GŁUPCZÓW

(1397 Glubczow, 1398 Glupczow, 1490 Slupczow [!]) 9,5 km na SW od Skalbmierza.

1. 1490 n. pow. krak.; 1581 pow. prosz. (ŹD s. 16, 440); 1470 n. par. Racławice (DLb. 1 s. 100).

3. Własn. szlach. 1397 Elżbieta dz. G. c Świętosława z G. sprzedaje tę wieś za 100 grz. Stanisławowi z Makowa [par. Szreniawa] (SP 8, 6183); 1398 Stanisław z Moniakowic [i Makowa] winien po otrzymaniu 500 grz ustąpić Pietraszowi z Fałkowa [pow. opocz.] z wsi G, Jeśli tej sumy nie otrzyma, pozostanie w posiadaniu G wieczyście (SP 8, 7983); 1403-24 Stan. Głupczowski z G. ojciec Adama (ZK 5 s. 180-1; wg ind. WAP) 1408 Hanka ż. tegoż Stanisława; 1408-31 Adam s. Stanisława i Hanki, 1429 niegdyś z G. (wg ind. WAP); 1409 → Biała [par. Irządze]; 1414 Stanisław z G. zastawia za 20 grz. Annie wd. po Wilczku z Marchocic 1 ł. w G. (ZK 193 s. 199); 1415 Andrzej z G. [kmieć?]; Stanisław kmieć z G.; 1419 Jachna c. Stanisława i Hanki, 1425 ż. Andrzeja z Janowic [par. Racławice, dziś Janowiczki] (wg ind. WAP); 1422 Adam z G. za zgodą swego ojca Stanisława zapisuje swej ż. Ofce 100 grz. wiana i 100 grz. posagu na połowie G. (ZK 195 s. 145); 1422-30 Ofka ż. Adama z G.; 1424 Jan włodarz z G.; 1427 Śledź kmieć z G.; 1428 Jakub Goliszka kmieć z G.; Szymon Laszko [kmieć?] z G.; 1428-30 Katarzyna z G. c Stanisława i Hanki, siostra Adama (wg ind. WAP); 1429 Adam z G. i jego siostra Katarzyna sprzedają Piotrowi z Potoku [par. własna, dziś Złoty Potok] za wieś Siedlec Wielki [par. Potok] i za 800 grz. całą wieś G. Piotr zastawia za 480 grz. kupioną wieś G. temuż Adamowi (ZK 9 s. 2-3); 1431 Adam z G. oświadcza, że Piotr z Potoku wykupił już u niego z zastawu wieś G. oraz kmieci w G. zastawionych przez Adama Piotrowi Gallowi [czyli Gawłowi] z Racławic i Stanisławowi z Dziekanowic (ZK 9 s. 294); 1432 sąd ziemski krak. postanawia, że Piotr Gaweł [z Racławic] winien dać Stan. Żydówce [z Racławic] wikariuszowi kat. krak. wwiązanie na sumę 12 grz. w 2 ł. w G., czyli w źreb, osadzony kmieciami, płacącymi 2 grz. czynszu (ZK 10 s. 19); 1440 Anna c. Adama z G. ż. Jana z Barczkowa (ZK 11 s. 417); 1448-72 Jan Potocki, zw. też Głupczowskim, z G. (ZK 14 s. 167-70; 16 s. 167-70, 372, 432, 444; 17 s. 528; WAP Archiwum Potockich, Zbiory 108 s. 275, 333, 335; DLb. 1 s. 100)1Część zapisek źródłowych odnosi się być może do Jana Potockiego występującego niżej w latach 1480-1514.

1450 Jan Potocki z G. gwarantuje Janowi s. Wojciecha z Cudzynowic zwrot 22 grz. ewentualnym wwiązaniem tytułem zastawu w 5 ł. i karczmę w Racławicach (WAP Archiwum Potockich, Zbiory 108 s. 275 reg.); 1470-80 właśc. Jan Potocki h. Szreniawa. Dwór z rolami folw., 8 ł. kmiec., karczma, 2 zagrody z rolami (DLb. 1 s. 100); 1471 Jan z Niezwojowic odstępuje Janowi Potockiemu z G. w zamian za role w Racławicach i za 700 grz. wieś Solczę z wyjątkiem stawu zw. Rosochaty (GK 19 s. 318-9); 1472 Katarzyna c. zm. Mikołaja z Wyżyc [par. Mikluszowice] ż. Zygmunta z G. (ZK 152 s. 328); 1476 Jan Potocki z G. pozywa Jakuba z Niezwojowic (WAP Archiwum Potockich, Zbiory 108 s. 275 reg.); 1480-1514 Jan Potocki z G., 1488 wojski krak., chorąży sier., zm. 1514/15 (Kniaz. 68, 98-9, 133; SP 2, 4407, 4499; MS 1, 1926; Fed. s. 202; WAP Archiwum Potockich, Zbiory 108 s. 275, 283, 302, 336, 407-8, 641); 1488 Jan Potocki z G. przeprowadza z Piotrem z Kurozwęk [pow. wiśl.] transakcję [bierze w zastaw?] dotyczącą wsi Sietejów (WAP Archiwum Potockich, Zbiory 108 s. 275 reg.); 1489, 1491-3, 1497-8 pobór z 5 1/2 ł.; 1494, 1496 pobór z 6 ł.; 1499-1500, 1508 pobór z 5 ł. (RP s. 137, 162, 179, 193, 115, 42, 209, 79, 13, 250, 343); 1490 Mik. Pieniążek z Iwanowic i Jan Potocki z G. zamieniają dobra. Pieniążek daje swój dom w Krakowie przy ul. Szpitalnej za rolę w Racławicach i za 30 grz.; 1491 Jan i Dziersław Karwacjanowie oraz ich siostra Barbara z Janowic zamieniają z Janem Potockim z G. dobra (tamże, s. 336 reg.); 1496 tenże Jan zapisuje swej ż. Annie c. zm. Jana [Wężyka z Mokrska w ziemi wieluńskiej] pkom sier. 500 grz. wiana i 500 grz. posagu na połowie dóbr: G., Góra [dziś Górka Kościejowska], Janowice i Racławice (tamże, s. 283 reg.); Piotr z Potoku zapisuje swej ż. Barbarze c. szl. Jana Łabuńskiego 200 fl. węg. na połowie swoich dóbr: Solcza [par. Pałecznica], Niezwojowice, G., Janowice, Siedlec [par. Potok], Zagórze [par. Żuraw] (tamże, s. 302 reg.).

1508 Jadwiga ż. Piotra z Dobrzelowa [woj. sier.] c. Jana Potockiego z Potoku i G. ustępuje ojcu z wszelkich pretensji do dóbr ojczystych i macierzystych (tamże, s. 336 reg.); 1509 Jan Potocki z G. i jego sługa Adam Bojeński (tamże, s. 407); 1511-3 folwark (LBG 1 s. 605); 1514 Jan Potocki z G. i Potoku tenut. m. Uścia [Solnego] wydzierżawia to miasto Mik. Morskiemu; Jakub Więcławski z Więcławic kwituje Jana Potockiego z Potoku i G. z 300 grz. posagu swej ż. Anny, c. tegoż Potockiego (WAP Archiwum Potockich, Zbiory 108 s. 408 reg.); 1515-8 Stan. Potocki z G. i Racławic s. zm. Jana i Anny, br. Feliksa i Baltazara (BJ rps 5348 II s. 641; WAP Archiwum Potockich, Zbiory 108 s. 409); 1515-39 Feliks Potocki z G., Potoku, Góry, Janowic i Racławic br. ww. Stanisława (BJ rps 5348 II s. 641; WAP Archiwum Potockich, Zbiory 108 s. 287, 409, 413-9); Baltazar Potocki dz.: G., Potoku, Góry, Janowic, Racławic, Ponika, Siedlca, Zagórza, Lipnika [par. Żuraw], Piasku [par. Potok] (BJ rps 5348 II s. 641; WAP Archiwum Potockich, Zbiory 108 s. 305, 409, 413-9); 1516 Piotr Potocki z Solczy i Janowic oraz br. nie dzieleni Stanisław i Feliks z G. i Racławic bratankowie tegoż Piotra zamieniają dobra; ww. bracia, ss. zm. Jana Potockiego zapisują w dożywocie swej matce Annie Potockiej wieś Janowice (WAP Archiwum Potockich, Zbiory 108 s. 409 reg.); 1517 ww. Piotr Potocki zamienia dobra z br. Stan. i Feliksem Potockimi z G. i Racławic; ciż bracia dz. G. i Janowic zapisują swej matce Annie połowę wsi Janowice sprzedaną im przez ich stryja Piotra Potockiego (tamże s. 281 reg.); 1517-9 Anna Potocka wd. po Janie Potockim chorążym sier., tenutariuszka G. i Janowic; 1518 taż tenutariuszka G. staje w sądzie przeciw [swoim synom] br. nie dzielonym Stanisławowi, Feliksowi i Baltazarowi z Potoku, Janowic, Racławic i G.; Stan. Potocki z Potoku i G. zastawia swemu stryjowi Piotrowi Potockiemu z Potoku siedlisko w G.; tenże Stanisław zapisuje swej matce Annie część wszystkich dóbr w G., Górze, Janowicach i Racławicach.

1520 Feliks Potocki z Potoku i G. zapisuje Jakubowi Więcławskiemu [mężowi swej siostry] pewną sumę na Potoku, G., Górze i Janowicach; 1522 Baltazar Potocki z Potoku, G. i Racławic zastawia Stan. Ujejskiemu z Ujazdu łan w Racławicach; 1523 br. nie dzieleni Feliks i Baltazar Potoccy z Potoku i G. zobowiązują się wypłacić Piotrowi Częstoszowskiemu z Konaszówki i Częstoszowic 400 fl. posagu swej siostry Barbary ż. Piotra i dają mu wwiązanie w dobra Góra i Janowice (tamże, s. 304-5, 309, 409-11 reg.); 1524 Feliks Potocki z G. i Potoku za zgodą swego br. Baltazara zapisuje swej ż. Elżbiecie c. Mik. Wspinka z Będkowa [woj. sier.] wojskiego sier. 600 fl. posagu i 500 fl. wiana na całych dobrach ojczystych i macierzystych: G., Góra, Janowice, Racławice i na połowie dóbr [w ziemi wieluńskiej]: Mokrsko, Skomlin, Toplin, Komorniki, Wróblów i m. Osjaków. Dla siebie rezerwuje dobra: Potok, Wola [Ponikowa, dziś Ponik], Piasek, Zagórze, Lipnik w pow. lel.; Baltazar Potocki z G. i Potoku za zgodą swego br. Feliksa zapisuje swej ż. Jadwidze c. ww. Mik. Wspinka 600 fl. posagu i 500 fl. wiana na dobrach, jak wyżej w zapisie br. Feliksa (tamże, s. 276 reg.); Anna ż. Jakuba z Więcławic ustępuje swym br. Baltazarowi i Feliksowi Potockim z G. z wszelkich pretensji do dóbr ojczystych i macierzystych; ww. br. dziedzice Potoku, G., Góry, Janowic i Racławic zobowiązują się wypłacić Jakubowi Więcławskiemu z Więcławic 500 fl. (tamże, s. 336-7, 412-3 reg.); 1528 Baltazar Potocki z G. i Janowic sprzedaje za 10 grz. Mik. Więcławskiemu z Więcławic swoją niwę dziedz. zw. Ogrodzonka [gdzie ?], którą ma od br. Feliksa (tamże, s. 414 reg.); 1529 Jakub Wielogłowski pleban i dz. z Wrocimowic przeciw Feliksowi Potockiemu dziedzicowi cz. G. (tamże, s. 282 reg.); role kmiece (LR s. 271).

1530 pobór z 5 ł. i 1 karczmy (RP k. 21); Jadwiga z Będkowa [c. Mik. Wspinka] niegdyś ż. Baltazara Potockiego dz. Potoku i G. pozywa tegoż Baltazara o posag i wiano; br. nie dzieleni Feliks i Baltazar Potoccy zastawiają za 1000 fl. Stan. Jarockiemu z Siedlca [par. Mysłowice] całą swoją wieś G. (WAP Archiwum Potockich, Zbiory 108 s. 416); 1531 br. Feliks i Baltazar Potoccy dzielą dobra. Feliksowi przypada cała wieś G. z dworem i folwarkiem, połowa ról folw., gajów i łąk w Górze oraz wszystkie gaje w Racławicach. Baltazar otrzymuje: Janowice, połowę ról folw., gajów i łąk w Górze, połowę wsi Potok oraz od Feliksa 200 fl. i 10 grz. Baltazar winien wykupić z zastawu wieś G.; tenże Baltazar sprzedaje za 2000 fl. Maciejowi arcbpowi gnieźn. i jego br. Adamowi kaszt. rad. ― Drzewickim wszystko, co mu przypadło w wyżej przytoczonym dziale. Drzewiccy winni wypłacić jego ż. Jadwidze, której są wujami, 500 fl. posagu zapisanych na tych dobrach i na G. (tamże, s. 286-7); 1539 Feliks Potocki z G. sprzedaje za 2500 fl. Janowi Wilkockiemu wszystkie swoje dobra w G. (tamże, s. 418-9 reg.).

5. 1470-80 dzies. snop. i kon. wart. 8 grz. z ról kmiec., karczmy i zagród prebendzie Więckowskiej w kat. krak. (DLb. 1 s. 100); 1511-3 dzies. z folwarku wart. 2 grz. plebanowi w Pilczycy [pow. chęc.] (LBG 1 s. 605); 1529 dzies. snop. wart. 11 grz. z ról kmiec. ww. prebendzie (LR s. 271).

6. 1529 Baltazar Potocki z Racławic i G. oddala prawnie roszczenia Stan., Hieronima i Andrzeja Jasiowskich ss. szl. Krzesława Opatkowskiego [z Janowic] o zabójstwo tegoż Krzesława (WAP Archiwum Potockich, Zbiory 108 s. 305 reg.).

1 Część zapisek źródłowych odnosi się być może do Jana Potockiego występującego niżej w latach 1480-1514.