DOMARADZICE

(1382 or. Doma..., 1393 or. Domaradzicz, 1400 Domaradzicze, 1404 Domaraczicze, 1520 Domoradzicze) 5 km na SW od Jutrosina.

1. 1465 n. pow. kośc. (PG 6, 250); 1510 n. par. Dupin (LBP 114).

2. 1400 zapowiedź gran. dziedziny D. i jej pożytków (Lek. 2 nr 2452); 1404 → p. 3; 1510 lasy i bór (LBP 115); 1551 Piotr Domaradzki zastawia 1 ł. opust., stary dwór i 1/2 łąki Zakorzysznya, która leży pod porębą Michałowa w D. za 30 zł pol. (KoścG 9, 440); 1552 z ugody o rozgraniczenie Osieka, Góreczek Wielkich i Góreczek Żabich: kopce narożne na błocie Ławiczne (Lawyczne), od nich między Osiekiem a D. na łąkach 12 kopców gran. aż do drogi z Osieka do Dupina przez borek, przy tej drodze ostatnie kopce gran. aż do brodu zw. Korzydz na rz. Orla, która stanowi gran. między tymi dziedzinami [tj. Osiekiem i D.], nie dochodząc do węgła między Dupinem, D. i Osiekiem, który jest w tej rzece (PG 97, 377v-378); 1554 w procesie o rozgraniczenie Dupina i Domasławic z Osieczkiem [Osiekiem?] wspomn. D. jako osadę stykającą się z tymi miejscowościami (KoścZ 28, 613); 1556 przy brodzie Korzydza na rz. Orla stykają się D., Osiek i Dupin (KoścG 11, 173-174); 1565 z ugody o rozgraniczenie Dupina i Osieka: droga ze Szkaradowa do D.; kopiec narożny w błocie rozdziela Dupin, Osiek, D. i Góreczki Żabie (KoścG 17, 214-215); 1565 Piotr Domaradzki właśc. D. i właściciele Dupina rozgraniczają te dobra: kopiec narożny w błocie Ławiska (Lawiska) rozdziela Dupin, D., Góreczki Żabie i Osiek; gran. przez [obiekt nieokreślony] Porąbki; kopiec nad strugą Borzynia; kopiec nad łąką Giellarowska; kopce narożne rozdzielają Dupin, D. i Śląskowo (KoścG 17, 215-216).

3. Własn. szlach. 1382-94 Ubysław z D., cześnik kal., h. nieokreślonego [na zatartej pieczęci pojedyncze pola szachownicy] (Wp. 3 nr 1804; Lek. 2 nr 1853; GUrz. A 46); 1393 Miczek Struś1Do tej osoby por. Wp. 3 nr 1950 i s. 788 w sporze ze Szczedrzykiem, Przybysławem oraz Marcinem i Ubyszkiem z Dupiewa2Lekcja sprawdzona de Dupewo; Marcin i Ubyszek występują w Dupiewie tylko w tej wiadomości i nie występują w miejscowościach o podobnym brzmieniu. Ubyszek w towarzystwie Marcina znany w Kołaczkowicach, a także Opaczem z D. o 200 grz. (Lek. 1 nr 1348).

1400-04 Agnieszka Opaczowa z D., Domaradzka (Lek. 2 nr 2452, 2729, 2754; WR 3 nr 247).

1404-05 Tomasz Kromnowo z D., Domaradzki (KObceRyc. 60; MHP nr 69; ZSW nr 968; 1419 tenże występuje bez podania osady, WR 3 nr 746; 1425 tenże ze Śmigla, KObceRyc. 60): 1404 tenże w sporze z Fryczem Jutrosińskim, który dowodzi, iż on i jego ojciec spokojnie posiadali Śląskowo i D. od uroczyska i rz. Orli aż do grobli w Konarach (WR 3 nr 217).

1420-30 Szczedrzyk z D., Domaradski (KoścZ 9 k. 247, 250v, 263v, 277v), 1420 z Konarzewa: 1420 tenże i Przybak, obaj z Konarzewa, dowodzą, że ich ojciec Pakosz dał D. w posagu ze swą c., a nigdy nie wzdał D. wiekuiście (WR 3 nr 786); 1420 tenże i Marcin, obaj z D., toczą spór z panią Ubyszkową [z Kołaczkowie] (WR 3 nr 807); 1426 tenże i Jan, obaj z D., toczą spór z Otą z Górki Sędkowej (KoścZ 8, 247v); 1428 tenże toczy proces z Jaśkiem Rąbińskim, któremu ma zapłacić z cz. dziedziny swego brata Marcina 3 grz. kary i tyleż sądowi za to, że nie uiścił 10 grz. za konia oraz tyleż samo kary za to, że nie zapłacił 5 grz. dodatku (addicio) za konia wg wyroku sądowego (KoścZ 9, 107); 1429-30 tenże i jego ż. Jadwiga w sporze z Jaśkiem Rąbińskim (KoścZ 9 k. 232v, 243, 262, 277v); 1430 tenże odpiera roszczenia Jaśka Rąbińskiego o zboże i 15 szt. bydła wartości 16 grz. i o siano wartości 5 grz. (KoścZ 9, 279v); 1430 tenże w sporze z Jaśkiem Rąbińskim dowodzi, że jego c. a siostrzenica Rąbińskich zmarła 3 lata przed wytoczeniem procesu (KoścZ 9, 278v-279; WR 3 nr 1401 pod mylną datą 1429).

1420-28 Marcin z D., brat Szczedrzyka (WR 3 nr 807; KoścZ 9, 107).

1423 Pakosz z D. toczy proces z Mikołajem, Wojciechem, Andrzejem i Janem z Górki [Miejskiej] (KoścZ 7, 74).

1427-49 Opacz z D., Domaratski (WR 3 nr 1311, 1368, 1424; KoścZ 9 k. 38, 49v, 139v; KoścZ 11, 252): 1428 tenże w sporze ze Stan. [Szurkowskim] podsędkiem pozn. o dwóch służebników (KoścZ 9, 142); 1429-30 tenże w sporze z Zawiszą i Baryczką [z Manieczek] o 22 grz. szer. gr sumy głównej (KoścZ 9 k. 212, 222, 231v, 264v, 251v); 1429 tegoż ż. Katarzyna w sporze z Zawiszą i Baryczką [z Manieczek] o posag, wiano oraz o pieniądze wniesione do D. (KoścZ 9, 232v); 1449 tegoż ż. Katarzyna zeznaje, że Jan i Bernard bracia niedz. z Golinki zaspokoili jej roszczenia do mienia po matce i po ojcu oraz umarza pozwy i wyroki w tej sprawie (KoścZ 13, 417).

1428-29 Stan. Szurkowski podsędek pozn.: 1428 tenże toczy proces z Dorotą Przybakową o to, że nie dopuściła go do wprowadzenia w posiadanie [części D.] (KoścZ 9, 145v); 1429 tenże wprowadzony przez woźnego sądowego w posiadanie całej cz. dziedziny D. Janusza Przybaka (KoścZ 9, 153v).

1430-59 Jan s. Szczedrzyka [z D.], Domaratski: 1430 tenże w sporze z Wincentym z Gołaszyna [k. Ponieca] o podział mienia po babce i po matce (KoścZ 9, 263v); 1459 tenże, burgr. koźmiński (AC 2 nr 1285).

1432 Mik. Domaratski (WR 3 nr 1424, 1440).

1465-69 Jakub Domaracki: 1465 tenże zapisuje ż. Beacie po 60 grz. posagu i wiana na połowie 1/2 D. (PG 6, 250); 1469 tenże w sporze z Janem s. zm. Mik. Góreckiego z Górki Miejskiej o 6 1/2 grz. (KoścZ 15, 371).

1507 Stan. Domaratski stryj córek Wawrz. Rokossowskiego (PG 13, 108v).

1510 D. wieś trzech panów: Stan. [Domaradzki] ma 4 ł. os. i 2 ł. sołectwa, Jadwiga 1 ł. os. i 3 ł. opust. nieuprawne, Stan. Górecki [z Góreczki Śliwnej] 2 ł. os. i 3 ł. opust. nie uprawiane; folw. należy do wszystkich panów; [wspólne?] lasy i bór (LBP 114-115); 1510 w D. czterech kmieci, każdy na ł., przy imieniu piątego nie podano areału; Stan. Szczedrzyk [Domaradzki] uprawia 4 ł.; [kmieć] Cryslek na 1 ł. opust. pana Stanisława z Góreczki [Śliwnej]; 2 ł. nie uprawiane; [kmieć] Janek na ł.; 3 ł. opust. pani [Jadwigi] Jakubowej; sołectwo na 2 ł., które uprawiają Stan. i Mik. Szczedrzykowie [Domaradzcy]; płacą [dzies. wiard. ogółem] 3 grz. i 6 gr, nadto [ogółem] 11 ł. opust., z których płaciliby 7 wiard. i 6 gr (CP 111, 56v); 1513 Jan Domaradzki → Bunino; 1520 w D. 20 ł. [!], z tego 8 ł. os., a 13 ł. opust., których ani kmiecie, ani pan nie uprawia (CP 111, 44v).

Kmiecie: 1428 sąd przysądza Stan. Szurkowskiemu podsędkowi pozn. dwie kopy [gr] kary umownej od Tomasza kmiecia z D. i tyleż samo kary dla jego pana Opacza [z D.], ponieważ Czema Jezierzycki zeznał przed sądem, że ławnicy z Osieczka zasądzili Tomasza na tęż karę (KoścZ 9, 49v).

Pobór: 1530 z 4 ł.; 1563 cz. Piotra Domaradzkiego – 12 ł., karczma dor.; 1581 z 10 ł., od 3 zagr., 4 komor., 2 ł. opust. (ASK I 3, 124; ASK I 4, 158; ŹD 64; ASK I 6, 485).

4. 1510 2 ł. sołectwa: uprawia Stan. Domaradzki (LBP 115), uprawiają Stanisław i Mikołaj Szczedrzykowie [Domaradzcy] (CP 111, 56v).

5. 1423 kop. 1488/92 z ł. po wiard. tytułem dzies. dla scholastyka pozn. (LBP 31); 1510 dzies. wiard. dla scholastyka pozn.; pan Stan. Domaradzki płaci plebanowi meszne z 2 ł. sołectwa, które uprawia (LBP 114-115); 1510 po wiard. [z ł.] dla scholastyka pozn., ogółem płacą 3 grz. i 6 gr, a z 11 ł. opust. płaciliby 7 wiard. i 6 gr (CP 111, 56v); 1520 z 8 ł. os. po wiard. dla scholastyka pozn. (CP 111, 44v).

6. 1382 szlachta wlkp., m. in. Ubysław z D., przyrzeka wierność c. króla Ludwika Węg., jako przyszłemu królowi Polski (Wp. 3 nr 1804).

8. Na wydmie nad Orlą cmentarzysko i w pobliżu pozostałości osad VII-XIII w. (Hensel 1, 182-188).

1 Do tej osoby por. Wp. 3 nr 1950 i s. 788.

2 Lekcja sprawdzona de Dupewo; Marcin i Ubyszek występują w Dupiewie tylko w tej wiadomości i nie występują w miejscowościach o podobnym brzmieniu. Ubyszek w towarzystwie Marcina znany w Kołaczkowicach.