też o opata będącego zarazem pleb. w K. Opatem w Obrze był w 1409 Gotfryd, w 1416 Herman, a przed nim jeszcze Henryk (Krasoń 156).

3 Now. 2, 455, podaje, że w 1457 nastąpiła erekcja altarii NMP; w rzeczywistości musiała być ona erygowana wcześniej, gdyż altarysta Marcin w 1472 wspominał o swym poprzedniku, Macieju.

4 Zdaje się z tego wezwania wynikać, że erygowana w 1468 altaria ŚS. Andrzeja, Katarzyny i Barbary została połączona z altarią NMP; Now. 2 s. 454-455.

5 Długosz (DH 5 s. 605-606) umiejscawia wypadek ks. Jana w Kopanicy. Roczniki głogowskie wspominają ogólnie, że stało się to podczas pustoszenia ziemi wsch. (Scriptores rerum Silesiacarum, t.10, Breslau 1877, 30), → PSB 10, 426.