TUSZEWO

(schyłek XII w., 1222 Tuseph, Tuschow, Tuschaw, Tawschaw, Thawsche, Tawsche) 2 km na E od Grudziądza.

1222 Konrad maz. nadaje bpowi Chrystianowi wieś T., którą posiadał niegdyś (schyłek XII w.) koło Chełmna komes Żyra (PrU 1/1, nr 41); 1414-47 folw. Zak. w komt. grudz.; 1434 spis inwentarza folw.: 2 1/2 łasztu ziarna nie młóconego, 7 korców grochu w spichrzu, 32 konie robocze, 6 źrebiąt 2-letnich, 3 źrebaki tegoroczne,

1 koń włodarza, 11 krów włodarza „die seyn des komturs halb”, 10 świń, 2 pługi z całym oporządzeniem, 24 pręty w zaroślach i 15 prętów w folw.1Inwentarz z r. 1434 podany przykładowo (GA 601, 606, 612); 1438 folw. T. ma 9 ł. i 4 morgi, 2 pługi (GZ 99); jednocześnie cz. wsi jest prawdopodobnie własn. ryc: 1413 Tomasz z T. wśród rycerstwa z. chełm. (AST 1, 220); 1439 spór między Paschke z Świerkocina i Mikołajem z T. o dobra T., Pilewice, Kuczwały i Langenau2Położenie spornych posiadłości przemawia za tym, że Mikołaj z T. pochodził spod Grudziądza, a nie z z. lub (Reg. 2, nr 2389); XVI w. folw. król. stwa grudz. (Fr. 1, 349-50); par. Grudziądz (DCh 319).

1 Inwentarz z r. 1434 podany przykładowo.

2 Położenie spornych posiadłości przemawia za tym, że Mikołaj z T. pochodził spod Grudziądza, a nie z z. lub.