KAMIEŃCZYCE

(1254 Kamnicia z kop., 1256 Kamencice z fals. z XV w., 1286 Camincice z fals. z XV w., 1287 Kamincici, 1337 Camenczicz[e], 1397 de Camencicz, 1456 Kamyenczicze, 1470-80 Kamyenczycze, 1509 Camienczisca, 1528 Camyenczice, 1530 Camijencijce, 1564 Kamenicze) 11 km na NE od Proszowic.

1. 1581 pow. prosz. (ŹD s. 11); 1470-80 n., 1598 par. Kościelec (DLb. 1 s. 36; 2 s. 166; 3 s. 66; WR k. 265).

2. 1254, 1256, 1286, 1287 młyn w K., → p. 3; 1337 w Gunowie łąka granicząca z wsią C. (KK 1, 162); [1456] dobra sadzawka w K. (Mp. 5 U 5); 1470-80 K. graniczy z wsią Ostrów (DLb. 3 s. 297); w K. młyn z dobrym stawem (DLb. 3 s. 66).

3. Własn. kl. norbertanek w Zwierzyńcu pod Krakowem. 1254 Bolesław Wstydl. nadaje wsiom kl. w Zwierzyńcu imm. ekon. i sąd. oraz zatwierdza posiadanie imiennie wymienionych dóbr, m. in. K. wraz z karczmą, młynem i łąkami (KK 1, 40); 1256 tenże nadaje kl. zwierzyn. przyw. jw. z poszerzonym imm. sąd., w którym wymieniono K. z rolami, łąkami, karczmą i młynem (Pol. 3, 33 – fals. z XV w.); 1286 Leszek Cz. potwierdza kl. zwierzyn. przyw. z r. 1256, w którym wymieniono C. z rolami, karczmą, młynem i łąkami (ZDM 1, 11 – fals. z XV w.)1→ Domaszów przypis 1; 1287 tenże potwierdza kl. zwierzyn. przyw. z 1254 r. i wymienia K. z karczmą, młynem i łąkami (Pol. 3, 64); 1373 → p. 6; 1379 Święszek kmieć z C. (SP 8, 579); 1388 Łuczek kmieć z C. (SP 8, 4721, 4731, uw. 108/13); Piotr z C. (SP 8, 4722); Więcław z C. (SP 8 uw. 104/37); 1419 Stanisław domownik (familiaris) pana [Stanisława] Reja (dzierżawcy K.] w sporze z Mikołajem włodarzem z K. (GK 1 s. 162); 1419-26 Mikołaj włodarz z K. mąż Świętochny (GK 1 s. 162; ZK 8 s. 164-5; 195 s. 405-6); 1426 Świętochna ż. Mikołaja włodarza z C. c. Wierzchosława z Wilczkowic (ZK 8 s. 164-5; 195 s. 405-6); 1432 pan [Stanisław] Rej [dzierżawca] z K. (ZK 197 s. 195); [1456] Mik. Grzymała [wójt zwierzyn.] zeznaje, że Więcław prep. zwierzyn. [od 1450 r.] nie starał się wykupić wsi K. wraz z folwarkiem i dobrą sadzawką, dzierżawionej od dawna przez pana Reja z racji dziedziczenia po ojcu Reju (Mp. 5 U 5); 1468 Piotr Jaroszek [kmieć] z K. (OK 12 s. 885); 1470-80 K. własn. kl. zwierzyn. We wsi dwór i folwark klaszt., 15 ł. kmiec.2W DLb. 1 s. 36 jest mowa tylko o 12 łanach kmiec. we wsi K, karczma z rolami, młyn z dobrą sadzawką i 2 zagrody na rolach dworskich. Kmiecie płacą czynsz, odrabiają po 1 dzień w tygodniu i 2 powaby i dają po 30 jaj, po 2 koguty, po 2 sery i sep (DLb. 3 s. 66; 1 s. 36)3W DLb. 2 s. 166 błędne dane o przynależności wsi C. do króla; 1483 Stanisław kmieć z K. (GK 21 s. 877); 7 I 1484 Grzegorz kmieć z K. zawiera ugodę ze swym panem Piotrem prep. kl. ze Zwierzyńca, że do najbliższego Bożego Narodzenia wypełni wszystkie powinności wobec kl. i króla, tj. zapłaci czynsz, wykona wszystkie prace, uiści opłaty [poradlne] i stację król., oraz że w tym czasie odsprzeda względnie osadzi na swej roli, domu i zabudowaniach w K. człowieka. Jeśli do końca roku nie sprzeda roli ani nie osadzi na niej człowieka, wówczas ma po Bożym Narodzeniu odejść z obsianych przed zimą ról oraz ze swego domu, siedliska i zabudowań w K. i nie może szkodzić panu prepozytowi ani ludziom osadzonym na tejże roli. Za kmiecia Grzegorza poręcza prepozytowi Piotrowi 10 grz. szl. Andrzej z Pasimiechów. W obecnym roku Grzegorz posiada wolność użytkowania swej dziedziny ze wszystkimi dochodami (SP 2, 4286); 1486 → p. 4; 1509 ur. Jan Łabędź ze Stręgoborzyc uwalnia Piotra Lubowskiego dzierżawcę w Słoniowicach ze sprawy o Słoniowice z tytułu nieobesłania wyprawy wojennej i umarza dok. król. na dobra Słoniowice i na będące w dzierżawie C. (AKP 9, 655); 1528 Szymon Przybyszowski niegdyś zarządca (factor) dóbr kl. zwierzyn. w C. (Wypisy z lat 1526-1529, 228); 1529 czynsz ze wsi C. w wysokości 7½ grz. dla kl. zwierzyn. (LR s. 204); 1530 C. własn. kl. zwierzyn., pobór z 4 ł. (RP k. 37); 1564 wieś K. kl. zwierzyn. pracuje dla folw. proszowskiego (LK 1 s. 47, 49); sep z 2½ ł. w K. dla wielkorządców i zamku krak. (LK 2 s. 72).

4. 1486 kl. zwierzyn. powierza mieszcz. krak. Pawłowi Turskiemu na 10 lat wieś C. całkowicie zrujnowaną i opustoszałą z powodu nadużyć najemników król. i zarazy, tak że pozostało zaledwie 2 kmieci, którzy zresztą zbiegli do sąsiednich dziedziców lękających się, aby spustoszenia nie ogarnęły wszystkiego w najbliższym sąsiedztwie. Według polecenia Paweł ma ponownie lokować na prawie niem. wieś K. Prawo to wieś K. miała od dawna zgodnie z przywilejami klaszt. wraz z czynszem ½ grz. z każdego łanu, wszystkimi świadczeniami, daninami i robocizną. Kl. rezygnuje na 10 lat z wszelkich dochodów z tych wsi. Następnie zaś wieś ma powrócić w całkowite posiadanie klasztoru (OK 3 s. 486-7).

5. 1470-80 dzies. snop. i kon. po 4 wiązki z łanów kmiec. w K. wart. 15 grz. prebendzie bosutowskiej w kat. krak. dowożona jest przez kmieci do stodoły wyznaczonej przez kanonika; dzies. snop. z ról folw., ról karczemnych i zagrodniczych dla kl. zwierzyn. (DLb. 1 s. 36; 3 s. 66, 74); 1529 dzies. snop. łącznie ze Skorczowa i K. wart. 35 grz. prebendzie bosutowskiej w kat. krak. (LR s. 270).

6. 1373 br. Marek kapłan, Mikołaj i Świętosław z C. ręcząc za czwartego br. Marcina odstępują Stanisławowi z Brzeziny [może Brzezinka w pow. szczyrz., par. Pobiedr] swój dom na ul. Floriańskiej w Krakowie przylegający do domu Przybysława (Krzyż. 855); 1388 Racibor ze Zbilutowic w sprawie z Łuczkiem z C. o 2 rany i grzywnę (SP 8, 4721); 1421 Stan. Rej występuje przeciwko Stanisławowi z Cudzynowic o najście na karczmę w C, jej zniszczenie, wyrzucenie ludzi z karczmy i wyrządzenie szkód na sumę 10 grz. (GK 1 s. 519).

7. Zwierz, s. 11, 29, 66.

1 → Domaszów przypis 1.

2 W DLb. 1 s. 36 jest mowa tylko o 12 łanach kmiec. we wsi K.

3 W DLb. 2 s. 166 błędne dane o przynależności wsi C. do króla.