WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH I PODSTAWOWEJ LITERATURY

I. DRUKI

Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum. Ed. B. Ulanowski. T. II-III. Kraków 1902-1908 (AC)1W nawiasach podano skróty, pod jakimi dane wydawnictwa są cytowane w tekście Słownika.

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej. T. I-X. Lwów 1868-1884 (A).

Antiquissimi libri iudiciales terrae Cracouiensis. Ed. B. Ulanowski. „Starodawne Prawa Polskiego Pomniki”. T. VIII, cz. 1-2. Kraków 1884-1886 (LI).

Bobrzyński M. i Smolka S., Jan Długosz. Jego życie i stanowisko w piśmiennictwie. I. Regesta (s. 217-312). Dodatek. O rodzinie Długosza. II Regesta i materyały (s. 319-333). Kraków 1893 (Bob. I, Bob. II).

Długosz J., Historia Polonica. T. I-V. Opera omnia. T. X-XIV. Kraków 1873-1878 (DH).

Długosz J., Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis. T. I-III. Opera omnia. T. VII-IX. Kraków 1863-1864 (D).

Długosz J., Opera varia. Opera omnia. T. I. Kraków 1887 (DV).

Hensel W., Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej. T. I-III. Poznań-Warszawa 1950-1959 (Hens.).

Hube R., Prawo polskie w 14 wieku. Sądy, ich praktyka i stosunki prawne społeczeństwa w Polsce ku schyłkowi 14 wieku. Dodatki – B. Akta. Warszawa 1886 (H).

Inscriptiones clenodiales ex libris iudicialibus palatinatus Cracouiensis. Ed. B. Ulanowski. „Starodawne Prawa Polskiego Pomniki”. T. VII. Kraków 1885 (SP 7).

Kamińska J., Grody wczesnośredniowieczne ziem Polski środkowej na tle osadnictwa. Łódź 1953 (Kam.).

Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1958. Częstochowa 1958 (KDC).

Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. II. Województwo łódzkie. Pod red. J. Z. Łozińskiego. Warszawa 1954 (KZS).

Kodeks dyplomatyczny Katedry Krakowskiej św. Wacława. T. I-II. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1879-1883 (KK).

Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa. Wyd. F. Piekosiński. Cz. I-IV. Kraków 1879-1882 (KMK).

Kodeks dyplomatyczny Małopolski. Wyd. F. Piekosiński. T. I-IV. Kraków 1876-1905 (Mp).

Kodeks dyplomatyczny Polski. T. I-IV. Warszawa 1847-1887 (Pol).

Kodeks dyplomatyczny Śląska. Zbiór dokumentów i listów dotyczących Śląska. T. I wyd. K. Maleczyński, t. II – K. Maleczyński i A. Skowrońska. Wrocław 1956-1959 (KŚ).

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. I-V. Poznań 1887-1908 (Wp).

Kowalenko W., Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VI do XII wieku). Poznań 1938 (Kow.).

Kozierowski S., Badania nazw topograficznych dzisiejszej archidiecezyi poznańskiej. T. I-II. Poznań 1916. Całego wydawnictwa t. II-III (K2, K3).

Kozierowski S., Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski. T. I-II. „Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. T. XLVII-XLVIII. Poznań 1921-1922. Całego wydawnictwa t. IV-V (K4, K5).

Kozierowski S., Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski. T. I-II. Poznań 1928. Całego wydawnictwa t. VI-VII (K6, K7).

Kozierowski S., Badania nazw topograficznych Starej Wielkopolski. Poznań 1939. Całego wydawnictwa t. VIII (K8).

Kozierowski S., Szematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej archidiecezji poznańskiej. Poznań 1935 (KSz).

Księga ziemska poznańska 1400-1407. Wyd. K. Kaczmarczyk i K. Rzyski. Poznań 1960 (KP).

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelner Fürstenthümer im Mittelalter. Hrsg. C. Grünhagen und H. Margraf. Th. I-II. Leipzig 1881-1883. „Publicationen aus den K. Preussischen Staatsarchiven”. Bd7, 16 (LBU).

Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis. Hrsg. H. Margraf, u. J. W. Schulte. „Codex diplomaticus Silesiae” Bd XIV. Wrocław 1889 (LFV).

Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. T. I-II. Poznań 1890-1892 (Lit).

Łaski J., Liber beneficiorum archidioecesis Gnesnensis. Wyd. J. Łukowski. T. I-II. Poznań 1880-1881 (Ł).

Materyały do historyi prawa i heraldyki polskiej. Wyd. B. Ulanowski. „Archiwum Komisji Historycznej” T. III. Kraków 1886 (MHP).

Matricularum Regni Poloniae Codices saeculo XV conscripti. T. I. Warszawa 1914 (MC).

Matricularum Regni Poloniae Summaria. Pars I-V. Warszawa 1905- 1961 (MS).

Monumenta Poloniae Historica. T. I-VI. Lwów-Kraków 1864-1893 (MPH).

Monumenta Poloniae Vaticana. T. I-III, VIII, z. 1. Kraków 1913-1914, 1939-1946 (MV).

Niesiecki K., Herbarz Polski. Wyd. J. N. Bobrowicz. T. I-X. Lipsk 1839-1946 (Nies.).

Nieznane zapiski heraldyczne średniowieczne polskie, głównie sieradzkie. Zebrał S. Łaguna, wyd. F. Piekosiński. „Archiwum Komisji Historycznej”. T. VIII. Kraków 1898, s. 455-485 (ZHS).

Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego przez ... zebrane i wydane r.p. 1584. Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków 1858 (Pap.).

Patykiewicz W., Archidiakonat wieluński. „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 1957, nr 9, s. 383-393, nr 10 s. 425-432, nr 11 s. 455-465, nr 12 s. 493-505; 1958 nr 1 s. 28-39, nr 2 s. 72-80, nr 3 s. 111-120, nr 4 s. 156-160, nr 5 s. 194-212, nr 6 s. 237-248, nr 7 s. 275-283, nr 8 s. 337-338, nr 10 s. 407-423, nr 11 s. 462-469 (Pat. 1957, 1958).

Perliński M., Wspomnienia o mieście Ostrzeszowie, bliższej jego i dalszej okolicy. Ostrzeszów 1920 (Per.).

Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Wielkopolska. T. II. Wyd. A. Pawiński. „Źródła Dziejowe”. T. XIII. Warszawa 1883 (ŹD).

Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388-1420. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1896 (RD).

Rajewski Z., Wielkopolskie cmentarzyska rzędowe okresu wczesnodziejowego. „Przegląd Archeologiczny”. T. VI, 1937, z. 1, s. 28-85 (Raj.).

Regesten zur schlesischen Geschichte 965-1342. „Codex diplomaticus Silesiae”. Bd. VII, XVI, XVIII, XXII, XXIX, XXX. Wrocław 1876-1930 (R).

Rejestr poborowy powiatu ostrzeszowskiego z 1441 r. Wyd. S. Nawrocki. „Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza”. T. V, 1959, z. 1 s. 221-224 (RO).

Rosin R., Ziemia wieluńska w XII-XVI w. Studia z dziejów osadnictwa. Łódź 1961 (Ros.).

Scriptores rerum Silesiacarum. Bd I-XVII. Wrocław 1835-1902 (SRS).

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Pod red. F. Sulimirskiego i B. Chlebowskiego. T. I-XV. Warszawa 1880-1902 (SG).

Szaniawski J., Spis chronologiczny przywilejów w archiwum akt dawnych w Sieradzu w roku 1850 się znajdujących. „Biblioteka Starożytnych Pisarzy”. T. II. 1854, s. 317-400 (Szan.).

Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter. Hrsg. G. A. Stenzel. Wrocław 1845 (UBB).

Urkundensammlung zur Geschichte des Fürstenthums Oels bis zum Aussterben der Piastischen Herzogslinie. Hrsg. W. Haeuslcr. Wrocław 1883 (UO).

Visitationsberichte der Diözese Breslau. I Th. Archidiakonat Breslau. Hrsg. J. Jungnitz. Wrocław 1902 (VB).

Wizytacje dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i kapituły gnieźnieńskiej z XVI wieku. Wyd. B. Ulanowski. Kraków 1920 (VG).

Wybór zapisek sądowych grodzkich i ziemskich wielkopolskich z XV w. Wyd. F. Piekosiński. T. I, z. 1 (1400-1410). Studya rozprawy i materyały z dziedziny historyi polskiej i prawa polskiego. Kraków 1902 (ZSW).

Wybór zapisek sądowych kaliskich z lat 1409-1416. Wyd. B. Ulanowski. „Archiwum Komisji Historycznej”. T. III. Kraków. 1886 s. 153-270 (ZSK).

Wyciągi z najstarszych ksiąg sądowych dawnej ziemi krakowskiej. Wyd. A. Z. Helcel. „Starodawne Prawa Polskiego Pomniki”. T. II. Kraków 1870 (KSK).

Zapiski herbowe z dawnych ksiąg ziemskich przechowywanych w archiwach radomskiem i warszawskiem. Zebrał K. Potkański. „Archiwum Komisji Historycznej”. T. III. Kraków 1886, s. 119-151 (ZH).

Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1. Dokumenty z lat 1257-1420. Wyd. S. Kuraś. Kraków 1962 (DM).

Z biór dokumentów OO. Paulinów. 1328-1464. Wyd. J. Fijałek. Z. I. Kraków 1938 (DP).

II. RĘKOPISY

Częstochowa

Archiwum diecezjalne – Zbiór dokumentów (ACd).

Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze – Materiały do z. 2 Zbioru dokumentów OO. Paulinów (MDP).

Kraków

Archiwum Państwowe m. Krakowa i Województwa Krakowskiego

1. Zbiór dokumentów (AKd).

2. Zbiory Russieckich. Dyplomy pergaminowe (ZR).

Biblioteka Czartoryskich

1. Rejestr ksiąg grodzkich i ziemskich ostrzeszowskich 1422-1778 (BC 3261).

2. Rewizja praw i przywilejów posiadaczy dóbr królewskich w Koronie na podstawie konstytucji z l. 1562-63 o egzekucji praw i ustaw koronnych r. 1563-64 (BC 1725).

3. Teki Pstrokońskiego (BC 3260, 3262, 3304, 3306, 3311, 3316, 3322, 3344-3348).

4. Zbiór dokumentów (BCd).

Biblioteka Jagiellońska

1. Odpisy dokumentów wielkopolskich niewykorzystane do t. V, zebrane przez F. Piekosińskiego (BJ 8059).

2. Odpisy dokumentów z lat 1217-1798 niedrukowane (przeważnie), zebrane przez F. Piekosińskiego (BJ 8061).

3. Wyciąg niektórych dokumentów z księgi przez środek zbutwiałej grodu wieluńskiego z roku 1459. K. 551-558v. Papiery po R. Hubem (BJ 5012).

4. Wykaz wójtostw i sołectw z lat 1392-1494 zebrany przez F. Piekosińskiego (BJ 8032).

5. Wypisy z księgi grodzkiej ostrzeszowskiej Inscriptionum z lat 1404-1485. K. 522-537v. Papiery po R. Hubem (BJ 5012).

6. Zbiór dokumentów (BJd).

Biblioteka Polskiej Akademii Nauk

1. Materiały do dziejów miast (BP 706).

2. Zbiór dokumentów (BPd).

Poznań

Archiwum Archidiecezjalne

1. Visitatio ecclesiarum in decanatu Schilbergensi sive Ostrzessoviensi anno 1633, 1634 et 1635. Sygn. AV 43(VO).

Archiwum Państwowe m. Poznania i Województwa Poznańskiego

1. Akta klasztoru w Ołoboku. C 18a, C 21. (KlO).

2. Materiały do historii miasta Wielunia (wypisy źródłowe przeważnie z Metryki Koronnej i z ksiąg miejskich przechowywanych z AGAD wykonane przez K. Wójcikiewicza) (Man. 188).

3. Odpisy przywilejów oblatowanych z 1620 r. w konsystorzu kaliskim (Man. 285).

4. Summarium documentorum fundationem conventus monialium in Ołobok ordinis Cisterciensis S. Bernardi elucidantium, ad bonaque conventus euisdem haereditaria, ac summas illi inscriptas se se referentium ... diligenter conscriptum. Anno 1782, die 10 Januarij (Man. 285).

5. Wójcikiewicz K., Kodeks dyplomatyczny m. Wielunia przygotowany do druku przez ... (1369-1635). Man. 187 (Wójc.).

Biblioteka Raczyńskich

1. Zbiór przywilejów miast wielkopolskich. Odpis nowoczesny rękopisu z 1564 r. (BR 85).

Warszawa Archiwum Główne Akt Dawnych

1. Archiwum Skarbu Koronnego. Lustracja woj. sieradzkiego z 1569 r. Oddz. XLVI nr 103d (ASL).

2. Dokumenty miast (AGd).

3. Fragmenty ksiąg sądowych ziemskich i grodzkich wieluńskich z XV-XVI w. (Frag.).

4. Księga sądowa ziemska ostrzeszowska I z l. 1419, 1465-1538 (ZO)2Pozostałe księgi sądowe grodzkie i ziemskie z XVI oraz XVII- XVIII w., zarówno ostrzeszowskie, jak i wieluńskie, przejrzano na podstawie Kartoteki materiałów do dziejów wsi.

5. Księga sądowa ziemska wieluńska I z l. 1496-1516 (ZW).

6. Księgi sądowe grodzkie ostrzeszowskie I-III z l. 1419-1539 (GO).

7. Księgi sądowe grodzkie sieradzkie z XIV-XV w. Wg Kartoteki do dziejów własności szlacheckiej. Katedra Historii Polski do XV w. i Nauk Pomocniczych UŁ (GS).

8. Księgi sądowe grodzkie wieluńskie I-II, z l. 1456-1512 (GW).

9. Księgi podkomorskie wieluńskie I-VIII, z l. 1539-1784 (PW).

10. Księgi sądowe ziemskie sieradzkie z XIV-XV w. Wg Kartoteki do dziejów własności szlacheckiej. Katedra Historii Polski do XV w. i Nauk Pomocniczych UŁ (ZS).

11. Księgi sądowe ziemskie szadkowskie z XV w. Wg Kartoteki do dziejów własności szlacheckiej. Katedra Historii Polski do XV w. i Nauk Pomocniczych UŁ (ZSz).

12. Metryka Koronna. Księgi wpisów z l. 1447-1572 (MK).

13. Metryka Koronna. Lustracja woj. sieradzkiego z 1564 r. Dz. XVIII nr 5 (MKL).

Włocławek

1. Księgi oficjalatu wieluńskiego z XV-XVIII w. Wg wypisów W. Patykiewicza (OW).

1 W nawiasach podano skróty, pod jakimi dane wydawnictwa są cytowane w tekście Słownika.

2 Pozostałe księgi sądowe grodzkie i ziemskie z XVI oraz XVII- XVIII w., zarówno ostrzeszowskie, jak i wieluńskie, przejrzano na podstawie Kartoteki materiałów do dziejów wsi.