WYKAZ SKRÓTÓW DOKUMENTACYJNYCH

A – Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej. T. I-X. Lwów 1868-1884.

AC – Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum. Ed. B. Ulanowski. T. II-III. Kraków 1902-1908.

ACd – Archiwum Diecezjalne w Częstochowie. Zbiór dokumentów.

AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Zbiory różne.

AGd – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Dokumenty miast.

AKd – Archiwum Państwowe M. Krakowa i Województwa Krakowskiego. Zbiór dokumentów.

ASK – Archiwum Skarbu Koronnego. Lustracje.

ASL – AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego. Lustracja woj. sieradzkiego z 1569 r. Oddz. XLVI nr 103d.

BC – Biblioteka Czartoryskich w Krakowie: Rękopisy nr 1725, 3260, 3261, 3262, 3304, 3306, 3311, 3316, 3322, 3344-3348.

BCd – Biblioteka Czartoryskich w Krakowie. Zbiór dokumentów.

BJ – Biblioteka Jagiellońska: Rękopisy nr 5012, 8032, 8059 i 8061.

BJd – Biblioteka Jagiellońska. Zbiór dokumentów.

Bob. – Bobrzyński M. i Smolka S., Jan Długosz. Jego życie i stanowisko w piśmiennictwie. I Regesta (s. 217-312). Dodatek. O rodzinie Długosza. II. Regesta i materiały (s. 319-333). Kraków 1893.

BP – Biblioteka PAN w Krakowie. Materiały do dziejów miast, rpis 706.

BPd – Biblioteka PAN w Krakowie. Zbiór dokumentów.

BR – Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Zbiór przywilejów miast wielkopolskich. Odpis nowoczesny rękopisu z 1564 r., rpis 85.

CS – Codex diplomaticus Silesiae.

D – Długosz J., Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis. T. I-III. Opera omnia. T. VII-IX. Kraków 1863-1864.

DH – Długosz J., Historia Polonica. T. I-V. Opera omnia. T. X-XIV. Kraków 1873-1878.

DM – Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. I. Dokumenty z lat 1257-1420. Wyd. S. Kuraś. Kraków 1962.

DP – Zbiór dokumentów OO. Paulinów. 1328-1464. Wyd. J. Fijałek. Z. 1. Kraków 1938.

DV – Długosz J., Opera varia. Opera omnia. T. I. Kraków 1887.

Frag. – AGAD. Fragmenty ksiąg sądowych ziemskich i grodzkich wieluńskich z XV-XVI w. (bez paginacji).

GO – AGAD. Księgi sądowe grodzkie ostrzeszowskie.

GS – AGAD. Księgi sądowe grodzkie sieradzkie.

GW – AGAD. Księgi sądowe grodzkie wieluńskie.

Hens. – Hensel W., Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej. T. I-III. Poznań-Warszawa 1950-1959.

H. – Hube R., Prawo polskie w 14 wieku. Sądy, ich praktyka i stosunki prawne społeczeństwa w Polsce ku schyłkowi 14 wieku. Dodatki – B. Akta. Warszawa 1886.

K. – Kozierowski S., Badania nazw topograficznych dzisiejszej archidyecezyi poznańskiej. T. I-II. Poznań 1916. Całego wydawnictwa t. II-III; Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski. T. I-II. „Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. T. XLVII-XLVIII. Poznań 1921-1922. Całego wydawnictwa t. IV-V; Badania nazw topograficznych dawnej wschodniej Wielkopolski. T. I-II. Poznań 1928. Całego wydawnictwa t. VI-VII; Badania nazw topograficznych Starej Wielkopolski. Poznań 1939. Całego wydawnictwa t. VIII.

Kam. – Kamińska J., Grody wczesnośredniowieczne ziem Polski środkowej na tle osadnictwa. Łódź 1953.

KDC – Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1958. Częstochowa 1958.

KK – Kodeks dyplomatyczny Katedry Krakowskiej św. Wacława. T. I-II. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1879-1883.

KlO – Archiwum Państwowe m. Poznania i Województwa Poznańskiego. Akta klasztoru w Ołoboku, sygn. C 18a.

KMK – Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa. Wyd. F. Piekosiński. Cz. I, II-IV. Kraków 1879-1882.

Kow. – Kowalenko W., Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VI do XII wieku) Poznań 1938.

KP – Księga ziemska poznańska 1400-1407. Wyd. K. Kaczmarczyk i K. Rzyski. Poznań 1960.

KSK – Wyciągi z najstarszych ksiąg sądowych dawnej Ziemi Krakowskiej. Wyd. A. Z. Helcel. „Starodawne Prawa Polskiego Pomniki”. T. II. Kraków 1870.

KSz – Kozierowski S., Szematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej archidiecezji poznańskiej. Poznań 1935.

KS – Kodeks dyplomatyczny Śląska. Zbiór dokumentów i listów dotyczących Śląska. T. I. Wyd. K. Maleczyński, t. II – K. Maleczyński i A. Skowrońska. Wrocław 1956-1959.

KZS – Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. II. Województwo łódzkie. Pod red. J. Z. Łozińskiego. Warszawa 1954.

LBU – Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelner Fürstenthümer im Mittelalter. Hrsg. C. Grünhagen und H. Margraf. Th. I-II. Leipzig 1881-1883. „Publicationcn aus den K. Preussischen Staatsarchiven”. Bd 7, 16.

LFV – Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis. Hrsg. H. Margraf u. J. W. Schulte. „Codex diplomaticus Silesiae”. Bd XIV. Wrocław 1889.

LI – Antiquissimi libri iudiciales terrae Cracouiensis. Ed. B. Ulanowski. „Starodawne Prawa Polskiego Pomniki”. T. VIII, cz. 1-2. Kraków 1884-1886.

Lit. – Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. T. I-II. Poznań 1890-1892.

Ł – Łaski J., Liber beneficiorum archidioecesis Gnesnensis. Wyd. J. Łukowski. T. I-II. Poznań 1880-1881.

Man. – Archiwum Państwowe m. Poznania i Województwa Poznańskiego. Dział-Manuskrypta: rpis nr 188 i 285.

MC – Matricularum Regni Poloniae Codices saeculo XV conscripti. T. I. Warszawa 1914.

MDP – Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Materiały do z. 2 Zbioru dokumentów OO. Paulinów (bez paginacji).

MHP – Materiały do historyi prawa i heraldyki polskiej. Wyd. B. Ulanowski. „Archiwum Komisji Historycznej”. T. III. Kraków 1886.

MK – AGAD. Metryka Koronna. Księgi wpisów z l. 1447-1572.

MKL – AGAD. Metryka Koronna. Lustracja woj. sieradzkiego z 1564 r. Dz. XVIII nr 5.

Mp – Kodeks dyplomatyczny Małopolski. Wyd. F. Piekosiński. T. I-IV. Kraków 1876-1905.

MPH – Monumenta Poloniae Historica. T. I-VI. Lwów-Kraków 1864-1893.

MS – Matricularum Regni Poloniae Summaria. Pars I-V. Warszawa 1905-1961.

MV – Monumenta Poloniae Vaticana. T. I-III, VIII z. 1. Kraków 1913-1914, 1939-1946.

Nies. – Niesiecki K., Herbarz Polski. Wyd. J. N. Bobrowicza. T. I-X. Lipsk 1839-1846.

OW – Archiwum Diecezjalne we Włocławku. Księgi oficjalatu wieluńskiego z XV-XVIII w. Wg wypisów W. Patykiewicza. Stara numeracja tomów.

Pap. – Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego przez ... zebrane i wydane r.p. 1584. Wyd. K. J. Turowski. Kraków 1858.

Pat. – Patykiewicz W., Archidiakonat wieluński. „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. 1957, nr 9, s. 383-393, nr 10 s. 425-432, nr 11 s. 455-465, nr 12 s. 493-505; 1958 nr 1 s. 28-39, nr 2 s. 72-80, nr 3 s. 111-120, nr 4 s. 156-160, nr 5 s. 194-212, nr 6 s. 237-248, nr 7 s. 275-283, nr 8 s. 337-338, nr 10 s. 407-423, nr 11 s. 462-469. Per. – Perliński M., Wspomnienie o mieście Ostrzeszowie, bliższej jego i dalszej okolicy. Ostrzeszów 1920.

Pol – Kodeks dyplomatyczny Polski. T. I-IV. Warszawa 1847-1887.

PW – AGAD. Księgi podkomorskie wieluńskie I-VIII z l. 1539-1784.

R – Regesten zur schlesischen Geschichte, 965-1342. „Codex diplomaticus Silesiae”. Bd. VII, XVI, XVIII, XXII, XXIX, XXX. Wrocław 1876-1930.

Raj. – Rajewski Z., Wielkopolskie cmentarzyska rzędowe okresu wczesnodziejowego. „Przegląd Archeologiczny”. T. VI, 1937, z. 1 s. 28-85.

RD – Rachunki dworu Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388-1420. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1896.

RO – Rejestr poborowy powiatu ostrzeszowskiego z 1441 r. Wyd. S. Nawrocki „Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza”. T. V. 1959, z. 1 s. 221-224.

Ros. – Rosin R., Ziemia wieluńska w XII-XVI w. Studia z dziejów osadnictwa. Łódź 1961.

SG – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Pod red. F. Sulimirskiego i B. Chlebowskiego. T. I-XV. Warszawa 1880-1902.

SP 7 – Inscriptiones clenodiales ex libris iudicialibus palatinatus Cracouiensis. Ed. B. Ulanowski. „Starodawne Prawa Polskiego Pomniki”. T. VII. Kraków 1885.

SRS – Scriptores rerum Silesiacarum. Bd I-XVII. Wrocław 1835-1902.

Szan. – Szaniawski J., Spis chronologiczny przywilejów w archiwum akt dawnych w Sieradzu w roku 1850 się znajdujących. „Biblioteka Starożytnych Pisarzy”. T. II. 1854, s. 317-400.

UBB – Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter. Hrsg. G. A. Stenzel. Wrocław 1845.

UO – Urkundensammlung zur Geschichte des Fürstenthums Oels bis zum Aussterben der Piastischen Herzogslinie. Hrsg. W. Haeusler. Wrocław 1883.

VO – Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Visitatio ecclesiarum in decanatu Schilbergensi sive Ostrzessoviensi anno 1633, 1634 et 1635, syg. AV 43.

Wójc.. – Archiwum Państwowe m. Poznania i Województwa Poznańskiego. Wójcickiewicz K., Kodeks dyplomatyczny m. Wielunia przygotowany do druku przez ... (1369-1635), sygn. Manuskrypta 187.

Wp – Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. I-V. Poznań 1887-1908.

ZH – Zapiski herbowe z dawnych ksiąg ziemskich przechowywanych w archiwach radomskiem i warszawskiem. Zebrał K. Potkański. „Archiwum Komisji Historycznej”. T. III. Kraków 1886, s. 119-151.

ZHS – Nieznane zapiski heraldyczne średniowieczne polskie, głównie sieradzkie. Zebrał S. Łaguna, wyd. F. Piekosiński. „Archiwum Komisji Historycznej”. T. VIII. Kraków 1898, s. 455-485.

ZO – AGAD. Księgi sądowe ziemskie ostrzeszowskie.

ZR – Archiwum Państwowe m. Krakowa i Województwa Krakowskiego. Zbiór Russieckich. Dokumenty.

ZS – AGAD. Księgi sądowe ziemskie sieradzkie z XIV-XV w.

ZSK – Wybór zapisek sądowych kaliskich z lat 1409-1416. Wyd. B. Ulanowski. „Archiwum Komisji Historycznej”. T. III. Kraków 1886, s. 153-270.

ZSW – Wybór zapisek sądowych grodzkich i ziemskich wielkopolskich z XV w. Wyd. F. Piekosiński. (1400-1410). Studya, rozprawy i materiały z dziedziny historyi polskiej i prawa polskiego T. I, z. 1. Kraków 1902.

ZW – AGAD. Księgi sądowe ziemskie wieluńskie.

ZSz – AGAD. Księgi sądowe ziemskie szadkowskie.

ŹD – Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Wielkopolska. T. II. Wyd. A. Pawiński. „Źródła Dziejowe”, T. XIII. Warszawa 1883.

 

 

SKRÓTY RZECZOWE I IMIONOWE

a. – ante

abp (i) – arcybiskup (i)

Abr. – Abraham

abpstwo – arcybiskupstwo

Andrz. – Andrzej

ap. – apostoł

Arch. – Archanioł

aug. – augustianie

Barb. – Barbara

Bened. – Benedykt

Bern. – Bernard

bolesł. – bolesławiecki

bp (i) – biskup(i)

bpstwo – biskupstwo

br. – brat, bracia

Brod. – Brodaty

burgr. – burgrabia

burm. – burmistrz

c. – córka, córki

cast. – castellanus

chał. – chałupnicy

chor. – chorąży

Chrzc. – Chrzciciel

cz. – część

ćw. – ćwiertnia

dek. – dekanat

den. – denar

diec. – diecezja

distr. – districtus

Dor. – Dorota

dystr. – dystrykt

dzierż. – dzierżawa, dzierżawca

dzies. – dziesięcina

E – wschód

ekon. – ekonomiczny(a,e)

Elżb. – Elżbieta

ew. – ewangelista

fals. – falsyfikat

fil. – filialny(a,e)

fl. – floren

Flor. – Florian

folw. – folwark (rczny)

gener. – generalny (a, e)

gnieźń. – gnieźnieński (a, e)

gosp. – gospodarstwo, gospodarz

gr – grosz

grz. – grzywna

Grzeg. – Grzegorz

h. – herbu

haer., her. – haeres

haered., hered. – haereditas

Hel. – Helena

Hier. – Hieronim

imm. – immunitet (owy)

in. – inny(a,e)

j.w. – jak wyżej

Jadw. – Jadwiga

Jag. – Jagiełło

Jak. – Jakub

k. – koło

kal. – kaliski(a,e)

kan. – kanonik(cy)

kap. – kapituła

karcz. – karczmarz(e)

kaszt. – kasztelan (ński)

Kat. – Katarzyna

kl. – klasztor

klaszt. – klasztorny(a,e)

Kłem. – Klemens

km – kilometr

kmiec. – kmiecy(a,e)

koleg. – kolegiata (cki)

kon. – konopny(a,e)

kośc. – kościelny(a,e)

krak. – krakowski(a,e)

król. – królewski(ą,e)

Kryst. – Krystyna

książ. – książęcy(a,e)

ł. – łan(y)

Łok. – Łokietek

m. – miasto

m.in. – między innymi

Mac. – Maciej

magd. – magdeburski(a,e)

małd. – małdrat(y)

Małg. – Małgorzata

Marc. – Marcin

Mat. – Mateusz

męcz. – męczennik

Mich. – Michał

miej. – miejski(a,e)

mieszcz. – mieszczanin(ie,ński)

Mik. – Mikołaj

mł. – młyny

mur. – murowany(a,e)

N – północ

n. – następne

niej. – niejaki(a,e)

niem. – niemiecki(a,e)

NMP – Najśw. Marii Panny

o. – ojciec

ok. – około

opatrz. – opatrzny(a,e)

Opol. – Opolczyk

opust. – opustoszały(a,e)

os. – osiadły(a,e)

ostrz. – ostrzeszowski(a,e)

par. – parafia(lny)

patr. – patronat

paul. – paulini

pcz. – podczaszy

pien. – pieniężny(a,e)

pkom. – podkomorzy

pleb. – plebański(a,e)

Pob. – Pobożny

posp. – pospolity(a,e)

pow. – powiat

półł. – półłanek(nki)

pozn. – poznański(a,e)

pr. – prawo

prac. – pracowity(a)

prawdop. – prawdopodobnie

prep. – prepozyt

psęd. – podsędek

Raf. – Rafał

rz. – rzeka

rzem. – rzemieślnik(niczy)

S – południe

s. – syn(owie)

sadz. – sadzawka(ki)

sąd. – sądowy

sier. – sieradzki(a,e)

snop. – snopowy(a,e)

sołt. – sołtysi(a,e)

Stan. – Stanisław

star. – starosta

szer. – szeroki(a,e)

szk. – szkojec

szl. – szlachcic

szlach. – szlachecki(a,e)

ś. – święty(a,e)

średz. – średzki(a,e)

śwd. – świadek

territ. – territorium

tj. – to jest

Tom. – Tomasz

tut. – tutejszy(a,e)

tzn. – to znaczy

Vel., Viel., Vyel. – Velunensis

W – zachód

W. – Wielki

w. – wiek

Warn. – Warneńczyk

Wawrz. – Wawrzyniec

wd. – wdowa

wda – wojewoda

wdzina – wojewodzina

wezw. – wezwanie (kościoła)

Węg. – Węgierski (Ludwik)

wg – według

wiard. – wiardunek(nki,nkowy)

wiel. – wieluński(a,e)

Wikt. – Wiktor

własn. – własność

właśc. – właściciel( e)

woj. – wojenny, woj s ko wy (e)

Wojc. – Wojciech

wrocł. – wrocławski(a,e)

wsp. – wspomniany(a,e)

zag. – zaginiony(a,e)

zagr. – zagrodnicy

zł – złoty

zob. – zobacz

zw. – zwany

Zygm. – Zygmunt

ż. – żona