MNIKÓW

(1384 Mnichow - Mp. 1, 367; 1387 Mnicow - SP 8, 4290; 1398 Mnycow - SP 8, 6510; 1400 Mikow, Mnikow - SP 8 uw. 311/32, 325/95; 1413 Mnychowo - Wp. 5, 214; 1418 Mnikowicze - GK 1 s. 18; 1423 Mnikowo - GK 2 s. 201; 1460 Mynkow - ZK 15 s. 135; 1471 Mnychow - ZK 16 s. 649; 1529 Mnykoff - LR s. 165) 15 km na W od Krakowa.

1. 1489 n., 1581 pow. krak. (RP k. 131; ŹD s. 37); 1470-80, 1598 par. Morawica (DLb. 2 s. 44; 3 s. 222; WR k. 413).

2. 1470-80 łany w M. za rzeką →p. 5; 1471 Maciej opat tyn. oddala z powodu braku intytulacji król. pozew Marcisza Frykacza z M. o odnowienie starych i sypanie nowych kopców między [M.] a wsią kl. Czułów oraz o zawłaszczenie przez kl. cz. M., jakoby przynależnej do Czułowa wart. 200 grz. i o tyleż szkody (ZK 16 s. 671, 674; 18 s. 131; SP 2, 4037; Tyn. 256); łąka Mnikowska →p. 3a; 1494 sadzawka w M. →p. 3a; 1498 siedlisko i półłanek w M., k. Jana Pięty i wielka sadzawka dolna w M. →p. 3a; 1570 M. graniczy z Kaszowem →Dańdów.

3. Własn. szlach. 3a. Sprawy własnościowe. 1384-96, zm. 1397 Włodzimierz z M., ojciec Mik. Korzekwy i Jana Kożuszka, 1-sza ż. NN, matka Mikołaja, 2-ga ż. Piechna matka Jana 1397-9 (Mp. 1, 367; KK 2, 353; Mog. s. 80; SP 8, 4290, uw. 122/13, 289/1; ZK 2 s. 405); 1388-9 Włodzimierz z M. ma stawić świadków w sporze z Przybkiem z Irządz kaszt. roz. (SP 8 uw. 122/13, 127/1, 161/56).

1394 Dzierżek z M., zapewne tożsamy z Dzierżkiem z Przystani, ojcem małoletniego Mikołaja, czyli Miczka Przystańskiego 1385, dz. M. →1405 oraz Wichny ż. Burharda z Balic i Stretki 1411 (ZK 2 s. 87).

1395-1402 Mikołaj Korzekwa, Korzekwica z M., s. Włodzimierza z M. z jego wcześniejszego małżeństwa, pasierb Piechny, zapewne ojciec Jana Korzekwy 1431 (SP 8, 6510, 6513, 8078, 8080, 8302, uw. 267/2,4, 289/1; ZK 2 s. 332, 336, 373; 3 s. 351).

1396-1401 proces o cz. dziedz. w M. wytoczony przez Hankę ż. Bolesty z Mikołajewic [ziemia sier.], potem [1401] 2o v. ż. Więcława z Rosiejowa sędziego sier. Włodzimierzowi z M., a następnie od 1397 kontynuowany z wd. po nim Piechną i jego ss. z dwóch małżeństw: Mik. Korzekwą i Janem Kożuszkiem; 1396 Włodzimierz z M. ma stawić kapelana Przecława w sporze z Hanką Boleściną z Sieradza (ZK 2 s. 405); 1397-8 Hanka ż. Bolesty z Mikołajewic pozywa wd. po Włodzimierzu z M. o dziedzinę w M. (SP 8 uw. 229/100, 242/107); 1399 Hanka ż. Bolesty z Mikołajewic pozywa Piechnę wd. po Włodzimierzu z M., jej s. Jana oraz pasierba Mik. Korzekwę (SP 8 uw. 289/1); 1400-1 Hanka wd. po Boleście z Mikołajewic w ziemi sier., następnie [1401] ż. Więcława Rosiejowskiego sędziego sier. pozywa Jana z M. (SP 8, 10120, uw. 265/103, 277/27, 277/65, 311/32, 325/95, 324/26; ZK 3a s. 243).

1397 Klemens [z Mokrska, kaszt.] rad. nie stawił się na pozew Mik. Korzekwicy z M. o 100 grz. (ZK 2 s. 499).

1398-1416 Jan Kożuszek, Kożuszkowic, Mnichowski z M., potem dzierż. m. Bydlina →p. 6, s. Włodzimierza i Piechny, przyrodni br. Mik. Korzekwy, ojciec Mik. Pikarana, ż. Grzegorza c. Hanka z Chełma 1404 (SP 8, 6587,10120, uw. 289/1, 311/32, 342/26; ZK 3 s. 412; 3a s. 538, 547, 557; 3b s. 256, 259, 271, 312, 326, 328, 336, 341, 345, 355-6, 360-1, 370-1, 383, 400, 403, 416, 489, 518, 546, 561, 563, 575, 593, 627, 635, 666, 677; 4 s. 162, 172; 5 s. 25, 46, 57, 74, 76, 87-8, 116, 169, 178, 184, 308, 377, 466; 6 s. 1, 16, 36, 100-2, 119, 125, 149, 155, 179, 187, 206, 236; GK 1b s. 10, 31, 126; Wp. 5, 214; KK 2, 511; DSZ, 129)1Część zapisek może odnosić się do Jana zapewne s. Mik. Korzekwy, który jako dz. M. wystąpił jedyny raz w →1431 r.

1398-9 proces wytoczony przez Katarzynę wd. po Hanku z Chełma Mik. Korzekwicy o dług żydowski, zastawioną jej cz. w M. i szkody. Mik. Korzekwica skazany za długi żydowskie i zastawioną Katarzynie cz. w M. Kara zasądzona na Mikołaju skasowana na polecenie Jana [z Tęczyna] kaszt. krak. →1402 (SP 8, 6513, uw. 267/2); Korzekwica z M. skazany na rzecz Katarzyny o szkodę, dług żydowski, 60 grz. i tyleż szkody (SP 8, 8078).

1398 Bartłomiej z Marchocic, włodarz z Chełmu pozywa Mik. Korzekwicę z M. o 1½ grz. i tyleż szkody (SP 8, 8080, uw. 267/4); Dziersław Konopka z Kożuchowa [pow. pilzn.] zobowiązuje się zapłacić w terminie Klemensowi z Kurowa i Jaszkowi z M. 18 grz. (SP 8, 6587).

1402 Mik. Korzekwica z M. gwarantuje wypłacenie 30 grz. szer. gr pras. Janowi [z Tęczyna] kaszt. krak. dla Katarzyny [wd. po Hanku] z Chełmu wieczystym ustąpieniem jej cz. dziedz. w M. [→1398] (ZK 3 s. 351); Jaszek [Kożuszek] z M. pożycza za poręką Sułka z Mietniowa i Bodzęty z Modlnicy 30 grz. szer. gr pras. od Świętosława z Janikowic, gwarantując terminowy zwrot podniesieniem kwoty długu do 40 grz., a w razie niespłacenia i tej kwoty, wypłatą rocznie 10 grz. czynszu, który zabezpieczy na M.; tenże Jaszek gwarantuje swym poręczycielom spłatę ww. kwoty, ewentualnym wwiązaniem do cz. ojczystej w M. w kwocie 100 grz. (ZK 3 s. 479-80).

Przed 1403 Anna Mikołajowska dz. cz. M. →1403.

1403-5 Mikołaj, Miczek Przystański z Przystani, dz. cz. ojczystej w M., najpewniej s. Dzierżka z M. i Przystani (ZK 3b s. 119; 4 s. 212); 1403 Mik. Przystański z Przystani pozywa Jana z M. o kupioną przezeń połowę dziedziny M., która należy mu się pr. bliższości po śmierci Anny Mikołajowskiej2Może identyczna z Hanką wd. po Boleście z Mikołajewic. Nie jest wykluczone jednak, że Anna pochodziła z Przystani w pow. lel. W połowie XV w. w Przystani dziedziczyli Mikołajowscy h. „Wyssowie” (= Wysz?) (DLb. 2 s. 211) (ZK 3b s. 119, 156, 168); 1404 Jan z M. zapisuje po 100 grz. posagu i wiana swej ż. Grzegorzy c. Hanka z Chełmu na połowie M. (ZK 4 s. 149); Jan Kożuszek z M. oraz Jan i Hanek z Chełmu mają zapłacić 100 grz. półgr Włostowi z →Knyszyna i Przedwojowi ze Stępocic pod rygorem oddania im w zastaw Probołowic [Chełmskich] lub M. (ZK 4 s. 170-1); 1405 kl. tyn. pozywa Jana z M. o zaprzeczenie pr. [niem.?] oraz o Mikołaja młynarza niegdyś klaszt. z Rybnej, który zbiegł przed czasem z czynszem do M. (ZK 3b s. 519, 548); Jan z M. zobowiązuje się zapłacić Marcinowi z Trzebienic i Miczkowi z Przystani 60 grz. do Bożego Narodzenia; Miczek z Przystani sprzedaje za 60 grz. szer. gr pras. Janowi [Kożuszkowi] z M. swoją cz. ojczystą w M., poręczając wraz z Marciszem z Trzebienic za swych braci (ZK 4 s. 213); 1408 Jan z M. i Dziersław ze Zdzisławic [dziś Zysławice] nie stawili się na pozew Mściwoja z Kozłowa o 100 grz. i tyle szkody; tenże Mściwój pozyskuje na Janie 100 grz. półgr ponieważ dwaj kapelani nie chcieli zeznawać (ZK 5 s. 17, 39); Jan [Kożuszek] z M. zobowiązuje się wypłacić Marciszowi z Trzebienic 60 grz. szer. gr i 18 grz. półgr (ZK 5 s. 28); 1408-9 Jan [Kożuszek] z M. z ż. Grzegorzką pożyczają 200 grz. szer. gr i 30 posp. monety od Jana z Zagórza [niezid.], zabezpieczając zwrot połową M. Jeśli nie zwrócą mu tej kwoty do następnego Bożego Narodzenia, wówczas ta połowa M. przejdzie na własność Jana. Jan z M. nie będzie mógł bez wiedzy Jana z Zagórza zawrzeć ugody o szkody z Mik. Bochnerem. Jeśli zaś podejmie od niego pieniądze, wówczas zapłaci 300 grz. zakładu Janowi z Zagórza (ZK 5 s. 44-5, 183); 1408 Jan z M. wydzierżawia za 200 grz. szer. gr Mik. [Trąbie] abpowi gnieźn. i jego br. Piotrowi na 5 lat całą wieś M. (ZK 5 s. 108); 1409 Pełka z Bydlina i Jan z Zagórzyc zobowiązują się zwrócić Zaklice z Białej 130 grz. pod rygorem wzrostu długu do 250 grz. Jeśli nie zapłacą i tej sumy, wówczas Jan [błędnie Mikołaj] w swojej cz. długu wwiąże Zaklikę w dziedzinę M., na której ma zapisane pieniądze (ZK 5 s. 183); Jan Zagórski [→1408] wydzierżawia za 30 grz. do Bożego Narodzenia Janowi z M. całą cz. dziedz. w M. (ZK 5 s. 189).

1411 Mik. Przestański ustępuje Janowi Kożuszkowi z M. swoje pr. [→1403, 1405] do M. (ZK 5 s. 263); Jan z M. zobowiązuje się wypłacić 60 grz. szer. gr i 40 grz. półgr w 2 ratach po 50 grz. Wichnie ż. Burharda z Balic i jej siostrze Stretce [cc. Dziersława z Przystani]; ww. siostry ustępują wieczyście temuż Janowi swe pr. do M. (ZK 5 s. 269); Apolonia ż. Abrahama z Goszyc przekazuje mężowi 3 domy w Krakowie, które otrzymała od króla Władysława Jag., dwa stojące obok siebie w rynku, w tym jeden wielki, i trzeci położony z tyłu, naprzeciw kościoła Ś. Trójcy, między domami Kolla i Tudernedera, w zamian za 350 [w SP 2 pomyłkowo 450 grz.] grz. szer. gr na M. i 300 grz. szer. gr na Goszycach (SP 2, 1259); 1412 Jan z M. pożycza od Jakuba z Burzenina [woj. sier.] i jego żony 100 grz. szer. gr, gwarantując terminowy zwrot wwiązaniem do połowy M. (ZK 5 s. 279); [woźny Stan.] Boguta zeznaje, że Jan Kożuszek z czterema towarzyszami nie dopuścił do ciążenia dóbr (ZK 5 s. 308); 1413 Jan z M. zobowiązuje się w terminie wypłacić 15 grz. półgr Stretce c. Dziersława z Przystani. Jeśli to uczyni obejmie wieczyście dziedz. w M., w przeciwnym razie Wichna z siostrą Stretką zwrócą Janowi otrzymane już od niego 60 grz. [szer. gr] i obejmą na powrót swoją cz. w M. (ZK 5 s. 335); Jan z M. gwarantuje terminową spłatę 40 grz. szer. gr pras. Świętosławowi i jego ss. Andrzejowi i Mikołajowi z Modlnicy wwiązaniem do połowy M. (ZK 5 s. 368-9).

1415 Jan z M. oddala przysięgą oskarżenie Piotra z Kurowa o kradzież trąby wartości 9 grz. srebrem po śmierci abpa [gniezn. Mik. Trąby] (ZK 6 s. 37); Nawój z Tęczyna poręcza za Jana z M. zwrot 10 grz. szer. gr pras. i 80 grz. półgr Grzegorzowi z Morawicy ewentualnym wwiązaniem do wsi Zalas - zp.; tenże Jan z M. poręcza ww. Nawojowi terminową spłatę ww. długu wwiązaniem go do połowy M., a jeśli ją komuś zastawi, wówczas zapłaci Nawojowi 100 grz. (ZK 6 s. 75 zp.); Jan Kożuszek z M. sprzedaje wieczyście za 600 grz. półgr Katarzynie wd. po Zawiszy z Łąkty połowę M. (ZK 6 s. 101); 1416 Jan z M. nie stawił się na pozew Dobka ze Sprowy o 23 grz. długu żydowskiego oraz kradzież pieniędzy pozostałych po śmierci (pusczyny) Mikołaja abpa gnieźn. [→1408] we fl., szer. gr i srebrze o łącznej wartości 500 grz. (ZK 6 s. 214); Jan z M. nie stawił się na pozew Klemensa [z Mokrska] kaszt. rad. o 200 grz. i 40 grz. poręki (ZK 6 s. 214); Jan Kożuszek z M. za poręką Piotra i Mikołaja z Chełmu oraz Piotra z Potoka sprzedaje za 110 grz. szer. gr i cz. dziedz. w Minodze Piotrowi Forkaczowi z Międzyrzecza [Śląsk] całą wieś M. z pr. patr. kościoła w Morawicy (ZK 6 s. 235-6).

1416-41 Piotr Frykacz, Farkacz, Forkacz z M., Międzyrzecza, dz. cz. Minogi [1415] 1416-21, ojciec Marcisza i Jadwigi ż. Sułka z Zelczyny, ż. Pychna 1429 (ZK 6 s. 235-6, 519; 7 s. 155, 179, 388; 8 s. 64; 14 s. 346; GK 1 s. 485; 2 s. 180 - błędnie jako Jan; SP 2, 1612, 1776); 1417 Jakub z Burzenina i Jan Kożuszek niegdyś z M. poręczają za Piotra z Chełmu spłatę 90 grz. półgr Bodzancie z Modlnicy pod rygorem wzrostu tej kwoty do 150 grz. (ZK 6 s. 314); 1419 →Minoga p. 3B; Piotr z Chełmu nie stawił się na pozew Piotra Forkacza o porękę [→1416] w sprawie M. (ZK 6 s. 606); 1421, 1422, 1423, 1425, 1426, 1427 →Minoga p. 3a; 1429 Piotr Frykacz z M. zastawia za 150 grz. Spytkowi z Naramy połowę M.; tenże Frykacz wydzierżawia temuż Spytkowi drugą połowę M., z której ten będzie płacił po 20 grz. czynszu. Frykacz będzie mógł wykupić tę połowę z rąk Spytka dopiero wówczas, gdy wykupi pierwszą cz.; Pychna ż. Frykacza odstępuje Spytkowi pr. do oprawy na M. (ZK 9 s. 116-7); 1429-35 Spytek z Naramy, zastawnik w M., pisał się też z M. (GK 4 s. 489, 955; 5 s. 203, 244; ZK 10 s. 116); 1430 →Minoga p. 3a.

1431 Jan Korzekwica z M. [s. Mik. Korzekwy] zobowiązuje się zapłacić Piotrowi Foksalowi mieszcz. z Krakowa 6 grz. monety obiegowej (GK 4 s. 346)3Trudno rozstrzygnąć, czy Korzekwica posiadał jakąś cz. M., czy tylko się z niej pisał.

1432-85 Marcisz Frykacz, Friczak, h. Jastrzębiec, dz. M., Okleśnej od 1466, tenut. Kęt 1445-85, s. Piotra Frykacza, br. Jadwigi, br. cioteczny Oty z Plechowa, ojciec Jerzego, Piotra, Anny ż. Jana z Morawicy i Beaty ż. Zygmunta Goleskiego z Mierzyna; ż. Grzechna c. Zakliki z Bodziejowic 1435 (ZK 10 s. 19, 199; 11 s. 222; 12 s. 304, 391; 13 s. 170, 387; 14 s. 45, 82, 246, 259; 15 s. 132, 135, 193; 16 s. 636; 18 s. 14, 107, 116, 165, 182, 189, 236; 19 s. 2, 23, 42, 64; 150 s. 287; GK 5 s. 364, 368, 380, 688; 6 s. 74, 92, 171; 7 s. 117-8, 150, 227; 8 s. 286, 333, 694-5, 697, 991; 9 s. 288, 318, 353-4, 470, 851; 10 s. 179; 11 s. 119, 225, 276, 360, 793; 12 s. 25, 75, 114; 13 s. 692-3; 15 s. 166, 302; 16 s. 821, 860; 17 s. 114, 534, 777; OK 8 s. 817; DSZ, 182; Teut. 3 s. 6, 27; Mp. 5 C 77; P 106-7; Cracovia artificum suppl. 1441-1450, nr 419; Bon. 5 s. 328; ZDM 3, 773; RI s. 229-30; DLb. 2 s. 44; 3 s. 222); 1432 →Minoga p. 3a; 1433 Marcin z M. s. [Piotra] Frykacza pożycza 10 grz. od Spytka z Naramy, dopisując tę kwotę do wcześniej [→1429] pożyczonych i zapisanych mu na M. pieniędzy. Obecnie dług ten wynosi 180 grz., w której to kwocie Spytek trzyma M. (GK 4 s. 955); →Imbramowice par. własna p. 3A; 1434 Spytek z Naramy gotów był podjąć pieniądze od Piotra Frykacza z Międzyrzecza i jego s. Marcina; wyrokiem sądu ww. Spytek winien podjąć od ww. Frykaczów pieniądze do następnych roków i ustąpić im M., jeśli zaś mu nie oddadzą długu, wówczas będzie trzymał M. do następnego Bożego Narodzenia (GK 5 s. 203).

1435 Spytek z Naramy kwituje Piotra Frykacza i jego s. Marcisza z Międzyrzecza ze 180 grz. i ustępuje im wieś M., którą dotąd trzymał w zastawie (GK 5 s. 244); Marcisz Frykacz z M. gotów był podjąć 120 grz. posagu swej ż. [Grzechny] od Mik. Probołowskiego z Chełmu i Hanka z Kaczkowic poręczycieli [jej ojca] Zakliki z Bodziejowic (GK 5 s. 492); 1436 Marcisz z M. s. Frykacza zapisuje ż. Grzechnie c. Zakliki z Bodziejowic po 40 grz. posagu i wiana na połowie swych dóbr w M. (ZK 11 s. 28); 1439 opat tyn. pozywa Marcisza z M. o najście zbrojne z poddanymi na wieś kl. Czułów i zaoranie tamże pewnej roli (GK 6 s. 171).

1441 Piotr Forkacz z M. daje wieczyście całą wieś M. s. Marciszowi (ZK 11 s. 540); 1443 Mik. Serafin miecznik i żupnik krak. za poręką swego br. Jakuba zobowiązuje się terminowo zwrócić Marciszowi Frykaczowi z M. 50 grz. posp. monety i 20 fl. węg. pod rygorem podwojenia tej kwoty (GK 8 s. 174, 302, 315); 1446 Dobek z Brzeźnicy poręcza Marciszowi Frykaczowi z M. za swego bratanka (filiaster alias synowiec) Sułka z Zelczyny, że ten zapisze 80 grz. szer. gr pras. wiana swej ż. Jadwidze c. Piotra Frykacza, a siostrze ww. Marcisza z M. na Zelczynie; taż Jadwiga kwituje br. Marcisza z dóbr po rodzicach, czując się przez niego usatysfakcjonowana (GK 9 s. 167-8); →Brzoskwinia p. 3; 1447 Jadwiga ż. Sułka z Zelczyny c. [Piotra] Frykacza z M. odstępuje br. Marcinowi Frykaczowi swoje pr. do dóbr po rodzicach; tenże Marcisz zobowiązuje się wypłacić ww. Sułkowi 12 grz. szer. gr pras. posagu swej siostry Jadwigi, a jego żony - zp. (ZK 13 s. 105); Mściwój z Brzoskwini gwarantuje zwrot 60 grz. szer. półgr i 40 grz. posp. monety Marciszowi z M. ewentualnym wwiązaniem do swej dziedz. w Brzoskwini (ZK 150 s. 287); 1448 Andrzej z Tęczyna poręcza Marciszowi Frykaczowi z M. spłatę 60 grz. półgr i 20 grz. posp. monety za Mszczuja niegdyś z Brzoskwini (ZK 13 s. 170 zp.); 1450-1 tenże Andrzej z Tęczyna gwarantuje terminowy zwrot 100 fl. węg. Marciszowi Frykaczowi z M. wwiązaniem do całej wsi Kostrzec (ZK 13 s. 387; 14 s. 82); 1451 →Brobnowice Polskie p. 4; 1456 →Kaszów p. 3; Mikołaj z Rusocic uwalnia Marcisza z M. z pozwu o las i 100 grz. poręki za Żegotę (ZK 14 s. 259); 1457 Marcisz Frykacz z M. kwituje kl. tyn. z 200 fl. węg. zabezpieczonych mu na wsi →Kaszów; opat tyn. zobowiązuje się wypłacić temuż Marciszowi 50 fl. węg. (ZK 14 s. 378; 15 s. 13); 1459 Marcisz Frykacz z M. kwituje opata tyn. z 50 fl. węg. (GK 14 s. 309).

1463-83 Jerzy Frykacz h. Jastrzębiec z M., s. Marcisza, br. Piotra, Anny ż. Jana z Morawicy i Beaty ż. Zygmunta Goleskiego (GK 16 s. 807, 852; 20 s. 474, 484; ZK 18 s. 165; Mp. 5 N 372).

1463-98, zm. 1499 Piotr Frykacz h. Jastrzębiec z M., s. Marcisza, br. Jerzego, Anny i Beaty ż. Zygmunta Goleskiego, ojciec Stanisława, Mikołaja i Wespazjana, ż. Katarzyna c. Żegoty z Rytra 1483-1502 (GK 16 s. 807, 852; 21 s. 988; 25 s. 873; 26 s. 405-6; ZK 18 s. 165; 19 s. 168, 382, 389, 403; 20 s. 237; 21 s. 265; OK 13 s. 1370-1; MS 2, 314); 1463 Jakub Obulec z Gór podczaszy krak. i Walter wielkorządca krak., poręczając za Jana Lutkowica bpa krak., gwarantują Marciszowi Frykaczowi z M. terminowy zwrot 130 fl. węg. (GK 17 s. 463 zp.); 1465 Jan z Pilczy wwda krak. zobowiązuje się zapłacić [z tytułu poręki za swego zięcia Stanisława z Chodcza wwdę podolskiego] 480 fl. węg. Marciszowi Frykaczowi z M., gwarantując terminową spłatę wwiązaniem do całej cz. dziedz. w Branicach (ZK 17 s. 285 zp.); Walter wielkorządca krak. i Jan Trepka z Obrazowic [dziś Obrażejowice] poręczają Marciszowi Frykaczowi z M. za Jana [Lutkowica] bpa krak. terminowy zwrot 130 fl. węg. (GK 18 s. 48 zp.); 1466 tenże Frykacz kwituje Jana z Pilczy wwdę krak. z 480 fl. węg. z tytułu poręki udzielonej za jego zięcia Stanisława [z Chodcza] wwdę podolskiego (ZK 17 s. 358); Andrzej Rusocki z Paszkówki sprzedaje za 400 fl. węg. Marciszowi Frykaczowi z M. wieś Okleśna. Katarzyna ż. Andrzeja ustępuje swe pr. do oprawy na tej wsi (ZK 17 s. 362); 1469 Jan z Morawicy kwituje Marcisza z M. ze 150 fl. węg. posagu swej ż. Anny, a c. Marcisza. Anna kwituje ojca i braci z dóbr rodzicielskich; →Chrosna p. 3 (ZK 17 s. 635); 1469-70 Piotr, Krzysztof i ich siostra Konstancja wd. po Ratkowiecu (Rathkowyecz)4Zapewne chodzi o Piotra Ratkowieca (de Radkow), Czecha, dowódcę jednego z oddziałów Jana Giskry (DHn. 12 s. 314) Szafrańcowie z Pieskowej Skały pożyczają 100 fl. węg. od Marcisza Frykacza z M. zabezpieczając terminowy zwrot wwiązaniem do Wielmoży - zp. (GK 18 s. 865-7; 19 s. 141).

1470-80 Marcin Frykacz h. Jastrzębiec dz. M. (DLb. 2 s. 44; 3 s. 222); 1471 Marcisz Frykacz z M. pozwany przez prep. kl. Bożego Ciała [w Krakowie] oddala przysięgą oskarżenia o wdarcie się do lasu prep. we wsi Kamień [par. Czernichów] z towarzyszami i kmieciami, wyrąbanie drzew, kradzież 200 gontów (tegulas) wartości 18 grz. i wywiezienie ich do dworu w M. (ZK 16 s. 649; 18 s. 116); →p. 2; Beata c. [Marcisza] Frykacza z M. ż. Zygmunta Goleskiego z Mierzyna w ziemi sier. kwituje ojca i brata z dóbr rodzicielskich (GK 19 s. 335; ZK 18 s. 132); Andrzej, Jan, Mikołaj i Marcin z Aleksandrowic oddalają roszczenia Marcisza [Frykacza] z M. o łąkę Mnikowską wartości 90 grz. (ZK 18 s. 118); 1472 br. Jan i Mik. Tesznarowie mieszcz. krak. pożyczają 150 fl. węg. od Marcisza Frykacza z M., gwarantując terminowy zwrot wwiązaniem do sołectwa w Bronowicach [Polskich] (GK 19 s. 695 zp.); 1474 Anna wd. po Januszu z Morawicy kwituje ojca Marcisza Frykacza oraz br. Piotra i Jerzego z dóbr rodzicielskich (ZK 18 s. 165); 1475 →Łaziska par. Trzebinia p. 3a; 1476 →Cholerzyn p. 3.

1483 Piotr Frykacz z M. zapisuje ż. Katarzynie c. Żegoty z Rytra po 400 fl. węg. posagu i wiana na połowie dóbr w M., Okleśnej i →Kleszczowie (ZK 20 s. 240); 1483-4 →Kuchary p. 3a; 1484 Marcin Frykacz z M. unieważnia zapis, jaki miał od zm. Oty z Plechowa sędziego ziemskiego sand. na Kleszczowie, ustępując swe pr. jego s. Mikołajowi; Mikołaj z Plechowa daje dożywotnio ww. Frykaczowi Kleszczów (GK 21 s. 975-6); Jakub Płaza z Sieciechowic i Piotr Frykacz z M. gwarantują wypłacenie 300 fl. węg. Żegocie z Rytra wwiązaniem: Płaza do cz. Sieciechowic kupionej od Karata, a Frykacz do Staniowic - zp.; Żegota z Rytra zastawia za 600 fl. węg. Piotrowi Frykaczowi z M. wsie [w pow. chęc.] Nida, Staniowice i Wierzbica; Piotr Frykacz z M. zapisuje po 400 fl. posagu i wiana ż. Katarzynie c. Żegoty z Rytra na połowie swych dóbr w M., Okleśnej i Kleszczowie; taż Katarzyna kwituje ojca z dóbr rodzicielskich (ZK 20 s. 237-40); 1485 →Kęty p. 2: zapisy sum.

1494 Piotr Frykacz z M. wydzierżawia na 2 lata za 120 fl. rybitwom krak. Jakubowi Rdzawemu z Pobrzeża i Tomkowi Potrzebie z Krakowa ze Stróży sadzawkę w M. Jeśli w trakcie dzierżawy poniosą oni jakieś szkody z winy Frykacza, będzie je musiał im wyrównać (GK 24 s. 726a, 769 zp.); 1496 Piotr Frykacz z M. zobowiązuje się wypłacić 57 fl. w półgr w dwóch ratach ww. rybitwom krak. (GK 25 s. 873 zp.); 1497 Piotr Frykacz z M. zapisuje ż. Katarzynie c. zm. Żegoty Ryterskiego po 500 fl. węg. posagu i wiana na całym dworze i rolach dworskich, sadzawkach, młynach i ich pożytkach w M. oraz na połowie wszystkich pozostałych dóbr w M. (GK 26 s. 405-6); 1498 Piotr Frykacz z M. wydzierżawia za zgodą ż. Katarzyny, która odstępuje od oprawy, na 4 lata Imramowi Salomonowi z Krakowa i rybitwie Jakubowi z Rybitw za murami Krakowa wielką sadzawkę dolną w M. Frykacz zezwala, aby na czas dzierżawy poddany Salomona i Jakuba zajął siedlisko i półłanek w M., koło Jana Pięty. Poddany ten będzie zwolniony z wszelkich czynszów, robocizn i danin na rzecz Frykacza (GK 26 s. 936-7).

1499-1516 Stanisław Frykacz z M., od 1516 dz. Nidy, Staniowic i Wierzbicy, s. Piotra i Katarzyny, br. Mikołaja, Wespazjana i Anny (GK 27 s. 558; ZK 23 s. 53, 218; 25 s. 262-3; MS 4, 398).

1499-1517 Mikołaj Frykacz z M., od 1516 dz. M. i Okleśnej, s. Piotra i Katarzyny, br. Stanisława, Wespazjana i Anny (GK 27 s. 558; ZK 23 s. 53, 218; 25 s. 262-3, 469-70; MS 4, 398); 1499 br. Stanisław i Mikołaj ss. zm. Piotra Frykacza z M., poręczając za nieobecnego br. Wespazjana, zobowiązują się pod zakładem 1000 fl. przenieść swej matce Katarzynie zapis oprawy uczyniony przez zm. męża Piotra w grodzie krak. [→1497] do ksiąg ziemskich krak. (GK 27 s. 558); 1502 Mik. Frykacz poręczając za br. Stanisława zapisuje matce Katarzynie c. zm. Żegoty Ryterskiego po 500 fl. węg. posagu i wiana na całym dworze i rolach dworskich, młynach z ich pożytkami oraz połowie wszystkich pozostałych gruntów w M. (ZK 23 s. 53); 1503 Mik. Frykacz z M. poręczając za br. Stanisława zapisuje matce Katarzynie wd. po Piotrze Frykaczu po 500 fl. węg. posagu i wiana na M. i Okleśnej, przenosząc jej oprawę [→1484] z Nidy (ZK 23 s. 144-5).

1508 Jan Królewski z Królewic otrzymuje skonfiskowane [za nieobesłanie wyprawy wojennej] m.in. dobra [br.] Stan. i Mik. Frykaczów [błędnie Rykaczów] z M. (MS 4, 398)5Nie doszło wówczas do przeniesienia własności M. na Królewskiego, gdyż jeszcze w drugiej połowie XVI w. dz. M. byli Frykaczowie; 1516 br. Stan. i Mik. Frykaczowie z M. dzielą się dobrami. Stanisław bierze wsie w pow. chęc.: Nida, Staniowice i Wierzbica z dopłatą 350 fl., a Mikołaj dobra w ziemi krak.: M. i Okleśną. Mikołaj zobowiązuje się płacić dożywotnio siostrze Annie mniszce na Zwierzyńcu po 3 grz. rocznie (ZK 25 s. 262-3).

1529 czynsz wykupny wysokości 10 grz. z M. i Okleśnej należy do altarii ŚŚ. Piotra i Pawła w kościele Ś. Anny w Krakowie (LR s. 165, 265).

3b. Włodarze, karczmarze i kmiecie. 1421 Maciej Szegewy z M. oskarżony przez Jana Płatnika z Krakowa o napad i poranienie (GK 1 s. 453); 1423 opat tyn. pozywa kmieci z M. o spasienie bydłem plonów wiezionych przez kmieci z Baczyna do młyna (GK 2 s. 100); Grzegorz włodarz z M. z br. Maciejem pozywają Jana i Mikołaja kmieci z Morawicy o napad na dom, poranienie, pobicie oraz kradzież ½ grz. (GK 2 s. 107, 112, 120, 147); 1426-7 Piotr włodarz z M. (GK 2 s. 570, 588, 599, 610; ZK 8 s. 250, 280); 1426 Szczepan kmieć z Liszek poddany kl. tyn. pozywa Piotra włodarza z M. i jego pana szl. Frykacza z M. o napad z 3 równymi sobie stanem towarzyszami i 12 niższego stanu, pobicie oraz kradzież z pastwisk w Liszkach koni i bydła rogatego na łączną szkodę 30 grz. (GK 2 s. 570, 588, 599, 610); 1429 Klemens kmieć z Czułówka poddany kl. tyn. pozywa Jana włodarza z M. o pobicie (GK 3 s. 322); 1439 Jakub kmieć z M. (GK 6 s. 74-5); Przecław kmieć z M. (GK 6 s. 92); 1440 Wojciech kmieć z M. winien zapłacić Świętochnie z Dubia 2 grz. z tytułu wiana i uznania dziecka z nią spłodzonego (OK 8 s. 12; Cracovia artificum suppl. 1441-1450, nr 301 - tu błędna data 1444); 1444 Dorota z →Liszek c. Kokoszkowej stwierdza, że dobrowolnie przeniosła się do M. do męża Piotra s. Wójca (Vyecz) z M., nie została zaś porwana przez dziedzica z M. (GK 8 s. 653)6W haśle →Liszki p. 3b błędny regest; Stanisław karczmarz (OK 6 s. 701); 1459 Katarzyna wd. po Świętosławie z s. Stanisławem z M. poddani Marcisza Frykacza pozywają opata i kl. tyn. oraz Macieja włodarza kl. z Czułowa o zabójstwo Świętosława na drodze publicznej (GK 14 s. 166, 184, 198-9, 212, 246, 263); 1498 [kmieć] Jan Pięta w M. →p. 3a.

3c. Areał, dwór, folwark, karczmy. 1470-80 w M. folwark, łany kmiece, 3 karczmy z rolami, 3 zagrody z rolą (DLb. 2 s. 44); 1489-1501, 1515-6 pobór z 4 ł. (RP k. 1, 31, 63v, 102, 131, 144v, 157, 171, 187, 201, 221, 239, 268, 332, 726); 1508, 1514 pobór z 3½ ł., ½ ł. opust. (RP k. 362, 705); 1509-13 pobór z 3½ ł. (RP k. 590, 518, 535, 564); 1517 pobór z 5 ł. (RP k. 775v); 1530 pobór z 3 ł. i karczmy dorocznej (RP k. 1); 1563 pobór z M. własn. P. Frykacza dawniej z 3 ł. i 1 pręta obecnie z 7¼ ł., karczmy dorocznej, młyna dorocznego o 6 kołach i 6 komorników (RP s. 135-6).

4. 1389 sławetne Agnieszka [sołtyska?] z M. z [siostrami?] Dobrką, Katarzyną z Będkowic, Manetą ze Sławkowa i Ofką z Gorenic sprzedają za 26 grz. Jakuszowi Latoszkowi z Radwanowic swoje cz. w Radwanowicach (KSN, 643; SP 8 uw. 167/15); 1421 pan Frykacz [z M.] winien w ciągu 6 tygodni przedłożyć przywilej pr. niem., wywołując swych poddanych z sądu grodzkiego. Frykacz zeznaje, że dotąd nie otrzymał przywileju od sprzedawcy [Jana Kożuszka] wsi M. (GK 1 s. 455).

5. 1470-80 dzies. snop. z łanów kmiec. w M., 3 karczem z rolami oraz 3 zagród z rolą należy do pleb. w Morawicy. Dzies. z pewnych łanów, leżących za rzeką wyprocesował opat tyn. [1477-86] Andrzej Ożga (DLb. 2 s. 44); 1529 dzies. snop. wart. 12 grz. z całej wsi należy do pleb. w Morawicy (LR s. 265).

8. Osada i grodzisko wczesnośredniowieczne (Żaki s. 514, 521).

Uw. W l. 1418-36 z M. lub niegdyś z M. pisał się Jan Kożuszek, potem dz. cz. w Minodze do 1422, następnie dzierż. Bydlina, Załęża i połowy Domaniowic w kluczu bydlińskim 1426-35, burgr. zamku w Rabsztynie 1423, który po sprzedaży Piotrowi Frykaczowi swej cz. w M. w 1416 nie posiadał już nic w tej wsi (GK 1 s. 8, 18-9, 28; 2 s. 189, 201, 208, 266, 296, 307, 311, 337, 439, 464, 698; 3 s. 258, 270, 277, 286, 295, 306, 411-2, 437; 4 s. 6, 19, 29, 37-8, 47, 52, 58, 64, 73, 81, 90, 136, 149, 531, 892, 1042; 5 s. 244, 260, 546, 589; ZK 7 s. 20, 93, 136, 164, 215, 292, 296, 311, 316-7, 400; 8 s. 31, 46, 52, 56, 60, 99, 146, 161, 170, 230, 286, 328, 406; 9 s. 86, 101, 106, 112, 114, 126, 196, 204, 254, 265; 10 s. 20, 71, 107, 336; 11 s. 30; 195 s. 362; 312 s. 360; Mp. 4, 1215; DSZ, 159).

W l. 1445-7 z M. pisał się Mik. Pikaran potwierdzony jako s. Jana Kożuszka z Bydlina [i M.] w 1436 (OK 8 s. 762, 778; GK 5 s. 589; 10 s. 95, 224), a w 1451 Stan. Pikaran niegdyś z M. h. Bogoria, zapewne s. Mikołaja (SP 2, 3465)7Pikaranowie z M. i Bydlina nie mieli nic wspólnego z rodziną Pikaranów włoskiego pochodzenia, z której wywodził się m.in. Piotr Pikaran żupnik krak.

1 Część zapisek może odnosić się do Jana zapewne s. Mik. Korzekwy, który jako dz. M. wystąpił jedyny raz w →1431 r.

2 Może identyczna z Hanką wd. po Boleście z Mikołajewic. Nie jest wykluczone jednak, że Anna pochodziła z Przystani w pow. lel. W połowie XV w. w Przystani dziedziczyli Mikołajowscy h. „Wyssowie” (= Wysz?) (DLb. 2 s. 211).

3 Trudno rozstrzygnąć, czy Korzekwica posiadał jakąś cz. M., czy tylko się z niej pisał.

4 Zapewne chodzi o Piotra Ratkowieca (de Radkow), Czecha, dowódcę jednego z oddziałów Jana Giskry (DHn. 12 s. 314).

5 Nie doszło wówczas do przeniesienia własności M. na Królewskiego, gdyż jeszcze w drugiej połowie XVI w. dz. M. byli Frykaczowie.

6 W haśle →Liszki p. 3b błędny regest.

7 Pikaranowie z M. i Bydlina nie mieli nic wspólnego z rodziną Pikaranów włoskiego pochodzenia, z której wywodził się m.in. Piotr Pikaran żupnik krak.