KOZIEGŁÓWKI

(1326 Cosseglow, 1327 Coseglow, 1335 Cozeglow, 1346 Cozeglowi, 1373 Kozglowa, 1374 Chozeglowi, 1440 Cossyeglowy, 1443 Cozeglowy, 1470-80 Antiqua Kozyeglowy, Stare Kozyeglowy, Antiqua Cozyeglowi, Stare Kozyeglowi, 1479 Cozyeglowy, 1494 Antiqua Kozeglowki, 1522 Stare Kozieglowki, 1529 Cozyeglowky, Kozieglowky, 1598 Koziegłowki, Koziogłowki) 2 km na SE od Koziegłów.

1. [1341 terra Siewieriensis, ducatus Siewieriensis (ZDM 8, 2530)]; 1373 dystr. bytomski → p. 6 (GrünMark. 2 s. 446-8); 1443 ziemia i ks. siew. (GrünMark. 2 s. 626-32; Mp. 5 0 138); 1326 n. par. własna dek. Sławków (MV 1 s. 142, 215, 305); 1334-7, 1346-58 dek. Bytom (MV 1-2 wg md.); 1373 dek. Będzin (Rejestr Świętop. k. 16); 1374 dek. Bytom (Rejestr Świętop. k. 39); 1470-80 dek. Sławków alias Bytom (DLb. 2 s. 192-3); 1529 dek. Bytom (LR s. 122); 1598 dek. Bytom seu Siewierz (Wojtas → p. 7).

2. 1513 staw pod K. → Koziegłowy (AMetr., Wizytacja bpa Michała Poniatowskiego 57 k. 89 - wzm.); 1598 altaria Ś. Katarzyny w kościele par. w Koziegłowach posiada dużą sadzawkę k. wsi K.; miejsce Chłodówka, pole Chybie, miejsca zw.: Podełączka, Poddębice i Cieńczyń → p. 5 (Wojtas → p. 7).

3. Własn. szlach., od 1519 bpów krak. w kluczu koziegłowskim → Koziegłowy zamek. 1366 Prandota z K. wydaje przyw. na lokację na pr. niem. wsi → Dupice (Paprocki s. 189); 1439, 1440, 1469 → Koziegłowy zamek; 1470-80 dz. Jan Koziegłowski h. Lis. We wsi łany kmiece, 2 sadzawki, rola i łąka plebana. Nie ma folwarku, karczmy ani zagród (DLb. 2 s. 192); 1479 → Koziegłowy zamek; 1494 Jan Olbr. poświadcza, że Florian Chrząstowski z Zaleszan [pow. sand., par. własna] zapisał ż. Małgorzacie tytułem posagu i wiana 2000 fl. węg. na połowie swych dóbr dziedz. i król. do których ma prawo po dokonaniu działu z braćmi swymi Mikołajem i Janem Gniewoszem, m.in. na wsiach: Dobieszowice, Pyrzowice, Tąpkowice, Wojsławice i K. (ta wieś w dzierżawie! (MS 2, 306); 1502 Jerzy Hrobaty z Pieszczan [nie zid.] dzierż. w K. z ramienia Krystyna Koziegłowskiego (Mp. 5 T 76); 1514 → Koziegłowy zamek; 1522 Stojgniew Siemykowski [z Bogumiłowic] zastawia za 200 zł pol. synowej Maruszy c. pana Rogowskiego [i Doroty Koziegłowskiej] żonie Janusza Siemykowskicgo wieś Stare Koziegłówki (BPAN rps 8814 k. 17v- 18v)1Wieś ta od r. 1519 była formalnie własn. bpów krak., najpewniej jeszcze w tym czasie była ona w dzierżawie jako obciążona długami; 1529 z K. czynsz 7 1/2 grz. 4 gr dla bpa krak. (LR s. 15).

5. 1326-7 pleb. Michał; 1327, 1350-1, 1354-5 par. oceniona na 3 grz.; 1334-7, 1346-58 świętop. 4 sk. (MV 1-2 wg ind.); 1373-4 świętop. 4 sk. (Rejestr Świętop. k. 16, 39); 1374 Mściwoj s. Świętopełka z Gotartowic [pow. wiśl., dziś Gartatowice] pleb. w K. (Bullarium 2. 2127); przed 1439 we wsi K. kościół mur. pod wezw. Ś.Ś. Mikołaja i Wojciecha zbudowany przez Krystyna Koziegłowskicgo wwdę sand.2Błędnie zamiast kaszt. sądec. Obecny kościół w K. pod wezw. S. Antoniego został zbudowany w innym miejscu w l. 1903-8. Na terenie dawnego kościoła obecnie plebania (KatZab. 6 z. 9 s. 9-11); 1470-80 pleb. z K. ma 2 sadzawki, rolę i łąkę w K. i pobiera dzies. snop. i kon. z łanów kmiec. w K., z 12 ł. kmiec. i folw. szlach. wart. 10 grz. w Pieńczycach3W innym miejscu Długosz pisze, iż dzies. z folw. szlach. w Pieńczycach wart. 1/2 grz. należy do pleb. w Mysłowicach, z 15 ł. kmiec., 1 ł. sołeckiego i folw. szlach. w Żelisławicach wart. 10 grz., z łanów kmiec. w Lgocie [par. K.] i 2 ł. sołeckich w Rzeniszowie4Długosz podaje błędnie, iż w Rzeniszowie znajdował się kościół parafialny do którego należała dzies. z ł. kmiec. i sołeckich w Rzeniszowie, oraz z kuźnic: Przedmiejskiej, Południowskiej i Jurgowskiej; do par. K. należą wsie: K., Pieńczyce, Lgota, Mysłów (DLb. 2 s. 192-3, 201, 205); 1502 Klemens pleb. z A. K. (Mp. 5 T 76); 1513 Jan pleb. w K. (J. Krzemieniecki. Bernardinus Gallellus de Jadra vicarius et officialis generalis Cracoviensis 1509-17, Kr. 1934, s. 98); 1517 Jan Błeszyński pleb. w K. zawiera ugodę z Mik. Lgockim z Lgoty w sprawie dzies. z pól zw. Kuźniczowskie w Lgocie (Wiśn. Cz. s. 158); 1529 Jan z Kuźnicy [par. K.] pleb. w K. Pleb. pobiera dzies. snop. z wsi Pieńczyce wart. 10 grz., Żelisławice 3 1/2 grz., dzies. pien. z wsi: Markowice wart. 4 grz., Rzeniszów 12 gr, Lgota 2 grz. 9 gr, opust. Koclina 8 gr, z. sołectw: w Pieńczycach wart. 24 gr, Żelisławicach 16 gr, Mysłowic 16 gr, z. kuźnicy opust. w Żelisławicach 12 gr, od Swańka z Kuźnicy 8 gr, od 1 kmiecia w Winownie 12 gr, kolędę z wsi należących do par. wart. 1 kopy i 9 gr (LR s. 122); 1598 pr. patr. bpów krak., pleb. z K. posiada role w pięciu miejscach: łan roli w miejscu zw. Chłodówka rozciągający się od wsi Mysłów aż do drogi Lgockiej [do Lgoty] o długości 8 stajań i szerokości 8 zagonów, rolę na polu Chybem [Chybie] rozciągająca się od granic Mysłowa do granic wsi Rzeniszów o długości 10 stajań i szerokości 10 zagonów, rolę w miejscu zw. Podolaczka [Podełączka?] o długości 8 stajań i szerokości około 13 zagonów, rolę w miejscu zw. Podebicem [Poddębice] o długości 4 stajań i szerokości około 14 zagonów, rolę w miejscu zw. Cieńczyń o długości 7 stajań i szerokości 7 zagonów. Ma też łąkę w miejscu zw. Mysłowska, inną łąkę przy końcu wsi K. i 2 sadzawki. Do par. przynależą wsie: K., Lgota, Rzeniszów, Markowice, Winowno, Mysłów, kuźnica zw. Frankowska i 4 młyny leżące za mostem (Wojtas → p. 7).

6. 1373 spór między Przemysłem I Noszakiem ks. cieszyńskim [dz. Siewierza] a Konradem II ks. oleśnickim i kozielskim [dz. Bytomia] o K. Konrad uważa, iż K. znajdują się w dystr. bytomskim (GrünMark. 2 s. 446-8; J. Horwat, Księstwo Bytomskie, → Koziegłowy p. 7 s. 18-20, 33-4); 1374 Mikołaj z K. kan. kurzelowski (Bullarium 2, 2133).

7. Akta wizytacji dekanatów bytomskiego i pszczyńskiego dokonanej w roku 1598 z polecenia Jerzego kardynała Radziwiłła, biskupa krakowskiego, wyd. M. Wojtas, Fontes 3, Katowice 1938, s. 29, 32-5; → Koziegłowy zamek p. 7.

1 Wieś ta od r. 1519 była formalnie własn. bpów krak., najpewniej jeszcze w tym czasie była ona w dzierżawie jako obciążona długami.

2 Błędnie zamiast kaszt. sądec. Obecny kościół w K. pod wezw. S. Antoniego został zbudowany w innym miejscu w l. 1903-8. Na terenie dawnego kościoła obecnie plebania (KatZab. 6 z. 9 s. 9-11).

3 W innym miejscu Długosz pisze, iż dzies. z folw. szlach. w Pieńczycach wart. 1/2 grz. należy do pleb. w Mysłowicach

4 Długosz podaje błędnie, iż w Rzeniszowie znajdował się kościół parafialny do którego należała dzies. z ł. kmiec. i sołeckich w Rzeniszowie.