GŁOŚCE

(1366 Gloscze, 1373 Glozcze, 1459 Gloszcze, 1465 Glozecz, 1487 Glasse, 1496 Glosczye), dziś Głojsce, 5 km na SE od Żmigrodu Starego.

1. 1465 n., 1581 par. biec. (AGZ 16, 179; ŹD s. 118); 1470 n. par. Kobylany (DLb. 1 s. 484).

2. 1373 wieś Dukla ciągnie się w kierunku G. (ZDM 1, 141); 1467 Mikołaj, Katarzyna, Jan i Krzesław dz. Żmigrodu pozywają Jana Kobyleńskiego o to, że nie chce usypać kopców granicznych między ich dobrami Siedliska i Łysa Góra a jego dobrami: Makowiska, Leszczyny [dziś nie istnieją], Dragonowa i G. (ZCz. 4 s. 346); 1570 droga z Biecza na Węgry przez Żmigród Stary, Łysą Górę, G., Duklę (LDK s. 45).

3. Własn. szlach. 1366 Kazimierz W. potwierdza dokonaną przez Janusza [Suchywilka] kanclerza krak. darowiznę na rzecz swoich bratanków: Wilczka, Piotra, Mikołaja, Mroczka i Jana następujących wsi: Kobylany, Makowiska, Sadki, Leszczyna, Sulistrowa, Zagórze [dziś nie istnieje], Łęki [par. Kobylany], Wola Pankracowa [dziś nie istnieje], Wola Chyrwatowa [dziś nie istnieje]1Być może Wola Pankracowa lub Wola Chyrwatowa to dzisiejsza Wolica stanowiąca cz. Kobylan, G., Dukla, Zawądole [dziś nie istnieje], Mszana, Draganowa, Iwla i Rybitwy [dziś nie istnieją]. Z dziedziczenia tych dóbr wyklucza potomstwo żeńskie (AGZ 3, 16; ZCz. 7 s. 59); 1377 sąd ziemski sand. zatwierdza podział dóbr dokonany między Jakuszem, Mikołajem i Piotrem ss. Cztana, dziedzicami Strzelec [pow. wiśl.]. Jakuszowi przypadają: Zagórze, Łęki, Dukla, Iwla, Draganowa, G., Makowiska, Sadki, Leszczyna i Sulistrowa; 1385 królowa Jadwiga na prośbę Janusza, Przecława, Jakusza i Domarada ss. zm. Jakusza Cztana ze Strzelec potwierdza powyższy dok. z r. 1377 (AGZ 3, 24, 37); 1437 Maciej z G. (ZB 1 s. 48); 1459 Jan Sęp z G. zapisuje ż. Joannie c. Piotra Skotnickiego [h. Bogoria, ze Skotnik w pow. sand.] 80 grz. wiana i 80 grz. posagu na połowie swoich dóbr w G. (ZB 1 s. 180); 1464 [Jan] Sęp z G. (ZB 1 s. 232); Jan Sęp z G. sprzedaje za 200 grz. Janowi Kobyleńskiemu cześnikowi Królestwa Polskiego całą swoją cz. w G. z połową młyna i połową karczmy (ZB 1 s. 262); 1465 Marcin Iwaniecki [z Iwonicza w ziemi sanockiej] poręcza za dzieci Mik. Wroczeńskiego [z Wrocanki w ziemi sanockiej], że po dojściu do pełnoletności ustąpią [Janowi] Kobyleńskiemu ze wsi G. (AGZ 16, 179); 1467 → p. 2; 1470-80 właśc. Jan Kobyleński h. Grzymała. Łany kmiece (DLb. 1 s. 484); 1482 Agnieszka z Bnina [woj. kaliskie] ż. Jakuba z Dębna [pow. szczyrz.] kaszt. i star. krak. na mocy ugody ze swoim s. Hieronimem Kobyleńskim z → Kobylan zatrzymuje dożywotnio zapisane jej tytułem wiana i posagu przez jej pierwszego męża [Jana] Kobyleńskiego dobra w Kobylanach, Makowiskach, Draganowej i G. (ZB 2 s. 94-5); 1485 br. Hieronim, Jan i Jakub [ss. ww. Agnieszki i Jana] gwarantują Piotrowi Myszkowskiemu wypłacenie 2300 fl. węg. posagu swej siostry Agnieszki ewentualnym wwiązaniem w: Kobylany, Sulistrową, Makowiska, Draganową i G. (ZB 2 s. 143); 1487 ciż bracia z → Kobylan dokonują podziału dóbr. Dobra: Kobylany, Draganowa, Sulistrowa, Makowiska, G., Leszczyny, przedmieście Dukli oraz Łęki mają po śmierci matki Agnieszki przypaść Hieronimowi (MS 1, 1878); 1494 Hieronim Kobyleński z Kobylan zastawia za 100 grz. Janowi Kolanowskiemu [z Kolanówki] wsie G. i Draganową (GB 4 s. 24); 1496 tenże Hieronim zeznaje, że aprobował postanowienie swojego przodka Janusza [Suchywilka] dra dekretów i kanclerza w obecności króla Kazimierza odnośnie do dóbr dziedz., obecnie przypadłych z działu Hieronimowi: Kobylan, Draganowej, Sulistrowej, Makowisk i G. i wpisuje niniejszym tenże dok. króla Kazimierza do ksiąg2W ZCz. wpisano ten dok. z datą 1388!; por. wyżej 1366 (ZCz. 7 s. 59); 1496 sąd ziemski krak. poświadcza, że Hieronim Kobyleński z → Kobylan potwierdził zapis swego przodka kanclerza Janusza. Zgodnie z nim, nie mając męskiego potomstwa, przekazuje dobra: Kobylany, Łęki, Draganowa, Sulistrowa, Makowiska i G. br. swoim Janowi i Jakubowi z Kobylan, zaś córkom pozostawia inne dobra w pow. krak., biec. i sanockim (AGZ 4, 122); 1508 pobór z 10 ł. i 3 prętów (RP s. 430); 1529 Krzysztof z Szydłowca [pow. rad.] i star. krak. zaświadcza, że Jan z Kobylan kaszt. rospierski ceduje na rzecz swego s. Mik. Kobyleńskiego dobra: Kobylany, Łęki, Sulistrowa, Draganowa, G. i Makowiska stanowiące schedę po zm. br. Hieronimie Kobyleńskim (DodGL r. 1850 nr 47 s. 187-8; Fastnacht, Katalog 1, 86); 1530 wyrokiem sądu król. Jan kaszt. rospierski i jego s. Mik. Kobylenski winni wwiązać Dorotę z Tarnowa ż. Jana Tarły ze Szczekarzowic [pow. rad., dziś Czekarzowice] w połowę wsi: Kobylany, Draganowa i G. oraz w całe wsie: Łęki, Sulistrowa i Makowiska (SP 6, 456); 1536 pobór z 10 ł., karczmy i młyna o 1 kole (RP).

4. 1401 Katarzyna wd. i jej ss. Przecław i Domarad dziedzice Kobylan wystawiają przyw. na sołectwo w G. (A. Kamiński, Nieznane karty z przeszłości miasteczka Dukli (1358-1540), [w:] Prace z dziejów Polski feudalnej, W. 1960, s. 430 wzm.).

5. 1470-80 dzies. snop. wart. 10 grz. z ł. kmiecych kantorowi kol. Ś. Floriana na Kleparzu (DLb. 1 s. 484); 1515-6 dzies. należy do kol. Ś. Floriana (BJ rps 6035/III k. 33r, 73r); 1529 dzies. snop. wart. 8 grz. kolegiacie Ś. Floriana (LR s. 300).

1 Być może Wola Pankracowa lub Wola Chyrwatowa to dzisiejsza Wolica stanowiąca cz. Kobylan.

2 W ZCz. wpisano ten dok. z datą 1388!