PLASTOWO

1392 kop. XVII w. Planstowo! (Wp. 3 nr 1928), 1424 or. Plastowo (KoścZ 5, 440, dawniej k. 134; KoścZ 8, 36v, dawniej k. 91v), 1440 kop. 1494 Piaskowo! (Wp. 5 nr 673), 1450 Plasthowo (PG 4 k. 52v, 82), 1490 Plansthowo! (KoścG 3, 110), 1510 Plaszkowo! (KoścZ 18, 191), 1563 Ptastowo! (ASK I 4, 175), 1567 Plastowo! (Akta maj. Opalenica 4, 278-284), 1578 Pliąstowo!, Pliastowo (KoścZ 67, 348v-351v), 10 km na SE od Grodziska Wlkp.

1. 1437 n. pow. kośc. (PG 1, 130); 1510 n. par. Łęki Wielkie (LBP 41).

2. 1424-28 zapowiedzi → p. 3A; 1426-40 folw. Poświętne k. wsi P. (ACC 9, 200; ACC 23, 89; KoścZ 9, 45v; Wp. 5 nr 673); 1452-53 rozgraniczenie P. i Kamieńca [opis gran. → Kamieniec, p. 2] (KoścZ 14 k. 135v, 196); 1565 P. graniczy z Wolikowem [obecnie Wolkowo], wspomn. droga zw. Graniczka (KoścG 17, 244); 1565, 1572 rola zw. Bociniec nad rz. Mogilnicą między P. a Wolikowem (KoścG 17, 244; KoścG 26, 501); 1567 kopiec narożny Cykowa, Kamieńca i wsi opust. P. stanowią trzy pale w błocie przy samicy [→ Łęczyczna] (Akta maj. Opalenica 4, 278-284); 1578 rozgraniczenie Konojadu i wsi opust. P. [opis gran. → Konojad, p. 2] (KoścZ 67, 348v-350); 1578 kopiec narożny wsi Konojad, P., Jaskółki i Karczewo stanowią cztery pale (KoścZ 67, 350v-351v); 1581 odnowienie granic P. i Konojadu, wspomn. miejsce zw. Młynisko (Cieplucha 189).

3. Własn. szlach. 3A. 1392 Stanisław z P. śwd. (Wp. 3 nr 1928).

1424-53 Przedpełk Piastowski, Srocki [ze Srocka Małego], Łącki, z P., Puszczykowa [k. Wielichowa], → Łęk Wielkich i → Łęk Średnich, [prawdop. syn Szczepana Łodzi; → Łodzią, Uwaga], wicepodkom. w Kościanie 1440-49 (GUrz. nr C 855; KoścZ 19, 367v): 1424 woźny zapowiada dok. nabycia przez tegoż Przedpełka części w Puszczykowie i w P. oraz cz. karczmy wraz z ogrodami [zagrodami?] w → Łękach Wielkich (KoścZ 5, 440, dawniej k. 134; KoścZ 8, 16, dawniej k. 190; KoścZ 8, 36v, dawniej k. 91v); 1425-28 woźny zapowiada dobra tegoż Przedpełka: 1425 dziedziny Łęki [Wielkie] i P. (KoścZ 8, 161, dawniej k. 168), 1428 dziedzinę Łęki [Wielkie] oraz folw. P. (KoścZ 9, 45v); 1437 tenże kupuje od Dzierżki ż. Burcharda Kargowskiego jej cz. P. za 40 grz. (PG 1, 130); 1446 tenże zapisuje ż. Katarzynie po 30 grz. posagu i wiana na 1/2 dziedzin Karczewo i P. (PG 2, 152); 1450 tenże w sporze ze Stanisławem z Kamieńca (KoścZ 14 k. 128, 128v); 1450 tenże kupuje od Hinczki Kubackiego cz. Karczewa i 2 plosy w P. za 50 grz. (PG 4, 52v); 1452-53 tenże oraz Stanisław z Kamieńca toczą proces o rozgraniczenie P. i → Kamieńca (KoścZ 14 k. 135v, 196).

3B. 1437-1578 Wolikowscy w P.:

1437 Pakosz z Wolikowa daje Katarzynie wd. po [swym synu] Przybku z Wolikowa (tytułem jej posagu w wysokości 90 grz.) swą cz. dziedz. w Wolikowie, z wyjątkiem części, które ma w P. i w Karczewie (PG 1, 130v); 1445 tenże wspomn. jako zm. → niżej.

1445-50 Hynak z P., Wolikowa i Karczewa, Wolikowski, syn zm. Pakosza, brat Przybka z Wolikowa: 1445 tenże w sporze z Mikołajem niegdyś Łąckim dz. z Trzcianki, który podważa podziały Wolikowa, P. i Karczewa, dokonane po śmierci Pakosza Wolikowskiego przez jego spadkobierców (KoścZ 12, 596); 1449 tenże toczy proces z Wojciechem i Maciejem braćmi z Krąpiewa, którzy powołują się na zapiskę w księdze [sąd.] i twierdzą, że tenże Hynak nie zapłacił im 180 zł węg. (KoścZ 13, 402v); 1450 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Katarzynie dz. w Wolikowie (ż. Mik. Goździchowskiego) 1/4 swej cz. w Wolikowie (z wyjątkiem dworu i 2 zagr.) oraz swą cz. w P. za 188 zł węg. (PG 4, 82).

1447 Elżbieta Wolikowska [c. Jana z Wolikowa] ż. Macieja z Budziejewa [pow. gnieźn.]: 1447 taż (za zgodą wuja Bieniaka z Będlewa chor. pozn.) sprzedaje szl. Tomaszowi niegdyś Strzępińskiemu swe części po rodzicach (z działu z siostrami) w P. i w Wolikowie za 100 grz. (PG 2, 183); 1449 taż oraz jej siostry niedz. Jadwiga ż. Tomka Wolikowskiego i panna Zofia dziedziczki w Wolikowie w sporze z Hinczką z Międzychodu [k. Dolska], który występuje jako pełnomocnik Anny [prawdop. siostra Elżbiety, Jadwigi i Zofii] ż. Szczepana z Lubiatowa, o części w Wolikowie i w P. (KoścZ 13, 419).

1449-90 Zofia dz. w Wolikowie i P., Piastowska: 1449 taż panna → wyżej; 1489 [taż?] Zofia wd. po Winc. Niegolewskim → p. 3D; 1490 [taż?] Zofia Piastowska → niżej: Stanisław, Małgorzata i Anna.

1450-63 Katarzyna [c. Jana z Wolikowa] ż. Mik. Goźdichowskiego: 1450 taż → p. 3B; 1463 taż (wd.) sprzedaje z zastrz. pr. wykupu [komu?, brak o tym informacji w zapisce] cz. P. za 20 grz. i 1 kopę [gr] (PG 6, 165); 1480 Małg. Goździchowska [c. tejże Katarzyny?] → p. 3D.

1463 Czuchna ż. Pakosza Golińskiego, w asystencji stryjów Mac. Chraplewskiego i Jakuba Wolikowskiego oraz wujów Marcina Nowomiejskiego i Sędziwoja Rąbińskiego, sprzedaje Janowi Hamplowi Kubackiemu za 200 zł węg. swe części po rodzicach w Wolikowie i P., otrzymane z działu z siostrami (PG 6, 165).

1463 Jakub Wolikowski zapisuje ż. Katarzynie po 50 grz. posagu i wiana na połowach swych części w Wolikowie i P., nal. mu z działu z braćmi [Filipem i Mikołajem z Wolikowa i Karczewa] (PG7, 180); 1463 tenże → wyżej.

1490 Stanisław, Małgorzata i panna Anna rodzeństwo zeznaj ą, że matka Zofia Piastowska zaspokoiła ich roszczenia do cz. wsi P. (KoścG 3, 110).

1506 Agnieszka, Katarzyna i Dorota siostry niedz., cc. zm. Mik. Wolikowskiego, w asystencji stryja Jana Góreckiego i wuja Winc. Sławieńskiego, sprzedają Zygmuntowi z Kamieńca alias z Łęk Małych kanonikowi pozn. oraz jego bratankom niedz. Wincentemu i Janowi ss. zm. Sędziwoja z Łęk Małych swe części po rodzicach w Wolikowie i w P. za 100 grz. (PG 13, 95; KoścG 6, 75; PG 65, 204).

1510 Walenty i Jakub zw. Gąsiorkami bracia niedz. z Wolikowa sprzedają Winc. Korzbokowi Łąckiemu swe części po ojcu w Wolikowie i P. za 60 grz. (PG 14, 209).

1559 Abraham Wolikowski [syn zm. Piotra Wolikowskiego] sprzedaje Stan. Bronikowskiemu części w Wolikowie os., P. opust. i w Karczewie os. oraz wolny wyrąb lasu w Łęce Wielkiej za 3000 zł pol. (KoścG 12, 266; PG 19, 729, tu suma: 2000 zł).

1578 Wojc. Wolikowski [syn Abrahama] dz. w P. → p. 3C.

3C. 1550-1578 Korzbokowie z Kamieńca w P.:

1450-51 Anna ż. Prędoty z Piotrkosic [k. Milicza na Śląsku] i Jadwiga wd. po Janie Kruszynie z Galowa [woj. sandomierskie], cc. Winc. Korzboka z Kamieńca oraz jego drugiej ż. Jadwigi z Łęk Małych i P.: 1450 pełnomocnik tychże sióstr zeznaje, że winny one przybyć do Kościana i tam przed star. [gen. wlkp.] przenieść na [swych braci przyrodnich] Wincentego i Stan. [Korzboków] z Kamieńca pr. własności do swego majątku po matce Jadwidze w Łękach Małych i P. za 600 grz. półgr [→ Kamieniec, przyp. 6] (KoścZ 14, 106v); 1450 te siostry pozwane przez wspomn. Wincentego o to, że po śmierci swej matki Jadwigi zajęły Łęki Małe i 3 ł. w P. (KoścZ 14, 106v-107v); 1450-51 te siostry sprzedają wspomn. Stanisławowi i Winc. Korzbokom swe części po matce w → Łękach Małych i P. za 600 grz. (PG 4 k. 11, 29; KoścZ 14 k. 106, 106v; Akta maj. Opalenica 4, 83).

1450-51 Wincenty i Stan. Korzbokowie z Kamieńca, P., Łęk Małych, ss. Winc. Korzboka z Kamieńca i jego pierwszej ż. Katarzyny: 1450-51 ciż → wy żej; 1451 dział dóbr tychże braci: Wincenty otrzymuje wieś Łęki Małe i cz. P. wartości 1200 grz. półgr (PG 4, 29v; Akta maj. Opalenica 4, 84); 1452-53 tenże Stanisław z Kamieńca → p. 3A.

1506 Jan i 1506-23 Winc. Korzbokowie Łąccy [z Łęk Małych], ss. Sędziwoja z Kamieńca: 1506 ciż → p. 3B; 1510 tenże Wincenty → p. 3B; 1510 tegoż Wincentego woźny wprowadza w posiadanie części w Wolikowie i P., którą sprzedali mu bracia Gąsiorkowie za 56 [!] grz. (KoścZ 18, 191); 1523 tenże Wincenty kupuje od swego stryja Zygmunta Łąckiego z Kamieńca kan. pozn. 1/4 wsi Łęki Małe i P. opust. oraz cz. Wolikowa za 1000 grz. (PG 15, 493v).

1506-23 Zygmunt Łącki z Kamieńca, z Łęk Małych, kan. kat. pozn.: 1506 tenże → p. 3B; 1523 tenże → wyżej.

1561-68 Jakub i 1561-78 Piotr oraz 1562 Dorota Korzbokowie Łąccy, z Łęk Małych i Wolikowa, dzieci Winc. Korzboka: 1561 ciż bracia dzielą między siebie dobra: Jakub otrzymuje m. in. części po ojcu w Wolikowie os. i P. opust. (PG 105, 503-504v); 1562 taż Dorota panna zeznaje, że brat Piotr zadośćuczynił jej za dobra po rodzicach w Łęce Małej, Wolikowie i P. opust. (KoścG 15, 11v); 1563 tenże Jakub zapisuje ż. Annie c. zm. Piotra Jaskóleckiego po 500 grz. posagu i wiana na połowie wsi Wolikowo i P. opust. (PG 20, 228); 1565 tenże Jakub posiada P. (KoścG 17, 244); 1568 tenże Jakub kupuje od Andrzeja, Piotra, Jakuba i Mik. Jaskoleckich cale ich części w Wolikowie os. i P. opust. za 6000 zł reńskich (PG 20, 680); 1578 [tenże?] Piotr Łącki i Wojc. Wolikowski posiadają wieś opust. P. (KoścZ 67, 348v-350; Piotrkowska 1 nr 451, mylnie pod 1581).

3D. 1480-1584 Jaskóleccy w P.: 1480 Andrzej Jaskólecki [syn Zofii Jaskóleckiej] zapisuje Małg. [Goździchowskiej], ż. swego syna Jana, po 100 kóp [gr] posagu i wiana na 1/2 wsi Jaskółki i P. (PG 9, 122v).

1480-1509 Jan Jaskólecki, z P., Jaskółek i Puszczykowa [syn Andrzeja Jaskóleckiego]: 1480 tenże → wyżej; 1489 tenże kupuje od Zofii wd. po Winc. Niegolewskim dziedziczki w P. 1/3 jej cz. dziedz. w P. za 30 grz. (PG 10, 130); 1493 tenże pozwany przez Annę Piastowską o wyposażenie jej z cz. po ojcu w P. (PZ 22, 58); 1509 Małgorzata ż. tegoż Jana kwituje męża ze swego posagu i wiana oprawionych na 1/2 Jaskółek i P. (KoścZ 18, 94).

1519 Barbara, 1519-38 Marcin, 1519-41 Maciej i Jan, 1519-31 Piotr, 1519-44 Jakub i 1537 Zofia, dzieci Jana Jaskóleckiego i Małg. Goździchowskiej, Goździchowscy, Jaskóleccy, dziedzice w P., Goździchowie, Puszczykowie i Sepnie Małym [obecnie Sepienko] (PG 16 k. 743v, 744; PG 17 k. 98, 166; PG 98, 995): 1519 taż Barbara ż. Mik. Granowskiego kwituje swych braci Marcina, Macieja, Jana, Piotra i Jakuba Goździchowskich z dóbr po rodzicach w Goździchowie, Puszczykowie, Sepnie Małym i P. (KoścZ 19, 102); 1531 tenże Piotr sprzedaje swym braciom Maciejowi, Marcinowi, Janowi i Jakubowi swe części po rodzicach w P., Puszczykowie, Goździchowie i Sepnie Małym za 210 grz. (PG 16, 424v); 1535 tenże Jan daje bratu Maciejowi części w P., Goździchowie, Puszczykowie i Sepnie Małym (PG 16, 744); 1537 taż Zofia panna kwituje swych braci Jana i Jakuba ze 100 grz. swego posagu, oprawionego jej przez matkę Małg. Goździchowską na Puszczykowie oraz daje bratu Jakubowi swe dobra po rodzicach, tj. Puszczykowo, P. i Goździchowo (KoścG 8, 332v-333v); 1539 tenże Jan zapisuje ż. Annie c. zm. Jakuba Rosnowskiego po 100 zł pol. posagu i wiana na 1/2 swych cz. w Goździchowie, Puszczykowie i P. (PG 17, 325); 1541 tenże Jan wyznacza wspomn. Annę Rośnowską, swego brata Macieja oraz Mik. Ossowskiego opiekunami swych dóbr, tj. połowy wsi Goździchowo, Puszczykowo os., P. opust. i Łagiewniki w pow. gnieźn. oraz części we wsiach Niepart, Gogolewo i Ciołkowo (KoścZ 19, 190); 1544 tenże Jakub dz.m. in. połowy wsi Ruchocice, Goździchowo, Puszczykowo i P., jego ż. Magdalena c. Mik. Opalińskiego i Barbary ze Zbąszynia, syn Stan. Jaskólecki (PG 17, 108v).

1544-59 (wspomn. jako zm. 1565) Stan. Jaskólecki, dz. m. in. w P., Goździchowie, Puszczykowie, syn Jakuba Jaskóleckiego, mąż Katarzyny c. zm. Piotra Strykowskiego (TD).

1565-68 Jakub, 1565-84 Piotr i 1565-91 oraz 1566-84 Andrzej Jaskóleccy, dziedzice w P., ss. zm. Stan. Jaskóleckiego i Kat. Strykowskiej (TD): 1565 ciż Piotr, Jakub i Mikołaj wprowadzeni w posiadanie części w Wolikowie os. i P. opust., kupionych w tym roku od Jana Cikowskiego za 5000 zł pol. (KoścG 17, 103v); 1567 rozgraniczenie opust. P. nal. do tychże braci oraz do Kaspra, Stanisława, Wacława i Jana braci Jaskóleckich dziedziców w P. z wsiami Cykowo i Kamieniec (Akta maj. Opalenica 4, 278-284); 1568 ciż → p. 3C; 1583-84 tenże Mikołaj → p. 3E.

3E. 1563-84 pobór z P.: 1563, 1566 [formularze nie wypełnione] (ASK I 4 k. 175, 264v); 1580 P. opust. (ŹD 76); 1583-84 pobór z P. płaci Mik. Jaskólecki (Piotrkowska 1 nr 451).

5. 1510 dzies. z P. należy do uposażenia prebendy „Łęki” (Lankye) w kat. pozn. (LBP 41).

Uwaga: O wspomn. w 1403 Przezdrewie de Ploscowo [nasze P.?] → Piaskowo k. Ostroroga.