MORSKO

(1322 [prawidłowa data 1332] Morsco — KK 1, 129 kop.; 1336 Morssco — KK 1, 159 or.; Morczsko — ZK 5 s. 171; 1399 Mocrsko — SP 8, 8335; 1412 Morszco — ZK 5 s. 312; 1413 Morzsco — ZK 5 s. 343; Mocrsko — ZK 6 s. 453; 1419 Smorsko — GK 1 s. 106; Morsgo — GK 1 s. 122; 1421 Morssko — GK 1 s. 501; 1425 Morszko — ZK 146 s. 3; Morxko — ZK 195 s. 328; 1427 de Morska — ZK 8 s. 202) 3 km na SW od Koszyc.

1. 1459 n. M. w pow. prosz. (ZK 146 s. 629); 1470—80 par. Koszyce (DLb. 2 s. 173); 1490, 1598 par. Witów (ŹD s. 443; WR s. 270).

2. 1492 z własnymi nazwami lasy, gaje i łąki → p. 3a; przewóz → p. 3c.; 1538 granica M. z Książnicami Wielkimi → Białków, Jaksice; 1567 granica między Macieczyną a M. → Macieczyna p. 2; 1570 między Książnicami Wielkimi a M. droga z Krakowa na Ruś przez Koszyce. Ten starodawny gościniec idzie potem gruntem wsi Wroczków i jest w bardzo złym stanie, a furmani korzystali z innej drogi ku szkodzie Koszyc. Lustratorzy prosili pana Morskiego, „aby dopuścił furmanom chodzić przez swój grunt tak, jako teraz od niektórego czasu chodzili. On nie odmawiałby, ale o cło prosi” (LD s. 28); granica między M. a Wroczkowem poczyna się k. ściany wsi Książnice Wielkie u ujazdu od 2 kopców narożnych M. i Wroczkowa i stąd kopcami do pewnej starej drogi zw. wąwozem i nim do ujazdu witowskiego, który od dawna dzieli Witów od Wroczkowa i tu usypano kopce narożne M., Wroczkowa i Witowa (ZK 407 s. 308—10); 1573 → Dąbrowa, dziś Dąbrówka Morska; 1583 ściana wsi M. przy ścianie Strzelec Małych. Na potoku Wrzępia most, przez który biegnie droga ze Strzelec Małych do m. Uścia i ze Strzelec Małych do M. Przy ścianie Uścia zbiegają się granice Uścia, Barczkowa, M. i Strzelec Małych (ZK 408 s. 272—8; → Dąbrowa, par. Witów; Kąt las, pow. szczyrz.); granica między Strzelcami Małymi a Strzelcami Wielkimi, poczynająca się k. Rząchowej dochodzi do ściany m. Uścia k. dąbrowy Kąt i do starej drogi alias drożyska z M. do Strzelec Wielkich niedaleko miejsca, gdzie rzeczka alias strumień Wrzępia wpływa do rz. Brzeźnicy [czyli Grobki] (ZK 408 s. 304, 309).

3. Własn. szlach. -3a. Sprawy własnościowe. 1322 [prawidłowa data 1332] Stanisław z Chrząstowa sędzia ziemski krak. wydaje wyrok w procesie wytoczonym bpowi krak. Janowi przez Imrama z Witowa, Mikołaja zw. Pępek ze Strzelec, Jakuba wojskiego [krak.] z s. Jakubem i Siecieja [Sieciecha] z M. [h. Oksza] oraz wszystkich ich krewnych i powinowatych ze Strzelec Wielkich przed Mszczujem wówczas sędzią krak. w sprawie korzystania czyli wolności w dobrach Kościoła przynależnych do Zaborowa [pow. pilzn.] z tamtej strony rz. Uszwi [Uszwicy] tj. polowania, wypasu świń własnych i obcych, wycinania drzew, koszenia trawy na siano, zakładania barci zw. swepoto, połowu ryb w tejże rzece. Wszyscy ww. rycerze powierzyli prowadzenie procesu Mik. Pępkowi. Biskup ustanowił swoim pełnomocnikiem Ubysława z Cudzynowic kanonika Ś. Michała. Proces toczył się przez jakiś czas przed sędzią Mszczujem, później przeniesiono go do Sandomierza. Sędzia Stanisław przeniósł sprawę do Krakowa. Ponieważ Pępek nie stawił się na termin, pozywający przegrali proces (KK 1, 129)1Por. J. Kurtyka, Topory, Starekonie i Okszyce. W sprawie związków międzyrodowych w XIII i XIV wieku. KH 99, 1992 nr 2, s. 30—1. W sprawie autentyczności tego dok., w tym jego daty 1322 zob. F. Sikora, Dyplomatyka i łowy, lecieństwo i pszczoły. Z dziejów Puszczy Radłowskiej w średniowieczu. In memoriam honoremque Casimiri Jasiński, Toruń 2010, s. 210—6. Wspomniana data 1322 jest błędna, dok. został bowiem wystawiony w 1332 r., na co zwrócił już uwagę F. Piekosiński w dodatkach i sprostowaniach do t. 1 KK, s. 378—9. Wśród pozywających został wymieniony Jakub wojski z synem Jakubem. Wg UM nr 488 i 1178 oraz J. Kurtyki, Topory, s. 30—1: „Jakub wojski to Jakub z Szumska wojski krakowski (1322) i kasztelan żarnowski (1329—31), poległy 27 IX 1331 r. pod Płowcami, przodek Rejów herbu Oksza, którzy dzierżyli m.in. część w Pławowicach”. Czy jednak słuszna jest taka identyfikacja? Pozostałym pozywającym przydano dziedzinę, z posiadania której występowali przeciw bpowi krak. o wolności w lasach sąsiadujących z ich posiadłościami, a mianowicie Witowem, Strzelcami Małymi, Strzelcami Wielkimi i Morskiem. Szumsko i Pławowice leżały daleko od zaborowskich dóbr biskupich. Jakub został wymieniony wśród pozywających chyba dlatego, że posiadał dobra w bezpośrednim sąsiedztwie lasów biskupich. Jacobus Woysky cum filio suo Jacobo et Setegius de Morsco może wskazywać, iż również Jakub dziedziczy w M. Dziwnym może się wydawać wskazanie bezimiennych krewnych i powinowatych ze Strzelec Wielkich, a pominięcie pochodzenia Jakuba i jego syna. Na związek Jakuba z dobrami M. może wskazywać dok. z 1336, wg którego Siecisława dostała bona que eis subpetebant in Morsco i wieś Marszkienice. 1336 nie cała zatem wieś M. należała do córek Siecieja. Również przed 1332 w M. dziedziczył nie tylko Sieciej, ale także Jakub z s. Jakubem. Nie wydaje się też pewne utożsamianie Jakuba wojskiego z kasztelanem żarnowskim Jakubem z Szumska, który zginął 1331; 1336 Kazimierz W. poświadcza, że Żegota z Sieciechowic [h. Topór] i Zawisza z Suchcic [h. Poraj, ziemia sier.] podzielili dobra ojczyste swoich żon [a zatem rodzonych sióstr, czyli córek Sieciecha h. Oksza]. Żonie Zawiszy i jej synom przypadła wieś Woźniki w ziemi sier. z przynależnościami i źreby w Wadowie z 18 kobyłami ze stada i 10 grz. Żona Żegoty Sieciesława i jej synowie dostali dobra w M. i wieś → Marszkienice. Zawisza i jego s. Stanisław zobowiązuje się nie wysuwać w przyszłości wobec Sieciesławy i jej synów roszczeń ani słowem, ani czynem (KK 1, 159); 1347 Sieciesława Żegocina wd. po Żegocie z ss. Janem i Grzegorzem z Grzegorzowic [i M.] w sporze z licznymi dziedzicami Grzegorzowic i Sieciechowic, → Grzegorzowice (ZDM 1, 492Por. J. Kurtyka, Topory, Starekonie i Okszyce, s. 26—8, 33. Jana Żegocica identyfikuje z Janem Nekandą z Grzegorzowic, poświadczonym w 1366 (Mp. 1, 288), którego można uznać za ojca braci: Jana Nekandy z M., Andrzeja Zbrożka Nekandy z Grzegorzowic i Sieciechowic oraz Grzegorza z Grzegorzowic).

1379—88 Jan, Jaszek Nakanda, Nekanda dz. → Grzegorzowic i M. h. Topór (SP 8, 576, 4306, uw. 48/12)3W 1379 Jaszek Nekanda był powołany na świadka przez współrodowca Wiernka z Górki w par. Witów, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie M. (SP 8, 576); 1389 Dorota ż. Bernarda powierza swemu mężowi sprawę o dziedzinę zastawioną za 10 grz. w M. przeciw Pełce, Imramowi, Halszce, Berczy i Świętoszcze; Halszka i Świętochna powierzają zięciowi (genero) Staszkowi sprawę przeciw Dorocie na termin na wiec, a jeśli nie dojdzie on do skutku, na pierwsze roki w Proszowicach po wiecu (SP 8, 5181—2)4Brak danych do pewnego powiązania tych zapisek z M. Strony występują przed sądem w Proszowicach, dlatego można przypuszczać, że chodzi tu o M.

1394—1446 Żegota Morski s. Jana h. Topór, z M. i Zdziłowic [pow. urzędowski] od 1430, ż. Katarzyna (ZK 2, 1139, 1596; SP 8, 5999; ZK 3 s. 273; 6 s. 217; 7 s. 249, 258; 146 s. 420, 437—8; 150 s. 38a, 116, 125, 171—2; 193 s. 203; 195 s. 202, 250; 197 s. 39; 198 s. 151, 294, 338; GK 6 s. 26, 154, 204; 7 s. 772—3, 778—9; 8 s. 195, 1015; AKP 8/1, 931; Cracovia artificum suppl. 1433—1440, 291; OK 8 s. 50, 123; SHGL s. 287).

1394—1438 Jan s. Jana h. Topór, z M. (ZK 2, 1139, 1596; SP 8, 5999; ZK 3 s. 273; 5 s. 36; 150 s. 38a, 116—7, 125; 195 s. 202).

1394—1401 Mikołaj s. Jana h. Topór, z M. (ZK 2, 1139, 1596; 3 s. 273; SP 2, 778—9); 1394 synowie Jana Nekandy z M. uzyskują termin na wiec ze służącym im przywilejem przeciw Janowi ze Strzelec i innym sąsiadom, którym wytoczyli proces (ZK 2, 1139, 1596); 1397 Małgorzata z M. z dziećmi mają termin na wiec z Wilczkiem ze Strzelec (SP 8, uw. 230/70); Żegota, Jan i ich matka Małgorzata z M. z Piotraszem, Michałem i Świętosławą, dziećmi ze Strzelec, mają termin na wiec o lecieństwo w lasach (SP 8, 5999); Piotr z Zagórzyc zastępcą dzieci Michała, Świętosławy i Piotra w sprawie przeciwko Żegocie, Janowi i ich matce z M. (SP 8, 6000); 1398 [Małgorzata] wd. po Jaszku z s. Żegotą oraz pozostałymi dziećmi z M. ma stawić kapelana na termin na wiec przeciwko Piotraszowi i pozostałym dziedzicom ze Strzelec (SP 8, 6365); Piotr ze Strzelec spowiada się kapelanowi przeciw Małgorzacie wd. po Jaszku z M. i jej dzieciom, termin na wiec; Żegota i Małgorzata z dziećmi mają termin zawity na wiec z Michałem ze Strzelec (SP 8 uw. 265/38 i 39); 1399 Żegota Nekanda i wszyscy kmiecie z M. nie stawili się w pierwszym terminie przeciwko Mik. Wątróbce [ze Strzelec] o bezprawną wycinkę drzew w lesie. Kara uregulowana (SP 8, 8107 — zp.); Żegota z M. pozwany przez Mikołaja Wątróbkę ma stawić się ze wszystkimi współdziedzicami (cum coherentibus) na wiec o wolności w lesie zw. lecieństwo (leczenstwo, SP 8, 8286); Mik. Wątróbka jako pozywający nie stawił się przeciw Żegocie z M. i czterem kmieciom o drogę przez łąkę gęsinę (gassyna), 30 wozów chrustu, 15 kół (kola) i 5 świń; Mik. Wątróbka ze Strzelec nie stawił się w trzecim terminie zawitym przeciw Żegocie i jego kmieciom z M. (SP 8, 8355, 8460); Żegota z M. zezwala na wolną przeprawę przez Wisłę Świętochnie wd. po Wątróbce i jej ludziom wg potrzeby; Wątróbczyna ma zapłacić sądowi pamiętne pod karą XV (SP 8, 8841—2); 5 II Żegota z M. ma termin zawity na wiec z Piotraszem, Michałem i Klimką wd. po Piotraszu ze Strzelec i jej dziećmi o wolności w lesie wulgariter wramb (SP 8 uw. 279/22); Żegota z M. z Piotraszem i pozostałymi dziedzicami ze Strzelec mają termin wizji na wiec (SP 8 uw. 290/86).

1400 Żegota z M. jako pozywający nie stawił się ze świadkami przeciw Piotraszowi z Zagórzyc [i Strzelec] o lecieństwo (lencestwo) w lasach i inne sprawy, o które go pozywał (SP 2, 592); Świętochna z synami ze Strzelec nie stawiła się na termin w sądzie nadwornym przeciw Piotraszowi z Zagórzyc o to, że bezprawnie wpędził do jej lasu 500 świń i wieprzków. Podsędek Dobiesław polecił anulować karę za niestawienie się w sądzie (SP 2, 698); 4 II świadkowie Żegoty z M. w sprawie przeciw Piotraszowi ze Strzelec mają się stawić i przysięgać, że Jaszek Nekanda miał lecieństwo w Strzelcach Wielkich aż do swej śmierci, a po nim miał je jego syn Żegota i nigdy go nie utracił (SP 8, 9735); Żegota z M. ze Świętochną Wątróbczyną ze Strzelec mają termin na wiec (SP 8 uw. 313/23, 325/120); Żegota z M. nie stawił się ze świadkami w sporze przeciw Piotraszowi z Zagórzyc o lecieństwo w lasach i inne rzeczy, o które go pozwał (ZK 1 s. 9890); 1400—1 Żegota Nekanda z M. w sporze ze Świętochną wd. po [Mik.] Wątróbce ze Strzelec mają termin na najbliższy wiec o lecieństwo (leczensthwo) w Strzelcach Małych i Wielkich i o wrębne pieniądze (wrambne penandze, SP 8, 10646; ZK 3a s. 166, 252 — zp. z dopiskiem, że zawarto ugodę); 1401 Jaszek i Mikołaj z M. mają termin na wiec z Piotraszem ze Strzelec o lecieństwo; Jan i Mikołaj powierzają swoją sprawę Żegocie z M. (ZK 3a s. 250); Piotr z Zagórzyc w sporze ze Świętochną wd. po [Mik.] Wątróbce i jej synami ze Strzelec odesłani na wiec o wszystkie sprawy i rzeczy (ZK 3a s. 258, 270); Piotrasz [z Zagórzyc] ze wszystkimi swoimi sąsiadami ze Strzelec oddala prawem roszczenia Żegoty, Jana i Mikołaja z M. o wolność czyli lecieństwo (lecensco) w dziedzinie i w lasach w Strzelcach Wielkich tak, że wieczyście nie będą mieć tam żadnej wolności (SP 2, 779; ZK 3 s. 273).

1405 Żegota z M. godzi się z Piotraszem ze Strzelec w ten sposób, że Żegota i jego kmiecie mogą wypasać i wycinać drzewa w lesie, dąbrowie i borze strzeleckim (Strzelicensi) oraz wybudować oborę (curiam facere, wulgariter oborą) k. wsi, nie wyrządzając szkody i tylko na własne potrzeby, wspomagając jeden drugiego, bez prawa sprzedaży drewna (SP 2, 592, 697, 779, 1109); 1408 Mikołaj z Sierosławic jako pozywający w sporze z Żegotą z M. i Zawiszą z Grzegorzowic o Mikołaja chłopa (colonus alias pomocznik) Zawiszy i czterech innych jego pomocników, których nie aresztował woźny, mają termin zawity za 2 tygodnie (GK 1a k. 51v, 56r); → Grzegorzowice p. 3 (GK 1a k. 59v); 1409 Świętochna Wątróbczyna nie stawiła się na pierwszy termin w sprawie przeciw Żegocie z M. o 9 grz. i szkodę (ZK 5 s. 171); Klemens Wątróbka zobowiązuje się zapłacić 9 grz. półgr Żegocie z M. pod karą XV, a Żegota uwalnia wieczyście Świętochnę Wątróbczynę ze sprawy o 9 grz. (ZK 5 s. 176); Klemens Wątróbka płaci karę XV Żegocie Morskiemu i sądowi, gdyż nie zapłacił długu 9 grz. półgr, jak się zobowiązał (ZK 5 s. 200).

1411 Żegota z M. jako poręczyciel za Andrzeja z Rachwałowic zobowiązuje się zapłacić 23 grz. półgr Andrzejowi z Karniowa, pod rygorem wzrostu długu do 40 grz. Andrzej z Rachwałowic zobowiązuje się spłacić Żegotę (ZK 5 s. 255); Mikołaj z Sierosławic ma zapłacić 14 grz. Żegocie z M. pod rygorem wzrostu długu do 30 grz., a jeśli nie zapłaci tej kwoty, wwiąże Żegotę do cz. w Sierosławicach (ZK 5 s. 262); br. Żegota i Jan z M. dzielą dobra. Janowi przypada wieś ojczysta M., a Żegocie połowa dóbr spadła na nich po zm. [stryju] Andrzeju z Czapli [Wielkich] (ZK 193 s. 52 — zp. z dopiskiem, że strony anulowały notę); Żegota z M. i Żegota Nekanda z Grzegorzowic wraz ze swoimi braćmi dzielą się dobrami ich stryja Andrzeja z Czapli [Wielkich]. Żegocie z M. przypada cz. Miechowic i 800 grz. szer. gr Żegocie Nekandzie i jego braciom przypada cz. w Czaplach Wielkich, Sieciechowicach i Łuszczewicach oraz wsie Laski i Nosalowa Wola [Nosalówka] (ZK 193 s. 52—3 — zp. z dopiskiem, że strony anulowały notę)5W haśle → Czaple Wielkie p. 3 ta wiadomość pod błędną datą 1408; → Minoga p. 3a; 1412 z podziału spuścizny po zm. Andrzeju z Sieciechowic [→ Czaple Wielkie] br. Żegocie i Janowi z M. przypada czterech kmieci w Czaplach Wielkich, cz. Andrzeja w Sieciechowicach, Laski oraz cz. w Łuszczewicach i Nosalówce (ZK 5 s. 277); → Grzegorzowice; Żegota z M. sprzedaje Nosalówkę Paszkowi z → Kromołowa; Żegota z M. jako jeden z poręczycieli długu 100 grz. Piotra z Buszkowa u Hanusza z Garlicy [Średniej] (ZK 5 s. 298—9); 12 VII Żegota z Grzegorzowic ma zwrócić do Bożego Narodzenia 100 grz. Żegocie z M., w przeciwnym razie wwiąże go do 10 grz. czynszu od kmieci osiadłych w Czaplach; tenże ma temuż zapłacić 5 grz. do ś. Michała pod karą XV (ZK 5 s. 312); 1413 Żegota z M. ma zapłacić 9 grz. półgr Janowi z Naramy (ZK 5 s. 343); Żegota z M. współporęczycielem długu 100 grz. Piotra z Buszkowa u Jana [Hanusza] z Garlicy [Średniej] (ZK 5 s. 353); Żegota z M. zawiera ugodę ze Spytkiem z Górki [par. Witów] w sporze o bezprawie (ZK 193 s. 127); Żegota z M. i Pietrasz z Barczkowa przekładają termin na najbliższe roczki (ZK 193 s. 128); 1414 Żegota z M. poręcza dług 120 grz. Jana Nosa z Mokrzeszy Janowi i Sędkowi z Cikowic (ZK 5 s. 337 zp.); Imram z Czulic poręczyciel Żegoty Morskiego płaci 3 grz. kary Wrocławowi z Poręby pod karą XV; Żegota z M. jako pełnomocnik Czochny ż. Piotra z Zabawy [pow. pilzn.] występuje o karę XV przeciw Wrocławowi z Poręby (ZK 5 s. 338); Żegota z M. współporęczycielem sprzedaży Kobierzyna przez Helenę ż. Jana z Sieciechowic za 300 grz. Burkardowi z Wielkiego Rudna (ZK 5 s. 452); Żegota z M. ma zapłacić 30 grz. półgr z racji poręki za Annę wd. po Andrzeju z Tęczyna do Zielonych Świątek Tomaszowi z Niedźwiedzia pod rygorem wzrostu długu do 60 grz. i pod zastaw wsi Laski (ZK 193 s. 191); Żegota z M. wyznacza ż. Katarzynie c. Mikołaja z Bęczyna po 100 grz. posagu i wiana na połowie dóbr (ZK 193 s. 206).

1415 Żegota z M. i Dziersław z Kurozwęk jako poręczyciele za Helenę z Marcinowic mają zapłacić 86 grz. Mikołajowi z Polikt [dziś Polichty] (ZK 193 s. 229 — zp., zapłacili); 1416 Żegota z M. wyznacza 100 grz. półgr posagu i 200 grz. półgr wiana na połowie dóbr posiadanych obecnie i w przyszłości swojej ż. Katarzynie c. Mikołaja ze Smogorzewa [pow. wiśl.] (ZK 6 s. 217); Paszek Trestka z Trestczyna ma zapłacić 26 grz. szer. gr pras. Żegocie z M. i Żegocie z Grzegorzowic pod karą XV (ZK 6 s. 258); 19 X Żegota z M. i Żegota z Grzegorzowic, poręczając każdy za swych braci, sprzedają ½ ł. w Miechowicach za 26 grz. półgr Stogniewowi z Niedźwiedzia (ZK 6 s. 274); tenże Stogniew zobowiązuje się zapłacić owe 26 grz. do święta Oczyszczenia NMP [2 II] pod karą XV (ZK 6 s. 244 — zp.); 1417 Żegota z M. i Żegota z Grzegorzowic jako poręczyciele za Andrzeja z Rachwałowic mają zapłacić 30 grz. półgr Filipowi z Chrobrza pod karami. Andrzej zobowiązuje się uwolnić ich z poręki (ZK 6 s. 319); Andrzej z Rachwałowic i Piotr z Pisar, poręczając za opata tyn. Dziersława, mają zapłacić 80 grz. półgr Żegocie z M. (ZK 6 s. 320); Andrzej z Rachwałowic, Piotr z Pisar, Żegota z M., Żegota Nekanda z Grzegorzowic i Jan z Sieciechowic, poręczając za opata tyn., zobowiązują się zapłacić 160 grz. półgr pieniędzy przyznanych sądownie Mik. Wierzynkowi ze Śledziejowic pod karą XV (ZK 6 s. 352); Piotr Szafraniec junior nie stawił się przeciw Żegocie z M. o 10 grz. poręki i o szkodę (ZK 6 s. 421); 1417—8 Żegota z M. pełnomocnikiem wójta bocheńskiego Wilhelma i jego siostry Świętochny ż. Piotra Chorążyca z Pisar w sądzie najwyższym pr. niem. na zamku krak. w sprawie folw. Bucharka k. Bochni (Teut. 1a s. 34, 70); 1418 Anna wd. po Andrzeju z Tęczyna zastawia Żegocie z M. (de Mocrsko) za 56 grz. bez wiard. półgr całe swoje cz. dziedz. w Przecławicach i Polukarcicach [dziś Polekarcice] (ZK 6 s. 453); Dziersław z Włostowic nie stawił się z kapelanem przeciw Żegocie z M. o 10 grz. poręki i o tyleż szkody (ZK 194 s. 156); Filip z Mietniowa (Metlow) oddala roszczenia Żegoty z M. o 10 grz. (ZK 194 s. 190); Mik. Goczołek z Kościelca w sporze z Żegotą z M. o 100 grz. i bezprawie (GK 1 s. 58); Żegota z M. zastawia za 20 grz. półgr Stan. Wiewiórce ongiś z Wronina dziedzinę w Polukarcicach, która należy do Anny wd. po Andrzeju z Tęczyna (ZK 6 s. 485); 1419 Jan ze Zdziłowic [ziemia lub.] za zgodą ż. Jadwigi sprzedaje za 600 grz. Żegocie z M. wieś Zdziłowice; Katarzyna Żegocina z M. wykupuje za 100 grz. sołectwo w Zdziłowicach (SHGL s. 287); Klemens Wątróbka ze Strzelec navigale wulgariter prom, który tamże jest urządzony, ma trzymać dla siebie i wraz ze swymi poddanymi może nim wg potrzeby przeprawiać się [przez Wisłę], ale nie może brać dla siebie żadnych pieniędzy za przewóz. Gdyby kiedyś wziął pieniądze za przewóz, zapłaci karę XV Żegocie z M. i sądowi. Żegota nie może zakazywać Klemensowi i jego poddanym drogi do swego przewozu. Jeśli kiedyś poddany Klemensa będzie przewoził i pobierze za to pieniądze, wówczas Klemens Żegocie i jego poddanym pobierającym pieniądze uczyni sąd w ten dzień, kiedy Żegota osobiście zobaczy Klemensa (SP 2, 1637); Żegota z M. bierze w zastaw za 60 grz. od Jaszka z Raszkowa 8 ł. w Gliniku w ziemi sand. (ZK 6 s. 518); wszyscy rajcy z Bochni nie stawili przeciw Żegocie z M. o to, że nie chcieli uczynić sprawiedliwości jego ludziom i o 20 grz. szkody (ZK 6 s. 524, 608 — termin przed starostą 27 II); Żegota i Jan z M. termin na wiec z Żegotą z Grzegorzowic o cz. w Czaplach i 500 grz. (ZK 6 s. 553, 609); sześciu rajców z Bochni nie stawiło się w terminie przypozwanym przeciw Żegocie z M. o 20 grz. szkody. Dano termin do ciążenia (ZK 194 s. 293 — zapłacono karę); Żegota z M. jako pozywający w sporze z Pawłem z Sokołowa przekłada termin do najbliższych roczków, gdyż ma większą sprawę o 200 grz. i dziedzinę (GK 1 s. 106); rajcy bocheńscy jako pozywający uzyskali drugi termin przeciw Żegocie z M., który pozywał i dręczył mieszczan bocheńskich mających swoje pr. wg przywilejów (GK 1 s. 115, 122 — Żegotę spowiadał Maciej wikary z Koszyc, 133, 177).

1420 Tomasz ze Straszęcina [pow. pilzn.] poręcza Żegocie z M. zwrot 20 grz. przez Mikołaja z Róży [pow. pilzn.] (ZP 22 s. 540); Żegota z Grzegorzowic, Żegota z M., Sieciej z Sieciechowic6Wydawca błędnie odczytał Sbigneus zamiast Setegius. Pisarz księgi poprawiał na przekreśleniu trzy litery „ete” między „S” a „g”. W Sieciechowicach nie było żadnego Zbigniewa, występuje tam natomiast jako współdziedzic Sieciej. W haśle → Lesieniec za wydawcą podano błędnie imię Zbigniew i Mikołaj [Płaza] z Lesieńca, poręczając za innych kolatorów kościoła w Sieciechowicach o niezgłaszaniu roszczeń, zwalniają Stanisława pleb. w Sieciechowicach ze sprawy o skarb, jak się mówi, przezeń znaleziony (ZK 7 s. 100; SP 2, 1724); Żegota z M. całą cz. w Sieciechowicach z pr. patr. kościoła tamże oraz całą wieś Laski daje i sprzedaje Janowi z Sieciechowic w zamian za wieś Zbikały i dopłatę 210 grz. półgr; 5 II tenże Jan zobowiązuje się zapłacić Żegocie 100 grz. do Bożego Narodzenia pod karą XV; Jan zobowiązuje się zapłacić Żegocie 40 grz. do następnego Bożego Narodzenia pod karą XV (ZK 7 s. 23—4); Jan z Sieciechowic oddala sądownie roszczenia Żegoty z M. o 10 grz. za owczarnię (ZK 7 s. 103); sześciu rajców z Bochni płaci karę XV przeciw Żegocie z M., gdyż oddalili się z sądu (ZK 195 s. 5); 1421 Jan z Sieciechowic zeznaje, że nie ma pr. patr. prebendy w kościele w Sieciechowicach, lecz ma je Żegota z M. (SP 2, 1775); Jan z Sieciechowic protestuje, gdyż Żegota z M. nie zapłacił sumy 100 grz. długu; Jan z Sieciechowic ma dać wwiązanie Żegocie z M. do zastawionych mu za 100 grz. półgr dóbr, gdzie jest 10 grz. rocznego czynszu, pod karą XV stronie i sądowi i 3 grz. (ZK 7 s. 113); Jan z Sieciechowic ma dać Żegocie z M. wwiązanie za 100 grz. do swych dóbr dziedz. pod karą XV w charakterze zastawu (ZK 7 s. 124); → Laski p. 3a (ZK 7 s. 134—5); Jan z Sieciechowic ma zapłacić karę XV Żegocie z M. i sądowi, gdyż nie dał zastawu Żegocie ani nie zwrócił zapisanych mu 100 grz. Wyrokiem sądu tenże Jan ma zapłacić temuż Żegocie 100 grz. pod karą XV (ZK 7 s. 142); Żegota z M. ma zapłacić karę XV Małgorzacie wd. po Zaklice z Sieciechowic i sądowi, gdyż niesłusznie wwiązał się do dziedziny w Sieciechowicach (ZK 7 s. 145); Żegota z M. zeznaje, że ma w zastawie za 100 grz. od Jana z Sieciechowic 6 kmieci w Sieciechowicach, a z 4 kmieci tamże został wykupiony przez matkę Jana (ZK 7 s. 149); 31 III Jan z Sieciechowic ma zwrócić 10 grz. czynszu dzierżawnego do najbliższego ś. Michała [29 IX] Żegocie z M. pod karą XV stronie i sądowi; tenże Jan ma zapłacić Żegocie 100 grz. półgr lepszej monety krak. do ś. Mikołaja pod rygorem wzrostu długu do 200 grz. pod karą XV (ZK 7 s. 157); przełożony pierwszy termin w sprawie Anny wd. po Andrzeju z Tęczyna przeciw Żegocie z M. o 100 grz. z powodu choroby Anny (GK 1 s. 501)7Pisarz najpierw napisał Otham, skreślił to imię i napisał Zegotham. Miało tu miejsce ewidentne skreślenie, czyli poprawka pisarza. Kurtyka Tęczyńscy s. 280, 290, przyjął jednak błędnie, że chodzi tu o dwie osoby: Otę i Żegotę z M., podczas gdy w M. nie było nigdy żadnego Ottona, czyli Oty. W 1420 r. został przełożony również pierwszy termin Żegoty z Grzegorzowic przeciw pozywającej go pani Wojnickiej [czyli Annie wd. po Andrzeju Tęczyńskim] o 100 grz. szkód na łąkach i o krzywdy (GK 1 s. 307). Z kolei w 1421 r. pani Anna wd. po Andrzeju z Tęczyna jako pozywająca przeciw Szczepankowi z Płazy uzyskała termin o 100 grz. i o krzywdy (GK 1 s. 508). J. Kurtyka tę pierwszą zapiskę połączył z ową z 1420 r. i stwierdził, że Anna prowadziła spór z Żegotą i Ottonem z M. i Grzegorzowic. Każda z tych stron miała swój pierwszy termin i w tej zapisce z 1420 r. wystąpił Żegota z Grzegorzowic, dlatego nie można utożsamiać tych osób i łączyć ich spraw. Zresztą żadnego Oty nie było ani w M., ani w Grzegorzowicach; Żegota z M. w sam dzień ś. Mikołaja stanął w sądzie i chciał wziąć 100 grz., których sędzia nie widział (GK 1 s. 647); Jan Sieciechowski w sam dzień ś. Mikołaja okazał pieniądze w półgr, które winien dać Żegocie, które widział sędzia; tenże Jan w najbliższą środę po 8 XII ma dać i zapłacić 100 grz. półgr samemu Żegocie z M., które ten winien wziąć od niego (ZK 7 s. 648); Żegota z M. zeznaje, że Jan z Sieciechowic (Zethechowicze) zapłacił mu 100 grz. wraz z 50 grz. gr posp., które był mu winien (GK 1 s. 655); 1422 Jan z Tęczyna zastawia Żegocie z M. za 90 grz. półgr wieś Miękinię; tenże Jan zastawia za 50 grz. półgr temuż Żegocie całą cz. dziedziny w Ostrężnicy oraz całą karczmę w Zawadzie (ZK 7 s. 208).

1423—45 panna Anna Morska c. Jana, siostra Żegoty, zakonnica od 1445 (ZK 7 s. 258; GK 6 s. 204, 245; OK 8 s. 248, 814; 13 s. 387); 1423 Żegota z Grzegorzowic i Żegota z M. mają prawo prezenty w prebendzie w Sieciechowicach per vices (naprzemian). Obecnie prawo to ma Żegota z M., który może wyznaczyć kandydata (SP 2, 1882); br. Żegota i Jan z M. sprzedają za 100 grz. Piotrowi z Wilczkowic całą cz. w Łuszczewicach, przypadłą im po ich stryju; Żegota z M. wyznacza w dożywocie siostrze Annie trzech kmieci w Czaplach [Wielkich]. Po jej śmierci kmiecie ci wrócą do Żegoty. Gdyby Anna wyszła za mąż, wówczas Żegota winien dać jej posag, a ona zwróci mu owych kmieci; tenże Żegota zastawia tejże Annie za 30 grz. półgr swego jednego kmiecia w Czaplach [Wielkich] (ZK 7 s. 258); Jan z Tęczyna zastawia za 60 grz. półgr Żegocie z M. całą swoją cz. w Polekarcicach (ZK 7 s. 262); br. Żegota i Jan z M. dzielą się dobrami dziedz. Żegocie przypadają Zdziłowice w ziemi lub. i cała cz. w Zbikałach oraz wszystkie pieniądze na zastawach, gdziekolwiek są w ziemi krak. Jan dostaje M. z pr. patr. kościoła w Witowie. Ponadto Żegocie przypadną czterej kmiecie w Czaplach [Wielkich], których obecnie posiada ich siostra Anna. Kmieci tych przejmie po śmierci Anny wraz z pr. patr. prebendy w Sieciechowicach. Żegocie przypadają też pieniądze dłużne (należne) u Jana z Tęczyna i Żegoty z Grzegorzowic. Bracia przyrzekają zachowywać wieczyście ten podział (ZK 195 s. 202); 1424 Jan Gamrat z Trzcieńca ma zapłacić 20 grz. półgr Żegocie z M. pod karą XV (ZK 7 s. 332); star. biec. Jan Gamrat obwiniony o karę XV Żegocie z M. i sądowi za niezapłacenie zapisanych 20 grz. (ZK 7 s. 349); tenże Gamrat nie stawił się przeciw Żegocie z M. o karę XV (ZK 7 s. 361).

1425 Jakub z Janowic zastawia za 20 grz. półgr Żegocie z M. do czasu wykupienia całą swoją cz. w Zbikałach z wszystkimi przynależnościami, wyłączając osiewek ozimy (ZK 195 s. 316); Jan z Pirocic ma zapłacić 9 grz. bez 1 wiard. Żegocie z M. pod karą XV (ZK 195 s. 320 — zp.); Piotr z Radziemic winien zapłacić 5 grz. do najbliższych roczków Janowi z M. pod rygorem wzrostu długu do 9 grz. pod karą XV (ZK 195 s. 328); Zbyszek z Pirocic ma zapłacić 8½ grz. Żegocie z M. pod karą XV (ZK 195 s. 336—7); 1426 Katarzyna wd. po Andrzeju z Rachwałowic ma zapłacić 18 grz. Żegocie z M. pod karą XV; Jakub z Iwanowic sprzedaje za 62 grz. Żegocie z M. całą cz. w Zbikałach (ZK 195 s. 364—5); 1427 Żegota z M. ma oddać 5 grz. Maciejowi zw. Przantrze krawcowi z Krakowa pod karą XV (ZK 8 s. 202); Żegota z M. zeznaje, że Katarzyna wd. po Andrzeju z Rachwałowic spłaciła mu wszystkie długi (ZK 196 s. 83); Anna ż. Mikołaja ze Zbikał oraz jej siostrzeńcy Jan i Elżbieta zastawiają Żegocie z M. swoją cz. w Zbikałach za 30 grz. na 6 lat. Jeśli po tym czasie nie wykupią tej części, Żegota obejmie ją na własność za te 30 grz. (ZK 196 s. 98); → Książ Wielki powiat.

1428—34 Jan Morski z M. i Zbikał s. Żegoty h. Topór (ZK 196 s. 152; 197 s. 322, 368; GK 4 s. 882).

1428—76 Mikołaj Morski alias Zdziłowski s. Żegoty h. Topór, dz. z M., → Marchocic i Zdziłowic oraz cz. Klonowa, ż. Małgorzata c. Klemensa Wątróbki ze Strzelec (ZK 16 s. 351, 487, 503; 17 s. 318, 395, 494, 602; 152 s. 159; 196 s. 152; 199 s. 52, 62—3; 200 s. 269, 304; 201 s. 160, 218; 257 s. 420; 258 s. 129—30, 155, 198; 259 s. 43, 45, 77, 92, 103, 117, 160; 315 s. 157, 273—4, 292, 330; GK 13 s. 507, 538, 658, 876; 14 s. 195, 299, 307—8, 484; 16 s. 117, 119, 131, 318—9, 616, 674; 17 s. 831, 923; 18 s. 903; 19 s. 122, 976; 20 s. 385; OK 13 s. 294, 726—7; SHGL s. 287; ZDM 3, 849; Kurtyka Tęczyńscy s. 416); 1428 Żegota z M. wyznacza synom Janowi i Mikołajowi w dziale wieś Zbikały, 4 kmieci w Czaplach [Wielkich] i pół kmiecia [czyli ½ ł. kmiecego] w Pisarach8W haśle → Czaple Wielkie błędnie Piekary (ZK 196 s. 152); Żegota z Grzegorzowic nie stawił się przeciw Żegocie z M. o 13 grz. i 5 grz. poręki i szkody (ZK 196 s. 213); 1428—9 Mikołaj alias Wierzynek ze Śledziejowic w sporze z Żegotą ongiś [!] z M. o to, że poręczył za zm. Dziersława ongiś opata z Tyńca 150 grz., z których zapłacił już 90 grz., lecz nie zapłacił pozostałych. Spór także o szkodę w wysokości niezapłaconej kwoty (GK 3 s. 214 — tu Mocrsko przekreślone i zamienione na Morsko, 250; 4 s. 197); → Janowice p. 3.

1430 Wichna wd. po Burkarcie z Kobierzyna wraz z c. Anną winny stanąć z Żegotą z M. w sprawie ze Stanisławem opatem z Tyńca. Jeśli Żegota wygra sprawę z opatem, wówczas będą one wolne od pozwu, w przeciwnym razie dadzą Żegocie sukno przetykane złotem i perłami albo przekażą jego żonie perły wart. tego sukna, względnie zapłacą za nie 13 grz. pod karą XV stronie i sądowi (ZK 197 s. 28); 1432 Elżbieta wd. po Pakoszu sołtysie z Pobiednik nie stawiła się na pierwszy termin przeciw Klemensowi z Donatkowic i Janowi z M. o 6 grz. z tytułu poręczenia za jej męża Pakosza i o szkodę (ZK 197 s. 121); 1433 Jan Morski pozywa Żegotę z Grzegorzowic o 20 grz. i dziedzinę (GK 4 s. 882); Żegota Morski był gotów wziąć pieniądze od Jana Zbikalskiego i jego sióstr Elżbiety i Katarzyny (GK 4 s. 1042); 1434 Stanisław z Donatkowic nie stawił się przeciwko Janowi z M. o 6 grz. poręki uczynionej wspólną ręką i o tyleż szkody z Klemensem ongiś z Donatkowic (ZK 197 s. 322, 368); 1435 Andrzej z Rachwałowic z ż. Małgorzatą mają zapłacić 250 grz. Żegocie z M. pod warunkiem zastawienia mu całych Rachwałowic, a Małgorzata rezygnuje z pr. do posagu i wiana. Żegota będzie miał tę wieś w zastawie za 400 grz., a Andrzej uwolni mu z zastawu u Spytka 2 kmieci (ZK 10 s. 371—2); Żegota z M. był gotów wziąć 75 grz. od Andrzeja z Rachwałowic (GK 5 s. 464—5); 1436 29 III Andrzej z Rachwałowic ma zapłacić 250 grz. lepszej monety Żegocie z M. do ś. Mikołaja. Jeśli nie zapłaci w terminie, będzie miał do zapłacenia 300 grz., w których zastawi mu Rachwałowice. Będzie trzymał tę wieś w tej sumie i w 400 grz. wg dawnego zapisu (ZK 197 s. 469); 1437 Jan z Tęczyna wwda sand. i star. lub. jako poręczyciel Tomka z Królewic i jego ż. Elżbiety zobowiązuje się zapłacić 500 grz. Żegocie z M. pod warunkiem wwiązania go do należących do Elżbiety Rachwałowic. Gdyby Żegota nie uzyskał wwiązania w określonym terminie, Jan z Tęczyna będzie miał do zapłacenia 1000 grz. pod karą XV (ZK 150 s. 116—7); Andrzej z Rachwałowic sprzedaje za 500 grz. Żegocie z M. całą cz. w Rachwałowicach wraz z kolaturą kościoła tamże. Małgorzata ż. Andrzeja c. Męciny z Przysuchej [pow. rad.] rezygnuje z pr. do posagu i wiana na rzecz Żegoty (Zegoczye); Andrzej z Rachwałowic sprzedaje za 500 grz. (z przeliczenia 1 grz. równa się 48 gr) monety krak. Żegocie z M. całą cz. w Rachwałowicach z kolaturą kościoła tamże z wyłączeniem osiewku ozimego, który będzie Andrzeja. Małgorzata ż. Andrzeja rezygnuje z pr. do posagu i wiana. Dokument wstrzymuje pr. bliższości Elżbieta ż. Tomasza z Królewic; Andrzej z Rachwałowic zobowiązuje się bronić Żegotę przed roszczeniami innych osób pod karą XV (ZK 197 s. 600 — zp., 602 z tego samego dnia); Żegota z M. zastawia Andrzejowi z Rachwałowic i jego ż. Małgorzacie za 190 grz. wieś Zbikały do pełnej spłaty; Andrzej nie może oddać komukolwiek w zastaw Zbikał, dopóki poręczyciele nie przeprowadzą objęcia Rachwałowic przez Żegotę; Żegota z M. umarza wieczyście wszystkie zapisy odnośnie długu, który Rachwałowski ma zapisany w Proszowicach; Andrzej z Rachwałowic w tejże dziedzinie Zbikały opisuje na owych 190 grz. posag i wiano swojej ż. Małgorzacie c. Męciny z Przysuchej (ZK 197 s. 603); Ota z Plechowa wyraża zgodę na zapis, którego dokona jego matka z Żegotą z M. w sprawie pr. patr. kościoła w Rachwałowicach (ZK 197 s. 656); Żegota z M. nie stawił się przeciw Elżbiecie ż. Tomasza z Królewic o to, że kupił on cz. w Rachwałowicach od Andrzeja z Rachwałowic, swego stryja, podczas gdy Elżbiecie przysługuje pr. bliższości do tej części. Sąd uznaje jej bliższość (ZK 197 s. 660—1); Żegota z M. nie stawił się w terminie przypozwanym przeciw Elżbiecie ż. Tomasza z Królewic o bliższość do Rachwałowic (ZK 197 s. 690—1); Mik. Morski z Nasiechowic pozywa Stan. Słupowskiego z Nasiechowic, który ma przysięgać, że Jakub Kurek kmieć z Nasiechowic dobrowolnie osiadł u Stan. Słupowskiego (GK 19 s. 723); 1438, 2 I Elżbieta z Królewic protestuje, gdyż gotowa była dać pieniądze Żegocie z M. za cz. w Rachwałowicach, którą pozyskała sądownie (ZK 197 s. 703); 30 I Elżbieta ż. Tomka z Królewic zeznaje, że jej mąż wykupił za 800 grz. półgr cz. w Rachwałowicach ze swym pr. patr. kościoła w Pałecznicy, którą ona pr. bliższości pozyskała na Żegocie z M. (ZK 197 s. 709)9Nie jest jasna sprawa patr. kościoła w Pałecznicy, gdyż Żegota kupił cz. w Rachwałowicach z pr. patr. tamtejszego kościoła; 7 II Jan z Tęczyna wwda sand. i star. lub. zobowiązuje się zapłacić Żegocie z M. 500 grz. za Tomka i jego ż. Elżbietę z Królewic pod warunkiem oddania mu w zastaw wsi Rachwałowice do czasu jej wykupienia. Jeśli nie zapłaci tych pieniędzy i nie wwiąże Żegoty do tej wsi, będzie miał do zapłacenia 1000 grz. (ZK 150 s. 116—7); 9 II Żegota z M. zeznaje, że Elżbieta ż. Tomasza z Królewic zapłaciła mu 500 grz. za cz. w Rachwałowicach i tytułem prawa bliższości pozyskała tę część wieczyście (ZK 150 s. 125).

1440 Żegota z M. pr. bliższości wstrzymuje dok. w sprawie → Brzoskwini, którą Mściwój z Wyszogrodu [pow. wiśl.] kupił u Andrzeja z Rachwałowic (ZK 11 s. 423); Jan z Tęczyna wwda krak. zobowiązuje się zapłacić 500 grz. półgr Żegocie z M. Jeśli nie zapłaci w terminie, będzie miał do zapłacenia 1000 grz., a jeśli tego nie zapłaci, wwiąże go pod karą XV do swych dóbr z czynszem 11 grz., a Żegota umorzy wcześniejsze zapisy w sprawie długów (ZK 150 s. 171—2); Żegota z M. protestuje, ponieważ chciał wziąć 70 grz. od Mikołaja z Królewic (GK 7 s. 190); 1441 Żegota z M. w sporze z Mikołajem pleb. z Rachwałowic ma zapłacić 3 grz. (OK 8 s. 50, 123); panowie na wiecu wyrokują w sporze między panną Katarzyną c. zm. Andrzeja ongiś z Rachwałowic pozywającą Żegotę z M. o to, że Katarzyna nie powinna mieć żadnej bliższości do dziedziny w Rachwałowicach przeciw Żegocie, jak długo będzie utrzymywana z ojcowskich zasobów. Jeśli Katarzyna wyjdzie za mąż, wtedy pr. bliższości do Rachwałowic będzie mieć i może pozywać Żegotę i pozyskać tę dziedzinę (SP 2, 2912b); Mikołaj z Ossolina [pow. sand.] kaszt. rad. nie stawił się na wiecu przeciw Elżbiecie i jej mężowi Tomkowi z Królewic, których pozwał o to, że Żegota kupił cz. dziedziny (alias cząszcz) w Rachwałowicach u swego stryja [Andrzeja], dlatego Żegota ma pr. bliższości po mieczu i post clipeum alias poszczicze, po swoich br. [herbowych] Andrzeju i Żegocie. Dlatego jego prawa zostały dowiedzione sądownie (SP 2, 2913a); Żegota z M. oraz Tomek z Królewic i jego ż. Elżbieta umarzają wszystkie terminy sądowe między sobą (ZK 146 s. 420); Żegota z M. protestuje, gdyż był gotów zapłacić pieniądze wg zapisu Jaroszowi z Krakowa i wykupić jego bliższość (GK 7 s. 756); 1442 Szczepan pleb. z Chodowa zobowiązuje się zapłacić pobożnej (devote) pannie Annie Morskiej 3 wiard. w ciągu 3 tygodni, kasując pierwsze zobowiązanie (OK 8 s. 248); 1443 Mikołaj z M. wymieniony jako pierwszy z sześciu świadków, którzy mają przysięgać, że Piotr Komorowski ze swoją familią nie wziął jeńca (captivum) od Piotra Szafrańca z Pieskowej Skały na 400 grz. i nie miał z niego korzyści (GK 8 s. 373); Żegota z M. pozywa Macieja Gierałda z Szarbi o skoszenie łąki na 2 grz. i tyleż szkody (GK 8 s. 443); Żegota z M. protestuje, gdyż był gotów wziąć 3 grz. zgodnie z zapisem od Wierzbieńskiego, ale ten ich nie dał (GK 8 s. 475); Mikołaj s. Żegoty z M. ponosi karę XV przeciw Janowi Wierzbieńskiemu. Pstar. krak. Jan Rokosz z Koszyc wyznacza termin na przesłuchanie. Mikołaj przypozwał Wierzbieńskiego o 3 grz. należne jego ojcu Żegocie, których nie zapłacił. Strona pozwana zeznaje, że zgodnie z potwierdzeniem świadków zapłaciła Żegocie te 3 grz. na Kleparzu; Mikołaj z M. pozywa Macieja kmiecia z Pobiednika o bezprawne łowienie ryb w jeziorze, którego zastał przy tej czynności. Woźny zatrzymał tego kmiecia twierdzącego, że nie wiedział, że nie wolno łowić w tym jeziorze. Wierzbieński jest zachodźcą kmiecia; ustanowiono zakład 100 grz. między Mik. Morskim i Janem Wierzbieńskim, że winni żyć w pokoju; Morski ponosi karę po 6 sk. sądowi i Janowi z Wierzbna; Morski pozywa Wierzbieńskiego jako zachodźcę kmiecia Macieja (GK 8 s. 542—3), wyrokiem sądu Barbara z Pobiednika ma zapłacić Żegocie z M. 3 grz. (GK 8 s. 571, 574, 593); tenże Żegota zwalnia Jana Wierzbieńskiego ze sprawy o łowienie ryb w jeziorze (GK 8 s. 571); Mikołaj ze Strzelec Wielkich pozywa Żegotę z M. o 5 grz. i bezprawie (GK 8 s. 599); 1443—4 Żegota z M. i Andrzej z Rupniowa cofają się do księgi przez laskę sędziowską o karę XV sądowi i stronie do pierwszego zapisu w sprawie zastawionego sołectwa w Pobiedniku i komu pierwszemu zostało zastawione (GK 8 s. 615, 642).

1445 Jadwiga c. Żegoty ze Zdziłowic i [M.] ż. Mikołaja z Targowiska [ziemia lub.] (SHGL s. 287); Piotr Ryterski kuchmistrz króla i Mik. Wierzynek ze Śledziejowic burgr. krak. poręczają wspólną ręką zapłacić 550 grz. gr pol. za Andrzeja z Tęczyna Żegocie z M. pod warunkiem wwiązania go przez Piotra do Pisar i przez Wierzynka do Śledziejowic pod karą XV (GK 9 s. 464—5); 1446 Żegota z M. ma w zastawie cz. Zbikał należących do wd. Anny i jej siostry Elżbiety oraz Mikołaja męża Anny (ZK 198 s. 238); Marcin z Kowar opisuje ż. Katarzynie c. Żegoty z M. po 100 grz. posagu i wiana na połowie dóbr w Kowarach (ZK 198 s. 329); Jan junior z Barczkowa skazany na karę XV Żegocie z M. i sądowi, ponieważ nie ustanowił sądu z Opilonem i nie stawił bydła do poręki ani nie dał 3 grz. (ZK 198 s. 330); Jan junior z Barczkowa wydzierżawia za 6 grz. swoje jezioro zw. Orzechów w Barczkowie Żegocie z M. na okres 3 lat od teraz, po którym Żegota ma ustąpić Janowi z tego jeziora; Jan junior z Barczkowa zobowiązuje się zapłacić 6 grz. przez ręce Marcina z Kowar Żegocie z M. do najbliższych roków sądowych (198 s. 331 — druga zp.); 1448 Jan Bieniasz z Cerekwi ma zapłacić 60 grz. z racji poręki za Mikołaja z Pęchowic (Panchouicze) Mikołajowi z M. pod rygorem wwiązania go do dóbr w Cerekwi (ZK 198 s. 463).

1449—80 Małgorzata ż. Mik. Morskiego z M. i Marchocic, wd. po nim po 1476 (ZK 199 s. 52; 146 s. 733; GK 14 s. 309—10; 20 s. 740, 760, 788); 1449 Jan z Melsztyna winien zwrócić 500 grz. gr posp. Mikołajowi z M. pod warunkiem oddania mu w zastaw wsi Piotrkowice w pow. prosz. (ZK 146 s. 535—6); 26 VI Jan Rej z Szumska łowczy krak. i Dobiesław z Wiśnicza jako poręczyciele Stan. Wątróbki ze Strzelec zobowiązują się zapłacić w ratach 200 grz. posagu siostry Stanisława Mikołajowi z M. w ciągu 5 lat pod warunkiem oddania mu w zastaw 5 grz. czynszu z młynów albo cła w m. Uściu; Stanisław ze Strzelec zobowiązuje się zwolnić z poręki ww. poręczycieli, zapisując im 20 grz. czynszu z m. Uścia i młynów; Stanisław ze Strzelec jako poręczyciel za br. Jana zobowiązuje się zapłacić 95 grz. wyprawy swej siostry Małgorzaty szwagrowi Mikołajowi z M. pod karą XV. Stanisław zapłacił już 105 grz. (ZK 199 s. 52); Stan. Wątróbka ze Strzelec zobowiązuje się pod karą XV uwolnić Mikołaja z M. z poręki danej za niego Stanisławowi z Lekszyc w związku z zastawem cła w Uściu (ZK 199 s. 62—3); Mikołaj z M. pozywa Piotra Słąkę z Ławszowa o 200 grz. i bezprawne zakazywanie drogi (GK 10 s. 868).

1450 Andrzej Tęczyński z Batorza [ziemia lub.] z rodu Toporów i Mikołaj ze Zdziłowic [i M.] uposażają kościół par. w Batorzu, któremu Mikołaj nadaje dzies. snop. z ról folw. i kmiec. oraz karczmę pod górą k. źródła (ZDM 3, 849); Mik. Morski wykupuje za 800 grz. od Andrzeja Tęczyńskiego → Marchocice (ZK 151 s. 2); Mik. Morski jednym z poręczycieli zastawu dóbr przez Stan. Wątróbkę ze Strzelec (ZK 151 s. 40); Mikołaj z M. obwiniony o karę XV przez Stanisława z Lekszyc (Lexicie) z powodu 5 grz. poręki, danej w sprawie cła w Uściu (ZK 199 s. 109); Mikołaj z M. ma zapłacić 8 grz. Mikołajowi z Buczyny pod karą XV (ZK 199 s. 116); Mikołaj z M. zobowiązuje się zapłacić 3 grz. kar, które winien Stan. Boksie z Lekszyc; Mik. Morski protestuje, gdyż był gotów przyjąć zapis od wdowy po Szczepanie Płaskim i sam uczynił już zapis wg ugody, uwalniając swoich poręczycieli (ZK 199 s. 117); → Lekszyce p. 3a; → Marchocice p. 3a; 1451 Mikołaj z M. winien 120 grz. gr krak. Laczkowi z Zebrzydowic i za tę sumę zastawia mu 10 kmieci osiadłych na łanach w Marchocicach; tenże Laczek wyznacza ż. Katarzynie c. Andrzeja z Aleksandrowic po 50 grz. wiana i posagu w Marchocicach, zastawionych mu przez Mik. Morskiego. Jeśli Morski zapłaci mu w terminie 100 grz., wówczas za zgodą żony i przyjaciół, pieniądze te zdeponuje na dobrach osiadłych i wyznaczy ż. Katarzynie posag i wiano (ZK 146 s. 606—7); Mik. z M. ma zapłacić 21 grz. Helenie wd. po Pszonce z Więcławic pod karami (ZK 199 s. 135); Stanisław z Lekszyc (Lexic) zeznał, że Mik. Morski zapłacił mu za kary (ZK 199 s. 137); Mik. z M. i poręczyciel Marcin z Kowar mają zapłacić 100 grz. Laczkowi z Piekar pod warunkiem zastawu M. do pełnej spłaty; Mikołaj z M. zobowiązuje się uwolnić Marcina z poręki (ZK 199 s. 143); Mik. z M. skazany na zapłatę kary XV Helenie wd. po Pszonce z Więcławic, karę zapłacił; Mik. z M. ma zapłacić karę XV Stanisławowi z Lekszyc i sądowi (ZK 199 s. 172); Femka wd. po Szczepanie z Płazy całą cz. w Mojkowicach wydzierżawia za 36 grz. na 6 lat Mik. Morskiemu z M., który będzie jej płacił rocznie po 6 grz. na ś. Michała pod karą XV. W czasie tych 6 lat założy 2 zagrody i karczmę z 3 izbami i 3 sieniami (GK 11 s. 425—7, 589); 1452 Femka ongiś z Płazy, wd. po Szczepanie obwinia o karę XV Mik. Morskiego, gdyż nie dał pieniędzy zgodnie z zapisem (GK 11 s. 881); Laczek ongiś z Zebrzydowic protestuje, gdyż był gotów wziąć pieniądze wg zapisu od Mikołaja z M., a on ich nie dał. Był też gotów zwrócić dokument w tej sprawie (GK 11 s. 909); 1453 Mikołaj z M. płaci karę XV Laczkowi z Sosnowic za niezapłacenie zapisanych pieniędzy (ZK 14 s. 125, 131, 135); 7 VI Mikołaj z M. płaci karę po 6 sk. Helenie wd. po Laczku z Piekar i sądowi, gdyż nie zapłacił jej i s. Jakubowi 100 grz. wg zapisu; wyrokiem sądu Mikołaj z M. w swoich dobrach dziedzicznych osiadłych (colocatis) ma dać wwiązanie w 100 grz. Helenie wd. po Laczku z Piekar i jej s. Jakubowi wg zapisu dla Jakuba pod karą XV (ZK 199 s. 205); Mikołaj z M. skazany na karę 6 sk. na rzecz Piotra z Pieczeniegów i sądu, ponieważ nie dokonał wizji, jak powinien (ZK 258 s. 88); 1454 Mikołaj z M. poręcza za Stan. Wątróbkę ze Strzelec zwrot 100 grz. Skarbkowi z Zastępowa [czyli Stradowa, pow. wiśl.], a jeśli Stanisław ich nie zwróci, to Mikołaj ma dać Skarbkowi w zastaw całą dziedzinę M. z zasiewami pod karą XV; Stanisław ma uwolnić Mikołaja z poręki pod warunkiem zastawu Miodar [Niedar] (ZK 151 s. 229—30); Maciej z Mojkowic ma osądzić swoich kmieci w Mojkowicach przeciw Mik. Morskiemu (GK 12 s. 230).

1455 Stan. Wątróbka ze Strzelec ma zapłacić 100 grz. Mik. Morskiemu pod karą XV (ZK 14 s. 168); Mikołaj z M. obwinia o karę XV Stan. Rataja zbiegłego z Mojkowic i Jakuba Trzeczeskiego, który nie ustanowił mu sądu (GK 12 s. 516, 540); Mikołaj z M. ma w dzierżawie cz. w Mojkowicach od wdowy po Szczepanie Płaskim, którą wydzierżawia Bartoszowi mieszcz. z Bochni za 12 grz. (GK 12 s. 539—40); 1456 wyrokiem sądu Mikołaj z M. ma dać wwiązanie do 10 kmieci osiadłych w M. Laczkowi z Zebrzydowic pod karą XV (ZK 14 s. 257); Mikołaj z M. daje wwiązanie do M. w 100 grz. Laczkowi ze Stanisławic (ZK 199 s. 214); 1456—7 Mikołaj s. Szczepana z Płazy w sporze z Mikołajem z M., gdyż ma on bliższość do pieniędzy należnych Femce od Morskiego (GK 13 s. 318, 455); 1456—9 Katarzyna ż. Jana. krawca z Krakowa w sporze z Mik. Morskim z M. i Marchocic o zapis 12 grz. dokonany przez niego dla jej matki Femki (GK 13 s. 348, 454; 14 s. 7—8, 124, 139, 182, 284, 441, 451; c.d. → Marchocice p. 3a: 1459—60); Mik. Morski → Mojkowice p. 3a (GK 13 s. 507).

1457 Jan Rokosz z upoważnienia star. krak. ustanawia zakład 100 grz. w sporze Mik. Morskiego ze Spytkiem z Czajowic oraz między ich rodzinami i kmieciami, że będą żyć w pokoju (GK 13 s. 679); Mikołaj z M. sprzedaje za 150 grz. Laczkowi ongiś z Zebrzydowic 4 ł. roli w Czaplach Wielkich, idąc od kościoła w prawą stronę. Małgorzata ż. Mikołaja ma zrezygnować na rzecz Laczka z pr. do posagu i wiana na tych łanach pod zakładem 100 grz. (GK 14 s. 309—10); → Książnice Wielkie p. 3; → Marchocice p. 3a; 1458 Mikołaj z M. ma oddać 30 grz. Janowi Lubartowi złotnikowi z Krakowa, płacąc od nich po 3 grz. czynszu rocznego [czyli procentów]. Jeśli nie zapłaci owych 30 grz. zastawi Lubartowi przewóz w M. pod karą XV (ZK 199 s. 231); Jan Barczkowski jako pełnomocnik Mik. Morskiego zeznał, że jeśli nie da on Jakubowi s. Laczka ze Stanisławic wwiązania do M. zgodnie z zapisem, wówczas zapłaci karę 3 grz. (ZK 199 s. 254); 1459 Mikołaj z M. sprzedaje za 1200 grz. gr pol. Piotrowi Słące z Łapszowa wieś M. w pow. prosz. z wszystkimi przynależnościami (ZK 146 s. 629); Jakub ze Stanisławic s. Laczka zeznaje, że Mikołaj z M. zapłacił mu 100 grz. zapisanych jego ojcu, a także należne kary, dlatego anuluje zapis w tej sprawie (ZK 199 s. 274); Mik. Morski zastawia Mik. Płaskiemu 4 kmieci w → Marchocicach p. 3a (GK 15 s. 147); 1 V Mik. Morski zobowiązuje się zbudować Mik. Płaskiemu 3 izby i 3 sienie w Mojkowicach do ś. Marcina pod karą XV (GK 15 s. 147—8).

1459—60 Mik. Płaski obwinia Mik. Morskiego na karę XV o odbicie pierwszego ciążenia, jak zeznał woźny Tabor. Sąd wyznacza woźnego do kolejnego ciążenia. Z kolei Jan Barczkowski oświadczył w obecności Mik. Morskiego, że dobra M. nie należą do Morskiego, lecz do Piotra Słąki. Według zeznania Tabora zarządca tychże dóbr oznajmił, że będzie trzymał te dobra dla Morskiego; Mik. Płaski obwinia Mik. Morskiego na karę XV, gdyż nie zapłacił mu 5 grz., które sąd mu przyznał. Obwinia go także na karę XV, ponieważ nie zbudował on 3 izb i 3 sieni w Mojkowicach zgodnie z zapisem (GK 14 s. 166, 304, 310, 330, 341, 350—1, 354, 361, 449, 458); 1460 Katarzyna ż. Jana alias „Starego”, krawca z Krakowa, poprzez swego zastępcę, jej męża, obwinia Mik. Morskiego o 12 grz. i tyleż szkody oraz odbicie ciążenia (GK 14 s. 452); wyrokiem sądu Mikołaj z M. nie będzie uwalniał gaju w Zbikałach, o co go pozywał Jan Pieczeniewski (Pyeczyenegsky), i zwyczajem ziemskim wolny będzie od tego 8 i więcej lat (ZK 258 s. 250); 1461 Mikołaj z M. zeznaje, że Jan z Poborowic ma zapłacić Janowi Gżegżółce z Łowini za Stan. Wątróbkę ze Strzelec 220 fl. węg., które Mikołaj zobowiązał się zapłacić Gżegżółce (GK 15 s. 389—90); Stan. Wątróbka ze Strzelec poświadcza, że wziął od Mik. Morskiego 70 grz., w których zastawił mu wieś Strzelce Wielkie (GK 15 s. 392—3); 1462 Szczepan kmieć z Marchocic oskarża Stanisława z Kaliny [Wielkiej] o zabranie mu na drodze 1 grz. i poranienie. Mik. Marszowski staje przy kmieciu o swoją karę (GK 16 s. 4, 30, 43, 53, 181, 207); Andrzej karczmarz z Marchocic i jego pan Mik. Morski, stający o karę przy swym poddanym przeciw Marcinowi z Klonowa (GK 16 s. 103); Mik. Morski oskarżony przez Stan. Opatkowskiego z Kaliny o pięciokrotne odbicie ciążenia. Morski skazany na karę XV (GK 16 s. 229, 262); 1463 Mik. Morski staje o karę w sporze swojego kmiecia z Marchocic Szczepana ze Stan. Opatkowskim z Kaliny (GK 16 s. 578, 612, 640—1); Anna z Kaliny, ż. Stanisława z Przegini obwinia Mik. Morskiego, który nie stanowił prawa dla jej męża (GK 16 s. 733); 1464 Piotr Słąka rezygnuje na rzecz Mik. Morskiego i jego spadkobierców z kupionej od niego i zapisanej mu przez niego wsi M. (ZK 146 s. 658); Mikołaj z M. ma zapłacić 40 grz. Mik. Płaskiemu z Płazy pod karą XV. Dług spłaca w ratach do 1465 (ZK 200 s. 232—4, 269, 304); Mik. Morski przez 6 lat wstrzymywał wypłacanie 18 grz. należnych procentów od 30 grz. i nie oddał tych 30 grz. zm. Janowi Lubartowi złotnikowi [krak.]. Obecnie zobowiązuje się pod karą XV zapłacić wd. po Lubarcie Annie i jej c. Katarzynie owe procenty i 30 grz., które zapisał Lubartowi (ZK 200 s. 243); Mik. Morski (błędnie Mokrski, poprawione) dz. z M. ma zapłacić pod karą XV 10 grz. pewnego długu Mik. Grzymale ze Zwierzyńca sędziemu dworu Kazimierza Jag., opiekunowi uczc. panny Katarzyny c. zm. Jana Lubarta i Anny wd. po nim (GK 17 s. 245); 1464—5 Mik. Morski toczy proces z Bartoszem mieszcz. z Bochni. 1464 Morski jako pozywający odroczył termin, gdyż miał termin większej sprawy o 20 grz. z Mik. Lipskim przed sędzią w Szczebrzeszynie (GK 17 s. 389 — odroczenie terminu, 395, 493, 607); 1465 Mik. Morski z M. protestuje, gdyż był gotów przyjąć zapis od Stanisława z Nasiechowic, który star. krak. obiecał wprowadzić do akt, ale nie było go, i to pod zakładem 200 grz. (ZK 200 s. 361); → Marchocice p. 3b.

1466 Mik. Płaski protestuje, gdyż gotów był wziąć pieniądze od Mik. Morskiego, ale nie było go w sądzie (ZK 17 s. 348); Mik. Morski ma zapłacić 12 grz. Mikołajowi z Płazy pod karą XV (ZK 17 s. 413 — zp. z dopiskiem: zapłacił); Jan Piotraszowic Kaliński z Polaninowic ma zapłacić 17 grz. Mik. z M. pod karą XV (GK 18 s. 198 — zp. z dopiskiem: zapłacił); 1466—8 Szczepan Płaski z Mojkowic pozywa Mik. Morskiego o 12 grz. i karę XV (ZK 16 s. 440; 17 s. 380 — pozew, 480); 1468 Stan. Wątróbka ze Strzelec kaszt. sądec. sprzedaje za 1500 grz. gr pol. Mikołajowi z M. wieś Marchocice z wszystkimi przynależnościami i zobowiązuje się bronić go przed przeszkodami w posiadaniu tej wsi, a szczególnie od roszczeń Ofki ż. Jana Naszana z Ostrowiec, która wszczęła spór o te dobra i pozwała Mikołaja na wiec generalny krak., a sprawa już jest wprowadzona na pierwszy termin. Gdyby Mikołaj poniósł jakąś szkodę z powodu niebronienia go przede wszystkim od roszczeń ze strony Ofki, wtedy szkodę tę poniesie Stan. Wątróbka (ZK 152 s. 159); Jakub z Miechowic ma zapłacić 18 grz. za dwa stogi (acervis) pszenicy Mikołajowi z M. pod karą XV (GK 18 s. 542); tenże Jakub ma zapłacić 10 grz. Mikołajowi z M. pod karą XV (GK 18 s. 659 — zp.); 1469 → Klonów p. 4; Jakub Miechowicki sprzedaje za 130 grz. Mikołajowi z M. całą cz. w Nasiechowicach z pr. wykupu do 5 lat. Jeśli Jakub nie wykupi tej dziedziny, Mikołaj dopłaci mu 205 fl. węg. i przejmie ją w wieczyste posiadanie. Marta ż. Jakuba osobiście ustępuje na rzecz Mikołaja z prawa do opisanej jej na tych dobrach oprawy posagu i wiana; Mikołaj z M. przekazuje Jakubowi Miechowickiemu kupioną od niego cz. w Nasiechowicach na okres od 8 VI do drugiego Bożego Narodzenia, po którym Jakub ustąpi z tych dóbr. Weźmie natomiast dla siebie zboże jare z najbliższego lata [tj. 1469 r.]. Na siew oziminy dadzą obaj po połowie zboża. Do starannego siewu Mikołaj pośle swojego sługę, a Jakub winien wnieść własną robociznę przy sianiu i żęciu, wówczas po połowie podzielą z Mikołajem stogi wszystkich zbóż. W następnym roku [1470] sam Jakub wysieje własne zboże, ale również po połowie podzielą stogi. Jeżeli Jakub zgodnie z powyższym zapisem nie zapłaci Mikołajowi 130 grz. do Bożego Narodzenia, wówczas cała ozimina będzie należeć do Mikołaja; 8 VI Jakub z Miechowic sprzedaje Mikołajowi z M. za 70 grz. gr pol. całą cz. w Klonowie [w dziedzicznym sołectwie, → Klonów p. 4] z wszystkimi przynależnościami i służebnościami z łanu zw. Skorczyński [łan w cz. kl. zwierzyn., → Klonów p. 3]. Za Jakuba poręcza Wojciech z Kępy, a Marta ż. Jakuba zrzeka się praw do oprawy posagu i wiana na sprzedanej dziedzinie (ZK 152 s. 183—5); Jakub [w zapisce błędnie Wojciech] z Miechowic zobowiązuje się uwolnić Wojciecha z Kępy z poręki danej Mikołajowi z M. w sprawie kupna cz. w Klonowie (ZK 152 s. 185—6); Mikołaj z M. protestuje, gdyż był gotów przyjąć od Stanisława z Nasiechowic zapis do akt grodzkich, który Stanisław zobowiązał się wprowadzić pod zakładem 200 grz., lecz go nie było (ZK 200 s. 361); Stanisław z Nasiechowic swoją cz. w tej wsi wydzierżawia Mikołajowi z M. za 70 grz. na 4 lata. Z tych 70 grz. 50 to opłata dzierżawna i 20 grz. za zasiewy ozime. Jeśli Stanisław nie wykupi zastawu do 4 lat, to Mikołaj dopłaci mu 140 grz. i przejmie tę część. Jeśli Stanisław odkupi zastaw, to Mikołaj ma zasiać część ról przeznaczoną na zasiewy ozime pod zakładem 200 grz. (GK 18 s. 921 — zp., nadpisano: Mik. Morski polecił usunąć); Mikołaj z M. obwinia Stogniewa z Nasiechowic o zakład 200 grz. wg zapisu w tych aktach (GK 18 s. 978).

1470—1508 Piotr Morski s. Mikołaja h. To pór, z M., Nasiechowic i → Marchocic, tenut. Uścia (Metryka UK 2 s. 318; OK 13 s. 1166, 1232; GK 19 s. 238, 246; 20 s. 712; 21 s. 511, 536, 996; 22 s. 67, 77, 94—5, 544; 23 s. 832—3, 852—4; 24 s. 410, 704, 765; 25 s. 364; 26 s. 924; 27 s. 420, 423; ZK 24 s. 68; 153 s. 314; 202 s. 477—8; 204 s. 478; 206 s. 55; 261 s. 177, 185, 200, 210, 221, 256, 273; 262 s. 172—3, 305; 263 s. 173, 176; 264 s. 161); 1470 Mik. Morski z Marchocic sprzedaje stóg pszenicy za 12 grz. (GK 19 s. 34); Stanisław z Nasiechowic zeznaje, że wziął 20 grz. od Mikołaja z M. z pieniędzy zapisanych mu na dobrach sprzedanych Mikołajowi z prawem wykupu. Mikołaj kwituje go z tej sumy (GK 19 s. 106—7 — zp. z dopiskiem: satisfactum est); Stanisław z Nasiechowic zastawia za 230 grz. Mik. Morskiemu cz. w Nasiechowicach. Ma go bronić przed roszczeniami swego br. Jakuba Miechowickiego. Zapis ten mają zgłosić do akt ziem. w Proszowicach pod zakładem 300 grz. (GK 19 s. 172); Mik. Morski z Marchocic ma oddać 32 grz. br. Andrzejowi i Janowi z Młoszowej pod warunkiem wwiązania ich do Marchocic; Andrzej z Młoszowej poręcza Mikołajowi z M. za brata Jana, że anuluje on zapis w sprawie 70 fl. na rzecz zm. Żegoty z Młoszowej dokonany przez Stanisława z Nasiechowic (GK 19 s. 175); Jakub z Zarogowa ma zapłacić 4 grz. Mik. Morskiemu pod karą XV; br. Andrzej i Jan z Młoszowej protestują, gdyż byli gotowi przyjąć pieniądze wg zapisu od Mik. Morskiego, ale ten ich nie dał (GK 19 s. 245); Piotr Morski obwinia na kary XV Mikołaja z Zębocina za niezapłacenie pieniędzy wg zapisu (GK 19 s. 238, 246).

1471 → Miechowice p. 3a: zamiana tej wsi na Boleścice przez Jakuba Miechowickiego z dopłatą 500 grz. Dok. w tej sprawie wstrzymuje pr. bliższości Małgorzata ż. [Mik.] Morskiego, a woźny wstrzymuje dok. w imieniu Katarzyny siostrzenicy Jakuba (ZK 152 s. 209 dopisek nad zapiską); 1472 Mik. Morski z Marchocic bierze w zastaw za 32 grz. gaj Pożar w Racławicach (GK 19 s. 693); 1473 Zbigniew z Janowic sprzedaje Mikołajowi z M. za 50 grz. gaj w Racławicach; Agnieszka ż. Zbigniewa rezygnuje z pr. do posagu i wiana; tenże Zbigniew zastawia Mikołajowi z M. za 114 grz. cz. w Janowicach, którą miał w zastawie Stan. Żydówka z Racławic. Morski może korzystać z gajów od granicy Dziemierzyc, a gaj Pożar może sprzedawać i używać go na własne potrzeby (ZK 201 s. 98—9); Mik. Morski z Nasiechowic i jego colonus (nadpisane dwornik) Kielan przebywają w domu Morskiego (GK 19 s. 714, 722); Zbigniew z Janowic wszystkie umowy z Mik. Morskim w sprawie dóbr w Janowicach ma zgłosić do akt ziemskich prosz. po zakładem 200 grz. (GK 19 s. 714); Zbigniew z Janowic daje Mik. Morskiemu z M. wwiązanie za 81 grz. gr pol. do cz. w Janowicach z przynależnościami, którą trzymał w zastawie Stan. Żydowka z Racławic za główszczyznę po swoim ojcu. Do czasu wykupienia zastawu Morski może sprzedawać drewno z gajów i łowić ryby w stawie (GK 19 s. 723); Kilian alias Kiełcz kmieć przebywający w domu pana Mik. Morskiego z Nasiechowic (GK 19 s. 729, 745); Jakub Miechowicki z Nasiechowic zastawia za 240 grz. Mik. Morskiemu całą cz. w Nasiechowicach (GK 19 s. 852); 1475 Mikołaj z M. ma zapłacić 12 fl. węg. Stanisławowi z Piekar pod karą XV (ZK 201 s. 160); 1476 Jan z Dziemierzyc ma zapłacić 14 grz. posp. Mik. Morskiemu do ś. Marcina pod warunkiem zastawienia mu łanu osiadłego w Dziemierzycach z kmieciem Wyrobkiem (GK 20 s. 385).

1477—1523/4 Mikołaj Morski s. Mikołaja h. Topór, z → Marchocic, M., → Klonowa i → Miechowic, dzierż. w Strzelcach, star. olsztyński od 1492, dz. [tenut.] Uścia, poseł król. na sejm nowokorczyński 1505, poseł ziemi krak. na sejm lub. 1506, ż. Anna Tęczyńska, wd. po star. olsztyńskim Pawle Szczekockim, zm. 1518, druga ż. Mikołaja również Anna, po jego śmierci została ż. Stan. Gnojeńskiego (GK 22 s. 614; 23 s. 821; 24 s. 286—7, 293, 320, 696, 937, 991, 1033; 25 s. 148—9, 376, 452, 477, 504—5; 26 s. 47, 54, 174—5, 306—7, 843—4; 27 s. 6—7, 169—70, 346, 420, 423, 453, 507—8, 545, 765, 881—2, 1098, 1154; 28 s. 38, 45—6, 97—8, 117, 120—2, 203, 284, 809—11, 823, 830, 929, 953; 29 s. 252, 502; ZK 24 s. 23, 365; 152 s. 183—6; 154 s. 207, 282—3, 323, 442—3, 462; 155 s. 138, 411, 427—8, 442, 453, 475—6, 81, 483, 488, 496, 498, 503—4; 157 s. 20; 158 s. 302—4, 356, 360, 398, 445; 159 s. 512—3; 202 s. 477—8; 203 s. 219, 229, 360, 369; 206 s. 43, 55, 141—2; 263 s. 181, 275; 264 s. 162—3, 360; SP 6, 12; Teki Pawińskiego 1 s. 186, 200).

1477 — zm. 1535 Andrzej inaczej Indrzych, Andrzych Morski s. Mikołaja h. Topór, student Uniw. Krak., z M., dz. cz. Nasiechowic i Śladowa, dzierż. w Świeradzicach, pokojowiec królewiczów, dworzanin król. (Metryka UK 2 s. 318; Teki Pawińskiego 2 s. 23, 38, 72—3, 79, 88; RK s. 148, 196, 208; GK 23 s. 1014, 1035, 1045; 24 s. 435, 703, 980, 987, 1495; 25 s. 186—7, 212, 254, 312, 314—7, 484—5, 490, 492, 494, 504—5, 546, 564, 614—5; 26 s. 53, 129, 306—7, 882; 27 s. 420, 765, 971, 1220; 28 s. 97, 1117, 1317; 36 s. 479—80; ZK 23 s. 5, 124; 25 s. 17; 155 s. 500; 160 s. 44—5, 210—1, 429, 632—5; 206 s. 55, 248, 250, 311—2, 335—6; 218 s. 33—4, 113—5, 122, 221; 261 s. 144; 263 s. 248—9, 370—2, 380—1, 423; 264 s. 68, 144, 167, 222, 249; 266 s. 25, 77, 128, 147, 149, 214, 284, 291; 267 s. 16—7, 103 — Indricus, 181, 184, 186, 227, 327, 330, 382, 394—5, 458, 477); 1477 Stanisław ze Słupowa pozywa Małgorzatę wd. po Mikołaju z M. na termin przed królem (GK 20 s. 611); Małgorzata Morska z M. ma zapłacić 20 grz. Michałowi Donatkowskiemu pleb. w Brzesku Starym. Gdyby nie zapłaciła i zmarła, wówczas zostaną okazane Michałowi pozostawione przez nią dobra do odzyskania pieniędzy (OK 13 s. 905); 1478 Małgorzata alias Kilianowa kmiotka z Nasiechowic jako pozywająca i Piotr Morski, jej pan stojący o swoją karę w sporze ze Stan. Słupowskim z Nasiechowic (GK 20 s. 712); Małgorzata wd. po Mik. Morskim przysięga przeciw Stanisławowi z Nasiechowic, że nie kazała swoim domownikom zabrać bydła wart. 10 grz. do swego domu; Małgorzata ma dać Stanisławowi do poręki zatrzymane bydło (GK 20 s. 740).

1479—98 Jan Morski s. Mikołaja h. Topór, z M., Marchocic i Klonowa, student Uniw. Krak. 1479—80, pokojowiec król 1485, prebendarz kościoła par. w Sieciechowicach 1494 (Metryka UK 2 s. 318; OK 13 s. 1117; Teki Pawińskiego 2 s. 73; GK 24 s. 935; 25 s. 148—9; 26 s. 53, 129; Ep. 4 k. 59r); → Miechowice p. 3a.

1483—93 Stanisław Morski s. Mikołaja h. Topór, z M. i → Marchocic, student Uniw. Krak. (Metryka UK 2 s. 318, ZK 202 s. 478; 204 s. 478); 1483 Mik. Mleczny z Maciejowa pozyskuje na Piotrze Morskim dzierż. z Nasiechowic kmiecia Pawła z Janikowic, który uciekł mu do Nasiechowic, (GK 21 s. 921); 1484, 9 VII Piotr z M. zastawia Stanisławowi z Wolwanowic za 80 fl. węg. całą cz. w Nasiechowicach i daje mu wwiązanie. Jeśli nie odda florenów w terminie, Stanisław wjedzie do tej cz. jak do własnej dziedziny. Stanisław zezwala Piotrowi korzystać z pożytków tej dziedziny do ś. Jana Chrzciciela [24 VI 1485] (GK 21 s. 1068 — zp., Stanisław polecił usunąć).

1485—94 zm. przed 27 XII 1494 Jakub Morski s. Mikołaja h. Topór, z M. (Ep. 3 k. 288v; GK 22 s. 422; 23 s. 857, 863—4; 24 s. 398, 587, 966; ZK 263 s. 181; MS 2, 165); 1485 Piotr Morski dzierż. w Nasiechowicach ma odprawić sąd w Nasiechowicach Piotrowi Wiplarowi z Uliny z prac. Maciejem, jego zbiegłym poddanym, pod karą XV (ZK 261 s. 223); pokojowiec Jan Morski dostaje od króla 2 kwity na 20 fl. każdy (Teki Pawińskiego 2 s. 73); Jakub Morski dz. M. stawił się osobiście i wystąpił jako poręczyciel i główny dłużnik za wd. Annę Strzelecką ze Strzelec Wielkich. Zobowiązał się więc zapłacić do ś. Jana Chrzciciela 3 grz. za dzies. snop. kupioną przez Annę we wsi Bodzęcin [dziś Borzęcin, pow. pilzn.] w kluczu radłowskim bpa. krak. pod cenzurami kościelnymi, od których Anna zostaje uwolniona. Jest też wolna od pozwu tenutariusza radłowskiego (Ep. 3 k. 288v); 1485—6 król daje pokojowcowi Andrzejowi Morskiemu 1 dzień stacji w Brzesku [Nowym], kwit na 25 fl., kwit na 10 fl. za futro z lisów i kwit na 10 grz. (Teki Pawińskiego 2 s. 38, 72, 79, 88); → Małoszów p. 3a.

1486 br. Jakub, Jan, Andrzej, Mikołaj i Stanisław z M. zawierają kontrakt, wg którego każdy z nich na równi ma korzystać z dóbr, pieniędzy, darowizn z wysługi i z hojności przyjaciół. Jeśli pozyskane dobra za służby i z darowizn przyjaciół podzielą między siebie, to w ten sposób, aby każdy miał możliwość dowolnego obrócenia swej części na własny użytek. Dobra po ojcu i matce oraz nabyte w przyszłości po krewnych z prawa bliższości podzielą, jak dzielą bracia. Zakład 200 grz., który będzie płacił ten, kto naruszy kontrakt (SP 2, 4311); Jakub z M., poręczając za matkę i braci, że będą respektować ten zapis, zastawia na 6 lat Jakubowi z Damic całą cz. w Janowicach, którą miał w zastawie Stan. Żydówka z Racławic, z gajem w Racławicach zw. Pożar po lewej stronie drogi z Racławic do Makocic. Będzie płacił Morskiemu 4 grz. pod karą XV (GK 22 s. 327); 5 VII Piotr z M. zastawia za 80 fl. węg. Stanisławowi z Wolwanowic całą cz. w Nasiechowicach. Stanisław z własnej dobrej woli dopuszcza Piotra do użytkowania tejże dziedziny odtąd do najbliższego ś. Jana Chrzciciela (24 VI 1487). Jeśli do tego czasu nie zwróci pieniędzy, to Stanisław wjedzie do tych dóbr i będzie trzymał je w zastawie do czasu wykupienia (GK 22 s. 477—8); Mikołaj z M. ma zapłacić 100 fl. węg. br. Andrzejowi w ciągu 3 lat pod warunkiem wwiązania go do swej cz. w M. i innych jego części dóbr, które mu przypadną z podziału majątku z braćmi. Andrzej nie może sprzedawać drewna z gajów, lecz może używać go sam na opał i na naprawy. Pod karą XV Mikołaj ma być jego zachodźcą w sprawach spornych. Jeśli inni bracia dadzą Andrzejowi te 100 fl., wówczas przejmą w użytkowanie zastawione dobra do czasu odzyskania długu (GK 22 s. 514); → p. 3b; 1487 Dorota Morska (ZK 261 s. 253); Jakub z M. pod zakładem 100 grz. poręcza Januszowi z Mstowa za Piotra Kmitę z Wiśnicza w sprawie uwolnienia sołectwa w Luboczy zastawionego Januszowi przez Kmitę (GK 22 s. 592—3); wieś Staw należy do Morskiego (GK 22 s. 745); 1488 Piotr z M. zastawia za 130 fl. Jerzemu z Przechodów całą cz. w Nasiechowicach do czasu wykupienia. Za Piotra poręczają Tomasz z Knyszyna i Jakub z M. Jerzy ma wykupić od Stan. z Wolwanowic zastaw w Nasiechowicach za 80 fl., który tenże ma on od Piotra (ZK 263 s. 21—2); 1489 Jerzy Zebrzydowski dzierż. z Miechowic odstępuje Tomaszowi z Knyszyna zastaw w Nasiechowicach, który ma od Piotra Morskiego za 130 fl. Transakcję poręczają Jakub i Stanisław [z M.] (ZK 263 s. 50—1); ksiądz Jan Morski z Uliny Małej, prebendarz w Sieciechowicach (ZK 263 s. 62); Jakub z Dębna kaszt. i star. krak. ustanawia zakład 60 grz. w sporze o bezprawie Stan. Wojszyka z Klonowa z Jakubem Morskim z M. i Marchocic, że będą żyć w pokoju (GK 23 s. 100, 104, 130, 154—5).

1491 Andrzej alias Indrzych Morski dz. z Nasiechowic obwinia o karę XV braci Lazara i Michała z Minogi o odbicie wwiązania wg zapisu (GK 23 s. 507, 517); → Marchocice p. 3a (GK 23 s. 600—1); Mik. Baran i Indrzych Morski wspólnie mają zapłacić 200 fl. węg. Tomaszowi z Knyszyna pod warunkiem wwiązania go przez Barana do trzymanej w zastawie części dziedziny w Ilikowicach, a przez Indrzycha do jego dziedziny w Nasiechowicach (GK 23 s. 648—9 — zp., Tomasz polecił usunąć); br. Jan i Dziersław z Janowic obwiniają na karę XV sobie i sądowi Mik. Morskiego z Marchocic za niezapłacenie pieniędzy zgodnie z zastawem (GK 23 s. 689, 693); Mik. Morski poręcza za Łukasza Zebrzydowskiego z Połajowic w sprawie 200 grz. zakładu ustanowionego przez starostę między Łukaszem a Janem z Kępy (GK 23 s. 701—2).

1492—1518 Anna Tęczyńska c. Andrzeja z Tęczyna, siostra Zofii Słaboszowej, pierwsza ż. Mik. Morskiego z M. i Marchocic (ZK 155 s. 136—8, 387—9, 552; 158 s. 398, 408 z 21 IX; 206 s. 131; → Marchocice p. 3a s. 94; Kurtyka Tęczyńscy s. 574—5; K. Nabiałek, Starostwo olsztyńskie od XIV do połowy XVII wieku, Kr. 2012, s. 372—3, 552)10Mik. Morski jako tenutariusz olsztyński został poświadczony 22 XII 1492, a zatem Anna wd. po zm. 1492 Pawle Szczekockim musiała zostać żoną Mikołaja już pod koniec 1492, jak słusznie przyjął K. Nabiałek. Tenutę olsztyńską Anna przejęła jako oprawę wdowią. Tęczyńska po 1513 nie pojawiła się w źródłach do 1518; 1492 br. Piotr i Stanisław z M. dzielą dobra w M. Piotrowi przypada siedlisko pod wsią blisko stawu, które rozciąga się wokoło od lasu dębowego czyli od dąbrowy zw. Zapusta aż do brzegu nad tym siedliskiem i do ogrodu zagrodnika zw. Zawarza, z ogrodem i sadem wokoło pod tym ogrodem i aż do ogrodu karczmy; ogród od chmielnika w sadzie tego ogrodu; łany i role z osiadłymi na nich poddanymi i inne role opust., tj. Rataj, Piskora (Pyscz kora), Tomek, Kuś (Cusch), Wozek i Wawrzek. Piotr dostaje też połowę karczmy z karczmarzem Grzegorzem i połową przewozu na Wiśle, mały staw pod wsią, siedlisko rybaka pod tym stawem, a także łąki: Przewoźną, Orzechów, Kątną, Wiślarską, Chrosną i Rzektę (Rzektha) na stawach za rz. Wisłą [tj. na starorzeczach], w których można łowić ryby wg dobrej woli Piotra. Dostaje też on lasy i gaje Odolanów z rolami w nich, pół gaju Rzekta, połowę gajów od znaków wyznaczonych przez jego br. Stanisława do granic Barczkowa i do granic Strzelec [Małych] do łąki Gęsina (Gaschyna) i znakami przez łąki i lasy, poczynając od drogi prowadzącej od przewozu z przeciwnej strony siedliska rybaka i do małej drogi biegnącej przez łąkę Przewoźną i przez jej Przelasek do łąki Piskorna i wracając granicą wg znaków przez łąkę zagrodnika Tomka, przez łąki Porębną, Wiślarską i Kątną, a także przez łąkę Macieja Puchały i łąkę Królową a od tej cz. drogi i przez drogę i las Grabowy aż do Wielkiego Stawu wsi M. wg znaków na drzewach. Piotr dostaje też z ról folw. połowę pól: za dworem i za sadami, poczynając od dworu i drogi prowadzącej do gaju Rzekta do znaków, które są w środku tego wielkiego pola, pola czyli łany od drogi wiodącej do Książnic [Wielkich] i aż do znaków pola od stodoły dworskiej i od pola zw. Ratajskie do znaków. Bierze też półtora pola folw. od drogi do Wroczkowa i do znaków, półtora pola poczynając od łanu kmiecego Macieja Puchały do znaków, pół pola od lasu Odolanów i od granicy witowskiej aż do drogi wiodącej z M. do Witowa, cz. pola k. łąki Rzekty i górę zw. Kłobuczko (Chlobuczko) z rolą. Stanisławowi przypada druga równa cz. tego działu dóbr. Zakład 200 grz. Stanisław zeznaje, że zastawił br. Piotrowi za 50 grz. dwór w M. (ZK 202 s. 409—12); Mik. Morski z Marchocic ma zapłacić 60 fl. węg. br. Indrzychowi pod karą XV (GK 23 s. 825); Stanisław i Andrzej Wielogłowscy z Zielenic, Tomasz z Knyszyna oraz Piotr z M. mają zapłacić wspólnie 380 fl. węg. Hier. Marzęckiemu z Kostek Dużych [pow. wiśl.], a każdy z nich poręcza to swoimi dobrami. Piotr z M. w razie niezapłacenia da wwiązanie do swej cz. w M. (GK 23 s. 852—4); Łukasz Zebrzydowski dz. z Połajowic zastawia Indrzychowi Morskiemu za 70 grz. części w Nasiechowicach, które ma w zastawie od Jana Mysłowskiego z Piotrowic i jego matki, do swego br. Jerzego oraz od Jadwigi ż. Wojciecha z Pirocic (GK 23 s. 897—8); Indrzych Morski dz. z Nasiechowic ma zapłacić 16 fl. węg. Łukaszowi Zebrzydowskiemu z Połajowic pod karą XV (GK 23 s. 898 — zp., Łukasz polecił usunąć); Mik. Morski dz. z M. zobowiązuje się zapłacić br. Jakubowi Morskiemu 200 fl., pod zakładem 200 fl., z dóbr król. trzymanych przez Mikołaja w tenucie, a mianowicie zamku Olsztyn i wsi doń przynależnych, gdy zostaną wykupione pod zakładem 200 grz. (GK 23 s. 1049); na podstawie specjalnego mandatu króla Piotr z Kurozwęk skarbnik kor. i star. krak. nakazuje Janowi Potockiemu z Potoka [par. własna] zapłacić karę król. XIV grz. na wniosek Mik. Morskiego dz. z M. z nakazu króla z powodu pokrzywdzenia przez Potockiego poddanych królewskich, którzy są poddanymi Morskiego jako tenutariusza [olsztyńskiego] (GK 23 s. 1050); 1492—3 podział dóbr pomiędzy Jakubem, Janem i Mikołajem Morskimi, ale bez M., → Marchocice p. 3a.

1493 na sejmie piotrkowskim 3 III król ustanawia zakład 400 grz. w konflikcie między Mik. Morskim a Piotrem i Janem Szczekockimi ss. zm. Pawła i wspomagającym ich Janem Potockim (GK 24 s. 100); Łukasz Zebrzydowski z Połajowic sprzedaje Mikołajowi (Johanni skreślone i nadpisane Nicolao) z M. za 40 fl. węg. cz. w Klonowie [p. 4], którą kupił od Stan. Wojszyka (ZK 263 s. 152); ksiądz Jan dz. z M. protestuje, gdyż był gotów przyjąć od br. Mikołaja zapis w sprawie podziału, czynszów i 405 fl. (ZK 263 s. 152—3 zp.); bracia Jakub, Jan i Mikołaj Morscy protestują, gdyż gotowi byli przyjąć od Jana i Dziersława Karwacjanów z Janowic zapis z ksiąg grodzkich (ZK 263 s. 162—3); Stan. i Jan Wątróbkowie ze Strzelec ss. zm. Stan. wwdy bełskiego zastawiają za 1240 fl. węg. Krystynowi z Minogi wieś Pławowice. Poręczają za nich bracia Piotr, Stanisław i Mikołaj dziedzice z M. (GK 24 s. 142—3 — zp.); br. Piotr, Stanisław i Mikołaj dziedzice z M. poręczają za br. Stan. i Jana Wątróbków ze Strzelec ss. zm. wwdy bełskiego Stanisława w związku z zastawieniem Krystynowi z Minogi za 1350 fl. węg. wsi Pławowice, którą mają uwolnić z rąk Piotra Sobieńskiego star. spiskiego pod zakładem 1000 fl. węg. (GK 24 s. 145—7); br. niepodzieleni Stan. i Jan Wątróbka ze Strzelec pod zakładem 1350 fl. węg. będą bronić br. Piotra, Stanisława i Mikołaja z M. oraz być ich zachodźcami z racji poręki udzielonej Krystynowi z Minogi, który wziął w zastaw Pławowice, oraz uwolnią ich z poręki (GK 24 s. 147—8 z dopiskiem: Mik. Morski ze swojej strony umarza ten zapis); Piotr z Kurozwęk podskarbi kor. i star. krak. ustanawia zakład 200 grz. między Piotrem Morskim a jego br. Stanisławem z M., że będą żyć w pokoju i nie będą siłą rozstrzygać nieporozumień (GK 24 s. 150); Bartosz z Chełmu 2 łany w Nasiechowicach płacące po ½ grz. czynszu, trzymane w zastawie za 20 grz. od Mikołaja z Nasiechowic, ustępuje Andrzejowi alias Indrzychowi dz. z M. w tej sumie do czasu wykupienia; tenże Andrzej ma zapłacić 6½ grz. gr pol. ww. Bartoszowi z Chełmu pod warunkiem wwiązania go do 2 powyższych łanów w Nasiechowicach (GK 24 s. 185—7); Jakub prowincjał i cały konwent kl. NMP w Częstochowie pozywają Mik. Morskiego dz. z M. tenut. olsztyńskiego o złupienie 2 karczem i poddanych we wsi Częstochówka (GK 24 s. 254, 262 — Mikołaj z Nasiechowic przekłada termin chorobą Morskiego); Mik. Morski tenut. olsztyński ma oddać prowincjałowi Jakubowi i konwentowi NMP w Częstochowie na ś. Michała 6 grz., 3½ korca słodu, 4 achtele piwa i kocioł oraz dostarczyć wystarczającą ilość drewna do budowy 2 karczem we wsi Częstochówka, a na ś. Marcina ma zapłacić 9 grz; prowincjał Jakub z Częstochowy zeznaje, że Mik. Morski tenut. olsztyński za zniszczenie i ograbienie 2 karczem we wsi Częstochówka został usatysfakcjonowany i zwalnia go ze sprawy oraz umarza terminy (GK 24 s. 269—70); wyrokiem sądu Andrzej Morski dz. M. winien mieć w dzierżawie 2 ł. w Nasiechowicach do pełnej spłaty długu wg zapisu bez przeszkód ze strony Mik. Nasiechowskiego (GK 24 s. 271); Mik. Morski obwinia na karę XV swego br. Jakuba Morskiego z powodu niezapłacenia 150 fl. do ś. Jana Chrzciciela wg zapisu (GK 24 s. 274); Mik. Morski występuje przeciw Stan. Korytce z Witowic o potrójną karę XV z powodu odbijania wwiązania. Korytko prosi o zaniechanie kary, ponieważ da wwiązanie, a sąd wyznacza woźnego do przeprowadzenia wwiązania; wyrokiem sądu Stan. Korytko winien wolno i spokojnie przeprowadzić wyprowadzenie (exportacionem alias vyprowadzyenye) z dóbr Witowice w ciągu 6 tygodni, tak że Mik. Morski nie będzie mu stawiał przeszkód (GK 24 s. 284, 286); Jakub prowincjał częstochowski obwinia o karę XV Mik. Morskiego tenut. olsztyńskiego z powodu niezapłacenia 6 grz. i nieoddania 3½ korca słodu, 4 achteli piwa i kotła (GK 24 s. 293); Stan. Korytko dzierż. z Godprzydowic składa protest przeciw Mik. Morskiemu, ponieważ wbrew wyrokowi sądu nie dopuścił do jego wolnego wyjścia (alias prowadzenya) z dóbr Witowice i nie mając do tego żadnego prawa, wtargnął do Godprzydowic, które Korytko ma w dzierżawie (GK 24 s. 304); Jakub prowincjał wraz z konwentem NMP w Częstochowie obwinia o karę XV Mik. Morskiego z Klonowa (de Czlonyow) tenut. olsztyńskiego z powodu niezapłacenia 6 grz. i nieoddania 3½ korca słodu, 4 achteli piwa i kotła oraz niedostarczenia drewna do wsi Częstochówka na budowę karczem w tej wsi (GK 24 s. 306, 320, 330—3, 336, 353, 362); → Częstochowa Stara p. 3; → Mstów m. (MS 2, 105).

1494 Andrzej alias Indrzich dz. z M. zeznaje, że jego br. Mik. Morski dz. z M. zapłacił mu 160 fl., dlatego umarza zapis w sprawie tej sumy w tych aktach (GK 24 s. 422); dekretem sądu Jadwiga z Dziewięciołów oddala roszczenia Andrzeja Morskiego z Nasiechowic o prac. Pawła, Małgorzatę i Katarzynę rodzone dzieci kmiecia zw. Mazur (Masur) z Nasiechowic (GK 24 s. 435); → Miechowice p. 3a; Andrzej alias Indrzych Morski z Nasiechowic zobowiązuje się zapłacić Stan. Wolwanowskiemu 260 fl. węg. z racji poręki za br. Mik. Morskiego pod gwarancją wwiązania go do swej cz. w Nasiechowicach z wszystkimi przynależnościami pod karą XV (GK 24 s. 437—8 — zp. na polecenie Stan. Wolwanowskiego); Hier. Marzęcki (Marsanczky) [z Chomentowa] jako pozywający przeciw Piotrowi Morskiemu, gdyż ten nie dał wwiązania do cz. we wsi M. (GK 24 s. 462); Mik. Morski z Klonowa zastawia za 260 fl. węg. br. Andrzejowi alias Indrzychowi Morskiemu cz. w Klonowie i Marchocicach. Jeśli nie zwróci tych pieniędzy w terminie, wówczas Andrzej wjedzie do tych dóbr i będzie je trzymał w tej sumie zastawem do czasu wykupienia. Mikołaj ma doprowadzić żonę na najbliższe roczki ziemskie w Książu celem wyrażenia przez nią zgody na ten zapis (GK 24 s. 488—9 — zp., ponieważ Andrzej Morski uzyskał spłatę, polecił skreślić zapiskę); Mik. Morski z Marchocic ma zapłacić 300 grz. br. księdzu Janowi Morskiemu prebendarzowi w Sieciechowicach pod warunkiem oddania mu w zastaw części w Marchocicach i Klonowie pod karą XV (GK 24 s. 510—1); br. rodzeni podzieleni Jakub i Mikołaj Morscy dziedzice z M. mają zapłacić 330 fl. węg. Stan. Masłowskiemu z Wierzbna pod warunkiem oddania mu w zastaw pod karą XV przez Jakuba cz. w Marchocicach, a przez Mikołaja cz. w Klonowie i Marchocicach do czasu wykupienia tych dóbr. Bracia mają być zachodźcami Stanisława, a Mikołaj ma stawić ż. Annę, aby wyraziła zgodę na ten zapis i odstąpiła od oprawy posagu i wiana na tych dobrach. Zakład 330 fl. (GK 24 s. 521—2 — zp. na polecenie Stanisława); Stan. Wątróbka dz. Strzelec s. zm. Stan. Wątróbki ze Strzelec wwdy bełskiego ma zapłacić 330 fl. węg. Jakubowi i Mikołajowi Moszkym (Morskim) dz. z M. pod warunkiem wwiązania ich pod karą XV do Strzelec Małych i dworu tamże oraz do jego cz. w Strzelcach Wielkich z wszystkimi przynależnościami pod karą XV. Będzie bronił Morskich przed roszczeniami innych osób, a szczególnie ze strony brata [Jana] (GK 24 s. 523—4); Hier. Marzęcki (Maranczky) z własnej dobrej woli ustępuje Piotrowi Morskiemu użytkowanie dzierżawionej przez siebie cz. w M., zapisanej mu przez Piotra od 26 III do najbliższego ś. Jana Chrzciciela, a jeśli do tego czasu Hieronim nie zostanie usatysfakcjonowany na 44 fl., wówczas wejdzie do tej części jak do swojej (GK 24 s. 585); starosta krak. na polecenie króla ustanawia zakład 500 grz. w sporze między Mik. Morskim tenut. olsztyńskim a szl. i uczc. Mik. Krogowoskim i jego ż. Cymbarką mieszcz. z m. Częstochowy, że będą przebywać w swych dobrach w mieście do wyroku (GK 24 s. 742—3); Spytek z Jarosławia [ziemia przem.] pozywa Andrzeja Morskiego dzierż. w Nasiechowicach o odbicie zatrzymanego prac. Stan. Sobka, którego nie pozwolił aresztować woźnemu (GK 24 s. 760); Hier. Marzęcki protestuje, gdyż Piotr Morski miał mu dać 20 fl., ale nic nie dał (GK 24 s. 763); Piotr z M., odstępując od swego pow. prosz., zastawia za 200 fl. węg. Sewerynowi Zajfretowi całą cz. w M. w ziemi krak. i pow. prosz. ze wszystkimi przynależnościami od Bożego Narodzenia do czasu wykupienia. Zajfretowi poręcza Stan. Wątróbka ze Strzelec, odstępując od swego pow. prosz., że będzie go bronić od wszelkich przeciwności, a szczególnie uwolni go od roszczeń braci Piotra pod zakładem 200 fl. Pod takim zakładem Piotr ma wpisać tę czynność do akt ziemskich prosz. Seweryn ustępuje Piotrowi z dobrej woli użytkowanie i dzierżawę wymienionych dóbr w M. do najbliższego Bożego Narodzenia. Piotr ma zwrócić te 200 fl. tylko w tej monecie węgierskiej, a nie w innej (GK 24 s. 800—2); Piotr Morski protestuje, gdyż gotów był dać pieniądze Hier. Marzęckiemu wg zapisu, ale ten nie chciał ich wziąć (GK 24 s. 838); Andrzej Morski dz. z Nasiechowic w sporze z Jadwigą dz. Dziewięciołów o niedopuszczenie do zatrzymania Katarzyny i Małgorzaty cc. kmiecia Mazura w Nasiechowicach; ksiądz Jan Morski dzierż. z Uliny (GK 24 s. 892); Hier. Marzęcki z Kostek Dużych zeznaje, że uzyskał zapłatę m.in. od Piotra z M. za 380 fl. poręki za zm. Stan. Pieniążka star. san.; Mik. Morski obwinia o karę XV sobie i sądowi Przecława Opatkowskiego z Janowic z powodu niezapłacenia 6 grz. wg zapisu do czasu przepełzłego (GK 24 s. 897); Przecław (nadpisane Creslaus) Opatkowski z Janowic obwinia na oddalenie Mik. Morskiego z Marchocic o 6 sztuk bydła (GK 24 s. 911); Piotr z Kurozwęk kaszt. sand., podskarbi kor. i star. krak. ustanawia zakład 120 grz. w sporze Andrzeja Morskiego z Elżbietą Nasiechowską z Nasiechowic o bezprawie, że będą żyć w pokoju; Elżbieta Nasiechowska oskarża Andrzeja Morskiego, że jej wyrządził wszelkie krzywdy i gwałty w jej dobrach (GK 24 s. 923); star. krak. wyznacza termin 4 tygodni na przedłożenie dokumentów przez Mik. Morskiego i jego ż. Annę w sprawie tenuty zamku Olsztyn i dóbr doń przynależnych (GK 24 s. 950); prep. Maciej i kl. zwierzyn. występują o oddalenie pozwu Mik. Morskiego z Klonowa o kmiecia Macieja zw. Wieczorek z Klonowa (GK 24 s. 956); → Marchocice p. 3a (GK 24 s. 966); Seweryn alias Zajfret dz. z Żabna [pow. pilzn.] protestuje, gdyż był gotów wziąć 200 fl. węg. od Piotr z M. zgodnie z zapisem w tych aktach, ale ten mu ich nie dał (GK 24 s. 972); Jan Morski dz. z Uliny Małej i prebendarz w Nasiechowicach (GK 24 s. 976); → Klonów p. 4; → Miechowice p. 3a.

1495 Seweryn alias Zajfret rajca krak. protestuje, gdyż gotów był przyjąć zapis od Piotra Morskiego, ale nie było go w sądzie (ZK 203 s. 41); Jan z M. prebendarz w Sieciechowicach i Mikołaj z M. tenut. w Olsztynie → Marchocice p. 3a (ZK 263 s. 282—3); Andrzej Morski z Nasiechowic gotów był zapłacić 13 grz. poręki za Jadwigę z Połajowic Stan. Młodzowskiemu z Połajowic, ale go nie było (ZK 263 s. 319); Jan Morski prebendarz w Sieciechowicach przeciw Stan. Szreniawie z Imbramowic o ⅓ młyna w Imbramowicach odesłani przed Fryderyka Jag. arcbpa gnieźn. i bpa krak. (ZK 263 s. 363); Mik. Morski z Marchocic kupuje → Miechowice; → Marchocice, → Książ Mały (ZK 263 s. 389—90); Piotr z M. obwinia Stan. Pieniążka z Barczkowa i Wroczkowa o 50 fl. poręki i niestawienie się (GK 24 s. 1012); br. podzieleni Mik. i Piotr zw. Morscy (Morsczy) mają zapłacić Stan. Masłowskiemu z Wierzbna 330 fl. węg. z racji poręki za Stan. Wątróbkę ze Strzelec oraz 100 fl. długu własnego do Bożego Narodzenia. Gdyby nie zapłacili w terminie, wówczas Mikołaj wwiąże go do swych cz. dóbr w Marchocicach i Klonowie, a Piotr do cz. w M. do czasu ich wykupienia. Mają bronić Stanisława przed przeszkodami. Mikołaj ma doprowadzić do sądu ż. Annę, która winna odstąpić od pr. do oprawy posagu i wiana w Klonowie i Marchocicach (GK 24 s. 1016—7 zp.); Mik. Morski dz. z Marchocic obwinia o karę XV sobie i sądowi Krzesława Opatkowskiego dz. z Janowic z powodu odbijania ciążenia (GK 25 s. 15, 34); Piotr z M. ma oddać 200 fl. węg. Maciejowi Poborowskiemu z Poborowic pod warunkiem wwiązania go do cz. w M. Maciej zgadza się, aby pozostawić Piotrowi wolne użytkowanie tych dóbr do Bożego Narodzenia (od 25 II, GK 25 s. 35—6); Jan z Dziemierzyc poręcza 50 fl. węg. długu Mik. Morskiego Stan. Barczkowskiemu (GK 25 s. 49); → Książ Mały p. 3a (GK 25 s. 66—7, 100—1, 312—3); Stan. Wolwanowski obwinia o karę XV przeciw Andrzejowi Morskiemu z Nasiechowic o odbicie wwiązania do wsi Nasiechowice zgodnie z zapisem w tych aktach (GK 25 s. 78, 98); Andrzej alias Indrzich Morski z Nasiechowic ma dać 70 fl. węg. z racji poręki za Stan. Wielogłowskiego Stan. Pszonce z Radziczowa pod warunkiem zastawienia mu cz. w Nasiechowicach; Stanisław z Wielogłów ma zapłacić do Bożego Narodzenia 70 fl. węg. Andrzejowi alias Indrzychowi Morskiemu pod karą XV (GK 25 s. 123—4); Stan. Wolwanowski wnosi o karę XV przeciw Andrzejowi Morskiemu z Nasiechowic o wygnanie i straty w Nasiechowicach (GK 25 s. 131); → Marchocice (GK 25 s. 148—9); Feliks z Nasiechowic syn zm. Mik. Nasiechowskiego pod karą XV ma zapłacić 8 grz. Andrzejowi Morskiemu z Nasiechowic, a jeśli nie, dług wzrośnie do 16 grz. (GK 25 s. 182—3); Mik. Morski dz. Klonowa i Marchocic zastawia Janowi Pielszowi ze Świeradzic za 350 grz. gr pol. wieś Marchocice i cz. w Klonowie ze wszystkimi przynależnościami oraz pr. korzystania z gajów i drewna, które może sprzedawać, a także spuszczenia stawów i wyłowienia ryb na własne potrzeby i na sprzedaż. Mikołaj i jego poręczyciele Tomasz z Knyszyna i Michał z Poborowic zobowiązują się bronić Pielsza przed przeszkodami w posiadaniu tych dóbr. Poręczają też, że Anna ż. Mikołaja zjawi się przed sądem i odstąpi na czas zastawu z pr. do oprawy posagu i wiana na tych dobrach, w które Mikołaj daje Pielszowi wwiązanie (GK 25 s. 220—1); Anna ż. Mik. Morskiego z Marchocic z całej oprawy na dobrach Marchocice i Klonów, którą ma od męża Mikołaja, rezygnuje na rzecz Tomasza z Knyszyna i Michała z Poborowic. Mik. Morski ma ich bronić przed roszczeniami innych osób i szkód oraz być ich zachodźcą. Anna ma wnieść ten zapis do akt ziemskich w Książu pod zakładem 800 grz. (GK 25 s. 221—2); Andrzej Morski w sporze z rajcami Słomnik o zbiegłą kmiotkę Agnieszkę ż. Idziego z Nasiechowic (GK 25 s. 249, 299); star. krak. ustanawia zakład 120 grz. między Mik. Morskim z Marchocic a Stan. Kostrzeckim ze Śladowa, że mają żyć w pokoju (GK 25 s. 260); woźny Stanisław z Miechowa zeznaje, że ten zakład [czyli pismo w tej sprawie] doręczył do domu Mik. Morskiego i tamże go ogłosił familii i jego żonie [Annie] (GK 25 s. 309); Andrzej ze Żmigrodu s. zm. Mik. Stadnickiego wwdy bełskiego, Stan. Szafraniec z Pieskowej Skały i Jan Pielsz ze Świeradzic, poręczając za króla Jana Olbr., winni zapłacić 600 grz. Mik. Morskiemu z Marchocic pod warunkiem wwiązania go przez Andrzeja do Łyszkowic, przez Stanisława do Sułoszowej i Woli oraz przez Jana do Świeradzic (GK 25 s. 286—7 zp., 1495 Morski polecił skreślić zapis, gdyż został spłacony); ww. poręczyciele poręczają za króla Jana Olbr., że spłacą Annie ż. Mik. Morskiego z Marchocic 1600 grz. w ciągu 2 lat od Bożego Narodzenia pod warunkiem, że panowie z rady król. na sejmie, który w tym czasie będzie obradował, rozpatrzą sprawę stacji król. z dóbr Olsztyn [czyli stwa olsztyńskiego] i wstrzymanego jej płacenia przez poprzedników Morskiego. Również Mik. Morski i jego ż. Anna od wielu lat nie płacili tej stacji z dóbr zamku Olsztyn. Jeśli się okaże, że nie byli oni obowiązani do jej płacenia, wówczas poręczyciele zapłacą Annie owe 1600 grz. po upływie oznaczonego czasu. Jeżeli panowie z rady ustalą, że królowi należy się ta stacja, wówczas od owej sumy będą odliczone należności stacyjne, a po odliczeniach pozostałe pieniądze wypłacą poręczyciele. Gdyby nie dopełnili tego zobowiązania, wtedy dadzą Annie wwiązanie do ww. swoich wsi pod karą XV. Ugodę między królem a Anną i Mik. Morskim spisał Mik. Cikowski [burgr. krak.] (ZK 25 s. 287—9); Mik. Morski kupuje → Miechowice p. 3a (GK 25 s. 312—3); Andrzej Morski z Nasiechowic protestuje, gdyż gotów był przyjąć 8 grz. od Feliksa z Nasiechowic, ale ich nie dostał; Andrzej Morski dz. z Nasiechowic sprzedaje br. księdzu Janowi Morskiemu całą swoją ojcowiznę i macierzyznę w Nasiechowicach, którą ma z podziału za 255 grz. gr pol. i daje mu wwiązanie. Zobowiązuje się wnieść tę transakcję do akt ziemskich w Książu (GK 25 s. 314—5); ksiądz Jan Morski z Nasiechowic zobowiązuje się zapłacić 255 grz. gr pol. br. Andrzejowi Morskiemu na rokach w Książu pod warunkiem oddania mu w zastaw swej cz. dóbr w Nasiechowicach (GK 25 s. 316—7); → Klonów p. 4; → Miechowice p. 3a (GK 25 s. 356).

1496, 1 X Anna ż. Mik. Morskiego z M. i Marchocic darowuje wieczyście mężowi 1600 grz. oprawy posagu opisanej jej przez [1-go męża] zm. Pawła z Olsztyna, jak opiewa dok. (ZK 21 s. 378); 4 X Anna ż. Mik. Morskiego z M. i Marchocic daje i zapisuje mężowi 800 grz. gr pol. z oprawy posagu i wiana opisanej jej przez zm. Pawła z Olsztyna, jak opiewa dok.; taż Anna zapisuje mężowi Mikołajowi 800 grz. z całej opisanej jej oprawy przez zm. męża Pawła Olsztyńskiego, jak opiewa dok. Te 800 grz. Mikołaj będzie trzymał na jej dobrach oprawnych; Mik. Morski z M. i Marchocic wyznacza ż. Annie 1600 grz. z tytułu wiana (racione dotalicy alias wyana) na dobrach dziedz. Marchocice, Miechowice i Klonów (ZK 153 s. 142—3); Feliks dz. z Nasiechowic pozywa Andrzeja Morskiego dzierż. z Nasiechowic na termin w sądzie nadwornym o konia zw. gnyady srokathy, którego Andrzej impulit alias vegnal do swego dworu w Nasiechowicach, przeciął mu żyłę zw. staczywna (stąciwna czyli żylak), wskutek czego koń ma niedowład, a wart był 12 fl. (ZK 261 s. 377); Mik. Morski protestuje, ponieważ był gotów wziąć 330 fl. od Stan. Wątróbki ze Strzelec zgodnie z zapisem w tych aktach, ale ten mu ich nie dał (GK 25 s. 7); Mik. Morski w sporze z Krzesławem Opatkowskim o odbicie ciążenia w Janowicach (GK 25 s. 455, 477); → Marchocice p. 3a (GK 25 s. 477); br. Mik i Andrzej Morscy z Marchocic i Klonowa → Klonów p. 4 (GK 25 s. 504—5); Krzesław Op[atkowski] z Janowic przeciw Mik. Morskiemu z Marchocic o najechanie (super equitacionem) na jego wieś Janowice i zabranie mu kmiecia. Mikołaj dowodzi, że sprawa ta należy do kompetencji sądu ziemskiego; Mik. Morski z Marchocic zeznaje, że Krzesław Opatkowski uregulował mu wszystkie kary, które Mikołaj pozyskał na nim w sądzie grodzkim, uwalnia go więc od nich (GK 25 s. 504); Mik. Morski z Marchocic i Miechowic zobowiązuje się zapłacić 250 grz. br. Andrzejowi Morskiemu pod warunkiem oddania mu w zastaw pod karą XV wsi Miechowice i cz. w Klonowie z wszystkimi przynależnościami. Mikołaj zobowiązuje się pod zakładem 250 grz. stawić ż. Annę celem wyrażenia zgody na ten zapis i odstąpienia od oprawy na tych dobrach (GK 25 s. 504—6); Mik. Morski z Marchocic ma zapłacić Stan. Masłowskiemu z Wierzbna 330 fl. węg. z racji poręki za Stan. Wątróbkę ze Strzelec i 100 fl. węg. długu własnego pod warunkiem wwiązania go do wsi Marchocice i cz. w → Klonowie (p. 4). Morski pod zakładem 330 fl. ma stawić do sądu ż. Annę, która ma wyrazić zgodę na ten zapis i odstąpić od oprawy posagu i wiana. Stawi też do sądu pod takim zakładem br. Piotra Morskiego, który ma wyrazić zgodę na obciążenie dóbr na rzecz Masłowskiego w sprawie zapłaty 430 fl. (GK 25 s. 506—7 — zp.: Stan. Masłowski uzyskał satysfakcję i polecił skreślić ten zapis); Mik. Morski z Marchocic ma zapłacić 40 fl. Stan. Masłowskiemu z Wierzbna pod karą XV (GK 25 s. 507—8 — zp.: Stanisław polecił skreślić zapiskę, bo został spłacony); Stan. Wątróbka ze Strzelec ma oddać 330 fl. węg. Mik. i Piotrowi Morskim pod warunkiem wwiązania ich do Strzelec Małych i Niedar oraz cz. w Strzelcach Wielkich wraz z dworami i rolami folw. do czasu wykupienia. Pod zakładem 330 fl. ma ich bronić od roszczeń innych osób, a przede wszystkim swego młodszego brata [Jana] (GK 25 s. 512); Stan. Wątróbka ze Strzelec ma zapłacić 40 fl. Mik. Morskiemu pod karą XV (GK 25 s. 513); Stan. Masłowski z Wierzbna obwinia o karę XV sobie i sądowi Mik. Morskiego z Marchocic o niezapłacenie 40 fl. węg. zgodnie z zapisem (GK 25 s. 552); starostowie krak. Mikołaj z Kamieńca i Stanisław z Młodziejowic ustanawiają zakład 120 grz. między Andrzejem Morskim z Nasiechowic a Łukaszem Zebrzydowskim, że będą żyć w pokoju (GK 25 s. 562); Piotr z M. zeznaje, że wcześniej jego br. Mik. Morski zobowiązał się zapłacić Stan. Masłowskiemu 330 fl. węg. z racji poręki za Stan. Wątróbkę ze Strzelec i 100 fl. węg. długu własnego. Gdyby Mikołaj sam nie zapłacił tych pieniędzy, wówczas Piotr da Masłowskiemu wwiązanie do swej cz. wsi M. (GK 25 s. 567); Ofka wd. po Sławniku ze Śladowa zastawia Mik. Morskiemu z Klonowa za 20 grz. oprawę posagu i wiana opisaną jej przez męża Sławnika na połowie Śladowa, z tym że wykupi on za 15½ z tych 20 grz. od Piotra Kmity łan roli i karczmę w Śladowie (GK 25 s. 598—9); Stan. Masłowski z Wierzbna obwinia na kolejne kary XV sobie i sądowi Mik. Morskiego z Marchocic i Klonowa o nie zapłacenie 40 fl. zgodnie z zapisem w tych aktach (GK 25 s. 607, 662, 690, 714, 736); Maciej z Poborowic całą cz. swojej dzierż. w M., którą ma od Piotra Morskiego z M. w 250 fl. wg zapisu w tych aktach, ustępuje z dobrej woli na rok temuż Piotrowi. Jeśli w tym czasie Piotr nie zapłaci mu tych pieniędzy, wówczas wjedzie do tej dziedziny jak do swojej własnej (GK 25 s. 673—4 — zp. i poprawniej zapisana na s. 675—6); Piotr z M. zastawia za 250 fl. Maciejowi Poborowskiemu swoją cz. w M. i daje mu wwiązanie, które przeprowadzi woźny Piotr z M. Maciej ustępuje Piotrowi tę dziedzinę na rok. Jeśli Piotr nie zapłaci tych 250 fl., dobra te Maciej przejmie jako zastaw. Zakład 250 fl. Piotr ma wpisać tę umowę do akt ziemskich w Proszowicach (GK 25 s. 675—6 — zp. z dopiskiem: Maciej zeznał, że został spłacony przez Piotra w 1500 r.); Maciej z Poborowic ma zapłacić 30 fl. węg. Marcinowi, Stanisławowi, Piotrowi i Mikołajowi, synom zm. Jana Konwy z racji poręki za Piotra Morskiego (GK 25 s. 701b); → Marchocice p. 3b; → Książ Mały (GK 25 s. 746, 868); Mik. Morski z Marchocic i jego ż. Anna na podstawie dekretu króla i panów rady na świeżo przeszłym sejmie piotrkowskim składają osobistą przysięgę w sprawie stacji z dóbr i od klasztorów [częstochowskiego i mstowskiego] należących do zamku Olsztyn, o co byli pozywani. Pierwsza Anna przysięgała, że jej pierwszy mąż Paweł Olsztyński jako tenutariusz tych dóbr i zamku ani ona po jego śmierci nie wybierali żadnych stacji z tych dóbr i od klasztorów, podobnie przysięgał Mik. Morski jako tenutariusz rzeczywisty zamku Olsztyn i należących doń dóbr, że nie wybierał stacji. Nad tą zapiską napisano: na specjalne polecenie króla star. krak. Mikołaj z Kamieńca nakazał wpisać tu tę notę (GK 25 s. 755—6); Mik. Morski z Marchocic obwinia o karę XV sobie i sądowi Stan. Wątróbkę ze Strzelec o niezapłacenie 40 fl. węg. wg zapisu w tych aktach (GK 25 s. 759); Mik. Morski z Marchocic, nie chcąc już więcej dawać powodów do szkód, zastawia za 40 fl. głównego długu i 18 grz. kar Stan. Masłowskiemu całą wieś Marchocice (GK 25 s. 776 z dopiskiem nad zapiską: Stan. Masłowski zeznaje, że od Morskiego wziął 40 fl. długu głównego do sumy zawartej w poniższym zapisie, z której go kwituje); Mik. Sikora kmieć z Uliny Wielkiej, poddany Piotra Wiplara Ulińskiego, obwinia księdza Jana Morskiego dz. z Nasiechowic i pleb. tamże o swoją kobyłę zajętą u niego w Nasiechowicach wart. 2 grz. i tyleż szkody (GK 25 s. 818, 925, 947 — Sikora wystąpił o karę XV, gdyż Jan nie zapłacił 2 grz.); br. Stanisław i Mikołaj alias Kule z Książa Małego protestują, gdyż byli gotowi wziąć 100 fl. od Mik. Morskiego z Marchocic zgodnie z zapisem, ale ten ich nie dał (GK 25 s. 868); Jakub Szczekocki z Dębna pod zakładem 100 fl. zobowiązuje się zapłacić i zapisać 100 fl. Barbarze wd. po Jakubie Morskim c. zm. Pawła Olsztyńskiego w czasie najbliższego wyłożenia akt ziemskich [sand.] w Chęcinach albo na najbliższych roczkach sądowych tamże; brat zm. męża Barbary Mik. Morski z → Marchocic poręcza za nią jej braciom i Jakubowi Szczekockiemu, że zrzeknie się ona dóbr, gdyż uzyskała z nich posag (GK 25 s. 874—6); Mik. Morski z Klonowa całą cz. swojej dzierżawy alias oprawę Ofki wd. po Sławniku ze Śladowa w Śladowie, zapisaną mu przez nią za 20 grz., odstępuje Andrzejowi Ostrowskiemu też za 20 grz. do czasu wykupienia (GK 25 s. 951—2); Andrzej Morski protestuje, gdyż był gotów wziąć 8 grz. od Feliksa z Nasiechowic zgodnie z zapisem w tych aktach, i występuje o karę XV (GK 25 s. 955, 959); woźny sądowy Piotr z M. zeznaje, że dał Mik. Morskiemu wwiązanie do wsi Strzelce Małe, Niedary i części Strzelec Wielkich z dworem i rolami folw. za zgodą Stan. Wątróbki ze Strzelec (GK 25 s. 1042); Mik. Morski z Marchocic protestuje, gdyż był gotów przyjąć 600 grz. od Andrzeja ze Żmigrodu s. zm. Mik. Stadnickiego wwdy bełskiego, Stan. Szafrańca z Pieskowej Skały i Jana Pielsza ze Świeradzic zgodnie z zapisem w tych aktach, ale mu nie dali; Maciej z Poborowic protestuje, gdyż chciał wziąć od Tomasza z Knyszyna 120 grz. i od Piotra Morskiego 250 fl. zgodnie z zapisem, ale ich nie otrzymał (GK 26 s. 4—5); br. Piotr, Jan i Andrzej z M. jako opiekunowie Jana s. ich zm. br. Jakuba sprzedają [br.] Mikołajowi z Marchocic za 600 grz. cz. bratanka w Marchocicach. Równocześnie poręczają za małoletniego bratanka, że gdy osiągnie on lata sprawne, bracia doprowadzą go na roczki lub na pierwsze wyłożenie księgi, aby wyraził zgodę na tę transakcję. Jeśli tej zgody nie wyrazi, wówczas br. Piotr, Jan i Andrzej zwrócą Mikołajowi te 600 grz. i zapłacą mu za zabudowania i ulepszenia w tych dobrach, a wtedy Mikołaj zwróci je; Mik. Morski zobowiązuje się zapłacić 600 grz. Janowi s. zm. Jakuba z Marchocic w ciągu 2 lat pod warunkiem wwiązania jego opiekunów Piotra, Jana i Andrzeja do Marchocic z czynszem 20 grz. płaconym Janowi do uzyskania pełnoletniości (ZK 263 s. 386—7 — zp.); Andrzej Morski z Marchocic i Nasiechowic sprzedaje br. Janowi plebanowi za 400 grz. całą cz. w Nasiechowicach. Andrzej zatrzymał dla siebie pr. patr. kościoła przynależne do tych dóbr (ZK 263 s. 387); → Miechowice.

1497 Stan. Masłowski z Wierzbna protestuje, ponieważ był gotów przyjąć 430 fl. węg. od Mik. Morskiego z Marchocic zgodnie z zapisem w tych aktach, lecz ten nic mu nie dał (GK 26 s. 38); ksiądz Jan Morski dz. i pleb. w Nasiechowicach obwinia brata Andrzeja czyli Indrzycha Morskiego dzierż. z Nasiechowic o niestawienie się (GK 26 s. 53, 129); Mik. Morski dzierż. w Strzelcach protestuje przeciw Andrzejowi Wyszyckiemu, który pozew na jego dzierż. w Strzelcach wniósł na osobę Stan. Wątróbki (GK 26 s. 54); Mik. Morski z Marchocic i Klonowa płaci karę XV Stan. Masłowskiemu z Wierzbna i sądowi, gdyż nie dał wwiązania do Marchocic i Klonowa, → Marchocice (GK 26 s. 122); Stanisław z Rupniowa zeznaje, że Mik. Morski dz. Marchocic i dzierż. ze Strzelec zapłacił mu dług za Stan. Wątróbkę ze Strzelec, który dopuścił go do wszystkich praw i kmiecia zw. Wójt z karczmą w Strzelcach w ramach przezysków (GK 26 s. 248); Stan. Masłowski z Wierzbna poświadcza, że Mik. Morski z Marchocic zapłacił mu 330 fl. węg. długu głównego za Stan. Wątróbkę ze Strzelec, a także 18 grz., o które go w tych aktach pozywał, i wreszcie 40 fl. długu zapłaconego przez tegoż Wątróbkę, dlatego w całości te wszystkie zapisy umarza; tenże Masłowski kwituje Mik. Morskiego ze 100 fl. węg., które ten zapłacił mu za zm. br. Jakuba Morskiego wg zapisu w tych aktach (GK 26 s. 252); Andrzej alias Indrzych Ostrowski dworzanin Mik. Morskiego (GK 26 s. 261); Mik. Morski z Marchocic zastawia Janowi Pielszowi ze Świeradzic za 300 grz. Marchocice (GK 26 s. 262—3 — zp., gdyż dług został spłacony w 1499 r.); tenże Pielsz wydzierżawia temuż Morskiemu od 23 III do Bożego Narodzenia i nie dłużej wieś Marchocice. Później Pielsz będzie trzymał wieś jak swoją do czasu zwrotu długu (GK 26 s. 263—4); Mik. Morski z Marchocic oświadcza, że gotów był dać br. Stan. i Mik. Kulom z Książa Małego 96 fl. zgodnie z zapisem w tych aktach. Pieniądze składa u sędziego na przechowanie, gdyż Kulowie nie stawili się, aby je odebrać; woźny sądowy Piszek, przydany szl. Elżbiecie zakonnicy od św. Andrzeja w Krakowie przez podstarościego i sędziego na mocy urzędu starościńskiego, kładzie areszt alias zapowiedział na 96 fl., które Mik. Morski wyłożył w sądzie dla br. Stanisława i Mikołaja [Kulów] (GK 26 s. 276—7)11W haśle → Marchocice błędny regest; Stan Kosocki zastawnik w Śladowie na żądanie Mik. Morskiego z Marchocic odesłany do sądu ziemskiego; tenże Kosocki z ż. Ofką pod karą XV mają zapłacić 4½ grz. temuż Morskiemu (GK 26 s. 306—7); Mik. Morski z Marchocic zastawnik Strzelec Małych podzastawia za 200 grz. swemu br. Andrzejowi, czyli Indrzychowi Strzelce Małe i Niedary oraz całą cz. w Strzelcach Wielkich z dworami i rolami, które ma w zastawie od Stan. Wątróbki ze Strzelec za 330 fl. węg., zgodnie z zapisem w tych aktach. Do wwiązania Andrzeja wyznaczono woźnego Piotra z M. Mikołaj ma bronić brata od roszczeń innych osób, a szczególnie Jana Wątróbki, brata Stanisława (GK 26 s. 306—7 — zp., gdyż w 1498 Mikołaj wykupił te dobra); Barbara wd. po Jakubie Morskim z Marchocic pozywa Jakuba Szczekockiego z Dębna o zakład 100 fl. (GK 26 s. 308); Elżbieta dz. Śladowa ż. Marka z Żarnowa c. zm. Sławnika ze Śladowa za zgodą męża sprzedaje za 400 grz. gr pol. Andrzejowi alias Indrzychowi Morskiemu całą cz. po ojcu i matce w Śladowie. Elżbieta zobowiązuje się pod zakładem 400 grz. wpisać transakcje do akt ziemskich w Książu; Indrzych Morski zastawnik w Nasiechowicach podzastawia za 70 grz. z wyłączeniem przezysków Markowi i jego ż. Elżbiecie ze Śladowa cz. w Nasiechowicach, którą ma w zastawie od Łukasza Zebrzydowskiego za 70 grz. i za pewną sumę przezysków. Pod zakładem 70 grz. ma wpisać tę transakcję do ksiąg ziem. w Książu (GK 26 s. 349—51); Indrzych Morski dz. Śladowa ma wykupić za 50 grz. od małżeństwa Marka i Elżbiety dzierżawioną cz. w Nasiechowicach. Jeśli nie wykupi jej w ciągu 5 lat, to po ich upływie wwiąże małżeństwo do części w Śladowie. Indrzych pod zakładem 50 grz. ma zgłosić ten zapis do akt ziemskich w Książu (GK 26 s. 351—2); Mik. Ratołd dzierżawca w Śladowie karczmę tamże z karczmarzem Mik. Krzeczkiem, którą ma w zastawie za 5½ grz. od Ofki ze Śladowa wg zapisu w aktach ziemskich w Książu, odstępuje Indrzychowi Morskiemu również za 5½ grz. do czasu wykupienia (GK 26 s. 356); Piotr z M. dopisuje Maciejowi Poborowskiemu 34 fl. do 250 fl. zapisanych mu w tych aktach i będzie mu winien 294 fl. Maciej może poprawić ten zapis; Piotr z M. zeznaje, że ma zwrócić Maciejowi z Poborowic pod karą XV do Bożego Narodzenia pożyczone na rękojmię: czepiec z pereł, 5 srebrnych łyżek (koclearia) i 16 złotych pierścieni, w tym jeden z kamieniami, a pozostałe bez kamieni (ZK 26 s. 510 — druga zp. z dopiskiem: Maciej polecił zamazać w 1500 r.); Anna ż. Mik. Morskiego przez swego posłańca Feliksa Nasiechowskiego protestuje, gdyż gotowa była wziąć pieniądze od Stan. Szafrańca z Pieskowej Skały, Jana Pielsza ze Świeradzic i Andrzeja Stadnickiego zgodnie z zapisem, lecz ich nie dali (GK 26 s. 686).

1498 Maciej z Poborowic występuje o karę XV dla siebie i sądu przeciw Piotrowi dz. z M. o ciążenie (GK 26 s. 743); Andrzej alias Indrzych Morski ze Śladowa bierze w zastaw za 100 grz. od Krzesława Opatkowskiego cz. w Śladowie (GK 26 s. 826—7 — zp. z dopiskiem: Andrzej Morski zeznaje, że w 1514 odzyskał dług i polecił zamazać zapiskę); tenże Andrzej ma zapłacić 5½ grz. Krzesławowi pod karą XV; Andrzej Morski ze Śladowa ma dać 100 grz. Krzesławowi pod warunkiem zastawu Śladowa (GK 26 s. 828—9 — zp., Krzesław uzyskał zapłatę i polecił skreślić zapis); → Miechowice p. 3b (GK 26 s. 843—4); → Małoszów p. 3a; Andrzej Morski z Nasiechowic zeznaje, że Mik. Morski uregulował mu wszystko to, co był winien i było wpisane w aktach grodzkich, które to zapisy obecnie umarza; Mik. Morski z Marchocic ustępuje br. Andrzejowi Morskiemu z Nasiechowic te dobra, które ma w Śladowie → Marchocice (GK 26 s. 850—1); Piotr Morski z M. jednym z poręczycieli w sprawie rezygnacji z oprawy na Czarkowach (Czarnków) i Żukowicach [obie wsie w pow. wiśl.] przez Zofię wd. po Piotrze Kani (GK 26 s. 924); Mik. Morski z Marchocic z ż. Anną zastawiają → Marchocice (GK 26 s. 927 — zp. w 1499 r.); Krzesław Opatkowski z Janowic ma zapłacić 44 grz. Andrzejowi Morskiemu z Nasiechowic i M. Jeśli nie zapłaci w terminie, ustąpi mu zapis wniesiony do akt ziemskich w Książu, który ma od Mik. Potockiego ze Święczyc na dobrach Święczyce na 100 grz. Gdyby Andrzej wykorzystał całą sumę, wówczas weźmie sobie z tego 44 grz., a 56 grz. zwróci Krzesławowi pod karą XV (GK 26 s. 939 — zp.)12Nieco inaczej zaczęto wpisywać tę transakcję, co następnie skreślono: Krzesław winien Andrzejowi dz. M. 44 grz. Jeśli nie zapłaci w terminie, wwiąże go w tej sumie do zapisu w tych aktach dla jego zm. br. Wojciecha, dokonanego przez Mik. Potockiego. Pieniądze te Krzesław odziedziczył po tym swoim bracie; Jakub z Lekszyc zastawia Mik. Morskiemu z Marchocic za 250 fl. węg. trzymaną w dzierż. wieś Jawiczowice, którą sam ma w tej sumie w zastawie od Druzjana z Trzecierza i Marcina Konwy z Jankowic wg zapisu w aktach ziemskich prosz., ci zaś mają tę wieś w zastawie od Mik. Słabosza z Putniowic [ziemia chełmska] również wg zapisu w aktach prosz. Mik. Słabosz z ż. Zofią osobiście wyrazili zgodę na ten zapis (GK 26 s. 941); Jadwiga ż. Marcina Pierzchały z Bilska odstępuje za 200 fl. węg. Mik. Morskiemu z Marchocic 9 grz. czynszu z łaźni i 8 grz. mostowego (redditus ponticialis) w m. Koszyce, które sama ma od męża Marcina zapisane w tej sumie w tych aktach, Marcin zaś ma te czynsze w zastawie od Mikołaja Słabosza, również w tych 200 fl. węg. Słabosz z ż. Zofią wyrazili zgodę na ten zastaw (GK 26 s. 941—2 — zp. z dopiskiem: strony poleciły skreślić zapis, gdyż pieniądze zostały Morskiemu zwrócone w 1499 r.); Mik. Morski dz. z Marchocic i M. winien zapłacić 300 fl. Maciejowi Poborowskiemu pod warunkiem wwiązania go do dzierżawnej wsi Strzelce i do cz. ustąpionej mu przez Macieja w M., który to Maciej w tych aktach miał ją zastawioną przez Piotra z M. Mikołaj ma bronić Macieja od roszczeń innych osób, szczególnie wcześniejszych zastawników w Strzelcach, a także przenieść ten zapis do akt ziemskich pod zakładem 300 fl. (GK 26 s. 977—9 — zp. z dopiskiem, że Poborowski został spłacony i polecił zamazać zapiskę w 1499); Maciej z Poborowic zastawia za 284 fl. Mik. Morskiemu z Marchocic całą cz. w M., którą ma w tej sumie w zastawie od Piotra. Wwiązanie przeprowadzi woźny Piotr z M. (GK 26 s. 980 — zp. z dopiskiem, że Mik. Morski został spłacony w 1499, polecił więc skreślić zapiskę); Andrzej Morski z Nasiechowic obwinia o karę XV sobie i sądowi Stan. Wielogłowskiego z Zielenic z powodu niezapłacenia 70 fl. wg zapisu (GK 27 s. 1, 40); → Marchocice (GK 27 s. 6—7, 169—70); Mik. Morski z Marchocic, M. i Klonowa ma zapłacić pod karą XV 20 grz. Markowi z Sarnowa i jego ż. Elżbiecie lub dać wwiązanie do swej cz. dóbr w Klonowie (GK 27 s. 92—3); Andrzej Morski w sporze z Zofią Probołowską o niedopuszczenie do wwiązania w Nasiechowicach (GK 27 s. 172); br. Andrzej Morski dz. ze Śladowa i Mik. Morski dz. z M. zastawiają za 80 grz. Janowi Potockiemu z Głupczowa [i Potoka] dobra dziedziczne: Andrzej Śladów, a Mikołaj swoją połowę w M. (GK 27 s. 207—8 — zp. z dopiskiem: Jan Potocki został spłacony i w 1499 polecił skreślić zapiskę); br. Piotr i Mikołaj zw. Morscy zamieniają dobra. Piotr daje Mikołajowi całą swoją cz. w M. w zamian za cz. w Nasiechowicach, która należała do [ich br.] księdza Jana, a spadła na nich pr. bliższości. Mikołaj ma tę część do Bożego Narodzenia uwolnić od innych braci pod zakładem 400 fl. Doda też Piotrowi 380 fl. Zapis w sprawie zamiany mają wnieść do akt ziemskich w Proszowicach również pod zakładem 400 fl. Jeśli w ciągu 10 lat któraś ze stron zechce wrócić do swoich dóbr, to jeden da drugiemu to, co przedtem było jego (GK 27 s. 210—1); Mik. Morski z Marchocic zobowiązuje się zapłacić 44 fl. Piotrowi Morskiemu do Bożego Narodzenia pod karą XV dla strony i sądu (GK 27 s. 211 — zp. z dopiskiem, że Piotr wziął od Mikołaja te pieniądze w 1499 i polecił skreślić zapiskę); Krzesław Opatkowski obwinia o karę XV Andrzeja Morskiego z Nasiechowic z powodu niezapłacenia 5½ grz. wg zapisu w tych aktach (GK 27 s. 268); Jan Potocki z Głupczowa protestuje, gdyż był gotów wziąć 80 grz. od Andrzeja i Mik. Morskich ze Śladowa i M., ale nic mu nie dali (GK 27 s. 326); Maciej z Poborowic protestuje, gdyż był gotów wziąć pieniądze od Mik. Morskiego, ale mu nie dano (GK 27 s. 332); Jan Pielsz ze Świeradzic protestuje, gdyż był gotów wziąć pieniądze od Mik. Morskiego wg zapisu w tych aktach, ale ich nie dostał; Piotr Łaganowski protestuje, gdyż był gotów wziąć pieniądze od Mik. Morskiego i Stan. Korytki wg zapisu w tych aktach, ale nic mu nie dali (GK 27 s. 333); → Lekszyce p. 3a; → Marchocice p. 3a (ZK 263 s. 457—8).

1499 Mik. Morski z M. protestuje, gdyż gotów był przyjąć zapis od br. Piotra z M. z akt grodzkich krak. do ziemskich w Proszowicach (ZK 203 s. 218); → Klonów (ZK 153 s. 235—6); Piotr Olsztyński z Włoszczowy [pow. chęc.] wszystkie swoje dobra ojczyste i macierzyste w ziemi sand., czyli Włoszczowę i inne sprzedaje za 1000 fl. węg. Mik. Morskiemu z Marchocic; Mikołaj z M. zastawia Piotrowi Olsztyńskiemu za 600 fl. wieś Małoszów, którą ma w zastawie od Piotra z Kurozwęk kaszt. sand. za 1000 grz. z inną wsią Sietejów z wyłączeniem stawu Nadolnego w Małoszowie. Piotr dostaje wwiązanie i wjedzie do tych dóbr na trzeci dzień po Bożym Narodzeniu jak do własnych. Mik. Morski wyposaży z własnych pieniędzy wszystkie siostry rodzone Piotra w tej części, która przypada na niego (ZK 153 s. 236—8); Andrzej Morski z Nasiechowic obwinia o karę XV Stan. Wielogłowskiego z powodu niezapłacenia 70 fl. w złocie wg zapisu (GK 27 s. 418); 25 I Mik. Morski z Marchocic ma zapłacić Maciejowi z Poborowic 284 fl. węg. do Bożego Narodzenia. Jeśli nie zapłaci w tym terminie, da mu pod zakładem 100 fl. wwiązanie do całej swojej wsi dzierżawnej Strzelce i do ustąpionej mu przez Macieja cz. w M. zgodnie z zapisem w tych aktach. Jeśli zakład będzie się Maciejowi należał, wówczas będzie mu przysługiwało wwiązanie w te dobra w 400 fl. pod karą XV (GK 27 s. 429); → Małoszów p. 3a (GK 27 s. 453, 507—8); → Miechowice p. 3a (GK 27 s. 545); Piotr Łaganowski ustępuje Mik. Morskiemu za 46 grz. 16 gr zapis w tych aktach, który ma od Stan. Korytki w tej samej sumie; Mik. Morski z Marchocic zastawia br. Andrzejowi Morskiemu z Nasiechowic za 31 grz. całą cz. w Klonowie [w dobrach sołectwa] (GK 27 s. 546); Mik. Morski ustanawia Jana z Modlnicy podsędka krak. do odbioru pieniędzy od Stan. Korytki (GK 27 s. 608); Mik. Morski z Marchocic zastawia za 200 grz. Janowi Potockiemu z Głupczowa wieś Sietejów, którą sam ma w zastawie za pewną sumę od zm. kantora sand. Piotra z Kurozwęk [pow. wiśl.] i poświadcza, że będzie zachodźcą Jana w sprawie tych dóbr. Za Mikołaja poręczają jego bracia Piotr i Andrzej pod zakładem 200 grz. (GK 27 s. 632—3 — zp. z dopiskiem, że w 1501 Mikołaj zapłacił pieniądze Janowi Potockiemu); Mik. Morski z Marchocic zeznaje, że br. Piotr spłacił go z sumy 300 fl., które miał zapisane w tych aktach na części dóbr w M. od Macieja Poborowskiego, a Maciej od samego Piotra (GK 27 s. 633); Mik. Słabosz z Putniowic zastawia Andrzejowi Morskiemu z Nasiechowic za 105 fl. węg. i 32 fl. pol. połowę Błogocic i kmiecia Jana, włodarza w Makocicach. Dobra te sam ma w zastawie od Andrzeja z Kośmierzowa za taką sumę (GK 27 s. 635); Mik. Morski z Marchocic ma pod karą XV zapłacić 26 grz. 16 gr Piotrowi Łaganowskiemu (GK 27 s. 645); Mikołaj Słabosz z Putniowic star. chęc. zastawia Annie wd. po Janie Pielszu ze Świeradzic trzymaną w tenucie wieś król. Jawiczowice za 200 grz., z których Annie będzie winien 150 grz., a jej dzieciom 50 grz. Ponieważ dobra zastawione należą do króla, Słabosz ma uzyskać zgodę na zastaw pod zakładem 200 grz. Słabosz i Mik. Morski mają bronić Annę od przeszkód, w tym ze strony króla, w trzymaniu tej wsi i być jej zachodźcami. Gdyby w jakimś czasie Morski nie mógł być zachodźcą, da Annie wwiązanie do swej wsi Miechowice (GK 27 s. 645—6 — zp. z dopiskiem: Bernard Pielsz zeznał, że Mik. Słabosz star. chęc. zapłacił mu 50 grz., polecił więc skreślić tę zapiskę); Maciej z Poborowic pozywający oraz Piotr Morski z M. i Nasiechowic ustalają termin w ich sporze (GK 27 s. 714); Krzesław Opatkowski zachodźcą Andrzeja Morskiego przeciw Zofii Probołowskiej, która wniosła pozew o dobra Śladów (GK 27 s. 718); W sporze Anny wd. po Janie Pielszu ze Świeradzic z jego synem Bernardem, który wyzuł Annę z oprawy w Świeradzicach, zostają wyznaczeni arbitrami do podziału tych dóbr m.in. Mikołaj i Andrzej Morscy (GK 27 s. 765); → Miechowice p. 3a (GK 27 s. 881—2); Andrzej Morski z Nasiechowic pozwany o zatrzymanego u niego kmiecia Wojciecha Małka przez Marcina Czuszowskiego i jego ż. Katarzynę (GK 27 s. 852); Bernard Pielsz ze Świeradzic ma zapłacić 200 grz. Mik. Morskiemu pod warunkiem, że Mik. Słabosz zapłaci mu 20 grz., które mu zapisał na Jawiczowicach (GK 27 s. 926—7 — zp. z dopiskiem, że Bernard zapłacił owe 20 grz. w 1500 Morskiemu, który polecił skreślić zapiskę); → Makocice p. 3Ba (GK 27 s. 971); → Lekszyce p. 3a.

1500 Mikołaj z M. wyznacza ż. Annie z racji dotalicii alias wyana 1000 grz. na M., Strzelcach, Miechowicach i Klonowie (Katalog UJ 269); Andrzej alias Indrzych z M. dopuszcza Annę wd. po Janie Pielszu ze Świeradzic do posiadania dóbr, a mianowicie wsi Śladów (ZK 23 s. 5); po bezpotomnej śmierci Stan. i Jana Wątróbków pozostawiony przez nich majątek dzieli między siebie kilka rodzin z tytułu pr. bliższości, wśród nich Piotr, Andrzej i Mik. dziedzice M. oraz Mik. Naszan z Widuchowej. Z podziału uzyskali oni wraz z Janem z Sienna, Piotrem i Stan. Derszniakiem oraz Piotrem z Rokitnicy [ziemia przem.] m. Uście z cłem przewozowym oraz wieś Niedary do czasu wykupienia tych dóbr przez króla. W przyjęciu cz. spadku przez Morskich nie uczestniczył ich bratanek [Jan] s. zm. Jakuba i br. Stanisław z powodu jego choroby (ZK 153 s. 244—54); Anna wd. po Janie Pielszu ze Świeradzic daje Andrzejowi alias Indrzychowi z M. całą swoją oprawę 1000 fl. węg. posagu i 1000 fl. węg. wiana, opisaną jej na Świeradzicach, i połowę zastawnych pieniędzy, zwłaszcza na Jawiczowicach, w zamian za jego cz. w Śladowie i zastawy tamże (ZK 153 s. 274—5 zp.); taż Anna i tenże Andrzej umarzają między sobą wszystkie sprawy o dobra Świeradzice i Śladów; taż Anna zastawia za 500 grz. temuż Andrzejowi i jego ż. Małgorzacie, swej córce, całą oprawę na dobrach Świeradzice, którą jej opisał zm. mąż Jan, zgodnie z dok. (ZK 153 s. 302); Mikołaj z M. zapisuje ż. Annie tytułem wiana 1000 grz. na wszystkich swych dobrach dziedz. w M., Strzelcach, Miechowicach, Klonowie oraz dobrach zastawnych (ZK 203 s. 243); wszystkie długi, które Mik. Morski z Marchocic ma zapisane przez swego br. Jakuba w aktach ksiąs. i grodzkich krak., zostały spłacone przez bratanka Jana Morskiego, syna tegoż zm. Jakuba. Jan kwituje z nich Mikołaja, więc ten umarza zapisy (ZK 264 s. 23); Piotr i Andrzej z M. zastawiają za 70 grz. swemu br. Mikołajowi na 7 lat wszystkie dobra ojczyste Jana s. zm. Jakuba z M. w Marchocicach. Każdego roku Mikołaj będzie płacił po 10 grz., które będzie odliczał od głównej sumy. Nie może on sprzedawać lasów i gajów ani odławiać ryb w sadzawkach; Mikołaj z M. umarza i kasuje sprzedaż dóbr w Marchocicach na jego rzecz za 600 grz. przez Piotra i Jakuba, podobnie umarza i kasuje zapis od Piotra i Andrzeja za 600 grz. dla Mikołaja [czyli od Mikołaja z M.] w sprawie dóbr bratanka Jana; Anna ż. Mikołaja z M. odstępuje od cz. oprawy, która jest na cz. w Marchocicach od tegoż Jana z Marchocic; Mikołaj z M. i Klonowa wyznacza ż. Annie 425 grz. na Sietejowie i stawie [Nadolnym] w Małoszowie w zamian za ustąpienie z cz. jej oprawy na dobrach Jana z Marchocic. Te 425 grz. ma należeć do Anny; Mikołaj z M. i Klonowa ustępuje br. Piotrowi całą cz. w Nasiechowicach, która należała do ich br. księdza Jana. Zakład 400 fl. (ZK 264 s. 23—5); Andrzej alias Indrzych z M. bierze w zastaw za 100 grz. od Krzesława z Janowic cz. w Śladowie, którą ma on w zastawie (ZK 264 s. 134); Andrzej Morski za kmiecia Małka wartego 10 grz. dał Katarzynie Kozłowskiej w zastaw łan roli w Śladowie z kmieciem Urbanem płacącym 1 grz. czynszu (GK 27 s. 998, 1178); Piotr Morski ma zapłacić 30 fl. Maciejowi z Poborowic pod karą XV (GK 27 s. 1027); → Marchocice p. 3a (GK 27 s. 1098); Piotr dz. z M. ma zapłacić 10 grz. Piotrowi Łaganowskiemu pod karą XV; Maciej z Poborowic zeznaje, że z sumy 230 fl. zapisanych mu przez Mik. Morskiego na dobrach Strzelce i M. uzyskał od niego 200 fl., z których go kwituje (GK 27 s. 1118—9); Mik. Morski poręcza za Mik. Słabosza star. chęc. Zbigniewowi Łapce zwrot 200 fl. pod zakładem 100 grz. (GK 27 s. 1153—4); Anna wd. po Janie Pielszu ze Świeradzic zastawia Andrzejowi Morskiemu za 150 grz. zapis na wsi Jawiczowice, na której ma cz. zapisaną od Mik. Słabosza star. chęc. (GK 27 s. 1228—9 — zp., Andrzej Morski został spłacony i polecił skreślić zapiskę); Andrzej Morski ze Śladowa wyznacza ż. Małgorzacie c. Jana Pielsza ze Świeradzic po 100 grz. posagu i wiana na Śladowie, zapisuje jej też wieczyście 100 grz. na Śladowie; ta zrzeka się dóbr, co ma wnieść do akt prosz. ziemskich (GK 27 s. 1389—91); Maciej Poborowski składa protest, gdyż był gotów wziąć od Mik. Morskiego 100 fl. wg zapisu, ale ten ich nie dał (GK 27 s. 1405).

1501 Piotr z M. i Nasiechowic daje i zapisuje br. Andrzejowi z M. całą trzecią cz. w Nasiechowicach z pr. patr. kościoła; tenże Piotr zastawia br. Andrzejowi z Nasiechowic za 400 fl. węg. pozostałe dwie cz. w Nasiechowicach z pr. patr. kościoła tamże do czasu ich wykupienia (ZK 153 s. 314—5 — obydwie zp. z dopiskiem Andrzeja, że został spłacony); Rafał z Rytra wójt w Brzesku [Nowym] ma zapłacić 137 fl. po 16 skojców Andrzejowi alias Indrzychowi z M. pod warunkiem zastawienia mu wójtostwa w Brzesku Nowym; Indrzych z M. odnośnie zapisu z akt grodzkich w sprawie 137 fl. oświadcza, że Andrzej Kośmirzowski zapłacił mu te pieniądze, które miał zapisane przez Mik. Słabosza z Połajowic [1499 r.] na Błogociach i kmieciu w Makocicach, → Makocice (ZK 203 s. 268—9); Mikołaj z M. z racji poręki za Mik. Słabosza z Putnowic ma zapłacić 280 fl. w określonych ratach w ciągu 3 lat Zbigniewowi z Kobylca pod warunkiem zastawienia mu połowy M. (ZK 203 s. 272—4); Andrzej Morski ze Śladowa wyznacza ż. Małgorzacie c. zm. Jana ze Świeradzic po 100 grz. posagu i wiana na połowie dóbr i całym dworze w Śladowie z bydłem, trzodą i osiewkiem; 18 I Andrzej Morski ze Śladowa 100 grz. gr pol. na połowie swojej wsi w Nasiechowicach (ville sue in N.) kupionej od br. Piotra, na której nie ma oprawy ż. Małgorzata, przekazuje wieczyście tejże ż. Małgorzacie c. Jana Świeradzkiego (ZK 264 s. 54—5); 15 III Andrzej Indrzych z M. całą cz. w Nasiechowicach, którą kupił od swego br. Piotra, sprzedaje w całości za 400 fl. węg. Annie ż. Jana z Dobrej (pisarz błędnie napisał: Anne consorti sue, następnie skreślił sue i u dołu zapiski napisał: nobilis Johannis de Dobra, ZK 264 s. 59—60); Andrzej z M. ma zapłacić 100 fl. pol. Annie ż. Jana z Dobrej, pod warunkiem wwiązania jej do cz. w Świeradzicach, którą mu ona zapisała. Gdyby jej dzieci lub panowie Boturzyńscy albo inni wystąpili o te 100 fl. do Andrzeja, wówczas nie zapłaci on tych 100 fl., ale będzie płacił 9 fl. rocznie pod karą XV do pełnej spłaty długu (ZK 264 s. 60—1); Andrzej Morski ze Śladowa zobowiązuje się zapłacić br. Piotrowi 250 grz. gr pol. w ciągu 4 lat, pod warunkiem oddania mu w zastaw Śladowa. Przez te 4 lata ma mu płacić po 10 grz., a jeśli którego roku ich nie zapłaci, wówczas doliczy je do sumy głównej, w której wwiąże Piotra do Śladowa. Andrzej doprowadzi też ż. Małgorzatę do tych akt lub akt ziemskich, aby wyraziła zgodę na ten zapis (GK 27 s. 1434—5); Piotr z M. zobowiązuje się płacić Maciejowi z Poborowic 2 grz. procentów każdego roku na Boże Narodzenie z części dóbr Uście do zapłacenia całej sumy 30 fl. pod karą XV wg zapisu w tych aktach (GK 28 s. 3); 13 I Andrzej Kośmirzowski dzierż. we wsi Błogocice i Makocice połowę Błogocic i kmiecia Jana zw. Włodarz w Makocicach, które to dobra sam ma od Andrzeja Morskiego w pewnej sumie pieniędzy w zastawie, wydzierżawia Andrzejowi odtąd do Bożego Narodzenia i nie dłużej. Jeśli w tym czasie nie zapłaci on pieniędzy, Kośmirzowski obejmie te dobra jak swoje (GK 28 s. 13); Jan z Grodowic i Andrzej Morski ze Świeradzic poręczają za króla Jana Olbr. (Alberto) w sprawie Rakowic zastawionych za 400 grz. Janowi Stawiskiemu (GK 28 s. 14—5); → Marchocice p. 6 (GK 28 s. 38, 45, 97—8); wyrokiem sądu Andrzej Morski winien dać wwiązanie Katarzynie z Trzonowa do kmiecia osiadłego w swoich dobrach za 10 grz. z czynszem 1 grz. Kmieć wyznaczony w Świeradzicach (GK 28 s. 87 — zp., gdyż się ugodzili); wyrokiem sądu Katarzyna z Trzonowa ma zapłacić karę 6 sk. Andrzejowi Morskiemu, ponieważ pozwała go przez pełnomocnika na imię Indrzich, a przecież on nosi imię Andrzej (GK 28 s. 87 — zp., gdyż Katarzyna zapłaciła karę); Piotr Morski zeznaje, że br. Andrzej Morski zapłacił mu 10 grz. czynszu dzierżawnego z dzierżawy dóbr Śladów (GK 28 s. 102); Andrzej Morski ze Świeradzic obwinia o zakład 200 grz. Mik. Słabosza tenut. z Kuchar zgodnie z pozwem, za to że zapisał w aktach grodzkich Annie wd. po Janie Pielszu ze Świeradzic wieś w swojej tenucie Jawiczowice, a wieś ta należy do króla. Z kolei Anna ustąpiła tę wieś Morskiemu. Słabosz winien był więc pod tym zakładem mieć zgodę króla na zastaw, a nie okazał jej Morskiemu (GK 28 s. 103, 111); Piotr Morski protestuje przeciw Piotrowi Łaganowskiemu, gdyż chciał go wwiązać w 10 grz. do osiadłego poddanego z czynszem 1 grz. w swoich dobrach, ale ten nie stawił się do przyjęcia wwiązania (GK 28 s. 103); → Miechowice p. 3a (GK 28 s. 121—2); Andrzej Morski zeznaje, że uzyskał od Troi Śladowskiej 10 grz. za zastawiony łan roli w Śladowie, który zasiedla Wojciech Kolasa (GK 28 s. 149); Jan s. zm. Gabriela z Tęczyna jako pozywający Mik. Morskiego uzyskuje termin na przesłuchanie (GK 28 s. 152, 203); pełnomocnik Katarzyny ż. Hier. Kobyleńskiego występuje przeciw Janowi i Piotrowi Oleskim, Stan. i Piotrowi Derszniakom, Mik., Piotrowi i Andrzejowi Morskim, Janowi i Stan. Siennowkim, którzy przejęli pr. bliższości m. Uście po zm. Stan. Wątróbce, o to, że nie płacą czynszu dzierżawnego 12 grz. już od 3 lat, zapisanego Katarzynie przez jej zm. s. Stan. Wątróbkę. Andrzej Morski, pełnomocnik pozwanych, dowodzi, że oprócz nich powinni być jeszcze pozwani: Andrzej, Hleb i Jakub Siennowscy, Mik. Naszan i Jan Morski. Ponadto oświadcza, że Katarzyna anulowała zapisy z s. Stan. Wątróbką (GK 28 s. 204, 276); Jan Trepka z Łętkowic ma zapłacić 10 fl. za zbroję Mik. Morskiemu pod karą XV (GK 28 s. 226); Jan Breński z Brnia [pow. wiśl.] zastawia za 200 fl. Mik. Morskiemu z Marchocic przypadłą mu cz. dóbr w m. Uściu, → Marchocice p. 3a (GK 28 s. 270—1); Mik. Słabosz z Putniowic star. chęc. ustępuje za 150 grz. wieś Jawiczowice, którą ma w tenucie, Andrzejowi Morskiemu. Do przeprowadzenia wwiązania sąd wyznacza woźnego Piotra z M. Słabosz przekazuje Morskiemu dok., który ma na m. Koszyce i wieś Kuchary, opiewający na 200 grz. do wykorzystania w miarę potrzeby (GK 28 s. 286 — zp., Andrzej Morski polecił skreślić zapiskę); Piotr Derszniak z Uliaszowic całą cz. przypadłych mu w spadku dóbr w m. Uście po zm. Stan. Wątróbce ze Strzelec odstępuje za 300 grz. i daje wwiązanie Mik. Morskiemu. Gdyby król lub ktoś inny chciał wykupić m. Uście, wówczas Morski odbierze swoje pieniądze i ustąpi z tej cz. dóbr. Derszniak ma bronić Morskiego przed przeszkodami w posiadaniu tych dóbr. Zakład 300 grz.; Mik. Naszan z Widuchowej odstępuje Mik. Morskiemu za 300 grz. całą cz. dóbr w m. Uście uzyskanych w spadku po zm. Stan. Wątróbce ze Strzelec. Gdyby król lub ktoś inny chciał wykupić m. Uście, wówczas Morski odbierze swoje pieniądze i ustąpi z tych dóbr. Zakład 300 grz. (GK 28 s. 288—9); Mik. Morski z Miechowic zastawia za 200 grz. wieś Miechowice i daje do niej wwiązanie Mik. Naszanowi z Widuchowej [w → haśle Miechowice błędnie z Widomej] do czasu wykupienia. Pod zakładem 200 grz. będzie bronił Naszana przed przeszkodami (GK 28 s. 289 — zp. z dopiskiem: Mik. Naszan w 1502 zeznał, że Morski zapłacił mu te pieniądze i polecił skreślić zapiskę); Mik. Morski z Miechowic ma zapłacić 50 fl. węg. Annie ż. Jana Królewskiego po zakładem 100 fl. Jeśli nie zapłaci także zakładu, będzie miał do zapłacenia 200 fl., w których da jej wwiązanie do Miechowic. Mik. Naszan, który ma na tych dobrach wcześniejszy zapis od Mik. Morskiego [również 1501 → Miechowice p. 3a], wyraża zgodę na powyższy zapis (GK 28 s. 306—7); Mikołaj dz. z M. ma zapłacić 300 fl. Janowi Trestce z racji posagu za Jadwigę c. zm. Pawła Olsztyńskiego pod warunkiem wwiązania go do wsi M. Do wwiązania sąd wyznacza woźnego Piotra z M. Gdyby Mikołaj negował wwiązanie, zapłaci 300 fl. zakładu (GK 28 s. 338); Maciej z Poborowic protestuje, gdyż był gotów wziąć pieniądze albo procent od nich od Piotra zgodnie z zapisem w tych aktach, ale ten nic mu nie dał (GK 28 s. 407).

1502 Aleksander Jag. zezwala Mik. Morskiemu zastawić z pr. wykupu roczny czynsz kościoła 12 grz. na cle w dobrach Uście w jego tenucie w ziemi krak.; król zezwala też Morskiemu zapisać czynsz wykupny beneficjum kościołowi z Miechowic i połowy Klonowa (MS 3, 221—2); król Aleksander zezwala Piotrowi Morskiemu wykupić z rąk Andrzeja alias Andrzycha Morskiego wieś król. Januszowice w pow. krak. przynależną do dóbr Koszyce za tę sumę, za którą zastawił ją Andrzejowi Mik. Słabosz z Putniowic tenut. w Koszycach, i na tej wsi zapisuje Piotrowi 150 grz. gr pol. (MS 3, 378); Piotr Oleski protestuje, gdyż był gotów wziąć od Mik. Morskiego pieniądze, czyli floreny wg zapisu w aktach sądu nadwornego (ZK 23 s. 96); sąd odsyła do powiatu ksiąs. sprawę między Bernardem ze Świeradzic a Andrzejem Morskim o 100 fl. zakładu (ZK 203 s. 288); → Łapszów p. 3Ba; br. Piotr i Mikołaj Morscy zamieniają się dobrami. Piotr daje Mikołajowi całą cz. dziedz. w M. z wszystkimi przynależnościami w zamian za całą cz. w Nasiechowicach, która należała do [ich br.] zm. księdza Jana Morskiego, a oni odziedziczyli ją wraz z braćmi pr. bliższości. Tę cz. Nasiechowic Mikołaj do najbliższego Bożego Narodzenia ma uwolnić i wykupić od pozostałych braci pod zakładem 400 fl., a ponadto dodać Piotrowi 380 fl.; tenże Piotr ustępuje i zapisuje br. Mikołajowi za 50 grz. dwór w M., który ma w zastawie w tej sumie od ich br. Stanisława (ZK 203 s. 307—9); Katarzyna ż. Hier. Kobyleńskiego toczy proces z Janem i Piotrem Oleskimi, Stan. i Piotrem Derszniakami, Mik., Piotrem i Andrzejem Morskimi, Janem i Stan. Siennowskimi o czynsz z dóbr Uście (GK 28 s. 431, 450); po przesłuchaniu w sądzie Jana z Tęczyna i Łętkowic oraz Mik. Morskiego sąd wyrokuje, że Jan pozwał Mikołaja do zapisu zm. Gabriela Tęczyńskiego na 100 fl., który przeszedł na niego pr. bliższości. Morski ma zapłacić Janowi te pieniądze lub wwiązać go do Miechowic (GK 28 s. 433—4); Mik. Morski występuje o karę XV przeciw Janowi Trepce dzierżawcy w Łętkowicach z powodu niezapłacenia 10 fl. zgodnie z zapisem w tych aktach (GK 28 s. 452); sąd przesłuchał Katarzynę ż. Hier. Kobylańskiego z jednej strony oraz Jana i Piotra Oleskiego, Stanisława i Piotra Derszniaków, Mikołaj, Piotra i Andrzeja Morskich oraz Jana i Stanisława Siennowskich z drugiej strony, ponieważ Katarzyna pozwała ich jako spadkobierców dóbr pr. bliższości po jej s. Stan. Wątróbce, gdyż nie chcą jej płacić czynszu zapisanego przez syna w aktach grodzkich. Strona pozwana przedłożyła sądowi dok. z akt sądu nadwornego, opieczętowany pieczęciami sędziego i podsędka ziemskich krak., wg którego Katarzyna i jej s. Stanisław przed sędzią dworu król. zeznali, że umarzają wszystkie zapisy między sobą w aktach sądu nadwornego, sądu ziemskiego w Krakowie i Proszowicach oraz sądu nadwornego, dlatego pozew Katarzyny zgodnie z treścią tego dok. wpisany do akt grodzkich nie ma żadnej mocy i żadnej wartości; Andrzej Morski dzierż. w Miechowicach, które ma w zastawie od br. Mikołaja, zastawia Piotrowi Oleskiemu → Miechowice p. 3a (GK 28 s. 459—61); Mik. Morski dz. Marchocic oświadcza, że darowuje i ustępuje królowi Aleksandrowi 500 grz. z sum zapisanych przez poprzednich królów polskich Stan. i Janowi Wątróbkom i ich przodkom na m. Uście z wsiami i cłem, które to dobra wykupuje, a także posiada inne pr. sukcesji po śmierci Stanisława i Jana. Skoro tylko dobra te wykupi, wówczas dok. i zapisy opiewające na sumę 500 grz. na te dobra winien królowi zwrócić, odliczając 400 grz. z sum na tych dobrach (GK 28 s. 473); woźny Wojciech z Radziemic zeznaje, że gdy przyjechał do wsi Świeradzice ze strony Katarzyny z Trzonowa do wwiązania wg wyroku sądu i przyzwolenia Andrzeja Morskiego ze wskazaniem kmiecia osiadłego z 1 grz. czynszu, włodarz nie mógł dać wwiązania, gdyż nie było już tego kmiecia, a także domu, w którym miał mieszkać. Stwierdził też włodarz, że jego pan nie pozwolił mu wskazać innego kmiecia do wwiązania (GK 28 s. 474); Katarzyna z Trzonowa obwinia na karę XV Andrzeja Morskiego, gdyż nie dał jej wwiązania do kmiecia osiadłego w Świeradzicach czynszującego rocznie 1 grz. zgodnie z wyrokiem sądu; Andrzej Morski protestuje przeciw tejże Katarzynie, ponieważ zgodnie z wyrokiem sądu i swoim zapisem chciał dać wwiązanie do kmiecia w Świeradzicach i nie zakazywał wwiązania Katarzynie. Po roku chciała się ona wwiązać do niego, ale kmieć, którego jej Andrzej wyznaczył, oddalił się (GK 28 s. 476); Mik. Morski obwinia Jana Trepkę tenut. z Łętkowic po raz drugi o karę XV, ponieważ nie zapłacił mu 16 fl. węg. wg zapisu w tych aktach (GK 28 s. 480); Jan z Tęczyna i Łętkowic występuje o karę XV przeciw Mik. Morskiemu o odbicie pierwszego wwiązania ustanowionego prawem w Miechowicach wg pozwu. Odbicie zeznał woźny sądowy; Andrzej Morski ze strony br. Mikołaja protestuje, ponieważ to nie Mikołaj nie dopuścił do wwiązania Jana z Tęczyna i Łętkowic we wsi Miechowice, ale Naszan i dworzanin Piotra Oleskiego nie dopuścili, → Miechowice p. 3a (GK 28 s. 511); Mik. Morski dz. z M. i Marchocic sprzedaje z pr. odkupu za 400 fl. Maciejowi Mydlarzowi i Janowi Ruskowi 12 grz. czynszu ze wsi M. z przewozem i Marchocice dla altarii w kościele NMP w Rynku [w Krakowie]. Morski ma ich bronić przed roszczeniami innych osób, zwłaszcza z racji zapisów, i wnieść ten zapis do akt sądu nadwornego. Gdyby wspomniane dobra opustoszały do tego stopnia, że brakowałoby do 12 grz. czynszu, wówczas Mikołaj lub jego spadkobiercy winni dopłacać brakującą sumę. Anna ż. Mikołaja osobiście wyrazi zgodę przed sądem nadwornym na ten zapis, odstępując od swego prawa do oprawy. Piotr Morski br. Mikołaja wyraził zgodę na tę transakcję, natomiast ich br. Andrzej ma stawić się przed sądem nadwornym, aby dać konsens na ten zapis. Zakład 400 fl. Mikołaj do Wielkanocy ma uwolnić powyższe dobra od wszelkich dotychczasowych zapisów (GK 28 s. 533—4); Jan dz. z Tęczyna i Łętkowic obwinia Mik. Morskiego na karę XV z powodu odbicia drugiego wwiązania do Miechowic. Sąd wyznacza woźnego do trzeciego wwiązania; wyrokiem sądu Andrzej Morski ma zapłacić karę XV Katarzynie z Trzonowa wg zapisu (GK 28 s. 543); Andrzej Morski ze Świeradzic ma dać Katarzynie z Trzonowa w 10 grz. i 3 grz. z kar wwiązanie do kmiecia w Świeradzicach Mikołaja, czynszującego 1 grz. i 1 wiard. Gdyby nie było tyle, Andrzej będzie jej dopłacał pod karą XV (GK 28 s. 543—4 — zp. w 1503, gdyż ugodzili się); Mik. Morski z Marchocic obwinia Jana Trepkę dzierż. w Łętkowicach o podwójną karę XV alias 3 grz. z powodu niezapłacenia 10 fl. Wyznaczono woźnego do ciążenia w Łętkowicach na rzecz Morskiego; Andrzej Morski z M. i Jakub z Kowar pod karą XV mają zapłacić 6 grz. Pawłowi z Wrocimowic kan. krak. z racji poręki za Stan. Strzeleckiego; Stan. Strzelecki dzierż. w Krzyszkowicach gwarantuje ww. poręczycielom zapłatę 6 grz. kanonikowi pod warunkiem wwiązania ich do części dzierżawy w Krzyszkowicach (GK 28 s. 552—3); star. krak. wyznacza dzielców dóbr dziedz. pomiędzy Płazami, m.in. Andrzeja Morskiego (GK 28 s. 570 — zp.); Mik. Morski dz. Marchocic i Miechowic osobiście zeznaje, że dał już wwiązanie do dóbr Miechowice Janowi z Tęczyna s. zm. Gabriela Tęczyńskiego wg zapisu w tych aktach (GK 28 s. 572); zastaw połowy Marchocic i całych Miechowic, → Miechowice p. 3a (GK 28 s. 581—2 — zp. z dopiskiem, że zapłacił w 1502 r.); Katarzyna wd. po Macieju Poborowskim oznajmia, że jeśli Zofia i Dorota osiągną lata sprawne jako córki jej i Poborowskiego, wówczas na żądanie Mik. Morskiego z Marchocic doprowadzi je do urzędu grodzkiego pod zakładem 300 fl., które wówczas zeznają, że Mik. Morski zapłacił ich ojcu Maciejowi Poborowskiemu 300 fl. węg., które miał od niego na M. i Strzelcach, umorzą też zapis na tych dobrach. Jeśli nie umorzą tego zapisu, wówczas wyznaczony woźny Piotr z M. wwiąże Morskiego do ich opraw opisanych im przez Macieja na dobrach, które będą posiadać (GK 28 s. 582—3); → Miechowice, Marchocice (GK 28 s. 587); Piotr dz. M. daje tytułem zamiany z pr. odkupu Mik. Morskiemu z Marchocic całą wieś M. w zamian za wieś Nasiechowice i za dopłatą 400 fl. Do przeprowadzenia wwiązania został wyznaczony woźny Piotr z M. Piotr i Mikołaj będą się bronić od przeszkód w posiadaniu tych dóbr. Wniosą też tę transakcję do akt ziemskich w Proszowicach; Piotr z M. podzastawia za 50 grz. Mik. Morskiemu dwór w M., który ma w zastawie w tej sumie od Stan. Morskiego z M. wg zapisu w aktach prosz. Wwiązanie przeprowadza woźny Piotr z M.; Piotr dz. z M. zeznaje, że Mik. z Marchocic zapłacił mu 12½ grz. spadku po [olim skreślone] Stanisławie, br. Piotra, z cz. wsi Nasiechowice. Piotr ma ponowić to zeznanie na roczkach w Książu (GK 28 s. 592—4); br. niepodzieleni Piotr Chorążyc stolnik krak. i Jan dziedzice Brzany mają zapłacić 200 fl. Mik. Morskiemu z Marchocic pod warunkiem wwiązania go do ich dóbr ojczystych i macierzystych (GK 28 s. 595 — zp., Mik. Morski polecił skreślić w 1509 r.); Mik. Morski zezwala Janowi z Tęczyna wwiązać się do Miechowic (GK 28 s. 612); Paweł z Wrocimowic kan. krak. występuje o karę XV przeciw Andrzejowi dz. z M. z powodu niezapłacenia 6 grz. wg zapisu (GK 28 s. 669, 733); Mik. Morski dz. z M. występuje o karę XV przeciw Janowi Trepce dzierżawcy z Łętkowic z powodu niedopuszczenia do wwiązania do Łętkowic (GK 28 s. 722 zp.); Indrzich alias Andrzej Morski zeznaje, że Mik. Słabosz star. chęc. zapłacił mu 150 grz. długu i 150 zakładu, z czego go kwituje (GK 28 s. 827); Mik. Morski ma zapłacić karę XV i 3 grz. Janowi Tęczyńskiemu z Łętkowic dzierż. w Miechowicach (GK 28 s. 836); Zofia ż. Mik. Słabosza star. chęc., tenutariusza m. Koszyc i młyna potwierdza, że Piotr Wapowski kantor krak. i Mik. Morski dz. M. mają zapisane na tych dobrach koszyckich 525 fl. węg., do których dopisuje im 95 fl. (GK 28 s. 845 — zp. z dopiskiem, że Mik. Jabłowski polecił zamazać zapiskę w 1502, gdyż ma swój zapis na te dobra); Andrzej Morski dz. ze Śladowa przenosi ż. Małgorzacie oprawę w wysokości 150 grz. ze Śladowa na Jawiczowice, które ma w tenucie, do czasu, gdy uwolni od obciążenia jej dobra oprawne Śladów z rąk swego br. Piotra Morskiego (GK 28 s. 899); kantor krak. Piotr Wapowski i Mikołaj z M. m. Koszyce z młynem zastawione im przez Mik. Słabosza z Putniowic star. chęc. i jego ż. Zofię za 525 fl. węg. ustępują Mik. Jabłowskiemu za tę samą sumę (GK 28 s. 900—1 — zp., Mik. Jabłowski polecił zamazać zapiskę, gdyż Słabosz mu zapłacił); Piotr Wapowski kantor krak. i Mik. Morski zeznają, że Zofia ż. Mik. Słabosza dopisała im 95 fl. do sumy głównej na dobrach m. Koszyce i te 95 fl. dopisują Jabłowskiemu na tychże dobrach (GK 28 s. 901—2 — zp., Jabłowski polecił zamazać zapiskę, gdyż Słabosz go spłacił); Piotr Morski z M. protestuje, gdyż był gotów wziąć od Andrzeja Morskiego 10 grz. wg zapisu w tych aktach, ale ten ich nie dał; Marek z Nasiechowic protestuje, ponieważ chciał wziąć od Andrzeja Morskiego 50 grz. wg zapisu w tych aktach, ale ten ich nie dał (GK 28 s. 909).

1503 Andrzej alias Indrzych z M. zeznaje, że anulował i skasował w aktach sądu nadwornego zapis dokonany na jego rzecz przez Joannę wd. po Janie Pielszu ze Świeradzic w sprawie 500 grz. na jej oprawie (ZK 23 s. 124); Andrzej alias Indrzych z M. i Śladowa zeznaje, że skasuje zapis w aktach nadwornych na 500 grz. dokonany na jego rzecz przez Hannę seu Annę na cz. zm. Jana ze Świeradzic. Zakład 500 grz.; tenże Andrzej zeznaje, że Rafał z Rytra zapłacił mu 137 fl., dlatego umarza zapis w sprawie tej pożyczki w tych aktach (ZK 203 s. 313); Małgorzata ż. Andrzeja alias Jadrzycha z M. c. zm. Jana Pielsza ze Świeradzic ustępuje Bernardowi, Mikołajowi i Stanisławowi braciom ze Świeradzic z dóbr ojczystych i macierzystych, gdyż została spłacona (ZK 203 s. 317); Mik. Morski z M. i Marchocic pozwany przez Jadwigę z Rokitnicy ż. zm. Baltazara z Balic [ziemia przem.] o to, że ma on cz. dóbr w m. Uściu oraz wsiach Niedary i Strzelce po zm. Stan. i Janie Wątróbkach, a cz. tych dóbr po braciach ciotecznych z rąk Piotra Derszniaka z Rokitnicy pr. naturalnym winna przypaść jej i Piotrowi Derszniakowi, a zatem należy się jej 50 grz. (ZK 203 s. 318—9); Mikołaj, Piotr i Andrzej Morscy oraz ich br. cioteczny Piotr Derszniak, tenutariusze m. Uście pozwani przez Katarzynę ż. Hier. Kobyleńskiego kaszt. roz. o to, że w aktach sądu nadwornego [jej s.] zm. Stan. Wątróbka zapisał matce 12 grz. czynszu do jej śmierci. Po bezpotomnej śmierci Stanisława oni przejęli jego dobra i od 5 lat nie płacą jej tego czynszu. Zaległość wynosi 60 grz. (ZK 203 s. 328—9); 16 I Mik. Morski pożycza od wwdy sand. Jana z Tarnowa 400 fl. węg., które ma zwrócić do ś. Jana Chrzciciela pod warunkiem zastawienia mu Marchocic do czasu ich wykupienia. Anna ż. ww. Morskiego wyraża zgodę na ten zastaw (ZK 264 s. 103—4); Stan. Olsztyński dz. z Włoszczowej sprzedaje za 800 grz. Mikołajowi z M. i Marchocic swoje dobra dziedz. ojczyste i macierzyste, gdziekolwiek są; → Miechowice p. 3a (ZK 264 s. 104—5); Anna seu Johanna wd. po zm. Janie Pielszu ze Świeradzic, której Andrzej alias Indrich z M. zapisał 500 fl. w tych aktach na dobrach Nasiechowice, zeznaje, że została spłacona przez Andrzeja i umarza ten zapis i inny w sprawie 100 fl. oraz anuluje dokumenty w tej sprawie (ZK 264 s. 106); Andrzej z M. dz. ze Śladowa pozywa Piotra z Kostek Małych, który wjechał bezprawnie do oprawy zm. Ofki, którą miała od swego męża zm. Sławnika ze Śladowa, tj. 60 grz. na połowie jego cz. w Śladowie (ZK 264 s. 108); Anna z Woli Konińskiej wd. po Gabrielu z Tęczyna i jej s. Jan, Piotr z Oleska [ziemia przem.] i Mik. Morski mają mieć termin w obecności star. krak. (GK 28 s. 929); Piotr z M. poświadcza, że br. Andrzej Morski zapłacił mu 40 grz. procentów, które mu spłacał po 10 grz. każdego roku (GK 28 s. 933); → Miechowice p. 3a (GK 28 s. 953); Mik. Jabłowski tenut. m. Koszyc dopuszcza teścia Stan. Garbaczowskiego do połowy sumy 625 fl. zapisanej mu przez księdza Piotra Wapowskiego kantora krak. i Mik. Morskiego, którzy mają ją od Mik. Słabosza z Putniowic star. chęc. i jego ż. Zofii. Garbaczowski będzie miał połowę tej sumy i połowę dochodów z m. Koszyc i młyna (GK 28 s. 1036); Piotr Morski z Nasiechowic jednym z poręczycieli staroście krakowskiemu za Jana Pawłowskiego, że ten stawi się w sprawie o dziesięciny pana Czepela (GK 28 s. 1077); Mikołaj i Andrzej z M. oraz Piotr Rej z Topoli mają zapłacić Mik. Czepelowi prep. wrocławskiemu i kan. krak. 10 grz. pewnego długu do ś. Bartłomieja pod karą XV (GK 28 s. 1132 — zp., gdyż Czepel zeznał, że Andrzej Morski zapłacił mu 6 grz. 16 sk., a wcześniej zapłacił 3 grz. 16 gr); Jan alias Janusz z Mstowa dzierż. z Marchocic i Miechowic wydzierżawia Mik. Morskiemu całą połowę Marchocic i całe Miechowice do Bożego Narodzenia i nie dłużej. Za czas tej dzierżawy dostał już zapłatę od Morskiego (GK 28 s. 1135); Mik. Czepel prep. wrocławski i kan. krak. ustanawia księży Jana Gosławskiego kan. krak. i mgra Jana z Leśnicy z Kolegium Artystów plenipotentami do odebrania 10 grz. od Mikołaja i Andrzeja Morskich i od Piotra Reja z Topoli zgodnie z zapisem (GK 28 s. 1136, 1367); Jan z Siennowa podczaszy chełmski całą cz. dóbr w m. Uściu i Niedarach oraz cło w m. Uściu, które ma od Jana z Sienna kaszt. małogojskiego, a ten pr. bliższości przejął je po Stan. i Janie Wątróbkach, odstępuje wieczyście Mik. Morskiemu swemu br. ciotecznemu (fratri suo amitalis) w całej sumie z wszystkimi przynależnościami. Jan Siennowski będzie bronił Morskiego od przeszkód w posiadaniu tych dóbr pod zakładem 600 fl. (GK 28 s. 1165); Mik. Morski z Marchocic jednym z poręczycieli pod zakładem 300 grz. w związku ze sporem Jana Kmity z Górki z Grzegorzem Zebrzydowskim (GK 28 s. 1200); woźny sądowy Piotr z M. zeznaje, że Mik. Morski z M. dał w zastaw Annie Królewskiej dobra Miechowice, do których on przeprowadził wwiązanie (GK 28 s. 1248—9); Andrzej Morski wymieniony jako ten, który dał w zastaw łan w Świeradzicach Katarzynie Trzonowskiej (GK 28 s. 1289); Andrzej i Mik. Morscy winni zapłacić po 10 grz. Mik. Czepelowi prepozytowi wrocławskiemu i kan. krak. (GK 28 s. 1319, 1356); Andrzej (Indriey) Morski jednym z dzielców należących do Zebrzydowskich dóbr Połajowice (GK 28 s. 1348); Mikołaj dz. z M. protestuje przeciw Janowi z Tarnowa wwdzie sand., gdyż chciał dać mu 300 fl. węg. i 100 fl. pol. wg zapisu w aktach ziemskich w Książu i umorzyć zapis, ale go nie było (GK 28 s. 1362); Andrzej Morski dz. z M. ma zapłacić Mik. Korzeńskiemu 100 fl. z racji poręki za br. Mik. Morskiego. Jeśli nie zapłaci, to wwiąże go poprzez wyznaczonego woźnego Piotra z M. do wsi Jawiczowice, którą ma w tenucie, a obaj bracia Andrzej i Mikołaj mają bronić Korzeńskiego przed przeszkodami i przedłożyć mu zgodę króla na zastaw tej wsi pod zakładem 100 fl. (GK 28 s. 1370—1).

1504 Andrzej alias Indrzych z M. protestuje, gdyż był gotów umorzyć zapis z Anną Świeradzką wd. po Janie Pielszu ze Świeradzic w sprawie jej oprawy i przenieść go do akt prosz. (ZK 154 s. 67); Mik. Morski z M. zastawia Andrzejowi Olsztyńskiemu za 600 fl. wsie Małoszów i Sietejów, na których nie ma zapisu Piotr Olsztyński (ZK 154 s. 94—5)13W haśle Małoszów reg. niepełny; Andrzej Olsztyński zeznaje, że Mik. Morski spłacił go z zastawów i oddał pieniądze z dóbr w ziemiach krak. i sand., a specjalnie z dóbr dziedz. Włoszczowa (ZK 154 s. 96); Andrzej Olsztyński z Włoszczowej sprzedaje Mik. Morskiemu z M. za 800 fl. węg. cz. dziedziczne we Włoszczowej i inne części dziedzin w ziemiach sand. i krak. (ZK 154 s. 146—7)14W → 1503 br. Andrzeja Stanisław sprzedał Mikołajowi swoją cz. tych dóbr; Mik. Morski z M. i Marchocic oddala pozew Jadwigi z Rokitnicy ż. Baltazara z Balic o to, że trzyma cz. dóbr w m. Uściu oraz wsiach Niedary i Strzelce po Stanisławie i Janie Wątróbkach, które po braciach ciotecznych z rąk Piotra Derszniaka należą się jej i Piotrowi pr. bliższości. Szkodę wycenia ona na 50 grz. (ZK 203 s. 319 — zp.); Stan. Derszniak z Rokitnicy [ziemia przem.] pkom. przem. daje Mikołajowi z M. Strzelce Małe, całą cz. w Strzelcach Wielkich i połowę dóbr we wsi Górce w zamian za wieś Marchocice i cz. w Klonowie. Derszniak dodaje Morskiemu 250 grz. Wwiązanie przeprowadzi woźny Piotr z M. Morski pod zakładem 1000 fl. stawi w sądzie bratanka Jana, gdy osiągnie on lata sprawne, aby wyraził zgodę na tę zamianę. Morski zobowiązał się też pod zakładem 1000 fl. płacić wszystkie obciążenia na dobrach Strzelce Małe i Wielkie oraz Uście na rzecz kościołów NM Panny w Krakowie i Ś. Katarzyny w Kazimierzu oraz opatki kl. zwierzyn. z wyłączeniem długów Derszniaka, których Morski nie będzie płacił. Derszniak przyprowadzi na pierwsze roczki lub wyłożenie ksiąg do Proszowic pod zakładem 1000 fl. ż. Barbarę, która zrezygnuje z oprawy posagu i wiana na Strzelcach Małych i Wielkich. Podobnie Morski przyprowadzi do sądu w Książu ż. Annę w sprawie zrzeczenia się oprawy posagu i wiana na Marchocicach i Klonowie (ZK 203 s. 360—1; 264 s. 138—40)15W hasłach Górka i Marchocice regesty z usterkami; Mik. Morski dz. z Uścia protestuje, ponieważ Katarzyna ż. Hieronima z Kobylan pozwała na jego dobra dziedz. Uście inną osobę, która nic tam nie posiada (ZK 203 s. 365); poręka za nieletniego Jana dla synów Derszniaka → Marchocice p. 3a; Mik. Morski z M. sprzedaje bratankowi Janowi z Marchocic s. Jakuba Morskiego za 600 fl. z pr. wykupu do 3 lat wieś Strzelce Małe. Mikołaj zobowiązał się w ciągu roku uwolnić tę wieś od zapisów czynszów i innych zapisów, które winien przenieść na inne dobra. Na pierwsze lub drugie roczki albo wyłożenie ksiąg Mikołaj winien doprowadzić żonę [Annę], aby zrzekła się pr. do posagu i wiana, o ile Mikołaj opisał jej oprawę także na Strzelcach Małych (ZK 203 s. 370—1 zp. — w 1511 Jan zeznał, że uzyskał zwrot pieniędzy od Mikołaja)16W haśle Marchocice reg. z błędami; 16 I Jan z Tarnowa wwda sand. zeznaje, że Mikołaj z M. zapłacił mu 400 fl. zapisanych na Marchocicach i umarza zapis w tej sprawie (ZK 264 s. 128); Anna ż. Mik. Morskiego rezygnuje z praw do posagu i wiana opisanych jej przez męża na Marchocicach i Klonowie na rzecz br. niepodzielonych Piotra, Mikołaja, Jana i Andrzeja ss. zm. Stan. Derszniaka, a także ustępuje na ich rzecz z zastawów i innych zapisów na tych dobrach. Marchocice i Klonów jej mąż zamienił z Derszniakiem na Strzelce i Górkę (ZK 264 s. 160); → Kobylec p. 3.

1505, 1507 Anna ż. Jana Królewskiego protestuje przeciw br. Mikołajowi i Piotrowi zw. Słąki (Szląky) i ich głównym poręczycielom Feliksowi z Oleśnicy i Mik. Morskiemu, gdyż gotowa była przyjąć zapis w sprawie → Ławszowa od tych braci (ZK 203 s. 377, 462); 1505 → Maków p. 3a; 1506 Mik. Morski z M. i Strzelec zastawia za 600 fl. Mik. Żółkiewskiemu z Żółkwi [ziemia lwow.] chorążemu chełmskiemu wsie M. i Strzelce. Morski ma uwolnić te dobra od zastawów, pozwów o nie i oprawy pod zakładem 600 fl. (GK 29 s. 1304—5); 1507 Stan. Pieniążek z Jadownik [dziś Jadowniki Mokre, pow. wiśl.], Barczkowa, Wroczkowa i Macieczyny daje i zapisuje Mik. Morskiemu z M. i jego spadkobiercom ⅓ dóbr w Barczkowie, Wroczkowie i Macieczynie z wszystkimi zastawami i zapisami. Do wwiązania wyznaczony woźny Piotr z M.; tenże Pieniążek sprzedaje Mik. Morskiemu i jego spadkobiercom za 900 fl. węg. całe cz. w Barczkowie, Wroczkowie i Macieczynie, pod warunkiem że Mikołaj ma za 600 fl. węg. z owej sumy wykupić te dobra z rąk Michała Czuryły star. niepołomskiego. Gdyby Czuryło miał na tych dobrach większą sumę, wówczas pod zakładem 600 fl. różnicę dopłaci Stanisław, który będzie też zachodźcą Mikołaja. Oba dok. wstrzymuje Mik. Kamieniecki wwda krak. z racji pr. bliższości; Mik. Morski z M. i Miechowic zobowiązuje się zapłacić 220 fl. ww. Pieniążkowi pod warunkiem oddania mu w zastaw Miechowic; tenże Pieniążek zeznaje, że Mik. Morski zapłacił mu 100 fl. z racji poręki za Mikołaja z Kamieńca wwdę krak. wg zapisu w aktach grodzkich17Siostra Jakuba Pieniążka, Katarzyna, była matką Kamienieckiego (F. Sikora, Pieniążek Mikołaj, PSB 26 s. 104; SHGSan. 2 s. 53) (ZK 203 s. 442—5); → Miechowice p. 3a; Piotr Derszniak zobowiązuje się być zachodźcą Mik. Morskiego w razie roszczeń siostrzenic i siostrzeńców, dzieci swych sióstr (ZK 154 s. 282); → Michałowice p. 3a (ZK 154 s. 282—3); → Macieczyna p. 3a błędnie pod 1501 (ZK 154 s. 284); Piotr Derszniak z Rokitnicy i dz. z ziemi przem. zeznaje, że Mik. Morski z M. wziął go sobie na zachodźcę wg pr. ziem. prosz. [czyli na roczkach w Proszowicach], dlatego będzie go bronił przed roszczeniami siostrzeńców i siostrzenic w sprawie cz. dóbr Strzelce, Uście i Niedary, które sprzedał Mikołajowi (ZK 154 s. 292); Mik. Morski z M. winien zapłacić Piotrowi Oleskiemu z Oleska 272 fl. pod warunkiem dania mu w zastaw wsi Strzelce i połowy wsi Górka (ZK 154 s. 308—9); Mik. Morski dz. M. sprzedaje Stan. Kmicie wwdzie bełskiemu za 50 grz. część dworu odziedziczonego po zm. Stan. Wątróbce wwdzie bełskim przez niego, jego braci rodzonych i braci ciotecznych, który znajduje się za łaźnią, idąc w lewo, naprzeciw dworu opata tyn., blisko muru miej. (ZK 154 s. 336); → Kalina Wielka p. 3; → Krzesławice p. 3a; 1508 Jan Minor Biechowski ze Śledziejowic podsędek krak. i Paweł Gniewęcki z Rożnicy mają zapłacić 100 fl. Piotrowi Morskiemu z Nasiechowic pod warunkiem wwiązania go przez Jana do Śledziejowic i Pawła do Rożnicy (ZK 24 s. 69—70); 14 I Mik. Morski tenut. Uścia i Niedar, dz. M. i Strzelec zastawia za 600 fl. Mik. Żółkiewskiemu chorążemu chełmskiemu m. Uście i wieś Niedary z wszystkimi przynależnościami. W obecnym roku zastawnik weźmie dla siebie 30 grz. z czynszu i pieniądze z cła, które odliczy od sumy 600 fl. W innych latach Żółkiewski będzie pobierał 20 grz. z czynszu i całe cło, odliczając to od owej sumy zastawnej, z tym że celnika będą wyznaczać wspólnie, a kwitować go będzie swoim znakiem zastawnik. Morski za zgodą Żółkiewskiego od tej chwili rezerwuje dla siebie połowę łoju należnego z tych dóbr. Żółkiewski będzie też dawał Morskiemu stóg żyta na 8 łokci (cubitorum), 2 stogi owsa na 6 łokci i 1 kwartę, stóg grochu na 8 łokci, 3 stogi siana na 8 łokci i stertę (cumulum) siana o długości 27 łokci i szerokości 8 łokci, 7 kóz oraz 30 owiec z jagniętami, czyli przypłodkiem (ZK 203 s. 468—9); → Miechowice p. 3a; → Macieczyna p. 3a; 1509 Piotr, Mikołaj i Andrzej alias Indrzych Morscy br. niepodzieleni [jako tenut. w Uściu i spadkobiercy cz. dóbr dziedz. po zm. Stan. Wątróbce ze Strzelec] oddalają pozew Katarzyny ż. Her. Kobyleńskiego dz. Kobylan kaszt. roz. o 12 grz. czynszu zapisanego jej przez s. Stan. Wątróbkę, którego nie chcieli płacić (ZK 154 s. 467—8); Andrzej Morski z M. występuje przeciw Andrzejowi prep. kl. zwierzyn. i klasztorowi o kmiecia Mikołaja z żoną, zbiegłych z Sietejowa do Sarbia. Andrzej poniósł szkodę na 20 grz. (ZK 264 s. 334—5); panna Małgorzata c. Andrzeja Morskiego (ZK 264 s. 341); Mik. Morski z M. sprzedaje Janowi Tęczyńskiemu za 1000 grz. Miechowice i cz. Nasiechowic → Miechowice (ZK 264 s. 347—8); Andrzej Olsztyński zw. Woda zastawia Mik. Morskiemu z M. → Miechowice p. 3a (ZK 264 s. 355); Jan Morski s. zm. Jakusza Morskiego z Marchocic → Marchocice (ZK 264 s. 355); → Barczków p. 3; → Książ Wielki p. 3a; → Macieczyna p. 3a.

1510 Stan. Żółkiewski sędzia chełmski poświadcza, że został spłacony z zapisanych jego br. Mikołajowi przez Mik. Morskiego pieniędzy na m. Uściu i cle tamże oraz wsi Niedary; tenże Stanisław poświadcza, że został spłacony przez Mik. Morskiego z pieniędzy zapisanych przez niego jego br. Mik. Żółkiewskiemu na wsi Kowary; Mik. Morski będzie zachodźcą w sprawie pozwu wniesionego na dobra Kowary przez Annę Szczytnicką o 60 grz. na osobę Stan. Żółkiewskiego, którego uwolni od tego pozwu (ZK 155 s. 23—4); → Małoszów p. 3a (ZK 155 s. 31); Anna z Tęczyna ż. Mik. Morskiego za zgodą męża odstępuje Andrzejowi z Tęczyna połowę dworu Rabsztyn na zamku krak. przypadłą jej po kan. krak. Andrzeju z Tęczyna (ZK 155 s. 108); Katarzyna ż. Hieronima z Kobylan kaszt. roz. pozywa Mik. Morskiego dz. M. i Strzelec o zapis dla niej jako matki Stan. Wątróbki ze Strzelec w aktach król. Jana Olbr. w Krakowie. Stanisław nie wrócił z wojny mołdawskiej. Dobra Strzelce pr. bliższości przejął Morski, a jej należy się z nich 12 grz. rocznie. Nie pozywa go o ostatnie 2 lata tego czynszu, które mu odpuszcza, ale o 10, czyli od 1498 do 1508, co daje 120 grz. dobrej monety (ZK 155 s. 147—8, 220, 224, 233, 237); taż Katarzyna rezygnuje na rzecz Mik. Morskiego z M. z wszystkich pr., jakie ma od s. Stan. Wątróbki w sprawie 12 grz. czynszu zapisanego na dożywocie; taż Katarzyna rezygnuje na rzecz ww. Morskiego z pr. do dóbr w Strzelcach Wielkich zapisanych jej w aktach prosz. przez Kat. Galowską; Mik. Morski dz. M. daje w dzierżawę Hier. Kobylańskiemu z Kobylan na 3 lata m. Uście, które ma w tenucie; tenże Morski zobowiązuje się pod zakładem 300 fl. uwalniać ww. Kobylańskiego od wszelkich przeszkód i szkód ze strony różnych osób i być jego zachodźcą w sprawie tego zapisu (ZK 155 s. 240—2); Anna z Tęczyna ż. Mik. Morskiego reguluje sprawy dóbr → m. Książ Wielki p. 3a; Mik. Morski ustępuje Andrzejowi z Tęczyna z pr. bliższości i zapisów, które ma na Kowarach od Stan. Żółkiewskiego (ZK 155 s. 398); → Książ Wielki p. 3a; 1511 Anna opatka kl. zwierzyn. ustępuje pannie Małgorzacie c. Andrzeja Morskiego, swego neposa (siostrzeńca), całą oprawę opisaną jej matce Annie c. zm. Dziersława Tasa z Czapli przez Mik. Słupowskiego z Topoli na dobrach Topola i Szarkówka (ZK 24 s. 268); Andrzej Morski potwierdza zamianę zapisów poczynionych z Anną w sprawie dóbr Świeradzice i Śladów (ZK 24 s. 314); ksiądz Bernard dz. Świeradzic poświadcza, że Andrzej Morski, jego szwagier, wziął za jego zgodą jako posag pieniądze, które matka Bernarda Anna miała zapisane przez Mik. Słabosza na dobrach [król.] Jawiczowice. Bernard ma skasować w aktach prosz. zapis w sprawie zamiany dóbr w Świeradzicach i Śladowie (ZK 24 s. 315); Mik. Morski z M. mąż Anny z Tęczyna w sporze z Rzeszowskimi o pr. własności → m. Książa p. 3a; Mik. Morski z M. poręcza Stan. Sierakowskiemu za pannę Katarzynę c. zm. Jana Janowskiego w sprawie jej spadku po jej br. ciotecznym Gabrielu Miłosnym we Wrzępi i Czasławicach (ZK 155 s. 453); Andrzej z Tęczyna daje Mik. Morskiemu siedlisko [w Krakowie] między dworem Pileckiego a siedliskiem Ligęzów naprzeciw dworu Andrzeja Kmity (ZK 155 s. 473); → Miechowice p. 3a (ZK 155 s. 475—7); Mik. Morski z M. ustępuje Mikołajowi z Kamieńca wwdzie i star. krak. swoje pr. do Barczkowa, Wroczkowa i Macieczyny, gdyż został przez niego spłacony, a wojewoda ustępuje te pr. Michałowi Czuryle star. niepołomskiemu (ZK 155 s. 484—5); → Górka p. 3A. Górka Wieżna; → Kostrzec p. 3; → Książ Wielki p. 3a.

1512 Zygmunt I przysądza uczc. Gniewoszowi z Niedar (Niedarow) łowczemu król. 2 ł. w tej wsi przeciw roszczeniom Mik. Morskiego (MS 4, 23158); Andrzej Morski i jego ż. Małgorzata c. zm. Jana Pielsza ze Świeradzic zeznają, że siostry Małgorzaty, panny Elżbieta, Barbara i Katarzyna cc. zm. Jana Pielsza mają 300 grz. na oprawie posagu i wiana ich matki Anny na Świeradzicach. Każdej z tych trzech sióstr przysługuje po 100 grz., które im zapisują na Świeradzicach. Na tej wsi Anna Pielszowa zapisała tę oprawę Andrzejowi i Małgorzaciew 500 grz. Jeśli któraś z sióstr umrze bez potomka, wtedy 100 grz. przejmie to małżeństwo lub jego spadkobiercy. W tych 300 grz. siostry dostają wwiązanie do Świeradzic (ZK 156 s. 145—6); Mik. Morski z M. uwalnia z zatrzymania Janowi Breńskiemu sumę 600 fl. pol. zapisaną w aktach grodzkich na dobrach Breń i zobowiązał się bronić Breńskiego przed roszczeniami kaszt. żarn. Stanisława z Opoczna [czyli Stan. Odrowąża ze Sprowy star. opocz.]. Z owej sumy wyłącza 60 fl. w związku z podziałem dóbr Uście po Wątróbkach (ZK 156 s. 261—2); Mik. Morski z M. pozywa braci niepodzielonych Jana kan. krak., Jana, Andrzeja i Stan. Rzeszowskich w sprawie pr. ich własności do dóbr m. Książa Wielkiego z wsiami, a także Kopek i Bielin [pow. sand.] (ZK 261 s. 450); panna Małgorzata c. Andrzeja Morskiego (ZK 261 s. 451); Magdalena Knyszyńska z Knyszyna zastawia za 100 fl. pol. pannie Jadwidze c. Andrzeja Morskiego cz. w Knyszynie (ZK 264 s. 384); 1513 Andrzej Morski pozywa Andrzeja Olsztyńskiego zw. Woda dz. cz. w Nasiechowicach na obrońcę defensorem alias na obroncza Jana Tęczyńskiego s. Gabriela (ZK 261 s. 462); przed 1514 Andrzej Morski z ż. Małgorzatą mieli zapisaną za 500 grz. oprawę Anny ż. zm. Jana Pielsza ze Świeradzic, którą za tę sumę ustąpili księdzu Bernardowi plebanowi w Brzesku Starym i Mik. Świeradzkim oraz ich siostrom Elżbiecie, Katarzynie i Barbarze (ZK 24 s. 451—2); → Knyszyn p. 3; 1514 Jan Śladowski ze Śladowa ma zapłacić 10 fl. Andrzejowi Morskiemu dz. Śladowa pod warunkiem zastawienia mu niwy w Śladowie o szczegółowo określonym położeniu (ZK 266 s. 25 — zp., gdyż zapłacono w 1516 r.); → Głupczów p. 3; 1515 Zygmunt I zezwala Mik. Morskiemu tenut. m. Uście i cła tamże zapisać osobie kościelnej na tej tenucie 42 grz. czynszu rocznego; Morski sprzedał ten czynsz za 1600 fl. pol. na rzecz altarii w kaplicy Hinczów w katedrze krak. (MS 4, 10694, 10698); → Kalina Wielka p. 5; 1516 Jan Breński dzierż. w Kijanach ustępuje na rzecz Mik. Morskiego ze swych praw do dóbr Kijany zastawionych mu przez Bernarda Świeradzkiego pleb. w Brzesku Starym za 200 fl. (ZK 26 s. 326—7); 1516—7 Małgorzata ż. Andrzeja Morskiego pozywa Andrzeja Olsztyńskiego zw. Woda dz. w Nasiechowicach o tę cz. w tej wsi, na której ma zapisane od męża 100 grz. (ZK 266 s. 93, 135, 213); po sporze Andrzej Morski poświadcza, że Jerzy, Paweł, Stanisław, Mikołaj, Adrian i Jan ss. zm. Pawła Czarnego z Witowic spłacili jego c. pannę Małgorzatę z 70 grz. posagu po Annie c. zm. Dziersława Tasa z Czapli, ż. zm. Mik. Słupowskiego z Topoli i Szarkówki, a Anna opatka w Zwierzyńcu 80 grz. wiana nienależne jej matce odstąpiła pannie Małgorzacie, której ojciec Andrzej umarza wszelkie przezyski (ZK 266 s. 135, 211—2, 247); 1517 Andrzej Morski dz. ze Śladowa, dzierżawca dóbr Przyłęk, Mierzawa i Pokrzywnica, → Mierzawa p. 3a (ZK 266 s. 183—4); Małgorzata c. zm. Jana Pielsza dz. ze Świeradzic i ż. Andrzeja Morskiego, → Mierzawa p. 3a (ZK 266 s. 215—6); → Górka p. 3A. Górka Wieżna.

1518—70 Ignacy czyli Żegota Jakub Morski h. Topór, po 1530 używający tylko imienia Żegota, s. Andrzeja, zasłużony dworzanin królewien Jadwigi i Elżbiety; 1-sza ż. Anna c. Jana Zopsky, 2-ga ż. Katarzyna c. Wisława Włodka z Piekar (ZK 26 s. 238, 260; 160 s. 44—5; 218 s. 521, 530; 266 s. 384—5; 267 s. 172, 200—2; 407 s. 200, 308; MS 4, 14285).

1518 Zygmunt I zezwala Mik. Morskiemu zapisać dla beneficjum kościelnego 18 grz. czynszu wykupnego na swych dobrach dziedz. M., Dąbrowa, Górka, Strzelce Wielkie i Strzelce Małe w pow. prosz. (Katalog UJ 359; MS 4, 11723); wieś Niedary w tenucie Mik. Morskiego (MS 4, 11591); z powodu kontrowersji między Janem Słaboszem z Putniowic neposem Zofii Słaboszowej a Mik. Morskim z M. w sprawie wykupu dóbr Koszyce i Kuchary król zapisuje Janowi Mężykowi (Mąssik), także neposowi Zofii, 500 fl. węg. na m. Uściu (MS 4, 11882); Mik. Morski potwierdza zapis z akt krak. na sumę 800 fl. Zofii Słaboszowej z Tęczyna; Mik. Morski zobowiązuje się zapłacić 500 fl. Andrzejowi Rzeszowskiemu do Bożego Narodzenia 1519 (MS 4, 11945—6); Mik. Morski z M. i Skorocic zastawia za 200 grz. Mik. Cikowskiemu kaszt. poł., miecznikowi i burgr. krak. wieś Skorocice w pow. wiśl.; tenże Cikowski dzierż. w Skorocicach wydzierżawia tę wieś na 3 lata Mik. Morskiemu z M., który już mu zapłacił za dzierżawę; tenże Cikowski zastawioną mu wieś Skorocice podzastawia Mik. Morskiemu za 200 grz. (ZK 157 s. 21—3); termin dla Jana Mężyka, Mik. Morskiego i Zofii Słaboszowej celem okazania dokumentów w sprawie dóbr Koszyce (ZK 157 s. 30, 67, 108); Mik. Morski z M. i Nasiechowic sprzedaje → Miechowice p. 3a (ZK 157 s. 128—30); Mik. Derszniak z Marchocic i Klonowa sprzedaje Benedyktowi Glińskiemu Marchocice i cz. Klonowa za 1000 fl. Za Derszniaka poręcza Mik. Morski z M. → Klonów p. 4 (ZK 157 s. 154—6 zp.); dwór Mik. Morskiego w Krakowie naprzeciw domu Nawojki ż. Stan. Stadnickiego (ZK 157 s. 267); 16 III Zofia z Tęczyna wd. po Mik. Słaboszu tenut. Kuchar ustępuje te dobra za 1410 fl. Mik. Morskiemu z M. (ZK 157 s. 412—4); 17 III Jan Mężyk s. Mik. Słabosza pozywa Zofię Słaboszową, która jest zachodźcą Mik. Morskiego w sprawie połowy dóbr Kuchary (ZK 157 s. 425—6); Mik. Morski okazuje wyciąg wyroku z akt grodzkich starościńskich z dok. oddalającego pozew, wg którego Jan Słabosz pozywał Morskiego o wygnanie z połowy Kuchar. Wg tego wyroku Morski jest wolny od tego pozwu. Zachodźcą Morskiego była Słaboszowa (ZK 158 s. 61); Jan Mężyk z Putniowic przeciw Mik. Morskiemu z M. w sprawie bezprawnego wypędzenia z połowy Kuchar wg trzech dok. starosty krak. Zofia Słaboszowa była zachodźcą Mikołaja. Starosta odsyła sprawę do sądu nadwornego (ZK 158 s. 68—70); Mik. Morski dz. M. i Skorocic, odchodząc z ziemi sand. i pow. wiśl., sprzedaje wieś Skorocice w pow. wiśl. za 1000 grz. gr pol. bratankowi Janowi Morskiemu s. zm. Jakuba Morskiego; Jan Morski dz. Skorocic umarza zapis w aktach ziemskich, który ma od Mik. Morskiego na Małoszowie za 900 fl. pol. w zastawie (ZK 158 s. 96—7); Jan Pilecki z Pilczy [Pilicy] star. lub. jest winien 1000 grz. gr pol. Mik. Morskiemu z M., od których zobowiązuje się płacić 42 grz. procentów rocznie. Jeśli z tego się nie wywiąże, to będą te procenty doliczone do sumy głównej i w tę łączną sumę wwiąże Morskiego do m. Pilczy, przedmieścia i wszystkich młynów przynależnych od dawna do tego miasta; Mik. Morski dz. M. umarza zapis, wg którego ma w zastawie od kaszt. zawich. Stan. Mieleckiego za 1000 grz. wsie Trzciana [pow. sand., par. Mielec] i Zgórsko [pow. sand.], gdyż został spłacony (ZK 158 s. 124—6); Jan Mężyk z Putniowic zeznał, że Mik. Morski dz. z M. spłacił mu wszystko, dlatego umarza wszystkie sprawy o dochody na połowie dóbr Kuchary (ZK 206 s. 10); Andrzej Morski wydzierżawia Andrzejowi Wodzie dobra w Nasiechowicach, które sam ma w dzierżawie (ZK 266 s. 254—5); Jan s. Jakuba Morskiego z Marchocic i Klonowa pozywa Derszniaków z Marchocic i Klonowa, których zachodźcą jest Mik. Morski z M. → Klonów p. 4 (ZK 266 s. 296—7); Andrzej Woda dz. Nasiechowic zastawia za 80 fl. pol. Andrzejowi z M. całą cz. w Nasiechowicach; Mik. Morski z M. kupuje → Miechowice od ww. Wody (ZK 266 s. 312—4); → Kuchary p. 3a; → Koszyce — Tenuta; → Mierzawa.

1519 Mik. Morski z M., dzierż. Kijan, rezygnuje na rzecz Mik. Świeradzkiego z pr. do Kijan, które miał od Jana Breńskiego w zastawie za 200 fl. (ZK 159 s. 123); Zofia Kotówna dz. cz. dóbr w Przybenicach, Szczekarzowie i Boszczynie daje Wawrzyńcowi Psarskiemu i jego ż. Dorocie trzecią cz. tych dóbr; taż Zofia sprzedaje ww. Wawrzyńcowi i Dorocie za 800 fl. pol. dwie cz. swoich dóbr w Przybenicach, Szczekarzowie i Boszczynie; Wawrzyniec Psarski i jego ż. Dorota dają Mik. Morskiemu z M. trzecią cz. dóbr w Przybenicach, Szczekarzowie i Boszczynie, ale ma te dobra wykupić za 560 fl. ze swoich pieniędzy; toż małżeństwo sprzedaje ww. Morskiemu za 230 fl. pozostałe dwie części ww. dóbr, a za 560 fl. ma wykupić te dobra z zastawu (ZK 159 s. 275—80); 1520 w zamian za udzielnie królowi zgody na polowanie na jelenie za rz. Rabą [w tenucie m. Uścia] Mik. Morski dostaje dożywotnio posiadanie m. Uścia i wsi Niedary oraz 3 bałwany soli rocznie z żupy bocheńskiej na ś. Oczyszczenia NMP [2 II] (MS 4, 3168; 13796 — 1524 r.); Andrzej alias Andrzych Morski z synem Ignacym Jakubem zobowiązuje się umorzyć wszelkie przezyski w dobrach Nasiechowice z racji oprawy zm. Małgorzaty ż. Andrzeja i matki Ignacego Jakuba, jeśli w ciągu roku Marcin Sroczkowski ze Sroczkowa [pow. wiśl.] zgłosi przy pierwszym wyłożeniu ksiąg zapis na 104 fl. (ZK 26 s. 238); Żegota Morski s. zm. Magdaleny [błędnie zamiast Małgorzaty] oświadcza, że uzyskał od Marcina Sroczkowskiego i jego ż. Barbary spłatę z racji oprawy posagu i wiana, o którą nie będzie występował przeciw temu małżeństwu. Poręcza też za swoje siostry Małgorzatę i Annę pod zakładem 120 grz. (ZK 26 s. 260); Marcin Sroczkowski i jego ż. Barbara c. zm. Pawła Olsztyńskiego dziedzica z Nasiechowic sprzedają Andrzejowi Morskiemu ze Śladowa za 400 fl. części w Nasiechowicach pozyskane, kupione i zapisane (ZK 26 s. 264—5); Mik. Morski z M. skazany na karę XV alias 3 grz. Piotrowi Morsztynowi i sądowi z tego powodu, że zapisał (inscribit) Piotra jako famatus, a jest on nobilis. W pozwie ma być zamazane słowo famatus i zapisane nobilis przez pisarza ziemskiego; tenże Mik. Morski z M. zapisuje temuż Morsztynowi owe 3 grz. na zagrodzie w Górce [par. Witów] płacącej 14 grz. czynszu. Zapis ten odstępuje Morsztyn Mik. Lanckorońskiemu (ZK 206 s. 55—6); Mik. Morski dz. Przybenic, Boszczyna i Szczekarzowa daje Benedyktowi Glińskiemu dwory z zabudowaniami, rolami, folwarkami i innymi przynależnościami, a sprzedaje mu za 1600 grz. gr pol. wsie Przybenice i Szczekarzów oraz cz. w Boszczynie (ZK 206 s. 63—5); Jan Śladowski ze Śladowa sprzedaje Andrzejowi (Andreo alias Andrych) Morskiemu za 306 fl. części ojczyste i macierzyste w Śladowie (ZK 267 s. 14—6); Andrzej Morski ze Śladowa i Nasiechowic zastawia za 206 fl. Elżbiecie ż. Jana Śladowskiego cz. w Nasiechowicach (ZK 267 s. 16—7).

1521 Mik. Morski ma dom w krak. k. domu murowanego i domu Hieronima z Jarosławia (MS 4, 3640); → Kuchary p. 3a; Andrzej Morski dzierżawi Przyłęk (ZK 267 s. 128); Andrzej Morski dzierż. Przyłęku ma zapłacić karę XV Janowi Trzecieskiemu Borkowi dz. cz. Trzcieńca; tenże Borek również ma płacić karę XV Andrzejowi; Krzesław Opatkowski z Janowic pozywa Andrzeja Morskiego o zaoranie ról inaczej stoku, czyli trzech stajań za młynem w Śladowie i włączenie góry i rzeki do roli Korczelińska do kamienia. Wyrokiem sądu stok ten nie należy do owych trzech stajań, dlatego sąd oddalił roszczenia Andrzeja (ZK 267 s. 128—9); Andrzej Morski ze Śladowa i Nasiechowic daje Janowi Staszkowskiemu dwór z rolami folw., gajami i łąkami w Nasiechowicach; tenże Andrzej sprzedaje temuż Janowi dobra dziedz. w Nasiechowicach, czyli 10 ł. za 440 fl. Jan ma wykupić za 200 fl. zastaw z rąk Elżbiety Śladowskiej (ZK 267 s. 133—7); → Koszyce — Tenuta; 1522 Mik. Morski z M. kasuje zapis na 1000 grz. od Jana Pileckiego na dobrach m. Pilczy (ZK 26 s. 415); Mik. Morski z M. jednym z opiekunów dzieci zm. Jana Królewskiego z Łapszowa (ZK 206 s. 105); → Kalina Mała p. 2; → Knyszyn p. 3; → Łapszów p. 3Ba; → Mierzawa p. 3B; 1523 Zygmunt I wyznacza komisarzy do przeprowadzenia rozgraniczenia między m. Uście w tenucie Mik. Morskiego z M. a wsią Barczków należącą do Stanisława, Andrzeja i Piotra Czuryłów. Komisarze wyznaczają granice, które król zatwierdza → Barczków p. 2 (MS 4, 4245—6); Ignacy (Gignacius) Jakub s. Andrzeja Morskiego ze Śladowa ustępuje Wisławowi Włodkowi z Piekar z dóbr macierzystych w Świeradzicach, z których został spłacony (ZK 26 s. 541); → Małoszów p. 3a; szl. i sław. Piotr Morsztyn dzierż. w Przybenicach, Boszczynie i Szczekarzowie osobiście przed sądem scedował swoje prawa i zapisy tytułem zastawu w sprawie dóbr Przybenice, Boszczyn i Szczekarzów na rzecz Mik. Morskiego z M. i zeznaje, że uzyskał zapłatę od Mikołaja, który będzie posiadał te dobra wieczyście, a w sprawach spornych będzie zachodźcą Piotra (ZK 206 s. 142—3, 146—8); Benedykt Gliński dzierż. Sietejowa zeznał, że 330 fl. na sumę 1100 fl. uzyskał od Mik. Morskiego z M.; Piotr Morsztyn ongiś dzierż. w Przybenicach, Boszczynie i Szczekarzowie umarza wszystkie przezyski pozyskane na siostrach Annie Dębieńskiej i Zofii Kotównie c. zm. Piotra Kota w sprawie wieczystości tychże dóbr (ZK 206 s. 148); → Górka p. 3A. Górka Wieżna; → Małoszów p. 3a;

1524—39 Jadwiga z M. c. Mik. Morskiego i jego drugiej ż. Anny, żona Marcina Czuryły z Wygnanowa [ziemia lub.] (MS 4, 13769, 14075, 20004; ZK 161 s. 163—4); 1524 król Zygmunt I kwituje Andrzeja Morskiego br. Mikołaja ze zwróconych dok. króla Władysława [Warn.] z zapisem 400 grz. na m. Uściu z wsiami dla Jana Wątróbki i dok. króla Jana Olbr. dla Stan. Wątróbki kaszt. sądec. z zapisem 100 grz. również na tych dobrach (MS 4, 13768); Zygmunt I nadaje w dożywocie Andrzejowi Morskiemu dobra król. m. Uście i wieś Niedary oraz 3 bałwany soli rocznie z żupy bocheńskiej jako opiekunowi córki [Jadwigi] i dóbr br. Mikołaja, który pozwolił królowi na polowanie na jelenie w tej tenucie za rz. Rabą (MS 4, 13769); król dekretuje w sporze między Mik. Morskim tenut. m. Uścia a mieszcz. Marcinem Comony w sprawie barci (MS 4, 14056); król wydaje ordynację w sprawie wzajemnych relacji i praw między tenut. Mik. Morskim i mieszkańcami m. Uścia a wsią Barczków (MS 4, 14057); Zygmunt I poleca Andrzejowi Morskiemu stryjowi i opiekunowi Jadwigi c. zm. Mik. Morskiego, aby zapłacił bratanicy pieniądze od mieszczan z m. Uścia (MS 4, 14075); dom pana Morskiego k. muru Ś. Trójcy w Krakowie, k. dworu Hieronima z Jarosławia (ZK 26 s. 606, 608); Andrzej Morski ze Śladowa ustępuje s. Jakubowi Ignacemu z opieki nad dobrami zm. br. Mik. Morskiego i jego c. Jadwigi (ZK 161 s. 225); Andrzej Morski ze Śladowa ma zapłacić 100 fl. pannie Agnieszce c. zm. Łukasza Zebrzydowskiego pod warunkiem zastawienia jej Śladowa; taż Agnieszka za zgodą matki Barbary umarza pozwy król. i ziemskie wniesione przeciw Andrzejowi Morskiemu (ZK 161 s. 87—8, 143—4).

1525 Zygmunt I zatwierdza dok. zm. Mik. Morskiego tenut. m. Uście w sprawie polowania przez króla na jelenie za rz. Rabą i dok. królewskie dla Mikołaja w sprawie tenuty (MS 4, 14096—7); Andrzej Morski z M. ma zapłacić 800 fl. Julianowi kan. krak., Janowi i Marcinowi Chełmskim pod warunkiem zastawienia im Śladowa i Siedlisk (MS 4, 14148, 14154); Zygmunt I zezwala Andrzejowi Morskiemu i jego s. Ignacemu za zasługi dla królewny Jadwigi wykupić z rąk Jadwigi c. zm. Mik. Morskiego brata Andrzeja m. Uście i wieś Niedary (MS 4, 14285); Andrzej Morski tenut. dóbr Uście za przyzwoleniem króla zezwala swemu synowi Żegocie opisać ż. Annie c. Jana Zopsky z Moraw, dwórce zm. królowej polskiej Barbary, a następnie królewny Jadwigi, 2000 fl. posagu i wiana na m. Uście i wsi Niedary (MS 4, 4853 — w nawiasie przy posagu napisano, iż 1000 fl. zostało wzięte ze skarbca król.); ksiądz Jan Suchocki dz. z Zębocina penitencjariusz i protonotariusz apostolski wyznacza Andrzeja Morskiego plenipotentem w sprawie dóbr w Zębocinie (ZK 27 s. 86); Jadwiga Tresczyna wd. po Janie Trestce, dzierż. z racji oprawy w Witowie, zastawia Andrzejowi Morskiemu z M. za 400 fl. do czasu pełnej ich spłaty całą swoją oprawę posagu i wiana na dobrach Witów i daje mu wwiązanie do tych dóbr; tenże Andrzej odstępuje tejże Jadwidze od Bożego Narodzenia na rok i nie dłużej dzierżawę, którą ma od niej w Witowie wg zapisu w tych aktach i zeznaje, że zapłaciła mu z tego tytułu (ZK 206 s. 183—5); Piotr Piwko z Głuchowa toczy spór z panną Jadwigą c. zm. Mik. Morskiego z M. (ZK 206 s. 197 z 7 X); Andrzej Morski z M. protestuje w imieniu Jadwigi Trestczyny przeciw Andrzejowi Więcławskiemu, który wniósł pozew na jej oprawę posagu i wiana na dobrach Witów na osoby, które nic tam nie mają, czyli na synów Mikołaja i Jana (ZK 206 s. 208); 1526 Jadwiga wd. po Janie Trestce z Witowa daje wwiązanie do swej oprawy posagu i wiana Andrzejowi Morskiemu; Andrzej Morski protestuje w imieniu [bratanicy] Jadwigi przeciw Stan. Pasimieskiemu, który nie wniósł pozwu na nią (ZK 206 s. 231); sąd przyznaje pannie Jadwidze z M. c. zm. Mik. Morskiego 10 lat do pełnoletności w sprawie wizji o konia cisawego, czyli jego zwrotu lub rekompensaty za niego przeciw Stan. Pasimieskiemu (ZK 206 s. 233—4); Andrzej Morski dz. z M. i Śladowa zobowiązuje się dać zięciowi Krzysztoforowi Łaganowskiemu 250 fl. pod warunkiem zastawienia mu Śladowa w pow. ksiąs. (ZK 206 s. 248—9 zp. — w 1529 Łaganowski uzyskał pieniądze, polecił więc skreślić zapiskę); Małgorzata c. Andrzeja Morskiego dz. ze Śladowa i M., ż. Krzysztofora Łaganowskiego z Łaganowa; Krzysztofor dz. w Łaganowie opisuje ż. Małgorzacie c. Andrzeja Morskiego dz. ze Śladowa i M. 400 fl. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr w Łaganowie (ZK 206 s. 250); 1527 Żegota Morski tenut. Uścia i Łanów → Łany k. Uścia i → Brzeźnica (MS 4, 5254); Zygmunt I zezwala Żegocie Morskiemu za zasługi dla królewny Elżbiety wykupić z rąk Piotra Makowskiego i Jakuba Szypowskiego Zwonowice, z rąk synów Jana Kmity Szyce i Sierbowice, a z rąk braci Szypowskich Szypowice w pow. lel. (MS 4, 15243); Andrzej Morski ze Śladowa ma zapłacić 40 fl. pannie Agnieszce c. Barbary Zebrzydowskiej (ZK 162 s. 6); 1528 Andrzej z M. (de Mokrsko) jednym z arbitrów pośredniczących w sprawie ugody o dobra Bobin (ZK 206 s. 263—8); Mik. Trestka ongiś dz. Witowa na 4 l. zwalnia Andrzeja Morskiego ze sprawy o zapis na dobrach Witów, które posiada Andrzej (ZK 206 s. 293); Andrzej zw. Odunka dz. z Wrzępi zastawia za 7 wiard. Andrzejowi Morskiemu z M. 2 stajania roli we Wrzępi (ZK 206 s. 311—2); panna Jadwiga Morska c. Mik. Morskiego pozwana przez Mik. Sierakowskiego z Czasławic o dobra M. z wsiami Strzelce Wielkie i Małe po jej ojcu, które ma zapisać Katarzynie c. zm. Jana Jaworskiego, obecnie ż. Michała Wrzępskiego (ZK 218 s. 8); Andrzej Morski ze Śladowa protestuje, gdyż był gotów zapłacić 50 grz. Kat. Kozłowej z Wrzępi za jej cz. tamże, ale jej nie było (ZK 118 s. 12); 1529 Jadwiga c. Mik. Morskiego dz. Małoszowa i Sietejowa przeciw Stan. Gnojeńskiemu dzierż. tych wsi o karę (ZK 206 s. 335); Krzysztofor Łaganowski oświadcza, że Andrzej Morski zapłacił mu 400 fl. posagu jego c. Małgorzaty, która ma na następnych roczkach to potwierdzić i zrezygnować na rzecz ojca Andrzeja z dóbr (ZK 218 s. 30); Stan. Trestka z Witowa kwituje Andrzeja Morskiego ze Śladowa i M. z sumy 400 fl. i 80 grz., które miał zapisane przez zm. Mik. Morskiego z M. na Strzelcach Małych (ZK 218 s. 37—8); Andrzej Morski z M. odstępuje Stan. Trestce za 400 fl. oprawę, którą ma od Jadwigi ż. Jana Trestki opisaną jej w tych aktach przez tegoż Jana (ZK 218 s. 39—40); Andrzej Morski jako opiekun swej bratanicy Jadwigi c. zm. Mik. Morskiego udziela zgody Annie ż. Stan. Gnojeńskiego na wolne posiadanie dóbr Małoszów i Sietejów tylko przez tydzień. Po jego upływie woźny wwiąże Jadwigę do tych dóbr. Anna wyłowi ryby de piscinalibus alias sadzańycz i zabierze lub sprzeda zboże ze spichlerzy, a na ś. Stanisława w jesieni wybierze czynsze od kmieci w obu wsiach. Anna za zgodą męża Stan. Gnojeńskiego osobiście stawi się w Proszowicach i zezna, że wzięła od [Jadwigi] c. Mik. Morskiego 1000 fl. posagu i wiana, które miała zapisane na Małoszowie i Sietejowie przez swego poprzedniego męża zm. Mik. Morskiego. Anna Gnojeńska kwituje swoją córkę [Jadwigę] z zapłaty tych 1000 fl. Zakład 1000 fl.; Stan. Gnojeński, odchodząc od swego powiatu wiśl., poświadcza, że jego ż. Anna wzięła od Jadwigi c. zm. Mik. Morskiego 500 fl., które po jej śmierci wrócą do Jadwigi lub jej spadkobierców. Stanisław zabezpiecza te pieniądze na swojej połowie Probołowic w pow. wiśl.; Andrzej Morski opiekun Jadwigi c. zm. Mik. Morskiego poświadcza, że za pieniądze Jana Morskiego ze Skorocic [pow. wiśl.] komornika krak. została wykupiona Anna ż. Stan. Gnojeńskiego z dóbr Małoszów i Sietejów i to za całą sumę 1000 fl. Do dóbr tych Jan został wwiązany (ZK 218 s. 61—3).

1530 wyrokiem sądu Andrzej Morski jako opiekun bratanicy panny Jadwigi c. zm. Mik. Morskiego ma zapłacić Zofii Melsztyńskiej 10 grz. długu tegoż Mikołaja z dochodów tejże Jadwigi. Andrzej zapłacił Zofii, która osobiście odebrała te pieniądze (SP 6, 467); Stan. i Jan Janowscy sprzedają Andrzejowi Morskiemu z M. za 37 grz. pozyskaną od Stan., Jana i Jakuba Trestków argulam alias nywa o 3 stajaniach we Wroczkowie (ZK 218 s. 70—1); Andrzej Morski ma zapłacić 300 grz. Janowi i Stan. Jaworskim pod karą XV (ZK 218 s. 78); Andrzej Morski z M. opiekunem Feliksa s. zm. Jakuba Fredona z Wrzępi (ZK 218 s. 83); → Kobylany p. 3; 1533 Andrzej Morski tenut. m. Uście uzyskuje dok. król. w sprawie wybierania cła w tym mieście od soli bocheńskiej (MS 4, 23308); → Górka p. 3A. Górka Wieżna; 1535 Andrzej Morski ze Śladowa ma zapłacić 100 fl. Krzysztoforowi Łaganowskiemu pod warunkiem zastawienia mu wsi Śladów (ZK 218 s. 193—4); Stan. Trestka z Witowic daje Żegocie Morskiemu z M. swoje części w Witowie i cz. spadłą nań po zm. br. Pawle Trestce. Anna ż. Stanisława za zgodą stryjów Piotra i Jana Wolskich rezygnuje z pr. do posagu i wiana (ZK 218 s. 249—50, 259—61); Żegota Morski uwalnia Jana Druzjana Trzecieskiego z poręki na ręce Stan. Trestki w sprawie 100 fl. długu, które Żegota ma mu zapłacić pod warunkiem wwiązania do Witowa; tenże Żegota ma zapłacić 100 fl. Annie c. Mik. Kołaczowskiego ż. Stan. Trestki pod warunkiem zastawienia jej Witowa; Stan. Trestka ongiś z Witowa zobowiązuje się bronić Żegotę Morskiego od roszczeń do nadanych mu dóbr Witów ze strony różnych osób, a przede wszystkim swoich braci (ZK 218 s. 265—8); Krzysztofor Łaganowski z Łaganowa umarza wszelkie zapisy, które miał od zm. Andrzeja Morskiego z M., a także pozwy na rzecz jego syna Żegoty; Małgorzata ż. tegoż Łaganowskiego za zgodą męża rezygnuje z dóbr ojczystych i macierzystych na rzecz br. Żegoty Morskiego (ZK 218 s. 285—6); Żegota Morski ze Śladowa i Witowa ma zapłacić 130 fl. pol. Krzysztoforowi Łaganowskiemu z Łaganowa do Bożego Narodzenia 1536 pod warunkiem zastawienia mu Witowa (ZK 218 s. 286—7 — zp., zapłacił w 1539); Żegota Morski oddaje ż. Annie w opiekę wszystkie swoje dobra ruchome i nieruchome, a na wypadek swej śmierci wyznacza ją na opiekunkę dóbr i dzieci, przydając jej obrońców w osobach Jana Druzjana Trzecieskiego i Jana Gradowskiego z Gradowic [pow. wiśl.] (ZK 218 s. 295—6); Anna ż. Andrzeja Czuryły za zgodą męża rezygnuje na rzecz br. Żegoty Morskiego z dóbr ojczystych i macierzystych, gdyż została z nich spłacona; Andrzej Czuryło z Barczkowa zapisuje w dożywocie Annie c. zm. Andrzeja Morskiego po swej śmierci wszystkie swoje dobra (ZK 218 s. 237).

1536 Żegota Morski zastawia za 528 fl. Wisławowi Włodkowi z Piekar wieś Śladow (ZK 218 s. 300—1 — zp., zwrócił pieniądze w 1538 r.); 1537 Jadwiga c. zm. Mik. Morskiego ż. Marcina Czuryły z Wygnanowa odstępuje swemu br. stryj. Żegocie Morskiemu i jego potomstwu z ż. Katarzyny c. Wisława Włodka z Piekar [i → Gruszowa, par. Brzesko Stare] przypadłe jej po śmierci ojca dobra dziedz. M., Strzelce Wielkie, Strzelce Małe, Dąbrowę i Górkę Wieżną oraz sumy zapisane jej na m. Uście z wsiami, Niedary z cłem w Uściu i dwór w Krakowie (MS 4, 18488 — wpis skasowany); 1538 taż Jadwiga za zgodą męża Marcina Czuryły z Wygnanowa, Jana z Tęczyna kaszt. wojn., marszałka nadwornego i star. lub., Jana Tarły ze Szczekarzowic krajczego król. oraz swoich krewnych nadaje bratu stryj. Żegocie Morskiemu dobra dziedz. M., Strzelce, Dąbrowę, Górkę Wieżną oraz sumy zapisane na m. Uściu i wsiach doń przynależnych (MS 4, 19114, ZCz 10 s. 360—3); Żegota Morski z M. i Witowa ma zapłacić 85 grz. Janowi Jedleckiemu pod warunkiem wwiązania go do Witowa (ZK 218 s. 404 — zp., zapłacił w 1541 r.); Jan Jedlecki dzierż. Witowa umarza i kasuje zapis w sprawie dzierżawy Małoszowa, który ma na 3 l. w aktach sądu nadwornego od Żegoty Morskiego dz. M. (ZK 218 s. 405); Wisław Włodek dzierż. w Ciborowicach i Słupowie jest winien 2000 fl. Żegocie Morskiemu dz. M. i Śladowa, które zapłaci mu w ciągu 3 lat pod warunkiem wwiązania go do Słupowa. Jeśli po śmierci Rafała Ryterskiego nie będzie 2000 fl. w dobrach Słupów, wówczas Włodek doda do tej kwoty. Jeśli dobra Słupów zostaną wykupione przez Rafała lub jego spadkobierców, wówczas Włodek przeniesie zapis na inne dobra (ZK 218 s. 411—3); Katarzyna ż. Żegoty Morskiego za zgodą męża rezygnuje na rzecz ojca Wisława Włodka z Piekar z dóbr ojczystych i macierzystych, gdyż została z nich spłacona; Żegota Morski dz. M. i Śladowa ma zapłacić 300 fl. w ciągu 3 l. Wisławowi Włodkowi z Piekar pod rygorem zastawienia mu wsi Śladów (ZK 218 s. 414—5); Żegota Morski dz. M. do oprawy posagu i wiana opisanej w tych aktach ż. Katarzynie dopisuje do dóbr dwór z rolami folw. w M. (ZK 218 s. 424); 1539 Marcin Czuryło z Książnic i jego ż. Jadwiga c. Mik. Morskiego zapisują sobie wzajemnie dożywocie i pożytki na dobrach (MS 4, 20004); Żegota Morski z M. kwituje Katarzynę wd. po Wisławie Włodku ongiś z Piekar z 1000 fl. z sumy 2000 fl. zapisanych mu na Słupowie (ZK 218 s. 478); Żegota Morski dz. M. opiekun i pan (dominus hereditarius) prac. Ambrożego Fiedoniowica s. zm. prac. Jakuba Fiedona i zm. Katarzyny Łaganowskiej dziedziczki z Wrzępi, dziedziczącego w tej wsi cz. zw. Łaganowska czyli Fiedoniowska (ZK 218 s. 487—8); 1541 Jan Włodek s. zm. Wisława Włodka kwituje Żegotę Morskiego z 300 fl. zapisanych przezeń na Śladowie. Jan zobowiązuje się doprowadzić do akt br. Stanisława, gdy ten wróci do Królestwa, aby potwierdził kwitację; Żegota Morski dz. M. kwituje Katarzynę wd. po Wisławie Włodku z sumy 2000 fl. zapisanej na Słupowie i umarza ten zapis (ZK 218 s. 541); br. Jan, Druzjan i Stanisław Trzeciescy procesują się z Żegotą Morskim z M. i Górki o wyzucie ich z posesji cz. Górki, którą trzymali po ojcu Janie Druzjanie na mocy zastawu od Jana Wronikowskiego (GK 57 s. 733; Wolski Trzeciescy s. 118); 1541, 1542, 1544 → Moniaczkowice; 1544 Małgorzata c. Andrzeja Morskiego, ż. Krzysztofora Łaganowskiego z Łaganowa (ZK 218 s. 763—4); 1545 Żegota Morski z ż. Katarzyną w konfraterni kl. jasnogórskiego w Częstochowie (Jasnogórski rękopis „Regestrum confraternitatis fratrum s. Pauli primi heremite” z lat 1517—1613, przygotował do druku J. Zbudniewek, Studia Claromontana 6, 1985, s. 305, nr 95); 1564 → Krzeczów — Tenuta; → Kuchary p. 2; → Łęki w par. Szczepanów p. 2.

-3b. Kmiecie. 1387 Ciechosz kmieć z Zawady i M. płaci karę XV przeciw Jaszkowi Nekandzie, ponieważ odszedł przed czasem z czynszem i bez robocizny na szkodę 10 grz.; tenże Ciechosz dobrowolnie i z własnej woli wyspowiadał się, ponieważ wcześniej był u Jana Nekandy jak u wwdy Spytka (SP 8, 4256—7); Wrocław z Wojsławic stawia świadków przeciw Niedziałkowi kmieciowi Jana z M. (SP 8, 4266); Niedziałek i syn z M. mają termin do zgody z ww. Wrocławem z Wojsławic (SP 8, uw. 43/35); Wrocław z Wojsławic uzyskał sprawę o 2 rany krwawe przeciw kmieciowi Niedziałkowi z M. Jakusz wziął 1 wiard.; tenże Wrocław uzyskuje termin do zgody z kmieciem Niedziałkiem i ma stawić poprzedniego kapelana (SP 8, 4311, 4326); 1399 wszyscy kmiecie z M.; 4 kmiecie → p. 3a; 1417 kaszt. rad. Klemens oddala roszczenia Żegoty z M. o kmiecia i pasterza owiec, gdyż przekładał termin z powodu choroby (ZK 194 s. 40 — zp.); 1417—8 Żegota z M. (SWPM 8 s. 34, 70); 1428 Mikołaj z Knyszyna w sporze z Mikołajem z M. o zbiegłego kmiecia z M. (ZK 196 s. 249); 1429 dano woźnego Tomka do ciążenia Mikołajowi z M. przeciw Mikołajowi z Knyszyna (ZK 196 s. 337, 352); 1430 Bartosz kmieć, famulus Jana z M. (ZK 197 s. 85/19); Jan z Barczkowic ma zapłacić 4 grz. kmieciowi Bartoszowi, poddanemu (familiari?) Jana z M. pod karą XV (ZK 197 s. 85); 1432 Jan Wrony z Czapli Wielkich ma zapłacić 2 grz. kmieciowi Kuchnie z Czapli Wielkich oraz karę XV pannie Annie Morskiej i sądowi, za to że zadał temuż kmieciowi dwie rany krwawe (ZK 197 s. 151); 1438 Jakub cieśla z M. (Cracovia artificum suppl. 1433—1440, nr 184); 1456 → Marchocice p. 3b; 1476 Anna z Sokołowic (de Pyekary — przekreślone) w terminie do przesłuchania oddala pozew Mik. Morskiego z M. (błędnie de Mokrsko) o kmiecia zbiegłego od niej (ZK 201 s. 224); 1485 Piotr Morski z M. pozywa Jakuba Barczkowskiego o kmiecia Andrzeja (GK 22 s. 253); 1486 Piotr z M. obwinia o niestawiennictwo Jakuba z Barczkowa, który nie stawił w sądzie kmiecia Andrzeja z M., zatrzymanego przez woźnego. Kmieć ten przyjął osiadłość od Piotra i jego hospitalitatem alias gosczinne odrzucił. Piotr ma szkodę na 10 grz.; Piotr z M. obwinia kmiecia Andrzeja z M. o to, że przyjął osiadłość zgodnie z prawem, ale nie przybył do M., aby objąć rolę. Piotr ma szkodę na 10 grz. (GK 22 s. 288); Jakub Barczkowski winien osądzić kmiecia Andrzeja na wniosek Piotra Morskiego, któremu go nie zwrócił (GK 22 s. 309); 1492 → p. 3c; 1493 Piotr Morski z M. ma zapłacić 34 fl. węg. Marcinowi z Jakubowic pod warunkiem wwiązania go do 2 ł. osiadłych w M. z kmieciami Janem Wozkiem (Woszhek) i Wawrzyńcem Zającowicem, płacącymi po 1 grz. czynszu do czasu spłaty owej sumy (GK 24 s. 124—5); 1494 Marcin Sierosławski dz. z Jankowic i dzierż. w M. 2 ł. osiadłe w M. z Janem Wozkiem i Wawrzyńcem Zającowicem, które ma od Piotra Morskiego za 34 fl. w zastawie oraz ½ grz. we wsi Jankowice z kmieciem Baranem zastawia za 34 fl. węg. Janowi Złockiemu (Szloczky) dz. z Prokocic do czasu wykupienia (GK 24 s. 776—7); 1499 → Marcinowice p. 3a; 1502 prac. Stan. Lisek domownik Mik. Morskiego obwinia Jana Trepkę dzierż. w Łętkowicach na podwójną karę XV z powodu niezapłacenia 16 fl. wg zapisu. Wyznaczono woźnego do ciążenia w Łętkowicach na rzecz Liska (GK 28 s. 452); Andrzej Morski ze Śladowa i M. oddala roszczenia Krzesława Opatkowskiego z Janowic o prac. Jana Wcisło i jego ż. Elżbietę zbiegłych z Janowic przed czasem (ZK 161 s. 57, 132).

-3c. Areał, pobór. 1448 woźny sądowy Smach zeznał przed sądem, że gdy przyjechał do M. do ciążenia za podatek królewski, ponieważ poddani nie zapłacili go w całości, przybył dziedzic wsi Mikołaj z M. i oznajmił, iż sam orze 3½ ł. kmiec. opustoszałych i nie jest chętny do zapłaty i dania poręczenia. Podstarości krak. wziął tę sprawę do panów, aby rozeznać, czy Mikołaj ma dawać podatek (exaccionem) z opustoszałych łanów kmiec., które sam dziedzic uprawia — zp.; Mik. Morski ma zapłacić karę królewską 14 grz. Mikołajowi z Zakrzowa kaszt. wiśl. i wielkorządcy krak. za odbicie ciążenia z powodu niezapłacenia podatku król. Woźny Smach zeznał, że nie jest chętny tego uczynić i dać poręczenie, ponieważ sam uprawia opustoszałe łany kmiece (GK 10 s. 450); 1449 kmiecie z M. skazani na karę 14 grz. z powodu niezapłacenia wiardunkowego (GK 10 s. 794); 1464 M. i Marchocice, wsie pana Morskiego, które nie zapłaciły 5 gr podatku, skazane na karę król. XIV (GK 17 s. 430); 1470—80 folwark, łany kmiece, karczmy, zagrody (DLb. 2 s. 173); 1478 mieszkańcy wsi M. skazani na karę XIV z powodu niezapłacenia podatku 8 gr (GK 20 s. 819); 1480 wieś M. obwiniona na karę król. XIV o odbicie ciążenia za niezapłacenie wiardunkowego (GK 21 s. 146); 1489—93 M. par. Witów pobór z 3 ł. (ŹD s. 443; RP s. 162, 166, 181, 195); 1492 Piotr Morski zastawia za 32 fl. węg. Janowi Konwie z Jankowic [par. Książnice] połowę karczmy w M. z karczmarzem Chudym z połową dochodów z przewozu. Piotr i Jan z Koczanowa zobowiązują się być zachodźcami Konwy w razie przeszkód (GK 23 s. 832 zp.); Piotr z M. jest winien 32 fl. węg. Janowi Konwie z Jankowic. Jeśli nie odda w wyznaczonym terminie, wówczas wwiąże go do swej połowy karczmy w M., w której rezyduje karczmarz Grzegorz (Chudy skreślone) wraz z połową dochodów z przewozu do czasu wykupienia. Zachodźcami Konwy będą Piotr i Jan z Koczanowa w razie przeszkód w posiadaniu połowy karczmy, a Jan Koczanowski, w razie niewywiązania się z tego, wwiąże Konwę do swoich dóbr w Koczanowie (GK 23 s. 833 zp.); 1494—5 M. pobór z 3 ł. (RP s. 212, 232); 1496 M., z 3 ł. płaci Maciej Puchała (RP s. 84); 1497 z 3 ł. (RP s. 120); 1498 brak danych (RP s. 47); 1499 z 3 ł. (RP s. 18); 1500 z 3 ł., 1 ł. ubywa (RP s. 256); 1501 z 2 ł., 1 ł. ubywa (RP s. 265); 1507 brak pod par. Witów (RP s. 326); 1508 M. z 2 ł. (RP s. 347); 1509 z 2 ł. (RP s. 371); 1510 z 2 ł. (RP s. 603); 1511 brak danych w par. Witów (RP s. 634); 1512—6 pobór z 3 ł. (RP s. 550, 578, 715, 723, 739, 766); 1519—20 pobór z 3 ł. (RP s. 834, 856); 1529 czynsz wykupny wart. 17 grz. w M. i Górce altarii Bożego Ciała w kościele Ś. Anny w Krakowie (LR s. 305); 1530 w M. pobór z 3 ł. i karczmy dorocznej (RP k. 18); 1563 z M. Żegoty Morskiego pobór z 3 ról, karczmy dorocznej, karczmy warzącej piwo, młyna o 1 kole i od 7 komor. (RP k. 10).

5. 1470—80 dzies. snop. z całej wsi wart. 8 grz. kościołowi w Witowie (DLb. 2 s. 173); 1529 dzies. snop. z wsi M. wart. 12 grz. kościołowi par. w Witowie (LR s. 54).

6. Studenci Uniwersytetu Krak. 1471 Piotr s. Mikołaja; 1479 Andrzej s. Mikołaja brat Jana; 1479—80 Jan s. Mikołaja brat Andrzeja (Metryka UK s. 318; OK 13 s. 1117); 1483 Stanisław s. Mikołaja (Metryka UK s. 318).

1494—1510 Piotr Bielan z M. woźny sądowy (ZK 153 s. 304; 154 s. 83—4, 252, 304, 360; 155 s. 241; 203 s. 220, 327, 334; GK 24 s. 797, 1051; 25 s. 163, 165, 168, 177, 397, 677, 711, 802, 980, 1042; 26 s. 223, 676, 799, 884, 886, 980; 27 s. 217, 274, 738, 937—8; 28 s. 45—6, 583, 593—4, 722, 814, 1248, 1370).

1473 Morska zakonnica w kl. Ś. Andrzeja w Krakowie (OK 13 s. 387).

7. Kurtyka Tęczyńscy, wg ind.

8. Pozostałości warowni średniowiecznej na wzgórzu Zamczysko, na lewym brzegu Wisły, na cyplu odciętym od wysoczyzny fosą o półkolistym przebiegu o szerokości 20 m i głębokości ok. 7 m.

Powierzchniowe badania dostarczyły niewiele materiału chronologii XIV — XV-wiecznej. W opisach parafii z l. 1783—4 wzmianka o ruinach starego zamku. Może to wskazywać na relikty architektury murowanej (S. Kołodziejski, Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego, Kr. 1994, s. 162—3).

Pojedyncze i powierzchniowe ułamki naczyń glinianych o metryce wczesno- i późnośredniowiecznej w bliskości M. oraz pomiędzy M. a Wroczkowem (Żaki s. 518).

Uw. W tym haśle skrót ZK 2 i numer → Mokrsko Dolne i Górne.

Serdecznie dziękuję mgr Zuzannie Kulpie za trud wpisania materiału źródłowego do komputera i nierzadko jego fachowe współredagowanie.

1 Por. J. Kurtyka, Topory, Starekonie i Okszyce. W sprawie związków międzyrodowych w XIII i XIV wieku. KH 99, 1992 nr 2, s. 30—1. W sprawie autentyczności tego dok., w tym jego daty 1322 zob. F. Sikora, Dyplomatyka i łowy, lecieństwo i pszczoły. Z dziejów Puszczy Radłowskiej w średniowieczu. In memoriam honoremque Casimiri Jasiński, Toruń 2010, s. 210—6. Wspomniana data 1322 jest błędna, dok. został bowiem wystawiony w 1332 r., na co zwrócił już uwagę F. Piekosiński w dodatkach i sprostowaniach do t. 1 KK, s. 378—9. Wśród pozywających został wymieniony Jakub wojski z synem Jakubem. Wg UM nr 488 i 1178 oraz J. Kurtyki, Topory, s. 30—1: „Jakub wojski to Jakub z Szumska wojski krakowski (1322) i kasztelan żarnowski (1329—31), poległy 27 IX 1331 r. pod Płowcami, przodek Rejów herbu Oksza, którzy dzierżyli m.in. część w Pławowicach”. Czy jednak słuszna jest taka identyfikacja? Pozostałym pozywającym przydano dziedzinę, z posiadania której występowali przeciw bpowi krak. o wolności w lasach sąsiadujących z ich posiadłościami, a mianowicie Witowem, Strzelcami Małymi, Strzelcami Wielkimi i Morskiem. Szumsko i Pławowice leżały daleko od zaborowskich dóbr biskupich. Jakub został wymieniony wśród pozywających chyba dlatego, że posiadał dobra w bezpośrednim sąsiedztwie lasów biskupich. Jacobus Woysky cum filio suo Jacobo et Setegius de Morsco może wskazywać, iż również Jakub dziedziczy w M. Dziwnym może się wydawać wskazanie bezimiennych krewnych i powinowatych ze Strzelec Wielkich, a pominięcie pochodzenia Jakuba i jego syna. Na związek Jakuba z dobrami M. może wskazywać dok. z 1336, wg którego Siecisława dostała bona que eis subpetebant in Morsco i wieś Marszkienice. 1336 nie cała zatem wieś M. należała do córek Siecieja. Również przed 1332 w M. dziedziczył nie tylko Sieciej, ale także Jakub z s. Jakubem. Nie wydaje się też pewne utożsamianie Jakuba wojskiego z kasztelanem żarnowskim Jakubem z Szumska, który zginął 1331.

2 Por. J. Kurtyka, Topory, Starekonie i Okszyce, s. 26—8, 33. Jana Żegocica identyfikuje z Janem Nekandą z Grzegorzowic, poświadczonym w 1366 (Mp. 1, 288), którego można uznać za ojca braci: Jana Nekandy z M., Andrzeja Zbrożka Nekandy z Grzegorzowic i Sieciechowic oraz Grzegorza z Grzegorzowic.

3 W 1379 Jaszek Nekanda był powołany na świadka przez współrodowca Wiernka z Górki w par. Witów, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie M. (SP 8, 576).

4 Brak danych do pewnego powiązania tych zapisek z M. Strony występują przed sądem w Proszowicach, dlatego można przypuszczać, że chodzi tu o M.

5 W haśle → Czaple Wielkie p. 3 ta wiadomość pod błędną datą 1408.

6 Wydawca błędnie odczytał Sbigneus zamiast Setegius. Pisarz księgi poprawiał na przekreśleniu trzy litery „ete” między „S” a „g”. W Sieciechowicach nie było żadnego Zbigniewa, występuje tam natomiast jako współdziedzic Sieciej. W haśle → Lesieniec za wydawcą podano błędnie imię Zbigniew.

7 Pisarz najpierw napisał Otham, skreślił to imię i napisał Zegotham. Miało tu miejsce ewidentne skreślenie, czyli poprawka pisarza. Kurtyka Tęczyńscy s. 280, 290, przyjął jednak błędnie, że chodzi tu o dwie osoby: Otę i Żegotę z M., podczas gdy w M. nie było nigdy żadnego Ottona, czyli Oty. W 1420 r. został przełożony również pierwszy termin Żegoty z Grzegorzowic przeciw pozywającej go pani Wojnickiej [czyli Annie wd. po Andrzeju Tęczyńskim] o 100 grz. szkód na łąkach i o krzywdy (GK 1 s. 307). Z kolei w 1421 r. pani Anna wd. po Andrzeju z Tęczyna jako pozywająca przeciw Szczepankowi z Płazy uzyskała termin o 100 grz. i o krzywdy (GK 1 s. 508). J. Kurtyka tę pierwszą zapiskę połączył z ową z 1420 r. i stwierdził, że Anna prowadziła spór z Żegotą i Ottonem z M. i Grzegorzowic. Każda z tych stron miała swój pierwszy termin i w tej zapisce z 1420 r. wystąpił Żegota z Grzegorzowic, dlatego nie można utożsamiać tych osób i łączyć ich spraw. Zresztą żadnego Oty nie było ani w M., ani w Grzegorzowicach.

8 W haśle → Czaple Wielkie błędnie Piekary.

9 Nie jest jasna sprawa patr. kościoła w Pałecznicy, gdyż Żegota kupił cz. w Rachwałowicach z pr. patr. tamtejszego kościoła.

10 Mik. Morski jako tenutariusz olsztyński został poświadczony 22 XII 1492, a zatem Anna wd. po zm. 1492 Pawle Szczekockim musiała zostać żoną Mikołaja już pod koniec 1492, jak słusznie przyjął K. Nabiałek. Tenutę olsztyńską Anna przejęła jako oprawę wdowią. Tęczyńska po 1513 nie pojawiła się w źródłach do 1518.

11 W haśle → Marchocice błędny regest.

12 Nieco inaczej zaczęto wpisywać tę transakcję, co następnie skreślono: Krzesław winien Andrzejowi dz. M. 44 grz. Jeśli nie zapłaci w terminie, wwiąże go w tej sumie do zapisu w tych aktach dla jego zm. br. Wojciecha, dokonanego przez Mik. Potockiego. Pieniądze te Krzesław odziedziczył po tym swoim bracie.

13 W haśle Małoszów reg. niepełny.

14 W → 1503 br. Andrzeja Stanisław sprzedał Mikołajowi swoją cz. tych dóbr.

15 W hasłach Górka i Marchocice regesty z usterkami.

16 W haśle Marchocice reg. z błędami.

17 Siostra Jakuba Pieniążka, Katarzyna, była matką Kamienieckiego (F. Sikora, Pieniążek Mikołaj, PSB 26 s. 104; SHGSan. 2 s. 53).