SYMBOLE DOKUMENTACYJNE

AC – Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, edidit B. Ulanowski, Vol. 3 pars 1, Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecesum plocensis, vladislawiensis et gnesnensis (1422-1533), Kraków 1908. Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, t. 18.

ADP – Archiwum Diecezjalne w Płocku, dokumenty pergaminowe.

AG – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, dokumenty pergaminowe.

APK – Archiwum Państwowe w Krakowie, dokumenty pergaminowe.

ASK – Archiwum Skarbu Koronnego, dział w AGAD.

BOK – A. Wolff, Zniszczone dokumenty Biblioteki Ordynacji Krasińskich, [w:] Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. 3. Warszawa 1955, s. 177-318.

BF – Bullarium Franciscanum..., t. 7, documenta a C. Eubel digesta, Roma 1904.

C 55 – Ciechanowskie grodzkie relacje oblaty, t. 55, rkps w AGAD).

Ch. – J. Chwalibińska, Ród Prusów w wiekach średnich, Rocznik Tow. Nauk. w Toruniu, R. 52, 1948, z. 2.

Cim. – Biblioteka Narodowa, rkps Biblioteki Ordynacji Zamoyskich, Cimelia.

CW – Ciechanowska wieczysta, rkps w AGAD.

Cz. – Księga ziemi czerskiej, 1404-1425, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1879.

DH – Joannis Dlugossii seu Longini Historiae Polonicae libri XII, t. 1-5 (Opera Omnia, t. 10-14), nakładem A. Przezdzieckiego, Kraków 1873-1878.

DKM – Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, wyd. B. Ulanowski, Arch. Kom. Hist. AU, t. 6, Kraków 1887.

E – Episcopalia (księgi sądów biskupich), rkps w AD w Płocku.

GP – Przywileje, nadania i swobody przez królów polskich,, książąt mazowieckich i biskupów płockich..., zebrane staraniem W. H. Gawareckiego, Warszawa 1828.

H – Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie Niesieckiego), wyd. Z. Gloger, Kraków 1870.

IC – Inscriptiones clenodiales ex libris iudicialibus palatinatus Cracoviensis, collegit et edidit B. Ulanowski, Kraków 1885, [w:] Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 7, z. 3.

K – Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis, wyd. J. K. Kochanowski, Warszawa, 1919.

Kap. – Księgi kapituły płockiej, rkps w AD w Płocku.

Kap. OM – Odpis W. Mąkowskiego z najstarszej zaginionej księgi kapituły płockiej, rkps w AD w Płocku.

KN – Kodeks dyplomatyczny Norbertanek w Płocku, rkps W. Mąkowskiego w AD w Płocku.

KT – Triginta documenta eclesiae cathedralis plocensis (1230-1317), wyd. W. Kętrzyński, Lwów 1888.

L – Kodeks dyplomatyczny księstwa mazowieckiego, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1863.

LM XVII, 1 – Lustracje województwa mazowieckiego XVII wieku. Cz. 1, 1617-1620, wyd. A. Wawrzyńczyk, Wrocław 1908.

LP – Lustracje województwa płockiego, 1565-1789, wyd. A. Sucheni-Grabowska, S. M. Szacherska, Warszawa 1965.

LR XVI – Lustracje województwa rawskiego, 1564 i 1570, wyd. Z. Kędzierska, Warszawa 1959.

ŁO – J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych... w dawnej diecezji poznańskiej, t. 1-2, Poznań 1858-1859.

M – Metryka (Koronna i Mazowiecka), rkps w AGAD.

MD – W. Mąkowski, Dekanaty (diecezji płockiej) w 1506 r., rkps w AD w Płocku.

MH – „Miesięcznik Heraldyczny”.

tzw. ML IV B – tzw. Metryka Litewska IV B, rkps w AGAD.

Mp – Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. 1-4, Kraków 1876-1905. MPR – Mazowieckie przywileje rodowe z XIV i XV wieku, wyd. W. Semkowicz, Arch. Kom. Hist. AU, t. 11, Kraków 1903-1913.

MS – Matricularum Regni Poloniae summaria excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, contexuit indicesque adiecit T. Wierzbowski, t. 1-4, Warszawa 1905-1919.

MT – B. Makowski, Thesaurus Provinciae Poloniae, rkps z r. 1764 w Archiwum OO. Franciszkanów w Warszawie.

MZH – Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI wieku, wyd. A. Wolff, Kraków 1937.

Nar. – Biblioteka im. Czartoryskich w Krakowie, Teki Naruszewicza, rkps.

NP – A. J. Nowowiejski, Płock. Monografia historyczna, II wyd., Płock 1930.

PG – Płocka grodzka wieczysta, rkps w AGAD.

Pł. – Księga ziemska płońska, 1400-1417, wyd. M. Handelsman, [w:] Najdawniejsze księgi sądowe mazowieckie, t. 1. Warszawa 1920.

Pob. – Księga poborowa, rkps w Oddziale I ASK w AGAD.

PP V – Metryka księstwa mazowieckiego z XV-XVI w., t. 1: Księga oznaczona nr 333 z lat 1417-1429, wyd. A. Włodarski, Warszawa 1918, [w:] Pomniki Prawa, wyd. przez Warszawskie Archiwum Główne, t. 5.

PP VI – Metryka księstwa mazowieckiego z XV-XVI w., t. 2, Księga oznaczona nr 334 z lat 1429-1433, wyd. A. Włodarski, Warszawa 1930, [w:] Pomniki Prawa, wyd. przez Warszawskie Archiwum Główne, t. 6.

PT – Pułtuskie testamenty, rkps w AGAD.

PZR – Płockie ziemskie wieczyste relacje, rkps w AGAD.

RTH – „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego”.

SG – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. F. Sulimirskiego i B. Chlebowskiego, t. 1-15, Warszawa 1880-1902.

SP – Starodawne prawa polskiego pomniki, wyd. A. Z. Helcel, t. 1-2, Warszawa – Kraków 1850-1870.

SW – W. Semkowicz, Wywody szlachectwa w Polsce XIV-XVIII w., „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego”, t. 3, 1912.

Tym. – K. Tymieniecki, Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, Warszawa, 1921.

UKP – Acta capitulorum Cracoviensis et Plocensis selecta (1438-1523; 1438-1525), edidit B. Ulanowski, Archiwum Komisji Historycznej AU, t. 6, Kraków 1891.

UM – Materiały do dziejów kolegiaty pułtuskiej (1449-1601), wyd. B. Ulanowski i St. Zachorowski, Arch. Kom. Hist. AU, t. 10, Kraków 1916.

UP – Acta capituli Plocensis ab anno 1514 ad annum 1577, edidit. B. Ulanowski, Arch. Kom. Hist. AU, t. 10, Kraków 1916.

VP – Visitationes (księgi wizytacji), rkps w AD w Płocku.

W – Warszawska ziemska grodzka, rkps w AGAD.

WS – A. Wolff, Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370-1520, Wrocław – Warszawa – Kraków 1902.

WT – Wyszogrodzka terrestris omnium transactionum, rkps w AGAD.

Z – Zakroczymskie ziemskie wieczyste relacje, rkps w AGAD.

Z I – Księga ziemska zakroczymska pierwsza, 1423-1427, wyd. A. Rybarski, [w:] Najdawniejsze księgi sądowe mazowieckie, t. 2, cz. 1, Warszawa 1920.

Z II – Księga ziemska zakroczymska druga, 1434-1437, wyd. K. Tymieniecki, [w:] Najdawniejsze księgi sądowe mazowieckie, t. 3, Warszawa 1920.

Zam. – Inwentarz Archiwum Koronnego Jana Zamoyskiego, BOZ 1603, rkps w AGAD.

ZDM – Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś, J. Sułkowska-Kuraś, cz. 1-4, Wrocław 1902-1909.

ZR – W. Kuraszkiewicz i A. Wolff, Zapiski i roty polskie XV-XVI wieku z ksiąg sądowych ziemi warszawskiej Kraków 1950.

ŹD – Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, opisana przez A. Pawińskiego, Mazowsze, t, 5, Warszawa 1892, [w:] Źródła Dziejowe, t. 16.

 

 

SKRÓTY RZECZOWE

Przy skrótach utworzonych od nazw geograficznych używamy w tekście i skorowidzu wielkiej lub malej litery w zależności od formy rzeczownikowej lub przymiotnikowej.

abp – arcybiskup

ap. – apostoł

bezkm. – bezkmiecy

biel. – bielski

Bł. – Błonie, błoński

bp – biskup

bpstwo – biskupstwo

br. – brat

burm. – burmistrz

c. – córka

chełm. – chełmiński

chor. – chorąży

Ciech. – Ciechanów, ciechanowski

cz. – część

czer. – czerski

Czerw. – Czerwińsk, czerwiński

dek. – dekanat

diec. – diecezja

discr. – discretus

distr. – districtus

dobrz. – dobrzyński

dz. – dziedzic, dziedziczka

dzies. – dziesięcina

E – wschód

fl. – floren

folw. – folwark

glob. – głębokość

gniezn. – gnieźnieński

Gost. – Gostynin, gostyński

gr – grosz

grój. – grójecki

grz. – grzywna

h. – herb

jw. – jak wyżej

k. – koło

Kam. – Kamieniec (dziś Kamieńczyk), kamieniecki

kan. – kanonik

kap. – kapituła

kaszt. – kasztelan

Kat. – Katarzyna

kl. – klasztor

kol. – koloński

koleg. – kolegiata

król. – królewski

ks. – książę, księżna

książ. – książęcy

liw. – liwski

Łęcz. – Łęczyca, łęczycki

łom. – łomżyński

Łow. – Łowicz, łowicki

m. – miasto

Magd. – Magdalena

mak. – makowski

małd. – małdrat

Małg. – Małgorzata

Mat. – Mateusz

Maz. – Mazowsze, mazowiecki

miej. – miejski

mieszcz. – mieszczanin(ie, ński)

Mik. – Mikołaj

mław. – mławski

mur. – murowany

N – północ

n. – następne

Niedz. – Niedzborz, niedzborski

niem. – niemiecki

NMP – Najśw. Maria Panna

Now. – Nowe Miasto, nowomiejski

nur. – nurski

ok. – około

os. – osadzony, osiadły

Ostroł. – Ostrołęka, ostrołęcki

ostrow. – ostrowski

p. – punkt

par. – parafia

pcz. – podczaszy

pkom. – podkomorzy

pleb. – plebański

płoc. – płocki

płoń. – płoński

posp. – pospolity

pow. – powiat

pozn. – poznański

półgr. – półgroszek

półwł. – półwłóczek

pr. – prawo

prac. – pracowity

pras. – praski

prep. – prepozyt

Przas. – Przasnysz, przasnyski

psęd. – podsędek

Pułt. – Pułtusk, pułtuski

Rac. – Raciąż, raciąski

raw. – rawski

róż. – różański

S – s. – syn

sąd. – sądowy

Ser. – Serock, serocki

siel. – sieluński

snop. – snopowy

Soch. – Sochaczew, sochaczewski

Stan. – Stanisław

star. – starosta

stren. – strenuus

szer. – szeroki

szl. – szlachetny, szlachcic

Szr. – Szreńsk, szreński

ś. – święty

średn. – średnica

śwd. – świadek

ur. – urodzony, generosus

W – zachód

w. – wiek

war. – warecki

Warsz. – Warszawa, warszawski

Wawrz. – Wawrzyniec

Wąs. – Wąsosz, wąsoski

wd. – wdowa

węg. – węgierski

wg – według

wiard. – wiardunek

wielm. – wielmożny

wis. – wiski

wł. – włóka

Wojc. – Wojciech

wojew. – województwo

Wysz. – Wyszogród, wyszogrodzki

zagr. – zagrodnik

Zakr. – Zakroczym, zakroczymski

Zamb. – Zambrów, zambrowski

zawkrz. – zawkrzeński

zł – złoty

zm. – zmarły

zob. – zobacz

zw. – zwany