LIBERTÓW

(1322 Liberthow, Libertow z or., 1394 Lubertow, 1397 Lambertow, 1399 Lyberthow, 1403 Luberthow, 1409 Liberthouicze, 1425 Lubertouicze, 1430 Lambierthow, 1434 Lamberthow, 1435 Lubyertow, 1448 Lubiertow, 1454Lyvbyerthow, 1458 Lybyerthow, 1460 Lubyerthow, 1523 Libiertow, 1567 Lubortow, 1586 Libierthow), 5 km na E od Skawiny.

1. 1489 n., 1581 pow. szczyrz. (RP k. 142v, 155v; ŹD. s. 448, 43)1L. wymieniany był też w pow. krak. 1475-7, 1523-4 (ZK 18 s. 231-2; GK 20 s. 250; ZK 201 s. 238; 370 s. 343-5; OK 57 s. 1139-1141; Dok. Paul. 2, dok. z 23 VII 1523); 1470-80, 1598 par. Gaj (DLb. 2 s. 184-5; WR k. 236v).

2. 1447 młyn i mały staw → Brzyczyna Wielka czyli Dolna p. 3; 1453 młyn i staw młyński w L. → p. 3a; 1468 młyn → p. 3b; 1470-80 L. graniczy ze Skawiną, → Bukowiem i Opatkowicami (DLb. 3s. 190, 192, 194); 1520 dział dóbr Gaje pomiędzy Adamem Sułowskim [z L.] a br. niepodzielonymi Mik., Janem, Stan. i Walerianem Połomskimi. Adam Sułowski otrzymuje m.in. 3 kmieci z siedliskiem od nawsia aż do granic L., gaje od ról folw. w Gaju aż do granic L., zaś ww. bracia Połomscy obejmują m.in. 3 kmieci, 2 sadzawki, dwór z rolami folw. i pasieką aż do łąk plebana w Gaju cum piscinula alias sadzawka pod ww. dworem przy końcu sadzawki alias nawirzchowinye i z gajami przy końcu ról folw. aż do granic L., koło granicy grabiszyńskiej (GK 35 s. 646-8)2Wedle tegoż działu gaje miały pozostać wspólne, a w przypadku ich sprzedaży z uzyskanych sum 1/3 miała przypaść Adamowi Sułowskiemu, a 2/3 - br. Połomskim. Wadium ustalono na 50 fl., zaś strony miały pod drugim wadium 50 fl. wnieść podział do ksiąg ZK, co też uczyniły w 1527 → Gaj p. 3 (tu szczegóły podziału zgodne z jego postanowieniami z 1520 r.); 1527 L. graniczy z → Gajem p. 3; 1542 las w Gaju ciągnący się do granicy L., → Jodłówka p. 2; 1586 w toczącym się od 1584 sporze pomiędzy Adamem Janowicem Sikorskim z L. i Gaju a Andrzejem, Marianem, Joachimem, Hieronimem, Sewerynem, Katarzyną i Jadwigą z Lusiny, dziećmi zm. [Mariana] Przyłęckiego burgr. i sędziego grodzkiego krak., rozpoczęto rozgraniczenie w polu pomiędzy Gajem i L. a Lusiną, k. granic Opatkowic wsi kl. tyn., na łące k. rz. Wilgi poniżej młyna wsi Gaj, w miejscu na brzegu tej rzeki, po prawej stronie, idąc na S (ZK 406 s. 323-30; sprawa grzęźnie w proceduralnych przetargach).

3. Wlasn. szlach. -a. Dziedzice i własność.

1322 sąd ziemski krak. przysądza kapitule krak. wieś → Bawół wbrew pretensjom br. Stanisława i Wawrzyńca z L., wnuków komesa Wawrzyńca [znanego z 1278] (KK 1, 125, por. 126)3Komes Wawrzyniec jako dziedzic Bawołu poświadczony został 1278 (KK 1, 79); → p. 5.

1394 Jakusz z L, s. Czadra (ZK lc s. 190).

1394-1418 Lorek, Wawrzyniec z L. i części Gaju [h. Czewoja], ojciec Jana, Andrzeja, Urbana, Doroty ż. Jakusza z Sułowa 1424, Katarzyny ż. Mikołaja z Boczowa 1453-6 i NN żony Jana Rozoka z Czyrzowa, patron kośc. Ś. Wawrzyńca w m. Kazimierzu, ż. Małgorzata z Kunic 1397-1405 (Bon. 14 s. 233; Bullarium 3, 1373; ZDK 1, 191: z datą 1411; DSZ 139; KSN 555, 1629, 1645, 1662; GK la k. 137v-8; ZK 2 s. 92, 339, 497, 504, 509, 516, 521; 3 s. 290, 410; 3a s. 247, 407, 436, 468, 502, 538, 543; 3b s. 22, 96, 101, 129, 133, 135, 148, 158, 163, 167, 196, 207, 218, 228, 234-5, 274, 295, 313, 317, 321, 324, 335, 358, 365, 387, 394, 416, 430, 439, 444, 481, 558, 562, 649, 669, 678, 683; 4 s. 76, 106, 126, 242, 250, 268; 5 s. 24, 54, 105, 45, 55, 70, 156, 167-8, 171, 184, 215, 220, 226, 299, 340; 6 s. 60, 82, 210, 246, 335, 344 5, 407, 413, 433, 492, 551, 574; 7 s. 389-90; 14 s. 161 2; SP 2, 894: błędnie jako Borek, zamiast Lorek, 1064, 1220; 8, 6112, 6134, 7825, 8060, 8916, 10947, uw. 220/37: błędny odczyt Woytco, zamiast Loyrco, 221/23, 222/28, 230/7, 242/44: tu błędnie jako Borek, zamiast Lorek, 266/56, 272/83, 273/26, 278/16, 289/22, 296/57, 297/50, 63-4, 298/54, 64, 299/71, 312/3, 325/110, 343/16).

1394 sprawa Jakusza s. Czadra z L. z Janem z Budzisławic o 50 grz. wadium odesłana na wiec (ZK lc s. 190); Andrzej z Rębieszyc pozywa Lorka z L. o wwiązanie się do jego dzierżawy (super tenutam ipsius; ZK 2 s. 92); 1395 Mikołaj z Brzezinki oddala przysięgą pozew Lorka z L. o zabranie konia (ZK 2 s. 339).

1397-1405 Małgorzata z Kunic i L., ż. Lorka z L. (SP 8, 6134, 8916, 10947; ZK2 s. 530; 3 s. 207-8; 3b s. 129, 133, 163, 207, 228, 235, 274; 416, 430, 444, 481, 649, 678; 4 s. 106; Bon. 14 s. 233).

1397 → Kunice p. 3Aa; → Kurdwanów p. 3E; Lorek z L. procesuje się z Maciejem młynarzem z Opatkowic o zalanie młyna i 10 grz szkody (ZK 2 s. 497, 504, 509, 516, 521; SP 8, uw. 220/37: tu błędnie jako Woytco, zamiast Loyrco czyli Lorco, 222/28, 230/7); tenże Lorek przeciwko 4 kmieciom i rządcy Jana z Lusiny o zniszczenie stawu i młyna oraz o 20 grz. szkody (SP 8 uw. 221/23); ww. Lorek ze Swięszkiem z Taszyc o kuszę, kołczan (faretra) i pas wart. 2 grz. (ZK 2 s. 504, 509).

1398-1401 Lorek z L. procesuje się z młynarką Ożanką, Hoszką, Osanną, Oszką [Zuzanną] Maciejową wd. po Macieju młynarzu z Opatkowic i jej dziećmi o młyn i 10 grz. szkody (SP 8, uw. 242/44: tu błędnie jako Borek, zamiast Lorek, 266/56, 278/16, 312/3, 325/110, 343/16; ZK 3a s. 247); 1398 Mik. Wątróbka wyspowiadał się w przeddzień roków u Paszka pleb. ze Szczurowej [pow. pilzn.] przeciwko Lorkowi z L. w sprawie przed sądem nadwornym o to, że trzymając w zastawie jego posiadłość [pod]zastawił ją za większą sumę. Wątróbka ma stawić 2 kapelanów (SP 8, 7825, uw. 272/83, 273/26, zp.); 1399 → Kunice p. 3A; 1399 Lorek z L. procesuje się z Jachną i Dorotą z Raciechowic (SP 8 uw. 298/54); ww. Lorek z Jachną z Kunic o wycięcie dębów i wwiązanie gwałtem do lasu (SP 8, uw. 296/57, 297/50, 64); ww. Lorek ze Zdzichną młynarką z Opatkowic i jej dziećmi (SP 8, uw. 289/22); ww. Lorek z L. winien zwrócić Jaszkowi z Jawczyc 23 grz. pod rygorem wwiązania go do swojej połowy w Gaju (SP 8, 8060); → Krzesławice, par. Góra Świętego Jana p. 3a.

1400 → Kunice p. 3Aa; 1401-2 Mikołaj z Czernichowa procesuje się z Lorkiem z L. (ZK 3a s. 407, 436, 468, 500); 1401 Lorek z L. w sprawie o młyn w Opatkowicach uwalnia od pozwów Ozannę młynarkę z Opatkowic (ZK 3a s. 247); tenże Lorek winien zapłacić Hance wd. po Stanisławie z Kunic 19 grz. pod rygorem wzrostu należności do 30 grz. (ZK 3 s. 290); 1402 Jan Orient z Krakowa pozywa Lorka z L. o 6 grz. długu, zaś spowiednikiem Lorka jest Jakub pleb. z Gaju (ZK 3a s. 502, 538, 543); Lorek z L. i Jaszek Wanszel z Gaju poręczają Janowi z Winiar spłatę przez Jana Szado ze Swoszowic 37 grz. (ZK 3 s. 410-1); 1403-5 Lorek z L. z Dorotą z Raciechowic mają mieć termin wizji i zostają odesłani na wiec (ZK 3b s. 22, 101, 196, 218, 228, 235, 274, 669); 1403-4 Mał. Libertowska ż. Lorka z L. procesuje się z Jachną wd. po Przedborze z Kunic o dziedzinę w Kunicach (ZK 3b s. 129, 133, 163, 207, 228, 235, 274); 1403 Strzesz z Gawłowa powierza Wawrzyńcowi [= Lorkowi] z L. prowadzenie swej sprawy przeciwko Jaszkowi z Grzybowej (ZK 3b s. 96); Mał. Lubertowska procesuje się z Jaszkiem z Kunic (ZK 3b s. 129); Jaszek z Gaju procesuje się z Lorkiem z L. o zagarnięcie skarbu (thezauri) wart. 100 grz. ze schowka w jego dziedzinie, o gruszę i niegodziwe słowa (ZK 3b s. 135, 148, 158, 167).

1404-5 Jachna i Dorota z Kunic z Lorkiem z L. i jego ż. Małgorzatą (ZK 3b s. 444, 481, 649); 1404-5 Jachna z Kunic wd. po Przedborze z Kunic [i Zręczyc] pozywa Lorka z L. o wwiązanie się gwałtem w jej cz. w → Kunicach i o przeoranie pól (ZK 3b s. 358, 365, 387, 394, 439, 562); 1404-5 Lorek z L. winien zapłacić Janowi z Brzezin 10 grz. półgr szer. i 10 grz. małych kwartników (ZK 4 s. 76, 268); 1404-5 Lorek z L. oddala dok. sądowym pozew Doroty z Raciechowic o gaj w Kunicach, w procesie o wycięcie i sprzedaż gaju (pro cisione et vendicione; ZK 3b s. 394; 4 s. 126, 242); 1404 → Kunice p. 3Aa; Jan Orient z Krakowa z Lorkiem z L. o 4 grz. (ZK 3b s. 313, 317, 324, 335); Sławnik z Krakuszowic z Lorkiem z L. o 4 grz. (ZK 3b s. 321); ww. Jachna z ww. Małgorzatą z L. o 5 grz. i wwiązanie (ZK 3b s. 416, 430).

1405 Dorota z Raciechowic i Mikołaj z Kunic procesują się z Wawrzyńcem (Lorkiem; ZK 3b s. 669, 683); Mikołaj z siostrą ma stawić świadków przeciwko Małgorzacie z L. (ZK 3b s. 678); Lorek z L. winien zwrócić Janowi Ściborowicowi z Wróblowic 13 grz. gr pras. i 7 grz. półgr pod rygorem wwiązania do połowy Gaju (ZK 4 s. 268); 1406 Wawrzyniec, Lorek z L. procesuje się z Janem sołtysem z Wrzeszczkówki [wieś zanikła k. Skrzydlnej], który gwarantuje wypłacenie mu w dwóch ratach 3 1/2 grz. (KSN 1629, 1645, 1662); 1408-9 Lorek winien wypłacić Andrzejowi z Leńcz 11 grz. szer. gr i 2 grz. półgr (ZK 5 s. 45, 156); 1408 Lorek z L. i Dziersław z Taszyc poręczają Abrahamowi z Kunic spłatę 20 grz. przez Jana [Korabiowskiego] kan. krak. i pleb. wojn. pod rygorem wwiązania do jego Sierakowa (ZK 5 s. 24); Lorek z L. winien 2 grz. Piotrowi Spycimirowi mieszcz. krak. (ZK 5 s. 55, 70); → Kunice p. 3Aa; 1409 Lorek z L. oddala przysięgą pozew Dziersława z Zabełcza o porękę 18 grz. za Dziersława ze Zdziesławic (ZK 5 s. 168); Dziersław ze Zdziesławic winien Jaszkowi z Gaju i Lorkowi z L. 11 grz. szer. gr, 2 grz. półgr i 10 grz. posp. monety z racji poręki za Stan. Gamrata (ZK 5 s. 184); Mikołaj z Wilkowiska winien stawić Stanisława pleb. z Wilkowiska w sprawie z Lorkiem z L. (GK la k. 137v - dwie zapiski o tej samej treści).

1410 Dziersław z Taszyc i Lorek z L. zobowiązują się zapłacić Abrahamowi z Kunic 8 grz. gr posp. i 20 grz. półgr pod rygorem wwiązania go do Zborczyc; ciż dwaj pozyskują na Mikołaju pleb. z Zagości [pow. wiśl.] za 20 grz. [poręki → 1408] zastawiony Sieraków (ZK 5 s. 215); Lorek z L. winien zwrócić 8 grz. Pietraszowi z Popowic (ZK 5 s. 220); Lorek z L. zastawia za 30 grz. szer. gr Samborowi z Wróblowic całą cz. w Gaju z łąką Libertowskie (ZK 5 s. 226); 1412 [antyjpapież Jan XXIII poleca wprowadzić kleryka Marcina Janowica z Biskupic w posiadanie kaplicy Ś. Wawrzyńca w Kazimierzu [w części zw. → Bawołem], na którą był prezentowany przez patronów Lorka z L. i kapitułę krak. po rezygnacji poprzednika Franciszka z Otfinowa [pow. wiśl.] (Bullarium 3, 1373; ZDK 1, 191: z datą 1411); Lorek z L. i Jaszek Wansel [z Gaju] pozyskują 30 grz. i 11 gr na Dziersławie ze Zdziesławic, ponieważ przekładał termin przez powołanie kapelana (ZK 5 s. 301); 1416 → Kunice p. 3Aa; 1417-1418 Jan z Wróblowic winien Lorkowi z L. 9 grz. (ZK 6 s. 344-5, 407, 413); 1417 Stan. Gamrat procesuje się z Lorkiem z L. o wwiązanie się gwałtem do Zdziesławic i o 30 grz. (ZK 6 s. 335); Lorek z L. i jego poręczyciel Jaszek Wansel z Gaju winni zwrócić Janowi ze Swoszowic 24 grz. (ZK 6 s. 344); 1418-9 → Gaj p. 3; 1418 Stan. Gamrat kaszt. poł. gwarantuje Lorkowi z L. i Janowi Wanszelowi z Gaju wypłacenie 30 grz. półgr, które ci mają prawnie zabezpieczone na Zdziesławicach, jako pozyskane na Dziersławie i i jego synu Dziersławie ze Zdziesławic (ZK 6 s. 413); Mikołaj z Kunic sprzedaje Lorkowi z L. za 16 grz. półgr 3 stajania roli w → Kunicach (ZK 6 s. 426, w haśle Kunice błędnie s. 246).

1419-46, zm. 1446/7 Jan Libertowski, Lambertowski, Lubiertowski [h. Czewoja] z L., → Brzyczyny, Gaju, Kunic, s. Lorka [Wawrzyńca] z L., br. Andrzeja, Urbana, Doroty ż. Jakusza z Sułowa, Katarzyny ż. Mikołaja z Boczowa i NN żony Jana Rozoka z Czyrzowa, wuj Świetochny, ż. Jadwiga c. Wawrzyńca z Siedlnicy [dziś Silnica, woj. sier.] 1434, 2 v° ż. Sulca z L., patron kościoła Ś. Wawrzyńca w Kazimierzu 1438 (GK 2 s. 380; 3 s. 91, 102, 125, 138, 162; 4 s. 978, 984, 995; 5 s. 292; 6 s. 26, 43, 58, 311, 364, 434; 7 s. 211, 752, 875; 8 s. 76, 155, 170, 289, 370, 372, 481, 538, 556, 582, 586, 590, 689, 690-1, 912, 1131; 9 s. 77, 153, 262, 335, 340, 777; 10 s. 350, 725, 787, 991; 20 s. 477; ZK 6 s. 551, 574; 7 s. 91, 103, 109, 290, 292, 389-90; 8 s. 31, 123; 9 s. 165, 298; 10 s. 127-8, 280, 306; 11 s. 32, 49, 60, 72, 256, 376-7; 12 s. 1, 32, 36, 93, 378; 13 s. 80, 109, 119, 190, 223, 289; 17 s. 76, 376, 663-4; 146 s. 40, 54, 257-8, 485; 150 s. 117, 138, 253, 307; OK 5 k. 300v-301; 8 s. 58, 201; Archiwum kl. Bożego Ciała w Krakowie, II-C-43, s. 7-10; SP 2, 3307, 4154, 4156; Ep. 2, 255; Mp. 4, 1345; ZDK 2, nr 382; Bon. 14 s. 233).

1419 Jan ze Swoszowic zwalnia z zastawu za 16 grz. synom Lorka z L. 4 kmieci w Gaju (ZK 6 s. 492); Stan. Gamrat kaszt. poł. płaci karę XV Janowi Lorkowicowi z L. i Jakuszowi Wanszelowi z Gaju i tyleż sądowi za niezapłacenie pieniędzy i bezprawne przekładanie terminu większą sprawą, a także drugą karę XV za odbicie ciąży (ZK 6 s. 551, 574); 1420-1423 Jakusz i Jan pozyskują sądownie na Gamracie 30 grz. półgr i podwójną karę XV (ZK 7 s. 91, 103, 109, 290, 292).

1424 Andrzej [s. Lorka z L.], br. Jana, Urbana, Doroty, Katarzyny i NN żony Jana Rozoka z Czyrzowa (ZK 7 s. 389-90).

1424 Urban [s. Lorka z L.], br. Jana i Andrzeja, Doroty, Katarzyny i NN żony Jana Rozoka z Czyrzowa (ZK 7 s. 389-90).

1424-49 Dorota, c. Lorka [z L.], ż. Jakusza, Jakuba z Sułowa 1424-47 [1449 wd.], siostra Jana, Andrzeja, Urbana, Katarzyny ż. Mikołaja z Boczowa i NN żony Jana Rozoka (Roszoka) z Czyrzowa (ZK 7 s. 389-90; 10 s. 306; 13 s. 80, 109; GK 10 s. 741, 787).

1424-47, zm. a. 1449 Jakub z Sułowa mąż Doroty c. Lorka z L. 1424-1447 (ZK 7 s. 389-90; 10 s. 306; 13 s. 80, 109, 119, 190; GK 10 s. 787; SP 2, 3307; Bon. 14 s. 233); 1424 Dorota ż. Jakuba z Sułowa c. Lorka [z L.] ustępuje swoim br. Janowi, Andrzejowi i Urbanowi trzecią cz. dóbr ojczystych i macierzystych (ZK 7 s. 389-90); 1426 Jan z L. i Rafał z Gaju kwitują Stan. Gamrata kaszt. poł. z 30 grz. długu wobec zm. Jakusza z Gaju i ww. Rafała; tenże Gamrat z Klimontowa [w woj. sand.] obow. wypłacić Janowi z L. i Rafałowi z Gaju 12 grz. w 2 ratach (ZK 8 s. 123).

1427-56 Katarzyna z L. i Zdziesławic, c. Lorka z L., siostra Jana, Andrzeja, Urbana, Doroty i NN żony Jana Rozoka, ż. Mikołaja z Boczowa 1427-54, wd. 1459 (GK 10 s. 725, 741, 787, 991; 14 s. 318; ZK 9 s. 165; 11 s. 32, 49, 60, 256; 13 s. 80, 109, 289, 387, 390; 14 s. 122, 161-2; 146 s. 564, 638; 150 s. 117).

1427-54, zm. a. 1459 Mikołaj z Boczowa mąż → Katarzyny c. Lorka z L. (SP 2, 3307; GK 10 s. 787; 14 s. 318; ZK 9 s. 165, 298; 13 s. 109, 119, 289, 387, 388; 14 s. 122, 161-2; 17 s. 92-3; 146 s. 564, 638; Bon. 14 s. 233); 1427 ugoda w sprawie młyna, cz. w Kunicach, → Kunice p. 3Aa; Wilczek z Zakrzowa z Janem z L. o 12 grz. poręki (ZK 8 s. 299); 1428 Mikołaj z Falkowic i jego kmiecie Maciej Stankowic i Szczepan pozwani przez Jana z L., który wraz z woźnym aresztował ich podczas koszenia łąki (GK 3 s. 91, 102, 125, 138, 162); 1431, 1433 → Kunice p. 3Aa; Mikołaj chłop (colonus) Jana Libertowskiego pozywa Stanisława dz. z Fakowic o to, że wtargnął do dziedziny jego pana i zadał mu 4 rany krwawe i 6 siniaków, zaś Jan staje przy poddanym o karę (GK 4s. 978, 984, 995).

1434-50, zm. przed 1458 Jan Rozok z Czyrzowa i Szczytnik [par. Brzezie] oraz L. (po żonie), zięć Lorka z L., szwagier Jana z L. (SP 2, 3307, 4154, 4156; GK 10 s. 725, 741, 787, 991-2: tu jednak Jan z L. jako jego avunculus; 11 s. 418, 447, 570, 580, 645; 13 s. 492: jego zastaw w Szczytnikach 1457; 20 s. 250-1; ZK 13 s. 109, 113, 119, 190, 269, 372, 390; 15 s. 290-1: jako zm.; 18 s. 231-2; 146 s. 257-8, 638; Bon. 14 s. 233).

1434-69, zm. przed 1474 Jadwiga c. Wawrzyńca z Siedlnicy, 1 v° ż. Jana z L. (wd. 1447), 2 v° ż. Sułka, Sulca z Brzeźnicy i L. 1463 (GK 10 s. 350, 981; 19 s. 947; 20 s. 250-1; ZK 10 s. 280; 16 s. 96, 144, 182, 235-6, 314, 368, 491, 546; 13 s. 80, 10, 119, 223; 17 s. 76, 366, 376, 377b, 383, 663-4); 18 s. 231-2; 146 s. 564; 150 s. 307; SP 2, 3307, 3829, 4154, 4156, 4181; Bon. 14 s. 233).

1434 Jan z L. oprawia ż. Jadwidze c. Wawrzyńca z Siedlnicy posag i wiano → Brzyczyna; Jan z L. z Dorotą ż. Jakuba z Sułowa o nie wypłacenie 30 grz. ponad posag ani Dorocie ani innym siostrom (ZK 10 s. 306); → Kunice p. 3Aa; ww. Jan z L. zobowiązuje się zwrócić szwagrowi (genero suo) Janowi z Czyrzowa w dwóch ratach 100 grz, pod rygorem wwiązania do 5 grz., a w następnym etapie 10 grz. czynszu ze swoich dóbr. Jan z Czyrzowa ręczy za dzieci zm. Gawła z Czyrzowa, że po dojściu do lat sprawnych zeznają, iż zostały spłacone przez Libertowskiego z dóbr dziedz. (ZK 146 s. 257-8); 1436 → Kunice p. 3Aa; → Janowice par. Wieliczka; Katarzyna z L. ż. Mikołaja z Boczowa zgłasza swoje pr. bliższości → Kunice p. 3Aa; 1437, 1438 → Kunice p. 3Aa; 1438 Jan Libertowski z L. zrzeka się na rzecz kanoników lateraneńskich przy kościele Bożego Ciała pr. patr. i prezenty kościoła Ś. Wawrzyńca, położonego za kościołem Bożego Ciała w Kazimierzu [k. Krakowa, na terenie dawnej wsi Bawół] Należąca do kośc. Ś. Wawrzyńca dzies. snop. z Gaju przez 3 lata będzie pobierana przez plebana w Gaju (Mp. 4, 1345; ZDK 2, 382; OK 5 k. 300v-301: tu o dzies. z Gaju; Bon. 14 s. 233); 1441 → p. 3b.

1442 Jan z L. procesuje się z Dobiesławem podrzędczym? (procurator de castro Cracouiensi) o 3 grz. (ZK 12 s. 1, 32: procurator, 36); Jan Libertowski zakłada protest, gdyż nie otrzymał pieniędzy od żupnika Mikołaja [Serafina] i jego poręczyciela Jana z Bobrka (GK 8 s. 76); 1443 Jan z L. kwituje Jana Ligęzę [z Bobrka] z sumy 250 grz. poręki za ww. żupnika (GK 8 s. 289); Jan z L. ręczy Stanisławowi z Wronina za zwrot przez ww. Serafina żupnika i miecznika krak. sumy 100 grz., pod rygorem wwiązania Stanisława w tej sumie do L. (GK 8 s. 481, 582); ww. Jan wwiązuje Stan. Wronińskiego do L. z racji tej poręki; ww. Jan w związku z tą sprawą pozywa Serafina (GK 8 s. 586, 590); Jan z L. ręczy za Mik. Ratołda [tenut.] z Nowego Targu Mik. Bociankowi z Przybysławic (GK 8 s. 170); tenże Bocianek wnosi protest, gdyż nie otrzymał pieniędzy od Jana z L. jako poręczyciela ww. Ratołda ze Skrzydlnej (GK 8 s. 370); Mikołaj z Wiśnicza kaszt. przem. zobowiązuje się zwrócić Janowi z L. 250 grz. pod rygorem wwiązania do Kobyla i Łomnej (GK 8 s. 155); 1444 → Krzywaczka.

1445-7 Piotr Cikowski podsędek krak., posesor zastawny w L. (GK 9 s. 176; 10 s. 289); 1445 → Kunice p. 3Aa; → Lednica; m.in. Jan Libertowski z L. procesuje się z Mik. Serafinem żupnikiem i miecznikiem krak. (GK 9 s. 77, 262, 335, 340); Jan z L. zobowiązuje się zwrócić 30 grz. Janowi z Gaju pod rygorem wwiązania do wymienionych z imienia 3 kmieci osiadłych w Gaju (GK 9 s. 153); 1446 Jan z L. kwituje Jana z Chełmu z sumy 56 fl. długu Wojc. Jeżowskiego; Jan z Chełmu zobowiązuje się zapłacić Janowi z L. 10 fl. i 1/2 grz. w ciągu 2 tygodni pod rygorem kar zwyczajowych (GK 9 s.777); Mikołaj z Wiśnicza kaszt. przem. zobowiązuje się zwrócić Janowi z L. 200 grz. pod rygorem wwiązania do Kobyla i Łomnej (ZK 146 s. 485); 1447 Jadwiga wd. po Janie z L., okazawszy dok. oprawy posagu i wiana pozyskuje na Stanisławie z Rudna połowę kmieci w L., których ten trzyma w zastawie od jej zm. męża (ZK 150 s. 307); taż Jadwiga procesuje się z Dorotą, Jakubem [z Sułowa] oraz Katarzyną i jej mężem Mikołajem z Boczowa o podział dóbr L., Gaj i Brzyczyna (ZK 13 s. 80, 109); → Brzyczyna Wielka; Mik. Boczowski wraz ze szwagrami Jakubem z Sułowa i Janem Rozokiem z Czyrzowa, uwalniając swych poręczycieli, zgłaszają gotowość zeznania zgodnie z ugodą zapisu na rzecz Jadwigi wd. po Janie z L. (SP 2, 3307; ZK 13 s. 109); Jan Przyborowski kwituje Piotra Cikowskiego podsędka krak. z długu 200 grz. zabezpieczonego na L. (GK 10 s. 289, Piotr przeniósł 220 grz. tego długu na Donatkowice).

1448 Jadwiga wd. po Janie Libertowskim z L. zobowiązuje się zapłacić 17 grz. Janowi Swedrzychowi z Pękowic, pod rygorem wwiązania do dwóch kmieci w L. z czynszem 2 grz. (GK 10 s. 350-1 zp.); Mik. Wyżycki daje Janowi Koczonowskiemu za 23 grz. wwiązanie do L. do kmieci płacących 3 grz. czynszu (GK 10 s. 362-3 zp.); Wyżycki z racji długu 10 grz. daje Koczonowskiemu wwiązanie do kmiecia Stan. Nowaka w L., płacącego 1 grz. czynszu (GK 10 s. 366-7); Koczonowski gwarantuje Piotrowi wójtowi z m. Kazimierza zwrot 10 grz. pod rygorem wwiązania do kmiecia Stan. Nowaka w L., którego ma w zastawie od Mikołaja z Wyżyć (GK 10 s. 656-7); Jakub z Sułowa zobowiązuje się zapłacić Stanisławowi z Rudna 40 grz. długu [zm.] Jana z L. z racji poręki za żupnika Mikołaja [Serafina]; Jan [Rozok] z Czyrzowa zobowiązuje się zapłacić ww. Stanisławowi 40 grz. długu [zm.] Jana z L. jako poręki za ww. żupnika (ZK 13 s. 190); Jan niegdyś z Koczanowa alias z L. nie stawił się na termin „ad satisfaciendum et ad fideiubendum” z Piotrem z Cikowic podsędkiem krak. (ZK 13 s. 205); → Gaj p. 3; 1449 Kat. Boczowska, Dorota ż. Jakuba Sułowskiego i Jan Rozok pozywają ww. żupnika w sprawie o dług Jana Libertowskiego (GK 10 s. 725); ww. podsędek Cikowski zobowiązuje się zwrócić Janowi Koczonowskiemu [posesorowi zastawnemu w L.] dług 30 grz. posp. monety; Piotr wójt z Kazimierza kwituje Koczonowskiego z długu 10 grz. i zwraca mu zastawionego w tej sumie kmiecia Nowaka w L. (GK 10 s. 743); Stanisław z Wronińca [i Rudna] komornik ziemski kwituje Katarzynę ż. Mik. Boczowskiego, Dorotę wd. po Jakubie Sułowskim i Jana Rozoka z Czyrzowa z sumy 100 grz., którą zm. Jan Libertowski poręczał mu za ww. żupnika (GK 10 s. 787); Jadwiga wd. po Janie z L. zeznaje, że dała szl. Janowi Świdrowi wwiązanie za 17 grz. do kmieci, Piotra Białego i Adama, w L. płacących 2 grz. czynszu, zgodnie z dawnym zapisem (GK 10 s. 981); Katarzyna ż. Mik. Boczowskiego i Jan Rozok z Czyrzowa pozywają żupnika krak. Mik. [Serafina] o przezyski należne im z tytułu poręki po [zm.] Janie Libertowskim, bracie Katarzyny i wuju Rozoka. Sąd wyznacza im woźnego do ciążenia żupnika (GK 10 s. 991-2); ww. Jan [Rozok] z Czyrzowa gwarantuje Mikołajowi ze Skawiny zwrot 5 grz. pod rygorem wwiązania do dóbr w L., gdzie ma 1 grz. czynszu (ZK 13 s. 269); Mikołaj z Boczowa gwarantuje Stanisławowi z Rudna zwrot 20 grz, pod rygorem wwiązania do kmiecia w L. (ZK 13 s. 289); ww. Stanisław kwituje Katarzynę ż. Mikołaja z Boczowa z 1/3 sumy 100 grz. poręki za Mik. Serafina miecznika i żupnika krak., jaką składał Stanisławowi jej brat zm. Jan z L. wraz z dwoma innymi osobami (ZK 13 s. 289); Jadwiga wd. po Janie z L. przedkłada przeciwko [szwagierce] ww. Katarzynie ż. Mikołaja z Boczowa dok. sąd. z zapisem posagu i wiana przez jej zm. męża na połowie L., Gaju i Brzyczyny (ZK 146 s. 564).

1450-77 Sułek, Sulec, Sulisław z Brzeźnicy [par. Marcyporęba] i L., Gaju i Brzyczyny Wielkiej, br. Więcka, ż. 1463-9, zm. przed 1474 Jadwiga c. Wawrzyńca z Siedlnicy, wd. po Janie Libertowskim z L. → 1419-46 (GK 11 s. 418, 447, 570, 580, 645; 12 s. 541, 552; 13 s. 345, 810, 818; 14 s. 318, 370-1, 393-4, 405, 408, 417-8, 420; 17 s. 51, 829; 18 s. 24, 861; 19 s. 83, 364, 847, 947; 20 s. 248, 250-1, 761; ZK 13 s. 372, 388, 390; 14 s. 122, 130; 15 s. 92-93, 127; 16 s. 12, 36, 53, 64, 89, 91, 92, 96-8, 106, 113-4, 120, 123, 143-4, 173, 182, 235-6, 268, 287, 314, 332, 367-8, 389, 391, 404, 411, 418, 443, 462, 466, 491, 507, 546, 643, 673, 681; 17 s. 66-7, 76, 131, 148-9, 161, 186, 195, 219, 225, 236, 304, 366, 376, 377b, 383, 414, 454, 663-4; 18 s. 37, 42, 188, 202, 204-5, 219-20, 231-2; 146 s. 638, 680; 152 s. 178, 201; OK 10 s. 293-4; SP 2, 3829, 4154, 4156, 4181; Bon. 14 s. 233).

1450 (trzy wiadomości z t.r.) → Brzyczyna Wielka; Mikołaj z Boczowa [mąż Katarzyny z L.] kwituje Stanisława z Rudna z poręki udzielonej przez podsędka Piotra [z Cikowic] za Stanisława w ten sposób, iż Stanisław zwróci mu dokumenty dotyczące zabezpieczenia 100 grz. na L. (ZK 13 s. 387); 1451 Sulec z Brzeźnicy i L. pozywa Jana Rozoka z Czyrzowa o dwie kary XV i tyleż sądowi (GK 11 s. 418, 447, 570); tenże Rozok daje ww. Sułkowi za 5 grz. wwiązanie na rok do kmiecia Macieja w Szczytnikach z racji kary XV (GK 11 s. 580); woźny Piotr Suchorabski zeznaje, iż wwiązał tegoż Sułka do kmiecia Macieja w dobrach Rozoka z racji 5 grz. kar i kary XV (GK 11 s. 645); 1453 w sprawie pomiędzy Katarzyną [z L.] ż. Mik. Boczowskiego a Sułkiem z Brzeźnicy o młyn i staw młyński w L. sąd orzeka, iż Katarzyna przejmie od niego te dobra, jeśli zwróci Sułkowi sumę zapisaną na nich w dok. sąd. (ZK 14 s. 122); 1454 Mikołaj z Boczowa zapisuje ż. Katarzynie c. Lorka z L. 400 grz. posagu i 400 grz. wiana na 1/2 dóbr w Boczowie i Brzozowej [par. Łapanów] (ZK 14 s. 161-2)4W haśle Brzozowa błędny regest pod datą 1456.

1455-71 Jakub z Sułowa, L. i Brzyczyny Wielkiej [s. Jakuba z Sułowa i Doroty z L.], br. Tomasza i Stanisława, mąż Katarzyny 1465-6 (GK 12 s. 552; 13 s. 345, 521; 14 s. 370-1, 408, 417-8, 420; ZK 15 s. 117; 16 s. 53, 64, 89, 96, 98, 114, 123, 144, 182, 235, 236, 268, 287, 314, 332, 368, 391, 547, 643: Lubiertowski 1471; GK 18 s. 24).

1455-6 Sulec z L. procesuje się z Maciejem kmieciem z Brzyczyny i [jego panem] Jakubem Sułowskim (GK 12 s. 552; 13 s. 345: o przysięgę 1456); 1457 Jakub z Sułowa za dług 20 grz. zastawia Mikołajowi z Mikluszowic Mik. Stogniewa i Mik. Nowakowica kmieci osiadłych w L., płacących 2 grz. czynszu, aż do zapłacenia długu (GK 13 s. 521); 1458 Sulec z L. winien 1 grz. 2 gr magistrowi Michałowi z zamku krak. (OK 10 s. 293-4).

1459-76 Świętochna z L. c. Mikołaja z Boczowa i Katarzyny (córki Lorka z L.), ż. Mik. Kośmirzowskiego z → Kośmirzowa h. Gryf 1444-95 (tu pozostałe źródła), dziedziczka Brzyczyny Wielkiej, L. i Gaju (do 1469) oraz Zdziesławic, Wężerowa, Brzozowej (SP 2, 3611, 3634, 3673, 3676, 3680, 4154, 4156, 4181; GK 14 s. 318; 17 s. 51, 829; 18 s. 861; 20 s. 250-1; ZK 15 s. 237-8, 252-3, 266; 16 s. 62-3, 368, 389, 443, 462, 491, 507, 531, 546, 547, 681; 17 s. 51, 66-7, 366, 376, 377b, 663-4; 18 s. 231-2).

1459-69 Mikołaj Kośmirzowski z → Kośmierzowa i Zdziesławic (1415-83, tu źródła), ma cz. Brzyczyny [Wielkiej], Gaju, L. po żonie, mąż Świętochny c. Mikołaja z Boczowa i Katarzyny Lorkówny z L. (GK 18 s. 24; ZK 15 s. 127; 16 s. 36, 53, 64, 66, 91-2, 96, 106, 113, 120, 143, 186, 404, 411, 491, 531, 549; 17 s. 148-9, 186, 225, 495); 1459 Katarzyna ze Zdziesławic wd. po Mik. Boczowskim wraz z c. Świętochną ż. Mik. Kośmirzowskiego [z Kośmirzowa] składają pieniądze dla Sulca z L., chcąc wykupić zastawione dobra w Brzyczynie i L., ale nie było go do ich podjęcia; Jan Koczonowski składa pieniądze dla ww. Sulca, chcąc wykupić zastawiony mu za 10 grz. łan w L. z kmieciem Lunakiem (Lanak; GK 14 s. 318); → Brzyczyna Wielka p. 3.

1460 Jan sługa (famulus, familiaris) Sulca (Sulczonis) z L. pozywa Jakuba Sułowskiego z Sułowa o bezprawie na drodze król., zadanie mu na niej 2 ran krwawych i 2 sińców oraz zabranie pół kopy gr Sulec staje przy swym poddanym o karę; tenże Sulec pozywa ww. Jakuba o najście na dom, zniszczenie bramy i drzwi, wywabienie go z domu celem pozbawienia go tego domu, znieważenie go oraz szkodę wart. 60 grz.; ustanowienie w tej sprawie wadium wart. 60 grz. pomiędzy ww. Sulcem a Jakubem Sułowskim i jego br. Tomaszem z L.; Jan Białkowski pstar. krak. ustanawia wadium 100 grz. w ww. sporze pomiędzy Sulcem i jego br. Więckiem (Wanczek) a ww. Sułowskim i jego br. Tomaszem. Sulec i Sułowski mają poręczyć każdy za brata, matkę i żonę, obaj przedstawiają też po 4 poręczycieli (wymienionych), że będą żyć w pokoju do powrotu starosty do Krakowa (GK 14 s. 370-1, 408, 417-8, 420); Sulec z L. poświadcza, iż Mikołaj z Kośmirzowa wykupił od niego pr. bliższości zastaw od Mik. Boczowskiego i Jana Koczonowskiego, a mianowicie 2 kmieci w Brzyczynie i 2 kmieci w L. (ZK 15 s. 92-3); Mikołaj z Mikluszowic zastawia za 20 grz. Włodkowi z Wiatrowic (de Wyathrow) i jego ż. Elżbiecie całą cz. L., jaką sam ma w zastawie od Jakuba z Sułowa (ZK 15 s. 117); Sulec z Brzeźnicy pozwany przez Mikołaja z Kośmirzowa płaci 6 sk., gdyż w pozwie nie wymienił imion jego kmieci w L. i Brzyczynie, o których go pozywał (ZK 15 s. 127); Sulec z L. gwarantuje Marcinowi służebnikowi Jana miniaturzysty (pictor) z Krakowa wypłacenie przez swego kmiecia Piotra Skarba 6 grz., oraz dodatkowo 1 1/2 grz. jeśli w ciągu 2 tygodni Jan udowodni, iż jest urodzony w Krakowie (GK 14 s. 393-4, 405).

1462-4 Mik. Kośmirzowski z Kośmirzowa pozywa Sułka z L. o zagarnięcie siana wart. 10 grz. zebranego ze skoszonej bezprawnie łąki w Brzyczynie (ZK 16 s. 36, 53, 64, 91, 96, 113, 143; 17 s. 66-7, 148-9, 186); 1462-4 Sułek z L. z ż. Jadwigą i Jakub Sułowski z L. i Sułowa nawzajem się pozywają (ZK 16 s. 53, 64, 89, 96, 114, 144, 182); 1462-3 Świętochna ż. Mikołaja z Kośmirzowa i Zdziesławic wraz z mężem zastawiają za ostateczną sumę 100 grz. należności za Zdziesławice i Wężerów br. Janowi Wilczkowi i Dziersławowi z Boczowa cz. w L. i Brzyczynie, na których mieli oni już wcześniej od Kośmirzowskiego wwiązanie do 10 grz. czynszu (ZK 15 s. 237-8, 252-3; GK 17 s. 51); 1462 ww. Świętochna winna ustąpić z czynszu z cz. w L. i Brzyczynie (ZK 15 s. 266); → Brzyczyna Wielka p. 3; Jan Wilczek z Boczowa pozywa ww. Świętochnę o to, że wbrew zapisowi w księdze nie dała mu wwiązania i nie oddała 6 grz. czynszu należnego od kmieci z L. i Brzyczyny z zapisanego 10 grz. (ZK 16 s. 62-3).

1463-4 Mikołaj, Miklasz z Siedlca pokojowiec król. z zamku krak. w sprawie z Sułkiem z L. o kuszę i należne pieniądze uzyskuje karę XV dla siebie i tyleż dla sądu → 1464 (ZK 16 s. 97, 114, 144, 173; 17 s. 219); 1463-4 Włodek z Charzowic [pow. wiśl.] i jego ż. Elżbieta niegdyś z Wiatrowic [pod]zastawiają za 20 grz. Michałowi Donatkowskiemu z Donatkowic łan osiadły z kmieciem Stogniewem i 1 zagr. w L., trzymane w zastawie od Mik. Cikowskiego (GK 16 s. 822; 17 s. 410: Michał Donatkowski kwituje ww. Włodka z Charzowic z sumy 20 grz.; ZK 17 s. 495); 1463-6 Sułek z L. procesuje się ze Stanisławem z Dąbia o porękę 14 grz. za Mik. Kośmirzowskiego z Kośmirzowa (ZK 16 s. 120, 404, 411); 1463 → p. 3b; → Kośmirzów p. 3; br. niepodzieleni Jan Wilczek i Dziersław z Boczowa kwitują Kośmirzowskiego z 100 grz. dopłaty za Zdziesławice i Wężerów, spłaconej w r. 1462, w której to sumie mieli od niego i jego ż. Świętochny w zastawie cz. w L. i Brzyczynie (ZK 17 s. 51); Jadwiga c. Wawrzyńca z Siedlnicy, ż. Sułka z L., ustępuje mężowi z 1/3 cz. ojcowizny i macierzyzny swego posagu oprawionego jej na L. przez pierwszego męża [zm.] Jana Lubiertowskiego; taż Jadwiga zeznaje, że tenże Sułek, zanim wziął ja za żonę, pożyczył jej 30 grz., które wyznacza mu na 2/3 posagu oprawionego na L. do czasu spłacenia owej sumy (ZK 17 s. 76); Jakub z Sułowa procesuje się z Mikołajem służebnikiem Sułka [z L.] (ZK 16 s. 98); Stanisław [Rola] z Dąbia [woj. łęcz.] z Sułkiem z L. o porękę za Jakuba z Sułowa (ZK 16 s. 123); Sulec z L. oddala pozew Mik. Kośmirzowskiego o przysięgę, gdyż Mikołaj się nie stawił (ZK 16 s. 106); 1464-6 Jakub Sułowski i jego ż. Katarzyna procesują się z Sułkiem z L. i jego ż. Jadwigą z L. (ZK 16 s. 144, 182, 235, 236, 268, 287, 314, 332, 368, 391); 1464 Sulec z L. daje wwiązanie Mikołajowi z Kośmirzowa do łanu osiadłego w Gaju z kmieciem Maciejem płacącym 1 grz. czynszu na sumę 10 grz., pozyskanych na nim przez Mikołaja za zagarnięte siano [na łące w → Brzyczynie]; w tejże sprawie o zagarnięcie siana wart. 10 grz. i naruszenie granic w Brzyczynie Sułek daje Mikołajowi wwiązanie do kmiecia Piotra Świdra w Gaju płacącego 1 grz. czynszu, aż do wybrania sumy 10 grz.; woźny sądowy zeznaje, że Sułek z L. wwiązał ww. Mikołaja do 2 kmieci [w Gaju], Piotra Świdra i Macieja, osiadłych na 2 ł. i płacących po 1 grz. czynszu (ZK 17 s. 148-9, 186, 225, 304: tu już 1465); Stan. Rola z Dąbia podrzędczy krak. w imieniu sędziego oddala pozew Sułka z L. o porękę za ww. Mikołaja (ZK 146 s. 680); Sulec z L. zobowiązuje się zapłacić Miklaszowi z Siedlca w dwóch ratach 10 grz. jako zwrot kosztów poniesionych na lekarza (occasione medicine datis per ipsum Miklasch), gdy Sulec zadał mu 2 rany (ZK 17 S. 161 zp.).

1466-1505 Tomasz Sułowski z Sułowa, L., Brzyczyny i Gaju [s. Jakuba z Sułowa i Doroty z L. c. Lorka], br. Jakuba i Stanisława, jego wuj Jan z L. [mąż Jadwigi, 2 v-o ż. Sulca z L.], 1466 powrócił do Polski po 12-letniej nieobecności, ojciec Mikołaja, $[593]Adama i Stanisława (GK 21 s. 801; 23 s. 457, 749; 24 s. 292; 25 s. 493; 26 s. 904-5; 29 s. 728; ZK 16 s. 367, 418, 466, 673; 18 s. 202, 204-5, 220, 258, 280, 284, 388; 19 s. 120; 23 s. 241; SP 2, 3829, 4154, 4156, 4396).

1466-9 Świętochna ż. Mik. Kośmirzowskiego z Kośmirzowa procesuje się z Sułkiem z L. i jego ż. Jadwigą (ZK 16 s. 368, 389, 443, 462, 491, 507, 546); 1466-7 Tomasz Sułowski z Sułowa pozywa Sułka z L. o kupioną przezeń cz. dziedziny w L., → Brzyczynie i Gaju, zaś Sułek składa kontrpozew o przysięgę świadków i sam winien złożyć przysięgę (SP 2, 3829; ZK 16 s. 367, 418; 17 s. 466); 1466 ww. Tomasz winien stawić przeciwko Sulcowi z L. 6 świadków, którzy mają zaprzysiąc, iż Tomasz po 12-letniej nieobecności w Królestwie pozwał Sulca o opust. części dziedz. w L., Brzyczynie i Gaju wykupione przezeń „post hominem desertum” [czyli po zmarłym bezpotomnie Janie Rozoku] (SP 2, 3829); Sulec z L. i Mikołaj z Sosnowic w imieniu Jadwigi ż. Sułka ręczą Swiętochnie ż. Mik. Kośmirzowskiego, iż 100 grz. z sum [200 grz. posagu i wiana → Brzyczyna p. 3, 1466] jakimi spłaciła Jadwigę na podstawie dokumentu sądowego [wyroku sądu wiecowego] powróci do Świętochny lub jej spadkobierców po śmierci Jadwigi; taż Świętochna oświadcza, iż ww. Jadwigę spłaciła z oprawy sumą 200 grz. pieniędzy męża Mik. Kośmirzowskiego (ZK 17 s. 377b); Sulec z L. daje Mikołajowi z Sosnowic wwiązanie na 1 rok do swego dziedzictwa w L., Gaju i Brzyczynie z racji 100 grz. poręki złożonej Świętochnie (ZK 17 s. 383); Sulec z Brzyczyny i L. oddala pozew ww. Świętochny z powodu jej niestawiennictwa. Sułek ma w ciągu tygodnia zapłacić sędziemu 4 gr (GK 17 s. 829); Zygmunt Kosocki z Sułkiem z L. (ZK 16 s. 368); → Brzyczyna Wielka p. 3 (ZK 17 s. 366, 376).

1468-1505, zm. a. 1507 Stanisław z Sułowa i L., s. Jakuba z Sułowa i Doroty z L. (c. Lorka), br. Jakuba i Tomasza, siostrzeniec Jana z L. męża Jadwigi [potem 2v◦ ż. Sułka z L.] stryj Adama, Stanisława i Mikołaja (ZK 16 s. 673; 17 s. 495; 18 s. 202, 204-5, 220, 258, 284, 388; 19 s. 120; 23 s. 241, 377-8; SP 2, 4154, 4156).

1468 Mikołaj z Kośmirzowa ustępuje za 20 grz. Jakubowi, Stanisławowi i Tomaszowi [Sułowskim] kmiecia Stogniewa siedzącego na 1 ł. i zagr. Barana wraz z zagrodą w L., których miał w zastawie za tę sumę od szl. Włodka z Charzowic (ZK 17 s. 495); 1469 → Kobierzyn p. 3; Sulisław czyli Sulec z Brzeźnicy gwarantuje Mikołajowi z Kośmirzowa spłatę 80 grz. posp. monety pod rygorem wwiązania w tej sumie do cz. w L. i Brzyczynie, wykupionych od Świętochny ż. Mikołaja (GK 18 s. 861); → Brzyczyna Wielka p. 3; taż Świętochna pozywa Wawrzyńca kmiecia z Brzyczyny. Jakub Sułowski pan Wawrzyńca ma osądzić sprawę we dworze w L. (ZK 16 s. 547).

1470 Sulec z L. gwarantuje Janowi z Łękawicy bakałarzowi artium wypłacenie 30 fl. pod rygorem wwiązania do całej cz. w L. (ZK 18 s. 37); tenże Sulec zastawia na 5 lat za 50 grz. szl. Maciejowi [sołtysowi] z Głogoczowa s. Pornickiego 5 ł. [z wymienionymi z imienia kmieciami] w Brzyczynie i Gaju (ZK 18 s. 42); Sulisław alias Sulec z L. i Jan z Kosocic pod zakładem 200 grz. ręczą za Piotra Kanię z Wrząsowic Jakubowi z Dębna kanclerzowi kor., że stanie przed królem po jego powrocie do Krakowa (GK 19 s. 83); Sułek z Brzeźnicy i L. gwarantuje Janowi z Tęczyna kaszt. krak. spokojne dzierżenie sprzedanych mu dóbr w L. [błąd, chodzi o → Chrząstowice] (ZK 152 s. 201); 1471 Maciej i jego s. Marcin kmiecie z L. sprzedają za 1 1/2 grz. Sulcowi z L. całe swoje siedlisko z domem w L. (GK 19 s. 364); 1473 Sulec z L. winien w dwóch ratach po 50 fl. poręki za Jana Bakałarza s. Jachny z Monowic zapłacić Bernardowi Kani z Wrząsowic pod rygorem wwiązania do ról osiadłych w L., z których jest 3 grz. czynszu (GK 19 s. 847 zp.); 1474 → Brzyczyna Wielka.

1475-7, zm. 1477 Stanisław Rola z Dąbia, Dąbski ze Zwoli [Wolica, par. Wieliczka], L. i Brzyczyny, h. Rola, pisarz grodzki krak. 1455-60, pisarz wielkorządcy krak. 1458-1459, podrzędczy krak. 1460-64, 1471-6, pisarz sędziego krak. 1462-4, burgr. myślenicki i sędzia kaszt. krak. Jana z Tęczyna 1464-7, 1-sza ż. NN, 2-ga ż. Katarzyna c. Stanisława z Boturzyna 1476-80, ojciec Jana, Hieronima i Zofii 1479 (GK 20 s. 250-1, 329, 351, 364-5, 405, 466, 469, 477, 484, 487, 497, 530, 536, 541, 581: tu jako zm., 810-1, 945-6 [ojciec Zofii ż. Jakuba ze Sroczyc 1479], 985, 1047 [ojciec Jana z L., Gaju i Brzyczyny 1479]; 21 s. 4, 13, 19, 89: Katarzyna macocha Jana, 738, 741, 761, 981; 22 s. 340, 371); 23 s. 360-1, 460-1 [ojciec Jana i Hieronima]; SP 2, 4181; DLb. 2 s. 184-5: h. Rola; ZK 16 s. 120, 123, 404, 411; 17 s. 454; 18 s. 231-2, 298, 388; 146 s. 680; 201 s. 238; Fed. s. 75-6, 144, 152-3; J. Kurtyka, Tęczyńscy, Kr. 1997, s. 420; J. Wroniszewski, Wywody szlachectwa w Małopolsce XIV i XV wieku. Kwestia autentyczności najstarszego wywodu z 1335 r., w: Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów, Poznań 1997, s. 237-9: przypisanie mu fałszerstwa w r. 1462 aktu wywodu szlachectwa i h. Rola jego rzekomego dziadka podczaszego Falisława z Gledzianowa [woj. łęcz.], z datą z 27 II 1335).

1475 wedle wyroku sądu, Sulec z L. winien wypłacić Tomaszowi i Stanisławowi z Sułowa 50 grz. wiana po zm. Jadwidze, jego żonie a ich ciotce po wuju Janie5Pierwszym mężem Jadwigi z Siedlnicy był Jan Lorkowic z L. → 1419-46, br. Doroty → 1424-49 (ż. Jakuba z Sułowa → 1424-47), matki Tomasza i Stanisława z Sułowa, która to suma była zapisana na L., Gaju i Brzyczynie i przypadła im z martwej ręki; Andrzej ze Stradomia i Piotr Ossowski z Czarnochowic ręczą Sulcowi z L. za Tomasza i Stanisława z Sułowa, że ci nie będą go pozywać po wypłaceniu im ww. 50 grz. wiana po zm. ww. Jadwidze (ZK 18 s. 204-5, 220; ciąg dalszy tej sprawy → Brzyczyna Wielka p. 3, 1476); Sulec z L. zastawia za 75 fl. węg. Janowi Beskiemu całą cz. w L. (ZK 18 s. 219); 1475-6 Sułek z L. daje Stan. Dąbskiemu ze Zwoli podrzędczemu krak. całe cz. w L., Brzyczynie i Gaju w pow. krak., które kupił od zm. Jana Rozoka i od Świętochny ż. Mik. Kośmirzowskiego, z pr. patr. kościoła w Gaju i z oprawą zm. ż. Jadwigi, w zamian za wieś Zwolę z dodaniem zastawów: w Zabawie karczmy za 20 grz. i łanu za 30 grz., w Lednicy łąki zw. Rudnik za 10 grz., a także 160 grz. w gotówce, za które Dąbski wykupi zastawione przez Sułka dobra w L. → od Jana Beskiego za 50 grz., od Macieja sołtysa z Głogoczowa w Gaju i Brzyczynie za 50 grz. i od Bernarda z Wrząsowic za 30 grz. Od dnia zamiany Dąbski będzie regulował pr. do dóbr Sułka wnoszone przez Tomasza i Stanisława z Sułowa. Gdyby były jeszcze jakieś zastawy, Sułek ma je uwolnić. Sulec gwarantuje Dąbskiemu wypłacenie 50 grz. gdyby został pozwany przez Świętochnę Kośmirzowską o 100 grz. poręki Mik. Sosnowskiego za ww. Sulca. Wadium 1000 grz. Wydanie dokumentu wstrzymuje Tomasz z Sułowa, z uwagi na cz. w L. czyli przypadający nań w części posag zm. Jadwigi ż. Libertowskiego (ZK 18 s. 231-2; GK 20 s. 250-1; zob. też ZK 16 s. 673); 1476 br. Stanisław i Tomasz z Sułowa i L. zobowiązują się zwrócić siostrzeńcowi Mikołajowi z Wojakowej 20 grz. w dwóch ratach po 10 grz., pod rygorem wwiązania do kmiecia Skarba w L. płacącego 1 1/2 grz. czynszu (ZK 18 s. 258); Jan z Gaju zeznaje, iż ww. Tomasz za 30 grz. wykupił od niego pr. bliższości po wuju 3 ł., zastawione mu za tę sumę przez Jana Libertowskiego [wuja Tomasza] (ZK 18 s. 280); Stan. Dąbski składa protest, gdyż nie został uwolniony od 400 grz. wadium, mimo iż był gotów wydzielić Tomaszowi i Stanisławowi z Sułowa trzecią cz. dóbr w L., Gaju i Brzyczynie (ZK 18 s. 284; też → 1480); Mikołaj z Czajowic winien 25 grz. posp. mon. i 6 grz. kar Stan. Dąbskiemu z L. podrzędczemu krak. (GK 20 s. 329, 497); tenże Dąbski zobowiązuje się zwrócić Andrzejowi i Mikołajowi z Żydowa ss. Andrzeja Boturskiego [z Boturzynka] 20 grz. posp. mon., pod rygorem wwiązania do 2 ł. osiadłych w L. (GK 20 s. 364-5); tenże Dąbski kupuje za 2 grz. od br. Jana i Jakuba z Koźmic, bratanków Jakuba Długiego zw. Koźmickim ich cz. wspólnej sadzawki w Koźmicach Wielkich (GK 20 s. 469); ww. Dąbski podrzędczy krak. zakłada protest, gdyż zgodnie z wpisem do księgi był gotów wykupić dwie części 3 ł. w Gaju, zastawionych przez zm. Jana Lubiertowskiego Janowi Gajskiemu (GK 20 s. 477); Stanisław z Boturzyna zobowiązuje się wypłacić Stan. Dąbskiemu z L. 100 grz. w dwóch ratach po 50 grz. posagu c. Katarzyny ż. Dąbskiego (GK 20 s. 497, zp. i anulowana na polecenie Jana s. Stan. Dąbskiego); tenże Dąbski zastawia za 16 grz. Wydżdze z Raciechowic łan z kmieciem Mik. Kępiną w Łazanach, który sam ma w zastawie za tę sumę od Stan. Krezy z Łazan (GK 20 s. 530); → Brzyczyna Wielka p. 3.

1477-87, zamordowany przed 1490 (→ p. 6, 1494) Jan Dąbski [h. Rola] z L., Brzyczyny, Gaju, s. Stan. Dąbskiego z L., pasierb Katarzyny c. Stan. Boturzyńskiego, starszy br. Hieronima, Zofii ż. Jakuba ze Sroczyc i innych sióstr [→ 1479] (GK 20 s. 497, 581-2, 607, 985, 1047: tu siostry bez imion; 21 s. 4, 13, 19, 85, 89, 142-3, 247-8: tu siostry bez imion, 403, 506, 513, 548, 566-7, 577, 597, 738, 741, 761, 981; 22 s. 62-3, 74, 99, 124, 279, 309, 315, 340, 371; 23 s. 460-1; ZK 18 s. 388, 153 s. 14, 100).

1477 → Brzyczyna Wielka p. 3; Świętochna ż. Mik. Kośmirzowskiego, prezentując wyciąg z księgi (minuta de actis), pozywa Mik. Sosnowskiego, który żąda przywołania Sulca niegdyś z L. w charakterze współpozwanego. W imieniu Sulca jego pełnomocnik Stan. Dąbski z L. deklaruje gotowość jego wystąpienia w roli zachodźcy przeciwko Świętochnie „alias z odeprzą gy zachodzą”, gdyż Świętochna została już skwitowana. Ta jednak występuje o zyski Sosnowskiego. Sprawa zostaje odłożona dla rozpatrzenia w jaki sposób Sosnowski ma odpowiadać (SP 2, 4181; → 1466). Jan s. zm. Stan. Dąbskiego dz. L., Brzyczyny, Gaju i kamienicy w m. Kazimierzu zobowiązuje się wypłacić 40 grz. z racji oprawy macosze Katarzynie c. Stan. Boturzyńskiego (GK 20 s. 581-2 zp.); ww. Jan powierza wujowi ur. Janowi Białemu ze Sroczkowa [pow. wiśl.] burgr. krak. opiekę nad swoimi dobrami L., Brzyczyna, Gaj i nad kamienicą w Kazimierzu (GK 20 s. 607);

1478-83 uczc. Maciej Pornicki sołtys z Głogoczowa s. Pornickiego, posesor zastawny w L., Gaju i Brzyczynie [→ 1470, 1475-6] (GK 20 s. 761; 21 s. 821; ZK 19 s. 120); 1478 szl. Maciej s. Pornickiego zastawia za 50 grz. Janowi Skawińskiemu 5 kmieci w Brzyczynie płacących 5 grz. czynszu, których sam ma w zastawie za te sumę od Sulca z L. (GK 20 s. 761); → Kuchary p. 3.

1479-94 Zofia c. Stan. Dąbskiego, siostra Jana i Hieronima oraz przynajmniej jednej siostry [→ 1480, 1492], ż. Jakuba ze Sroczyc 1479-93, wd. 1494 (GK 20 s. 964; 23 s. 877: tu błędne imię Katarzyna zamiast Zofia; ZK 21 s. 191-2; 153 s. 14, 100); 1479-80 Katarzyna wd. po Stan. Dąbskim procesuje się z jego s. Janem [swoim pasierbem] dz. L., Gaju, Brzyczyny i kamienicy w m. Kazimierzu (GK 21 s. 4, 13, 19, 89); 1479 Jakub ze Sroczyc wraz z ż. Zofią ustępują za 30 grz. Janowi Nosowi z Modlnicy zastaw 3 ł., w tym 1 z kmieciem Januszem i 2 opust. Śledziowski i Madaliński w Rzeplinie, trzymany w tej sumie w zastawie przez ojca Zofii Stan. Dąbskiego z L. i przekazane im w ramach jej posagu; ww. Nos ma im jeszcze zapłacić 20 grz. (GK 20 s. 964-5); Jan s. zm. Stan. Dąbskiego z L. zastawia za 103 grz. Janowi Białemu ze Sroczkowa burgr. krak. całe cz. w L., Brzyczynie i Gaju, zobowiązując się bronić go przed roszczeniami młodszego brata i sióstr (GK 20 s. 985 zp.); Barbara Świdniczarowa z Bogucic pozywa Jana z L., Gaju i Brzyczyny w sprawie zapisu 20 grz., których spłata była była gwarantowana przez jego ojca zm. Stan. Dąbskiego wwiązaniem do 2 ł. osiadłych z czynszem 2 grz. Posłaniec Jana, jako spadkobiercy ojca, okazał dok. król. poświadczający, że nie może się on sądzić, ponieważ jest na służbie Rzeczypospolitej w Prusach (GK 20 s. 1047); Tomasz i Stanisław z L. i Sułowa pozywają discr. Macieja Pornickiego sołtysa w Głogoczowie i posesora zastawnego w Brzyczynie i Gaju, w imieniu którego syn Stanisław przekłada termin (ZK 19 s. 120).

1480-90, zm. a. 1492 Hieronim Dąbski z L., Gaju, Brzyczyny (do 1490), Jawczyc (od 1490), s. zm. Stan. Dąbskiego z L., młodszy br. Jana i Katarzyny ż. Jakuba Sroczyckiego, miał też siostry wspomn. → 1479 [por. → 1492] (GK 21 s. 85, 142-3 zp., 247-8; 23 s. 457, 460-1, 877; ZK 18 s. 388; 153 s. 13-4).

1480-92 Bernard Kania z Wrząsowic, posesor zastawny w L., Gaju i → Brzyczynie Małej, też → 1473 (GK 19 s. 847 zp.; 21 s. 247-8, 738; 22 s. 17, 42, 127-8, 340, 371; 23 s. 457, 749, 851; ZK 20 s. 109; 153 s. 13); 1480 Jakub ze Sroczyc i Jakub z Koźmic ręczą Janowi Nosowi z Modlnicy, iż Jan i Hieronim ss. zm. Stan. Dąbskiego z L. zeznają do akt ZK rezygnację z zastawu 3 ł. w Rzeplinie (GK 21 s. 85); Jan s. zm. Stan. Dąbskiego z L., ręcząc za młodszego br. Hieronima, zastawia za 190 grz. 18 gr posp. Janowi Białemu ze Sroczkowa burgr. krak. wszystkie cz. dziedz. w L., Gaju i Brzyczynie (GK 21 s. 142-3, zp.); tenże Jan, ręcząc za br. Hieronima i za siostry, zastawia za 200 fl. Bernardowi Kani z Wrząsowic całe cz. w L., Gaju i Brzyczynie (GK 21 s. 247-8); tenże Jan, ręcząc za br. Hieronima, zobowiązuje się pod wadium 400 grz. „addiuidere alias dodzelycz” Stanisławowi i Tomaszowi z Sułowa trzecią cz. w L., Gaju i Brzyczynie, wedle zapisu swego zm. ojca Stanisława [→ 1476] (ZK 18 s. 388); 1481-2 Mik. Wierzynek ze Śledziejowic, Mikołaj z Czajowic, Andrzej Lednicki i Jakub ze Sroczyc poręczyciele za Jana Dąbskiego z L., który winien stawić się z sumą 100 grz. przed Jakubem z Dębna kaszt. i star. krak. lub jego pstarościm, układają się z ww. Jakubem z Dębna w sprawie warunków spłaty tej poręki (GK 21 s. 403, 506, 513, 548, 566-7, 577, 597); ww. Bernard posesor zastawny z L. zgłasza protest przeciwko Erazmowi [Krejdlarowi] mieszcz. krak., którego pozwy dostarczane są do jego dzierżawy w L. (ZK 20 s. 109); 1483-4 Mikołaj z Czajowic procesuje się Janem Dąbskim z L., Gaju i Brzyczyny o wadium 100 grz. (GK 21 s. 738, 741, 761, 981); 1483 ww. Bernard protestuje przeciwko Mikołajowi z Czajowic, którego pozwy przeciwko Janowi Dąbskiemu dostarczane są do L., od 3 lat trzymanego spokojnie przez Bernarda w zastawie (GK 21 s. 738); Tomasz z Sułowa zobowiązuje się spłacić Janowi ze Stojowic 60 grz. pod rygorem wwiązania w tej sumie do swych części dziedz. w Sułowie, L., Gaju i Brzyczynie (GK 21 s. 801); Małgorzata z Gniazdowic ż. Mikołaja z Giebła, zgodnie z zapisem brata zm. Jana Skawińskiego, zastawia za 50 grz. Stan. Żarnowieckiemu całe [zastawione] cz. dziedz. w L. i Brzyczynie, czyli 1 kmiecia w L. i 4 kmieci w Brzyczynie, które jej zm. bratu zostały ustąpione za 50 grz. przez Pornickiego sołtysa z Głogoczowa, przez nią zaś zostały odziedziczone po śmierci brata (GK 21 S. 821).

1485 Jan Dąbski z L. pozwany przez Mikołaja z Czajowic o odbicie ciąży w L. (GK 22 s. 62-3, 74); Jakub z Dębna kaszt. i star. krak. kwituje Andrzeja Lednickiego z 25 grz. poręki udzielonej mu za ww. Dąbskiego (GK 22 s. 99); tenże Jakub z Dębna odstępuje Andrzejowi Straszowi z Kościelnik prawa do 100 grz. z procentami poręki za ww. Dąbskiego, należnych od poręczycieli Mik. Wierzynka ze Śledziejowic, Mikołaja z Czajowic, Andrzeja z Lednicy i Jakuba ze Sroczyc (GK 22 s. 124); Bernard Kania z Wrząsowic protestuje przeciwko Erazmowi Krejdlarowi i Mik. Czajowskiemu, których pozwy dostarczane są do L., gdyż wieś tę trzyma on w zastawie za swoje pieniądze [i pozwy go nie mogą dotyczyć] (GK 22 s. 127-8); 1486 ww. Czajowski pozyskuje karę XV na Janie Dąbskim z L., Gaju i Brzyczyny z powodu trzykrotnego nie udzielenia wwiązania do L. z racji zaległej poręki udzielonej za niego Jakubowi z Dębna kaszt. i star. krak. W tejże sprawie staje ww. Kania posesor zastawny w L., Brzyczynie i Gaju i przedkłada akt zastawu tych dóbr za 200 fl. (GK 22 s. 279, 309, 315); ww. Dąbski nie stawił się, pozwany przez tegoż Kanię, który trzyma te wsie w zastawie za 200 fl. i który jest pozywany przez Erazma Kreidlara o 100 fl. (GK 22 s. 340-1, 371).

1490-96, zm. 1496 Mikołaj Czarny z Podola, Jawczyc, Pierzchowca, L., Gaju i Brzyczyny, ojciec niepełnoletnich 1496 Jakuba i Andrzeja oraz trzech córek (GK 23 S. 460-1, 749, 851, 861-4, 877; 24 s. 292, 629; 25 s. 493, 726-7, 842; SP 2, 4396).

1490 Hieronim s. zm. Stan. Dąbskiego z L. deklaruje chęć wykupienia z zastawu od Bernarda Kani z Wrząsowic dóbr L., Gaj i Brzyczyna Mała oraz od Tomasza Sułowskiego Brzyczyny Małej (GK 23 s. 457); 1490, 1491 Mik. Czarny z Podola i ww. Hieronim zamieniają się dobrami. Hieronim przekazuje Mikołajowi całą część w L., Gaju i Brzyczynie po ojcu i bracie Janie w zamian za niwę w Jawczycach pomiędzy Łazanami a Zborowem [dziś Zborówek] z dopłatą 800 fl. węg. oraz dodaniem 3 koni i zbroi wart. 150 fl. węg. (GK 23 s. 460-1; ZK 21 s. 86-8: tu o koniu i zbroi)6W hasłach Brzyczyna i Jawczyce błędne regesty; 1491 tenże Czarny zakłada protest, gdyż był gotów wykupić z zastawu części w L. i Gaju od ww. Kani oraz w Brzyczynie Małej od Sułowskiego (GK 23 s. 749).

1492 Katarzyna [błędnie, zamiast Zofia] ż. Jakuba Sroczyckiego ze Sroczyc kwituje Mik. Czarnego z Jawczyc z sumy 120 fl. należnych jej zm. br. Hieronimowi [Dąbskiemu] i przez nią odziedziczonych, z racji nabycia przez Mikołaja dóbr L., Gaj, Brzyczyna [→ 1490] Jakub i Stanisław [br. niepodzieleni; przekreślono: Nicolaus] oraz Katarzyna [= Zofia] ze Sroczyc zobowiązują się bronić Mikołaja od roszczeń o te dobra, i pod zakładem 200 grz. wnieść ten zapis do akt ziemskich [→ 1493] (GK 23 s. 877)7Żoną Jakuba Sroczyckiego na pewno była Zofia → 1479-94, c. Stan. Roli z Dąbia i L. (-p. 3, 1493; p. 6, 1494). W źródle błędnie wpisano jej imię (Katarzyna zamiast Zofia); Bernard Kania w Wrząsowic odstępuje ww. Czarnemu całe cz. w L. i Gaju, które trzymał w zastawie od Mik. Oraczowskiego z Przybyslawic sędziego grodz. krak. (GK 23 s. 851); 1493 odesłanie do powiatu sprawy pomiędzy Tomaszem Sułowskim z L. i Mik. Czarnym z Jawczyc i L. o gwałt i nienależne wybieranie czynszu od kmiecia Mik. Szczerby w Brzyczynce (GK 24 s. 292); Zofia ż. Jakuba Sroczyckiego wraz z poręczycielami, mężem Jakubem i jego br. Stanisławem, zeznają, że potwierdza ona w każdym punkcie zapis w sprawie zamiany L., Gaju i Brzyczyny zm. Hieronima z L. dokonany z Mik. Czarnym z Podola (ZK 21 s. 191-2); → Brzyczyna Wielka p. 3; 1494 Mik. Czarny z L. gwarantuje Annie ż. Jakuba z Lubomierza pstar. i sędziego grodz. krak. zwrot 60 fl. pod rygorem wwiązania do L. (GK 24 s. 629); → p. 6.

1496 Jakub i Andrzej, ss. zm. [1496] Mik. Czarnego z Podola (GK 23 s. 861-4).

1496 Mik. Czarny z Jawczyc i Brzyczynki pozywa Tomasza Sułowskiego „pro non admissionem aresti alias lycza” kmiecia Mik. Szczyrbaka z Brzyczynki, woźny zaś zeznaje, iż faktor Tomasza z L. i Brzyczynki nie zgodził się na uwolnienie kmiecia (GK 25 s. 493); Bernard z Podola wnosi skargę na Jana Jordana z Zakliczyna, Janusza z Mstowa, Jakuba z Lubomierza i Mikołaja z Wieruszyc, opiekunów dzieci zm. Mik. Czarnego z Jawczyc i Podola, o to, że wypędzili go z dóbr po zmarłym, do których ma on prawo jako jego br. niepodzielony; wyrokiem sądu w ww. sprawie rozpatrzonej z polecenia panów rady, ww. opiekunowie i Bernard mają przedłożyć w sądzie grodzkim dokumenty dotyczące praw do cz. dóbr L., Gaj i Brzyczyna, które przypadną stronie dysponującej lepszym prawem; w tejże sprawie sąd grodzki na czele z Mik. Kamienieckim star. krak. na podstawie mandatu królewskiego orzeka, iż prawa do spornych dóbr przysługują dzieciom zm. Mik. Czarnego, w których imieniu ww. opiekunowie przedłożyli dokumenty dotyczące dóbr Pierzchowiec i Jawczyce oraz Gaj, Brzyczyna i L., zaś Bernard z Podola nie przedłożył żadnych dokumentów i uwolnił ich od pozwów (GK 25 s. 726-7, 842); Jakub z Lubomierza posesor z racji opieki dóbr Pierzchowiec oraz Mikołaj z Wieruszyc z racji opieki posesor dóbr Jawczyce, Gaj, L. i Brzyczyna, trzymanych do osiągnięcia pełnoletności przez dzieci zm. Mik. Czarnego z Podola i Jawczyc, winni corocznie pod karą XV wypłacać: Jakub 3 grz., zaś Mikołaj 23 grz. na ręce pozostałych opiekunów Jana Jordana z Zakliczyna i Janusza z Mstowa z przeznaczeniem na potrzeby tych dzieci, czyli synów Jakuba i Andrzeja oraz trzech córek. Gdyby któryś z nich miał mniejsze dochody, zostaną im odpowiednio zaniżone płatności. Starszy Jakub ma być wysłany do szkoły i mieć opłaconą naukę, potrzebne do niej przybory i wikt, a gdy młodszy będzie miał odpowiedni wiek, opiekunowie wyślą go również do szkoły. Jakub z Lubomierza z dochodów folwarku w Pierzchowcu będzie utrzymywał rządcę dóbr tych dzieci. Jakub będzie wspomagany radą przez pozostałych współopiekunów. Po osiągnięciu przez podopiecznych lat sprawnych, opiekunowie zwrócą dobra. Jakub z Lubomierza zwróci Pierzchowiec i 4 krowy, 12 macior starszych dobrych, 20 kur, 5 gęsi, 7 połci słoniny, 12 ćw. owsa i 1 ćw. jęczmienia, oraz całe zboże ozime i ile może jarego. Mikołaj z Wieruszyc zwróci Jawczyce, Gaj, Brzyczynę i L. z 11 wołami, 7 krowami starymi dobrymi, 14 jałówkami (iuvenilibus alias jalouyethy), 20 maciorami, 9 starymi owcami, 12 gęsiami, 30 kurami, zbożem ozimym, 12 ćw. owsa i 1 ćw. jęczmienia i innych zbóż jarych na siewy. Dzieci po osiągnięciu pełnoletniości mają też otrzymać 20 korcy słodu, 12 części zbroi, 1 1/2 łańcucha, 4 żelazne garnki, 2 panwie, 3 dzidy, 3 kopie (hastis magnis alias drzewnicz), 3 kusze z 2 przyborami (cum duobus ipsorum aparamentis) mianowicie hybarami [hewarami]8Hewar - tzw. winda typu angielskiego, typ napinacza kuszy (Z. Wawrzonowska, Broń strzelcza, w: Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1500, red. A. Nowakowski, Toruń 1998, s. 57) i tułami [kołczanami], pełną zbroję kopijniczą (kophenyczą) i 2 zbroje strzelcze (sagittariorum alias strzelczą), 4 siodła, w tym wielkie pągowane (alias pagowyem), 5 mis wielkich i 5 małych alias przystawek, 11 talerzy cynowych, 11 łyżek srebrnych, 2 miednice miedziane z nalewką [naczynie do polewania rąk], 2 stoły dobrej roboty i 4 pospolite, kocioł toczony z nowymi kadziami (cum vasibus novis alias z kadzamy), 2 okute wozy domowe (duobus curribus ferris domesticis), 2 pługi (aratra), 4 brony, 2 radła (radlis), nową szafę „in stubalia nowa”, 2 skrzynie duże i 5 małych skrzynek, 2 wezgłowia skórzane, 6 poduszek, lectisternia alias pyerzynky - 2 wierzchnie i 2 spodnie, 2 nowe kobierce (duabus nouibus lodicibus alias kobyercze) i 1 częściowo zużyty oraz 1 pawężkę [małą tarczę] złoconą (paweszka Radeczka deaurata). W przypadku nie dotrzymania tych warunków wadium 50 fl. płatne będzie dzieciom lub ich opiekunom Janowi Jordanowi i Januszowi z Mstowa; Jordan ma zapłacić 12 fl. dzieciom Czarnego, gdy osiągną lata sprawne (GK 25 s. 861-4 zp.).

1498 Tomasz Sułowski z L. nie stawił się w sprawie z prac. Jakubem Gronostajem, Leonardem, Stanisławem młynarzem i Stanisławem służebnikami (familiares) ur. Jana Żegoty z Więckowic; Wojciech Sadło woźny z Grabna zeznaje w sprawie napadu na drodze król. pomiędzy Olszynami a Więckowicami, podczas którego Tomasz Sułowski odebrał siłą 2 woły ww. Jana Żegoty pędzone przez jego ww. służebników oraz zapędzenie ich do dworu Jana Wielowiejskiego w Wielkiej Wsi, gdzie też widział je woźny. Sułowski odmówił wydania wołów, o co za pośrednictwem woźnego występowała Katarzyna ż. Jana Żegoty (GK 26 s. 904-5).

1505-30 Adam Sułowski z Sułowa [błędnie zw. Niesułowem], L., Gaju, Brzyczyny, s. Tomasza, br. Mikołaja i Stanisława, bratanek Stan. Sułowskiego [1507 zm.], stryj i opiekun Jakuba s. zm. Mikołaja 1523, dz. połowy L., Gaju i Brzyczyny, ż. Zofia z Zaryszyna 1523 (GK 29 s. 728; 35 s. 646-8; ZK 23 s. 377-8; 26 s. 126-7, 292, 389; 27 s. 6-9; 28 s. 292; 370 s. 343-5 [733-5]; OK 57 s. 1139-41; 58 s. 999; DP 2, dok. z 23 VII 1523 i 26 IV 1526; MS 4, 4183).

1505-7, zm. 1523 Mikołaj Sułowski z L., Gaju i Brzyczyny, s. Tomasza, br. Adama i Stanisława, bratanek zm. [1507] Stan. Sułowskiego z Gaju, ojciec Jakuba niepełnoletniego 1523 (GK 29 s. 728; ZK 23 s. 377; OK 57 s. 1139-1141; DP 2, dok. z 23 VII 1523).

1505 Jan Połomski z Gaju w sprawie ze Stan. Sułowskim z L. składa protest, gdyż był gotów przyjąć zeznanie i zapis jego brata Tomasza (ZK 23 s. 241); Tomasz Sułowski z Sułowa wraz z ss. Mikołajem i Adamem przekazują na wyderkaf na 2 lata Szczepanowi przeorowi i kl. Ś. Stanisława na Skałce w m. Kazimierzu całe cz. w L., Gaju i Brzyczynie, zastrzegając sobie jednak czynsze z tych dóbr i zobowiązując się dodatkowo do wypłacenia klasztorowi 30 grz. w dwóch rocznych ratach po 15 grz. (GK 29 s. 728).

1507 Stanisław Sułowski z Sułowa [błędnie zw. Niesułowem] i L., s. Tomasza, br. Adama i Mikołaja, bratanek zm. Stan. Sułowskiego z Gaju (ZK 23 s. 241, 377-8); → Gaj p. 3.

1519 Adam Niewiarowski z Niewiarowa posesor cz. w L., Gaju, Brzyczynie i Surówkach po Dorocie c. zm. Stan. Suchorabskiego (ZK 26 s. 126-7); Adam Sułowski z L., Gaju i → Brzyczyny Wielkiej sprzedaje Adamowi Niewiarowskiemu cz. w L., Gaju, Brzyczynie i Surówkach, które ma po ww. Dorocie (ZK 26 s. 126-7); 1520 → p. 2; 1521 Mik. Taszycki z Lusławic podsędek krak. ustępuje Janowi Mężykowi z Putnowic [dziś Putniowice, woj. lub.] za 217 fl. półgr i 50 fl. węg. dobra L., Gaje i Brzyczyna, które ma w tej sumie w zastawie od Adama Sułowskiego; 1522 Adam Sikorski z Rybia kwituje Feliksa Lubomirskiego z Lubomierza i Sławkowic z opieki nad cz. dóbr L. i Gaj (ZK 26 s. 389, 441).

1523-30 Jakub Sułowski z L., Gaju i Brzyczyny, s. zm. Mik. Sułowskiego [→ 1505, wnuk Tomasza], bratanek Adama, niepełnoletni 1523 (OK 57 s. 1139-41; DP 2, dok. z 23 VII 1523; ZK 28 s. 292).

1523 → p. 3b; → Brzyczyna Wielka p. 3; 1524 → p. 3b; 1531 spór o pr. patr. kośc. w Gaju pomiędzy dziedzicami Gaju i m.in. Mik. Taszyckim z Lusławic podsędkiem krak. dz. L. i Gaju (OK 60 s. 633); 1533 → p. 3b; 1538 tenże Taszycki wyznacza na pełnomocników br. Jana Taszyckiego i stryjów Stan. Jeżowskiego, Jana Wojnarowskiego pleb. w Opatkowicach i Jana Korzeńskiego z Korzennej. Mają oni sprzedać jego cz. dziedz. w L., Gaju i Brzyczynie, zaś z uzyskanych sum każda z córek Mikołaja zostanie wyposażona sumą po 300 fl. (GS 2 s. 397); 1554 w wyniku podziału dóbr pomiędzy br. Jana pisarza ziemskiego krak. i Stan. Taszyckich [ss. Mikołaja], Janowi przypadają L., Słona, L., cz. w Gaju i Brzyczynie oraz łąki zw. Faściszowskie, Stanisławowi zaś Jastrzębia, Kończyska i Faściszowa (ZB 13 s. 463-8, informacja M. Wolskiego).

3b. Poddani, kmiecie, czynsze, obowiązki. 1405 Mirosław z L. (ZK 3b s. 574); 1428 Paweł kmieć z L. przeciwko szl. Salomonowi ze Swoszowic stawia woźnego Paszka domownika Boguty, który potwierdza, iż widział zadaną mu krwawą ranę; Jan pan Pawła staje o swoją karę; tenże Paweł przeciwko Salomonowi o konia wart. kopy gr; tenże Paweł pod karą XV ma zapłacić Salomonowi na ręce Pakosza 6 sk.; tenże Salomon pozywa tegoż Pawła czyli Panta o zbiegnięcie od niego przed czasem z należnym czynszem i 10 grz., o posieczenie dwojga drzwi i poczynienie w gaju szkód na 4 grz. (GK 2 s. 646-7); 1433 Mikołaj chłop (colonus) Jana Libertowskiego pozywa Stanisława dz. z Falkowic o to, że wtargnął do posiadłości jego pana i zadał mu 4 rany krwawe i 6 siniaków. Jan staje przy poddanym o karę (GK 4 s. 978, 984, 995); 1434 kmiotka Małgorzata wd. po Kliszu (Klys) z Korabników oddala pozew Małgorzaty ż. Traszka z L. o 10 grz. po ojcu i 12 grz. po matce (ZK 10 s. 334); 1441 szl. Jan Libertowski wypłaca Małgorzacie Siekulinie z Krakowa 15 gr za pośrednictwem swego kmiecia Pawła z L. (OK 8 s. 201); 1448-9 kmieć Stan. Nowak z L.; 1448 kmiecie → p. 3a; 1449 kmiecie → p. 3a; 1450 zagr. Jan (ZK 13 s. 289, 388); 1454 Jak. Dach z Jurczyc i Jan kmieć z Chorowic gwarantują, że Jan krawiec z L. stawi się w sprawie z Małgorzatą Goliną z Gaju, zaś oficjał nakazuje jej zwrócić krawcowi nożyce i tunkę czerwoną (OK 7 s. 127).

1457, 1463-4, 1468-68 kmieć Mik. Stogniew z L. → p. 3a; 1457 Mik. Nowakowic kmieć z L. → p. 3a; 1459 kmieć Lunak → p . 3a.

1460-6 Piotr Skarb kmieć Sulca z L. (GK 14 s. 393-4, 405; 17 s. 713, 877); 1460 kmiecie z L. → p. 3a; 1462 kmiecie w L. i Brzyczynie → p. 3a i Brzyczyna Wielka p. 3; 1463-4 → p. 3a; 1463 → p. 3a; Jakub z Sułowa procesuje się z [kmieciami] Piotrem, Janem, Maciejem z L. i Grzegorzem z Brzyczyny (ZK 16 s. 96); kmiecie Stanisław i Stanisław z L. oraz Jakub i Grzegorz z Brzyczyny, poddani Mik. Kośmierzowskiego oskarżają Sułka z L. o uprawę ról (ZK 16 s. 92; 17 s. 67); Stanisław i Sulec z L. oraz Jakub i Grzegorz z Brzyczyny, kmiecie ww. Kośmierzowskiego oddalają pozew Sułka z L. o zaoranie roli (ZK 16 s. 92); 1464 Małgorzata z L. (mulier z L.) winna 3 gr 1 kwartnika Grzegorzowi szewcowi z Krakowa (OK 12 s. 325); 1468 → p. 3a; Wojciech młynarz z L. pozywa Mik. Ząbra zagr. z Borku o 5 ran krwawych i 4 siniaki (ZK 16 s. 514; 17 s. 590); 1465 Mikołaj z L. (OK 12 s. 499); 1469 Marcin kmieć z L. → Kobierzyn p. 3; 1471 siedlisko i dom Macieja i jego s. Marcina kmieci z L. → p. 3a; 1475 Mik. Wdanek karczmarz z L. (OK 2 s. 234); 1476 kmieć Skarb płacący 1 1/2 grz. czynszu → p. 3a; 1477 Wojc. Balek karczmarz z L. → p. 5.

1496 Wojc. Iwkowic [rządca?], 1497 Stan. Kiełbasa [rządca?], 1498 Maciej Staniec [rządca?] (RP k. 91, 126, 53v); 1523 Adam Sułowski z L. dziedzic połowy L., Gaju i Brzyczyny w pow. krak. [błędnie] wraz z ż. Zofią z Zaryszyna (Zarschyn), mającą oprawę na tych dobrach, w imieniu swoim i bratanka niepełnoletniego Jakuba s. zm. Mikołaja, nad którym sprawuje opiekę, za zgodą króla sprzedaje na wyderkaf za 200 fl. kl. Paulinów Ś. Stanisława na Skałce w m. Kazimierzu czynsz 5 grz. z tych dóbr. Warunki umowy przyjmuje przezorny Jan Grabisza rządca z L. w imieniu swoim i kmieci Jana Błaszka, Marcina Licha (Lych), Waw. Przepiórki (Haprzepiorka), Mikołaja Pardiaka, Jana Łyska z L., oraz [wymienionych imiennie] kmieci z Gaju i Brzyczyny (OK 57 s. 1139-1141; DP 2, dok. z 23 VII 1523); 1524 Erazm Szczepanowski ze Sprowy wziął od Adama Sułowskiego 200 fl. półgr, zabezpieczone z pr. wykupu ww. klasztorowi na dobrach L., Gaj i Brzyczyna, które Erazm ma przenieść z tych dóbr. Jeśli tego nie uczyni, te 200 fl. i zakład w tej wysokości, czyli 400 fl., będzie musiał zapłacić pod rygorem wwiązania Adama do Sprowy w pow. lel. lub ksiąs. (ZK 27 s. 6-9); Adam Sułowski z L. sprzedaje na wyderkaf za 200 grz. burmistrzowi i rajcom z Bobowej egzekutorom testamentu zm. Stanisława pleb. w Wilczyskach, Achacemu Jordanowi dz. Bobowej i tamtejszemu pleb. Pawłowi, jako fundatorom ołtarza Ś. Stanisława w kościele Wszystkich Świętych w Bobowej, czynsz 9 grz. ze swych cz. w L., Gaju i Brzyczynie (ZK 27 s. 6-7; 370 s. 343-5 [733-5]); 1526 przeor kl. Paulinów Ś. Stanisława na Skałce w Kazimierzu zobowiązuje się zwrócić włodarzowi z L. otrzymane od niego 8 fl. z racji czynszu, bowiem później otrzymał te pieniądze od Erazma Szczepanowskiego, zapłacone za Adama Sułowskiego (OK 58 s. 999; DP 2, dok. z 26 IV 1526); 1529 karczmarz (LR s. 215); 1533 Mik. Taszycki sędzia krak. sprzedaje za 300 fl. klasztorowi miech. 8 grz. czynszu ze swoich cz. w L., Gaju i Brzyczynie (Ep. 13 k. 221v-3, 252).

3c. Areał, folwark, dwór, obiekty gospodarcze, pobór. 1447 młyn → Brzyczyna Wielka p. 3; 1453 młyn → p. 3a; 1468 młyn → p. 3b; 1469 dwór Świętochny Kośmirzowskiej w L. (ZK 16 s. 547); 1470-80 w L. 10 ł. kmiec., karczma z rolami, zagrody, folw. ryc. (DLb. 2 s. 184-5); 1475, 1477 karczma → p. 3b; 1529 folwark, karczma (LR s. 136, 215); 1530 młyn o 1 kole dorocznym (RP k. 34).

Pobór. 1478 L. wśród wsi skazanych na karę król XIV za nie zapłacenie 8 gr poboru (GK 20 s. 848); 1489-1501, 1508-16, 1519-20 pobór z 2 1/2 ł (ŹD. s. 448; RP k. 142v, 155v, 169, 185, 198v, 217v, 235v, 91, 126, 53v, 26v, 263v, 291v, 353, 395, 608, 640, 582, 554v, 719, 743v, 758, 801, 839v, 861); 1496, 1497, 1498 pobór płaci [rządca] → p. 3b; 1530 pobór z 2 1/2 ł., z młyna o 1 kole dorocznym (RP k. 34).

5. 1322 z wyroku bpa krak Nankera pr. patr. kościoła Ś. Wawrzyńca w → Bawole ma należeć do kapituły krak., ale Stanisław i Wawrzyniec dz. z L. i Ujazdu nie będą musieli oddawać dzies. ze swych ról do tego kościoła, gdyż jest to dzies. swobodna płacona iure militari (KK 1, 126; też → p. 3, 1322); 1412, 1438 → p. 3a.

1470-80 dzies. snop. i kon. wart. 10 grz. z łanów kmiec., zagród i karczmy z rolami prebendzie Ś. Wawrzyńca w m. Kazimierzu, złączonej z klasztorem Bożego Ciała; dzies. z folw. ryc. plebanowi w → Gaju (DLb. 2 s. 184-5); 1476 → Gaj p. 5; 1477 Wojciech Balek karczmarz z L. pozwany przez Jakuba prep. kościoła Ś. Jakuba z Kazimierza o zaległe dzies. z ogrodu karczemnego, w części oddane już plebanowi w Gaju (OK 2 s. 575)9Pretensje prep. kośc. Ś. Jakuba w Kazimierzu oparte były zapewne na fakcie, iż par. Ś. Wawrzyńca w Bawole została wydzielona ok. 1276 r. z okręgu parafialnego kośc. Ś. Jakuba (por. M. Wolski, Nie istniejący kościół pod wezwaniem Św. Jakuba Starszego na Kazimierzu, Rocznik Krakowski, 61, 1995, s. 17-9).

1529 w L. dzies. snop. z folw. wart. 1 grz. plebanowi z → Gaju; dzies. snop. wart. 3 grz. z roli kmiec., z wyłączeniem karczmarza, prepozytowi kościoła kanoników regularnych Bożego Ciała w Kazimierzu (LR s. 136, 215); 1544 przy okazji sporu pomiędzy plebanem w Gaju a klasztorem Bożego Ciała o dzies. z ł. kmiec. w Gaju i L. wspomniany dok. z → 1438 (p. 3a) w sprawie ustąpienia przez Jana z L. z praw patronackich do kośc. Ś. Wawrzyńca (Archiwum kl. Bożego Ciała w Krakowie, II-C-43, s. 7-10; Materiały M. Wolskiego).

6. 1434 Wawrzyniec podwójci czyli landwójt ze Skawiny przeciwko Helenie ze Spytkowic ma stawić przed sąd grodzki szl. [NN] Lambertowskiego i Laczka, którzy winni zeznać, iż jako sędziowie rozsądzali już tę sprawę i oddalili pretensje Heleny (GK 5 s. 39); 1439 Jan Libertowski [z L.] przystąpił do konfederacji nowokorczyńskiej Spytka z Melsztyna (CE. 2, 255); 1447 Mikołaj s. Jakuba Gorlata z L. student Ak. Krak. (Al. 1 s. 116); 1494 Zofia wd. po Jakubie ze Sroczyc, c. Stan. Dąbskiego pozywa Żegotę z Mojkowic i Grabna o główszczyznę, ponieważ z trzema równymi sobie i trzema niższego stanu zabili na drodze król. z Grabna do m. Wojnicza jej br. Jana [z L.] (ZK 153 s. 100).

7. S. Udziela, Topograficzno-etnograficzny opis wsi polskich w Galicji, Materiały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, 6, dz. II, Kr. 1901, s. 28-35.

1 L. wymieniany był też w pow. krak. 1475-7, 1523-4 (ZK 18 s. 231-2; GK 20 s. 250; ZK 201 s. 238; 370 s. 343-5; OK 57 s. 1139-1141; Dok. Paul. 2, dok. z 23 VII 1523).

2 Wedle tegoż działu gaje miały pozostać wspólne, a w przypadku ich sprzedaży z uzyskanych sum 1/3 miała przypaść Adamowi Sułowskiemu, a 2/3 - br. Połomskim. Wadium ustalono na 50 fl., zaś strony miały pod drugim wadium 50 fl. wnieść podział do ksiąg ZK, co też uczyniły w 1527 → Gaj p. 3 (tu szczegóły podziału zgodne z jego postanowieniami z 1520 r.).

3 Komes Wawrzyniec jako dziedzic Bawołu poświadczony został 1278 (KK 1, 79).

4 W haśle Brzozowa błędny regest pod datą 1456.

5 Pierwszym mężem Jadwigi z Siedlnicy był Jan Lorkowic z L. → 1419-46, br. Doroty → 1424-49 (ż. Jakuba z Sułowa → 1424-47), matki Tomasza i Stanisława z Sułowa.

6 W hasłach Brzyczyna i Jawczyce błędne regesty.

7 Żoną Jakuba Sroczyckiego na pewno była Zofia → 1479-94, c. Stan. Roli z Dąbia i L. (-p. 3, 1493; p. 6, 1494). W źródle błędnie wpisano jej imię (Katarzyna zamiast Zofia).

8 Hewar - tzw. winda typu angielskiego, typ napinacza kuszy (Z. Wawrzonowska, Broń strzelcza, w: Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1500, red. A. Nowakowski, Toruń 1998, s. 57).

9 Pretensje prep. kośc. Ś. Jakuba w Kazimierzu oparte były zapewne na fakcie, iż par. Ś. Wawrzyńca w Bawole została wydzielona ok. 1276 r. z okręgu parafialnego kośc. Ś. Jakuba (por. M. Wolski, Nie istniejący kościół pod wezwaniem Św. Jakuba Starszego na Kazimierzu, Rocznik Krakowski, 61, 1995, s. 17-9).