DARNOWO

(1312 Darnow, 1350 Darnowo) 6,5 km na SE od Kościana.

1. 1445 n. pow. kośc. (PG 2, 125); 1510 n. par. Wyskoć (LBP 126).

3. Własn. szlach. 1312 śwd. Wielisław z D. (Wp. 2 nr 955); 1350 śwd. Piotr dziedzic D. (DBL nr 68); 1393-1407 Piotr Darnowski z D.: 1393 tenże pozwany przez braci Staszka i Jana z siostrami oddala ich pretensje do dziedziny D. (Lek. 1 nr 1632); 1397 tenże ma zastąpić w sądzie Jackową [wd. po Jacku, może Krajewskim?] z dziećmi (Lek. 2 nr 1971); 1407 tenże w sporze z Czewlejem Darnowskim o obrazę (MHP nr 76).

1396-1413 Czewlej Miaskowski z → Miaskowa albo Darnowski prowadzi spory o 1/2 D.: 1396 tenże w sporze z Wyskotą! [raczej Wyszotą?] młodzieńcem z Kórnika; tenże przegrywa proces z Janem Gryżyńskim i oddalone zostały jego pretensje do 1/2 D.; 1400 tenże w sporze z Wyszotą [z Kórnika?]; 1403 tenże w sporze z Wyszotą z Łęgu [identyczny z Wyszotą z Kórnika]; tenże wygrywa proces o 1/2 D.: Jan z Gryżyny oddala pretensje Czewleja w tej sprawie, ale w jego miejsce zachodzi Wyszota z Łęgu, który ma uwolnić dla niego 1/2 D. od roszczeń in. osób, a jeżeli tego nie uczyni, musi mu dać ze swego majątku równowartość 1/2 D.; 1404 tenże wygrywa proces z Janem Gryżyńskim o 1/2 D.; 1408 Wyszotą [z Łęgu] dowodzi przy pomocy świadków, że zapłacił Czewlejowi i jego zięciowi za D. (Lek. 2 nr 1879, 1880; KP nr 44, 1194, 1427, 1528, 1529, 1841; WR 3 nr 319, 372); 1413 Czewlej Miaskowski dowodzi w sporze z Baworem z Krzemieniewa, że Janusz z Jurkowa wziął czynsz 20 grz. za zastaw D. (WR 3 nr 477).

1412 bracia Pietrasz, Wojciech i Jan Bnińscy przedstawiają dokumenty kupna (litera resignatoria) 1/2 D. u Jarosława i Czewleja; nikt nie zgłosił pr. bliższości (KoścZ 3, 184).

1431 Piotr Kalina z D. kmieć? w sporze z Janem pleb. z Wyskoci (ACC 14, 23).

1445 Piotr z Bnina kaszt. gnieźn. kupuje od braci Andrzeja i Wojsława z → Gryżyny m. i dobra → Opalenica, a w zamian oddaje 1/2 D. i 6000 grz. (PG 2, 124v). Andrzej Gryżyński zapisuje ż. Annie po 400 grz. posagu i wiana na należnej mu z działów z bratem cz. dóbr Gryżyna, m. in. na cz. D. (PG 2, 125); 1462 Wojciech Wojsław Włoszakowski [brat wspomn. Andrzeja Gryżyńskiego] daje w działach swą cz. dóbr Gryżyna, m. in. cz. D. [bratankom swym, ss. Andrzeja] Janowi, Maciejowi, Mikołajowi i Andrzejowi niedz. z Gryżyny (PG 6, 114a); 1465 tenże w sporze z [bratankiem?] Maciejem z D. i z Węglin (KoścZ 15, 46v).

1466 Maciej zw. Mościc otrzymuje w działach rodzinnych z wspomn. braćmi oraz z Małgorzatą ż. Piotra z Opalenicy m. in.→ Węgliny i D. i in. wsie; por. → Włoszakowice (PG 7, k. 238, 238v, 241av); tenże fundując wraz z rodzeństwem ołtarz w kościele par. w → Osiecznej na mocy testamentu stryja Wojciecha Wojsława z Włoszakowic, zapisuje na ten cel czynsz 1 grz. na D. (PG 7, 242a); 1467 tenże z bratem Andrzejem otrzymuje od brata Jana Gryżyńskiego części po ojcu i matce we wsiach D., Racat [obecnie Racot], Węgliny i 1/2 Jezierzyc (PG 6, 241v); tenże zapisuje ż. Annie po 200 grz. posagu i wiana na wsiach Węgliny, D. i Racat (PG 7, 246); 1469 Andrzej Gryżyński albo Dłużyński albo Włoszakowski otrzymuje po śmierci bezpotomnej brata [Macieja] Mościca wsie D. i Grotniki (Cieplucha 161; KObceRyc. 15; por. KoścZ 15, 457); 1470-73 tenże sprzedaje D. z pr. odkupu za 170 grz. Mikołajowi Baranowi z Zaparcina, a w 1473 r. Mikołaj Baran odstępuje swoje pr. do D. Janowi niegdyś Szczodrowskiemu za 100 grz. (PG 7, 215; PG 8, 60); 1479 tenże Andrzej Gryżyński zapisuje ż. Małgorzacie [Opalińskiej] po 200 kop. gr posagu i wiana na częściach dóbr → Włoszakowice, dóbr → Brenno i m. in. na 1/2 D. (PG 9, 111v).

1485 Małgorzata, Katarzyna i Dorota, cc. Stan. Szczodrowskiego mają sumę zapisaną na D. (KoścZ 17, 6); Małgorzata Włoszakowska ż. Piotra Chociszewskiego odstępuje swemu bratu przyrodniemu Janowi Pogorzelskiemu swoje pr. do D. za 43 grz. (PG 10, 31); 1491 Jan Pogorzelski sprzedaje z pr. odkupu Janowi Rogalińskiemu 2 1/2 ł. os. w D. za 40 grz., a Jan Rogaliński zapisuje ż. Barbarze po 250 zł węg. posagu i wiana na Rogalinie oraz na wspomn. sumie w D. (PG 10, 135v); 1493 bratanice Jana Szczodrowskiego: Małgorzata wd. po Janie Zwanowskim1Zwanowscy pochodzą ze Zwanowa (pow. gnieźn. obecnie Dzwonowo). W dotychczas zebranych materiałach dot. tej wsi w kartotece SHG brak in. wiadomości o tym Janie, Katarzyna, ż. Mac. Skoraczewskiego i Dorota ż. Marcina Strzępińskiego używają tytułu „dziedziczki” D. (PG 11, 9v); 1496 Dorota ż. Marcina Strzępińskiego sprzedaje z pr. odkupu Róży z Jarogniewic i Wojciechowi s. Jana Wolickiego, jej siostrzeńcowi, 1/3 pr. bliższości do D., które otrzymała w dziale od swych sióstr (PG 7, 93).

1514 Anna c. Andrzeja Dłużyńskiego [Gryżyńskiego, Włoszakowskiego] sprzedaje mężowi Mik. Spławskiemu swoje wsie Wyskoć i D. za 1600 grz. oraz Spytkówki i Lubosz za 500 fl. węg. (PG 15, 13 -13v).

1510 wieś pana Młynkowskiego; 2 1/2 ł. os., 11 ł. opust., karczma rzadko szynkuje (LBP 126); 1514 Małgorzata z D. h. Leliwa2Była to może Małgorzata Młynkowska, gdyż świadkiem instalacji wspomn. kanonika był Jan Młynkowski (MHP nr 252) była matką Michała Ciesielskiego kan. pozn. (MHP nr 252); 1529 Mik. Wyskocki s. Mik. Spławskiego sprzedaje D. Michałowi Gołutowskiemu z Piotrowa i Racatu (Cieplucha 247, 278); 1530, 1563 pobór z 3 ł. (ASK I 3, 135; ASK I 4, 204v); 1564 Łukasz Gołutowski płaci dzies. z 3 ł. (IBP 306); 1581 pobór od 5 ł., 2 komorników, 1 zagr. i od owczarza, który ma 30 owiec (ŹD 88; ASK I 6, 510).

5. 1510 z 2 1/2 ł. os. płacą wiard. dziesięcinne bpowi pozn. (LBP 126); 1564 wiard. dzies. z 3 ł. w D. należą do uposażenia stołu bpiego (IBP 306).

Uwaga: W zebranym materiale źródłowym nie znaleziono potwierdzenia 2 informacji przekazanych przez Ciepluchę: 1) że Jan Gryżyński kupił D. w 1398 r. od Czewleja z Wyskoci, oraz 2) że Piotr Bniński kupił D. w 1412 r. od Tomisławy wd. po Czewleju [Czewlej żył jeszcze w 1413] (Cieplucha 159, 277).

1 Zwanowscy pochodzą ze Zwanowa (pow. gnieźn. obecnie Dzwonowo). W dotychczas zebranych materiałach dot. tej wsi w kartotece SHG brak in. wiadomości o tym Janie.

2 Była to może Małgorzata Młynkowska, gdyż świadkiem instalacji wspomn. kanonika był Jan Młynkowski (MHP nr 252).