DOBIESŁAWICE

(1379 Dobeslauicz, 1397 Dobeslauicze, 1429 Dobyeslawicze, 1432 Dobyeslauicze, 1434 Dobyeslawicz, 1437 Dobieslavicze, 1469 Dobyeslavicze, 1487 Dobyeslawycze, Dobislawicze, 1498 Dobislawycze, 1505 Dobeszlawycze, 1529 Dobeslawicze, Dobyeslawicza, 1530 Dobieslavice) 6 km na N od Koszyc.

1. 1487, 1581 pow. prosz. (MS 1, 1887; ŹD s. 10); 1470-80 n. par. Rachwałowice (DLb. 2 s. 26).

3. Własn. szlach. 1379-94 Jan, Janek z D. (SP 8, 590, 2390, 2489, 2848a, 4429, 4438, 4526, 4993, uw. 38/9, 71/16, 73/3, 94/11, 158/38; ZK 2 s. 30); 1379 Święszek z D. (SP 8, 591); 1388 Jan kmieć (colonus) z D. i Brańczyc [par. Rachwałowice] (SP 8, 4472, 4526); Staszek z D. (SP 8, 4472, uw. 73/3, 75/21); Piotr zw. Wałach (Walachs), Cieszko (Czesko) oraz Miczek (Micko) z D. (SP 8, 4472); Janek z D. w sporze z Pełką z Gołyszyna o wieś Siedliska [pow. lel., par. Nakło] (SP 8 uw. 94/11); 1394 Paszek z D. (ZK 2 s. 158); 1397 Klara c. Jana z D. i jej br. Wawrzyniec z Czulic uzyskują prawem bliższości od Imrama z Nakła wieś D., za którą mają zapłacić w wyznaczonym terminie 105 grz., jeśli nie zapłacą, wówczas Wierzchosław [Tabasz z Siedlisk, Kotowic i Tęgoborza, pełnomocnik Klary i Wawrzyńca] zastawi Imramowi w tej sumie wieś Kotowice [pow. prosz.]. Jeśli w określonym terminie tych pieniędzy nie zapłaci, wtedy da również w zastaw połowę wsi Tęgoborze [pow. lel.] (SP 8, 6177); 1400 Wierzchosław z Siedlisk [par. Nakło] sprzedaje za 200 grz. Zbyszkowi ze Stadnik dwie cz. wsi Podlesie [pow. lel.] kupione u Klary i Małgorzaty cc. Jana z D., które miały je po matce (SP 8, 10 728); Zbyszek ze Stadnik oddala prawnie roszczenia Małgorzaty i Klary cc. Jana z D. i ich pełnomocnika Wierzchosława z Siedlisk o 2 cz. wsi Podlesie (SP 8, 10 733); 1402 Pietrasz z Faliszowic jest winien Małgorzacie z Kazimierza swej siostrze rodz. 70 grz. gr pras., jeśli nie zapłaci, wówczas ma zastawić całą swą wieś D. z wyjątkiem folwarku (ZK 3 s. 390); 1403 Pietrasz z D. (ZK 3 b s. 90-91); 1412 Piotr z Zabawy [pow. pilzn.] ustępuje Wawrzyńcowi z Zabawy połowę zboża ozimego i połowę zboża ,,jasini” [jarego] z łanu w D., który niegdyś należał do dworu tegoż Zabawskiego (ZK 193 s. 94); Wawrzyniec z Zabawy występuje przeciwko Andrzejowi z Branic o zabójstwo kmiecia Michała z D. (ZK 5 s. 306); 1419-37 Mik. Zabawski z D. i Zabawy, br. Spytka, mąż Małgorzaty (ZK 6 s. 593; 194 s. 307-8; 195 s. 41, 244, 253; 196 s. 360-62; 197 s. 633; GK 1 s. 705; 2 s. 118, 127, 160); 1419 Mikołaj s. Klary z Cikowic występuje przeciwko Mikołajowi z Zabawy o połowę wsi D. (ZK 6 s. 593); Czachna z D. (ZK 194 s. 271); br. Mikołaj i Spytek z D. poręczają Wyszkowi Morce z Otwinowa [pow. wiśl.] za dług swych braci w wysokości 300 grz. całymi częściami w Zabawie i w Zdrochcu [pow. pilzn.], ewentualnie całą wsią D., którą mają dać w zastaw. Jeżeli w określonym terminie D. nie wykupią, wówczas Wyszek da Mikołajowi i Spytkowi 100 grz. i będzie posiadał wieś D. wieczyście (ZK 194 s. 307-308); 1420 Mikołaj z Zabawy przyznaje swej ż. Małgorzacie 100 grz. posagu i tyleż wiana na połowie wszystkich swoich dóbr dziedz. w D. (ZK 195 s. 41); 1427 Beata wd. po Śmile z Plechowa zastawia Spytkowi z D. 4 łany osiadłe w Piechowie z racji 60 grz. posagu należnego Annie ż. Spytka (ZK 196 s. 39); Spytek z D. przyznaje swej ż. Annie c. niegdyś Śmiła z Plechowa 200 grz. z tytułu posagu i wiana na połowie swych dóbr dziedz. (ZK 196 s. 39); 1428 Pustułka (Pustolca) kmieć z D. (ZK 196 s. 270); 1429-30 Jan Buczyński z → Buczyny od r. 1389 i D. (ZK 196 s. 360-62; 197 s. 50); 1429 Mikołaj z D. sprzedaje za 400 grz. i posiadłość (hereditas) zw. Moczary [nie zid.]1Zob. Buczyna przyp. 1 Janowi z Buczyny połowę swej wsi D. Małgorzata ż. Mikołaja rezygnuje na rzecz Jana ze wszystkich swych praw do posagu i wiana (ZK 196 s. 360-61); Jan z Buczyny ma dać za 100 grz. Mikołajowi z D. wwiązanie do całej cz. swej dziedziny w Górce [par. Witów] (ZK 196 s. 361-2); Żegota z Filipowic zastawia za 30 grz. półgr Mikołajowi z D. zw. Zabawski całą swoją wieś Filipowice (ZK 196 s. 362).

1430 Spytek z D. ma zapłacić Janowi z Buczyny w określonym terminie 30 grz. półgr pod gwarancją przekazania Janowi połowy D. w wieczyste posiadanie (ZK 197 s. 194, 353); 1434 Błażej z D. (ZK 197 s. 267, 324); Anna wd. po Michale z D. (ZK 197 s. 319); 1436- 80 Mik. Buczyński h. Strzemię, piszący się z Buczyny, dz. D., Sukmania, Olszyn, Pobrzeża, Roztoki i Wilkowiska, s. Michała (ZK 197 s. 536, 695-6; 146 s. 459; SP 2, 3480; ZK 16 s. 504, 524; ZK 199 s. 129; DLb. 1 s. 14; 2. s. 18, 24, 26, 275, 306; 3 s. 276); 1437 Anna wd. po Spytku z D. (ZK 197 s. 632, 701); Mikołaj niegdyś z Dobiesławic skwitował Annę wd. po Spytku z D. z tytułu posagu i wiana dając jej 120 grz. (ZK 197 s. 632); Mikołaj z Zabawy sprzedaje za 500 grz. półgr konia wart. 10 grz. i sztukę płótna Mikołajowi z Chotowej [pow. pilzn.] całą cz. dziedziny w D., która uprzednio należała do jego br. rodz. Spytka (ZK 197 s. 633); Mikosz z Chotowej sprzedaje za 304 grz. i konia wart. 20 grz. Barbarze ż. Mik. Buczyńskiego połowę swojej wsi D. (ZK 197 s. 695-6); 1448 Barbara z Olszyn ż. Mikołaja z Buczyny [właściwie z D.], dziedziczka Roztoki i Pobrzeża (ZCz. 4 s. 23-4); 1451 Małgorzata ż. Piotra z D. (ZK 199 s. 171); spór między Mikołajem z Wojsławic [pow. prosz., par. Gorzków] synem podsędka [Piotra z Cikowic] i jego kmieciem Święchem a Mik. Buczyńskim, m. in. o szkody w D. (SP 2, 3480); 1469-1505 Jan Buczyński h. Strzemię, piszący się z Buczyny, dz. D. (ZK 16 s. 519; 13 s. 251-2; MS 1, 1887; 3 S 218; Mp. 5 Q 112); 1470-80 w D. łany kmiece, folwark, 1 karczma z rolami (DLb. 2 s. 16); [1471] Jan Rzeszowski kan. krak., Stan. Rej pleb. w Przemykowie doktor dekretów i Stanisław ze Szczeglina [pow. wiśl.] wikariusz kat. krak. egzekutorzy testamentu Stan. Reja z Kobylan (zapewne z Kobylnik pow. wiśl. par. Skalbmierz) [kan. krak.] plebana kościoła Ś. Szczepana w Krakowie uzyskawszy zgodę króla Kazimierza Jag., wykupują za 250 grz. tegoż Stanisława od Mik. Buczyńskiego z D. czynsz roczny z D. w wysokości 14 grz. dla wybudowanej przez Stanisława kaplicy ŚŚ. Mateusza i Macieja Apostołów w kościele Ś. Szczepana2Transakcja ta została przeprowadzona między 7 I 1471 r., kiedy to rozpoczęto pertraktacje między wspomnianymi egzekutorami a Mikołajem Nanajką z Wielogłowów o zakup czynszu dla tejże kaplicy z wsi Wrocimowice i Zielenice, co nie przyniosło spodziewanego efektu (SP 2, 4030), a 15 VIII tegoż roku, gdy dokonano wyboru na biskupa krak. Jana Rzeszowskiego jednego z egzekutorów testamentu, dotychczasowego kanonika krak (DLb. 2 s. 18); 1487 Jan Buczyński z Buczyny [właściwie z D.] i Stan. Służowski z Włostowic [pow. prosz.] poręczyciele Mikołaja Słabosza z Putnowic [ziemia chełmska] mają zapłacić Janowi Kostrzeckiemu z Kostrzy w ciągu 3 lat 500 fl. Jeśli w terminie nie zapłacą, dadzą wwiązanie do swych dóbr: Jan Buczyński do wsi D., Stan. Służowski do wsi Włostowice (MS3 S 218); Kazimierz Jag. zezwala Janowi Buczyńskiemu na sprzedaż i zastaw jego dóbr dziedz. D. w ziemi krak., pow. prosz., jakimkolwiek osobom duchownym z prawem odkupu do lat 8 za kwotę 500 fl. pol. (MS 1, 1887); 1489-94 pobór z 4 ł. (RP s. 139; ŹD s. 442; RP s. 152, 165, 195, 212); 1496-7 brak danych (RP s. 84, 113); 1498 pobór z 4 ł. (RP s. 46); 1499-1501, 1508-9 pobór z 3 ł. (RP s. 17, 256, 284, 347, 371); 1491 Jan z Buczyny [właściwie z D.] ma oddać w terminie 20 grz. Stanisławowi starszemu z Rdzawy pod gwarancją wwiązania go do karczmy w Roztoce za Dunajcem, w której siedzi Mik. Czepyel (ZCz. 5 s. 247); 1493 br. Stanisław, Jan, Marcin i Adam z Buczyny [właściwie z D.] (ZCz. 5 s. 300); 1505 br. Stan. i Jan Buczyńscy z Olszyn dzielą się dobrami. Starszemu Stanisławowi przypadają wsie: Pałecznica, Pamięcice, Łaszów, Gruszów, Imbramowice i cz. w Winiarach, a młodszemu Janowi przypadają: Olszyny, Sukmań, Roztoka, Szkodna, Pobrzezie, Górka, D. Drwaczowice i cz. w Stanisławicach (ZK 23 s. 251-2); 1529 czynsz ze wsi D., Górka i Drwaczowice wart. 12 grz. dla altarii Ś. Macieja w kaplicy na cmentarzu kościoła Ś. Szczepana w Krakowie (LR s. 162); 1530 pobór z 3 łanów, 1 karczmy dorocznej z 1 prętem oraz od 1 komornika (RP k. 17); 1535, 1544 Stan. Pieniążek z Iwanowic i D., tenut. w Grybowie, zapisuje w dożywocie swej ż. Zofii z Koniecpola [woj. sieradzkie] wszystkie swe dobra dziedz. i zastawne (MS 4, 17 208, 21 299).

5. 1410 Pietrasz z Zabawy ma zapłacić 12 grz. z tytułu dziesięciny z D. Janowi plebanowi kościoła Ś. Jakuba w m. Kazimierzu (ZK 5 s. 225); 1462 wymienieni imiennie patroni kościoła Ś. Jakuba w → m. Kazimierzu, m. in. Mik. Buczyński z Olszyn z braćmi, potwierdzają prepozytowi tegoż kościoła dotychczasowe uposażenie i czynią nowe darowizny, z wyjątkiem dziesięciny z D. przeznaczonej dla mansjonarzy we wspomnianym kościele (Mp. 5 L 35; Bon. 2 s. 223); 1470-80 dzies. snop. i kon. z D. wart. 14 grz. mansjonarii w kościele Ś. Jakuba w m. Kazimierzu (DLb. 2 s. 26); 1529 dzies. snop. wart. 12 grz. z całej wsi D. należy do prebendarza mansjonarii kościoła Ś. Jakuba w m. Kazimierzu (LR s. 221).

8. Znalezisko skarbu monet polskich i węgierskich z 2. poł. XI w. (Żaki s. 444; SG 2 s. 60).

Uw. Por. uw. przy haśle Buczyna.

1 Zob. Buczyna przyp. 1.

2 Transakcja ta została przeprowadzona między 7 I 1471 r., kiedy to rozpoczęto pertraktacje między wspomnianymi egzekutorami a Mikołajem Nanajką z Wielogłowów o zakup czynszu dla tejże kaplicy z wsi Wrocimowice i Zielenice, co nie przyniosło spodziewanego efektu (SP 2, 4030), a 15 VIII tegoż roku, gdy dokonano wyboru na biskupa krak. Jana Rzeszowskiego jednego z egzekutorów testamentu, dotychczasowego kanonika krak.