NOJEWO

1284 kop. 1521 Nogyew (Wp. 1 nr 546), Hogyew! (MS 4 supl. nr 63), 1386 or. Noyevo (Lek. 1 nr 11), 1387 Noyewo (Lek. 1 nr 141), 1427 Nogewo (PZ 9, 113), 1428 Nogyewo (WR 1 nr 1293), 1464 Noyew (PZ 18, 78v), 1563 Noiewo (ASK I 5, 240), 11,5 km na NNE od Pniew.

1. 1463 n. pow. pozn. (PG 7, 187); 1508 n. par. Zajączkowo (ASK I 3, 24).

2. 1386 Sędziwój [Psarski] toczy proces z Mroczkiem z Zajączkowa o granice wsi Psarskie z Zajączkowem, Grzybnem i N. (Lek. 1 nr 11); 1398-1402 ciż toczą spór o rozgraniczenie wsi Psarskie i N. przy pomocy ujazdu oraz z udziałem opola [tzn. starców opolnych] (Lek. 1 nr 2785, 3049; KP nr 241, 623, 799, 900); 1403 proces o rozgraniczenie wsi Psarskie z posiadłościami Teodoryka z Iwna [w tym prawdop. również N.] (KP nr 1142); 1408 sąd wysyła woźnego w celu odnowienia kopców gran. między wsią Psarskie Mik. Żydowskiego a wsiami N., Grzybno i Zajączkowo Teodoryka z Zajączkowa (PZ 3, 133); 1438 Dziersław Rozwarowski dowodzi, że nie zniszczył starego kopca gran. i nie usypał nowego [ze szkodą dla N.] między Zajączkowem a N. (WR 1 nr 1597); 1442 tenże Dziersław dowodzi wbrew roszczeniom Winc. Nojewskiego, że prace przy grobli wykonywał na gruncie wsi Zajączkowa, k. tamtejszego młyna (WR 1 nr 1605).

1449 gran. N. z → Kikowem; mł. Zapłotny leży między Kikowem a N. (PG 3, 110v).

1463, 1511, 1563, 1580 młyny w N. → p. 3; 1472 ogród, sad, stawy rybne w N. → p. 3.

3. Własn. szlach. 1284 Tomisław z Szamotuł posiada N. → p. 4.

1386, 1398-1402 Mroczek z Zajączkowa posiada N.? → p. 2.

1387 Mikołaj [z Bytynia, kaszt.] starogrodzki z N. pozwany przez Żydów Muszkę i Jordanową [z Poznania] o długi i porękę (Lek. 1 nr 121, 141); 1402 Jakub z Bytynia z braćmi [ss. wspomn. Mikołaja] posiadają N. [w zastawie] za 130 grz. [prawdop. od Mroczka]; ciż pozwani [o N.?] przez Mościca [ze Stęszewa] kaszt. pozn., któremu Mroczek winien jest sumę wyższą niż zastaw N. (KP nr 1100).

1403, 1408 Teodoryk z → Iwna i Zajączkowa [syn Mroczka] posiada m. in. N.? → p. 2.

1427-49 [1452 wspomn. jako zm.] Wincenty (Więceniec)1Winc. Nojewski był prawdop. bratem lub bratem stryj. Piotra i Zygmunta Zajączkowskich, Dobrogosta Psarskiego i Sędziwoja Żydowskiego (DwMat. 14416, 504; PZ 16, 161v; PG 58, 14) z N. (WR 1 nr 1370, 1376, 1580, 1591; PZ 13, 130v): 1427 tenże pozwany przez Marcina złotnika z Poznania (PZ 9, 113); 1434 tenże dowodzi, że wraz z 3 szlachcicami i 50 osobami niższego stanu nie wziął Piotrowi Ogance z Godziszewa [k. Zbąszynia] bydła wartości 40 grz. (WR 1 nr 1574); 1434 tenże oraz Rafał ze Strzeżmina toczą proces z paniami, które mają pr. do [sukcesji] w Trzcielu (PZ 12, 126); 1435 tenże w sporze z Eliaszem Żydem z Poznania (PZ 13, 18); 1437 tenże z ż. Małgorzatą sprzedaje z zastrz. pr. odkupu za 100 grz. Dziersławowi z Rozwarowa [obecnie Rostworowo] części młynów Janków Młyn i Olszewiec w Kikowie oraz pr. do czynszu rocznego 6 grz. z N. (PG 1, 129); 1449 tenże Winc. Nojewski i Wyszak z Gnuszyna dokonują zamiany gruntów w → Kikowie i Kikowie Małym (PG 3, 110v).

1437 Bieniak Rozwarowski [z Rozwarowa i Zajączkowa] w imieniu swoim oraz ojca Dziersława zapisuje parafii w Zajączkowie czynsz roczny 6 grz. z N.2Nie są jasne prawa Bieniaka i jego ojca Dziersława do N. W 1448, w podziale dóbr po śmierci Dziersława, nie wymienia się wsi N. (PZ 16, 157v-158); obowiązek płacenia czynszu z N. spadł na Dobrogosta ze wsi Psarskie i Zajączkowo; pleban ma obowiązek utrzymywać wikariusza, który będzie odprawiał mszę o NMP 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i soboty, za zmarłych z rodziny fundatorów (ACC 38, 164v).

1453 Małgorzata wd. po Winc. Nojewskim w sporze z wspomn. wyżej Bieniakiem Zajączkowskim [Rozwarowskim] (PZ 17, 155v); 1458 [taż?] pani wienna w N., ż. Jakuba z Lubiechowa → niżej: Dobrogost.

1452 Jan3Jan Nojewski syn Wincentego żonaty był z Elżbietą Szyszyńską i w N. nie występował; 1497 po śmierci Jana wd. Elżbieta dała cz. Szyszyna w pow. gnieźn. swemu s. Marcinowi z Szyszyna (PG 7 k. 135, 135v), Wojciech, Dziersław i Marcin ss. zm. Winc. Nojewskiego w sporze z Apolonią Błociszewską ż. Stan. Błociszewskiego (PZ 17, 13); 1472 działy braci Marcina i Wojciecha Nojewskich: bracia dzielą między siebie → Kikowo, a ponadto Wojciech sprzedaje Marcinowi 1/2 siedliska (area) z ogrodem, sadem i stawami rybnymi w N. za 30 grz. (PG 8, 145).

1452-77 [w 1480 wspomn. jako zm.] Marcin Nojewski: 1463 tenże zapisuje Annie [ze Skoków?, → p. 6 wywód szlachecki jego s. Sędziwoja] po 230 grz. posagu i wiana na 1/2 N., 1/2 folw. Kikowo, na połowach młynów (jednego w N. i 2 w Kikowie) oraz na dworze w Grzybnie (PG 7, 187); 1464 temuż ż. Anna daje 1/3 swego posagu (230 grz.) zapisanego na N. (PG 7, 260v); 1464 tenże oraz brat jego Wojciech toczą spór z Zachariaszem Ćmachowskim (PZ 18, 78v); 1472 → wyżej: transakcje braci; 1475 tenże kupuje 1/2 N., 1/2 folw. Kikowo i 1/2 folw. Grzybno za 400 grz. od Jana i Wojciecha z Przetoczna, Mścicha syna Zygmunta Zajączkowskiego oraz Mikołaja pleb. w Ziminie a syna Marcina z Przetoczna [spadkobierców Dobrogosta Psarskiego?] (PG 9, 32); 1477 tenże odkupuje l/10 N. → niżej: Jan Biały ze Sroczkowa]; 1477 tenże swoje pr. bliższości do wsi Psarskie, Grzybno i Karmlino po zm. Dobrogoście Psarskim sprzedaje za 100 grz. braciom Janowi, Bieniakowi i Grzegorzowi z Jankowie [ss. zm. Pawła z Jankowie] (PG 9, 83v); 1480 tenże, już jako zm., wymieniany w dalszych transakcjach dot. wspomn. wyżej pr. bliższości, → Grzybno k. Pniew, → Karmlino (PG 9 k. 191, 191v, 196).

1452-72 Wojc. Nojewski4Wojc. Nojewski w 1472 opuścił N., → Uwaga: 1452, 1472 → wyżej: transakcje braci, → Marcin Nojewski; 1472 tenże daje Dobrogostowi Psarskiemu 1/2 N., 1/2 Kikowa i 600 grz., a w zamian otrzymuje od niego 1/2 Przetoczna, 1/2 Krobielewa i 1/2 Goraja [k. Skwierzyny] (PG 8, 155v).

1458-73 Dobrogost Zajączkowski vel Psarski: 1458 tenże w N.; obok niego występuje Małgorzata, pani wienna z N., ż. Jakuba z Lubiechowa5Prawdop. Jakub był z → Lubikowa, jednakże nie jest nam dotąd znany. Nazwy wsi Lubiechowo i Lubikowo zapisywano bardzo podobnie: apelacyjny sąd duchowny wyznaczony przez Stol. Apost. wydaje wyrok: zaległy czynsz roczny 6 grz. z N. dla plebana w Zajączkowie ma być spłacony w całości przez Dobrogosta, a tytułem pozostałych należności Dobrogost zapłaci Michałowi pleb. w Zajączkowie zaraz 5 grz. oraz 1 kopę [gr] na dzień ś. Jana [24 VI] (ACC 38, 164v); 1472 tenże nabywa 1/2 N. → wyżej: Wojc. Nojewski; 1473 tenże zapisuje na swojej 1/2 N. 2 kopy gr czynszu rocznego od sumy 45 kóp gr mansjonarzom w Szamotułach (PG 7, 205v); 1475 [jego spadkobiercy?] sprzedają dobra w N. → wyżej: Marcin Nojewski.

1474 Jan Biały ze Sroczkowa [w woj. sandomierskim] otrzymuje od króla Kazimierza pr. do kilku wsi w Wlkp. [→ Głuchowo k. Wronek] (m. in. do cz. N.), które były w posiadaniu Sędziwoja Żydowskiego, a zostały mu skonfiskowane za niestawienie się na pospolite ruszenie (MS 1 nr 1221); 1477 tenże Jan Biały dz. w Żydowie daje 1/10 N. i 1/10 folw. Kikowo Marcinowi Nojewskiemu, a w zamian otrzymuje od niego ostrowy, łąki i gaje nad rz. → Nadeszną w Kikowie i 73 grz. (PG 9, 84).

1502-11 Anna Nojewska wd. po Marcinie Nojewskim: 1502 → niżej; 1511 taż zeznaje, że jej ss. [→ niżej] zadośćuczynili jej za 300 grz. posagu i wiana, które jej zm. mąż zapisał jej na 1/2 N., 1/2 folw. Kikowo, 1/2 Grzybna, które należy do N. oraz na połowie 3 młynów (1 w N., 2 w Kikowie – w tym mł. → Olszewiec), a także na 1/2 jeziora [brak nazwy] (PG 68, 47).

1502 Mikołaj, Jan, Sędziwój i Marcin z N. [ss. Marcina]; ich siostra Barbara ż. Piotra Przedpełka Wronczyńskiego [z Wronczyna w pow. gnieźn.] kwituje odbiór od wspomn. braci należnego jej majątku po ojcu oraz majątku, który ma jej przypaść po śmierci Anny [wd. po Marcinie, ich matki] (PG 62, 306v-307); 1516 Barbara Wronczyńska wd. po Piotrze Przedpełku Wronczyńskim z s. Andrzejem sprzedają części we Wronczynie i w Bednarach (ona za 50 zł, a on za 82 zł) [bratu Barbary] Marcinowi Nojewskiemu (PG 15, 96).

1502-42 Mik. Nojewski syn Marcina (Dominikanie Poznań Diss. VI nr 1 – nowej sygnatury nie udało się ustalić; AC 2 nr 1683; PG 69, 162v): 1502 tenże → wyżej; 1503-29 tenże występuje jako stryj: 1503 Anny Szczodrzykowskiej ż. Longina Kamieńskiego (PG 12, 278v), 1509 Anny Jankowskiej ż. Andrzeja Jaktorowskiego (PG 14 k. 134, 284), 1518 Jadwigi c. zm. Czecha Młyńskiego, a ż. Jana Rosnowskiego (PG 15, 258v), 1521 Doroty [c. Dobrogosta Niewierskiego] wd. po Janie Przetockim [synu Wojc. Nojewskiego] (PG 15, 381v), 1523 Anny Czeszewskiej ż. Jana Bielawskiego (PG 15, 495); 1504 tenże otrzymuje od ż. Katarzyny, z domu Niewierskiej, wd. po Dobrogoście z Brodów, 50 grz. jej posagu zapisanego na Brodach oraz Bródkach i zapisuje jej na cz. N., należnej mu w działach z braćmi 20 grz. [wiana] (PG 13 k. 18, 19); 1512, 1514 tenże nabywa z zastrz. pr. odkupu części w Brodach i Bródkach od [swego pasierba] Andrzeja Brodzkiego s. Dobrogosta w 1512 za 170 grz. oraz w 1514 inne części tamże za 110 grz. i 11 zł węg. (PZ 24, 22v; PZ 24, 32); 1513 tenże toczy proces z Jakubem Niemieczkowskim pleb. w Brodach o pr. do wyrębu drzew w lasach brodzkich (ACC 89, 74v); 1516 tenże nabywa z zastrz. pr. odkupu 1/2 Zajączkowa za 350 grz. od Andrzeja Jaktorowskiego z Jankowic, który nabył tę 1/2 wsi na tych samych warunkach od Benedykta Zajączkowskiego (PG 15, 81v); 1519 tenże z bratem Janem toczy spory z Mik. Gnuszyńskim o zalanie młynów w → Kikowie (PZ 29, 6); 1518-29 tenże występuje jako wuj: 1518 Małg. [Przestanowskiej] wd. po Marcinie Kwileckim a ż. Stan. Olzińskiego (PG 15, 186v), 1529 Heleny Mniskiej ż. Mik. Krzyszkowskiego (PG 16, 296v); 1519 tenże ojcem Barbary → niżej; 1519-21 tenże nabywa z zastrz. pr. odkupu od Stan. Krzyszkowskiego: 1519 6 ł. w Tuczępach za 50 grz., 1521 Chudopsice i 1/2 wsi Linie za 150 grz. (PG 15 k. 275v, 408); 1521 tenże daje w dożywocie ż. Katarzynie Nojewskiej 1/2 swej cz. N. (PG 15, 418v); 1526 tenże daje s. Janowi swoje cz. w N. wolne od oprawy ż. Katarzyny, a Jan na 1/2 uzyskanej cz. N. zapisuje po 350 grz. posagu i wiana ż. Zuzannie Śmigielskiej (PG 16, 126v); 1542 temuż syn Jan zobowiązuje się płacić dożywotnio czynsz roczny 11 grz. za odstąpioną mu cz. N. (PG 84, 126v);

1532-38 tenże Mik. Nojewski posiada 1/2 Siekierek Małych [zapewne po zm. bezpotomnie bracie Marcinie]: 1532 tenże daje 1/2 wsi Siekierki Małe synowi Janowi (PG 16, 521v); 1538 tenże kupuje części tejże wsi za 70 grz. od s. Jana (PG 17, 219).

1502-21 [w 1535 wymieniony jako zm.] Jan Nojewski syn Marcina: 1502 → wyżej; 1511 tenże żonaty z Elżbietą c. Kaspra Żaka Gliszczyńskiego [z Glesna w pow. nak.] (PG 68, 47v); 1512 tenże zapisuje wspomn. żonie po 75 grz. posagu i wiana na 1/2 swych części w N., które mu się należą w działach z braćmi (PG 14 k. 185v, 369); 1512 tenże zeznaje, że Andrzej Herstopski spłacił mu 100 zł posagu wspomn. żony Elżbiety (PG 68, 217); 1518 tenże występuje jako wuj Małg. [Przestanowskiej] wd. po Marcinie Kwileckim, a ż. Stan. Olzińskiego (PG 15, 186v); 1521 tenże pozwany przez Mik. Gnuszyńskiego o to, że przez wykopanie rowu zmienił bieg rz. → Kocianej w Kikowie (PZ 29, 187); 1535-36 wd. po nim: → niżej: Elżbieta.

1502-306Marcin zmarł zapewne po 1530 bezpotomnie, bo od 1532 Siekierki Małe przeszły w posiadanie jego brata Mikołaja oraz bratanków Jana i Mikołaja ss. Jana, a posag jego żony Katarzyny wrócił do rodziny Słupskich Marcin Nojewski syn Marcina: 1502 → wyżej; 1515 tenże zapisuje po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 swych części w N. ż. Katarzynie c. Jana Słupskiego [ze Słupi Wielkiej k. Środy w pow. pyzdr.] (PG 15, 47v); 1516 → wyżej; 1517 tenże kupuje od Winc. Świączka Siekierzeckiego Siekierki Małe oraz 1/2 wsi Tomaszewice za 400 grz. i na tych wsiach zapisuje po 100 grz. posagu i wiana wspomn. ż. Katarzynie (PG 15, 171; PG 69, 48v); 1524 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu 1/2 jeziora we Wronczynie od Andrzeja Wronczyńskiego i jego ż. Anny Budziejewskiej (PG 16, 48); 1530 tenże nabywa z zastrz. pr. odkupu za 10 grz. łąkę Gaj we wsi Tomaszewice w pow. pozn. od Andrzeja Gowarzewskiego (PG 16, 330).

1519 Barbara Nojewska c. Mikołaja; mąż Marcin Kuniński zapisuje jej po 100 kóp gr posagu i wiana na 1/2 swej cz. w Koninie [pod Lwówkiem], a Barbara zeznaje, że ojciec spłacił jej należny majątek po ojcu i matce (PG 15, 322; PG 70, 208v).

1526-49 Jan Nojewski syn Mikołaja: 1526-27 tenże wraz z ż. Zuzanną Śmigielską kupuje z zastrz. pr. odkupu części dóbr Jutrosin od Mac. Malechowskiego za 400 i 100 grz. (PG 16 k. 141v, 194); 1532 tenże kupuje cz. wsi Siekierki Wielkie za 400 grz. od Jerzego Rogaczewskiego i na 1/2 swych części w Siekierkach Małych i Siekierkach Wielkich zapisuje po 450 grz. posagu i wiana wspomn. ż. Zuzannie (PG 16 k. 483v, 660); 1535 tenże wydzierżawia na 3 lata od Elżbiety Nojewskiej wd. po Janie [s. Marcina → wyżej] 1/2 Siekierek Małych nal. do jej [małol.] ss. Jana i Mikołaja; roczna tenuta dzierżawna wynosi 9 grz. (PG 78, 93v); 1549 tenże jest winien Feliksowi Sokolnickiemu 300 zł (PG 91, 126v).

1530 Katarzyna, Anna, Urszula i Zofia cc. zm. Jana Nojewskiego i Elżbiety [z Gliszczyńskich]; Mik. Przetocki syn zm. Jana Nojewskiego, Przetockiego albo Nojewskiego [z Przetoczna, → Uwaga] zeznaje, że jest im winien 172 1/2 grz. i że im zwróci tę sumę w 1533 (PG 74, 585v).

1539-49 zm. Kat. Nojewska [wd. po Marcinie]: 1539 pr. do 100 grz. spadku po niej mają Mateusz i Jan Słupscy [jej bratankowie?], 1549 Jan Słupski kwituje odbiór tej sumy oraz 5 grz. czynszu od Jana i Mik. Spławskich ss. zm. Mik. Spławskiego; była ona zabezpieczona na 1/2 Murzynowa Leśnego w pow. pyzdr., które zm. Kat. Spławska kupiła z zastrz. pr. odkupu za tę sumę od Mik. Spławskiego (PG 17, 266v; PG 91, 17).

1509 na N. ciąży czynsz 1/2 grz. dla kościoła par. (nazwanego tu: „collegium”) w Szamotułach [→ wyżej: Dobrogost Psarski, 1473] (LBP 222).

1499 N. nie zapłaciło podatków (PG 62, 11v); 1508 N. nie płaci wiardunków wojennych, ponieważ zboża zostały zniszczone przez grad; w N. mł. o 1 kole (ASK I 3, 24); 1510 N. płaci pobór od 9 ł. (ASK I 3, 278); 1563 pobór z N. od 12 ł., 1 karczmy dor. i 2 mł. dor. o 1 kole (ASK I 5, 240); 1464 w N. 11 ł. (IBP 303); 1577 pobór z N. płacą Jan i Wojc. Przystanowscy (ASK I 5, 727v); 1580 pobór płacą Przystanowscy i Dobrogost Kuniński7W drugiej połowie XVI w. męscy potomkowie Nojewskich z N. wymarli. W N. dziedziczyli potomkowie po kądzieli: Dobrogost Koniński był zapewne s. Barbary c. Mikołaja, ż. Marcina Konińskiego, a Jan i Wojc. Przystanowscy byli prawdop. ss. Anny c. Jana i Elżbiety Gliszczyńskiej, potem ż. Franciszka Przystanowskiego (DwMat. 14416) od 12 ł., 7 zagr., pastucha i 30 owiec karczmy, która ma 1/4 ł. roli oraz 2 młyny, każdy o 1 kole (ŹD 42; ASK I 6, 162).

Mieszkańcy: 1428 śwd. Pasek [kmieć?] z N. (WR 1 nr 1293); 1512 Maciej sługa sołtysa z Krerowa obraził Jakuba z Nojewa sługę pana [Sędziwoja duchownego?] Nojewskiego; sąd poleca im pogodzić się (ACC 88, 160v).

4. 1284 ks. Przemysł II zatwierdza dawne i nadaje nowe zwolnienia immunitetowe dla dóbr Tomisława kaszt. pozn. z → Szamotuł, m. in. dla wsi N. (H.!) i zezwala lokować te wsie na pr. niem. (Wp. 1 nr 546; MS 4 suppl. nr 63)

5. 1564 wiardunki dzies. z 11 ł. w N. należą do uposażenia klucza bukowskiego bpa pozn. (IBP 303).

6. 1502 Michał syn Andrzeja z N. student w Krakowie (AS 2, 77).

1506-17 Sędziwój Nojewski syn Marcina8W 1508 Sędziwój Nojewski był rządcą (factor) klucza bpiego w Buku (ACC 85, 118v), a w 1512 tenutariuszem klucza bpiego Poznań (ACC 88, 297). Określono go w pierwszym przypadku jako „nobilis dominus”, a w drugim jako „dominus”; zapewne więc chodzi tu o osobę świecką tzn. Sędziwoja Nojewskiego z Przetoczna (→ Uwaga). Prawdop. ten sam Sędziwój występował w sądzie, w 1502-13 jako stryj: 1502 Anny c. Ludgierza [wójta obornickiego] i ż. Szczepana Gołaskiego (PG 62, 318), 1509 Anny Jankowskiej ż. Andrzeja Jaktorowskiego (PG 14 k. 134, 284), 1512 Anny Przestanowskiej ż. Jana Izdbieńskiego (PG 14, 363), 1513 Barbary, Katarzyny i Doroty panien z Kaczlina (PG 14 k. 224, 446); w 1503-07 jako wuj: 1503 Doroty i Jadwigi cc. Mikołaja z Młynów [w pow. pyzdr., obecnie Trzykolne Młyny], 1507 Doroty Granowskiej ż. Jerzego Snowidowskiego (PG 13, 117); w 1508 występuje jako brat stryj. Małgorzaty ż. Jana Buszewskiego (A 195): 1506 tenże altarysta przy ołtarzu Wniebowzięcia NMP w kat. pozn. (Now. 1, 301); 1508 tenże altarysta w Dolsku (ACC 85, 119; PG 14, 44); 1511 tenże pleban w Słupcy (PG 68, 47); 1515 tenże przyjęty do kap. kat. pozn. dowodzi swego szl. pochodzenia po ojcu h. Nałęcz, a po matce ze Skoków h. „Zawyassa” (MHP nr 257); 1517 tenże wspomn. jako zmarły (PZ 24, 41v).

8. Grodzisko wklęsłe z VI-X w.?, dwa niedatowane grodziska stożkowate, skarb srebrny i ślady osady z XII/XIII w. (Hensel 4, 211-213).

Uwaga: Niejasna się wydaje obecność Grzymalitów w N. (Mroczek, Teodoryk). Ich stosunki z Nałęczami staną się może bardziej przejrzyste, gdy pogłębimy kwerendę do haseł: Rozwarowo, Przetoczno, Zajączkowo i in.

Nazwiska Nojewski zamiennie z nazwiskiem Przetocki używali spadkobiercy Wojc. Nojewskiego z Przetoczna [obecnie Przytoczna] syna Wincentego. Wojciech żonaty był dwukrotnie: 1) z Elżbietą, 2) z Klarą c. Piecza Bukowieckiego [z Bukowca k. Międzyrzecza] (PG 8, 161; PG 7, 33v). Jego dziećmi byli: Sędziwój (zob. przyp. 8), Jan żonaty z Dorotą c. Dobrogosta Niewierskiego, Szymon duchowny oraz prawdop. Elżbieta ż. Jarosława Łężeckiego.

1 Winc. Nojewski był prawdop. bratem lub bratem stryj. Piotra i Zygmunta Zajączkowskich, Dobrogosta Psarskiego i Sędziwoja Żydowskiego (DwMat. 14416, 504; PZ 16, 161v; PG 58, 14).

2 Nie są jasne prawa Bieniaka i jego ojca Dziersława do N. W 1448, w podziale dóbr po śmierci Dziersława, nie wymienia się wsi N. (PZ 16, 157v-158); obowiązek płacenia czynszu z N. spadł na Dobrogosta ze wsi Psarskie i Zajączkowo.

3 Jan Nojewski syn Wincentego żonaty był z Elżbietą Szyszyńską i w N. nie występował; 1497 po śmierci Jana wd. Elżbieta dała cz. Szyszyna w pow. gnieźn. swemu s. Marcinowi z Szyszyna (PG 7 k. 135, 135v).

4 Wojc. Nojewski w 1472 opuścił N., → Uwaga.

5 Prawdop. Jakub był z → Lubikowa, jednakże nie jest nam dotąd znany. Nazwy wsi Lubiechowo i Lubikowo zapisywano bardzo podobnie.

6 Marcin zmarł zapewne po 1530 bezpotomnie, bo od 1532 Siekierki Małe przeszły w posiadanie jego brata Mikołaja oraz bratanków Jana i Mikołaja ss. Jana, a posag jego żony Katarzyny wrócił do rodziny Słupskich.

7 W drugiej połowie XVI w. męscy potomkowie Nojewskich z N. wymarli. W N. dziedziczyli potomkowie po kądzieli: Dobrogost Koniński był zapewne s. Barbary c. Mikołaja, ż. Marcina Konińskiego, a Jan i Wojc. Przystanowscy byli prawdop. ss. Anny c. Jana i Elżbiety Gliszczyńskiej, potem ż. Franciszka Przystanowskiego (DwMat. 14416).

8 W 1508 Sędziwój Nojewski był rządcą (factor) klucza bpiego w Buku (ACC 85, 118v), a w 1512 tenutariuszem klucza bpiego Poznań (ACC 88, 297). Określono go w pierwszym przypadku jako „nobilis dominus”, a w drugim jako „dominus”; zapewne więc chodzi tu o osobę świecką tzn. Sędziwoja Nojewskiego z Przetoczna (→ Uwaga). Prawdop. ten sam Sędziwój występował w sądzie, w 1502-13 jako stryj: 1502 Anny c. Ludgierza [wójta obornickiego] i ż. Szczepana Gołaskiego (PG 62, 318), 1509 Anny Jankowskiej ż. Andrzeja Jaktorowskiego (PG 14 k. 134, 284), 1512 Anny Przestanowskiej ż. Jana Izdbieńskiego (PG 14, 363), 1513 Barbary, Katarzyny i Doroty panien z Kaczlina (PG 14 k. 224, 446); w 1503-07 jako wuj: 1503 Doroty i Jadwigi cc. Mikołaja z Młynów [w pow. pyzdr., obecnie Trzykolne Młyny], 1507 Doroty Granowskiej ż. Jerzego Snowidowskiego (PG 13, 117); w 1508 występuje jako brat stryj. Małgorzaty ż. Jana Buszewskiego (A 195).