KOCLIN

(1430 Coczlyno, 1443 Coczlin, 1454 Caczlin)1W 1400 studentem Ak. Krak. był Święciesław de Cocztyn (Al. 1 s. 15). Trudno rozstrzygnąć czy jest to pierwszy zapis nazwy K 6,5 km na SE od Koziegłów2H. Polaczkówna, Szlachta na Siewierzu biskupim w latach 1442-1790, RTH 4, Lwów 1913, s. 22, podaje, że K. był opust. przed 1636 r. W Mat. do MKW s. 99 i 194 K. jako Pustkowie Mysłowskie.

1443, 1462 ks. siew. (GrünMark. 2 s. 626-32; AKapKrak., Acta actorum 1b s. 76-9); [par. Koziegłówki].

Własn. szlach. 1430 Krystyn z Koziegłów kaszt. sądec. daje Wojciechowi sołtysowi w C. swoje sołectwo w Lgocie [par. Koziegłówki] za jego sołectwo w C. (ZDM 2, 427); 1443 Wacław ks. cieszyński sprzedaje Zbig. Oleśnickiemu bpowi krak. księstwo siew., m.in. z wsiami szlach. obciążonymi powinnościami pr. książęcego, w tym z C. (GrünMark. 2 s. 626-32); 1454 Jan Naszon star. siew. i sławkowski, Jan pleban, Mik. Dąbski sędzia, Piotr Tochołowski burg. siew. i Stan. Jadownicki, jako arbitrzy i sędziowie polubowni rozsądzają spór pomiędzy Janem z Wojkowic i Janem Primusem z Pieńczyc [dziś Pińczyce] o dobra Pieńczyce i C. Wg wyroku Jan Primus winien przedłożyć dok. z zapisem Jana z Wojkowic w sprawie [sprzedaży] dóbr Pieńczyce [i C.], zaś Wojkowski powinien zwrócić Primusowi dokumenty w sprawie tych dóbr. Primus zwróci Janowi z Wojkowic arram alias zadawek czyli 30 fl. w ciągu 4 tygodni, wyda mu omnia vinencia alias zywyzna z Pieńczyc, tak duże jak i małe, a także omnia supellectilia domus alias nabytky należące do Wojkowskiego, wreszcie umożliwi mu wybranie z tych dóbr czynszów i dochodów. Jan z Wojkowic uwolni Primusa od pozwów. Wadium 100 grz., będzie ubezpieczone na Wojkowicach, gdyby miał je płacić Jan z Wojkowic, lub na dobrach Pieńczyce i C., sprzedanych przez Primusa Janowi z Koziegłów, w przypadku gdyby został nim obciążony Primus (BPAN rps 8638 k. 43-4, odpis z AKapKrak. perg. 416)3Perg. 416 nie udało się odszukać w AKapKrak. i AMetr., wykorzystano więc tylko czytelny odpis B. Ulanowskiego. Z jego Tek tekst przepisano z błędami dla potrzeb Mp. 5 (Y-4). Była to podstawa opracowania w Słowniku hasła „Kaczki” (= Koclin!), które należy anulować, gdyż nie było takiej wsi; 1462 w czasie obrad kapituły krak. ur. Jan Koziegłowski sprzedaje za 160 grz. Mik. Mirzowskiemu wsie Pieńczyce i K. położone w ziemi siew., księstwie kościoła [bpa] krak. Przed star. siew Andrzejem Siedlkowskim transakcję poręczą Jan Sulikowski i Maciej Czarzowski, lub w ich miejsce Tomasz wójt lel. i szl. Dąbrowski, którzy dodatkowo zagwarantują, że zostanie ona wpisana do GK. Jeśli Koziegłowski zwróci te 160 grz. do 1 I 1463, wówczas Mirzowski winien ustąpić z tych wsi (AKapKr., Acta actorum 1b s. 76-9)4Transakcja z 1462 r. przeprowadzona przed kapitułą z powodu sediswakansu na stolicy bpiej. W 1519 r. Zygmunt Stary potwierdził sprzedaż przez Krystyna Koziegłowskiego bpowi krak. Janowi Konarskiemu zamku → Koziegłowy z wsiami, m.in. wsią Cotlin, Cothlin (MS 4, 12 202 i AKapKrak., Liber privilegiorum 3 k. 148-50). Jednak akt tej sprzedaży, wystawiony przez Macieja Piotrowskiego star. siew., sławkowskiego oraz koziegłowskiego i Jana z Ujejsca sędziego siew. w tym roku, wymienia nie K., gdyż wieś ta nie należała do klucza koziegłowskiego, lecz → Gężyn faktycznie należący do tego klucza (BPAN rps 8638 k. 52, odpis z AKapKrak. perg. 599, obecnie zaginiony); 1524 panosze Filip i Jędrzej Cieszowscy (Czyessowsczy) zastawiają za 230 fl. pol. szwagrowi Stan. Ujejskiemu wsie Pieńczyce i K., przeznaczając te pieniądze na spłacenie macochy Zofii niegdyś Cieszowskiej z sumy oprawionej jej na Pieńczycach, K. i Mysłowie oraz dodatkowo zapisują na Pieńczycach i K. siostrze Annie ż. Ujejskiego 105 fl. pol. posagu, oświadczając, że przy wykupie tych wsi winni uiścić Ujejskiemu łącznie 335 fl. Jeśli to uczynią, wówczas Ujejski zapisze ż. Annie 400 fl. pol. posagu i wiana na swych dobrach (BPAN rps 8814 = Siew. k. 32- 4); 1529 wieś opust., dzies. pien. 8 gr plebanowi w Koziegłówkach (LR s. 122); 1534 Jędrzej Cieszowski pod wadium 300 fl. ustępuje za 600 fl. pol., za konia i za 7 „miar sukna purpuriańskiego” Mik. Mirzowskiemu wsie Pieńczyce i K. Mirzowski zeznaje na rzecz Cieszowskiego, że dożywotnio lub do czasu posiadania [przez niego] Mysłowa [graniczy od S z K.] „...ste stronę od Mislova ... rzeky i z rolą i puste ...polowich wsi” Pieńczyc, K. i Mysłowa mają [poddani?] wolny wyrąb drzewa na opał, nie szkodząc starodawnym granicom. Cieszowski ma przekazać dok. dotyczące tych dóbr. Stan. Ujejski szwagier Cieszowskiego zgłasza po żonie [Annie] pr. bliższości do tych dóbr. Później bp krak. przysądza Ujejskiemu bliższość, a ten zwraca Mirzowskiemu 600 fl. pol. i 35 fl. jako równowartość za konia i sukno. Cieszowski zeznaje, że Ujejski zadość uczynił mu za dobra, a sędzia ziemski siew. wyrokuje, że zapis w księdze na rzecz Mirzowskiego będzie odtąd służył Ujejskiemu (BPAN rps 8814 k. 75-6, zacytowany fragment z tymi brakami został skopiowany z księgi siew.); 1582 wieś opust. (Ep. 31 s. 341).

1 W 1400 studentem Ak. Krak. był Święciesław de Cocztyn (Al. 1 s. 15). Trudno rozstrzygnąć czy jest to pierwszy zapis nazwy K.

2 H. Polaczkówna, Szlachta na Siewierzu biskupim w latach 1442-1790, RTH 4, Lwów 1913, s. 22, podaje, że K. był opust. przed 1636 r. W Mat. do MKW s. 99 i 194 K. jako Pustkowie Mysłowskie.

3 Perg. 416 nie udało się odszukać w AKapKrak. i AMetr., wykorzystano więc tylko czytelny odpis B. Ulanowskiego. Z jego Tek tekst przepisano z błędami dla potrzeb Mp. 5 (Y-4). Była to podstawa opracowania w Słowniku hasła „Kaczki” (= Koclin!), które należy anulować, gdyż nie było takiej wsi.

4 Transakcja z 1462 r. przeprowadzona przed kapitułą z powodu sediswakansu na stolicy bpiej. W 1519 r. Zygmunt Stary potwierdził sprzedaż przez Krystyna Koziegłowskiego bpowi krak. Janowi Konarskiemu zamku → Koziegłowy z wsiami, m.in. wsią Cotlin, Cothlin (MS 4, 12 202 i AKapKrak., Liber privilegiorum 3 k. 148-50). Jednak akt tej sprzedaży, wystawiony przez Macieja Piotrowskiego star. siew., sławkowskiego oraz koziegłowskiego i Jana z Ujejsca sędziego siew. w tym roku, wymienia nie K., gdyż wieś ta nie należała do klucza koziegłowskiego, lecz → Gężyn faktycznie należący do tego klucza (BPAN rps 8638 k. 52, odpis z AKapKrak. perg. 599, obecnie zaginiony).