OGRODY

1421 or. Ogrodi (ACC 5, 87v), 1429 Orti, Gart(e)n (ACC 12, 46v), 1432 Ogrody (WR 3 nr 1465), 1510 Nowe Ogrody (LBP 136), 3 km na SW od Święciechowy.

1. 1529 n. pow. wsch. (WsG 2, 66v-67); 1421 n. par. własna (ACC 5, 87v); 1510 dek. Wschowa (LBP 153).

3. Własn. szlach. 1432 bracia Balcer i Melchior z O. toczą proces z Pawłem Wąbiewskim (KoścZ 10, 65); 1429 Piotr Schalendorf [Schellendorf] z O. → p. 5; 1432 Szyban Trach z O. śwd. (WR 3 nr 1465); 1434 Piotr Czaldorf [Schellendorf] i Szyban dziedzice w O. → p. 5; 1444 Jan Schandorff [Schellendorf] z O. śwd. (Wp. 10 nr 1647).

1494 Krzysztof Kotwicz [Olbrachcicki] dz. i patron kościoła w O. → p. 5.

1524-30 dobra w O. po zm. Krzysztofie Olbrachcickim od jego spadkobierców wykupuje Nanker Dłuski oraz Arnest Strawald „de Schaschino” [niezident.] → Olbrachcice.

1534 Jerzy Oleski [z Oleśnicy w pow. kcyń.] daje w działach swym braciom Janowi i Mikołajowi części po matce [siostrze Krzysztofa Olbrachcickiego] w Siedlnicy, O. i Dębowej Łęce (PG 16, 688v-689).

1586 Jan Przybyszewski (Piotrkowska 1 nr 412).

[W wykorzystanych rejestrach poborowych O. nie występują.]

5. 1421-25 Henryk pleb. w O.: 1421 tenże pozywa Stefana z Trzebini o zabór 3 krów na pastwisku oraz o niedopełnienie przez 11 lat zapisu jego brata, który darował kościołowi w O. 2 krowy; pleb. domaga się za używanie tych krów po 1 wiard. rocznie; Stefan odpiera, iż 3 krowy zajął na pastwiskach, które dopiero potem oficjał swym wyrokiem kazał mu zwrócić plebanowi, oraz że brat jego zapisał 2 krowy na rzecz kaplicy w Trzebini, a nie kościoła w O. (ACC 5, 87v); 1424 tenże toczy proces z Janem sołtysem ze Starego Śremu; oficjał uwalnia sołtysa od roszczeń plebana (ACC 7, 92); 1425 temuż zapisuje Małgorzata wd. po Mikołaju ze Śremu sumę 30 grz., oprawioną jej przez zm. męża na sołectwie w Starym Śremie (ACC 8, 67v).

1429 Piotrowi Kolmasowi pleb. w O. Piotr Schalendorf dz. w O. sprzedaje z zastrz. pr. wykupu 1 1/2 grz. czynszu na swej połowie O. za 15 grz.; wcześniej od sumy tej pleb. pobierał czynsz z folw. Piotra Laswicza w Strzeżewicach [obecnie Strzyżewice], który wykupił jednak czynsz (ACC 12, 46v).

1433-42 Mik. Creczmar pleb. w O. (Now. 2, 438): 1442 tenże toczy proces z Mikołajem prep. kaplicy Ducha Św. w Lasocicach o ofiary mszalne (oblaciones seu ofertoria) z tej kaplicy; sędziowie polubowni nakazują im trzymać się postanowienia (ordinacio) bpa Andrzeja [Bnińskiego] wydanego z okazji poświęcenia kaplicy: ofiary nie mają należeć do plebana z O., ale w pewne, określone w owym postanowieniu, święta może je pobierać od kmieci z Lasocic, przybywających do kościoła w O. (AE I 30).

1434 Andrzej Kotwicz i Wincenty z Lasocic pozywają Piotra Czaldorfa i Szybana dziedziców z O. o czynienie przeszkód w sprawowaniu służby bożej w kaplicy w Lasocicach; dziedzice z Lasocic zapisali 2 kopy [gr czynszu] plebanowi w O., by odprawiał w Lasocicach dwie msze w tygodniu, na co pleban wyraził zgodę; oficjał zakazuje dziedzicom O. stwarzania dalszych przeszkód (ACC 18, 9).

1442 Michał, 1448-49 Stanisław plebani w O. (Now. 2, 438; AC 2 nr 1238).

1454-55 Andrzej pleb. w O. (Now. 2, 438); 1455 bp poleca mu w ciągu miesiąca wykupić kielich, który zastawił na własne potrzeby (AE I 226).

1457-66 Mac. Kajfasz, 1466-67 Henryk ze Święciechowy, plebani w O. (Now. 2, 438).

1467-85 Marcin Trunkel ze Wschowy pleb. w O., starszy bractwa kapłanów pow. wsch. (Now. 2, 438); 1486 tenże starszy bractwa altarystów w Swięciechowie (ACC 64, 76); 1494 [tenże?] Marcin Bylęta pleb. w O. dokonuje zamiany beneficjów z Mikołajem Bugr z Głogowa, pleb. z Konradowa; Mikołaj przedstawia dok. prezentacji wydany przez Krzysztofa Kotwicza, dziedzica i patrona w O. (ACC 71, 52).

1476 bp poleca altaryście czyli kapelanowi kaplicy w Lasocicach, by usunął chrzcielnicę, jaką postawił na szkodę pr. kościoła par. w O. i by zaprzestał udzielania sakramentów bez zgody swego plebana z O. (AE II 460v).

1504-l0 Bartłomiej Schilling, 1510 Jan Buchwalder ze Wschowy, 1514-15 Wawrzyniec altarysta w Święciechowie, od 1518 Jan, plebani w O. (Now. 2, 438).

1510 par. O. [formularz nie wypełniony] (LBP 153); Strzeżewice w par. N.O. (LBP 136).

[W XVI w. w związku z Reformacją par. O. upadła, w 1675 jej obszar włączono do par. Święciechowa (Now. 2, 438).]