SUCHY LAS

1170! [recte: 1187] Zuchilyecz (DA lib. V-VI 94), 1218 interpol. Zuchilez (SŹ 9, 55-59), 1398 or. Suchilas (Lek. 1 nr 392), 1401 Suchilasz (KP nr 666), 1467 kop. XVII w. Suchy Las (CP 439 nr 29), 1475 Szuchilasz (PZ 20, 26v), 1498 Szuchylasz (ACC 75, 9v), 1505 Schuchylasz (ACC 79, 226), 9 km na NNW od Starego Rynku w Poznaniu, dziś w granicach miasta.

1. 1388 S. w opolu →Chojnica (Lek. 1 nr 392).

1475 n. pow. pozn. (PZ 20, 26v); [par. Chojnica].

2. 1401, 1402 zapowiedź S. →p. 3; 1524 S. graniczy z Morawskiem (PZ 24, 63v).

3. Własn. książęca, następnie joannitów pozn. 1170! [recte: 1187] ks. Mieszko [St.] funduje szpital w Poznaniu przy kościele Ś. Michała [→Święty Jan k. Poznania] i nadaje mu pewne wsie; Radwan bp pozn. nadaje temu szpitalowi stanowiące uposażenie stołu bpa dzies. z tych oraz 7 in. wsi, m. in. Z. (DA lib. V-VI 94; RPD nr 115).

1218 (interpol.) Paweł bp pozn. zatwierdza nadanie swoich poprzedników na rzecz domu joan. pozn. i wylicza należące do nich posiadłości m. in. Z. [nazwa dopisana później na razurze] (A. Gąsiorowski, Najstarsze dokumenty poznańskiego domu joannitów, SŹ 8, 90-93; SŹ 9, 55-57).

1401 Bieniasz komandor [joan. pozn.] zapowiada posiadłości joan. pozn., m. in. S. (KP nr 666); 1402 komandor joan. pozn. zapowiada zarośla m. in. w S. (ZSW nr 289; KP nr 1074).

1467 na wsi S.L. zapisano 1 grz. czynszu dla szpitala Ś. Wawrzyńca w Poznaniu (CP 439 nr 29).

1475 w wykazie zaległości podatkowych z pow. pozn. wymieniona m. in. wieś S. (PZ 20, 26v).

1479 Klemens komandor joan. pozn. toczy proces z Sędziwojem Sadowskim o pastwiska w S., →Strzeszyn (PZ 20, 78).

1486 szl. Mik. Mroczek niegdyś z S. (PZ 21, 65).

1544 Jakub Brzozowiec komandor joan. pozn. pozywa Jana Wydzierzewskiego o zaoranie ról w S. (PG 86, 147v); 1547 tenże →p. 4.

1559-63 Stan. Mężyk komandor joan. pozn. wydzierżawia Jakubowi Rokossowskiemu podsędkowi pozn. wsie nal. do komandorii pozn., w tym S.: 1559 na 3 l. za 2300 zł (PG 103, 724v), 1563 na 3 l. za 2500 zł (PG 107, 166).

1508 pobór od 5 półł., 6 gr od karczmy (ASK I 3, 5v); 1563 pobór od 3 1/2 ł., 1 ł. soł., karczmy dor. (ASK I 5, 219); 1564/65 S. należące do komandora [joan. pozn.] płaci „do zamku pozn.” od 3 ł. 18 gr, 9 wierteli żyta, 3 ćw. pszenicy i 3 ćw. owsa (LWK 1, 132); 1577 pobór z S., którego dzierżawcą (tenutarius) jest Aleksander Mokronoski (ASK I 5, 671).

1404 Stanisław kmieć z S. pozwany przez Bodzętę z Orla Małego o woły i inne rzeczy (WR 1 nr 745); 1461 Andrzej Gwiazda z S. wspomn. jako strona w ugodzie polubownej o poniechanie zemsty za zabicie Mac. Trybali ze Świerczewa (AR 1 nr 910); a. 1605 dziecko z S., dziewczynka z S.L. →p. 6.

4. 1402 Maciej sołtys wraz z kmieciami z S. toczy proces z burgr. pozn. i żupcami (KP nr 866); 1498 Wawrzyniec sołtys w S. daje klasztorowi w Owieńskach sumę 18 grz. za zbawienie swoje i swoich rodziców, za co opatka z mniszkami zobowiązuje się płacić 1 1/2 grz. czynszu z dóbr klaszt. z przeznaczeniem 3 wiard. na wosk i wieczną lampę w kościele klaszt. Ś. Krzyża oraz 3 wiard. na potrzeby (pro fabrica) kościoła par. Ś. Mikołaja [w Owieńskach] (ACC 75, 9v); 1505 Jan Synowiec sołtys w S. toczy proces z Wincentym z Grodziska wikariuszem wieczystym kat. pozn. o 4 grz. dla kościoła Ś. Krzyża w Owieńskach, gdzie Wincenty jest pleb.; archid. pszcz. Jan Sławiński, który kupił sołectwo, zachodzi w sądzie sołtysa Jana, pragnąc uwolnić go od nałożonej już ekskomuniki (ACC 79, 226); 1547 Łukasz Morzycki [skąd?] kupuje od komandora joan. pozn. sołectwo w S. w dożywocie za 300 grz. (PG 91, 156v); 1547 tenże szl. Łukasz Morzycki sołtys w S. zapisuje swej ż. Katarzynie po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 soł. w S. i 1/2 sumy zapisanej na tym soł. (PG 18, 375); 1563 łan soł. w S. →p. 3; 1580 Jakub Morzycki syn zm. Łukasza kwituje Aleksandra Mokronoskiego z 66 zł z tytułu dzierżawy sołectwa w S. (PG 136, 483).

6. A. 1605 wpisy w księdze cudów klasztoru Bożego Ciała pod Poznaniem: dziecko, które utonęło [w stawie?] w S.L. i zostało następnie złożone przez rodziców przed ołtarzem w kaplicy w kościele Bożego Ciała pod Poznaniem, ożyło, gdy kapłan sprawował mszę; dziewczynka ze wsi S.L. po 3 tygodniach śmiertelnej choroby została uzdrowiona, gdy złożono w jej intencji ślub wraz z ofiarą dziękczynną (KMP 1992, nr 3-4, s. 61, 97).

8. Punkty osadnicze z całego okresu średniowiecza, w tym dwie osady z X/XI-XII w. oraz osada późnośredniowieczna („Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” 7, 2005, s. 247-272; „Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski” 2, 2003, s. 195-225).