SIEKIERKI WIELKIE

1387 or. Sekyrky, Szekirky (WR 1 nr 8, 13), 1389 Sekirka (WR 1 nr 61), 1391 Sekirki (WR 1 nr 252), 1394 de Sequirek, Magna Sekirky (Lek. 1 nr 1757, 1817), 1396 Szyekyrky, ubi ecclesia (AC 2 nr 1031), 1399 de Maiori Sekerki (Lek. 1 nr 3020), 1405 Mayor Sekirky (KP nr 2394), 1420 Sekirky Magnum (PZ 6, 117v), 1421 Syekyrky (WR 1 nr 693), 1423 Welike Szekirky (WR 1 nr 1161), 1423 Maior Zekirky, Zekirky (WR 1 nr 1 156, 1162), 1423 Syekyr (Wp. 5 nr 369), 1424 Szyekyerky (Wp. 5 nr 401), 1427 Schekirky (PZ 9, 146), 1428 Schekirky Maior (PZ 10, 73), 1435 Sveqirky (ACC 19, 181), 1489 Ecclesiastica Syekyrky (PG 10, 118), 4,5 km na SW od Kostrzyna.

1. 1446 n. pow. pozn. (PG 2, 154v); 1391 n. par. własna (WR 1 nr 277); 1510 dekanat Poznań (LBP 57).

2. 1398-1401 zapowiedzi dot. S.W. → p. 3: 1398 Borysław, 1401 Mik. Sirniak; 1405 woźny zapowiada1Wydawcy dodali słowo arrestavit [= zajął], gdyż w zapisce brakowało orzeczenia (PZ 2, 289), tymczasem z kontekstu wynika, że jest to klasyczna zapowiedź, tylko brak w niej imienia właściciela zapowiadanych gruntów gaje, zarośla i inne pożytki nal. do wsi M.S. (KP nr 2394); 1401-05 zapowiedzi dot. S. Małych: → p. 3: 1401 Piotr z S. Małych, 1405 Piotr Pytka.

1403-1481 spory gran. między S. a wsią → Rawowice, → p. 3: 1403 Piotr z S. Małych, 1403, 1408 Przechna, 1408 Mik. Siekierka z S. Małych, 1481 Mik. Białek Siekirzecki.

1416 Marcin z S. duchowny z bratem Tomisławem mają dokonać ujazdu swej posiadłości [w S.?] → p. 3: Marcin duchowny.

1419 spory gran. między wsią S. [Małe?] a wsią Gowarzewo → p. 3: 1419 Mik. Siekierka z S. Małych.

1420 Mik. Sirniak, Piotrek, Tomek, Bogusław, Niczek, Marcin [duchowny czy świecki?], Andrzej syn Piotrka, wd. po Janie z ss. i Dziersław mają dokonać rozgraniczenia między m. Kostrzyn nal. do zakonnic [klarysek] z Gniezna a S. (PZ 6, 117v).

1435 woźny zeznaje, że uczyniono rozgraniczenie między wsią Sułowo2Wieś obecnie nie istnieje; była w XV w. posiadłością kustodii gnieźn., a w XVI w. przeszła w ręce szlacheckie. Już LBP 68, wymienia ją w 1510 jako opust., dodając błędną informację, że to własność dziekana kap. kat. pozn. Od 1553 ta opust. wieś występuje przy tej cz. S.W., która była własnością Łukasza Siekierzeckiego (→ p. 3), a potem przeszła w posiadanie Łowęckich, będącą w posiadaniu Jaśka [z Czechla] dziekana gnieźn. a wsiami Tomaszewice3Wieś obecnie nie istnieje, a leżała ok. 1 km na S od S.W.; jeszcze w 1984 lasek w tym miejscu nosił nazwę Tomaszki (wywiad terenowy KGG). Cz. Tomaszewic należała do dziedziców Gowarzewa, a druga do XVI w. połączona była trwale z wsią Siekierki Małe (SHG, TD) i S. Małe nal. do Mik. Białka i jego bratanka Wojciecha; granicę wyznaczają kopce oraz struga (samica; PZ 13, 107v); 1436 woźny zeznaje o dokonanym rozgraniczeniu i postawieniu 40 kopców gran. między wsią Sułowo kap. kat. gnieźn. a wsią S.M., od drogi idącej [z S.W.] do S. Małych aż do gran. wsi Trzek; mieszkańców [obu wsi?] S. reprezentuje Jan Czech z S. jako pełnomocnik Mikołaja [którego?], Dziersława, Jana Bogusławowica i żony [zm.?] Andrzeja z dziećmi, a także [in.] Mikołaja, Wincentego, Bernarda i in. (PZ 13, 105v).

1489-1507 części w S.W.: 1489, 1507 cz. Czechowska (od przydomka Czech) i Jankowska, 1497, 1507 cz. Bagrowska, 1507 cz. Tomkowska → p. 3: Wojc. Sirniak, → p. 3: Jan Gwiazdowski, → p. 3: cc. Winc. Świączka.

1493 wyrok sądu polubownego w sprawie rozgraniczenia wsi S. Małe nal. do Winc. [Świączka] i Mik. [Siekiereckich] z wsią Paczkowo nal. do prepozyta kap. kat. pozn.: usypano 33 kopce od kopca narożnego leżącego pod lasem wsi Jasienie do kopca węgielnego dzielącego obie wsie S. oraz Paczkowo (PZ 22, 65); 1493 (wzm. z 1780): usypano 26 kopców na gran. S.M. z Paczkowem; w pobliżu narożnika tych wsi z S. Małymi biegnie droga meszna4Paczkowo należało do par. Swarzędz, a więc jego mieszkańcy w zasadzie nie chodzili na msze do S.W. Przymiotnik „meszny” może pochodzić od słowa msza (tak jak danina kościelna „meszne”), może jednak pochodzić również od słowa „mech” (Słownik staropolski t. 4, Wrocław 1963, s. 182). Jako pochodne od słowa „msza” uznał drogi meszne S. Bylina, Bezdrożem, drożyskiem, meszną drogą, meszną ścieżką, w: Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2000, s. 335-343 z S.M. do Paczkowa [w par. Swarzędz]5Znamy 2 zapiski dot. rozgraniczenia w 1493 (jedna z nich znana jest tylko ze streszczenia z 1780); wydaje się, że obie zapiski dotyczą tego samego procesu (PG 1157 k. 549, 551); 1574 Marcin Koniński z M.S. pozywa Wojc. Siekiereckiego z M.S. o to, że ten [zmienił gran. swego działu przez to, że] poczynił liczne naciosy na drzewach, w tym m.in. u mesznej (messney) drogi przy gran. z wsią S. Małe [aby przyłączyć do swego działu cz. lasów] oraz o to, że wkopał w ziemię 12 kamieni [jako znaki gran.], aby przyłączyć do swego działu cz. łąk (PZ 37, 27); 1780 w opisie wspomn. granicy wymieniono m. in. również wspomn. wyżej drogę meszną między S. a Paczkowem (PG 1157, 543v).

1534-39 obie wsie S. graniczą: 1534 z wsią Trzek, 1539 z wsią Sułowo (VG s. 493, 551-552).

3. Własn. szlach. [W haśle S.W. zestawiamy wszystkie transakcje dot. obu wsi S. w jednym ciągu chronologicznym, a w haśle → Siekierki Małe odnotowujemy tylko osoby, które określone zostały w źródłach jako posiadacze tej wsi. Obie wsie S. zamieszkane były przez drobną szlachtę, która zawierała między sobą różne transakcje i była ze sobą spokrewniona, choć nie wszystkie pokrewieństwa udało się odtworzyć. Siekierkowie z S. używali różnych nazwisk: obok sporadycznie występującej na początku XV w. formy Siekirski używano potem zamiennie formy Siekirecki i Siekirzecki, a ostatecznie w XVI w. Siekierecki i – najczęściej – Siekierzecki. Dodatkową trudność stanowi prawidłowe rozróżnienie słów Maior i Minor (zwłaszcza ich skrótów) w nazwach obu wsi. Również rozdzielenie zapisek źródłowych dot. Mikołajów i Piotrów żyjących na przełomie XIV i XV w. nastręczało wiele trudności; nie ma pewności, czy zawsze udało się je prawidłowo rozwiązać. Z cytowanych w haśle źródeł wynika, że niektórzy Siekierzeccy nosili herb Szachownica (Wczele), inni Topór. KR 11 s. 111, 124, zaliczył też niektórych Siekierzeckich do Porajów-Różyców, jednakże podstawa tego przypisania jest bardzo niepewna: autor ten uznał bowiem potocznie występujące przezwisko Czech za charakterystyczne właśnie dla Porajów.]

1387 Katarzyna z S. w sporze z Marcinem kmieciem z S. (WR 1 nr 8); 1389 taż, siostra Mikołaja z S., w sporze z Mik. Ruszczą [ze wsi → Ruśce k. Kostrzyna]; sprawa dot. kradzieży (Lek. 1 nr 585, 670).

1389 Mikołaj z S., brat wspomn. Katarzyny → wyżej [może ident. z Mikołajem, wspomn. w 1397 zmarłym mężem Boguchny → niżej].

1387-91 Przybek z S. śwd. (WR 1 nr 13, 56, 278).

1388-91 Przespraw Siekirzecki z S. [Małych?; wskazuje na to spór z komandorem, posiadaczem wsi Rawowice sąsiadującej z S. Małymi]: 1388 tenże pozwany przez Jakuba z osady Święty Jan k. Poznania o kradzież w nocy 6 szt. bydła (pecora; Lek. 1 nr 357); 1391 tenże śwd. (WR 1 nr 285); 1393 Siechna wd. po Przesprawie otrzymuje od Mik. Siekierki [Białego] cz. S. Małych, którą posiadał Przespraw (Lek. 1 nr 1532).

1389-96 Sieciesław (Zezslaw, Sczeslaus, Szeczslaus, Seczslaus) z S. [brat Borysława i może brat stryj. Mikołaja z S. Małych], śwd. (WR 1 nr 236, 261, 265, 278, 196); 1389 [tenże?; wydawcy chyba niesłusznie jego uszkodzone imię odczytali jako: [Mś]cisław] dowodzi przy pomocy świadków, że nie wyjechał z S. i nie ujął (nebral) Mścigniewa [osoba niezn.] (WR 1 nr 55); 1392 tenże → niżej: Borysław; 1395 tenże6W zapisce mowa jest, że Borysław był bratem kobiety Siec[ie]sławy (PZ 1, 138v; Lek. 1 nr 2043). Wydaje się, że jest to pomyłka pisarza i w rzeczywistości zapiska dot. nie kobiety a naszego Sieciesława z S. i ze Strzeszyna pozwany przez Malę z Golęczewa o to, że wciągnął Malę w porękę za swego brata Borysława; tenże przegrywa proces z Malą o 13 grz. (Lek. 1 nr 2043); 1399-1400 tegoż syn Piotr → niżej.

1389-91 Piotr (Piotrek, Piotrasz) [mąż Jachny, ok. 1393/94 zabity przez Mik. Siekierkę Białego z S. Małych]: 1389 [tenże?] z S. wygrywa proces z Jakubkową z Nagradowic o 2 grz. (Lek. 1 nr 650, zapiska uszkodzona); 1391 tenże śwd. (WR 1 nr 252, 262); 1394 Jasiek, Dzierżek, Janusz i Machna dzieci tegoż zamordowanego Piotrasza wygrywają proces z Mikołajem z S. Małych, który na mocy wyroku sądowego ma im zapłacić 30 grz. [główszczyzny]; sąd polubowny ma rozstrzygnąć sprawę wwiązania tychże dzieci i ich matki w S. [Małe] (Lek. 1 nr 1757, 1769, 1847, 1865); 1394 Jachna z M.S. ze swym ojcem Jakubem z Witakowic [k. Kłecka w pow. gnieźn.] również toczy spór ze wspomn. Mikołajem z powodu zabójstwa swego męża (Lek. 1 nr 1767, 1783); 1394 wspomn. Jachna pozywa Przecława z S. Małych o to, że jej utrudnia wwiązanie w część S. Małych (Lek. 1 nr 1817);

1391-1411 Borysław (Borzysław) Siekierka z S., od 1393 też ze Strzeszyna, brat rodz. Sieciesława, ojciec Zbyluta [może brat stryj. Mik. Siekierki z S. Małych7Nigdzie nie wspomniano, czyim synem był Borysław, a wiadomo, że Mikołaj z Siekierek Małych był synem Piotra] (Lek. 1 nr 2313; KP nr 1440, 2426), wicepodsędek w Kościanie i w Poznaniu 1398-1400 oraz wicechorąży w Poznaniu 1400-11 (GUrz. nr C 810, 1008, 1053): 1391-1410 tenże śwd. (WR 1 nr 273, 554, 642 – tu jako Strzeszyński, 758, 769, 7708W tej zapisce obok Borysława występuje in. Siekierka ze Strzeszyna; może dot. to Sieciesława lub Zbyluta?; → przyp. 7 i 10; WR 2 nr 306 – tu pisze się z S.); 1392 tenże wygrywa proces o 12 grz. z bratem Sieciesławem z S. (Lek. 1 nr 1262); 1393 tenże ze Strzeszyna wygrywa proces z Mikołajem z S. Małych o 10 grz. szkody, ponieważ tenże wwiązał się w jego dziedzictwo (Lek. 1 nr 1524); 1398 temuż sąd nakazuje, aby zapowiedział swoje lasy i gaje w S. i w Strzeszynku (Lek. 1 nr 2813); 1399 tenże w sporze z Piotrem z M.S. (Lek. 1 nr 3020); 1400 tenże z S. pozwany przez Świąszka z Dziadkowa [w pow. gnieźn.] (KP nr 172); 1401 tenże [Borysław] Siekierka toczy spór ze wspomn. Świąszkiem z Dobrojewa9SzwedaGrzym. 227, potwierdza, że Świąszek Adlartowic z Dziadkowa posiadał również → Dobrojewo, który ma mu zapłacić za zabrane nieprawnie 4 woły (KP nr 682, 790); 1402, 1404 tenże pozwany przez Pietrasza Czapurskiego o błędne udzielenie wsteczy, uwolniony od zarzutu (KP nr 937, 1874); 1403 tenże występuje jako poręczyciel Andrzeja Nowowiejskiego [z Nowej Wsi k. Poznania] oraz Mikosza Rościęgniewskiego [ze wsi → Roszczki] (KP nr 1198, 1304); 1404-05 tenże toczy spór z Mac. Ptaszkowskim i z Wawrz. Łódzkim [z Będlewa]; sąd nakazuje Łódzkiemu wieczne milczenie (KP nr 1875, 2012); 1408 tenże Borysław Siekierka w sporze z Drogosławem synem sołtysa w Strzeszynie (WR 1 nr 637); 1411 tenże zeznaje, że nie spowodował szkody w wysokości 20 grz. Pietraszowi Wojnowskiemu [z Wojnowa k. Murowanej Gośliny] w zastawie [w dziedzinie trzymanej w zastawie?] (WR 1 nr 830).

1391 śwd. Zbylut z S.10Tenże Zbylut wymieniany był kilkakrotnie w Strzeszynie w l. 1400-20, ale bez przezwiska Siekierka, a w 1434 wspomn. jest jego syn Dziersław (PZ 12, 171v). Nie wiadomo, czy można identyfikować Dziersława ze Strzeszyna z Dziersławem z S. z l. 1420, 1423 → niżej, przyp. 25 syn Borysława (WR 1 nr 120).

1391-1423 Mirosław Siekierecki (Siekirecki, Siekierka, Siekirski) z S.: 1391-1411 tenże śwd. (WR 1 nr 196, 263, 278, 327, 338, 454, 599, 631; WR 3 nr 175; WR 5A nr 193; KP nr 238, 2768); 1401 tenże w sporze z Marcinem [Siekierką] pleb. w Wyskoci i dz. w S. o złe słowa (WR 1 nr 709); 1422-23 tenże oraz Mik. Siekierka [który?] brali udział [jako sędziowie polubowni?] w działach rodzinnych w → Otuszu (WR 1 nr 1119; PZ 7, 60v).

1393-1436 Mik. Siekierka (Siekirski) z S. Małych, od 1408 nazywany Mik. Białym11Za uznaniem tożsamości Mikołaja z l. 1393-1406 z Mikołajem używającym przydomka Biały przemawia to, że Biały, podobnie jak wcześniej Mikołaj bez przydomka, pisze się z S. Małych i występuje wspólnie z ojcem Piotrem w sporach z komandorem joan. (→ Święty Jan pod Poznaniem); syn Piotra z Małych S. (→ niżej), brat [stryj.?] Borysława (→ przyp. 7): 1393 tenże płaci kary Borysławowi i [Siechnie] Przesprawowej [z S.] (Lek. 1 nr 1517, 1528); 1393 tenże z S. Małych przegrywa proces z Borysławem ze Strzeszyna o 10 grz. (Lek. 1 nr 1512, 1541, 1568); 1393 tenże przekazuje cz. S. Małych → wyżej: Przespraw, wd. po nim Siechna; 1393 tenże w sporze z bratem [stryj.?] Borysławem → wyżej: Borysław; 1394 tenże w sporze z Jachną i jej dziećmi → wyżej: Piotr 1389-91; 1397-1401 tenże zabójca Mikołaja → niżej: Boguchna; 1403-28 tenże (od 1408 zw. Mik. Białym) śwd. (WR 1 nr 1049, 1054, 872, 1072, 1107, 1507 – tu jako Białek; WR 2 nr 827; WR 3 nr 243; CP 1, 88v); 1408-09 tenże z ojcem Piotrkiem z S. toczy spory ze Stan. Lubickim pełnomocnikiem komandora joan.: 1408 komandor siłą (violenter) usypał kopce na gran. → Rawowic z wsiami S. i Tomaszewice, 1409 komandor ma wymierzyć sprawiedliwość kmieciowi Jakubowi Kępie [zapewne z Rawowic], na którego skarżył się Mikołaj (PZ 3, 72, 143; ZSW nr 1332); 1412 tenże Mik. Biały arbiter (WR 1 nr 872); 1419 tenże toczy spory z Chwalibogiem ze Szczytnik [w par. Głuszyna] i Stanisławem z 1/3 Gowarzewa [zapiska niejasna, nie wiadomo, kto toczy spór m. in. o 1/4 Tomaszewic; w haśle → Gowarzewo inna interpretacja tej zapiski] (PZ 6, 36v); 1419 tenże z ojcem Piotrem toczy spór z Janem Gowarzewskim o 100 grz. zakładu nałożonego przez sędziów polubownych z powodu [niedotrzymania terminu] usypania kopców [zapewne na gran. Gowarzewa i S.] (PZ 5, 136); 1422 tenże nazwany zięciem (est sibi gener) Jana Łowęckiego (WR 1 nr 1107); 1423-26 tenże w sporach z Tomisławem z S.M.: 1423 (obl. 1426 w sądzie duchownym) temuż sąd ziemski przysądza okresowe posiadanie 1/2 ł. roli i 3 łąk, otrzymanych [w zastaw] od Tomisława za 2 kopy [gr], tak długo dopóki Tomisław wspomn. gruntów nie wykupi (ACC 19 k. 10, 37v-38; Wp. 5 nr 374); 1423 tenże dowodzi przy pomocy świadków, że wysłał poselstwo do Tomisława, aby on nie orał 1/2 płosy [czyli?] 6 zagonów [albo 1/2 płosy i 6 zagonów? – określenia te dot. zapewne tych samych gruntów spornych, o których była mowa w poprzedniej zapisce] (WR 1 nr 1156); 1423 temuż wspomn. Tomisław wyraża zgodę na kupno 1/2 śl. roli od kmiecia [w S.W.?] za 2 kopy [gr] (WR 1 nr 1162); 1424 temuż wspomn. Tomisław jest winien 1 grz. (PZ 7, 130v); 1426 tenże pozwany przez Tomisława z S.M. o to, że trzyma 1 ł. roli i 3 łąki otrzymane niegdyś od Tomisława jako zabezpieczenie długu 5 grz. [wydaje się, że Tomisław usiłował udowodnić, iż Mikołaj, biorąc pieniądze za wspomn. grunty, uprawia lichwę i dlatego sprawa toczyła się przed sądem duchownym] (ACC 19 k. 10, 26v, 34v); 1429 tenże Mikołaj ma zapłacić 1 kopę [gr] Stanisławowi z Gowarzewa (PZ 11, 2); 1429 tenże w sporze z Mik. Chmielem z Gowarzewa (PZ 10, 178v); 1429 tenże ojciec Wacława → niżej; 1432 tenże dowodzi przy pomocy świadków, że w swoim życie [w szkodzie] zajął dobytek [zapewne inwentarz żywy] kmieci z Gowarzewa (WR 1 nr 1391); 1435 tenże Mik. Białek z S. Małych z bratankiem Wojciechem rozgranicza swoje wsie S. Małe i Tomaszewice z wsią Sułowo, → p. 2; 1435-36 tenże w sporze z Jakubem [z S.?] (WR 1 nr 1460, 1575); 1436 tenże zajął kmieciom z Gowarzewa 5 mendli [75 sztuk] bydła (pecora); sąd nakazuje, aby Jan Czech z S.M. jako poręczyciel kmieci zapłacił Mik. Białemu po 1 gr od każdej sztuki, tzn. 1 1/2 grz. bez 2 gr [recte 1 1/2 grz. i 3 gr?] (PZ 13, 103).

1394 Przecław z S. Małych → wyżej: Piotr 1389-91.

1396 Jakub Prusiecki12SzwedaGrzym. 36, na podstawie tej zapiski uznał go za dziedzica części S., wydaje się jednak, że Prusiecki nie posiadał S. prawem dziedz [ze wsi Pruśce w pow. gnieźn.] pozwany z M.S. przez Gerwarda z Wróblewa; Wojtek [Bogaty?] mieszcz. pozn. oddala roszczenia Gerwarda, ponieważ to on trzymał S. w zastawie (Lek. 1 nr 2215).

1396 śwd. [bez imienia] Siekierka (WR 1 nr 194, 312).

1396-99 Staszek (Stanisław) z S. [Małych?, prawdop. syn Mikołaja zabitego ok. 1397]; 1396 tenże w sporze z Piotrem z S. Małych (Lek. 1 nr 2245); 1397 tenże z żoną z S. Małych pozwany przez Piotra z S. Małych o to, że z 6 paniczami (domicelli) i 16 kmieciami napadł na dom Piotra (Lek. 1 nr 2357); 1397, 1399 tenże pozywa wspomn. Piotra o to, że razem z 16 kmieciami napadł na jego dom, [w czasie napadu] został zabity ojciec Stanisława [Mikołaj?] (Lek. 1 nr 2330, 2510, 2911); 1399 [tenże? – bez imienia] w sporze ze wspomn. Piotrem → niżej.

1396-1427 Bogusław (Bogusz, Boguszek) Siekierka (także Siekirecki lub z S.) [ojciec Jana i Sędziwoja → niżej] (PZ 11, 2): 1396-1427 tenże śwd. (WR 1 nr 31, 415, 504, 540, 631, 647, 808, 1000, 1104; WR 2 nr 693; WR 3 nr 175, 443; PZ 6, 36v; PZ 9, 146); 1420 tenże → p. 2; 1423 tenże → wyżej: Mik. Biały.

1396-1432 Piotr (Piotrek) Siekierka z S. Małych, prawdop. brat Mikołaja, męża Boguchny, ojciec Mikołaja [Białego] z S. Małych → wyżej: 1396-99 tenże z S. w sporach ze Stanisławem z S. [Małych?] → wyżej; 1397, 1401 tenże w sporze z Przechną o 1/3 S. Małych (Lek. nr 2477; KP nr 654); 1399 tenże w sporze ze swymi bratankami (filiastri) [w tym ze wspomn. wyżej Sanisławem?] (Lek. 1 nr 3079); 1399-1401 tenże w sporach z Boguchną wd. po Mikołaju z S. → niżej: Boguchna; 1399 tenże w sporze z Borysławem ze Strzeszyna (Lek. 1 nr 3020); 1399-1422 [tenże?, nie wiadomo, czy zawsze ta sama osoba, w grę wchodzi jeszcze Piotr z M.S. 1399-1401] śwd. (WR 1 nr 70, 86, 370, 415, 471, 501, 642, 819, 1107; WR 2 nr 87, 306, 334; WR 5A nr 54, 222); 1401 tenże zapowiada swoim sąsiadom (granicznikom) swoją dziedzinę [S. Małe?] i Tomaszewice (KP nr 656); 1403 Piotrek Siekierka płaci 2 kary po 3 grz. komandorowi [joan.] pozn., ponieważ szkodził jego poddanym [zapewne w → Rawowicach] i zajął jego las (wrzucił się w zapust; KP nr 1539-1542); 1403 temuż sąd przydziela woźnego, aby dokonał wizji na gran. wsi S. [Małe?] i Rawowice, gdzie ludzie komandora podorali jego role (KP nr 1495); 1403 tenże w sporach z Jakuszem Jadem [z Wilczyna, podsędkiem kal. (UDR I/1 s. 119)] o to, że syn Piotrka [Mikołaj?] ranił Jakusza, gdy Piotrek najechał gwałtownie na dziedzinę komandora [Rawowice], a także o złe słowa, o które Jakusz pozywał Piotrka i jego syna Mikołaja13Zapiska KP nr 1513, ma niejasną budowę gramatyczną; przyjmujemy, że podmiotem w tym zdaniu jest Piotrek i jego syn Mikołaj (oba imiona występują w mianowniku), tym bardziej, że w in. zapiskach dot. tego samego sporu obok ojca Piotra występuje syn Mikołaj (WR 1 nr 729; KP nr 1513); 1404 śwd. Piotrek z S. Małych (WR 3 nr 231); 1405 tenże toczy proces z Adamem Gowarzewskim o Tomaszewice (KP nr 2272); 1412 [tenże?] → niżej: Marcin duchowny; 1422 tenże Piotr w sporze z Janem zagrodnikiem z Gowarzewa (PZ 7, 52); 1429 temuż sąd przysądza 1/4 Tomaszewic, o które toczył proces z Janem z Gowarzewa; pierwotnie sąd przysądził te dobra Janowi, lecz ten w oznaczonym czasie nie zapłacił należnych pieniędzy (PZ 10 k. 182v, 188v; PZ 11, 17v); 1432 tenże w sporze z Bartkiem kmieciem z Gowarzewa (PZ 11, 105).

1396-1432 Mik. Siekierka zw. Sirniak (Sirznak, Syrmak, Syrnak, Szdrznak, Szyrmak, Szirznak), ojciec Wincentego (WR 3 nr 738): 1396 (kop. 1431) Mikołaj z S.u.e. [tzn. S.W.] zapisuje żonie Szanawie (tu nazwana Stawianą) 40 grz. [wiana?] na swej części wsi S. (Wp. 6 nr 349); 1398 tenże pozwany przez Mik. Strzeszka [jako kan. gnieźn] o gwałty dokonane w Sułowie [wieś kapituły gnieźn.]; Szanawa odpiera te roszczenia, ale [mimo to] zarówno Mik. Żydowski [z Żydowa k. Obornik?], jak i Mik. Strzeszek, gdziekolwiek go znajdą, mają prawo zatrzymać go i doprowadzić do „grodztwa”, aby tam był osądzony; Szanawa Mikołajowa Siekierczyna ma dowieść przy pomocy świadków, że gdy sołtys [w Sułowie?] został okradziony i zabity, to łupy nie zostały przyniesione do jej domu (Lek. 1 nr 2600, 2663, 2665; WR 1 nr 383); 1399 tenże Mik. Siekierka w sporze z Chwałem Gołanieckim [z Gołańczy, pow. kcyn.]; spór dot. spalenia Kostrzyna (Lek. 1 nr 3118); 1400 tenże z sporze z Jakuszem Gwiazdowskim (KP nr 494); 1401 tenże zapowiada swym sąsiadom swą dziedzinę M.S. (KP nr 721); 1420 tenże → p. 2; 1421 tenże w sporze z Przechną z Lubosiny [rodem z S.?, → niżej] o 10 grz. poręki, a jego ż. Szanawa ma Przechnie spłacić dług (PZ 6, 122; PZ 7, 13); 1423 tenże → niżej: Mieszkańcy; 1423 tenże [Mik.] Sirniak brat cioteczny (frater amitalis) Czasława, Wierzbięty, Bartłomieja i Jana [z Grabowca k. Kórnika]14Wg KR 3, 108, posiadacze wsi Grabowiec k. Kórnika byli h. Wczele, podobnie jak część posiadaczy S. Dowodnie herb taki mieli potomkowie Winc. Świączka z drugiej połowy XVI w., nie znamy jednak powiązań między linią Sirniaków a linią Świączków, → tablice genealogiczne (WR 2 nr 739); 1428-30 tenże (PZ 10 k. 72v, 178v; PZ 11, 23v); 1431-32 tenże toczy spór z Janem pleb. w S. o 16 gr należności: dla udokumentowania, że jego posiadłość jest obciążona oprawą ż. Szanawy przytacza przyw. dot. tej oprawy z 1396 → wyżej (AC 2 nr 1023, 1031); 1432 tenże śwd. (WR 1 nr 1391); 1419, 1432 [tegoż Mikołaja] synowie Wincenty i Mikołaj → niżej.

1396-1418 Mik. Siekierka (albo Siekirzecki, albo z S.) [prawdop. kilka osób o tym imieniu15Wśród niezident. Mikołajów wymieniamy też Mikołaja wiceurzędnika, który występował równocześnie z Mik. Białym i Mik. Sirniakiem, jednakże w znanych nam źródłach obok imienia wiceurzędnika nie znajdujemy określeń Biały ani Sirniak. Mikołaj wiceurzędnik zasiadał w składzie sądu, który wyrokował w sprawach dot. Mik. Białego]: 1396-1418 Mikołaj śwd. (WR 1 nr 196, 332, 357, 415, 491, 637, 819, 998, 1049, 1054; WR 2 nr 340; WR 5A nr 18); 1406-13 Mikołaj śwd. w sądzie kośc. (WR 3 nr 299, 377, 392, 491); 1408-18 Mikołaj wicepodsędek w Poznaniu 1408, 1412-24 i wicepodsędek w Kościanie 1423 (GUrz. nr C 818, 1010, 1013); 1409 Mikołaj w sporze z Mik. Szołdrą (PZ 3, 107v); 1409 Mikołaj z S. śwd. w dok. starosty gen. wlkp. Tomka [z Węgleszyna] (Wp. 7 nr 629); 1411 Mikołaj w sporze z in. Mik. Siekierką [którym?] o 60 grz. ma stawić w sądzie Małgorzatę wd. po Gwiazdowskim [może to jego siostra?] (PZ 3, 145); 1417 Mikołaj dz. S., wg zeznania świadka, nie ukradł 13 sztuk bydła (skot), 4 cieląt i 5 koni z plebańskiego domu [w Spławiu k. Poznania?] (WR 1 nr 920); 1418 Mik. Siekierka naganiony przez Jutę ż. Cherubina sołtysa z Gorszewic [w związku z pełnionym urzędem?] oczyszcza się z zarzutu (WR 1 nr 1019; PZ 5, 103).

1397 Mikołaj z S. (Lek. 1 nr 585, 670); 1397 tenże wspomn. jako zm. mąż Boguchny → niżej; [tenże wspomn. był w 1389 jako brat Katarzyny? → wyżej; tenże prawdop. bratem Piotra z S. Małych 1396-1432 → wyżej; tenże prawdop. ojcem Stanisława 1396-99; tenże bratem (może stryj.?) Borysława Siekierki ze Strzeszyna].

1397-1401 Boguchna wd. po wspomn. wyżej Mikołaju z S., ponownie zamężna Gromanowa, mieszczka pozn. (KP nr 427): 1397-1400 taż w sporach z Mik. Siekierką [Białym] z S. Małych [zabójcą jej męża]: 1397 tejże sąd przysądza 30 grz. [główszczyzny] od wspomn. Mikołaja z S. Małych za zabitego męża [Mikołaja → wyżej] (Lek. 1 nr 2323); 1400 tejże wspomn. Mik. [Biały] ręczy za swego ojca Piotra, że ten nie będzie szkodził w jej posiadłości w S. [Małych] (KP nr 340); 1400 taż w sporze o szkody w zaroślach zwalnia Mikołaja dz. w S. od składania przysięgi (KP nr 279); 1400 tejże wspomn. Mikołaj dowodzi, że jej nie ręczył za Marcina [osoba niezn.] i za Krzywosąda16W tymże 1400 spór z Krzywosądem Sławińskim ze Sławna k. Czarnkowa toczyła Przecława z S., → niżej: przyp. 19 (WR 1 nr 457);

1399-1401 taż Boguchna w sporach ze [swym szwagrem] Piotrem Siekierką z S. Małych [ojcem wspomn. wyżej Mik. Białego]: 1399 tejże wspomn. Piotr z S. [Małych] dowodzi przy pomocy świadków, że zabroniła ona [lub kazała?] (otkaszala) dać 13 grz. z jej posagu [Domaratowi z Iwna i Pierzchna] kaszt. pozn. (WR 1 nr 368); 1399 tejże wspomn. Piotr jako poręczyciel płaci 10 grz. (Lek. 1 nr 2850); 1400 taż w sporze ze wspomn. Piotrkiem domaga się większej części w S. niż posiadał jej mąż; Piotrek dowodzi przy pomocy świadków, że jego bratowa (glos) Boguchna ma pr. tylko do części swego męża, a także że on sam nie siedzi w 1/2 domu nal. do Boguchny i nie pobrał z jej części żyta, oziminy i jarzyny [zboża jarego], natomiast korzysta z 1/2 domu i ze zboża, które mu zostawił synowiec [bratanek = syn Mikołaja czy innego niezn. brata?] (KP nr 467, 468; WR 1 nr 477, 481); 1400 taż, dz. w S. i mieszczka pozn., wygrywa proces ze wspomn. Piotrem o 30 grz. wiana; Piotrek zwalnia ją z płacenia 10 grz. za szkody zrobione w zaroślach w S. (Kowalewicz nr 23 – zapiska niejasna; KP nr 154, 217); 1400 taż w sporze z Piotrkiem dz. w S. o zboże jare (pro frumentis annone wlgariter jerzini; KP nr 293); 1401 taż w sporze z Piotrkiem z S. o 30 grz. (KP nr 513); 1401 tejże Piotrek Siekierka dowodzi przy pomocy świadków, że zapłacił za nią i jej męża Mikołaja dług 2 grz. i 6 sk., a ona dowodzi, że nie spowodowała szkody wysokości 2 grz. (nie podała się we szkodę; WR 1 nr 492, 493); 1401 wyrok sądu polubownego: Piotrek ma zapłacić Boguchnie 10 grz. i wszystkie spory między nimi mają wygasnąć (KP nr 722).

1397-1421 Przechna z S. [prawdop. rodem z S., później ż. Piotra Wilka z → Lubosiny; może ident. z Przecławą z S. → niżej]: 1397, 1401 taż w sporze z Pietraszem [Piotrem z S. Małych, → wyżej], w 1401 o 1/3 S. Małych (Lek. 1 nr 2477; KP nr 654); 1403 taż pozywa Olbrachta komandora joan. pozn. z powodu usypania nieprawnie kopców na jej dziedzinie [przy gran. z wsią Rawowice nal. do komandora] (KP nr 1561); 1408 taż w sporze z komandorem dowodzi przy pomocy świadków, że ma w S. osobne dziedzictwo oprócz dziedzictwa Piotrka [z S.]; Stan. Lubicki jako pełnomocnik komandora ma wysłuchać jej świadków w sprawie kopców na gran. między S. a Rawowicami, natomiast odmawia wysłuchania świadków w sprawie odrębnej dziedziny nal. do Przechny w S. (WR 1 nr 642; ZSW nr 1225; PZ 3, 104); 1421 taż Przechna z Lubosiny toczy spór z Mik. Sirniakiem z S. → wyżej.

1397-1428 Marcin duchowny, syn Drogosławy, brat Tomisława [równocześnie (1402) występował w S. również in. Marcin z ż. Hanką, → niżej] → p. 6: 1397 tenże wikariusz wieczysty [w kat. pozn.?] i dz. w S., śwd. (WR 1 nr 338); 1401 tenże pleb. w Wyskoci w sporze z Mirosławem (→ wyżej) z S. i z Zofią z S. → niżej; 1409-10 tenże → niżej: Drogosława; 1412 tenże z bratem Tomisławem toczą spór z Piotrem Siekierką [którym?] o 17 grz. (PZ 3, 169v); 1416 tenże z bratem Tomisławem z S. ma w obecności woźnego dokonać ujazdu gran. swej posiadłości i zrobić znaki na drzewach [nie wiadomo, o jaką gran. tu chodzi] (WR 1 nr 907); 1420 [tenże?] → p. 2; 1423 tenże [omyłkowo nazwany Maciejem] pleb. w Goniębicach → niżej: Mieszkańcy.

1397?, 1399-1430 Piotr (Piotrek) Siekierka (Siekirski, Siekirecki, Siekierecki) [który się przeniósł do pow. kośc.17Przyjmujemy, że Piotr żupca sądowy był ident. z Piotrem, który działał na terenie pow. kośc. i miał żonę Femkę z → Grunowa] wicepodsędek w Poznaniu 1408-12 i w Kościanie 1411-19 (GUrz. nr C 814, 1011): 1397-98 [tenże?] Piotrek z S. w sporze ze Stanisławem synem Jada [Mac. Jada z → Bądlina?; wśród ss. Jakusza Jada z → Sędzin Stanisław jest niezn.] (Lek. 1 nr 2344, 2377, 2598); 1399 tenże z M.S. toczy spór z Borysławem Siekierką (Lek. 1 nr 3020); 1400-04 tenże śwd. (WR 3 nr 113, 175, 243); 1403 tenże Piotrek Siekierka ręczy za Sędziwoja ze wsi Manieczki (KP nr 1506); 1404 Piotrek Siekierecki śwd. (WR 3 nr 234); 1405-10 tenże wypełnia różne funkcje związane z pełnionymi urzędami (ZSW nr 935; WR 1 nr 631; BR 628 nr 38); 1407-24 [tenże?] śwd. (WR 2 nr 978; WR 3 nr 338, 377, 380, 392, 491, 531); 1415 woźny oznajmia, że tenże Pietrasz Siekierka naganiony przez Bawora [Wyskotę] z Krzemieniewa oczyścił się przed sądem (Koz.Nieznane nr 7); 1415 tenże Pietrasz Siekierka toczy spór ze Zbyszką z → Karmina o to, że jej syn Dziersław [znany później jako Karniński, Chełkowski lub Leszczyński] wyciął w jego lesie [nazwa lasu nieczytelna, a miejscowość nie wymieniona] ponad 150 różnych drzew (KoścZ 4, 142v, dawniej k. 39v); 1416 tenże toczy spór z Zofią18Zofia, znana od 1404/05 jako wd. po Bernardzie Grunowskim, była może siostrą Piotra Siekierki z Grunowa; możliwe również, że ta sama Zofia w 1401 wraz ze swym mężem [imienia brak] pisała się z S. → niżej wd. po Bernardzie Grunowskim, która płaci mu 3 grz. kary i tyleż sądowi (KoścZ 4, 199, dawniej k. 96v); 1419 temuż Pietraszowi Siekierce Materna [z Osieka k. Kościana] dowodzi, że mu nie ręczył za opata [cyst.] z Obry (WR 3 nr 735); 1420 tenże Pietrasz Siekierka uczestniczy w sporach o podział → Grunowa; sąd potwierdza pr. Femki ż. tegoż Piotra Siekierki do 1/3 Grunowa, którą posiada Biechna Stokłoszyna; Bartłomiej Grunowski [brat Biechny] ma pr. posiadać tę cz. tak długo, dopóki Femka nie wykupi jej za 6 grz. (KoścZ 6 k. 6v, 228v); 1421 tegoż ż. Femka pozwana przez Janusza Sulewskiego o cz. Sienna (WR 3 nr 861); 1421-22 wspomn. Femka toczy spór z Bartłomiejem Grunowskim (KoścZ 11, 165; KoścZ 7, 21v – tu, zapewne omyłkowo, nazwana Fronką); 1421 tenże Piotr Siekierka dowodzi przy pomocy świadków, że Janusz Nietąszkowski [z Nietąszkowa k. Śmigla] zabrał mu jelenia, którego on gonił ze swoimi psami (WR 3 nr 905); 1423 tenże → niżej: Mieszkańcy; 1423, 1427 tenże Piotrek Siekierka z Grunowa śwd. (WR 3 nr 971, 984, 1418); 1423 [tenże?] ojcem Jakuba → niżej; 1430 tenże Piotr Siekierka (KoścZ 9, 269); [po 1439] zm. Piotr z S. [i z Grunowa?] wpisany do nekrologu lub. (MPHn. 9/2, 93).

1399-1400 Piotr syn Sieciesława z S., śwd. [może ident. z Piotrem Pytką z S. Małych lub z którymś innym Piotrem z S.?; ma brata stryj. Mikołaja (którego?)] (WR 1 nr 460; WR 2 nr 86).

1399, 1401 Piotr (Piotrek) Siekierka z M.S., śwd. [może ident. z Piotrem, który się przeniósł do Grunowa? → wyżej] (Lek. 1 nr 3020; WR 1 nr 709).

1400 Przecława [z S.?, ident. z Przechną? → wyżej] w sporze z żoną Mik. Siekierki [zw. Sirniak?; zapiska niejasna] (Kowalewicz nr 15); 1400 taż w sporze z Krzywosądem Sławińskim19Zapewne ten sam Krzywosąd wspomn. był w sporach Mikołaja z S. Małych z Boguchną → wyżej [ze Sławna k. Czarnkowa] o 1/3 S. (KP nr 99).

1401 Zofia z S.20O niej też → przyp. 18 ze swym mężem [imienia brak; może to Bernard Grunowski? → przyp. 18] w sporze z Marcinem [Siekierką] pleb. w Wyskoci (KP nr 751).

1401-27 Jakusz (Jakub) Siekierka [z S. Małych] (WR 1 nr 1245, 1246): 1401, 1408, 1421, 1426 tenże śwd. (WR 3 nr 175, 380; WR 2 nr 694, 827); 1406 tenże w sporze z Bodzętą Komornickim w sprawie zabicia poddanych [czyich?] (KP nr 2648); 1423 tenże w sporze z Janem Gowarzewskim o 7 ran (PZ 7, 85); 1423 tenże z S. Małych w sporze ze Stanisławem z Gowarzewa [i jego poddanymi] kmieciem Wojciechem i opatrznym Janem (PZ 7 k. 117, 123); 1423 [tenże?] syn Piotra [którego?], śwd. (WR 2 nr 739, 745); 1435-36 tenże21W zapisce z 1436 (WR 1 nr 1460) jako przeciwnik Mik. Białego wystąpił Jakub familiaris Jana Komornickiego, najpewniej tożsamy z Jakubem z S w sporze z Mik. Siekierką Białym 1493-1436 [z S. Małych, → wyżej] (WR 1 nr 1460, 1575).

1402 Marcin z S. z ż. Hanką w sporze z Wojciechem z Sokolnik [których?] o 1 grz. szer. gr oraz o 1/2 grz. (KP nr 933); 1420 [tenże?] → p. 2.

1405-25 Jan Siekierka śwd. [przynajmniej 2 osoby o tym imieniu] (WR 2 nr 730; WR 3 nr 268; Wp. 5 nr 343, 358, 369, 383, 421); 1420 wd. po Janie z ss. [imion brak] → p. 2.

1405-28 Piotr Pytka z S. Małych: 1405 woźny zapowiada jego gaje i zarośla w tej wsi (KP nr 2396); 1416 tenże w sporze z Wichną z Wydzierzewic [pow. pyzdr.] (PZ 4, 154); 1428 Śmichna dz. w S., ż. tegoż Piotra Pytki, daje kościołowi Ś. Jadwigi w S. 6 1/2 grz. oraz 16 gr ze swej oprawy 20 grz., zapisanej jej przez męża (ACC 11, 46v).

1408-28 Tomisław Siekierka, Siekirecki z M.S.22Tomisław zawsze pisał się z S.W., a tylko raz, w 1426, prawdop. przez pomyłkę został określony jako Tomisław z S. Małych (ACC 9, 10), co zostało powtórzone w Wp. 5 nr 374 (reg.); cytowany tu dok. dot. jego sporu z Mik. Siekierką Białym (→ wyżej), brat Marcina duchownego, syn Drogosławy [ident. z Tomkiem? → niżej]: 1408, 1414 tenże śwd. (WR 1 nr 392, 642, 898); 1409 tenże → niżej: Drogosława; 1412, 1416 tenże → wyżej: Marcin duchowny; 1423 temuż opatrzny Mirek z Tanieborza dowodzi przy pomocy świadków, że Tomisław wziął mu konie od niego kupione (WR 1 nr 1161); 1423-26 tenże w sporach z Mik. Białym z S. Małych o zwrot zaciągniętego przez niego długu i o role oraz 3 łąki, → wyżej: Mik. Siekierka Biały (1393-1436); 1427 tenże mąż Katarzyny (PZ 9, 41); 1426 tenże śwd. (WR 2 nr 802); 1428 tenże pozwany przez Szczepana (Stephanus) kapłana z Kostrzyna o zwrot 2 grz. długu (ACC 11, 33); 1453 tegoż c. Dorota → niżej.

1409-10 Drogosława z S.: 1409 taż z [ss.] Marcinem [duchownym] i Tomisławem z S.M. toczy spór z Mik. Szołdrą (PZ 3, 107); 1410 taż wraz z synem Marcinem toczą proces z Włostem z Konarzewa i Szlachcina [w pow. pyzdr.] o spadek po zm. Pawle Sroff (Groff?) scholastyku lubuskim [bracie Włosta]23W materiałach SHG znajdujemy potwierdzenie, że Paweł scholastyk lubuski pisał się ze Szlachcina (Wp. 5 nr 40), natomiast nie wiadomo, na jakiej podstawie Włost z tejże wsi (prawdop. brat scholastyka) pisał się też z Konarzewa (PZ 3, 81v). Tenże scholastyk zw. był też Soso (lub Goso albo Gosso) i występuje w l. 1386-1403 (Wp. 7 nr 420; Wp. 11 indeks, s. 404-405) (PZ 3 k. 81, 118, 119, 121; ZSW nr 1381).

1419-66 Winc. Sikora Siekirecki z S.M., 1432-66 Mikołaj brat Winc. Sikory, raz również nazwany Sikora, ss. Mik. Sirniaka, a ponadto 1435 Wacław Siekierka śwd., nazwany [może niesłusznie?] synem Mik. Sirniaka24Identyfikacja synów Mik. Sirniaka nie jest pewna. Zachodzi podejrzenie, że równocześnie żyło w S. dwóch Wincentych, lecz rozróżnienie, które zapiski odnoszą się do syna Sirniaka, nie zawsze jest możliwe. Wincenty (przyjmujemy, że to dotyczy Sirniaka) wymieniany był czasem jako brat Mikołaja. Brak bezpośrednich informacji o tym, że Mik. Sirniak miał syna Mikołaja, lecz w 1435 urywa się działalność Mikołaja ojca, przyjmujemy więc, że wszystkie wzmianki o Mikołaju, który występował wspólnie z Wincentym, oraz późniejsze informacje z lat po 1450 odnoszą się do jego syna. Nie mamy pewności, czy Wacław Siekierka, śwd. w 1435, słusznie nazwany został synem Sirniaka (WR 1 nr 1575), ponieważ równocześnie żył w S. Małych Wincenty syn Mik. Białego. Siostrą Mikołaja i Wincentego, a więc również c. Mik. Sirniaka starszego, była prawdop. Jachna ż. Jana Czecha z S. → niżej:

1419-43 [tenże?] Wincenty śwd. (WR 1 nr 1391, 1539, 1551, 1634, 1635; WR 3 nr 738); 1432 tenże Mikołaj, śwd. (WR 1 nr 1391, 1539, 1575); 1435 [ciż?] Mikołaj i Wincenty z S.M. toczą spory z Wincentym z Łowęcina (PZ 13, 42v); 1436 [tenże?] Mikołaj (wymieniony razem z Wincentym) → p. 2; 1438 [tenże?] Mikołaj śwd. (WR 1 nr 1624); 1446 [tenże?] Wicenty → niżej: Jan Jarosławski; [po 1450, może 1464?] tenże oraz Jachna ż. Jana Czecha z dziećmi Piotrem, Katarzyną panna i Anną ż. Mac. Naramka ze Złotnik [niezident.] sprzedają [nie wiadomo komu, zapiska niedokończona] cz. majątku po matce, tzn. 2 siedliska (area) z rolami w M.S. za 24 grz. (PG 6, 199, dawniej k. 207v); 1453 tenże Mikołaj brat stryjeczny rodz. Doroty, c. Tomisława Siekierzeckiego → niżej; [1462?] tenże Mikołaj oraz Piotr zw. Czech zobowiązują się zapłacić Mik. Tomickiemu chorążemu pozn. 7 grz. (PG 6, 287, dawniej k. 145v); 1463 [tenże?] Wincenty posiada cz. S. → niżej: Jan Kątny; 1464 tenże Mik. Sirniak z M.S. → niżej: Piotr Czech (1464-85); 1466 ciż Mik. Sirniak i Wincenty z S. Małych → p. 5.

1420 Dorota (Dochna) Siekirzecka [siostra Piotra Grabianowskiego; prawdop. ż. jednego z Siekierków] pozwana przez Macieja syna [Mik. Błociszewskiego] sędziego [pozn.] dowodzi przy pomocy świadków, że od 10 lat nic nie posiada w Grabianowie (które jej brat sprzedał), nie miała tam majątku po matce i nic jej nie wypłacono (WR 3 nr 780).

1420 Niczek z S. [może ident. z Mikołajem bratem Winc. Sikory?→ wyżej] → p. 2.

1420, 1424 Tomek (Tomasz) dz. w S. [czy ident. z Tomisławem?, → wyżej]: 1420 tenże → p. 2; 1424 tenże śwd. (Wp. 5 nr 401).

1420-32 Andrzej syn Piotra [którego?] z S.: 1420 tenże → p. 2; 1432 tenże śwd. (WR 1 nr 1391); 1436 tegoż żona [zapewne już wd., bez imienia] z dziećmi → p. 2.

1420-36 Dziersław z M.Z.25Może ident. z Dzierżkiem synem zabitego Pietrasza i Jachny (wd. w 1394) albo z Dziersławem ze Strzeszyna (→ przyp. 10): 1420, 1436 tenże → p. 2; 1423 tenże → niżej: Mieszkańcy; 1423 tenże śwd. (WR 1 nr 1156).

1423-35 Mik. Walek dz. w S. Małych: 1423 (kop. 1488/92) tenże → Siekierki Małe, p. 3: Mieszkańcy; 1435 tenże oraz Wincenty z S. Małych toczą spór z in. Siekierkami: [Mik.] Sirniakiem, Janem Białym i in. w sprawie poręki (ACC 19, 181 – zapiska nieczytelna).

1423-35 Wacław z S. syn Mik. [Białego z S. Małych] (PZ 11, 9): 1423 [tenże?] śwd. (WR 2 nr 731); [1428?] tenże w sporze z klaryskami z Gniezna (PZ 10, 73); 1435 [tenże czy in.?] Wacław nazwany [może omyłkowo?] synem Sirniaka (WR 1 nr 1575, → przyp. 24).

1426-38 Wojc. Siekierka: 1426, 1438 tenże śwd. (WR 1 nr 1227, 1624); 1435 tenże jest bratankiem Mik. Białka [Białego] z S. Małych i bierze udział w rozgraniczeniu S. Małych → p. 2; 1438 [tenże?] z tytułem „discretus” prezentowany przez Jana Łowęckiego [prawdop. teścia Mik. Białego z S. Małych, → wyżej] na pleb. w Swarzędzu (ACC 24, 155).

1432-46 Jan [może 2 osoby o tym imieniu?] i 1432-46 Sędziwój, ss. Bogusława: 1432, 1435 ciż świadkowie (WR 1 nr 1391, 1575); 1434, 1443 Jan Siekirecki z S. (PZ 12, 122v; WR 1 nr 1634, 1635); 1434 Jan z S. w sporze ze Święchną z Gowarzewa i jej synem Janem (PZ 12, 122v); 1436 Jan → p. 2; 1446 Jan i Sędziwój bracia sprzedają swą cz. S. → niżej: Jan Jarosławski; 1466, 1481 wzmianki o [zm.] Sędziwoju z S. jako ojcu Jana Sędziwojka → niżej: Mik. Białek, → niżej: Paweł Zdziechowski, a także 1466 jako ojcu Stanisława i Mikołaja26Potomkiem tego Sędziwoja (nie wiadomo: synem czy wnukiem) był zapewne Szczepan Sędziwój Siekierzecki 1498-1531 → p. 5.

1432-1449 Jasiek z S. [czy ident. z Janem? → wyżej]: 1432, 1435 tenże śwd. (WR 1 nr 1539, 1575); 1449 tenże Jasiek z M.S. zapisuje ż. Elżbiecie po 7 grz. posagu i wiana na swej cz. M.S. (PG 3, 97).

1435 Wincenty z S. Małych → wyżej: Mik. Walek (ACC 19, 181).

1435 Zofia wd. z M.S. [ident. z Zofią z 1401?, → wyżej i przyp. 18] toczy spór z Mikołajem wicekustoszem kat. pozn. [może z tzw. Mikołajem Sculteti (synem sołtysa; Wp. 9 nr 1357)?] o 1 1/2 grz. czynszu zapisanego na wsi Sokolniki27W sąsiedztwie wsi S. znajdowały się 2 wsie o nazwie Sokolniki, obecne Sokolniki Drzązgowskie i obecne Sokolniki Gwiazdowskie. Jak się wydaje, posiadacze S. mieli kontakty z posiadaczami innych, dalszych Sokolnik k. Kłecka. Nie wiadomo, na których Sokolnikach zapisany był czynsz, o który toczono spór (ACC 19, 101v).

1435 spory szlachty z S.M. i z S. Małych z kapłanem Jakubem w S. → p. 5.

1435 Jan Biały z S. [może syn Mik. Białego 1393-1436 → wyżej] bierze udział w sporze z in. Siekierkami o porękę (ACC 19, 181, zapiska trudno czytelna).

1435-36 Jan Czech z S.M.: 1435 tenże występuje w imieniu braci28KR 11, 111, uważał go za Poraja-Różyca (→ uwagi na wstępie p. 3), a jako jego brata wymienił tylko Mikołaja, natomiast cytowane przez KR źródło wymienia Mikołaja, Dziersława, Jana Bogusławowica, [in.?] Mikołaja, Wincentego, Bernarda i in., a także żonę [zm.?] Andrzeja z dziećmi. Prawdop. Jan Czech był szwagrem, a nie bratem wymienionych tu Siekierków → przyp 24. Część Czechowska w S.W. → p. 2 → p. 2; 1464 [wd. po nim] Jachna i syn Piotr Czech → niżej.

1436-38, 1463-64 Bernard Siekirecki z S.29Może ident. z Burchardem z → Grunowa (imiona Bernard i Burchard bywały w źródłach mylone), prawdop. synem Piotra Siekierki i Femki: 1436 tenże → p. 2; 1438 tenże śwd. (WR 1 nr 1624); 1463 tenże posiada cz. M.S. → niżej: Jan Kątny; 1464 tenże toczy spór z Zachariaszem z Kąsinowa [w haśle → Kąsinowo Zachariasz wymieniany do 1452] (PZ 18, 27); 1472 Beata wd. po tymże Bernardzie oraz syn Mikołaj (ACC 53, 102); 1494 [tegoż?] c. Katarzyna → niżej.

1446 Jan Jarosławski [z Jarosławek? albo z Jarosławca k. Stęszewa? lub k. Środy?] kupuje części S.: od braci Jana i Sędziwoja [ss. Bogusława] za 40 grz. i od Wincentego [syna Sirniaka?] 1/2 jego części za 30 grz., a następnie na 1/2 z 1/3 S. zapisuje po 30 grz. posagu i wiana ż. Katarzynie30Po tej transakcji Jan Jarosławski więcej pod tym nazwiskiem w S. nie występuje (PG 2 k. 154v, 157v, 160).

1449 Wojciech i Maciej bracia rodzeni niedz. [nie wiadomo, kto był ich ojcem] z S. Małych sprzedają Mikołajowi niegdyś ze Starołęki Wielkiej 1/2 S. Małych i 1/2 Tomaszewic za 220 grz. (PG 3, 58).

1449 Mikołaj niegdyś ze Starołęki Wielkiej → wyżej [później w S.M. nie występuje, ale też → przyp. 36].

1452 Świączek z S. [może ident. z Mik. Świączkiem 1468-72, → niżej], → p. 5.

1453 Dorota c. Tomisława Siekierzeckiego z M.S., ż. Ninogniewa z Sokolnik [których?] na mocy wyroku sąd. ustępuje ze swojej cz. w M.S na rzecz Mik. Sirniaka, swego brata stryj. rodzonego (PZ 17, 158v).

1463 Jan Kątny z S. Małych sprzedaje Jakubowi synowi Mikołaja niegdyś Trąmpczyńskiego cz. w M.S., leżącą między częściami Wincentego i Bernarda (PG 6, 109v).

1463-77 Jakub Siekirzecki: 1463 tenże syn Mikołaja niegdyś Trąmpczyńskiego31Mik. Trąmpczyński pojawił się w → Łowęcinie k. Swarzędza w 1448 (w haśle → Łowęcin nazwany Tramszyńskim) i prowadził spory ze [swym szwagrem?, → niżej] Maciejem z Sokolnik w pow. gnieźn. [prawdop. chodzi tu o Sokolniki k. Kłecka, a nie bliżej położone Sokolniki k. Kostrzyna, obecnie Sokolniki Gwiazdowskie]. W SHG, w materiałach dot. wsi Trąbczyn w pow. kon., brak wiadomości o tym Mikołaju i jego synu Jakubie → wyżej; 1464 tenże zapisuje ż. Barbarze po 25 grz. posagu i wiana na swej cz. M.S. (PG 7, 259); 1466 tenże [wymieniony dwukrotnie?32W cytowanym akcie (ACC 45, 8) wymieniono Jakuba Trąmpczyńskiego i Jakuba syna Mikołaja. Nie wiadomo, czy chodzi tu o 2 osoby, czy omyłkowo wymieniono Jakuba dwukrotnie (Jakub Trąmpczyński był synem Mikołaja)] w akcie dot. sporu o pr. patronatu → p. 5; 1470 tenże pozwany przez [swą siostrę] Elżbietę z S. (→ niżej) o 3 wiard., które miał jej zapłacić na podstawie wyroku sądu polubownego, jako wynik podziału kosztów poniesionych w związku z nałożonymi na nich karami ziemskimi; na wniosek Jakuba sprawę przenosi się do sądu świeckiego (AC 2 nr 1331); 1471 tenże dz. w S. zapisuje swej [drugiej?] ż. Jadwidze po 25 grz. posagu i wiana na cz. S. (PG 8, 105); 1472 tenże z M.S. nazwany niegdyś Grabowieckim33Na podstawie materiałów SHG nie udało się wyjaśnić, na jakiej podstawie zapisano go jako niegdyś Grabowieckiego, ma zapłacić 1/2 z 600 grz. Agnieszce z M.S. wd. po Wincentym [którym?] (PG 57, 137); 1477 tenże Jakub Siekirecki z M.S. sprzedaje Pawłowi Zdziechowskiemu swą cz. M.S. za 30 grz. (PG 9, 84v); 1480 tenże wspomn. jako zm., brat wspomn. Elżbiety (PG 9, 124v); tegoż siostry → niżej: Elżbieta i Barbara 1470-80.

1464 Mikołaj [który?] stryj i jego bratanek Tomasz z S. toczą spór z Jadwigą ż. Szczepana (Stephanus) sołtysa w Czerleninku (PZ 18, 30v); 1466 [tenże?] Mikołaj i Stanisław ss. Sędziwoja z M.S. → p. 5; 1497 [tenże?] Mikołaj posiada cz. S. Małych → niżej: Jan Gwiazdowski.

1464-85 Piotr Czech34KR 11, 124, sugerował, że Piotr Czech z S. był ident. z Piotrem Czechem, który w 1441 pisał się z Unisławia k. Koźmina w pow. pyzdr. (PyZ 9, 7). Wydaje się to mało prawdop., a przydomek Czech był dość pospolity syn Jana Czecha i Jachny w M.S.: 1464 tenże z matką Jachną pozwany przez swego poręczyciela Mik. Sirniaka (1432-66) o 7 grz. i 1 fl., które Piotr i Jachna byli winni Jadwidze i Barbarze cc. zm. Macieja z Sokolnik [k. Kłecka w pow. gnieźn.?] (PZ 18, 40-40v); 1468 temuż [Piotr Świdwa z Szamotuł] star. [gen. wlkp.] na mocy swej władzy starościńskiej wyznacza karę umowną 100 grz., ponieważ nie zachował on nakazanego spokoju w kontaktach z Mikołajem [Białkiem?] z S. Małych i jego ludźmi, a także dlatego, że nie stawił się w sądzie, lekceważąc polecenie starosty (PG 57, 16); 1485 tenże w sporze z Mac. Komornickim [z Komornik k. Kostrzyna] (PZ 21, 18v); 1489 cz. Czechowska w S. → niżej: Wojc. Sirniak 1475-99.

1466-87 Stan. Siekirzecki [h. Topór?, tak jak jego wnuk Bartłomiej, → p. 6; może ident. ze Stanisławem synem Sędziwoja? → p. 5]: 1466 [tenże?] brat Mikołaja, syn Sędziwoja → p. 5; 1476 tenże zapisuje ż. Zofii [h. Nałęcz? – tak wynika z wywodu wspomn. wnuka Bartłomieja] po 20 grz. posagu i wiana na swej cz. w M.S. (PG 9, 41v); 1485 tenże brat Anny ż. Pawła Zdziechowskiego → niżej; 1487 tenże z ż. Zofią kwituje odbiór 7 grz. od wspomn. Pawła (PZ 21, 91v); 1515 tegoż syn Łukasz → niżej.

1466-97 Mik. Sędziwojek syn Sędziwoja: 1466 tenże → p. 5, 1468 tenże → niżej: Mik. Białek, 1497 tenże → niżej: Jan Gwiazdowski.

1468-72 Mik. Świączek z S. Małych [może ident. ze Świączkiem z 1452?]: 1468 tenże w sporach z Mik. Białkiem z S. Małych: w ciągu 2 l. mają oni dokonać podziału i wymierzyć role w S. Małych, w Tomaszewicach i w cz. lasu Gniewiczyn; tenże Świączek ma zapłacić Mik. Białkowi ze swego 1/2 ł. w S. Małych 1/2 grz. na Szczodry Dzień 2 tygodnie po Bożym Narodzeniu [tzn. na Trzech Króli, 6 I 1469] i 1 1/2 grz. na ś. Michała [29 IX 1469] na poczet długu 8 grz.; wszystkie inne sporne sprawy między nimi mają być umorzone (PG 57, 23v); 1471 tenże pozwany przez Mik. Białka o to, że napadł na jego dom wraz z 6 szlachcicami i 12 osobami niższego stanu (PG 57, 110v); 1472 sąd polubowny postanawia, że wszystkie spory między nimi mają być umorzone, a tenże z synem Wincentym mają zapłacić Mik. Białkowi 7 grz. (PG 57, 111).

1468-1501 Mik. Białek Siekirzecki z S. Małych [może wnuk Mik. Białego po jednym z jego synów?]: 1468 tenże ręczy za Jana syna Sędziwoja z M.S., że zapłaci on 3 grz. Maciejowi z Sokolnik (PG 57, 23v); 1468-72 tenże w sporach z Mik. Świączkiem z S. Małych → wyżej: Mik. Świączek; 1481 tenże w sporze z Klemensem Skoraczewskim komandorem joan. [może w sprawie gran. z wsią Rawowice] (PZ 20, 123); 1485 [tenże?] w sporze z Piotrem synem zm. Marcina z S. Małych (PZ 21, 28v); 1493 tenże → p. 2; 1497 (wzm. z 1501) tenże ze swych części w S. Małych i Tomaszewicach płaci karę Andrzejowi Gowarzewskiemu (PZ 23, 19); 1504-09 wd. po tymże Anna Wyganowska: 1504 taż pozwana przez Barbarę Siekierecką ż. Jana Imieleńskiego [→ niżej: Winc. Świączek, pod 1513] o pr. bliższości do jej dóbr; Wyganowska przedstawia swój dok. oprawny z 1497, opiewający na 80 grz. zapisanych na S. Małych i Tomaszewicach (PG 64, 19v); 1504 [taż?] → p. 5; 1508 taż sprzedaje Winc. Świączkowi Siekiereckiemu swą oprawę zapisaną jej przez męża na S. Małych i Tomaszewicach za 80 grz. (PG 14 s. 30; PG 66 k. 95v, 155); 1509 taż Anna Siekierecka nabywa w dożywocie od Mik. Kamblana z Wszołowa kaszt. krzyw. 3 ł. os. i 1 ł. opust. we wsi Grudzielec w pow. kal. za 44 grz. (PG 14, 79); 1513 tenże Mik. Białek wspomn. jako zm. → niżej: Winc. Świączek.

1470-80 Elżbieta i 1470-75 Barbara z S., siostry Jakuba [a więc cc. Mik. Trąmpczyńskiego, → wyżej: Jakub]: 1470 taż Elżbieta → wyżej: Jakub; 1475 taż Elżbieta z M.S., ż. Piotra Staręskiego, i taż Barbara ż. Macieja niegdyś Sokolnickiego [prawdop. z Sokolnik k. Kłecka w pow. gnieźn.] posiadają części w M.S.; Tomasz dz. w → Konotopi otrzymuje wwiązanie w obie te części, w każdą na sumę 12 grz. (PZ 20, 18v); 1480 taż Elżbieta ze swymi siostrzeńcami z Sokolnik [ss. Barbary i Macieja] sprzedaje za 90 grz. Wojciechowi z M.S. części w S., odziedziczone po zm. bracie Jakubie Trąmpczyńskim (PG 9, 124v).

1470 dziedzice M.S. zalegają z podatkiem (PG 57, 90v).

1472-1517 Winc. Świączek (czasem Zwiączek) Siekirzecki (Siekierecki, Siekierzecki)35Wincenty używał od 1483 przezwiska Świączek, podobnie jak jego ojciec. Przyjmujemy, że Wincenty, wcześniej występujący bez tego przydomka, to ta sama osoba syn Mik. Świączka, h. Szachownica [Wczele]: 1472 tenże → wyżej: Mik. Świączek; 1483 tenże zapisuje szl. pannie Dorocie ze Starołęki Wielkiej36Czynsz zapisany osobie pochodzącej ze Starołęki Wielkiej może być śladem transakcji zawartej w 1449, → wyżej: Wojciech i Maciej 1449, mieszkającej w Stęszewie, czynsz dożywotni 1 grz. z tej cz. swoich dóbr w S. Małych, na której nie ciąży oprawa jego żony (PG 9, 176v); 1489 tenże z S. Małych nabywa cz. S.W. → niżej: Wojc. Sirniak; 1493 tenże → p. 2; 1496 tenże zapisuje ż. Dorocie c. zm. Wojc. Silnowskiego po 40 grz. posagu i wiana na 1/2 S. Małych (PG 7, 112v); 1499 tenże występuje jako stryj Wojciecha, Jakuba i Mik. Górskich ss. Jana z Krzyżewnik [k. Kórnika] (PG 12, 68); 1499 tenże → niżej: Wojc. Sirniak; 1500 tenże w sporze z Katarzyną i Jadwigą cc. zm. Wojc. Sirniaka Siekirzeckiego (PZ 23, 4); 1499-1514 tenże → niżej: córki; 1501 [zapewne tenże] ojcem Jana duchownego → p. 6; 1503-04 tenże występuje jako wuj Elżbiety Konarskiej ż. Andrzeja Bieganowskiego oraz jako wuj ss. wspomn. wyżej Jana Górskiego (PG 64, 6; PyG 8, 283); 1504 [tenże?] ma [drugą?] ż. Katarzynę siostrę Piotra Kaczkowskiego z Kaczkowa w pow. pyzdr. (PG 13, 6); 1508 tenże → wyżej: Mik. Białek; 1508 tenże występuje jako stryj Jadwigi Wydzierzewskiej ż. Jakuba Kamieniewskiego (PG 14, 32); 1510 tenże śwd. (CP 5 nr 23); 1513 tenże dz. S. Małych kupuje od Barbary wd. po Janie Imieleńskim zw. Muchała i jej brata Pawła [nie znamy ich nazwiska] 1/2 S. Małych i 1/4 Tomaszewic za 200 grz.; sprzedający odziedziczyli te dobra po swym wuju Mik. Białku Siekirzeckim, który był bratem stryj. ich babki Kat. Siekirzeckiej [nie wiadomo, czyjej córki] (PG 14, 210, dawniej s. 418); 1513 tenże zapisuje [trzeciej?] ż. Dorocie po 80 grz. posagu i wiana na 1/2 S. Małych i na 1/4 Tomaszewic (PG 14, 456); 1514 tenże sprzedaje Marcinowi Nojewskiemu, a 1517 rezygnuje całe S. Małe i 1/2 Tomaszewic za 400 grz. (PG 69, 48v; PG 15, 171v); 1525 tenże h. Szachownica [Wczele], ojciec Jana kan. pozn. → p. 6.

1472 Agnieszka z M.S. wd. po Wincentym [którym?] z synem [o nieczytelnym imieniu:] ...czek [Świączek?] → wyżej: Jakub.

1475 Winc. Białek [skądinąd w S. nieznany] zalega z podatkiem ze swej cz. S. (PZ 20, 26v).

1475-76 Grzymka [rodem z S.?] ż. Marcina Kuli mieszcz. pozn. otrzymuje pr. do wwiązania w 1/3 dóbr Wojc. [Sirniaka?] Siekiereckiego z M.S. do wysokości swego posagu, tzn. 80 grz., a innym zainteresowanym, Jadwidze c. zm. Bieniaka Siekireckiego oraz Małgorzacie i jej matce Elżbiecie37Nie znamy w S. Jadwigi ani jej ojca Bieniaka z S., a także nie znamy tam Małgorzaty. Imię Elżbieta nosiła wspomn. wyżej siostra Jakuba Trąmpczyńskiego vel Siekierzeckiego, ale nie wiadomo, czy chodzi tu o tę samą kobietę, sąd nakazuje wieczne milczenie (PZ 20 k. 19v, 54).

1475 Tomasz Konotopski38Tomasz Konotopski miał w 1462 żonę Helenę Chłapowską, a później to samo imię nosiła prawdop. jego córka (1522), → Konotopia → wyżej: Elżbieta i Barbara; 1489 [tegoż żona Helena] Konotopska → niżej: Wojc. Sirniak.

1475-99 Wojc. Siekirzecki (Siekierzecki) zw. Sirniak z M.S. [syn Mik. Sirniaka?]: 1476-77 [tenże?] → wyżej: Grzymka; 1480 tenże zapisuje ż. Agnieszce po 30 grz. posagu i wiana na częściach M.S., które nabył od Elżbiety → wyżej: Elżbieta 1470-80; 1486 tegoż ż. Dorota Gliniecka sprzedaje swoje części w → Glince Szlacheckiej [k. Kostrzyna] Janowi Glinieckiemu (PG 10, 64); 1488 tenże w sporze ze swą siostrą Anną ż. Bernarda wójta ostrowskiego [z Ostrowa k. Śródki pod Poznaniem?] (PZ 21, 144); 1489 tenże z E.S. sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Winc. [Świączkowi] z S. Małych części Czechowską39O części tej → p. 2 i Jankowską w S., nabyte uprzednio od braci z Sokolnik [ss. Macieja i Barbary], Konotopskiej [Heleny?, żony Tomasza?] i Elżbiety Staręskiej [→ wyżej: Elżbieta] (PG 10, 118); 1496 tenże zobowiązuje się dać Stan. Gwiazdowskiemu altaryście w Kostrzynie 9 grz. jako sumę główną [jako wykup czynszu?] (ACC 73, 111v); 1498 tenże i Andrzej Gowarzewski, którzy za przyczyną wspomn. Stan. Gwiazdowskiego zostali ekskomunikowani, zobowiązują się uiścić [zaległe] czynsze kościelne po powrocie z wyprawy wojennej przeciw Turkom (AC 2 nr 1533); 1499 tenże zapisuje ż. Dorocie Glinieckiej po 30 grz. posagu i wiana na 1/2 swej cz. w M.S. (PG 12, 19v); 1499 tenże w sporze z Winc. Świączkiem z S. Małych (PZ 22, 258); 1500 tenże wspomn. jako zm. ojciec Katarzyny i Jadwigi → wyżej: Winc. Świączek; 1506 wd. po tymże Dorota [Gliniecka] pozwana przez Stan. Siejuskiego pleb. w Grabienicach [pow. kon.] i altarystę w Kostrzynie o zapłacenie 9 grz. zapisanych dla jego altarii w Kostrzynie; Dorota stwierdza, że zapłaciła już 9 wiard. na poczet tej sumy; oficjał nakazuje jej spłacenie reszty (ACC 83, 91).

1477-85 Paweł Zdziechowski z M.S.: 1477 tenże → wyżej: Jakub; 1481 tenże toczy proces z Janem Sędziwojkiem [synem Sędziwoja] Siekierzeckim (PZ 20, 151); 1483 tenże sprzedaje Janowi Zdziechowskiemu zw. Kita swą cz. Zdziechowic w pow. pyzdr. za 30 grz. (PG 9, 181); 1485 tenże zobowiązuje się zapłacić [zwrócić?] swej ż. Annie, siostrze Stan. Siekierzeckiego, 10 grz. posagu (dos; PZ 21, 41).

1480 Anna [rodem z S.?; czyja córka?] ż. Stan. Wargowskiego sprzedaje Naszkowi z M.S. swoje dobra po ojcu i matce w M.S. za 40 grz., a Naszek zapisuje ż. Agnieszce po 20 grz. posagu i wiana na 1/2 tych dóbr (PG 9 k. 195, 195v).

1484-89 Piotr syn zm. Marcina40Zm. Marcin z S. Małych to osoba skądinąd niezn.; może ident ze wspomn. w 1514 zm. Marcinem Bagrowskim sive Siekiereckim (PG 15, 29; także → przyp. 42). W 1535 jeden z Wojciechów Siekiereckich używał przydomka Bagrowiz (PG 16, 776) z S. Małych: 1484 tenże jest winien 16 gr duchownemu Michałowi zw. Lipowiec (ACC 61, 97); 1485 tenże → wyżej: Mik. Białek; 1489 tegoż ż. Małgorzata, siostra Piotra i Błażeja ze wsi Solec w pow. gnieźn. (PG 10, 118v); 1508 [tenże?] wspomn. jako zm.; egzekutorem [jego?] testamentu jest opatrzny Andrzej Sikora mieszcz. z Osiecznej41Przezwisko Sikora może wskazywać na pokrewieństwo tego mieszczanina z Winc. Sikorą synem Mik. Sirniaka z S. (→ wyżej); w takim przypadku bardziej zrozumiała stałaby się jego rola jako egzekutora testamentu jednego z Siekierzeckich (ACC 86, 75); 1499 tegoż c. Elżbieta → niżej.

1488 Anna siostra Wojc. Sirniaka → wyżej.

1494 Katarzyna c. Bernarda Siekirzeckiego; Dzietrzych Drachowski zapisuje jej po 10 grz. posagu i wiana na cz. Drachowa zw. Dzietrzychowo w pow. gnieźn. (PG 7, 27).

1497 Jan Gwiazdowski sekretarz król. otrzymuje od króla Jana Olbrachta pr. do części w S. Małych, których posiadacze nie dopełnili obowiązku uczestnictwa w pospolitym ruszeniu; są to: cz. Piotra Rychlika lub oprawa jego matki Agnieszki [obie osoby w S. niezn.], cz. Mik. Sędziwojka [syna Sędziwoja z S.W.?, → wyżej] oraz cz. Bagrowska, na której zabezpieczono pieniądze Chrosckiego42W S. była część zw. Bagrowska od pobliskiej wsi Bagrowo. Byli też w S. Małych Marcin i Wojc. Bagrowscy sive Siekiereccy (→ przyp. 40). Na podstawie materiałów z SHG i TD dot. Bagrowa nie udało się wyjaśnić, skąd znaleźli się w S. Bagrowscy sive Siekiereccy. Wspomn. w zapisce pieniądze (pecunie Crasczsky) należały prawdop. do Bartłomieja Chrosckiego [nie wiadomo, od jakiej osady pochodzi to nazwisko] ze Szlachcina, który w 1499 był żonaty z Barbarą (z domu Zdziechowską?) wd. po Klemensie Bagrowskim. Gwiazdowski prawdop. nie wszedł w posiadanie wymienionych w zapisce części w S. Małych (MS 2 nr 867).

1498-1502, 1528-31 Szczepan (Stephanus) Siekierzecki (w 1528 tenże Szczepan [wnuk?] Sędziwoja): 1498-1502, 1528 tenże mąż Agnieszki [pochodzącej prawdop. z Kołaczkowa w pow. gnieźn.] wd. po. Wojc. Borzątwie Czeluścińskim (AC 2 nr 720; PG 12 k. 192, 270v; PG 16, 229; GG 15, 121); 1531 [tenże?] sprzedaje cz. S.M. → niżej: Łukasz.

1499, 1507? Elżbieta: 1499 taż c. Piotra z M.S., w towarzystwie stryja Wojc. Siekierzeckiego i wuja Wojc. Bylińskiego, sprzedaje swemu mężowi Stan. Drozdowskiemu swą cz. M.S. za 16 grz. (PG 12, 19v); 1507 [ta?] Elżbieta Siekierzecka posiada cz. S. (PG 13, 124v).

1499-1514 Katarzyna, 1502-14 Agnieszka, 1507-14 Jadwiga, 1513-14 Małgorzata i 1514 Anna, cc. Winc. Świączka Siekiereckiego: 1499 tejże Katarzynie mąż Jakub Sobiesiernski zapisuje po 30 fl. węg. posagu i wiana na wsi Sobiesiernie w pow. gnieźn. (PG 12, 44); 1502 tejże Agnieszce mąż Wojc. Wysławski zapisuje po 20 grz. posagu i wiana na wsi Wysławice w pow. pyzdr. (PG 12, 174v); 1507 tejże Jadwidze mąż Jan Zaworski (który kupił od teścia Wincentego 2 części S., Czechowską i Jankowską, oraz 2 ogrody położone koło części Tomkowskiej i Bagrowskiej za 20 grz.) zapisuje po 35 grz. posagu i wiana na 2 ł. w Trzeku (PG 13, 124v – 2 zapiski); 1510 taż Jadwiga ż. Jana Trzeckiego [poprzednio zwanego Zaworskim] (PG 14, 218; CP 5 nr 23); 1513 taż Małgorzata nabywa z zastrz. pr. odkupu od ojca całe S. Małe i 1/4 Tomaszewic za 100 grz. (PG 14, 457); 1514 te same Katarzyna [2° voto] ż. Jana Pomorzanowskiego, Anna ż. Jakuba Kaczkowskiego, Agnieszka [2° voto] ż. Łukasza Siekierzeckiego [h. Topór], Jadwiga ż. Jana Zaworskiego, Małgorzata ż. Mac. Pomorzanowskiego kwitują ojca z dóbr po ojcu i matce w S. Małych i w 1/2 Tomaszewic (PG 69, 48v).

1499-1521 Marcin43Prawdop. było wówczas w S. równocześnie dwóch Marcinów: brat Macieja oraz występujący w 1522 brat Wojciecha, Jana i Doroty Siekierzeckich i 1509-21 Maciej, bracia Siekirzeccy [nie wiadomo, kto był ich ojcem]: 1499 tenże Marcin; jego ż. Helena Grzybowska sprzedaje Andrzejowi Koszek Grzybowskiemu swą cz. wsi Grzybowo Rabieżyce [w pow. gnieźn.] za 16 grz. (PG 12, 9); 1509 tenże Maciej występuje jako wuj Elżbiety Goryńskiej ż. Andrzeja Kurowskiego (PG 14, 105); 1514 ciż sprzedają z zastrz. pr. odkupu Trojanowi Wydzierzewskiemu44Na podstawie tej transakcji Wydzierzewscy wymieniali S. wśród swych posiadłości np. w 1519 (PG 15, 270). In. śladów ich posiadania w S. nie znamy cz. M.S. za 40 grz.; cz. tę bracia uzyskali od Mac. Łowęckiego na mocy pr. bliższości po swej ciotce Katarzynie c. Wojc. Siekierzeckiego45Katarzyna była ich ciotką, krewną ze strony ojca (amita ex patruelibus germana) [którego?] (PG 15, 15v; PG 69, 87v); 1514-19 ciż posiadają części w M.S. i w S. Małych (PG 15 k. 12, 142v, 276v); 1519 [prawdop. tenże] Marcin zapisuje [drugiej?] ż. Zofii c. zm. Piotra Lubiatowskiego po 40 grz. posagu i wiana na cz. M.S. (PG 15, 276v); 1521 ciż sprzedają Janowi Pigłowskiemu swą cz. S. za 200 grz. (PG 15, 383).

1503 Wawrz. Siekierzecki z ż. Anną w S. (PG 12, 270v).

1505 Dorota Siekierzecka [prawdop. c. Wojc. Sirniaka i Doroty Glinieckiej] ż. Michała Siekierzeckiego [skądinąd w S. nieznanego] sprzedaje 1/4 wsi Glinka Stan. Niegolewskiemu za 40 grz.; ręczy za nią Stan. Kamieniewski (PG 13, 78, dawniej k. 63v, PG 65 k. 83, 85).

1511-35 Wojc. Siekierzecki [dwie osoby o tym imieniu, obie niezn. pochodzenia; zapewne jeden z nich należy do rodzeństwa wspomn. niżej pod 1522]: 1511 Wojc. Siekierzecki kupuje od Małg. Frąckowej z Kórnika jej cz. w M.S. za 12 grz. (PG 14, 289); 1521 Wojc. Siekierzecki sprzedaje z zastrz. odkupu in. Wojc. Siekiereckiemu 2 siedliska (1 zabudowane, 1 opust.) w S. za 12 grz. (PG 15, 378v); 1525 Wojc. Siekierzecki sprzedaje cz. S.M. → niżej: Łukasz; 1531-35 Wojc. Siekierzecki (w 1535 nazwany Bagrowski) z ż. Dorotą Noskowską sprzedaje części S.M. → niżej: Łukasz.

1513-16 Katarzyna panna c. Wojc. Siekierzeckiego [Sirniaka? czy innego?] w towarzystwie stryja Łukasza z S. i wuja Marcina Pigłowskiego sprzedaje Mac. Łowęckiemu swoje części po ojcu i matce w M.S. za 40 grz. (PZ 14, 25v); 1514 [taż?] → wyżej: Marcin i Maciej; 1516 [taż?] ż. ZachariaszaJarosławskiego [z Jarosławek k. Książa] (PG 15, 74v).

A. 1514 Mac. Łowęcki → wyżej: Marcin i Maciej.

1515-63 Łukasz Siekierzecki [h. Topór], syn Stanisława i Zofii: 1515 tegoż matka Zofia kwituje go ze swej oprawy zapisanej na S.M., a on zapisuje ż. Agnieszce [c. Winc. Świączka Siekiereckiego z S. Małych] po 40 grz. posagu i wiana na swej cz. M.S. (PG 15, 49; PG 69, 250); 1525 tenże kupuje od Wojc. Siekierzeckiego [którego?] cz. M.S. za 50 grz. (PG 16, 81v); 1529 tenże kupuje cz. S. od Bartłomieja Łowęckiego za 30 grz. (PG 16, 315); 1531 tenże kupuje cz. M.S. od Szczepana Siekiereckiego za 50 grz. (PG 16, 419); 1531-35 tenże nabywa części M.S. (1534 kupuje je za 300 grz.) od Wojc. Siekierzeckiego zw. Bagrowski (albo Bagrowiz) i jego ż. Doroty Noskowskiej (PG 16 k. 424, 688, 776, 778); 1552 temuż król Zygmunt August zezwala na kupno opust. wsi Sułowo [graniczącej z S.W.] od kap. kat. gnieźn. (MS 5 nr 5495, 5498); 1549 tegoż c. Anna → niżej; 1553 tenże → niżej: Wojciech, jego syn; 1563 tenże → niżej: pobór.

1518 Tomasz Siekierzecki zapisuje ż. Jadwidze c. Gębacza [Kępicza?] Małachowskiego [prawdop. ze wsi Małachowo Kępicz w pow. gnieźn.] po 25 grz. posagu i wiana na swej cz. M.S. (PG 15, 211).

1521-29 Jan Pigłowski: 1521 tenże kupuje cz. S. → wyżej: Marcin i Maciej; 1521 tenże zapisuje ż. Annie c. Mik. Marzelewskiego po 30 grz. posagu i wiana na cz. S. (PG 15, 383); 1529 tenże sprzedaje 1/2 M.S. Jerzemu Rogaczewskiemu za 400 grz. (PG 16 k. 301, 301v).

1522 Marcin, 1522-26 Wojciech [zapewne ident. z jednym z wyżej wspomn. Wojciechów], 1522-26 Jan, 1526 Dorota, rodzeństwo Siekierzeccy: 1522 ciż Jan i Wojciech sprzedają swemu bratu Marcinowi cz. M.S. za 15 grz.; 1526 ciż Jan i Wojciech oraz Dorota sprzedają Bartłomiejowi Łowęckiemu cz. S. za 20 grz. (PG 15, 433; PG 16, 131).

1526-29 Bartłomiej Łowęcki: 1526 tenże → wyżej; 1529 tenże → wyżej: Łukasz.

1529-32 Jerzy Rogaczewski [z → Rogaczewa Wielkiego]: 1529 tenże → wyżej: Jan Pigłowski; 1529 tenże zapisuje ż. Zofii c. zm. Marcina Komornickiego [z Komornik k. Kostrzyna] po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 ze swej 1/2 M.S. (PG 16, 301v); 1532 tenże sprzedaje Janowi Nojewskiemu [synowi Mikołaja] cz. M.S. za 400 grz. (PG 16, 483v).

1549-76 Anna c. Łukasza Siekierzeckiego: 1549 tejże mąż Wojc. Łowęcki zapisuje po 500 zł posagu i wiana na Łowęcinie (PG 18, 508); 1575 taż zapisuje Helenie c. Adama Tarnowskiego [z Tarnowa w pow. gnieźn.], a żonie swego syna Jakuba po 1800 zł posagu i wiana na 1/2 swych dóbr we wsiach S.[W.] i w Sułowie (PG 21, 603); 1576 taż wd. po Wojc. Łowęckim daje swym ss. Jakubowi i Andrzejowi swoje części dziedz. w S.M. i całe opust. Sułowo (PG 21, 683).

1553-74 Wojc. Siekierzecki syn Łukasza: 1553 wspomn. Łukasz zapisuje Kat. Węgierskiej, ż. tegoż Wojciecha, po 350 grz. posagu i wiana na częściach M.S. i 1/4 opust. Sułowa (PG 19, 130v; PG 97, 953); 1574 tenże → p. 2.

1576 Jakub i Andrzej Łowęccy ss. Wojc. Łowęckiego i Anny Siekierzeckiej → wyżej: Anna; 1577 tenże → niżej: pobór i przyp. 48; 1577 tenże Jakub, zabity we dworze w Markowicach [k. Środy w pow. pyzdr.] przez Marcina Konińskiego [→ niżej] i Łukasza sołtysa z Paczkowa (PG 131, 874); 1578 tenże Andrzej Łowęcki zw. Kardasz dz. w Łowęcinie, S. i Sułowie (PG 133, 301).

1576-86 Helena c. zm. Adama Tarnowskiego [z Tarnowa k. Kostrzyna, pow. gnieźn.] a wd. po Jakubie Łowęckim i 2o voto ż. Sędziwoja Mylińskiego: 1576 taż → wyżej: Anna c. Łukasza; 1580 taż → niżej: pobór; 1584 taż posiada oprawę w 1/2 S. i w opust. Sułowie (PG 22, 308v; PG 144, 676v; PG 146, 102v; PG 148, 266).

1514-80 Nojewscy z → Nojewa i Konińscy (Kunińscy)46Nojewscy, potomkowie Marcina (starszego) z → Nojewa i Anny, wchodzili stopniowo w posiadanie obu wsi S. Najpierw w l. 1514-17 cz. S. Małych kupił Marcin młodszy, syn wspomn. Marcina. Część ta po jego wczesnej bezpotomnej śmierci dostała się prawdop. w posiadanie jego braci Mikołaja i Jana, ss. Marcina starszego. W 1532 Jan syn Mikołaja, a wnuk Marcina starszego, kupił cz. S.W. i w tym samym roku otrzymał od ojca Mikołaja jego cz. S. Małych. Drugą część tej wsi Jan wydzierżawił w 1535 na 3 l. od Elżbiety (z domu Gliszczyńskiej) wd. po stryju Janie. Wkrótce potem wymarli męscy potomkowie tej linii Nojewskich i cały majątek w obu wsiach S. przeszedł na Barbarę z Nojewskich Konińską, c. Mikołaja i siostrę Jana młodszego, a ż. Marcina Konińskiego (Kunińskiego) z Konina k. Lwówka i jej zstępnych – od 1514/17 w S. Małych i od 1532 w S.W.:

1514-17 Marcin Nojewski [młodszy, syn Marcina starszego, brat Mikołaja i Jana] kupuje S. Małe → wyżej: Winc. Świączek; 1517 tenże zapisuje ż. Katarzynie [c. Jana Słupskiego ze Słupi Wielkiej k. Środy, pow. pyzdr.] po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 S. Małych i na 1/2 opust. Tomaszewic (PG 15, 185).

1532-38 Jan Nojewski [syn Mikołaja, wnuk Marcina starszego]: 1532 tenże kupuje M.S. → wyżej: Jerzy Rogaczewski; 1532 tenże otrzymuje od ojca Mikołaja 1/2 S. Małych (PG 16, 521v); 1534 tenże zapisuje ż. Zuzannie Śmigielskiej po 450 zł posagu i wiana na 1/2 swych części w M.S. i w S. Małych47Poprzednio oprawa Zuzanny (po 350 grz. posagu i wiana) zapisana była w 1526 na Nojewie (PG 16, 126v) (PG 16, 660); 1538 tenże z ż. Zuzanną posiada M.S. (PG 17, k. 211, 219).

1535 Elżbieta Nojewska [z domu Gliszczyńska] wd. po Janie Nojewskim [starszym, synu Marcina] wydzierżawia Janowi Nojewskiemu [synowi Mikołaja] 1/2 S. Małych, które należą do jej ss. Jana i Wacława, na 3 lata za 9 grz. rocznie (PG 78, 93v).

1560-62 Konińscy, dzieci zm. Marcina i Barbary Nojewskiej [siostry] Jana [młodszego] Nojewskiego, wchodzą w posiadanie S.M. i S. Małych po swej matce i po ciotkach [z domu Nojewskich] Kat. Krzyszkowskiej i Annie Przystanowskiej (PG 19, 825v; PG 20, 145; PG 99, 367; PG 104, 339); 1574 Marcin Koniński syn Marcina zapisuje ż. Kat. Cykowskiej c. Jana po 2000 zł pol. na swych częściach S.M., S. Małych i Nojewa (PG 21, 447); 1574 tenże → p. 2; 1577 tenże zabójca Jakuba Łowęckiego → wyżej; 1580 tenże płaci pobór → niżej.

1508 pobór [formularz nie wypełniony] (ASK I 3, 18v); 1510 S.M. [wieś drobnej] szlachty (nobilium; ASK I 3, 262); 1563 pobór z cz. Konińskich od 1 ł. i z cz. Łukasza Siekiereckiego od 1 1/2 ł. i karczmy dor. (ASK I 5, 234); 1577 w S.M. dwie części: Konińskich i Łukasza Łowęckiego48Jest to zapewne pomyłka pisarza; powinno być: Jakuba Łowęckiego. W 1576 cz. S., odziedziczoną po Łukaszu Siekierzeckim, Anna c. Łukasza dała swemu swemu synowi Jakubowi Łowęckiemu → wyżej (ASK I 5, 711); 1580 Helena Łowęcka [wd. po Jakubie Łowęckim] płaci pobór od 5 półł., 2 zagr., 2 komor., a Marcin Koniński płaci od 2 półł. (ŹD 33).

Mieszkańcy: 1406 Maciej z S. → p. 5; 1427 opatrzny Marcin z S. (PZ 9, 43); 1423 (kop. 1488/92) dziedzice z S. wprowadzają zmiany [w S.]: Mik. Sirniak wypędził [kmiecia] Mikołaja z 1/2 ł. [w S.] (kmieć osiadł w Paczkowie), a na jego miejscu osadza [kmiecia] Mac. Dziesiątaka; Marcin [w źródle omyłkowo Maciej, → p. 6] Siekierka pleb. w Goniębicach [i dz. w S.] wypędza kmiecia Pawła Momota, który siedział na łanie: 1/2 ł. miał w zastawie, a 1/2 ł. uprawiał za czynsz; [kmieć] Jan zw. Niemywycz [Niemirycz?] wyszedł swobodnie (libere) [z S.], na jego miejscu siedzi Gral; Staszek Strzępek jest poddanym Piotrka [Siekierki] z Grunowa; Dziersław [Siekierka] wypędza 3 [kmieci] Brula, Staszka zw. Gołąb i Macieja zw. Krążel (LBP 50-51); 1428 Maciej witryk → p. 5; 1428 Stan. Gołąb wieśniak (rusticus, colonus) z S. i witryk (ACC 11 k. 118, 118v); 1428 18 V kmieć Stanisław z S. [ident. z poprzednim?] uwięziony w więzieniu biskupim (carceres episcopi); kmieć będzie mógł być uwolniony wtedy, gdy jego pan zaręczy za niego, ale może to nastąpić dopiero, gdy będzie wyświęcony nowy biskup [Stan. Ciołek, wyświęcony został 29 VIII w Korczynie, a w Poznaniu jego pobyt poświadczony jest po raz pierwszy 10 XI (PZ 10, 50v).

5. 1391 śwd. Jan pleb. z S. (WR 1 nr 277); 1404 pleb. Marcin (SzPozn. 359, bez podania źródła); 1406 Maciej witryk z S. w sporze z Andrzejem sołtysem w Sułowie o pieniądze należne kościołowi w S. (ACC 2, 29v).

1423 (kop. 1488/92) do prebendy kan. „Nagradowice” w kat. pozn. należą m. in. dzies. snop. z 4 ł. w S., a w sprawie in. dzies. z S., które należały do prebendy „Giecz”, toczy się nierozstrzygnięty spór [w który uwikłani są duchowni i szlachta z S.; sprawa niejasna]; pr. do dzies. z tej wsi rości sobie Wojciech wikariusz (zw. też komendarzem) w S.M. (LBP 50-52).

1428 kościół Ś. Jadwigi w S. (ACC 11, 46v); 1428 Stan. Gołąb witryk z S. → p. 3: Mieszkańcy; 1428 Maciej witryk z S. pozywa Wojc. Wachowicza z Paczkowa o 1 grz. zapisaną w testamencie kościołowi w S. przez Marcina piwowara z Poznania; grzywnę tę Marcin pożyczył Wojciechowi na kupno krowy (ACC 11, 56).

1431-32 Jan pleb. z S. (raz nazwany koadiutorem plebana) → p. 3: Mik. Sirniak 1396-1432.

1435-42 Jakub pleb. z S. [jedna osoba?] (w 1435 zw. kapłanem lub komendarzem): 1435 tenże toczy różne spory ze szlachtą z obu wsi S.; ponadto płaci 1 kopę [gr] Mikołajowi wikariuszowi w Białężynie, a drugą jest mu winien, a także toczy spór z Pawłem zagrodnikiem z Łowęcina (ACC 19 k. 22, 139v, 140v, 163, 174, 181); 1441 tenże pozwany przez oficjała o to, że pije i gra w kości w karczmach ze świeckimi oraz powoduje inne skandale (AC 2 nr 1122); 1442 tenże oskarżony o zabójstwo Jana kleryka w Kostrzynie (AC 2 nr 1139).

1448-54 Wojciech pleb. w S.: 1448 tenże wydzierżawia Wojciechowi kapłanowi ze wsi Tulce dochody kościoła w S. na 3 l. za 4 grz. rocznie, płatne w ratach; dzierżawca otrzymuje 1/2 zbóż zebranych przez pleb. przed rozpoczęciem dzierżawy, a po upływie 3 l. ma plebanowi zostawić zboże zebrane w ostatnim roku (ACC 30, 88); 1449 tenże pozwany o to, że wracając od chorego wstąpił do karczmy, tam pił piwo, tańczył, a przy tym upuścił na ziemię sakiewkę służącą do przenoszenia hostii; pozwany przyznaje, że był w karczmie, lecz pozostałym zarzutom zaprzecza (AC 2 nr 1233); 1452 tenże w sporze z [Mik.?] Świączkiem z S. o rolę [wydaje się, że Świączek użytkuje rolę zbiegłego kmiecia, nie płacąc dzies.] (ACC 33, 151v); 1452 tenże zawiera ugodę z Ninogniewem z Sokolnik49Ninogniew był żonaty z Dorotą c. Tomisława Siekierzeckiego, stryj. siostrą Mik. Sirniaka (→ p. 3, pod 1453) oraz przyp. 27) w sprawie czynszu 8 gr, o który toczył się proces w konsytorzu pozn. i gnieźn.; Ninogniew będzie spłacał zaległości w ratach: 1 grz., 1 wiard., 1 wiard., 7 sk., 7 sk. (ACC 33, 262).

1466 spór o pr. patronatu kościoła Ś. Jadwigi w S. po śmierci pleb. Szczepana (Stephanus): Jakub Trąmpczyński, [ten sam?] Jakub syn Mikołaja50O identyczności obu Jakubów → przyp. 32, bracia Stanisław i Mikołaj ss. Sędziwoja z M.S. oraz Mik. Sirniak i Wincenty dziedzice S. Małych prezentują na plebana Mik. Grodzieckiego (ACC 45 k. 8, 60v).

1476 Mikołaj pleb. w S. i altarysta w kat. pozn. (CP 14, 637).

1504 Jan Siekierzecki pleb. w S. [→ p. 6]: na wniosek tegoż zastępca oficjała postanawia, że Anna Siekierzecka [zapewne Wyganowska, wd. po Mik. Białku Siekierzeckim] oraz jej spadkobiercy mają płacić dzies. snopową plebanowi Janowi i jego następcom (ACC 81, 146).

1510 par. S., kościół Ś. Jadwigi patronatu miejscowych dziedziców; folwarki szlacheckie dają dzies. plebanowi; we wsi są lasy; dzies. z S. należy do prebendy „Nagradowice”, a dzies. z S. Małych z cz. Winc. Świączka (5 ł., w tym 2 ł. osadzone przez 4 kmieci, 2 ł. opust., również uprawiane przez tych kmieci oraz 1 ł. nieuprawiany) należy do prebendy kanonickiej w kat. gnieźn.; pleban w S. otrzymuje ponadto z S. Małych od 6 zagr. po 1 korcu (coretus) owsa oraz dzies. z 2 folw.; należy się również plebanowi dzies. z opust. folw. Tomaszewice w S. Małych; do par. należą [ponadto] Rawowice, z których pleb. otrzymuje meszne z 9 ł. os. i z 2 sołectw, oraz Sułowo, z którego pleb. pobierał dzies. z folw., meszne [z łanów kmiecych]; dzies. z tej wsi należy do wikariuszy kat. pozn. (obecnie z Sułowa nic nie płacą, bo wieś jest opust.); pleban posiada własny folw., strugę i 2 łąki (LBP 51, 68-69).

6. 1382 Jakub Siekierka rajca pozn. śwd. [zapewne rodem z S.] (Wp. 6 nr 277); 1388 (reg. z 1784) Janusz [może błędnie zamiast Jakusz?] Siekierka mieszcz. pozn. (Wp. 6 nr 305).

1397-1428 Marcin Siekierka syn Drogosławy, dz. S. (→ p. 3): 1397 tenże wikariusz wieczysty [w kat. pozn.?], 1401 pleb. w Wyskoci, 1410 pleb. w Gołębinie → p. 3 (KR 3, 109; ZSW nr 1381); 1418-28 tenże pleb. w Goniębicach (Now. 2, 430, bez podania źródła); 1423 tenże [omyłkowo nazwany Maciejem] pleb. w Goniębicach → p. 3: Mieszkańcy.

1438 duchowny (discretus) Wojc. Siekierka prezentowany przez Jana Łowęckiego [prawdop. teść Mik. Białego z S. Małych] na pleb. w Swarzędzu (ACC 24, 155).

1480 Mik. Siekierzecki altarysta w kat. pozn. (ACC 58, 30v); 1483 tenże altarysta w Środzie (ACC 61, 97).

1501-31 Jan Siekirecki (Siekierzecki)51Tenże? wymieniony jako kan. kap. pozn. na odwrociu dok. or. – przyw. dla sołtysa z Barchcinka – z 1400 (Cysterki Owińska D 7, dawniej sygn. III 7; druk: Wp. 6 nr 392): 1501 tenże syn Wincentego [Świączka?] student w Krakowie (AS 2, 68); 1504 tenże pleb. w S. → p. 5; 1507 tenże pleb. w Grodzisku [obecnie Grodziszczko k. Giecza]; Stanisław z Kicina rezygnuje na jego rzecz z kościoła par. w Uzarzewie (ACC 84, 138v); 1508 temuż plebanowi w Uzarzewie Wojciech pleb. w Gieczu kwituje odbiór 1 wiard.; jest to ostatnia rata z 9 grz. należnych tytułem dzierżawy dochodów kościoła w Gieczu52Prawdop. Jan będąc plebanem w Grodziszczku jednocześnie dzierżawił dochody sąsiedniej par. w Gieczu (ACC 85, 6); 1508 temuż Jan Chłapowski zobowiązuje się zapłacić 2 grz. za dzies. w Szrapkach kupioną od niego, gdy był pleb. w Grodzisku (ACC 85, 39v); 1510 tenże występuje w sądzie duch. w imieniu plebana i witryków z Grodziska (ACC 87, 35v); 1514 tenże wikariusz kat. pozn. dzierżawi dochody kościoła par. w → Dolsku (ACC 90, 100v); 1514-18 tenże altarysta altarii Ś. Ducha i ŚŚ. Apostołów w kat. pozn. (Now. 1, 383); 1517 tenże pleb. w Dolsku (ACC 92, 142); 1525 tenże przyjęty do kap. kat. pozn., po ojcu [brak imienia] jest h. Szachownica [Wczele], a po matce h. Grzymała (MHP nr 291); 1525-31 tenże kan. kat. pozn.: 1525 na prebendzie fundi „Giecz”, a 1531 fundi „Popowo” i „Studzieniec” (LutKap s. 73, 77, 78, 84); 1532 kościół par. Ś. Mikołaja w Krobi wakuje po śmierci pleb. Jana Siekierzeckiego kan. kat. pozn. (ACC 107 k. 126, 153v; AE VII 310-311v).

1551 – zm. 1569 Bartłomiej Siekierzecki: 1551 tenże przyjęty do kap. kat. pozn. przeprowadza wywód swego szlachectwa: jest synem Łukasza h. Topór i Agnieszki h. Szachownica [Wczele]; jego babka ojczysta była h. Nałęcz [Zofia ż. Stan. Siekierzeckiego], a babka macierzysta h. Śreniawa [jedna z żon Winc. Świączka Siekierzeckiego] (Receptiones 35); 1551-1569 tenże kan. kat. pozn. fundi „Pełczyn”, pełni różne funkcje w kap. kat. pozn., m. in. reprezentuje kap. kat. pozn. na sejmach 1551 i 1558 oraz na synodzie w Piotrkowie w 1557 (Receptiones 35; LutKap s. 77 i n., wg indeksu).

8. XI-XIII w. ślady osady (30 palenisk) w miejscu zw. Lisia Góra (wzgórza piaszczyste wzdłuż strumienia [bliższej lokalizacji brak]); niedatowane cmentarzysko w miejscu zw. Grabina lub Tomaszki, ok. 1 km na SW od S.W., oraz niedatowane grodzisko stożkowate (sztuczny nasyp?) na N od tej wsi (Hensel 6, 66-69).

Uwaga: W Wlkp., poza przedstawionymi wyżej Siekierkami i Siekierzeckimi z S., były czynne in. osoby o tych nazwiskach (przezwiskach), może wywodzące się niegdyś z S., ale później z nimi nie związane. W Potarzycy w pow. pyzdr. występowała w 1428 opatrzna (virtuosa) Siekirecka (WR 2 nr 986). Andrzej Siekirzecki, który w 1505 kupił od swych ciotek Anny i Zofii cc. Jana Będlewskiego z → Będlewa, 2 ł. w Zaparcinie w pow. kośc. (PG 13, 62v), prawdop. nie posiadał nic w S., podobnie jak Jan Siekierzecki, który w 1556 wraz z siostrą Hanną, brał udział w podziale → Góreczek k. Jutrosina, a w 1563 płacił z cz. tych Góreczek pobór (KoścG 11, 48-50; ASK I 4, 147). Nie wiemy, czy z S. pochodził Jerzy alias Zawisza Siekirzecki (żonaty z Jadwigą Jastrzębską z Jastrzębnik w pow. kal.), który w 1491 pozywał Piotra Frycza Jutroskiego z powodu zajazdu na Jastrzębniki, a w 1494 regulował ze swą żoną sprawy majątkowe w tej wsi (PG 10, 140 v; PyG 7 k. 100v, 124, 135v-136; PyG 8, 33). Przezwisko Siekierka u Jana Golińskiego (1494) z Goliny w pow. kośc. (KoścG 4, 26v) było prawdop. niezależne od przezwiska właścicieli S.

1 Wydawcy dodali słowo arrestavit [= zajął], gdyż w zapisce brakowało orzeczenia (PZ 2, 289), tymczasem z kontekstu wynika, że jest to klasyczna zapowiedź, tylko brak w niej imienia właściciela zapowiadanych gruntów.

2 Wieś obecnie nie istnieje; była w XV w. posiadłością kustodii gnieźn., a w XVI w. przeszła w ręce szlacheckie. Już LBP 68, wymienia ją w 1510 jako opust., dodając błędną informację, że to własność dziekana kap. kat. pozn. Od 1553 ta opust. wieś występuje przy tej cz. S.W., która była własnością Łukasza Siekierzeckiego (→ p. 3), a potem przeszła w posiadanie Łowęckich.

3 Wieś obecnie nie istnieje, a leżała ok. 1 km na S od S.W.; jeszcze w 1984 lasek w tym miejscu nosił nazwę Tomaszki (wywiad terenowy KGG). Cz. Tomaszewic należała do dziedziców Gowarzewa, a druga do XVI w. połączona była trwale z wsią Siekierki Małe (SHG, TD).

4 Paczkowo należało do par. Swarzędz, a więc jego mieszkańcy w zasadzie nie chodzili na msze do S.W. Przymiotnik „meszny” może pochodzić od słowa msza (tak jak danina kościelna „meszne”), może jednak pochodzić również od słowa „mech” (Słownik staropolski t. 4, Wrocław 1963, s. 182). Jako pochodne od słowa „msza” uznał drogi meszne S. Bylina, Bezdrożem, drożyskiem, meszną drogą, meszną ścieżką, w: Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2000, s. 335-343.

5 Znamy 2 zapiski dot. rozgraniczenia w 1493 (jedna z nich znana jest tylko ze streszczenia z 1780); wydaje się, że obie zapiski dotyczą tego samego procesu.

6 W zapisce mowa jest, że Borysław był bratem kobiety Siec[ie]sławy (PZ 1, 138v; Lek. 1 nr 2043). Wydaje się, że jest to pomyłka pisarza i w rzeczywistości zapiska dot. nie kobiety a naszego Sieciesława.

7 Nigdzie nie wspomniano, czyim synem był Borysław, a wiadomo, że Mikołaj z Siekierek Małych był synem Piotra.

8 W tej zapisce obok Borysława występuje in. Siekierka ze Strzeszyna; może dot. to Sieciesława lub Zbyluta?; → przyp. 7 i 10.

9 SzwedaGrzym. 227, potwierdza, że Świąszek Adlartowic z Dziadkowa posiadał również → Dobrojewo.

10 Tenże Zbylut wymieniany był kilkakrotnie w Strzeszynie w l. 1400-20, ale bez przezwiska Siekierka, a w 1434 wspomn. jest jego syn Dziersław (PZ 12, 171v). Nie wiadomo, czy można identyfikować Dziersława ze Strzeszyna z Dziersławem z S. z l. 1420, 1423 → niżej, przyp. 25.

11 Za uznaniem tożsamości Mikołaja z l. 1393-1406 z Mikołajem używającym przydomka Biały przemawia to, że Biały, podobnie jak wcześniej Mikołaj bez przydomka, pisze się z S. Małych i występuje wspólnie z ojcem Piotrem w sporach z komandorem joan. (→ Święty Jan pod Poznaniem).

12 SzwedaGrzym. 36, na podstawie tej zapiski uznał go za dziedzica części S., wydaje się jednak, że Prusiecki nie posiadał S. prawem dziedz.

13 Zapiska KP nr 1513, ma niejasną budowę gramatyczną; przyjmujemy, że podmiotem w tym zdaniu jest Piotrek i jego syn Mikołaj (oba imiona występują w mianowniku), tym bardziej, że w in. zapiskach dot. tego samego sporu obok ojca Piotra występuje syn Mikołaj.

14 Wg KR 3, 108, posiadacze wsi Grabowiec k. Kórnika byli h. Wczele, podobnie jak część posiadaczy S. Dowodnie herb taki mieli potomkowie Winc. Świączka z drugiej połowy XVI w., nie znamy jednak powiązań między linią Sirniaków a linią Świączków, → tablice genealogiczne.

15 Wśród niezident. Mikołajów wymieniamy też Mikołaja wiceurzędnika, który występował równocześnie z Mik. Białym i Mik. Sirniakiem, jednakże w znanych nam źródłach obok imienia wiceurzędnika nie znajdujemy określeń Biały ani Sirniak. Mikołaj wiceurzędnik zasiadał w składzie sądu, który wyrokował w sprawach dot. Mik. Białego.

16W tymże 1400 spór z Krzywosądem Sławińskim ze Sławna k. Czarnkowa toczyła Przecława z S., → niżej: przyp. 19.

17 Przyjmujemy, że Piotr żupca sądowy był ident. z Piotrem, który działał na terenie pow. kośc. i miał żonę Femkę z → Grunowa.

18 Zofia, znana od 1404/05 jako wd. po Bernardzie Grunowskim, była może siostrą Piotra Siekierki z Grunowa; możliwe również, że ta sama Zofia w 1401 wraz ze swym mężem [imienia brak] pisała się z S. → niżej.

19 Zapewne ten sam Krzywosąd wspomn. był w sporach Mikołaja z S. Małych z Boguchną → wyżej.

20 O niej też → przyp. 18.

21 W zapisce z 1436 (WR 1 nr 1460) jako przeciwnik Mik. Białego wystąpił Jakub familiaris Jana Komornickiego, najpewniej tożsamy z Jakubem z S.

22 Tomisław zawsze pisał się z S.W., a tylko raz, w 1426, prawdop. przez pomyłkę został określony jako Tomisław z S. Małych (ACC 9, 10), co zostało powtórzone w Wp. 5 nr 374 (reg.); cytowany tu dok. dot. jego sporu z Mik. Siekierką Białym (→ wyżej).

23 W materiałach SHG znajdujemy potwierdzenie, że Paweł scholastyk lubuski pisał się ze Szlachcina (Wp. 5 nr 40), natomiast nie wiadomo, na jakiej podstawie Włost z tejże wsi (prawdop. brat scholastyka) pisał się też z Konarzewa (PZ 3, 81v). Tenże scholastyk zw. był też Soso (lub Goso albo Gosso) i występuje w l. 1386-1403 (Wp. 7 nr 420; Wp. 11 indeks, s. 404-405).

24 Identyfikacja synów Mik. Sirniaka nie jest pewna. Zachodzi podejrzenie, że równocześnie żyło w S. dwóch Wincentych, lecz rozróżnienie, które zapiski odnoszą się do syna Sirniaka, nie zawsze jest możliwe. Wincenty (przyjmujemy, że to dotyczy Sirniaka) wymieniany był czasem jako brat Mikołaja. Brak bezpośrednich informacji o tym, że Mik. Sirniak miał syna Mikołaja, lecz w 1435 urywa się działalność Mikołaja ojca, przyjmujemy więc, że wszystkie wzmianki o Mikołaju, który występował wspólnie z Wincentym, oraz późniejsze informacje z lat po 1450 odnoszą się do jego syna. Nie mamy pewności, czy Wacław Siekierka, śwd. w 1435, słusznie nazwany został synem Sirniaka (WR 1 nr 1575), ponieważ równocześnie żył w S. Małych Wincenty syn Mik. Białego. Siostrą Mikołaja i Wincentego, a więc również c. Mik. Sirniaka starszego, była prawdop. Jachna ż. Jana Czecha z S. → niżej.

25 Może ident. z Dzierżkiem synem zabitego Pietrasza i Jachny (wd. w 1394) albo z Dziersławem ze Strzeszyna (→ przyp. 10).

26 Potomkiem tego Sędziwoja (nie wiadomo: synem czy wnukiem) był zapewne Szczepan Sędziwój Siekierzecki 1498-1531.

27 W sąsiedztwie wsi S. znajdowały się 2 wsie o nazwie Sokolniki, obecne Sokolniki Drzązgowskie i obecne Sokolniki Gwiazdowskie. Jak się wydaje, posiadacze S. mieli kontakty z posiadaczami innych, dalszych Sokolnik k. Kłecka. Nie wiadomo, na których Sokolnikach zapisany był czynsz, o który toczono spór.

28 KR 11, 111, uważał go za Poraja-Różyca (→ uwagi na wstępie p. 3), a jako jego brata wymienił tylko Mikołaja, natomiast cytowane przez KR źródło wymienia Mikołaja, Dziersława, Jana Bogusławowica, [in.?] Mikołaja, Wincentego, Bernarda i in., a także żonę [zm.?] Andrzeja z dziećmi. Prawdop. Jan Czech był szwagrem, a nie bratem wymienionych tu Siekierków → przyp 24. Część Czechowska w S.W. → p. 2.

29 Może ident. z Burchardem z → Grunowa (imiona Bernard i Burchard bywały w źródłach mylone), prawdop. synem Piotra Siekierki i Femki.

30 Po tej transakcji Jan Jarosławski więcej pod tym nazwiskiem w S. nie występuje.

31 Mik. Trąmpczyński pojawił się w → Łowęcinie k. Swarzędza w 1448 (w haśle → Łowęcin nazwany Tramszyńskim) i prowadził spory ze [swym szwagrem?, → niżej] Maciejem z Sokolnik w pow. gnieźn. [prawdop. chodzi tu o Sokolniki k. Kłecka, a nie bliżej położone Sokolniki k. Kostrzyna, obecnie Sokolniki Gwiazdowskie]. W SHG, w materiałach dot. wsi Trąbczyn w pow. kon., brak wiadomości o tym Mikołaju i jego synu Jakubie.

32 W cytowanym akcie (ACC 45, 8) wymieniono Jakuba Trąmpczyńskiego i Jakuba syna Mikołaja. Nie wiadomo, czy chodzi tu o 2 osoby, czy omyłkowo wymieniono Jakuba dwukrotnie (Jakub Trąmpczyński był synem Mikołaja).

33 Na podstawie materiałów SHG nie udało się wyjaśnić, na jakiej podstawie zapisano go jako niegdyś Grabowieckiego.

34 KR 11, 124, sugerował, że Piotr Czech z S. był ident. z Piotrem Czechem, który w 1441 pisał się z Unisławia k. Koźmina w pow. pyzdr. (PyZ 9, 7). Wydaje się to mało prawdop., a przydomek Czech był dość pospolity.

35 Wincenty używał od 1483 przezwiska Świączek, podobnie jak jego ojciec. Przyjmujemy, że Wincenty, wcześniej występujący bez tego przydomka, to ta sama osoba.

36 Czynsz zapisany osobie pochodzącej ze Starołęki Wielkiej może być śladem transakcji zawartej w 1449, → wyżej: Wojciech i Maciej 1449.

37 Nie znamy w S. Jadwigi ani jej ojca Bieniaka z S., a także nie znamy tam Małgorzaty. Imię Elżbieta nosiła wspomn. wyżej siostra Jakuba Trąmpczyńskiego vel Siekierzeckiego, ale nie wiadomo, czy chodzi tu o tę samą kobietę.

38 Tomasz Konotopski miał w 1462 żonę Helenę Chłapowską, a później to samo imię nosiła prawdop. jego córka (1522), → Konotopia.

39 O części tej → p. 2.

40 Zm. Marcin z S. Małych to osoba skądinąd niezn.; może ident ze wspomn. w 1514 zm. Marcinem Bagrowskim sive Siekiereckim (PG 15, 29; także → przyp. 42). W 1535 jeden z Wojciechów Siekiereckich używał przydomka Bagrowiz (PG 16, 776).

41 Przezwisko Sikora może wskazywać na pokrewieństwo tego mieszczanina z Winc. Sikorą synem Mik. Sirniaka z S. (→ wyżej); w takim przypadku bardziej zrozumiała stałaby się jego rola jako egzekutora testamentu jednego z Siekierzeckich.

42 W S. była część zw. Bagrowska od pobliskiej wsi Bagrowo. Byli też w S. Małych Marcin i Wojc. Bagrowscy sive Siekiereccy (→ przyp. 40). Na podstawie materiałów z SHG i TD dot. Bagrowa nie udało się wyjaśnić, skąd znaleźli się w S. Bagrowscy sive Siekiereccy. Wspomn. w zapisce pieniądze (pecunie Crasczsky) należały prawdop. do Bartłomieja Chrosckiego [nie wiadomo, od jakiej osady pochodzi to nazwisko] ze Szlachcina, który w 1499 był żonaty z Barbarą (z domu Zdziechowską?) wd. po Klemensie Bagrowskim. Gwiazdowski prawdop. nie wszedł w posiadanie wymienionych w zapisce części w S. Małych.

43 Prawdop. było wówczas w S. równocześnie dwóch Marcinów: brat Macieja oraz występujący w 1522 brat Wojciecha, Jana i Doroty Siekierzeckich.

44 Na podstawie tej transakcji Wydzierzewscy wymieniali S. wśród swych posiadłości np. w 1519 (PG 15, 270). In. śladów ich posiadania w S. nie znamy.

45 Katarzyna była ich ciotką, krewną ze strony ojca (amita ex patruelibus germana).

46 Nojewscy, potomkowie Marcina (starszego) z → Nojewa i Anny, wchodzili stopniowo w posiadanie obu wsi S. Najpierw w l. 1514-17 cz. S. Małych kupił Marcin młodszy, syn wspomn. Marcina. Część ta po jego wczesnej bezpotomnej śmierci dostała się prawdop. w posiadanie jego braci Mikołaja i Jana, ss. Marcina starszego. W 1532 Jan syn Mikołaja, a wnuk Marcina starszego, kupił cz. S.W. i w tym samym roku otrzymał od ojca Mikołaja jego cz. S. Małych. Drugą część tej wsi Jan wydzierżawił w 1535 na 3 l. od Elżbiety (z domu Gliszczyńskiej) wd. po stryju Janie. Wkrótce potem wymarli męscy potomkowie tej linii Nojewskich i cały majątek w obu wsiach S. przeszedł na Barbarę z Nojewskich Konińską, c. Mikołaja i siostrę Jana młodszego, a ż. Marcina Konińskiego (Kunińskiego) z Konina k. Lwówka i jej zstępnych.

47 Poprzednio oprawa Zuzanny (po 350 grz. posagu i wiana) zapisana była w 1526 na Nojewie (PG 16, 126v).

48 Jest to zapewne pomyłka pisarza; powinno być: Jakuba Łowęckiego. W 1576 cz. S., odziedziczoną po Łukaszu Siekierzeckim, Anna c. Łukasza dała swemu swemu synowi Jakubowi Łowęckiemu → wyżej.

49 Ninogniew był żonaty z Dorotą c. Tomisława Siekierzeckiego, stryj. siostrą Mik. Sirniaka (→ p. 3, pod 1453) oraz przyp. 27).

50 O identyczności obu Jakubów → przyp. 32.

51 Tenże? wymieniony jako kan. kap. pozn. na odwrociu dok. or. – przyw. dla sołtysa z Barchcinka – z 1400 (Cysterki Owińska D 7, dawniej sygn. III 7; druk: Wp. 6 nr 392).

52 Prawdop. Jan będąc plebanem w Grodziszczku jednocześnie dzierżawił dochody sąsiedniej par. w Gieczu.