WYKAZ SKRÓTÓW CYTOWANYCH MAP, ŹRÓDEŁ I OPRACOWAŃ

AE - Acta Episcopalia, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

AGZ - Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie. Wyd. Xawery Liske, t. V, Lwów 1875; t. VII, Lwów 1878.

AKH - Ulanowski B., Praktyka w sprawach małżeńskich w sądach duchownych w diecezji krakowskiej w w. XV, Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, t. V, Kraków 1889.

AKL - Akta konsystorza lubelskiego, Archiwum Diecezjalne w Lublinie, sygn. 2-10.

AKP - Zapiski sądowe województwa sandomierskiego z lat 1395-1444, Wyd. F. Piekosiński, Archiwum Komisji Prawniczej Akademii Umiejętności, t. VIII, cz. 1, Kraków 1908, s. 61-175.

APP - Archiwum Publiczne Potockich, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

Arch. Małach. - Archiwum Małachowskich, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach.

Arn - Arnold S., Terytoria plemienne w ustroju administracyjnym Polski piastowskiej, Kraków 1927.

AS - Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, Wyd. Z. Radzimiński i B. Gorczak, Lwów 1888.

AZ - Archiwum Zamoyskich, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

Bal Lip - Baliński M., Lipiński T., Starożytna Polska, Warszawa 1845.

BCzart - Biblioteka Muzeum Narodowego im. XX. Czartoryskich w Krakowie.

BJ - Rejestr poborowy województwa lubelskiego z r. 1663, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps 7209/III, s. 1-160.

BPAN Kraków - Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Bucz - Buczyński M., Nazwy dzielnic i przedmieść Lublina, „Rocznik Lubelski”, t. 5: 1962, s. 251-268.

Cat 1870 - Catalogus universi cleri saecularis et regularis Dioecesis Lublinensis Anno Domini 1870, Lublini 1870.

Cat 1899 - Catalogus ecclesiarum et utriusque cleri... Dioecesis Lublinensis. Pro Anno Domini 1899, Lublini 1898.

CDP - Codex diplomaticus Poloniae, Wyd. L. Rzyszczewski i J. Muczkowski, Warszawa 1858.

Czem - Wojciechowski S., Czemierniki Lubelskie, 1950. Maszynopis w Bibliotece im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

D - Długosz J., Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, Wyd. L. Łętowski, t. I-III, Kraków 1863-1864.

Deptuła - Deptuła Cz., Norbertanie w archidiakonacie lubelskim w XII i XIII w., „Sprawozdania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, nr 11, Lublin 1960.

DH - Długosz J., Historia Poloniae, Wyd. Ż. Pauli, Kraków 1873-1887.

DKK - Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, Wyd. S. Kuraś. Cz. I-II, Materiały do dziejów Kościoła w Polsce, t. I, IV, Lublin 1965, 1973.

DL - Wojciechowski S., Położenie i rozwój przestrzenny miasta (Lublina), [w:] Dzieje Lublina. Próba syntezy, Lublin 1965.

DM - Zbiór dokumentów małopolskich, Wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kuraś. Cz. I-VIII, Wrocław 1962-1975.

D rkp - Długosz J., Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, rękopis w Bibliotece PAN w Krakowie.

DSZK- Dokumenty sądu ziemskiego krakowskiego 1302-1453, Wyd. Z. Perzanowski, Wrocław 1971.

Dudarze - Wojciechowski S., Dudarze w Lubelskiem. „Muzyka. Kwartalnik Instytutu Sztuki PAN”, nr 2 (45), Warszawa 1967.

200 - Mapy austriackie 1 : 200 000 wykonane w końcu XIX w. na podstawie map rosyjskich.

DzUL - Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, Lublin 1954, nr 15; 1961, nr 1; 1965, nr 2-10; 1972, nr 12.

GŻ - Wojciechowski S., Gmina żydowska w Lublinie w XVI w., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 2(4), Warszawa 1952.

Hld - Heldensfeld Anton Meyer von, Karte von Westgalizien. Podziałka 1:28 800, rękopiśmienna z r. 1801 i opisy do niej. Wiedeń Osterreichisches Staatsarchiv - Kriegsarchiv.

IngL - Inglot S., Stan i rozmieszczenie uposażenia biskupstwa krakowskiego w połowie XV w., Lwów 1925.

Jeżowa - Jeżowa-Paszkowska K, Geografia ruin w Polsce, Poznań 1927-1928.

Jop - Jop S., Rozmiary jednostek administracji państwowej oraz gmin wyznaniowych na terenie woj. lubelskiego w ostatniej ćwierci XVIII w., „Rocznik Lubelski”, t. 16: 1973, s. 103-141.

Juryd - Mazurkiewicz J., Jurydyki lubelskie, Wrocław 1959.

KDMp - Codex diplomaticus Poloniae Minoris, Wyd. F. Piekosiński, t. I-IV, Kraków 1876, 1886, 1887, 1905.

KgCh - Księgi grodzkie, chełmskie. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.

KgL - Księgi grodzkie lubelskie. Inskrypcje i relacje, manifestacje, oblaty. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.

Kiryk - Kiryk F., Z badań nad urbanizacją Lubelszczyzny w dobie jagiellońskiej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”. Prace historyczne, VI, Kraków 1972, s. 93-167.

KK - Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej Św. Wacława, Wyd. F. Piekosiński, t. I-II, Kraków 1874-1883

KkW - Księgi sądu kasztelana i wojewody lubelskiego w Wąwolnicy, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.

KL - Kolberg O., Lud. t. XVI: Lubelskie. Kraków 1883.

KMK - Księgi miasta Kamionki, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.

KmKaz - Księgi miasta Kazimierza (Dolnego), Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.

KmL - Księgi miasta Lublina, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.

KmL 239 - Percepta podymnego z roku 1580, KmL 239, k. 7-57; Liber contributionis palatinatus Lublinensis anno 1685, KmL 239, k. 198-267.

KmLub - Księgi miasta Lubartowa, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.

KmO - Księgi miasta Opola, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.

KmW - Księgi miasta Wąwolnicy, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.

Kosyl - Kosyl C., Nazwy miejscowe na terenie dawnego woj. lubelskiego, Cz. I-III, Lublin 1974. Maszynopis w Zakładzie Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UMCS. (W tekście tomy oznaczono cyframi rzymskimi).

Koz - Kozicki Z., Wypisy z akt ziemskich i grodzkich lubelskich, chełmskich i krasnostawskich. S. Wojciechowski korzystał z nich przed II wojną światową w Bibliotece PAU w Krakowie.

KpŁ - Księga podkomorska łukowska, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 1/22031.

Ks Of - Wojciechowski S., O zaginionej księdze oficjała lubelskiego z XV w., Lublin 1963. Dodatek do Biuletynu Biblioteki UMCS, R. 10: 1962, nr 3.

KsP - Księgi poborowe, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, Dz. I, nr 33, 149.

Kuraś I - Kuraś S., Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV-XV w., Wrocław 1971.

Kuraś II - Kuraś S., Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. 3, Warszawa 1982.

Kkr - Księgi ziemskie krakowskie, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie.

KzL - Księgi ziemskie lubelskie, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.

KzUrz - Księgi ziemskie urzędowskie, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.

L 1565 - Lustracja województwa lubelskiego 1565, Wyd. A. Wyczański, Wrocław 1959.

L 1570 - Regestr lustratorski województwa lubelskiego 1570, Archiwum Główne Akt Dawnych, Dz. XVIII, Lustracje, sygn. 44.

L 1661 - Lustracja województwa lubelskiego 1661 r., Wyd. H. Oprawko i K. Schuster, Warszawa 1962.

L 1789 - Lustracja województwa lubelskiego 1789, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie KmL, nr 298.

LGŻ - Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, Wyd. J. Kleczynski i F. Kluczycki, Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, t. VIII, Kraków 1898, s. 299-398.

Litak I - Litak S., Formowanie sieci parafialnej w Łukowskiem do końca XVI w. Studium geograficzno-historyczne, „Roczniki Humanistyczne”, t. 12: 1964, z. 2, s. 5-136.

Litak II - Litak S., Z badań nad osadnictwem ziemi łukowskiej w XV wieku. „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego”. Humanistyka, vol. 18: 1976, nr 1, s. 37-45.

LKP - Lubelska księga podkomorska, Wyd. L. Białkowski, Lublin 1934.

LP - Liber privilegiorum civitatis Lublinensis, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie, KmL 281.

L plan 1970 - Plan Lublina, Warszawa 1970.

L plan 1978 - Lublin. Plan miasta, Warszawa 1978.

LR - Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z r. 1529, tzw. Liber retaxationum, wyd. Z. Leszczyńska-Skrętowa, Wrocław 1968.

LwS 1569 - Lustracja województwa sandomierskiego 1569, Archiwum Główne Akt Dawnych, Dz. XVIII, Lustracje, sygn. 29.

LwS 1660-64 - Lustracja województwa sandomierskiego 1660-1664, Cz. I, wyd. H. Oprawko i K. Schuster, Kraków 1971.

LwS 1789 - Lustracja województwa sandomierskiego 1789, Cz. I-II, wyd.

H. Madurowicz-Urbańska, Wrocław 1965-1967.

Ł - Biblioteka im. Hieronima Łopacińskiego (Wojewódzka i Miejska) w Lublinie. Rękopisy nr: 17, 23, 45, 65b, 270, 449/450, 629, 659, 721, 952.

ŁG - Gacki J., Benedyktyński klasztor Św. Krzyża na Łysej Górze, Warszawa 1873.

MHL - Materiały do historii miasta Lublina, wyd. J. Riabinin, Lublin 1938.

MK - Metryka Koronna, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

MP - Miasta polskie w Tysiącleciu, t. I, Wrocław 1965.

Mpbi - Mapa powiatu biłgorajskiego 1:100 000, Warszawa 1953.

Mpby - Mapa powiatu Bychawa 1: 100 000, Warszawa 1957.

MPH - Monumenta Poloniae historica, t. I-VI, Kraków 1864-1893.

Mpj - Mapa powiatu Janów Lubelski 1 : 100 000, Warszawa 1957.

Mpk - Mapa powiatu Krasnystaw 1 : 100 000, Warszawa 1958.

Mpkr - Mapa powiatu kraśnickiego 1 : 100 000, Warszawa 1953.

Mpl - Mapa powiatu lubelskiego 1:100 000, Warszawa 1953.

Mpł - Mapa powiatu łukowskiego 1 : 100 000, Warszawa 1952.

Mppu - Mapa powiatu puławskiego 1 : 100 000, Warszawa 1952.

Mpr - Mapa powiatu radzyńskiego 1 : 100 000, Warszawa 1952.

MPV - Monumenta Poloniae Vaticana. Acta Camerae Apostolicae, t. 1-2, wyd. J. Ptaśnik, Kraków 1913.

Mpwł - Mapa powiatu włodawskiego 1 : 100 000, Warszawa 1953.

MRPS - Matricularum Regni Poloniae summaria, wyd. T. Wierzbowski i in., cz. I-V, Warszawa 1905-1961.

MWL - Wojciechowski S., Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI w. Komentarz i mapa. Atlas historyczny Polski, cz. 3, Warszawa 1966.

Nies - Niesiecki K., Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicz, t. VIII, Lipsk 1841.

Oss - Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Perth - Perthées Karol de, Mappa szczegulna województwa lubelskiego, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

Potk - Potkański K., Pisma pośmiertne, t. I, Kraków 1923.

Ptaśnik - Ptaśnik J., Kollektorzy Kamery apostolskiej w Polsce piastowskiej, Rozprawy Akademii Umiejętności, t. 50: 1907, s. 1-80.

RL - Rejestr poborowy województwa lubelskiego 1626 (ziemi łukowskiej 1620), wyd. J. Kolasa i K. Schuster, Wrocław 1958.

Ronik - Ronikerowa M. A., Przewodnik po Lublinie, Lublin 1900.

Rpodm - Regestry podymnego od domów powiatu lubelskiego i urzędowskiego (z ok. 1668 i 1673 r.), Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 86/II, k. 160-200.

Rpogł L - Regestr pogłownego województwa lubelskiego z r. 1674, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, Dz. I, ks. 162.

Rpogł Ł - Rejestr pogłownego ziemi łukowskiej z r. 1673, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, Dz. I, ks. 72, k. 2-48v.

Rudy - Wojciechowski S., Rudy i kuźnice lubelskie, „Rocznik Ogniska Nauczycielskiego”, t. 1, Lublin 1959.

Schem - Schematismus universi cleri ... dioecesis Premislensis pro anno Domini 1899, Premisliae 1898.

SE - Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927.

Semk - Semkowicz W., Ród Awdańców, Poznań 1920.

SG - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, oprac. F. Sulimirski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. I-XV, Warszawa 1880-1902.

SGa - Gacki J., Benedyktyński klasztor w Sieciechowie według pism i podań miejscowych, Radom 1872.

Sig - Sigillata (Metryki Koronnej) Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

Sk 1923 - Skorowidz władz i miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. T. Bystrzycki, Przemyśl 1923.

Sk 1933 - Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej..., oprac. pod kier. T. Bystrzyckiego, Przemyśl-Warszawa 1933.

SKLG - Spravočnaja knižka Liublinskoj guberni... po rasporjaženiju Gubernskogo Načalstva, Lublin 1905.

SKP - Skorowidz Królestwa Polskiego czyli spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków, kolonii i nomenklatur w guberniach Królestwa Polskiego, Warszawa 1877, t. 1-2.

SLDK- Kleczyński J., Spis ludności diecezji krakowskiej z r. 1787, Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, t. VII, Kraków 1894.

SOM- Bujak F., Studia nad osadnictwem Małopolski, Rozprawy Akademii Umiejętności, t. 47, Kraków 1905.

SP - Starodawne prawa polskiego pomniki, Warszawa 1856; t. I, wyd. A. Helcel, Warszawa 1856, t. II wyd. A. Helcel, Kraków 1870, t. VII cz. 2 i 3, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1885, VIII, wyd. B. Ulanowski Kraków 1884-1886.

Spis 1921 - Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, Województwo lubelskie, Warszawa 1924.

Spis 1967 - Spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1967.

100 - Mapy niemieckie w podziałce 1 : 100 000 wykonane na podstawie map rosyjskich przez Kartographische Abteilung d. Königl. Preuss, Landes-Aufnahme, drukowane w l. 1910-1916.

100 nowa - Mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego w podziałce 1 : 100 000, Warszawa 1937.

100 1977 - Mapa woj. lubelskiego w podziałce 1:100 000, Warszawa 1977.

Stworz - Opisanie historyczno-jeograficzne dóbr Ordynacji Zamoyskiej przez Mikołaja Stworzyńskiego..., Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Ordynacji Zamojskiej, rkps 1815.

Sucheni - Sucheni-Grabowska A., Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548, Wrocław 1967.

Szafran - Szafran P., Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej w Lubelskiem, Lublin 1958.

Śl - Śladkowski W., Kolonizacja niemiecka w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego w latach 1815-1915, Lublin 1969.

TA - Najstarsze zapiski ziemskie lubelskie z 1409 r., wyd. L. Białkowski, Teki Archiwalne, t. 7, Warszawa 1961.

Tab - Tabela miast, wsi i osad Królestwa Polskiego..., t. I-II, Warszawa 1827.

TK - Topografičeskaja karta po zapadnoj granicje rossijskoj imperii na polskim jazykie, Peterburg 1839.

TŁ - Taryfa łanowego dóbr ziemskich województwa lubelskiego i powiatu urzędowskiego z r. 1747, Wojewódzkie Archiwum Państwowe, KgL RMO, 304/21463, k. 6-80.

Ulan. Laudum - Ulanowski B., Laudum Vartense, Rozprawy Akademii Umiejętności, t. 21, Kraków 1888, s. 173-313 (Wyjątki z akt oficjała lubelskiego Ks. 1).

UN - Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, z. 73 - pow. tarnobrzeski, 1966; z. 104 - pow. bełżycki, 1969; z. 106 – pow.biłgorajski, 1967; z. 107 - pow. bychawski, 1967; z. 110 - pow. janowski, 1971; z. 111 - pow. krasnostawski, 1970; z. 112 - pow. kraśnicki, 1970; z. 113 - pow. lubartowski, 1969; z. 114 - pow. lubelski i miejski lubelski, 1970; z. 115 - pow. łukowski, 1970; z. 116 - pow. opolsko-lubelski, 1970; z. 117 - pow. parczewski, 1971; z. 118 - pow. puławski, 1971; z. 119 - pow. radzyński, 1970.

Vis DL - Wizytacje kościelne: Archiwum Diecezjalne w Lublinie, vol. 96 z 1603 r.; vol. 98 z 1683 r.; vol. 100 z 1678-79 r.; vol. 101 i 102 z l. 1738-39; vol. 103 z 1748 r.; vol. 104 i 105 z l. 1781 i 1782; vol. 182 i 183 z 1800 r.; vol. 190 z 1803 r.; vol. 189, 193, 194, 195 z l. 1801-1806; vol. 196a z l. 1807-08; vol. 205, 206, 208 z l. 1830-1835:

Vis KM - Wizytacje kościelne: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, nr 1 z l. 1565-1570; nr 3 z 1593 r.; nr 20 z 1721 r.; nr 43 z 1748 r.; nr 65 z l. 1592-1611.

Wad - Wadowski J. A., Kościoły lubelskie, Kraków 1907.

Walter - Walter M., Die abgegangene Siedlungen, Karlsruhe 1927.

Winter - Winter A., Dzieje Siedlec 1448-1918, Warszawa 1969.

Wiśn - Sumariusz dokumentów w archiwum klasztoru sieciechowskiego XX. Benedyktynów znajdujących się, wyd. X. J. Wiśniewski, [w:] Monumenta dioecesis Sandomiriensis. Series III: Dekanat kozienicki, Radom 1913, s. 81-170.

WU - Wykaz urzędowych nazw miejscowych w Polsce, t. 1-3, Warszawa 1980-1982.

ZD XIV - Źródła dziejowe, t. XIV: Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego. Małopolska, t. III, Warszawa 1886.

ZD XV - Źródła dziejowe, t. XV: Małopolska, t. IV, wyd. A. Pawiński, Warszawa 1888, s. la-51a.

ZDPerg - Zbiór Dokumentów Pergaminowych, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (wg sygnatur).

Ziel - Zieliński W. K., Monografia Lublina, Lublin 1878.

ZO - Wojciechowski S., Zaginione osady w Lubelskiem, [w:] Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie, t. I, Lublin 1930, s. 116-169, Odb.

Z szl - Wojciechowski S., Zasiedlenie szlacheckie w woj. lubelskim w drugiej połowie XVI w., „Rocznik Lubelski”, t. 10: 1967, s. 139-152.