STOK

(1380; w źr. z XIV-XV w. także Stoczek; Kosyl 28, 73; SHGL 222) 8 km na NE od Kazimierza Dolnego; ok. 90 km na NE od kl., 27 km na NE od → Braciejowic.

Pow. lub.; par. → Klementowice.

Własn. szlach.

5. Dzies. należy do kl. święt., pleb. Klementowic i bpa krak.

1442 sąd polubowny postanawia, że dzies. ze wsi S. winna należeć jak poprzednio do bpa krak. i opata święt. (ZDK II 434); 1470-80 z 11,5 starych łkm. dzies. snop. należy do kl. święt., z łkm. nowo wykarczowanych do bpa krak., a z folw. do pleb. Klementowic (DLb. III 245); 1529 z pewnych ról we wsiach → Dobre, S. i → Zaszczytów dzies. snop. wart. 6,5 grz. pobiera bp krak., ze S. i → Zbędowic dzies. snop. wart. 4/38 grz. należy do stołu konw. święt., z folw. i ról sołectwa w S. dzies. snop. wart. 5 grz. bierze pleb. Klementowic (LR 33, 351, 431); 1621 do 1731 → Celejów; 1819 dzies. snop. kupowana przez gromadę za 150 zł należy do stołu konw. (AOkup. 10).

7. Al. I 84; Paw. 372; LL 1565 41; RL 1926 123; Spis I 446; II 169; Tabela II 200; Gacki 303, SG XI 357; Szafran 199; SHGL 222; Sochacka wg indeksu; Derwich 1992a 76; Rozwałka 73, 215.

8. Osada wśr. dat. na VI/VII-poł. VIII w., położona w Lesie Stockim, osadzie na W od S. (Gurba 50-1; Dąbrowska 224; Żaki 236, 522); osada z VIII-X w. (Hoczyk 114); materiały z XI-XIII w. stwierdzone w trakcie badań AZP (Rozwałka 159).

Uw. Do S. odnoszą się najpewniej wiadomości dotyczące dzies. przytoczone przez Długosza w opisie wsi Stoczek w par. Czemierniki k. Kocka (tak też SHGL 222). Przemawiają za tym: 1. duża zbieżność opisów (DLb. II 550; III 254); 2. brak innych wiadomości o uprawnieniach dziesięcinnych opactwa w tym Stoczku; 3. fakt, że w 1529 r. dzies. z całego Stoczka w par. Czemierniki pobierał tamtejszy pleban (LR 421); 4. słaba orientacja Długosza w stosunkach panujących w obrębie dwu wówczas istniejących parafii Czemierniki i wynikający stąd opis obu jako jednej parafii (SHGL 58-9; Osady 45); 5. zbieżność nazw: S. k. Klementowic w XIV i XV w. nazywany bywał również Stoczkiem, tak też określono go w dok. z 1442 r. („decime quas in villis Clymonthow et Stoczek...”, ZDK II 434).