WYKAZ SKRÓTÓW I SYMBOLI DOKUMENTACYJNYCH

ABMK - „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”.

AC - Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, wyd. B. Ulanowski, t. II (Mon.MAe., 16), Kr. 1902.

AG - Archiwum Główne Akt Dawnych w W.; jeśli nie zaznaczono inaczej, cyfra arabska oznacza numer dokumentu ze zbioru dokumentów pergaminowych.

AG nab. 936 - Rejestry dziesięcin, czynszów i wyderkafów, powinności poddanych i poborów z dóbr i dochodów konwentu świętokrzyskiego z lat 1650-1689, AG, nabytki Oddziału I, nr 936.

AGZ - Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczpospolitej Polskiej z archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, t. I-XIX, Lwów 1868-1906.

AKH - Archiwum Komisji Historycznej, poniżej dane bibliograficzne pozycji wydanych w tej serii i wykorzystanych w Materiałach.

AKH 3 - Wyjątki z najstarszej księgi miejskiej lubelskiej, wyd. B. Ulanowski, Kr. 1888, s. 45-60.

AKH 3 - Zapiski herbowe z dawnych ksiąg ziemskich przechowywanych w Archiwum radomskim i warszawskim, wyd. K. Potkański, Kr. 1883, s. 119-151.

AKH 6 - Acta capitularia Cracoviensis et Plocensis selecta (1438-1525), wyd. B. Ulanowski Kr. 1891, s. 1-295.

AKH 9 - W. Abraham, Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich w latach 1896/7-1897/8. O materiałach do dziejów polskich w wiekach średnich, Kr. 1902, s. 1-234.

AKH 10 - Inwentarz dóbr i dochodów biskupstwa włocławskiego z r. 1534, wyd. B. Ulanowski, Kr. 1916, s. 1-128.

AKP - Archiwum Komisji Prawniczej, poniżej dane bibliograficzne pozycji wydanych w tej serii i wykorzystanych w Materiałach.

AKP - Liber formularum ad ius Polonicum necnon canonicum spectantium in codice Regimontano asservatarum, wyd. B. Ulanowski, Kr. 1895, s. 169-256.

AKP 8 - Zapiski sądowe województwa sandomierskiego 1395-1444, wyd. F. Piekosiński, Kr. 1907, s. 61-175.

Al. - Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t.I, wyd. Ż.I. Pauli, B. Ulanowski; t. II-III, wyd. A. Chmiel; t. IV, wyd. J. Zathey, przy współpracy H. Barycza; t. V, wyd. K. Lewicki, przy współpracy J. Zatheya, Kr. 1887- 1956.

AMetr. - Archiwum Kurii Metropolitalnej w Kr.

AOkup.- Akta Okupacji klasztoru świętokrzyskiego, 1819 r., ZDP rps 1456.

APK - Archiwum Państwowe w Kr.

APK.ZR - Zbiór Rusieckich, dokumenty pergaminowe, zespół w APK.

AR - Acta rectoralia almae Universitatis studii Cracoviensis indee ab anno

MCCCCLXIX, t.1, wyd. W. Wisłocki; t. II, wyd. S. Estreicher, Kr. 1893-1909.

Articuli - Articuli reformatorii Coventus monasterii Cahi Montis, 1577, [w:] Monumenta historica Dioecesis Wladislaviensis, t. XIX, Vladislaviae 1900, s. 10-14.

AS - Archiwum książąt Lubartowiczów-Sanguszków w Sławucie, wyd. Z.L. Radzimiński i B. Gorczak, t. II (1284-1506); t. V (1513-1547), Lwów 1888, 1897.

ASK - Archiwum Skarbu Koronnego, dział w AG.

AV - Acta Visitationis, dział w AMetr.

AVCap. - Acta Visitationis capituli cracoviensis, rps w AMetr.

AZP- Archeologiczne Zdjęcie Polski.

Baliński - M. Baliński, T. Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, t. II, W. 1844-1845.

Balzer - O. Balzer, Studyum o Kadłubku. Pisma pośmiertne Oswalda Balzera, t. 1, Lwów 1934.

Bastrzykowski 1939 - A. Bastrzykowski, Monografia historyczna Kunowa nad Kamienną i jego okolicy, Kr. 1939.

Bastrzykowski 1950 - A. Bastrzykowski, Dzieje kościoła farnego św. Elżbiety w Wąchocku, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 43, 1950, s. 72-83, 128-134, 184-191, 235-241, 310-318.

BCz. - Biblioteka Czartoryskich w Kr.

BCz. rps 329 - Biblioteka Czartoryskich w Kr. Księga poborowa województwa krakowskiego z 1595 r, rps w BCz.

Bielenin 1959 - K. Bielenin, M. Radwan Badania nad starożytnym hutnictwem żelaza w rejonie Gór Świętokrzyskich w l. 1956 i 1957, MA 1, 1959, s. 279-323.

Bielenin 1960 - K. Bielenin, Badania nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w 1959 r. MA 2, 1960, s. 237-269.

Bielenin 1963 - K. Bielenin, Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w l. 1960 i 1961, MA 4, 1963, s. 353-358.

Bielenin 1964 - K. Bielenin, Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem żelaza w Górach Świętokrzyskich w 1962 r, MA 5, 1964, s. 225-229.

Bielenin 1965 - K. Bielenin, Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim prowadzonych w 1963 r, MA 6, 1965, s. 203-211.

Bielenin 1966 - K. Bielenin, Dziesięciolecie zespołowych badań terenowych nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim, MA 7, 1966, s. 39-57.

Bielenin 1967 - K. Bielenin, Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim prowadzonych w 1965 r, MA 8, 1967. s. 241-251.

Bielenin 1969 - K. Bielenin, Starożytne hutnictwo świętokrzyskie i jego aspekty wczesnośredniowieczne, [w:]. I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej.

Warszawa 14-18 IX 1965, t. 2. Wr. 1969, s. 118-120.

Bielenin 1970 - K. Bielenin, Łysogórski rejon starożytnego i wczesnośredniowiecznego hutnictwa świętokrzyskiego, [w:] Gąssowscy, s. 106-117.

Bielenin 1976- K. Bielenin, Dalsze badania stanowisk dymarskich w rejonie Gór Świętokrzyskich, MA 16, 1976, s. 43-53.

Bielenin 1981 - K. Bielenin, Dalsze materiały dotyczące chronologii stanowisk dymarskich w Górach Świętokrzyskich, MA 21, 1981, s. 77-86.

Bielenin 1992 - K. Bielenin, Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich, Kielce 1992 [wyd. I w 1974 r.].

Bienias - D. Bienias, Środowisko geograficzne nowożytnych hut szkła w województwie kieleckim, [w:] Studia z archeologii, historii i geografii histoiycznej, red. J. Olczak (Archeologia Historica Polona, 6), Toruń 1997, s. 207-270.

BJ - Biblioteka Jagiellońska w Kr.

BJ rps 3544 - Akta wizytacji kl. ś. Krzyża na Łysej Górze z 7 IX 1593 r., s. 154-158. rps w BJ.

BKór. - Biblioteka Kórnicka PAN w Kórniku.

BKUL - Biblioteka KUL w Lublinie, dokumenty pergaminowe.

BN - Biblioteka Narodowa w W.

BN akc. 9797 - kopiarz miasta Nowa Słupia z 1527 r., rps w BN.

BO - Biblioteka Zakładu im. Ossolińskich we Wr.

Boniecki - A. Boniecki, Herbarz Polski, t. II, III, W. 1900; t. XIII, W. 1909.

Borkiewicz - S. Borkiewicz, Monografia historyczna i gospodarcza pow. Jędrzejowskiego, Kielce 1937.

Borkowska - M. Borkiewicz, Polskie pielgrzymki Jagiellonów, [w:] Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska, W. 1995, s. 185-203.

BP - Bullarium Poloniae, ed. I. Sułkowska-Kurasiowa, S. Kuraś, t. I-VI, Rzym 1982-1998.

BPAN - Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kr.

Brückner - A. Brückner, Kazania średniowieczne, „Rozprawy AU”, „Wydz. filol.” cz. 1, t. 24, Kr. 1895, s. 38-97; cz. 2, ib., s. 317-390; cz. 3, t. 25, Kr. 1897, s. 115-205.

Buliński - M. Buliński, Monografia miasta Sandomierza, W. 1879.

Caro - J. Caro, Liber cancellariae Stanislai Ciołek. Ein Formelbuch der polnischen königskanzlei aus der zeit der huzitischen bewegung, Theil I-II, Wien 1871-1874 (odbitka z „Archiv für österreichische Geschichte” 45, 52).

CE - Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. III, wyd. A. Lewicki (Mon.MAe., 14), Kr. 1894.

Corpus - Corpus inscriptionum Poloniae, t. I. Województwo kieleckie, zesz. 1, Miasto Kielce i pow. kielecki, wyd. B. Trelińska, Kielce 1975.

CU - Codex diplomaticus Universitatis studii generalis Cracoviensis, wyd. Ż. Pauli, t. I-V, Kr. 1870-1900.

Czubek - J. Czubek, Wespazyan z Kochowa Kochowski, „Rozprawy AU”, „Wydz. filol.” 32, 1901, s. 19-196.

Dąbrowska - E. Dąbrowska, Wielkie grody dorzecza górnej Wisły, Wr. 1973.

Demetrykiewicz - W. Demetrykiewicz, Groty wykute w skałach Galicji Wschodniej, Kr. 1903.

Derwich 1982 - M. Derwich, Jeszcze o klasztorze łysogórskim w czasach Jagiełły, RH 48, 1982, s. 165-180.

Derwich 1987 - M. Derwich, Kl. ś. Krzyża na Łysej Górze a rycerstwo sandomierskie, [w:] Genealogia. Studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Wroniszewski, Toruń 1987, s. 149-171.

Derwich 1989 - M. Derwich, „Kazania świętokrzyskie” a benedyktyni łysogórscy, [w:] Źródłoznawstwo i studia historyczne, red. K. Bobowski, (Acta Universitatis Wratislaviensis 1112, Historia, 76), Wr. 1989, s. 189-199.

Derwich 1991 - M. Derwich, Ciepła - nieznana prepozytura benedyktyńska, NP 75, 1991, s. 29-64.

Derwich 1992 - M. Derwich, Benedyktyński kl. ś. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, W.-Wr. 1992.

Derwich 1992a - M. Derwich, Uwagi i uzupełnienia do „Słownika historyczno-geograficznego województwa lubelskiego w średniowieczu”, [w:] Studia średniowieczne, red. Wacław Korta (Acta Universitatis Wratislaviensis, 1386, Historia, 101), Wr. 1992, s. 49-83; skrócona wersja jako Obraz średniowiecznego osadnictwa województwa lubelskiego. Uzupełnienia do „Słownika historyczno-geograficznego „Stanisława Kurasia, „Regiony Lubelskie” 5 (7), 1991-1993, Lublin 1996 [1997], s. 161-186.

Derwich 1994 - M. Derwich, Łysiec, Łysa Góra czy Święty Krzyż. O nazwie Łyśca i opactwa łysogórskiego w średniowieczu, [w:] Monastycyzm. Słowiańszczyzna i państwo polskie, red. K. Bobowski (Prace Historyczne Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 8), Wr. 1994, s. 113-129.

Derwich 1996 - M. Derwich, Wiarygodność przekazów pisemnych na temat kultu pogańskiego na Łyścu. Archeolog a źródła pisane, [w:] Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, red. Z. Kurnatowska, t. 1, Wr. 1996, s. 97-104.

Derwich 1997 - M. Derwich, Bostowscy herbu Bielina, [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 153-179.

Derwich 1997a - M. Derwich, Szkoły w dobrach i parafiach opactwa łysogórskiego, [w:] Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle Europy. Materiały konferencji zorganizowanej przez Instytut Historii WSP w Kielcach, Mąchocice-Ameliówka k. Kielc 18-20 maja 1995, red. W. Iwańczak, K. Bracha (Prace Instytutu Historii WSP w Kielcach, 3), Kielce 1997, s. 47-66.

Derwich w dr. - Początki Wierzbnika na tle rozwoju osadnictwa nad Kamienną. Uwagi na marginesie badań nad opactwem świętokrzyskim, w druku.

DH - Joannis Dlugossii seu Longini Canonici Cracoviensis Historiae Polonicae libri XII, ed. A. Przeździecki, t. I-V (Opera Omnia, 10-14), Kr. 1873-1877.

DHdz - Jana Długosza Kanonika Krakowskiego Dziejów Polskich ksiąg dwanaście, przekł. K. Mecherzyński, t. I-V (Opera Omnia, 2-6), Kr. 1867-1870.

DHn. - Joannis Dlugossi Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. I et II, W. 1964; lib. VII et VIII, W. 1975; lib. IX, W. 1978; lib. X (1370-1405), W. 1985; lib. X et XI (1406-1412), W. 1997 (cyfra rzymska oznacza księgę).

DHr. - Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. I-II, W. 1975; ks. IX, W. 1975; ks. XI, W. 1985.

DLb. - Joannis Długosz seniores canonici Cracoviensis Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, ed. A. Przeździecki, t. I-III (Opera omnia, 7-9), Kr. 1863-1864.

DSZ - Dokumenty Sądu Ziemskiego Krakowskiego 1302-1453, wyd. Z. Perzanowski, Kr. 1971.

Dunin-Wąsowicz - T. Dunin-Wąsowicz, Zmiany w topografii osadnictwa wielkich dolin na niżu środkowoeuropejskim w XIII w., Wr. 1974.

Dybczyński - T. Dybczyński, Przewodnik po Górach Świętokrzyskich (Łysogórach),

W. 1912.

Dymmel - P. Dymmel, Piętnastowieczna dekoracja heraldyczna w krużgankach klasztoru łysogórskiego. Rekonstrukcja, geneza, program, [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym, red. M. Derwich, P. Pobóg-Lenartowicz (Opera ad historiam monasticam spectantia, Ser. I, Colloquia, 2), Wr.-Opole 1996, s. 265-291.

Elenchus - Elenchus abbatum monasterii S. Crucis, [w:] Lefebvre, t. VI/4, k. 186v-188.

Ep. - Acta Episcopalia Cracoviensia, dział w AMetr.

Fijałek - J. Fijłek, Mistrz Jakub z Paradyża i Uniwersytet krakowski w okresie soboru bazylejskiego, t. 1-2, Kr. 1900.

Flaga - J. Flaga, Bractwa religijne w archidiakonacie lubelskim do końca XVIII w., ABMK 42, 1981, s. 293-344.

Hoczyk - S. Hoczyk-Siwkowa, Małopolska północno-wschodnia w VI-X wieku. Struktury osadnicze (Lubelskie Materiały Archeologiczne, 12), Lublin 1999.

Gacki - J. Gacki, Benedyktyński klasztor na Łysej Górze, W. 1873.

Gacki X - J. Gacki, Klasztor świętokrzyski księży benedyktynów na Łysej Górze, cz.

6, „Pamiętnik religijno-moralny”, ser. 2, 10, 1862, s. 492-520.

Gacki Siec.- J. Gacki, Benedyktyński klasztor w Sieciechowie, Radom 1872.

Gąssowscy - E. i J. Gąssowscy, Łysa Góra we wczesnym średniowieczu, Wr. 1970.

Gąssowski 1960- J. Gąssowski, Materiały do osadnictwa wczesnośredniowiecznego sandomierszczyzny, „Materiały Wczesnośredniowieczne” 6, 1960, s. 303-473.

Gąssowski 1960a - J. Gąssowski, Ślady ośrodka kultowego na Łysej Górze, „Acta Archeologica Carpathica” 1, 1960, s. 297-299.

Gąssowski 1964 - J. Gąssowski, Results of archeological research in Sandomierz and Łysiec within the Saint Cross Mountains (Góry Świętokrzyskie), „Archeologia Polona” 7, 1964, s. 279-292.

GK - Acta castrensia Cracoviensia, rps w WAP w Kr.

Górski - K Górski, Ród Odrowążów w wiekach średnich, RTH 8, 1926-1927, s.

1-108.

Gromnicki - T. Gromnicki, Świętopietrze w Polsce, Kr. 1908.

Guldon i in. - Z. Guldon, K. Krzystanek, L. Stępowski, Zarys dziejów Wierzbnika do

początku XIX w., „Studia Kieleckie” 40, 1985, z. 1, s. 45-67.

Gurba - J. Gurba, Z problematyki osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Wyżynie Lubelskiej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Sectio F., „Nauki filozoficzne i humanistyczne” 20, Lublin 1965, s. 45-58.

Haldesfeld - A. Mayer von Haldesfeld, Karta von Westgalizien, 1:28800, 1801-1804.

Hube - R. Hube, Prawo polskie w 14. wieku. Sądy, ich praktyka i stosunki prawne społeczeństwa w Polsce ku schyłkowi 14. wieku ze źródeł współczesnych..., W. 1886, Dodatek.

IA - „Informator Archeologiczny”.

Inw.Bol. - Inwentarz klucza boleszyńskiego... z 1780 r., kopia w posiadaniu autora.

Inw.Rzep. - Inwentarz klucza rzepińskiego... z 1780 r., kopia w posiadaniu autora.

Inw.Slup. - Inwentarz klucza słupskiego... z 1780 r., kopia w posiadaniu autora.

Inw. Wierzbąt. - Inwentarz klucza wierzbątowickiego... z 1780 r., kopia w posiadaniu autora.

Inw. 1582 - Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z roku 1582, wyd. L. Żytkowicz (Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes, 37), Toruń 1953.

Inw. 1598 - Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego [1598], wyd. L. Żytkowicz (Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes, 36), Toruń 1950.

Inw. 1631 - Inwentarz klucza piórkowskiego 1631, [w:] Inwentarze dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z XVII w., wyd. L. Żytkowicz (Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes, 38), Toruń 1957, s. 218-238.

Jabłoński - J. Jabłoński, Drzewo Żywota z Raiu..., Kr. [1737].

Jamka - R. Jamka, Początki głównych miast wczesnośredniowiecznych w Polsce południowej, t. 2, Kr. 1973.

Jankowski - J. Jankowski, Polskie terytoria plemienne w świetle toponimów obronnych, (Acta Universitatis Wratislaviensis, 960, Historia, 67), Wr. 1988.

Janusz 1913 - B. Janusz, Z pradziejów ziemi lwowskiej, Lwów 1913.

Janusz 1918 - B. Janusz, Zabytki prehistoryczne Galicyi Wschodniej, Lwów 1918.

Jastrzębski - J. Jastrzębski, Klasztor świętego Krzyża na Łyścu, Kielce 1974 [liczne

późniejsze wydania].

Jonston - J. Jonston, Annales Archicoenobii Calvo-Montani..., t. I-III, [w:] Lefebvre, t. II-IV.

Kaczmarczyk - Z. Kaczmarczyk, Immunitet sądowy i jurysdykcja poimmunitetowa w dobrach kościoła w Polsce do końca XIV w., Poznań 1936.

Kam. - M. Kamińska, Nazwy miejscowe dawnego województwa sandomierskiego, Wr. 1964-1965.

Kat.arch. - Katalog archeologicznych zbiorów pozamuzealnych, zesz. 1, Kolekcja Inst. Arch. Uniw. Warszawskiego, W. 1988.

KatZab. - Katalog zabytków sztuki w Polsce.

KH - „Kwartalnik Historyczny”.

KHKM - „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”.

Kiersnowska - T. Kiersnowska, Słupy rycerskie w Polsce średniowiecznej, KHKM 20.

1972, s. 437-50.

Kiryk 1972 - F. Kiryk, Z badań nad urbanizacją Lubelszczyzny w dobie Jagiellonów, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Kr.”, „Prace Historyczne” VI (43), Kr. 1972, s. 93-167.

Kiryk 1983 - F. Kiryk, Sandomierz w oczach Długosza, [w:] Jan Długosz. W pięćsetną rocznicę śmierci, Olsztyn 1983, s. 9-29.

Kiryk 1994 - F. Kiryk, Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII-XVI w. (Sandomiriana), Kielce 1994.

KK - Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej Ś. Wacława, t. I-II, wyd. F. Piekosiński (Mon.MAe., 1, 8), Kr. 1874-1883.

Kl.bernard. - Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, red. H. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska 1985, wykorzystano: W. Murawiec, Leżajsk, s. 175-184; K. Grudziński, Święta Katarzyna, s. 371-373.

KMK - Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa, I-II, wyd. F. Piekosiński (Mon.MAe., 5, 7), Kr. 1879-1882.

Kop.K - D. Kopertowska, Nazwy miejscowe województwa kieleckiego. Nazwy miast i wsi, nazwy części miast i wsi oraz nazwy alei, placów, ulic i osiedli mieszkaniowych, W.-Kr. 1984.

Kop.R - D. Kopertowska, Nazwy miejscowe województwa radomskiego. Nazwy miast i wsi, nazwy części miast i wsi oraz nazwy osiedli mieszkaniowych, placów, alei i ulic, Kielce 1994.

Kosyl - C. Kosyl, Nazwy miejscowe dawnego województwa lubelskiego, Wr. 1978.

Kowalczyk - E. Kowalczyk, „Nazwy obronne” Słup, Samborza i Zawada a zagadnienie obrony stałej ziem polskich w średniowieczu, W. 1992.

Kowalski - W. Kowalski, Uposażenie parafii archidiakonatu sandomierskiego w XV-XVIII wieku (Prace Instytutu Historii WSP w Kielcach, 9), Kielce 1998.

Kracik - J. Kracik, Konsekracje kościołów i ołtarzy w diecezji krakowskiej w XVII-XVIII w, NP 61, 1984, s. 111-147.

Kromer - M. Kromer, Polska, czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie, przekład S. Kazikowski, Olsztyn 1984.

Krótkie - Krótkie zebranie z Historyków o przeniesieniu Drzewa Krzyża ś. na Górę Łysą, Kr. 1631.

Krzepela - J. Krzepela, Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej, cz. I, Małopolska, t. 1, Kr. 1915.

Kunisz - J. Kunisz, Znaleziska monet rzymskich w Małopolsce, Wr. 1985.

Kwiatkiewicz - M. Kwiatkiewicz, Krzyż Święty na Świętej gorze Świętokrzyskiej..., Kr. 1690.

Lalik - T. Lalik, Kaplica królewska i publiczne praktyki religijne rodziny Kazimierza Jagiellończyka, KH 88, 1981, s. 391-409.

Lazar - S. Lazar, Rozwój przestrzenny Sandomierza X-XIII w., RHum. 6, 1958, zesz. 5, s. 5-85.

Lefebvre - G. Lefebvre, Spicilegium sive Collectio veterum aliquot scriptorum qui in Poloniae bibliothecis delituerant..., t. I-VII, Rajhrad 1802, rps Brno, Statni Oblastni Archiv, Kloster Rajhrad, E 6, D m 3/3-7 a→ B.

Lelewel - Joachima Lelewela Bibliograficznych ksiąg dwoje, t. 2. Wilno 1826.

Librowski - Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Dział I: Dokumenty. Seria I: Inwentarz realny, z. 3, Oryginalne dokumenty samoistne z pierwszej połowy XV w.. ABMK 56, 1988. s. 7-94.

Lites - Lites ac res gestas inter Polonus Ordinemque Cruciferonim. t.1. Poznań 1890.

LK 1564 - Lustracja województwa krakowskiego 1564, cz. I-II, wyd. J. Małecki, Wr. 1962-1964.

LL 1565 - Lustracja województwa lubelskiego 1565, wyd. A. Wyczański, Wr. 1959.

LL 1661 - Lustracja województwa lubelskiego 1661, wyd. H. Oprawka, K. Schuster, Wr. 1962.

LPod. - Lubelska księga podkomorska piętnastego wieku, wyd. L. Białkowski, Lublin 1934.

LProm. - Statuta nec non Liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate Studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad an. 1849, wyd. J. Muczkowski Kr. 1849.

LR - Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529 (tzw. Liber retaxationum), wyd. Z. Leszczyńska-Skrętowa, 1968.

LS 1564-5 - Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565, wyd. W. Ochmański, Wr. 1963.

LS 1660-4 - Lustracja województwa sandomierskiego 1660-1664, wyd. H. Opawko, K. Schuster, cz. I-II, Wr. 1971-1977.

LS 1789 - Lustracja województwa sandomierskiego 1789, wyd. H. Madurowicz-Urbańska, cz. I-II, Wr. 1965-1967.

Ludat - Das Lebuser Stiftsregister von 1405, wyd. H. Ludat, Wiesbaden 1965.

Łoś, Semkowicz - Kazania tzw. świętokrzyskie, oprac. J. Łoś, W. Semkowicz, Kr. 1934.

MA- „Materiały Archeologiczne”.

Materiały - Materiały do Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego (1788-1792), oprac. K. Buczek i in., Kr.-W. 1931-1960.

Materiały arch. - Materiały archiwalne wyjęte głównie z Metryki litewskiej od 1348 do 1607, wyd. A. Prochaska, Lwów 1890.

Mateszew - S. Mateszew, Zarys dziejów osadnictwa, [w:] Mielec. Dzieje miasta i regionu, t. 1, red. F. Kiryk, Mielec 1984, s. 63-142.

Matuszewski - J. Matuszewski, Immunitet ekonomiczny w dobrach Kościoła w Polsce do r. 1381, Poznań 1936.

MDS - Monumenta dioecesis Sandomiriensis, wyd. J. Wiśniewski, Series I, [w:] Wiś. Ił.; Series II, [w:] Wiś. Rad.; Series III, [w:] Wiś. Koz.

MI - Knigi polskoj koronnoj metriki XV stoletija (1447-1454), wyd. A. Mysłowski, W. Graniczny (Monumenta iuris, 2), W. 1914.

Mitkowski - J. Mitkowski, Początki klasztoru cystersów w Sulejowie, Poznań 1949.

MK - Metryka Koronna, rps w AG.

Mog. - Zbiór dyplomatów klasztoru mogilskiego, oprac. E. Janota (Monografia

opactwa cystersów we wsi Mogile, 2), Kr. 1867.

Mon.MAe. - Monumenta maedii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia.

Mp. - Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. I-IV, wyd. F. Piekosiński (Mon.MAe., 3, 9, 10, 17), Kr. 1876-1905. T. V, rps w Pracowni Słownika historyczno-geograficznego Małopolski w średniowieczu, Kr.

MPH- Monumenta Poloniae Historica, t. III-V, Lwów 1878-1888.

MPHn. - Monumenta Poloniae Historica, series nova.

MS - Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. I-V/l, wyd. T. Wierzbowski, W. 1905-1919; t. V/2, wyd. J. Płocha, A. Rybarski, I. Sułkowska, W. 1961.

MV - Monumenta Poloniae Vaticana, poniżej dane bibliograficzne pozycji wydanych w tej serii i wykorzystanych w Materiałach.

MV I, II- Acta camerae apostolicae, wyd. J. Ptaśnik, t. I-II, Kr. 1913.

MV III - Analecta Vaticana, wyd. J. Ptaśnik, Kr. 1914.

MV V - Alberti Bolognetti nuntii apostolici in Polonia epistolarum et actorum

1581-1583, wyd. E. Kuntze, C. Nanke, t. I-II, Kr. 1923-1938.

MV IX - Liber receptorum et expensarum Petri Stephani 1373-1375, wyd. S. Szczur (Acta camerae apostolicae, III), Kr. 1994.

Myśliński - K. Myśliński, Z dziejów rozwoju wsi na lubelszczyźnie w XIV i XV w., RL 1, 1958, s. 37-56.

Nalepa - J. Nalepa, Opuscula Slavica, t. 2, Lund 1973.

Narratio - Narratio fundationis monasterii Montis Calvi, Biblioteka Główna UMK

w Toruniu, stare druki.

Niec.- F. Nieckuła, Nazwy miejscowe z sufiksem -ov-, -in- na obszarze Wielkopolski i Małopolski, Wr. 1971.

Niemcewicz- J.U. Niemcewicz, Podróże historyczne po ziemiach polskich od 1811 do 1828 r., Petersburg 1895.

Niwiński 1930 - M. Niwiński, Fundacja cystersów w Wąchocku. Fundacja i dzieje uposażenia, „Rozprawy AU”, „Wydz. hist.-fil.” 68, Kr. 1930, s. 1-164.

Niwiński 1931 - M. Niwiński, Średniowieczni opaci klasztoru wąchockiego, cz. I, „Przegląd Powszechny” 1931, t. 190, s. 329-343; cz. II, ib., t. 191, s. 117-136.

Niwiński 1934 - M. Niwiński, Benedyktyni na Łysej Górze, „Ziemia” 24, 1934, s. 283-285.

NMP - Nazwy miejscowe Polski. Historia - pochodzenie - zmiany, red. K. Rymut, t. I, A-B; t. II, C-D, Kr. 1996-1997.

Nosek - S. Nosek, Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu, „Annales UMCS”, Sectio F, „Nauki filozoficzne i humanistyczne” 6, Lublin 1951.

NP. - „Nasza Przeszłość”.

OK - Acta officialatus Cracoviensis, rps w AMetr.

OL - Acta officialatus Lublinensis, wg kartoteki w Pracowni Słownika historyczno-geograficznego Małopolski w średniowieczu, Kr.

Osad.rad. - Osadnictwo i gospodarka powiatu radomskiego w XVI-XVIII w., red. Z. Guldon, S. Zieliński (Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, 1-2), t. 1-2, Radom 1995.

Osady - Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego, oprac. S. Wojciechowski, A. Sochacka, R. Szczygieł (Dzieje Lubelszczyzny, 4), W. 1986.

Pałyga - J. Pałyga, Duchowieństwo parafialne dekanatu kazimierskiego w XVII-XVIII w., RHum. 14, 1966, zesz. 2, s. 7-57.

Paprocki - B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K.J. Turowski, Kr. 1858.

Parczewski - M. Parczewski, Początki kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce, Wr. 1988.

Patkowski - A. Patkowski, Stary Sandomierz, „Ziemia” 27, 1937, s. 85-91.

Paw. - A. Pawiński, Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym. Małopolska, t. III-IV (Źródła dziejowe, 14-15), W. 1886.

Pazdur i in. - A. Pazdur, F.M. Pazdur, A. Zastawy, Starożytne hutnictwo żelaza na ziemiach Polski w świetle badań radiowęglowych (pierwsza seria badań), MA 21, 1981, s. 87-93.

Perthées - K. de Perthées, Mapa szczególna województwa lubelskiego, Paris 1786.

PH - „Przegląd Historyczny”.

Piaskowski - K. Piaskowski, Wczesnosłowiańska technologia żelaza na terenie Małopolski, „Acta Archeologica Carpatica” 26, 1986, s. 149-176.

Piekasz - E. Piekasz, Struktura organizacyjna parafii w dekanacie kazimierskim w XVII-XVIII w., RHum. 14, 1966, zesz. 2, s. 59-107.

Pietrusińska - M. Pietrusińska, Katalog i bibliografia zabytków, [w:] red. M. Walicki, A. Gieysztor, Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w., W. 1971, s. 673-839.

Pol.- Kodeks dyplomatyczny Polski, t. III, wyd. J. Bartoszewicz, W. 1858.

Powieść - Powieść rzeczy istey o założeniu Klasztora na Łysej Górze i też o tym jako Drzewo świętego Krzyża na tę górę jest przyniesione. Wtóra powieść, jako też drzewo Krzyża świętego wzięto było z tejże góry z innymi świętościami przez Tatary, a jako zasie na swe miejsce przeniesione jest i przywrócone, wyd. w transkrypcji J. Krzyżanowski, [w:] idem, Proza polska wczesnego Renesansu 1510-1550, W. 1954, s. 269-281.

Powieść Sch.- Powieść rzeczy istey..., Kr., wyd. dziedziców Marka Scharffenberga, może z 1. 1554-1667, BO stare druki XVI.

Powieść Ungl. - Powieść rzeczy istey..., Kr., wyd. pierwsze Floriana Unglera z ok. 1538 r., BJ stare druki Cim. P.7.

PSB - Polski Słownik Biograficzny.

PSRL - Polnoje Sobranije Ruskich Latopisiej, t. II, Sankt Petersburg 1908; t. XVII, Sankt Petersburg 1907.

Rachunki - Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z l. 1388 do 1420, wyd. F. Piekosiński (Mon.MAe., 15), Kr. 1896.

Ratycz - A. Ratycz, Dawnoruski archeologiczni pamiatki na teritorii zachidnich obłastiej URSR, Kijew 1957.

Rawski - J. Rawski, Wykazy świętopietrza i dziesięciny papieskiej a najstarsze parafie w archidiakonacie sandomierskim, NP 13, 1961, s. 27-64.

RH - „Roczniki Historyczne”.

RHum. - „Roczniki Humanistyczne”.

RK 1629 - Rejestr poborowy województwa krakowskiego z r. 1629, oprac. W. Domin, J. Kolasa, E. Trzyna, S. Żyga, Wr. 1956.

RK 1680 - Rejestr poborowy województwa krakowskiego z r. 1680, oprac. E. Trzyna, S. Żyga, Wr. 1959.

RL 1626 - Rejestr poborowy województwa lubelskiego (Powiat lubelski i urzędowicki z r. 1626, ziemia łukowska z r. 1620), oprac. J. Kolasa, K. Schuster, Wr. 1957.

RMNK - „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”.

RMS - „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”.

Rocz.Lub. - „Rocznik Lubelski”.

Rokoszny - J. Rokoszny, Ze starych szpargałów, „Biblioteka Warszawska” 1902, t. 1, s. 158-166.

Rolska-Boruch - I. Rolska-Boruch, Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500-1700. Założenia przestrzenne, architektura, funkcje, Lublin 1999.

Rospond - S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wr. 1984.

Rozwałka - A. Rozwałka, Sieć osadnicza w archidiakonacie lubelskim w średniowieczu. Studium archeologiczno-historyczne (Wydział Humanistyczny UMCS, Rozprawy habilitacyjne, 98), Lublin 1999.

RP - Rejestry poborowe, wykorzystane za kartoteką Słownika historyczno-geograficznego Małopolski w średniowieczu.

RS 1629 - Z. Guldon, L. Stępkowski, Z. Trawicka, Rejestr poborowy powiatu sandomierskiego z roku 1629, „Teki Archiwalne” 21, 1989, s. 17-108.

RTH- „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”.

Ruffin - W. Ruffin, Historya o Drzewie Krzyża Świętego na Górą Łysą przyniesionym..., Kr. 1604.

Rym. - K. Rymut, Patronimiczne nazwy miejscowe w Małopolsce, Wr. 1971.

Rymut 1967 - K. Rymut, Nazwy miejscowe północnej części województwa krakowskiego, Wr. 1967.

Rymut 1980 - K. Rymut, Nazwy miast Polski, Wr. 1980.

Rzewuska-Kurzeja - B. Rzewuska-Kurzeja, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze kieleckiej w średniowieczu, NP 59, 1983, s. 69-96.

Sandomierz - Sandomierz, W. 1959.

Sarnicki - S. Sarnicki, Descriptio Veteris et Novae Poloniae, Cracoviae 1585.

Schnur - S. Schnur-Pepłowski, Janów po Lwowem, Lwów 1897.

Sczaniecki 1978 - P. Szczaniecki, Katalog opatów tynieckich, NP 49, 1978, s. 5-244.

Sczaniecki 1985 - P. Szczaniecki, Odnowa potrydencka w opactwie świętokrzyskim. Rządy opata Michała Maliszewskiego 1595-1608, NP 63, 1985, s. 111-150.

Semkowicz - W. Semkowicz, Nieznane nadania na rzecz opactwa jędrzejowskiego w XII w., KH 24, 1910, s. 66-97.

SG - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. W. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. I-XV, W. 1880-1902.

SH - „Studia Historyczne”.

SHGK - Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, red. J. Wiśniewski, F. Sikora, (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, V), Wr. i in., Kr. 1980-.

SHGL - Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, oprac. S. Kuraś (Dzieje Lubelszczyzny, 3), W. 1983.

Sob. - F.M. Sobieszczański, Wycieczka archeologiczna w niektóre strony guberni radomskiej, cz. 2, „Biblioteka Warszawska” 1852, t. 1, s. 82-118.

Sochacka - A. Sochacka, Własność ziemska w województwie lubelskim w średniowieczu, Lublin 1987.

SP - Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, poniżej dane bibliograficzne tomów wykorzystanych w Materiałach.

SP I - A.Z. Helcel, Historyczno-krytyczny wywód tak zwanego Wiślickiego prawodawstwa Kazimierza W., s. I-CCLXVII; Ustawodawstwo Kazimierza W., wyd. A.Z. Helcel, s. 1-226, W. 1856.

SP II - Starodawne Prawa Polskiego Pomniki (wypisy) z ksiąg dawnych sądowych ziemskich i grodzkich ziemi krakowskiej, wyd. A.Z. Helcel, Kr. 1870.

SP VII/2 - Inscriptiones clenodiales ex libris iudicialibus palatinatibus Cracoviensis. Zapiski herbowe Krakowskie, wyd. B. Ulanowski, Kr. 1884-1886.

SP VIII - Antiquissimi libri iudiciales terre Cracoviensis, wyd. B. Ulanowski, Kr. 1884-1886.

Spis - Spis ludności diecezji krakowskiej z r. 1787, cytuję: I - wyd. J. Kleczyński, AKH, t. 7, Kr. 1894, s. 269-478; II - wyd. B. Kumor, ABMK, 35-39, 1977-1979 i odbitka.

SPTK - Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 1-4, W. 1981-1983.

SSS - Słownik Starożytności Słowiańskich.

Starowolski 1655 - S. Starowolski, Monumenta Sarmatorum, Cracoviae 1655.

Starowolski 1976 - S. Starowolski, Polska albo opisanie położenia Królestwa Polskiego, przekł. A. Piskadło, Kr. 1976.

Stopniak - E. Stopniak, Materiały do kultu Matki Boskiej Kębielskiej, ABMK 24, 1972, s. 308-318.

Studia Sand.- Studia Sandomierskie. Materiały do dziejów miasta Sandomierza i regionu sandomierskiego, cz. I, red. T. Dunin-Wąsowicz, Sandomierz 1967; wykorzystano: T. Lalik, Sandomierskie we wcześniejszym średniowieczu. Prowincja, księstwo, województwo, s. 39-109; T. Wąsowicz, Sandomierska sieć drożna, s. 111-132; J. Gąssowski, Początki Sandomierza w świetle badań archeologicznych (do XIII w.), s. 181-241; H. Rutkowski, Z dziejów Sandomierza w okresie Odrodzenia, s. 287-343.

Stupnicki - H. Stupnicki, Galicja pod względem topograficzno-geograficznym, Lwów 1849.

Sułowska - M. Sułowska, Piotrawin nad Wisłą. Średniowieczny mikroregion osadniczy, W. 1984.

Szafran - P. Szafran, Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej w lubelskiem, Lublin 1958.

Szepiński - Notata quedam ex variis libris et manuscriptis per R.P. Bonifacium Szepiński..., przekład J. Gacki, „Pamiętnik Religijno-Moralny” ser. 2, 7, 1861, s. 136-151, 257-273.

Szymański - J. Szymański, Czas powstania kościoła w Wojniczu i benedyktyni tynieccy, RHum. 11, 1962, zesz. 2, s. 125-145.

SŹ - „Studia Źródłoznawcze”.

Tabela - Tabela miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożone w biurze Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, t. I-II, W. 1827.

TI - „Tygodnik Ilustrowany”.

TN - Teki Naruszewicza, rps w BCz.

TPaw. I - Liber quintiarum Alexandrii regis ab. a. 1502 ad 1506 (Teki A. Pawińskiego, 1), W. 1897.

TPaw. II - Liber quintiarum regis Casimiri ab. a. 1484 ad 1488 (Teki A. Pawińskiego, 2), W. 1897.

Trajdos - T.M. Trajdos, Benedyktyni na Łyścu za panowania Władysława II Jagiełły, RH 48, 1982, s. 1-46.

Tyn. - Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, wyd. W. Kętrzyński i S. Smolka, Lwów 1875.

Udziela - M. Udziela, Janów pod względem historycznem jako lutowisko przyszłości. Lwów 1896.

Uruski - S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. I, V, W. 1904. 1908.

VMP - Vetera Monumentu Poloniae et Lithuaniae.... ed. A. Theiner, t. II, Rzym 1861.

Wadowski- J.A. Wadowski, Kościoły lubelskie, Kr. 1907.

Warszewicki - K. Warszewicki, De monte et miraculi S. Crucis Historia, [w:] idem, De cognitione sui ipsius libris tres, Kr. 1600, k. 103-107.

Wąsowicz - T. Wąsowicz, Uwagi w sprawie osadnictwa wczesnośredniowiecznego na lubelszczyźnie, „Archeologia Polski” 6, 1961, s. 203-253.

Wiesiołowski - J. Wiesiołowski, Z kórnickiego kodeksu Corpus Ciricianum. Przyczynki do dziejów poezji polsko-łacińskiej, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 15, 1979, s. 239-259.

Wiś.Ił. - J. Wiśniewski, Dekanat Iłżecki, Radom 1909-1911.

Wiś.Kat. - J. Wiśniewski, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich. Radom 1926.

Wiś.Kon. - J. Wiśniewski, Dekanat konecki. Radom 1913.

Wiś.Koz. - J. Wiśniewski, Dekanat kozienicki. Radom 1913.

Wiśniowski - E. Wiśniowski, Prepozytura wiślicka do schyłku XVII w., Lublin 1976.

Wiś.Op. - J. Wiśniewski, Dekanat opatowski, Radom 1907.

Wiś.Rad. - J. Wiśniewski, Dekanat radomski. Radom 1911.

Wiś.Sand. - J. Wiśniewski, Dekanat sandomierski. Radom 1915.

Wiś. Stop. - J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów... w stopnickim, Marjówka 1929.

Wojciechowski 1930 - S. Wojciechowski, Zaginione osady w lubelskiem, [w:] Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie, t. 1, Lublin 1930, s. 116-169.

Wojciechowski 1963 - S. Wojciechowski, O zaginionej księdze oficjała lubelskiego z XV w., Lublin 1963.

Wp. - Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I-IV, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1877-1881; t. V, wyd. F. Piekosiński, Poznań 1908; t. VI, wyd. A. Gąsiorowski, R. Walczak, W.-Poznań 1985; t. VII-XI, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, W.-Poznań 1989-1999.

Wroniszewski - J. Wroniszewski, Ród Rawiczów (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 85/1, 86/1), [t. 1] Warszowice i Grotowice, Toruń 1992, [t. 2] Współrodowcy Warszowiców i Grotowiców, Toruń 1994.

Wyciąg - Wyciąg z wizytacji Jerzego Radziwiłła bpa krak. (odbytej w l. 1596-1598), [w:] J. Bukowski, Dzieje Reformacji w Polsce, t. 1, Kr. 1883, s. 639-688.

Wykaz - Wykaz urzędowych nazw miejscowych w Polsce, t. 1-3, W. 1980-1982.

Wypisy I - Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu. Z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1440-1500, oprac. B. Przybyszewski (Źródła do Dziejów Wawelu, 3), Kr. 1960.

Wypisy II - Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu. Z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1501-1515, oprac. B. Przybyszewski (Źródła do Dziejów Wawelu, 4), Kr. 1965.

Zathey - J. Zathey, Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Kórnickiej, Wr. 1963.

ZB - Acta terrestria Biecensia, rps w APK w Kr.

Zbiory - M. Hornowska, H. Zdzitowska-Jasieńska, Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej, W. 1947.

ZDK - Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, wyd. S. Kuraś, t. I-II, Lublin 1965-1973.

ZDM - Zbiór dokumentów Małopolskich, wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kurasiowa, t. I-VIII, Kr.-Wr. 1962-1975.

ZDP - Zarząd Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, zbiór rpsów w Archiwum Państwowym w Radomiu, zob. też AOkup.

Zientara - B. Zientara, Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego. XIV-XVIII w., W. 1954.

ZK - Acta terrestria Cracoviensia, rps w APK w Kr.

ZL - Acta terrestia Lublinensia, rps w Archiwum Państwowym w Lublinie.

ZL 1409 - L. Białkowski, Najstarsze zapiski ziemskie lubelskie z r 1409, „Teki Archiwalne” 7, 1961, s. 11-68.

Zoll-Adamikowa - H. Zoll-Adamikowa, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne na terenie Polski, t. I-II, Wr. 1975-1979.

ZPil. - Acta terrestia Pilnensia, rps w APK w Kr.

Z przesz. - Z przeszłości opactwa łysogórskiego. Wybrane materiały z sympozjum, które odbyło się w dniach 26-27 maja 1986 r. w klasztorze na Świętym Krzyżu w 50-tą rocznice przybycia Misjonarzy Oblatów M.N. do pobenedyktyńskiego opactwa na Świętym Krzyżu, Poznań 1995.

Żaki - A. Żaki, Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej, Wr. 1974.

 

Uwaga: Cyfry rzymskie oznaczają tom lub księgę; cyfry arabskie, jeżeli nie zaznaczono inaczej, numery - jeśli takie są, lub stronę -jeśli w wydawnictwie brak podziału na numery.

 

 

WYKAZ SKRÓTÓW RZECZOWYCH

A. - August (Zygmunt)

abp - arcybiskup

archid. - archidiakon

Bened., bened. - Benedyktyn, benedyktyński

Bernard., bernard. - Bernardyn, bernardyński

bp - biskup

bpstwo - biskupstwo

br. - brat, bracia (z imionami)

burgr. - burgrabia

c. - córka (z imieniem)

cc. - córki (z imionami)

chał. - chałupnik, -cy

Cyst., cyst. - Cysters, cysterski

Cz. - Czarny (Leszek)

cz. - część

dat. - datacja, datować, datowany

dok. - dokument

dr dek. - doktor dekretów

drewn. - drewniany

dz. - dziedzic, dziedzice

dzierż. - dzierżawa, dzierżawca

diec. - diecezja

dzies. - dziesięcina

E - wschód

fl. - floren

folw. - folwark, folwarczny

gnieźn. - gnieźnieński

gr - grosz

grz. - grzywna

h. - herb, herbu (przy nazwisku)

ha - hektar

ib. - ibidem (tamże)

imm. - immunitet

Jag. - Jagiełło, Jagiellończyk

jez. - jezioro

jw. - jak wyżej

k. - koło, karta (z cyfrą)

kan. - kanonik

kaszt. - kasztelan

kiel. - kielecki

kl. - klasztor

klaszt. - klasztorny

km - kilometr

kmiec. - kmiecy

komor. - komornik (kategoria ludności)

kon. - konopna (dziesięcina)

konw. - konwent

kor. - korzec

koz. - kozienicki

Kr. - Kraków

krak. - krakowski

król. - królewski

l. - lata

lit. - literatura

lub. - lubelski

lubus. - lubuski

ł. - łan

łkm. - łany kmiece

Łok. - Łokietek (Władysław)

łysog. - łysogórski

m. - miasto

m.in. - między innymi

mkc - mieszkaniec

mkw - mieszkańców (z liczbą)

mps - maszynopis

mur. - murowany

N - północ

NN - nieznany

n. - następna (strona)

NE - północny wschód

niem. - niemieckie (prawo)

NMP - Najświętsza Maria Panna

np. - na przykład

nt. - na temat

NW - północny zachód

ob. - obecnie, obecny

OCist. - Ordinis Cisterciensi

ok. - około

Olbr. - Olbracht (Jan)

opat. - opatowski

opust. - opustoszały

OR - okres wpływów rzymskich

OSB - Ordinis Sancti Benedicti

p. - punkt

pap. - papież, papieski

par. - parafia, parafialny

pdstar. - podstarosta

pien. - pieniężna (dziesięcina)

pkom. - podkomorzy

pleb. - pleban

pocz. - początek

poł. - połowa, pół

por. - porównaj (też → )

pow. - powiat

półrol. - półrolni

pr. - prawo

prawdop. - prawdopodobnie

prep. - prepozyt

przyw. - przywilej

pw. - pod wezwaniem

r. - rok

rad. - radomski

rps - rękopis

ryc. - rycerski

rz. - rzeka

S - południe

s. - syn (z imieniem); strona

SA - Stolica Apostolska

sand. - sandomierski

SE - południowy wschód

sieciech. - sieciechowski

sier. - sieradzki

sk. - skojec

snop. - snopowa (dziesięcina)

ss. - synowie (z imionami); strony

st. - stanowisko (archeologiczne)

St. - Stary (Zygmunt)

star. - starosta

SW - południowy zachód

szl. - szlachcianka, szlachcic, szlachetny (nobilis)

szlach. - szlachecki

ś. - święty

śp. - świętej pamięci

średz. - średzkie (prawo)

śś. - święci

święt. - świętokrzyski

tyg. - tygodniowo

tyn. - tyniecki

tzn. - to znaczy

tzw. - tak zwany

U.Kr. - Uniwersytet Krakowski

ul. - ulica

ur. - urodzony dnia (przed datą), kondycja społeczna (przy imieniu)

urzęd. - urzędowski

uw. - uwaga; też w SPPP VIII oprócz numerów

v - verto (karta)

W - zachód

W. - Warszawa

Wlk. - Wielki (Kazimierz)

w. - wiek

Warn. - Warneńczyk (Władysław)

wart. - wartość, wartości

wąch. - wąchocki

wąwol. - wąwolnicki

wd. - wdowa

wiard. - wiardunek

wiśl. - wiślicki

własn. - własność, własny

włocł. - włocławski

Wr. - Wrocław

Wstydl. - Wstydliwy (Bolesław)

wśr. - wczesnośredniowieczny, wczesne średniowiecze

ww. - wyżej wymieniony

wwda - wojewoda

wwdzina - wojewodzina

wyd. - wydawca

wzm. - wzmianka

z. - ziemia (terytorium), ziemski (urząd)

zw. - zwany

zagr. - zagrodnik

zł. - złoty

zm. - zmarły

źr. - źródła, źródłowe

ż. - żona

→ - porównaj

 

Uwaga: Liczbę groszy podaję po ukośnej kresce; 2/3 zł = 2 zł i 3 gr, 2/3grz. = 2 grz. i 3gr.