GRANOWO

(1298 or. Granowo, 1327 Granow, 1440 Maius Granowo, 1456 in utraque Granowo... in una, in qua est ecclesia et in alia vicina, in qua non est ecclesia, 1477 in utraque Granowo videlicet ecclesiastica et non ecclesiastica, 1597 Wielkie Granowo, 1591 Granowo Wielgie) 11,5 km na E od m. Grodzisk Wlkp.

1. 1456 n. pow. kośc. (PG 5, 33); 1298 kościół [par.] w G. (Wp. 2 nr 770); 1510 n. par. własna, dek. Stęszew (LBP 98-99).

2. 1427 w zapowiedzi dziedziny Sepno wzm. o gran. z G. [czy też z Granówkiem?] (KoścZ 8, 414v); 1531 → Granówko; 1566 w akcie dot. szkód wyrządzonych w Kubaczynie wzm. o drodze granowskiej (KoścG 19, 42); 1568 Kubaczyn graniczy z G. (PG 20, 654); 1596 Stan. i Piotr Ujejscy pozywają Mac. Ujejskiego, ponieważ ten ze swymi poddanymi z Urbanowa Starego w lasach powodów, należących do G., a zw. Raskowice i Działek, wyciął wielką liczbę dębów, wykarczował, zaorał i zagarnął, czyniąc szkód na 2000 zł pol. (KoścZ 77, 111); 1597 w ugodzie o gran. między Granówkiem i Karczewem wspomniano naróg wsi W.G., Granówka i Karczewa nad rz. Mogilnicą (KoścG 51, 80-82); 1599 w podziale Granówka wspomniano drogę granowską, gran. z G., gaj G.W. (KoścG 53, 128v-134v).

3. Własn. szlach. 1327 król Władysław oznajmia, że Wyszak z G. z ż. i jej siostrami, krewnymi Stefana z Zichz [osada niezident.] przegrał długotrwały proces z kl. dominikanek w Poznaniu o dziedzinę Białokosz (Wp. 6 nr 102).

1344 Kaz. W. dla zasług, które położył Wincenty dz. z G., zwraca mu wsie Bukowiec i Grotniki położone k. Przemętu, które ze starodawna należały do jego przodków, a zostały zagarnięte przez najeźdźców Królestwa (Wp. 6 nr 136).

1398-99 Małg. Krajewska [Krajewice k. Gostynia], ż. Wyszaka z G., siostra Pietrasza Karsieckiego [Karsiec, obecnie Karzec] toczy proces z Jaśkiem Pudliszkowskim [też z G.] o to, że ten przemocą wypędził jej rataja (colonus) i zagrodnika (Lek. 2 nr 2124, 2155, 2422).

1388 Gniewomir z G. (Lek. 1 nr 460).

3A. Linia Wincentego Gumowskiego. 1386-1410 Wincenty z G., Granowski, Wincenty [kaszt.] nak. (Lek. 1 nr 1475, 1660, 1811, 1942, 2062, 2252, 2974, 3066; Lek. 2 nr 2440, 2453, 2454, 2455, 2563, 2726, s. 252, 253, 266, 337; KP nr 2204; Wp. 3 nr 1936, 1985, 2018; Wp. 4 nr 2073; Wp. 5 nr 143, 144, 354; SLP 36); 1386-87 podstoli kal., 1387-1410 kaszt. nak., 1409-10 star. gen. wlkp. (GUrz. A 117, A 214, B 5), h. Leliwa (DH 4 s. 40, 205), zm. 1410 (PSB 8, 551-552); 1386-87 tenże w sporze z Ptolomeuszem z Nidomia [pow. gnieźn.] o 8 grz. sumy głównej i 20 grz. tytułem szkód (Lek. 1 nr 78, 94); 1387 [Mikołaj, zw. Krwawym Diabłem, z Wenecji w pow. kcyn., ze Starzyn, Rokietnicy w pow. pozn.] sędzia kal. wraz z kmieciami i sołtysami ze Starzyn i Rokietnicy toczy z tymże proces o bydło wartości 50 grz. i 12 grz. (Lek. 1 nr 96, 101); 1387 tenże sprzedaje Janowi Doninowi z Sarnowy z jego ż. Małgorzatą wsie Kawcze, Zakrzewo i Jasienie k. Ponieca za 300 grz. szer. gr prask. (Wp. 3 nr 1866); 1388 tenże oraz Marcin Manek [mieszcz. ze Środy?] toczą proces, w którym Marcin dowodzi, że tenże wziął mu bezprawnie 4 kłody śledzi (WR 1 nr 42); 1390 tenże oraz Andrzej Poniecki [mieszcz. pozn.] toczą proces o 4 grz. (Lek. 1 nr 753); 1391 tenże wygrywa od Wyszaka z Parzęczewa 100 grz. poręczenia za wiano, które [Wyszak] winien swej ż. powzdać (Lek. 2 nr 1440); 1393 tenże w sporze z [Mikołajem z Wenecji] sędzią kal. o dok. (Lek. 1 nr 1657); 1393 tenże otrzymuje od króla Władysława 100 grz. na wsi król. Krzywa Góra [pow. pyzdr.] oraz tę wieś, aż do jej wykupu za wspomn. sumę (Wp. 3 nr 1931); 1395 tenże otrzymuje od króla Władysława dom z siedliskiem i budynkami we Wschowie, ze starodawna należący do wójtostwa, wraz ze zwolnieniem [tego domu] od wszelkich opłat prywatnych i publicznych (Wp. 3 nr 1958); 1396-97 tenże oraz Małgorzata ż. Bawora i Bawor [Wyskota, z Trzebawia, przede wszystkim z Drobnina i Krzemieniewa] toczą proces o najście domu, uwięzienie Bawora i wyrzucenie [ich] przemocą z dziedziny [Trzebaw] (Lek. 1 nr 2146, 2225, 2230, 2287, 2288, 2332); 1398-99 tenże oraz Wolfram z Bucza [i z Trzebawia] toczą proces o poręczenie na sumę 44 grz. oraz o to, że Wincenty z dziewięciu osobami równymi mu stanem przemocą naszedł jego dziedzinę Trzebaw, zaś Wincenty twierdzi, że został wprowadzony w jej posiadanie zgodnie z prawem (Lek. 1 nr 2123, 2314, 2321, 3069); 1400 tenże w procesie z Wolframem z Buczu ma dowieść, że zapowiedział swą dziedzinę Ziemin i że [przez to] słusznie zajął mu [tam] dwa konie (Lek. 2 nr 2569); 1400 tenże w procesie z Wolframem [z Bucza] przegrywa 120 grz. i ma wprowadzić go w posiadanie wsi Trzebaw [albo innej] wsi, tyle samo wartej, a jeśli tego nie uczyni, to ma w ciągu dwóch tyg. wypłacić wspomn. sumę (KP nr 7); 1400 tenże toczy proces o poręczenie na sumę 110 grz. z Wolframem z Bucza, który oświadcza, że nie poniósł żadnej szkody i że Wincenty dopełnił wszystkiego (KP nr 200, 251); a. 1400 tenże od królowej Jadwigi otrzymuje w dożywocie m. Śrem z przynależnościami (Wp. 5 nr 90; G.Star. 63); 1400-03 tenże [jako tenut. Śremu] toczy proces z Dorotą ż. Mikołaja krawca pozn. i jej siostrą Katarzyną o ruchomości i zboże wartości 60 grz. oraz o wolną jatkę rzeźnicką w Śremie, sprzedaną przez Wincentego (KP nr 52, 384, 1160; G.Star. 63); 1400 tenże w sporze ze [swą teściową] Jadwigą, wd. po Ottonie z Pilicy [woj. krakowskie] o czynsze z m. Pilica z wsiami, nadto tenże z ż. Elżbietą w sporze ze wspomn. Jadwigą o podział dóbr dziedz., jakie pozostawił Otton, i o długi u Żydów, wreszcie tenże sprzedaje za 400 grz. wsie G. i Kamieniec wspomn. Jadwidze oraz toczy z nią spór o pszenicę wymłóconą przemocą z pięciu stogów w Zalesiu [Małopolska] (Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 2, Kraków 1870, nr 575, 579, 581); 1402 tenże w sporze z Tomisławem Miłosławskim [Miłosław w pow. pyzdr.] o 31 1/2 grz. (KP nr 833); 1403 tenże w sporze z Sędziwojem [z Szamotuł] wdą pozn. o 300 grz. z tytułu jakiegoś dok. (KP nr 1175); 1403 tenże [jako tenut. Śremu] toczy proces z Tomisławem Zbrudzewskim [Zbrudzewo, pow. pyzdr.] o to, że ten ze 100 kmieciami i 15 paniczami napadł na jego dziedzinę [tj. Śrem] i uwięził jego burgrabiego (ZSW nr 578; G.Star. 63; por. też 1400 spór o granice między Śremem a Zbrudzewem, KP nr 33); 1406 tenże nabywa wieś Rudno [pow. pilzneński, w Małopolsce] (PSB 8, 551); 1406 tenże w sporze z królem Władysławem, który zajął siłą m. Śrem wbrew dokumentom królowej Jadwigi, która przyznała mu dożywocie na tym m. z przynależnościami; król z łaski swej skierował sprawę przed swych doradców, a ci przysądzili m. królowi (Wp. 5 nr 90); 1409 tenże dz. wsi Rudno, Ilkowice i Rosławice [k. Żabna w Małopolsce, w pow. pilzneńskim] (W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy, Warszawa 1971, s. 35); 1410 tenże, uczestnik wojny z Krzyżakami otrzymuje w zarząd m. Toruń [Prusy Król.] (DH IV 80); 1411 wspomn. dom [w Krakowie, pod Wawelem] pana Granowskiego [Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 2, Kraków 1870, nr 1264].

1395-1426 Mikołaj z G., Granowski, od 1399 z Ziemina, od 1401 z Kokalewa, w 1411 z Marszewa, w 1429 z Parzęczewa i Lubiechowa (Lek. 2 nr 2569; KP nr 1160; PZ 10 k. 19, 38v; KoścZ 4, 237; ACC 2, 161v): 1395-1400 Mikołaj [s. Wincentego], brat Blizbora, toczy proces z Szymonem ze Strzępinia, jego matką Elżbietą, jego bratankiem (filiaster) Szymonem s. Szymona o 50 grz. (Lek. 2 nr 1763, 1781, 1789; KP nr 53); 1400 Mikołaj, brat Blizbora, toczy proces z Elżbietą ze Strzępinia o 40 grz. wiana (KP nr 395, 405); 1401 Mik. Granowski z Kokalewa w sporze z Januszem Jarogniewskim o przysięgę (KoścZ 2, 1); 1404 Anna wd. po Szymonie ze Strzępinia pozywając wszystkich dziedziców i zastawników w Strzępiniu, wyłącza ze sporu Mik. Granowskiego dz. ze Strzępinia (KP nr 1958, 1974); 1406 w procesie z Janem i Mikołajem dziedzicami z Pniew o pr. patronatu altarii Ś. Marcina w kat. pozn. Sędziwój Ostroróg wda pozn. twierdzi, że pr. to przysługuje jemu w 1/2, a w 1/2 Mik. Granowskiemu i jego ż. [Annie] z Łukowa [k. Obornik; jako spadkobierczyni po ojcu Janie z Łukowa i jego ż. Klarze] (ACC 2 k. 29, 34, 35v; Now. 1, 362); 1406 Mikołaj i Blizbor oraz Andrzej Granowski, ich brat, toczą ze sobą proces o zasekwestrowany dok. dot. przeniesienia pr. własności i o 1/3 wiana [po matce?] (KoścZ 3, 34v); 1407 Mikołaj z ż. Anną z Łukowa toczą proces z Janem i jego matką, dziedzicami z Pniew o należności z tytułu kar (PZ 3, 17v); 1407 Mikołaj dz. w G. s. Wincentego kaszt. nak. sprzedaje [cz.] gródka (castrum) i wsi Czacz oraz wsie Brońsko i Glińsko Mikołajowi, Janowi i Piotrowi ss. Henryka z Zimnej Wody [w pow. pyzdr., obecnie Zimnowoda] za 1500 grz. szer. gr pras. (Wp. 7 nr 591; KR 7, 8); 1408 Mikołaj, Blizbor, Wawrzyniec i Andrzej bracia dziedzice Granowscy toczą proces z Machną z Modrza c. niegdyś Jana kmiecia z Roszkowa, która ich pozwała o to, że wdarli się w zastawioną niwę w G., ci zaś przeprowadzili dowód, że zastaw spokojnie wytrzymali przez trzy lata (WR 3 nr 390; KoścZ 3, 102); 1411-12 Janusz Jarogniewski, Paszek Wyskota [z Chrząstowa], Wyszota z Łęgu [k. Śremu], Stan. Żydówka [z Rogaczewa Wielkiego] i Jan Kępski [z Kępy w pow. pyzdr. k. Książa] toczą proces z Mik. Granowskim z Ziemina, Marszewa i innych dóbr pozostałych po śmierci jego ojca [Wincentego z G. kaszt. nak.] o 170 grz. [sumy głównej] i 17 grz. czynszu tytułem poręczenia (BR 628 nr 40, 44); 1412 Mik. Granowski dz. z Ziemina toczy proces z Wyszemirem z [Bucza i] Śniatów o rozgraniczenie między Zieminem i Śniatami (KoścZ 4 k. 27v, dawniej k. 91v); 1412-13 str. Mikołaj w procesach: a) z mieszczanami gnieźn., b) z [Niczkicm] Litwinem mieszcz. pozn. o długi ojca [Wincentego kaszt. nak.], c) ze Stan. Żydówką [z Rogaczewa Wielkiego] o 50 grz. poręczenia, przeprowadza dowód, że po zapłaceniu długów ojcowskich nic więcej nie ma z mienia po ojcu, albo uzyskuje wyrok sądu, że nic więcej nie ma z ojcowizny ponad długi (WR 1 nr 878; KoścZ 4 k. 27v, 51; PZ 4, 19); 1413 Mikołaj [prawdop. s. Wincentego] toczy proces z Andrzejem Bojanowskim o 30 grz. szer. gr (KoścZ 4, 37v); 1413 Mik. Granowski [prawdop. s. Wincentego] h. Leliwa (MHP nr 109); 1415 Mikołaj [s. Wincentego] toczy proces z Paszkiem Chrząstowskim, a 1418 ciż za pośrednictwem sędziów polubownych zawierają ugodę w sporze o 50 grz. długu Wincentego kaszt. nak., ojca Mikołaja, wg której Paweł nie ma się dłużej procesować o to z Mikołajem (BR 628 nr 66, 76); 1419 str. Mikołaj oraz Winc. Korzbok z Kamieńca toczą proces z braćmi Janem Głowaczem i Abrahamem dziedzicami z Graboszewa [pow. pyzdr.; też ze Zbąszynia] o 70 kóp [sumy głównej] i 70 kóp tytułem szkód (PZ 6 k. 15, 19); 1419 Mik. [Górka] kanclerz pozn. i Bodzęta z Lubicza toczą proces [ze sobą czy z Mikołajem z G.?] o 100 grz. poręczenia za str. Mikołaja z G. (PZ 6 k. 19, 31v); 1424 Mik. Granowski dz. Parzęczewa (tak W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy, Warszawa 1971, s. 35 przyp. 116 na podstawie KoścZ 8, 137, ale tej zapiski nie udało się odszukać); 1424-26 Anna [z Łukowa k. Obornik] z Żernik [k. Obornik] ż. Mik. Granowskiego wraz z mężem toczą proces z Mik. Górką z Uchorowa kanclerzem pozn. o granice między Żernikami i Uchorowem (PZ 8 k. 9v, 22v, 34, 47, 69v); 1425 str. Mik. Granowski dz. w Zieminie toczy proces z Tomaszem z Ręcska o granice między Zieminem i Ręcskiem (KoścZ 8, 176); 1426 Mikołaj w procesie z Folkerem [Stowen lub Stowbe] mieszcz. pozn. dowodzi, że nie zobowiązał się zapłacić 7 grz. gr pras. długu swego ojca [Wincentego kaszt. nak.] (WR 1 nr 1225; PZ 8 k. 81, 116v); 1430 prawdop. już zm., bo w procesach występuje jako strona jego ż. Anna z dziećmi (KoścZ 9 k. 243, 246, 252).

1399-1428 Wawrzyniec z G., Granowski (Lek. 2 nr 2294; WR 3 nr 257, 387, 538; KoścZ 9, 51v); 1408 tenże, brat Mikołaja, Blizbora i Andrzeja dziedziców Granowskich (WR 3 m 390; KoścZ 3, 102); 1411 tenże oraz Winc. Jastkulec toczą proces o 1/3 dziedziny Jaskółki, a 1412 sąd w sporze tegoż z Wincentym i Dorotą, niegdyś dziedzicami z Jaskółek, utrzymuje w mocy dok. przeniesienia na niego własn. dziedziny Jaskółki (KoścZ 3, 172; KoścZ 4, 21v, dawniej k. 84v); 1417 tenże współporęcza na sumę 200 grz. kary umownej za Hinczkę Szkapę [z Ujazdu k. Grodziska Wlkp.] (KoścZ 4, 293, dawniej k. 33); 1418 tenże dz. w Jaskółkach wygrywa w procesie z Wyszemirem Bodeckim z Krobi 6 grz. szer. gr (KoścZ 4, 368v, dawniej k. 112v).

1400-1404 Jadwiga z Pilicy, matka Elżbiety, teściowa Wincentego z G.: 1402 taż wsie G. i Kamieniec, kupione przez siebie [1400 od zięcia Wincentego] po swej śmierci przekazuje wnukom swoim Ottonowi i Jadwidze [dzieciom Elżbiety i Wincentego z jego drugiego małżeństwa], a także przekazuje im inne dobra [w Małopolsce] (Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 2, Kraków 1870, nr 881, 965); 1404 taż swej wnuczce Jadwidze jako posag przekazuje m. in. 200 grz. na G. (tamże, nr 1063).

1400-09 Blizbor Granowski (WR 3 nr 455, gdzie mylna lekcja Grunowski, porównaj KoścZ 3 k. 34v, 122): 1400 tenże brat Mik. Granowskiego (KP nr 395, 405); 1404 tenże z Kokalewa dz. Granowski toczy proces z Jędrzychem Wyskotą [w tekstach łacińskich zapisany najczęściej jako Henricus, a niekiedy jako Andreas; później występuje w Rusinowie], który dowiódł, że nie bronił złodzieja, ani go nie prowadził do swego domu (WR 3 nr 230; ZSWm 743; KoścZ 2, 78); 1408 tenże brat Mikołaja, Wawrzyńca, Andrzeja dziedziców Granowskich (WR 3 nr 390; KoścZ 3, 103).

1401-15 Andrzej Granowski (Wp. 5 nr 136, 140; MHP s. 308, 309; WR 1 nr 706, 887; WR 3 nr 324, 506; DBL nr 136; BR 628 nr 42; PZ 3, 177; KoścZ 3, 34v; KoścZ 4 k. 27, 92), wicesędzia w Kościanie 1411-14 (GUrz. C 788): 1408 tenże stryjem Jana1Zapiska używa terminu patruus; przyjmuję, że w cytowanym tekście użyto tego słowa w szerszym znaczeniu: krewny ze strony ojca. Andrzej Granowski był s. Wincentego, zaś Jan z Pudliszek był s. Mikołaja i wnukiem Włodzimierza. Przeciwko węższej interpretacji słowa patruus (= brat ojca) w cytowanej zapisce przemawia to, że w linii Włodzimierza nie znamy osoby o imieniu Andrzej z Pudliszek (KoścZ 3, 74); 1408 tenże brat Mikołaja, Blizbora, Wawrzyńca dziedziców Granowskich (WR 3 nr 390; KoścZ 3, 103); 1412 tenże w sporze z panem Wincentym o 8 grz. (KoścZ 4, 10v, dawniej k. 107v); 1414 tenże w sporze z Sędziwojem i Piotrem Szczepowskimi o granice między G.2Na mapach Perthéesa, Gilly’ego i Gaula między G. i Szczepowicami leży Granówko i Szczepowicami (KoścZ 4, 96).

1407-54 Anna z Łukowa [k. Obornik], z G., z G.M., Granowska, ż. Mik. Granowskiego (WR 3 nr 1394, 1444; PZ 3, 17v; PZ 8 k. 9v, 22v, 34, 47, 69v; PZ 12, 255v; KoścZ 9 k. 252, 257, 267v, 269v, 271, 273, 274, 279v; KoścZ 10, 280v; KoścZ 12 k. 9, 775): 1430 taż z s. Wincentym (KoścZ 9, 243); 1430 taż z ss. (KoścZ 9, 246); 1436 taż, matka Jana Granowskiego (KoścZ 11, 215); 1440 taż i [jej ss.] bracia Jan i Mikołaj z M.G. (PZ 14, 93); 1444 taż z s. Mik. Granowskim, dziedzice w Spławiu [par. własna pod Poznaniem] (ACC 27, 92v-93); 1444 taż, z Łukowa oraz jej ss. Jan i Mikołaj dziedzice w Granowie (PG 2 k. 1v, 86v); 1445 taż, opiekunka swego s. Mik. Łukowskiego z Granowa (PG 2, 86v); 1445 taż, Granowska z M.G. (KoścZ 12, 626); 1447 taż, Łukowska z Ziemina (KoścZ 13, 58); 1448 taż i [jej ss.] Jan i Mikołaj bracia niedz. ze Spławia (KoścZ 13, 299); 1448 taż, wd. po Mikołaju z Granowa ze swych dóbr macierzystych daje wieczyście swym ss. Janowi i Mikołajowi z G. swą 1/3 cz. wsi Modrzewie, 1/4 cz. wsi Międzylesie i 1/6 cz. wsi Puzdrowiec w pow. kcyn. (PG 3, 6); 1450 taż, dz. w Spławiu w sporze z Janem lekarzem (phisicus) z Poznania o koszty przybycia do G. i ponownie do Łukowa (po 1 wiard. od mili odległości), o 3 grz. za leczenie, i o 1 grz. bez 6 gr za lekarstwa nie opłacone w całości (AC 2 nr 1239); 1452 taż, Łukowska oraz [jej ss.] Jan i Mikołaj bracia niedz. ze Szczepankowa [par. Spławie pod Poznaniem] i Kobylego Pola (KoścZ 14, 142v).

1412-16 Elżbieta c. Ottona z Pilicy, wdy sandomierskiego, oraz Jadwigi córki Jana z Melsztyna, jako ż. Winc. Granowskiego występuje już 2 X 1397, 1410 wd. po nim, 1417 trzecia ż. króla Władysława Jagiełły (Z. Wdowiszewski, Genealogia Jagiellonów, Warszawa 1968, s. 40-43); 1412 taż, dz. z G., toczy proces o podział i o 1/3 cz. G. (KoścZ 4, 28, dawniej k. 92); 1416 król Wład., na podstawie skargi Elżbiety wd. po Wincentym z G., która swą wieś G., jako jej prawny dz., powierzyła w opiekę i zarząd Mikołajowi z Ziemina, swemu pasierbowi [s. Wincentego z pierwszej ż.], a ten uważa się za prawnego dz. tej wsi i zaprzecza praw Elżbiety, poleca sądowi w Kościanie, aby nie pozywać Elżbiety z tej wsi, dopóki nie rozstrzygnie się proces o nią między Elżbietą i Mikołajem (Wp. 8 nr 779).

1428-56 Jan z G., z M.G., Granowski, s. Anny i Mikołaja (KoścZ 11, 277; KoścZ 12 k. 236, 628; KoścZ 14, 142v; PZ 12, 157v; PZ 14 k. 93, 138, 138v; PZ 15, 209; PZ 16, 30v): 1428 tenże, s. zm. Mikołaja Granowskiego (PZ 10, 47v); 1435 Dziersław Rozwarowski rezygnuje 1/2 Wargowa i pr. bliższości po Mik. Dzięciole [→ Gorzewo przyp. 7] na rzecz braci Jana i Mikołaja, dziedziców w G. (PG 1, 108v); 1436 Abraham [Głowacz ze Zbąszynia] sędzia pozn. toczy proces z Janem Granowskim o połowy dziedzin Parzęczewo i Lubiechowo, które nabył drogą zamiany za dziedzinę Bylęcin [k. Zbąszynia], a sąd utrzymuje w mocy dok. nabycia tych cz. dziedzin przez Abrahama (KoścZ 11, 215); 1437 Jan i Mikołaj z G. toczą proces z Piotrem Witkowskim [Witkowice k. Szamotuł] o 132 grz. poręczenia (KoścZ 12, 8-9); 1442 ciż bracia z G., dziedzice w Kobylem Polu w procesie z Piotrem [z Bnina] kaszt. gnieźn. dowodzą, że dali Ślepuchowo tytułem zamiany za Kobyle Pole, Szczepankowo i Szymankowo [też Szymanowo; osada prawdop. leżała w okolicy wspomn. wsi], wobec czego nie uzasadnione są roszczenia Piotra do tych wsi z tytułu pr. bliższości lub wykupu (WR 1 nr 1606); 1443 ciż, dziedzice w G. toczą proces z Wincentym i Stanisławem z Kamieńca o sumę wykupu i czynsz za dwa lata, jakie ciążą na Kamieńcu i Kowalewie (KoścZ 12 k. 287, 369); 1444 ciż bracia niedz., dziedzice w G. i ich matka Anna z Łukowa sprzedają Wojciechowi ze Spławia [par. własna, pod Poznaniem] 2 cz. dziedz. w Modrzewiu, 1/2 Międzylesie i części w Puzdrowcu w pow. kcyn. za 50 grz, z zastrz. pr. wykupu (PG 2, 1v); 1444 ciż jako główni zobowiązani oraz Adam z Budziszewa i Wincenty z Sadów jako poręczyciele zobowiązują się wobec Wojc. Spławskiego bronić 1/2 dziedziny Wargowo od roszczeń innych osób (PZ 16, 78v); 1445 ciż kupują od Jana Pniewskiego dziedzinę Śliwno za 600 grz. (PG 2, 98v); 1445 tychże Tomasz Parzęczewski zwalnia od sumy głównej 113 grz. półgr (KoścZ 12, 558); 1447 na tychże prośbę król Kazimierz Jag. ustanawia targ tygodniowy w ich m. dziedz. Ziemin (MS 1 nr 6); 1448 ciż oraz Tomasz Chełmski, komandor joan. ze Świętego Jana pod Poznaniem zawierają ugodę o rozgraniczenie dziedzin Spławie i Krzesiny przez sędziów polubownych pod karą umowną 100 grz. (PG 3, 6v); 1448 ciż otrzymują wieczyście od swej matki Anny wd. po Mikołaju z G. z jej dóbr macierzystych 1/3 wsi Modrzewie, 1/4 wsi Międzylesie i 1/6 wsi Puzdrowiec w pow. kcyn. (PG 3, 6); 1448 ciż z G., ze Spławia (KoścZ 13 k. 172, 299); 1450 ciż spłacili z Parzęczewa ss. Abrahama [Głowacza] Zbąskiego sędziego [pozn.] (Cieplucha 290); 1450 Synocha [c. Jarosława Jarogniewskiego, wd. po Macieju z Łekna] ż. Jana Granowskiego otrzymuje od Trojana z Łekna [ojca Macieja] sędziego kal. 1465 grz. z zastrz. pr. wykupu na m. i wsi Chodzież [pow. kcyn.], na 1/2 wsi i folw. Kowalewo3Natomiast Cieplucha 167-168 wymienia Chodzież, Czeszewo i Kowalewo oraz podaje sumę 1450 grz [pow. kcyn., k. Margonina] (PG 4, 89v) tytułem posagu i wiana, jakie jej zabezpieczył zm. mąż Maciej (PG 4, 89); 1453 Jan i Mikołaj bracia niedz. z G. i Ziemina toczą proces z bpem pozn. jako właśc. Wielichowa o granice między Zieminem i Wielichowem (KoścZ 14, 195); 1454 Jan dz. z G. wzięty przez Krzyżaków do niewoli pod Chojnicami (Biskup Spisy 98); 1456 Jan z G. zapisuje ż. Synosze na G., Granówku, na Zieminie, gródku (fortalicium), cle i na folwarkach tytułem posagu 1500 grz. półgr (PG 5, 33).

1430 Wincenty [s. Mikołaja] z matką Anną Granowską (KoścZ 9, 243).

1434-57 Mikołaj z G., z M.G., Granowski, s. Anny i Mikołaja, brat Jana (PG 1, 108v; PG 2 k. 1v, 98v; PG 3 k. 6, 6v; PG 5, 68; KoścZ 11, 277; KoścZ 12 k. 8-9, 236, 369, 558, 626, 628; KoścZ 13 k. 172, 299; KoścZ 14, 142v; WR 1 nr 1606; WR 3 nr 1472; PZ 12, 30v; PZ 14 k. 93, 138, 138v; PZ 15, 209; PZ 16, 78v; MS 1 nr 6; Cieplucha 290); 1444 Mik. Granowski z matką Anną, dziedzice w Spławiu [par. własna, pod Poznaniem] pozwani plebana ze Spławia, ponieważ wzbraniają mu używać łąk, przynależnych do łanów pleb. (ACC 27, 92v-93); 1445 tenże, dz. w Granówku (tak W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy, Warszawa 1971, s. 37 cytując PZ 15 k. 871, lecz tej zapiski nie udało się odszukać); 1445 Mik. Łukowski z G. z matką Anną, jako opiekunką zapisuje wikariuszom kat. pozn. 5 grz. czynszu rocznego od sumy głównej 30 grz., z zastrz. pr. wykupu (PG 2, 86v); 1453 tenże z G. i Ziemina, w niedziale z bratem Janem (KoścZ 14, 195).

1470 Jan Łukowski, też jako Ziemiński, z Ziemina, G. i 1/2 Parzęczewa toczy proces z Tomisławem Kluczewskim o 8 grz. półgr (KoścZ 15 k. 412, 524).

1477-83 Stanisław [s. Jana] z G., Łukowski z G., jego cc. Małgorzata, Katarzyna, Jadwiga, Dorota (PG 7, 88; PG 12, 6); 1477 tenże zapisuje matce Synosze po 500 grz. półgr posagu i wiana na G., Granówku i 1/2 Parzęczewa z folw. i lasami, na folw. w G. (PG 9, 83); 1478 tenże zapisuje ż. Małgorzacie po 900 zł węg. posagu i wiana na m. Ziemin i wsi Łukowo (PG 9, 93); 1483 tenże, dz. z G., Łukowa i Parzęczewa przedstawia kandydata na plebana kośc. par. w Parzęczewie (ACC 61, 37).

1495-1510 Wojc. Trąmpczyński, mąż Małgorzaty; 1495 tegoż ż. Małgorzata daje mężowi trzecią cz. z cz. ojczystej, należnej jej z działów z siostrami Katarzyną ż. Stan. Ujejskiego, Jadwigą i Dorotą, pannami, w Łukowie, Żernikach (par. Łukowo k. Obornik), G., Parzęczewie i m. Zieminie (PG 7, 88); 1495 tenże zapisuje ż. Małg. Łukowskiej po 50 grz. posagu i wiana na 1/2 Stojkowa [obecnie Stajkowo] (PG 7, 88v); 1497 Stan. Sławski z Żychlina [niezident.] zeznaje, że Wojc. Trąmpczyński i Stan. Ujejski byli mu dłużni po 35 grz. tytułem ostatniej raty posagu w wysokości 250 grz. po szl. Synosze [ż. Jana Granowskiego], jaki był zapisany na Łukowie, G., Zieminie i Parzęczewie, a przekazanego mu przez dziedziczki w Łukowie Katarzynę ż. Stan. Ujejskiego, Małgorzatę ż. Wojc. Trąmpczyńskiego, Jadwigę ż. Jakuba Rosnowskiego i Dorotę ż. Mik. Młyńskiego oraz kwituje otrzymanie tej raty oraz całej sumy (PG 59, 263v); 1510 Wojc. Trąmpczyński, jeden z dziedziców G., ma [folw.? i] 6 ł. os. i karczmę, w której warzy się piwo (LBP 98-99).

1495-1502 Stan. Hincza Ujejski, mąż Katarzyny z Łukowa, Żernik, G., Parzęczewa i m. Ziemin; jej siostry Małgorzata, Jadwiga, Dorota, jej ojciec Stan. Łukowski [z G.] (PG 59, 263v; PG 7, 88; PG 12, 6); tegoż ż., Kat. Łukowska, w asystencji stryja Wojc. Miaskowskiego i wuja Piotra z Opalenicy sędziego pozn., w zamian za 1/2 m. Ziemin i 100 grz. daje Dorocie Łukowskiej ż. Mik. Młyńskiego 1/4 wsi G. (PG 12, 179).

1495-97 Jadwiga z Łukowa, Żernik, G., Parzęczewa i m. Ziemin, siostra Małgorzaty, Jadwigi i Doroty, jej ojciec Stan. Łukowski [z G.] (PG 7, 88; PG 12, 6); 1495 panna, a 1497 ż. Jakuba Rosnowskiego (PG 59, 263v); 1500 Jadwiga Łukowska, w asystencji stryja Jana Spławskiego i wuja Macieja Komornickiego, przekazuje mężowi Jakubowi Rosnowskiemu części po ojcu we wsiach Łukowo, Żerniki, G., Ziemin i Parzęczewo z zastrz. pr. wykupu za 400 grz., a mąż zapisuje jej na częściach w tych wsiach oraz 1/2 wsi Worowo w pow. pozn. i kośc. po 300 grz. szer. półgr posagu i wiana (PG 12 k. 110, 110v); 1510 Jakub Rosnowski, jeden z dz. w G., ma [folw.? i] 6 ł. os. (LBP 98-99); 1518 tenże, podstoli pozn., jego c. Katarzyna ze stryjami Mikołajem i Wincentym ze Spławia i wujem Bernardem Grocholskim (PG 15, 214).

1495-1507 Dorota z Łukowa, Żernik, G., Parzęczewa i m. Ziemin, siostra Małgorzaty, Katarzyny, Jadwigi, c. Stan. Łukowskiego [z G.], 1495 panna, a 1497 ż. Mik. Młyńskiego ze wsi Młyny [obecnie Trzykolne Młyny k. Kórnika, pow. pyzdr.] (PG 7, 88; PG 59, 263v; PG 12, 6); 1498 taż, w asystencji stryja Jana Spławskiego i wuja Jana Bieganowskiego [niezident.] sprzedaje, mężowi Mik. Młyńskiemu za 300 grz. szer. gr z zastrz. pr. wykupu swe części w G., Parzęczewie i m. Zieminie, a ten zapisuje jej po 300 grz. szer. gr posagu i wiana na połówkach części, jakie winny mu przypaść z podziału z bratem we wsiach Januszewo, Radzewo i Kantorowo [wszystkie w pow. pyzdr.] oraz na sumach, które ż. zapisała mu na G., Parzęczewie i Zieminie (PG 12, 6); zob. wyż. Stan. Ujejski i Katarzyna pod 1502; 1502 Mik. Młyński zapisuje ż. Dorocie, c. zm. Stan. Łukowskiego po 300 grz. szer. gr na częściach wsi M.G., przekazanej mu przez ż. z zastrz. pr. wykupu, na sumie, jaką ma zapisaną na wsi Czmoń i na 1/2 swych dóbr Radzewo, Januszewo i Kantorowo (PG 12, 179v); 1502 tenże z ż. Dorotą [taż w asystencji stryja Jana Słupskiego i wuja Stan. Dłuskiego] daje 1/2 M.G. i 50 grz. szer. półgr Dorocie i Jadwidze z Młynów w zamian za całą wieś Czmoń i 1/2 Młynów (PG 12, 228v).

1501 Jan Baranowski sprzedaje 1/3 wsi Przewóz [obecnie Krajkowo Folwark] Janowi Królikowskiemu za 150 grz. szer. półgr, wypłacając pozostałość wiana po swej ciotce Jadwidze Granowskiej (PG 12, 146v).

1503 Dorota Młyńska, ż. Grzegorza Urbanowskiego, w asystencji brata stryj. Jana Młyńskiego i wuja Stan. Niegolewskiego, przekazuje mężowi 1/3 M.G. oraz Granówka, a na 2/3 tych dóbr zapisuje mu 200 grz. szer. półgr, zaś mąż zapisuje jej na tych dobrach po 150 grz. posagu i wiana (PG 12, 273v-274).

1502-1518 Jakub Rosnowski; 1502 tenże sprzedaje Jakubowi altaryście w Komornikach 6 1/2 wiard. czynszu rocznego za 19 1/2 grz. na swej cz. G.M. z zastrz. pr. wykupu (PG 12, 218); 1504 tenże ż. Elżbiecie z Górki zapisuje po 700 zł węg posagu i wiana na 1/2 wsi Worowo, Łopuchowo, Łukowo, Żerniki, G., na 1/2 Wiesiołowskiego Młyna i na sumach, jakie ma zapisane na wsiach Łopuchowo i Łukowo (PG 12, 289v); 1518 zob. niżej Jan Ujejski.

1507-24 Jan Ujejski (KoścZ 4, 438); 1507 tenże kupuje od Jerzego Snowidowskiego i jego ż. Doroty 1/4 G. (PG 13, 117v); 1510 tenże, jeden z dz. G., ma [folw.? i] 6 ł. os. (LBP 98-99); 1518 tenże kupuje od Jakuba Rosnowskiego podstolego pozn. i jego c. Katarzyny ich części w G. i Granówku za 300 grz. (PG 15, 214).

1510 Jan Rosnowski, jeden z dz. w G., mieszka w G., ma 5 ł. os., 1 ł. opust., który sam uprawia, [folw.?] i karczmę (LBP 98-99).

3B. Linia Włodzimierza Granowskiego. 1388 [!] Włodzimierz z G. (WR 1 nr 41; Lek. 1 nr 328), jego s. Jan z G. (Lek. 1 nr 737).

1387[!]-1407 Klara Granowska, wd. po Włodzimierzu z G. (Lek. 1 nr 145); 1405-07 taż z s. Janem toczy proces z Olbrachtem i Michałem z Tworkowa o mienie w Tworkowie po swej matce i przeprowadza dowód, że mienia tego nie sprzedała, lecz zastawiła za 30 grz. (KP nr 2108, 2225; WR 1 nr 612; PZ 3, 24).

1390-1408 Jan z G., Granowski, 1394-1408 z Pudliszek (Lek. 2 nr 2124, 2155, 2422); 1390 tenże, s. zm. Włodzimierza, poręcza za swe dwie siostry, że nie będą niepokoiły Piotra z Tworkowa o 16 sk. (Lek. 1 nr 737); 1390 tenże przegrywa proces z Piotrem z Tworkowa o trzecią cz. Tworkowa, której pr. własn. obiecał przenieść na niego przed star. gen. wlkp. za 80 grz. (Lek. 1 nr 740); 1402 tenże toczy proces z Żegotą i Marcinem Ceradzkimi [z Ceradza Starego] o poręczenie dot. sołectwa w Jankowicach [k. Buku] (KP nr 879); 1406 tenże w procesie ze star. gen. wlkp. dowodzi, że w swym grodzie w Pudliszkach nie chował złodziejów (WR 1 nr 589; KP nr 2720); 1407 tenże z Pudliszek, h. Leliwa (MHP nr 79); 1407 jego matka Klara (WR 1 nr 612; PZ 3, 24); 1408 stryj [to znaczy krewny ze strony ojcowskiej, zob. przyp. 1] Andrzej Granowski (KoścZ 3, 74).

1409-20 Mikołaj z G., Granowski, s. Włodzimierza (KoścZ 3, 114); 1418 Mik. Granowski, czyli [s.?] Włodzimierza (WR 1 nr 942); 1420 Mik. Granowski syn [!] ma okazać dok., według którego jest on bliższy do dziedziny Tworkowo oraz toczy proces z Wincentym [Czurydło, synem Jury z Bielaw], ponieważ Mikołaj nie dopuścił do wywołania dok. dot. nabycia przez Wincentego 1/3 dziedziny Tworkowo (PZ 6 k. 61, 65v); 1428 Mikołaj ojciec Jana, wspomniany jako zm. (PZ 10, 47v); 1428 Helżka wd. po panu Mikołaju niegdyś z G. z s. Janem (KoścZ 9, 126v).

1428 Helżka wd. po panu Mikołaju z G. wraz z s. Janem toczy proces z Janem młynarzem z Ziemina o naprawę grobli młyńskiej (KoścZ 9, 126v); 1432 prawdop. już nie żyje (WR 3 nr 1460).

1428-32 Jan z G., s. Helżki i Mikołaja (PZ 11, 37v; KoścZ 9, 126v; WR 3 nr 1460).

1430-32 Wincenty z G., s. Helżki i Mikołaja; 1430 Wincenty i Jan z G. toczą proces z opatrznym Mik. Gromanem z Poznania (PZ 11, 37v); 1432 ciż z G. w procesie z panem Przedpełkiem [z Łęk Wielkich k. Kościana albo też z Koźmina w pow. pyzdr.] dowodzi, że [ich matka] pani Helżka była w dzierżeniu płatu [czynszu] zgodnie z dok. aż do [końca] żywota swego (WR 3 nr 1460).

3C. Wiadomości, których nie udało się połączyć z linią Wincentego Granowskiego lub z linią Włodzimierza, ani też z poszczególnymi osobami.

1399-1428 wiadomości o Mikołaju z G., Granowskim, odnoszące się albo do s. Wincentego, albo do s. Włodzimierza, których nie udało się przydzielić poszczególnym osobom (Lek. 2 nr 2319, s. 260, 294; KP nr 242, 380, 1142; WR 1 nr 686; WR 3 nr 228; WR 5/1 nr 215; Wp. 5 nr 212; MHP s. 285, 316; ZSWpo §208; ACC 9, 225v; KoścZ 9, 137); 1403 Mikołaj Granowski poręcza za braci i siostrę Dziersława z Sepna Wyszakowi z Gryżyny w sprawie o 3 ł. w Sepnie (KP nr 1120); 1405 Mikołaj Granowski i wd. po Głowaczu z Kiełbowa toczą proces z Mikoszem z Gościszewa [w Małopolsce, pow. radomski, woj. sandomierskie] (KR 6, 99 na podstawie PZ k. 207, 281, lecz tych zapisek nic udało się odszukać); 1405 Mikołaj w sporze z Beronią z Kietlic o 6 grz. (WR 3 m 290).

1416 Jarosław Granowski (WR 3 nr 625).

1418-19 Sędziwój Granowski (WR 3 nr 973, 1025).

1432-46 Jan z G., Granowski [s. Helżki i Mikołaja z linii Włodzimierza, albo s. Anny i Mikołaja z linii Wincentego]; 1432 Jan toczy proces z Mik. Kokalewskim o rozgraniczenie między G. i Kokalewem (WR 3 nr 1461; KoścZ 10, 107); 1436 Jan zeznaje 64 gr na rzecz uczc. Maja sołtysa z Brońska (KoścZ 11, 278); 1445 Jan zeznaje 55 grz. szer. gr i 1 wiard. na rzecz Winc. Ziemka Łęckiego [z Łęk k. Kościana] (KoścZ 12, 724); 1446 Jan poręcza za Sędziwoja Korzboka z Trzebawia (DBL nr 210).

1464 Wincenty Jeż z G. (KoścZ 14, 324v).

Areał: 1510 folwarki, dziedzice Jakub Rosnowski [mąż Jadwigi], Wojc. Trąmpczyński [mąż Małgorzaty], Jan Rosnowski [nabywca cz. po Dorocie], Jan Ujejski [prawdop. s. Katarzyny i Stan. Ujejskiego], każdy z nich ma po 6 ł. os., jedynie Jan Rosnowski wśród swoich ma 1 ł. opust., który sam uprawia, karczma Trąmpczyńskiego warzy piwo, druga karczma Rosnowskiego (LBP 98-99); 1530 pobór: 16 ł., od karczmy 3 gr (ASK I 3, 125v); 1563 pobór: 22 1/2 ł., 2 karczmy dor., 5 zagr. (ASK I 4, 166); 1566 pobór: cz. Stan. i Jana Ujejskich: 18 1/2 ł., 2 zagr., karczma dor.; cz. Dobrogosta Ujejskiego: 3 ł., 1 ł. opust. (ASK I 4, 258v); 1581 pobór: 21 ł., karczma na 1/2 ł., 1 ł. opust., 1 rzem. (ŹD 68; ASK I 6, 494v).

Mieszkańcy: 1430 pleban z G. toczy proces ze wszystkimi wieśniakami z G. (ACC 13 k. 24v, 92v); 1430 Wawrzyniec karczmarz → p. 4; 1432 kmieć Szczepan (Stephanus) z G. toczy proces z Mik. Kokalewskim, który dowodzi, że nie zadał Szczepanowi 10 ran, ale go konie potłukły (WR 3 nr 1451, 1452); 1434 Stanisław [bez oznaczenia przynależności stanowej, którą jednak podano przy innych osobach] czeladnik (familiaris) pana Jana Granowskiego (PZ 12, 157v); 1445 Katarzyna kmiotka z M.G. toczy proces ze szl. Piotrem z Granówka (KoścZ 12, 626); 1508 → p. 4.

4. 1508 role sołectwa w G. trzymają: karczmarz Mikołaj 1/2 ł., Piotr Głuszek 1/2 ł., Agnieszka Scholczina 1 ł. (DepTest. IV 56v).

5. 1298 bp pozn. dzieląc archidiakonat pozn. na 3 archidiakonaty, zalicza m. in. kościół w G. do większego [pozn.] archidiakonatu (Wp. 2 nr 770).

1406 pleban Szymon (SzPozn. 116).

1415-30 pleban Jan (PZ 11, 59v; KoścZ 9, 253): 1415 tenże4Wojciech i Jan pleban z G., dziedzice w Konarzewie toczą proces z Mikołajem dz. w Konarzewie. W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy, Warszawa 1971, s. 36 przyp. 118 uważa Wojciecha i Jana za braci stryj., a ponadto – jak wynika z kontekstu – zalicza ich do Granowskich, nietrafnie, bo przecież Jan był w G. jedynie plebanem współdziedzic w Konarzewie [k. Stęszewa] (PZ 4, 118v); 1425 tenże [?imienia nie podano!] toczy proces z plebanem w Drożynie [obecnie Drużyn] (ACC 8 k. 92, 119, 121v); 1428 tenże, jeden z sędziów polubownych w sporze między plebanem w Słupi [k. Stęszewa] a jego wikarym (ACC 11, 124); 1430 tenże toczy proces z wszystkimi wieśniakami z G. (ACC 13 k. 24v, 92v); 1430 tenże toczy proces z Wawrzyńcem karczmarzem z G. o to, czy jest on karczmarzem pleb., twierdząc, że karczmarz przez wszystkie lata płacił mu konwie piwa (amphora cerevisie); oficjał poleca karczmarzowi nadal płacić plebanowi, tak jak dawniej (ACC 13, 25); 1430 tenże, brat Tomasza5KR 11, 138 oraz SzPozn. 116 uważa Jana i Tomasza za ss. Wojc. Owieczki z Konarzewa z Konarzewa, dziedzice w Konarzewie (PZ 11, 36).

1431 Jakub wikary w G. (ACC 15, 45v).

1457 pleban Bartłomiej (ACC 38, 22v).

1461 pleban Jan ma uiścić oficjałowi pozn. 1 grz. kary synodalnej (ACC 41, 57v).

1486 w procesie o pr. patronatu kościoła S. Marcina w G. pełnomocnik Marcina Piekarskiego [przedstawionego jako kandydat na plebana] oraz [imiennie nie podanych patronów] przedstawia świadków (ACC 64, 81), a 1487 dalszy ciąg procesu (ACC 65, 3v).

1487 pleban Marcin Piekarski z miłości braterskiej daje cz. dziedz. w Piekarach [k. Buku] braciom Jugowi i Gerwardowi z Piekar (PG 10, 104).

1508 z zeznań świadków o dochodach kościoła w Zieminie: z 2 ł. sołectwa w G. płacą po wiard. do kościoła w Zieminie tytułem dzies., a z innych ł. [kmiecych] płacą podobnie [a więc po wiard. z ł.] do kościoła w G. (DepTest. IV 56v).

1510 kościół pod wezwaniem S. Marcina, pr. patronatu miejscowych dziedziców; z [24] ł. [kmiecych] dzies. wiard. dla plebana; do par.: G., Granówko, Kokalewo (LBP 98-99).

6. ok. 1370-1410 Winc. Granowski, prawdop. s. Wincentego z G., 1386-87 podstoli kal., 1387-1410 kaszt. kal., 1409-10 star. gen. wlkp., do 1406 tenut. śremski, 1387-1410 występuje w otoczeniu król.; znawca problemów krzyżackich, 1408 udział w poselstwie do Krzyżaków, 1410 w poselstwie do Pragi, do Wacława IV jako sędziego polubownego w sporze między Polską a Krzyżakami; 1410 pod Grunwaldem dowódca własnej chorągwi, otrzymał od króla w zarząd m. Toruń; zm. 1411, podobno otruty; imię pierwszej ż. nieznane (z niej ss. Mikołaj, Andrzej i Blizbor, dziedzice w G.); z inicjatywy Spytka z Melsztyna przed 2 X 1397 ponownie ożenił się z Elżbietą Pilecką, córką Ottona z Pilicy, wdy sandomierskiego oraz Jadwigi córki Jana z Melsztyna, dziedziczką dużych posiadłości w Małopolsce i na Rusi; ss. z tego małżeństwa, Jan i Otto, występują jako dziedzice dóbr małopolskich, po matce używali niekiedy nazwiska Granowscy, lecz w G. nie występują; 1417 Elżbieta wd. po Wincentym została trzecią ż. króla Władysława Jagiełły (PSB 8, 551-552; PSB 6, 248-250; WSB 229; Z. Wdowiszewski, Genealogia Jagiellonów. Warszawa 1968, s. 40-43, 157; W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy, Warszawa 1971, s. 34 n.)

1402 Winc. Granowski z Dachowy, s. sołtysa, 1405 tenże mieszcz. z Bnina [pow. pyzdr.] (KP 852, 2264); 1510 Jan z G. kapłan w Kościanie toczy proces o pobicie i obelgi (AC 2 nr 1641).

1565 Wawrzyniec, Sebastian, Jan, Wojciech Granowscy, czyli Karczewscy, dziedzice w Karczewie (KoścZ 58, 356-357, dawniej f. 297-298).

8. Grodzisko? o bliżej nie znanym położeniu i o nie ustalonej chronologii (Hensel 2, 136).

Dzwony kościelne z 1525 i 1543 r. (SzPozn. 116; KZSz. V 14, 8).

1 Zapiska używa terminu patruus; przyjmuję, że w cytowanym tekście użyto tego słowa w szerszym znaczeniu: krewny ze strony ojca. Andrzej Granowski był s. Wincentego, zaś Jan z Pudliszek był s. Mikołaja i wnukiem Włodzimierza. Przeciwko węższej interpretacji słowa patruus (= brat ojca) w cytowanej zapisce przemawia to, że w linii Włodzimierza nie znamy osoby o imieniu Andrzej.

2 Na mapach Perthéesa, Gilly’ego i Gaula między G. i Szczepowicami leży Granówko.

3 Natomiast Cieplucha 167-168 wymienia Chodzież, Czeszewo i Kowalewo oraz podaje sumę 1450 grz.

4 Wojciech i Jan pleban z G., dziedzice w Konarzewie toczą proces z Mikołajem dz. w Konarzewie. W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy, Warszawa 1971, s. 36 przyp. 118 uważa Wojciecha i Jana za braci stryj., a ponadto – jak wynika z kontekstu – zalicza ich do Granowskich, nietrafnie, bo przecież Jan był w G. jedynie plebanem.

5 KR 11, 138 oraz SzPozn. 116 uważa Jana i Tomasza za ss. Wojc. Owieczki z Konarzewa.