SZCZEGŁO

(1351 Sczigel, 1400 Sczegla, 1465-7 Czegel, Czegil, Zegil, 1470-80 Sczegel, 1477 Sczegyel, 1510 Sczegÿel, 1529 Sczegel, 1530 Sczeglo, 1531 Sczygel, 1532 Sczegÿel, 1564-5 Sczygyel, 1578n. Sczegiel, Szczegiel, 1685n. Sczegel, 1766 Szczegel, 1780n. Szczegło, 1827 Szczegło i Szczegłów; Kam. 197) dziś północno-zachodnia cz. wsi Truskolasy; 12 km na NW od Opatowa, ok. 17 km na E od kl.

1. 1351 z. sand. (Derwich 1992 278), 1510n. pow. sand. (ASK I/10 17v), 1827 pow. opat. (Tabela II 220); 1470-80n. par. Momina (DLb. II 470).

2. 1470-80 złączona z Truskolasami (ib. I 640); 1780 → Wierzbątowice.

3. Własność podzielona.

3A. Własn. kl. święt.

1351 Kazimierz Wlk. przenosi na pr. średz. imiennie wyliczone posiadłości kl. święt., w tym S. i → Worowice (Derwich 1992 278); 1470-80 do kl. święt. należą 2 karczmy z rolą, karczmarze płacą [łącznie? po?] 2/28 grz. czynszu (DLb. III 236; I 640; II 470); 1510 pobór z karczmy z 1/2 ł. (ASK I/10 17v); 1529 należy do stołu opata, czynsz liczony razem z → Janowicami, → Pełką i Worowicami wynosi 9 grz. (LR 349); 1530 pobór z karczmy (ASK I/10 209v); 1531 konwent kl. święt. daje pobór z karczmy (ib. 454); 1532 z cz. opata pobór z karczmy (ib. 594, 625); 1553 Zygmunt A. przenosi na pr. niem. imiennie wyliczone posiadłości kl. święt., w tym 1 kmiecia w S.(AG 1909); 1569, 1571 cz. opata święt. włączona do folw. (ASK I/7 257v, 331, 402v);

1580 Tomasz Polanowski opat i konw. święt. należące do nich części w S. i Worowicach, ob. opust. i nieuprawne na skutek zaniedbań poprzednich posiadaczy, oddają w dożywocie Borzywojowi Podlodowskiemu dz. Ruszkowa i Podlodowa oraz jego s. Sebastianowi Podlodowskiemu, z pr. wolnego wyrąbu lasu i zarośli w → Kraszkowie na potrzeby budowlane, które to jednak prawo jeszcze przez 4 lata bądzie należeć do Andrzeja Strańskiego, dzierż. folw. Wierzbątowice i wsi doń przyległych. Na S. i Worowicach zapisane zostaje 200 grz., z których kl. otrzymał tylko cz., ze wzglądu na nakłady, jakie nowi dzierżawcy muszą ponieść. W zamian ciąży na nich obowiązek dostarczania co roku na ś. Marcina [11 XI] przez posłańca za pokwitowaniem z pieczęcią odpowiedniej sumy za dzies. snop. z tych wsi, przy czym Borzywój ma oddawać po 3 grz., a jego syn i następca po 6 grz. W wypadku procesów mają występować w obronie dóbr w imieniu kl., ale na własny koszt, zaś po ich śmierci i wypłaceniu spadkobiercom 200 grz. dobra te wracają do kl. bez zwrotu nakładów (AG 1899); 1581 Piotr Myszkowski bp krak. transumuje dok. z 1580 r. (ib. 1902); 1594 Łukasz Janowski administrator opactwa i konw. święt. należące do nich cz. S. i Worowic, ob. przez niedbałość poprzedników nieuprawne i okupowane przez okoliczną szlachtą, oddają w dożywotnią dzierż., pod zastaw 250 grz. zapisanych na tych dobrach. Janowi Mielkowskiemu i jego ss. Krzysztofowi i Janowi razem z pr. wyrąbu lasu i zarośli w Kraszkowie na cele budowlane. Dzierżawcy mają co roku na ś. Marcina przysyłać przez posłańca do kl. po 3 grz. za dzies. (ib. 1905); 1595 Jerzy Radziwiłł kardynał i administrator bpstwa krak, transumuje dok. z 1594 r. (ib.);

1629 z cz. opata święt. pobór z 1 ł. (RS 1629 56); 1662 z cz. opata święt. pogłówne od szl. wd. Babskiej z córką i 6 czeladzi (ASK I/67 26); 1673 z folw. S. opata święt. pogłówne od szl. Pomorskiego z żoną oraz 16 czeladzi folw. i mkw wsi (ib. 234); 1674 pogłówne od Pomorskiego z żoną i 2 córkami, 3 czeladzi i 6 mkw wsi, a w drugiej racie od 13 czeladzi i mkw wsi (ib. 402, 457); 1780 wójtostwo w kluczu wierzbątowickim dóbr stołu opata klaustralnego. W 1775 r. otrzymali je od opata Niegolewskiego J.P. Maciej i Petronela Brodniccy na 34 lata z zastrzeżeniem przedłużenia, kaucja 300 zł, płacą kanon po 10 zł. Budynki zdezelowane oprócz nowej stodoły. Subsidium charitativum wynosi 50 zł (Inw. Wierzbąt. 13, 18); 1780-2, 1784 → Wierzbątowice, p. 3B; 1787 cała wieś liczy 22 mkw (Spis I 414; II 134); 1791 opat święt. nadaje wójtostwo S. w 30-letnią dzierż. (Gacki 262); 1827 Szczegło ma 3 domy i 21 mkw, Szczegłów ma 4 domy i 7 mkw (Tabela II 220).

3B. Własn. bpa lubus., następnie świecka.

1465-7, 1470-80 do bpa należy 1 karczma, z której płacą 1 kopą gr czynszu, 1/2 na ś. Trójcą, 1/2 na ś. Marcina, karczma daje tyle co 1 kmieć (Ludat 50, 67; DLb. I 640; II 470; III 236); 1514 → Kraszków, p. 3A; 1530 pobór od sołtysa Luki (ASK I/10 209v); 1564-5 wieś służebna (LS 1564-5 331); 1577 z cz. Stemberkowej pobór z 1 ł. i od 1 zagr. z rolą (ASK I/7 571); 1578 z wójtostwa Stemberkowego pobór od 2 kmieci na 1 ł., 6 zagr. z rolą, 1 komor. bez bydła, 2 rzemieślników, z karczmy, młyna dorocznego o 1 kole i stęp (ib. I/10 766; Paw. 187); 1629 z cz. ksiącia Zasławskiego pobór od 2 kmieci na 1 ł., 4 zagr. z rolą, 1 komor. bez bydła, 2 rzemieślników, z młyna dorocznego o 1 kole i stęp (RS 1629 56); 1662 z cz. księcia Ostrogskiego pogłówne od 30 mkw wsi (ASK I/67 26); 1673 pogłówne od 28 mkw (ib. 233); 1674 pogłówne od 35 mkw (ib. 402, 457); 1787, 1827 → p. 3A.

4. 1351, 1553 p. 3A; 1578 → p. 3B; 1580, 1581, 1594, 1595, 1791 → p. 3A.

5. Dzies. należy do pleb. Mominy i bpa lubus.

1465-7 → Kraszków; 1470-80 z cz. kl. święt. dzies. snop. pobiera pleb. Mominy, z cz. bpa lubus. - bp krak. [?] (DLb. III 236). Z cz. bpa lubus. dzies. snop. i kon. należy do niego (ib. I 640; II 470).

6. Studenci U. Kr.: 1400 Mirosław s. Wojciecha (Al. I 14); 1477 Mikołaj s. Filipa (ib. 230).

7. Derwich 1992 wg indeksu.