JAŻYNIEC

(1231 or. Jazinez i kop. 1646 Iazinez, 1238 or. Iasinez, 1404 wzm. 1653 Iaziniec, 1419 or. Jazinecz, 1420 Jaszynecz, 1431 kop. 1620 Jazynecz, Iezynecz!, 1434 Jazynyecz, 1448 Gesynecz, 1530 Jaziniecz, 1563 Jazyniecz, 1571 Jasieniecz, Jaszieniecz) 8,5 km na SE od Wolsztyna.

1. 1431 n. pow. kośc. (Wp. 5 nr 523); 1563 n. par. Obra (ASK I 4, 180).

2. 1404 zapowiedź pastwisk we wsiach należących do kl. cyst. w → Obrze, m. in. w I. (Obra B 3, 299); 1419-20, 1434 zeznania woźnych sąd. o dokonanych przez nich zapowiedziach wszystkich użytków gruntowych we wspomn. wsiach, m. in. w J. (KoścZ 5, 112v; KoścZ 6, 109v; KoścZ 10, 219); 1521 Jakub opat kl. w → Obrze pozwany przez Piotra Kosickiego [z Kosieczyna] i jego ż. Małg. Jaromirską o odnowienie gran. między wsią tychże Jaromierzem a wsiami klaszt.: Obrą, J., Żodyniem i Nieborzą [w podanym opisie granic brak określeń położenia obiektów fizjograficznych, odnoszących się wyraźnie do gran. z J.] (KoścZ 24, 153v-154v); 1529 jaz [rybny] wsi J. (K 2, 256, cytowanego aktu nie odnaleziono); 1537 Karol opat kl. w Obrze skarży Piotra Kosickiego [z Jaromierza] o zniszczenie kopca gran. położonego między 2 olszami k. jazu prac. Błażeja sołtysa wsi J., a za jazem księżym (sacerdotale) leżącym za borkiem (KoścZ 26, 3); 1538 wspomn. opat skarży Piotra Jaromirskiego o zniszczenie wyżej wymienionego kopca gran., k. jazu Błażeja sołtysa z J. (KoścZ 26, 69v).

3. Własn. ryc. od 1231 kl. cyst. w → Obrze. 1231 ks. Władysław Od. oznajmia, że Sędziwój kantor kat. gnieźn. nadaje cystersom w Łeknie swoje dobra dziedz., m. in. dziedzinę (hereditas, locus) zw. Obra wraz z okolicznymi źrebiami i dziedzinami, w tym I., w celu założenia [w Obrze] klasztoru cyst. (Wp. 1 nr 130, 131; Krasoń 167-168); 1238 tenże Sędziwój nadaje kl. w Obrze wszystkie swoje posiadłości, m. in. J., wraz z całym dobytkiem po swej śmierci (Wp. 1 nr 215; Krasoń 168).

1247 or. i kop. 1646 ks. Przemysł I uwalnia wszystkich mieszkańców w Obrze, wsi kl. cyst. tamże, od wszelkich ciężarów pr. pol., dodając, że pewien źreb położony k. Obry zw. I. należy uważać za połączony ze wspomn. wsią i dlatego winien korzystać z tych samych wolności (Wp. 1 nr 258; Bielińska 242 sądzi, że dok. ten jest w części podfałszowany, a druga jego cz. dot. J. jest dopisana później); 1431 król Władysław Jag. potwierdza przywileje kl. cyst. w Obrze, m. in. nadanie kan. Sędziwoja z 1238 wraz z młynem wsi Obra i I. (Wp. 5 nr 523).

1448 w procesie sąd. [jego przedmiot nie podany] między Hermanem opatem z Obry a szl. Sędziwojem Ruchockim [z Ruchocic] pełnomocnikiem opata jest Kasper z G. [brak bliższych danych o nim] (KoścZ 13, 241v).

1496 król Jan Olbracht po wysłuchaniu skarg Piotra opata kl. w Obrze na poborców król., którzy pobierali we wsiach klaszt., m. in. w I., poradlne po 1 wiard. z łanu oraz po zapoznaniu się z dawnymi przywilejami kl., zarządza że we wsiach tych ma być pobierany wspomn. podatek tylko w wysokości 2 gr z łanu (Obra B 3 s. 231-232; MS 2 nr 586).

Pobór w I.: 1530 z 4 ł. (ASK I 3, 129v); 1563 z 2 ł. soł., 1 karczmy i od 12 rybaków (ASK I 4, 180); 1571 wieś J. opata z Obry płaci z 2 ł. soł., 1 karczmy, od 12 rybaków i 6 zagr. (ASK I 5, 428); 1581 z 12 półł. rybaków, 2 ł. soł., od 4 zagr. z rolami, 13 zagr. wolnych, 1 komor. z bydłem, 1 komor. biednego, 12 rybaków (ASK I 6, 626).

4. 1280 (kop. 1646) ks. Przemysł II nadaje Janowi z Obry pr. lokowania na pr. niem. wsi Obra oraz I. i ujazd oraz immun. ekon. i sąd. dla tychże wsi (Wp. 1 nr 497); 1537-38 jaz Błażeja sołtysa z J. → p. 2; 1563, 1571 i 1581 łany soł. → p. 3: pobór.

5. 1564 I. oddaje dzies. wiard. z 6 ł. do klucza dóbr bpa pozn. w Buku (IBP 304).