BUDZIŁOWO

(1434 or. Budzylowo, 1466 Budzelewo) niezident., zapewne nie istniejąca wieś, sąsiadująca z Ratajami, Ruchocicami, Gradowicami i Łubnicą, na S od Grodziska Wlkp.

1. 1449 n. pow. kośc. (PG 3, 101).

2. 1571 kopiec narożny między dziedzinami B. Łubnica i Gradowice (K 3, 539-40).

3. Własn. szlach. 1434 Chwał z Rataj [k. Grodziska], dowodzi świadkami przeciw Wincentemu tamże, że nie dzierży śladu roli swego brata w B., lecz własną po ojcu (WR 3 nr 1485); 1449 Mikołaj, dz. w Ratajach, zapisuje swej ż. Jadwidze po 80 zł węg. posagu i wiana na 1/2 swoich wszystkich dóbr i na dworze z ogrodem we wsi B. (PG 3, 101); 2. poł. XV w. Małgorzata ż. Stanisława Głębockiego i Beata ż. Mac. Jastrzęb[n]ickiego, sprzedają za 100 grz. całą cz. po matce w Gninie i 1/4 cz. łanów w B. i Ratajach Stanisławowi z Proch, dz. w Gninie (PG 6, 207v); 1466 Jan Jabłkowski i Anna, siostra jego rodz. i niedz., sprzedają za 300 grz. całe części po matce w 5 wsiach pow. kośc. m.in. w Gninie, Ratajach i w B. Stanisławowi z Gnina. Anna zeznaje, że Jan zadośćuczynił jej z dóbr po matce w Jabłkowie i Bliżycach w pow. gnieźn. (PG 6, 222v); 1472 Jan z Rataj zapisuje ż. Helenie po 50 grz. posagu i wiana na 1/2 dóbr w Ratajach i B. (PG 8, 134v); 1483 Stanisław Gniński sprzedaje za 50 grz. Janowi Kątskiemu 2 ł. os. w B. i Ratajach (PG 9, 173); 1544 Mac. Ratajski dz. w Ratajach i B. (KR 10, 14).

Uwaga: B. w 1571 posiadłość Mac. Ratajskiego (K3, 539-40) opustoszała zapewne w XVI w.; w 1711 była też pustką (K 4, 84). Kozierowski podał pierwszą wzmiankę o B. dopiero z 1571. Tenże autor cytuje wzm. z 1680-82 i 1755 o innym B., folw. k. wsi Wolkowo (dawn. Wolikowo) osadzie niezn., na SE od Grodziska Wlkp. (K 4, 84).