GŁUCHÓW

(1228 Gluchow, 1411 Glochow, Goluchow, 1430 Glwchow, 1494 Obuchowo [!], 1497 Gluchowo) 6,5 km na S od Skalbmierza.

1. 1456 n. pow. krak. (ZK 14 s. 225); 1581 pow. prosz. (ŹD s. 18); 1470 n. par. Skalbmierz (DLb. 1 s. 528, 530; 2 s. 324).

2. 1470-80 gaj w G. w kierunku Przybenic; miejsce zw. Poświętne (Poschwiathny) na dwór kanonika skalbmierskiego, k. dworu [Mikołaja] Piwki (DLb. 1 s. 525-6); 1529 G. k. Skalbmierza (LR s. 367).

3A. 1228 własn. książęca, 1228 własn. ryc., 1243 własn. kl. Bened. staniąt., 1388 własn. szlach. 1228 Kazimierz ks. opolski nadaje komesowi Klemensowi [z Ruszczy] m. in. G. z narocznikami (Pol. 3, 11); 1243 Konrad Maz. potwierdza klasztorowi w → Staniątkach nadanie przez tegoż Klemensa m. in. wsi G. z narokiem (Pol. 3, 20 fals. z pocz. XIV w.); 1388-97 Jan z → Glewa i G., zm. a. 1399 (SP 8, 4850, 6165); 1388 tenże gwarantuje [Małgorzacie] wd. po Jaszku z Szarbia [par. Igołomia] zwrot długu ewentualnym zastawem całej swojej cz. w G. z zasiewami (SP 8, 4850); 1390 tenże Jan z Glewa za zgodą ż. Katarzyny gwarantuje Dobiegniewowi z Marcinkowic w ziemi sądec. zwrot 45 1/2 grz. ewentualnym wwiązaniem w swoją wieś G., z wyłączeniem 1 źrebu z zasiewami ozimymi (SP 8, 5448), 1390-1400 Katarzyna, Kachna ż. Jana z Glewa i G., wd. od 1399 (SP 8, 5448, 6165, uw. 300/46, 301/1, 328/61, 329/62, 332/69, 338/38, 345/29); 1397 Jaszek z G. pozwany przez Śmiłkę z Dobranowic o to, że zajął bezprawnie jej 2 woły w Dobranowicach i przepędził je przez 4 granice (SP 8, 6161); 1400 Katarzyna wd. po Janie z G. pozywa Macieja kanonika skalbmierskiego o zabranie jej koni (SP 8, 10 264-5, uw. 338/8, 345/29); Jadwiga wd. po Paszku z G. (SP 8 uw. 316/8); 1401-12 Piotr, Pietrasz z G. br. Brzykczego, Stanisława i Janusza (SP 2, 745, 1075; 7/2, 1249; KSN 979; wg ind. WAP); 1401 tenże pozwany przez Wilczka z Zakrzowa [par. Skalbmierz] o dziedzictwo G., a Andrzej służebnik Pietrasza o zranienie kmiecia Wilczka; tenże Pietrasz, poręczając za wszystkich swoich braci, gwarantuje temuż Wilczkowi zwrot 40 grz. ewentualnym zastawem całego swojego folwarku w G. z rolami i robociznami (SP 2, 745, 749). 1412 Stanisław z G. br. Janusza i Brzykczego (wg ind. WAP); 1412-5 Janusz z G., 1412 niegdyś z G. br. Stanisława, Pietrasza i Brzykczego (Mp. 4, 1138; wg ind. WAP); 1412-23 Brzykczy z G. br. Stanisława, Pietrasza i Janusza (AKP 8/1, 907; wg ind. WAP); 1412 ww. bracia sprzedają za 400 grz. Andrzejowi z Turska [Wielkiego w pow. sand.] całą swoją cz. w G. (ZK 5 s. 278); 1417 Klemens [Birowo] z Przybenic gwarantuje Paszkowi Jaźwiecowi z Krzyszkowic [par. Gorzków] zwrot 46 grz. ewentualnym wwiązaniem w 3 swoich kmieci w G. (ZK 6 s. 328); 1430 Andrzej z Turska zastawia za 120 grz. Wigandowi z Jabłonowa [może z Jabłonicy w pow. rad.?] całą swoją cz. w G. (ZK 9 s. 233); Andrzej Zapalic z G. [identyczny z Andrzejem z Turska Wielkiego?]; Jan Czepuchowicz z G. [kmieć?]; Maciej kmieć z G.; Michał z G. [kmieć?] (wg ind. WAP); 1456 Marek z Turska Wielkiego sprzedaje za 400 grz. Mik. Piwce niegdyś z Zastępowa [zw. też Stradowem, w pow. wiśl.] całą swoją wieś G. w pow. krak. (ZK 14 s. 225); 1457- 68 Mik. Piwko h. Awdaniec z G., niegdyś z Zastępowa (ZK 14 s. 353; 15 s. 108; 16 s. 412; 17 s. 454, 545; DLb. 1 s. 528; 2 s. 324); 1468 Anna ż. tegoż Mikołaja (ZK 16 s. 507); Mik. Piwko z G. sprzedaje za 360 grz. Wierzbięcie Turskiemu z Chorążyc całą swoją wieś G. Tenże Wierzbięta zastawia za 300 grz. Mik. Piwce z G. wsie Lipnica Mała [dziś Lipniczka] i Jankowa w pow. wojnickim [bieckim], które trzyma w zastawie od Janusza z Jeżowa (ZK 17 s. 584-5); 1470-80 właśc. Mik. Piwko h. Awdaniec. 6 ł.1Tak DLb. 1 s. 528; 51. DLb. 1 s. 526 i 2 s. 324 kmiec., karczma z rolami, 2 zagrody z rolami, folwark ryc. (DLb. 1 s. 526, 528, 2 s. 324); 1489-93 pobór z 1 1/2 ł. (ŹD s. 442; RP s. 138, 165, 180, 195); przed 1494 Beata c. zm. Mik. Piwki z G. ż. Jana z Besowa (AGZ 7, 103; BPAN Teki Ulanowskiego 53); 1497-1503 Piotr Piwko z G., 1498 łożny król. (MS 2, 897, 1199; ZK 23 s. 52, 124-5); 1497 Jan Olbr. nadaje Piotrowi Piwce z G. [skonfiskowane] dobra Elżbiety wd. po Skarbku Piwce [z Zastępowa, czyli Stradowa, w pow. wiśl.], tenutariuszki Rabsztyna, dobra Mik. Mojkowskiego Stróże [Niżne]2W MS 2, 897 błędnie: Nicolaus Miekowski de Otrosze. Zapiska w Metryce Koronnej ― wg wydawcy MS ― skreślona i na marginesie notka: „renovata” i zastawne dobra tegoż w Szalowej oraz zastawione Piotrowi dobra w Ulinie Małej w pow. krak. i biec. (MS 2, 897); 1498 tenże nadaje temuż Piwce łożnemu król. [skonfiskowane] ww. dobra oraz zastawy Bernarda Strzeżkowskiego i Stańczyka w Węchadłowie (MS 2, 1199); tenże nadaje temuż Piwce [skonfiskowane] dobra szlach.: Anny Drwalewskiej, Elżbiety wd. po Skarbku Piwce, Mik. Mojkowskiego, zastawy: Bernarda Strzeżkowskiego i Stańczyka w Węchadłowie, Mik. Mojkowskiego w Szalowej, Piotra w Ulinie Małej (AKH 9, 315); 1502 Katarzyna wd. po Piotrze zw. Potyra mieszczaninie z Radymna [ziemia przemyska] i jej c. Zofia ż. Miklasza z Radymna oświadczają, że Piotr Piwko z G. spłacił je z pr. bliższości po zm. Elżbiecie Skarbkowej tenut. w Racławicach [tenuta rabsztyńska, pow. krak.] do sołectwa w Racławicach (ZK 23 s. 393-4); 1503 Mikołaj br. Piotra Piwki z G. (ZK 23 s. 124-5); 1523-5 Piotr Piwko z G. (MS 4, 4243; SP 6, 511); 1525 tenże w sprawie z Andrzejem Czuryłą z Wroczkowa przysięga przed sądem król., że dziedzicznie posiada „sors” Nawy we wsi Górka [par. Witów] z przewozem na Wiśle (SP 6, 511); 1529 role kmiece, role folwarczne (LR s. 129, 325, 367); 1530 pobór z 2 1/2 ł. (RP k. 16); wyrokiem sądu król. Katarzyna wd. po Piotrze Piwce ma zapewnione dożywocie na cz. G. i Posiłowa przypadających jej po zm. [synu?] Mik. Piwce. Po jej śmierci dobra te mają przypaść Kalikstowi Ulińskiemu z Uliny Małej. Kalikst był pozywającym Katarzynę o te dobra, jako że bratanice zm. Mikołaja: Anna ż. Mik. Miroszewskiego i Dorota ż. Jak. Łagonowskiego sprzedały mu i darowały przypadające im części dóbr po Mikołaju (SP 6, 472).

3B. Własn. kośc. 1400 → p. 3A; 1470-80 własn. prebendy Głuchowskiej w kol. w Skalbmierzu. Folwark kanonika na 2 ł. uprawianych przez kmieci. Do prebendy należy tu połowa gaju w kierunku Przybenic, łąka i miejsce zw. Poświętne na budowę dworu kanonika, k. dworu [Mik.] Piwki (DLb. 1 s. 525-6, 528); 1529 prebenda kol. skalbmierskiej pobiera 1 kopę gr czynszu z niektórych ról kmiec., inna prebenda tejże kol. 1 1/2 grz. czynszu z ról pustych (LR s. 325, 341).

5. 1470-80 część szlach.: dzies. snop. i kon. wart. 6 grz.3Tak DLb. 1 s. 528; DLb. 2 s. 324-5 grz z łanów kmiec., zagród i ról karczemnych w cz. szlach. kustoszowi i kanonikom kol. w Skalbmierzu, dzies. snop. wart. 4 grz. z folwarku ryc. plebanowi w Niekrasowie [pow. sand.]. Część kośc.: dzies. snop. wart. 2 grz. z 2 ł. folw. uprawianych przez kmieci wikariuszowi prebendy Głuchowskiej w kol. w Skalbmierzu (DLb. 1 s. 525-6, 528; 2 s. 324); 1529 dzies. snop. wart. 2 grz. z ról folw. [w cz. szlach.] plebanowi w Niekrasowie, z reszty tej cz. wsi dzies. snop. wart. 4 grz. kanonikom kolegiaty w Skalbmierzu (LR s. 129, 367).

6. 1401 → p. 3A.

8. Znaleziska powierzchniowe fragmentów naczyń średniowiecznych (J. Rydzewski, Badania poszukiwawcze i weryfikacyjne w dorzeczu Małoszówki, „ Sprawozdania Archeologiczne”, 25, 1973, s. 224-5).

1 Tak DLb. 1 s. 528; 51. DLb. 1 s. 526 i 2 s. 324.

2 W MS 2, 897 błędnie: Nicolaus Miekowski de Otrosze. Zapiska w Metryce Koronnej ― wg wydawcy MS ― skreślona i na marginesie notka: „renovata”.

3 Tak DLb. 1 s. 528; DLb. 2 s. 324-5 grz.