WOLA IDZIKOWSKA,

gm. Fajsławice, woj. lubelskie. Wola Idzikowska pojawiła się w źródłach w 1626 r. (RL 152), powstała zapewne w XVI w. wskutek akcji osadniczej w okolicach Idzikowic. Odbiciem podziału tych ostatnich na dwie wsie może być już zapis z 1565 r.: ,.Jdzikowicze Grabiny 1 i 1/2 łana, Jdzikowicze Byeniasza 3/4 łana” (L 37). Dwie wsie, Idzikowice i Wolę Idzikowską, notowano w l. 1663 (BJ 151), 1668 i 1673 (RPodm 180, 199). W tym samym mniej więcej czasie Wolę Idzikowską zaczęto nazywać W. Fajsławska od sąsiedniej osady Fajsławice. Tak zapisano ją w l. 1674 (RPogł. L 11), 1676 (ZD XV 6a), 1721 (Vis. KM 20 150), zaś w 1781 r. czytamy Wola Fajsławska albo Idzikowska (Vis. DL 105 591). W 1786 r. pisano tę wieś Wola Faislawiska (Perth), zaś w 1787 r. Wola Faysławska (SLDK 433). W 1800 r. powrócono do poprzedniej nazwy Wola Idzikowska (Vis. DL 182 332), która utrzymała się do dzisiaj (UN 111 13).