LIŚNIK DUŻY,

gm. Gościeradów, woj. tarnobrzeskie. Wieś ta pod nazwą Lescznik była notowana od 1408 r. (DM I 273). Dalsze informacje do końca XV w. zob. Kuraś II, s. 123-124. W 1529 r. zapisany jest raz Leśnik, drugi raz Leschnyk (LR 35, 457), zaś w 1531 r. Lesnyk (ZD XIV 376), w 1563 r. Liesznik (KsP 33 461), w 1565 r. rejestry poborowe odnotowały trzy osady o tej nazwie: Liesznyk Ostrowski z 10 łanami, Lyesznyk Petri z 7 łanami, Lyesnyk Othwynowsky z 4 łanami, ponadto Gościeradow Petri z 5 łanami (L 41). Oznacza to, iż struktura własnościowa w aglomeracji osadniczej Liśnika była bardzo złożona. Nie można jej wyjaśnić w oparciu o zapisy rejestrów poborowych z XVI-XVIII w., gdyż te podają zryczałtowane kwoty z tej wsi. Potwierdza to zapis rejestru z 1580 r. (KsP 33 766v) oraz z 1626 r. (RL 95-7), gdzie Lesnik i sąsiadujące z nim Wolia Lesnicka są traktowane łącznie. Tą ostatnią jesteśmy skłonni identyfikować z osadą Gościeradow Petri, którą w początku XIX w. zaczęto nazywać Wolką Gościeradowską (zob.). Pozostałe części Leśnika nie uwidocznione w rejestrach poborowych, są odnotowane w wizytacjach parafii Gościeradów z XVIII w. W 1781 r. widnieje zapis „Lesnik z częściami Ostrowczyzna, Dąbrowszczyzna, Linowszczyzna, wulgariter Mroczkowszczyzna zwane” (Vis. DL 105 632). Zapis ten oznacza, iż Liśnik składał się wówczas z dwu części: wsi o tej nazwie i Mroczkowszczyzny. Tę ostatnią w XIX w. zaczęto nazywać Liśnikiem Małym (zob.), a w związku z tym stara wieś była nazywana L. Dużym (Wielkim). Pierwszy zapis tego typu Liśnik Wielki z 1806 r. (Vis. DL 195 250), zaś od 1827 r. Liśnik Duży (Tab I 270). Podobnie w l. 1870 (Cat 30), 1877 (SKP I 335) i w kolejnych spisach aż do dzisiaj (UN 112 16; WU II 312).