CHMIELÓW

(1356 Chmelow, Schmielow, Chmelyow, Chmielow) 1 km na NW od Działoszyc.

1. 1498 pow. ksiąs. (MS 2, 1172); 1581 pow. prosz. (ŹD s. 19); 1470-80 n. par. Działoszyce (DLb. 2 s. 456).

3. Własn. szlach. 1356 Andrzej z Ch. komornik sądu ziemskiego krak. (Mp. 3, 712); 1364 Jachna ż. Andrzeja z Ch., siostra Krystyny ż. Dobiesława i Setki ż. Siecieja, dziedziczki Młoszowa. Ustępują one Rafałowi z Tarnowa pkom. sand. wszystkie cz. w Stanisławicach nad rz. Rabą [pow. szczyrz., par. Łapczyca] za pewną sumę i pole w Rzędzinie [pow. pilzn.] (AS 2, 31); 1376 Andrzej z Ch. (SP 8, 314); 1381 Grzegorzek z Ch. przeciw Tomkowi z Działoszyc o dziedzinę, 3 grz. za bezprawnie uprawiane role, o ścięcie gaju i o przekopę (SP 8, 766); 1388-1432 Michał z Ch., Bogumiłowic [pow. pilzn.] i Czyżowa [pow. wiśl.], występujący w źródłach od r. 1369, s. Paszka zw. Niedźwiedź z Bogumiłowic i Broniszowa [pow. wiśl.], a br. Grzegorza, Jana z Broniszowa kaszt. czechowskiego i Paszka z Bogumiłowic sędziego ziemskiego krak., podsędek krak. 1391-4, podstoli sand. 1392, chorąży sand. 1395-6, sędzia ziemski krak. 1397-1403, kaszt. lubelski 1403-10, kaszt. sand. 1410-32 (PSB 20 s. 619-20, gdzie dokumentacja źródłowa, którą się tu opuszcza; nie uwzględnione tamże dane źródłowe: ZK 6 s. 17, 66, 69-70, 79, 156, 166, 210, 218, 245, 327, 336, 347-8, 386-7; 9 s. 3, 5; 195 s. 302, 308, 324; 196 s. 25, 108, 127, 141, 236, 346, 354, 356-7, 359; 197 s. 2, 13, 42, 44, 67, 75, 80, 97; 146 s. 1, 96); 1407-58 Jan z Ch. i Czyżowa h. Półkozic, s. Michała z Ch., kaszt. sand. 1433-4, wwda sand. 1435-7, wwda krak. 1437-8, kaszt. krak. 1438-58, star. sand. 1431-7, star. krak. 1440-57, namiestnik Królestwa Polskiego 1439-48 [w l. 1417-34 pisał się z Ch. lub z Czyżowa, a później tylko z Czyżowa] (pełna dokumentacja źródłowa zostanie zamieszczona pod Czyżowem w słowniku woj. sandomierskiego ― por. Fed. s. 264, a tu tylko te zapisy, w których występuje jako dz. Ch.: ZK 6 s. 397, 565; 7 s. 29, 155; 11 s. 155, 157; SP 2, 2011. W PSB brak życiorysu Jana); 1413 Stanisław włodarz z Ch. (ZK 193 s. 119; SP 2, 1309); kmiecie z Łętkowic mają zapłacić w terminie Michałowi z Ch. kaszt. sand. za kupione brogi w Ch. (SP 2, 1311); 1417 Michał z Ch. kaszt. sand. przenosi z pr. pol. na niem. Iwierzyce [pow. pilzn.], należące do uposażenia kasztelanii sand. (Pol. 3, 193); 1424-30 Kmita z Borczyna [pow. chęc.] włodarz w Ch. pana Michała kaszt. sand. (ZK 195 s. 290; 196 s. 346, 354, 359; 197 s. 8-9, 12, 68, 97; GK 3 s. 64, 76; 4 s. 179); 1424 Jan kmieć z Ch. (ZK 195 s. 278, 286); 1442 szl. Zasada włodarz w Ch. pana Jana z Czyżowa kaszt. krak. (OK 6 s. 358); 1445 uczc. Stanisław włodarz w Ch. (ZK 12 s. 324); 1448 Jan z Czyżowa kaszt. i star. krak. zapisuje ż. Barbarze c. Piotra Odrowąża ze Sprowy 2000 grz. posagu i wiana na m. → Działoszycach i wsiach, m. in. Ch. (ZK 150 s. 346); 1458 Kazimierz Jag. potwierdza powyższy zapis posagowy (MS 4 S 917; Mp. 5 t. F 12); 1470-5 dz. Ch. Jan Czyżowski h. Półkozic [s. kaszt. krak.] (DLb. 2 s. 456; DH 5 s. 635 ― data śmierci); 1470-80 wszystkie łany kmiece zostały zamienione na folwarczne i na zagrody. Role plebana z Działoszyc (DLb. 2 s. 416, 456); 1498 Janowi z Ostroroga [woj. pozn.] przypadły po Barbarze Czyżowskiej [wd. po Janie kaszt. krak.] liczne dobra, m. in. → Działoszyce i Ch. w pow. ksiąs. (MS 2, 1172); 1499 Jan Olbr. poświadcza, że Jan z Ostroroga kaszt. poznański otrzymał z podziału dóbr po zm. krewnym Janie Czyżowskim [s. Jana kaszt. krak.] m. in. 1/2 m. Działoszyc i folwarku Ch., a Hieronim Zaklika z Międzygórza [pow. sand.] m. in. drugą połowę m. Działoszyc i folwarku Ch. (MS 2, 1365); Jan Olbr. poświadcza, że Hieronim Zaklika z Międzygórza sprzedał za 4000 fl. węg. Janowi z Ostroroga m. in. 1/2 m. → Działoszyc i folwarku Ch. (MS 2, 1372); 1503 Jan Odrowąż ze Sprowy pozywa Wacława Ostroroga o bezprawne usunięcie go z tenuty m. Działoszyc i wsi doń przynależnych, m. in. Ch. (SP 2, 4545); 1521 Wacław Ostroróg kaszt. kaliski, dz. Ch., Szczodrkowic i Gniazdowic (SP 6, 210); 1523 Wojciech, Mikołaj i Sebastian Śmigielscy, Bartłomiej i Maciej Pawłowscy, Beata Ćmachowska lub Czmachowska, Mikołaj, Stanisław i Wiktoryn Goślupscy oraz Małgorzata Rozdrażewska pozywają Wacława z Ostroroga i Działoszyc o cz. m. → Działoszyc z wsiami, m. in. Ch., przypadłe im po bezpotomnej śmierci Jana Czyżowskiego, oraz o cz. tych dóbr po Sędziwoju Siekowskim, zabitym przez tegoż Wacława (SP 6, 233 ― szczegóły procedury spadkowej → Działoszyce); 1523 sąd król. anuluje wyrok wydany w ww.. sprawie, jako że pr. do spadku, a więc Działoszyc i wsi doń przynależnych m. in. folwarku Ch., po zabitym Sędziwoju Siekowskim ma przede wszystkim jego siostra Anna (SP 6, 253); 1525 podział dóbr → Działoszyc z wsiami, m. in. Ch., między różnych spadkobierców (MS 4, 14 262); 1527 Anna wd. po Piotrze Wspinku z Będkowa [woj. sieradzkie] kaszt. brzezińskim sprzedaje za 600 fl. węg. Janowi Rozdrażewskiemu cz. m. → Działoszyc z wsiami, m. in. Ch. (MS 4, 15 167).

5. 1413 Michał z Ch. kaszt. sand. nadaje kościołowi par. w Działoszycach dzies. snop. z ról folw. w Ch. i Jazdowicach (ZDK 1, 199); 1470-80 dzies. z folwarku w Działoszycach ! [błąd Długosza = w Ch.] wart. 8 grz. plebanowi w Ch. [= w Działoszycach] (DLb. 2 s. 416); 1529 dzies. snop. z 1/2 folw. w Ch. wart. 5 grz. plebanowi w Działoszycach (LR s. 253).

6. 1447 Piotr z Dziewięczyc ongiś włodarz w Ch. (ZK 13 s. 146).