SCHEMAT UKŁADU TREŚCI W OPISACH OSAD, DLA KTÓRYCH ISTNIEJE WIĘCEJ DANYCH ŹRÓDŁOWYCH

1. Charakter osady oraz jej przynależność polityczno- i kościelno-administracyjna.

2. Granice osady i znajdujące się na jej obszarze obiekty komunikacyjne (drogi, groble, mosty, przewozy) i fizjograficzne (rzeki, jeziora, góry, lasy, bagna itd.).

3. Obszar i zaludnienie osady, ewentualnie z wyszczególnieniem podziału społecznego i zawodowego mieszkańców oraz określeniem renty feudalnej.

4. Własność ziemska i dziesięcinna, dwory, folwarki, ujazdy, kompleksy majątkowe, ciężary publiczne i zwolnienia immunitetowe.

5. Lokacja na prawie niemieckim i związane z nią urządzenia.

6. Różne informacje historyczne, które nie mieszczą się w żadnym z poprzednich punktów, dotyczą zatem budowli świeckich i kościelnych, szkół i szpitali, zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, handlu i ceł, klęsk elementarnych, zdarzeń i osobistości historycznych itd.

7. Wyliczenie nie wykorzystanych w poprzednich punktach wzmianek źródłowych wraz z podaniem literatury historycznej.

8. Zabytki architektoniczne i wykopaliska archeologiczne wraz z odnośną literaturą.

Podział powyższy nie oznacza, że wszystkie informacje z danego zakresu znajdują się tylko w jednym punkcie. Opis każdej osady, nawet rozbity na punkty, tworzy integralną dla siebie całość, ze względu zatem na oszczędność miejsca podział rzeczowy i układ chronologiczny nie został przeprowadzony konsekwentnie w stu procentach.