OPALENICA – dobra.

1. [Właściwy klucz dóbr opalenickich tworzyła grupa wsi w sąsiedztwie O.: Sielinko, Porażyn, Jastrzębniki, Michorzewo Mokre i Suche, Rudniki, Kuślin, Dokowo Mokre oraz zaginione wsie Zimnawoda, Późnawoda i Rapocino. Okazjonalna jest przynależność do tych dóbr Kubaczyna i Mylina (1435), późniejsza – przynależność Ptaszkowa i Wyskoci. Wszystkie niemal wsie klucza O. (z wyjątkiem Dokowa, tudzież położonego tuż pod miastem Sielinka) leżą na zachodnim brzegu Mogielnicy na N i NW od O., na skraju ciągnącego się dalej na W kompleksu leśnego. Położenie takie sugeruje powstawanie tego zespołu majątkowego drogą karczowania puszczy. Niemal zupełny brak przynależności na S od O., w stronę Grodziska, zdaje się z kolei wskazywać na wyodrębnienie się owego klucza z dóbr grodziskich (→ przyp. 5-6).]

2. Granice: 1401 granica zw. Wysoki Dąb (Wp. 5 nr 20, → Opalenica miasto, p. 5); 1405 Mościc [ze Stęszewa] kaszt. pozn. i Jodok Suczka z Wojnowic mają przedstawić rozjemców, którzy oznaczą granice między O. a Wojnowicami; dopóki granice nie będą oznaczone, nie wolno sprzedawać drewna [ze spornego lasu], ale obie strony mogą brać drewno na budowę, a ich kmiecie na opał (KP nr 2427); 1407 Jodok ma przybyć do zamku Mościca w O. i jadąc konno, płynąc łodzią lub idąc pieszo, wskazać granice między O. a Wojnowicami (ZSW nr 1133); 1415 woźny sąd. usypuje kopce gran. między Wojnowicami Sędziwoja [z Ostroroga] wdy pozn. a O. Mościca kaszt. pozn. (KoścZ 4, 119v); 1420 Mościc ze Stęszewa i Sędziwój z Ostroroga wybierają rozjemców w sporze o groblę między O. i Wojnowicami (PZ 6, 9); 1426 kopiec narożny dzieli O., Dokowo [Mokre] i Wojnowice (APP Maj. Grodzisk-Opalenica 4, 30); 1546 granica między O. a Urbanowem Starym; kopiec narożny między Urbanowem, O. a Dokowem Mokrym stoi przy rz. Mogielnicy; granice oznaczone są naciosami na drzewach; wycięto jednak cz. oznakowanych dębów na ostrowie Brzozownica w Urbanowie i porobiono nowe, samowolne naciosy; miał to uczynić Jan Opaliński (KoścG 8, 705).

Zamek (castrum, fortalicium)1Zamek został przebudowany po pożarze w początku XVII w., a następnie w II połowie XVIII w. rozbudowany o część pałacową. Znany dokładnie w czasach nowożytnych zespół dworski znajdował się na E od rynku, na zachodnim brzegu Mogielnicy, tuż na S od miejsca, w którym przekracza ją droga na Poznań (K. Górska-Gołaska, Katalog planów miast i wsi wielkopolskich, z. 1, Poznań 1961, s. 33, ryc, 27; także na mapie Gilly’ego). Lokalizacja ta, związana z przeprawą, musiała mieć chyba bardzo starą metrykę. Używane często określenie castrum wskazuje, że chodziło o stosunkowo duży obiekt, wyróżniający się od typowych gródków rycerskich, nazywanych w źródłach przeważnie jako fortalicjum: 1401 → Opalenica miasto, p. 5; 1405 w sądzie ma się stawić dz. O. lub jego burgrabia (KP nr 2427); 1406 → wyżej: granice; 1435, 1445, 1457, 1481, 1483, 1540 transakcje dot. miasta O. wraz z zamkiem → p. 3; 1518 Jan Opaliński zleca murarzowi Wojc. Rudzie budowę kościoła w O. [→ Opalenica – miasto, p. 5, gdzie też przytoczony ważny aneks do niniejszej umowy] oraz budowę murowanego z cegły domu na zamku (in castro); budynek ma sięgać od samborzy [wieży bramnej] do muru otokowego na wschodzie2Wjazd do zamku znajdował się więc od zachodu, czyli od strony miasta, a poprawiony ma też zostać nierówny stary mur długości 12 łokci; mury mają mieć odpowiednią wysokość i grubość (niższe pomieszczenia na 3 cegły, wyższe na 12 1/2 cegieł3Chyba błąd, XII zamiast II, a więc winno być: 2 1/2 cegły; w budynku ma się znajdować wielka izba w narożniku zamku, w przeciwległym narożniku sklep (testudo) oddzielony murem; na górnym piętrze: wielka izba nad izbą dolną oraz komnata z izdebką nad sklepem; Opaliński ma dać za te prace 60 grz. (AC 2 nr 1713); 1603, 1640 drewniana kaplica [Ś. Barbary] na zamku → Opalenica – miasto, p. 5.

Starsi [urzędnicy zamkowi]: 1419 Jan Bodecki starszy z O. pozwany przez Pietrasza Urbanowskiego o zranienie nożem i dwukrotne osadzenie w kłodzie (cippum) jego człowieka (KoścZ 4, 420v); 1425 starszy z O. toczy proces z Franciszkiem z Sulęcina, któremu zajął konie, zabezpieczając je do decyzji sądu (KoścZ 8, 186v); 1426 Jan starszy z O. toczy proces z Pietraszem Wąsowskim, który zabrał walce (cilyndria) z dziedziny jego pana [czyli z O.] (KoścZ 8, 217).

3. Własn. szlach.

3A. Pierwsi właściciele: Bärowie (1393-1403), Łodziowie ze Stęszewa (1403-35), Borkowie z Gryżyny (1443-45). 3B. Pierwsi Opalińscy h. Łodzia (1445-66). 3C. Piotr [III] i Mikołaj, ss. Piotra [II] kaszt. sant. (1466-1506). 3D. Potomstwo Mikołaja, dziedzice O. 3E. Potomstwo Piotra [III], Opalińscy z Włoszakowic i Radlina.

3A. Pierwsi właściciele: Bärowie (1393-1403), Łodziowie ze Stęszewa (1403-35), Borkowie z Gryżyny (1443-45):

1393-1406 Tycz (Tycza, Tycze, Tyczko) Bär, Bar (Wp. 5 nr 19), star. babimojski 1404-06 (G.Star. 70), asesor w sądzie ziemskim kośc. 1406 (Wp. 5 nr 98): 1393 tenże zaświadcza, że zastawił swą wieś O. Arnoldowi z Wałdowa za 270 grz., lecz król Władysław, współczując mu w kłopotach związanych z uwięzieniem4Może chodzi tu o przypadek niewoli w zagranicznej służbie króla, w którym król zobowiązany był pokryć koszty wykupu, zob. B. Śliwiński, O niektórych aspektach wykupu z niewoli jeńców-rycerzy w Polsce dzielnicowej i zjednoczonej, w: Ojczyzna bliższa i dalsza, Kraków 1993, s. 320 n, wykupił O., dając owemu Arnoldowi wieś Kamiona w pow. kal., Tyczowi zaś podarował z sumy zastawnej 100 grz.; Tycz winien jest więc królowi 170 grz., za które zobowiązuje się służyć zbrojnie zgodnie z obyczajem Królestwa (Wp. 3 nr 1938); 1394 tegoż król poleca pozywać tylko przed sądy wiecowe (Wp. 3 nr 1946; Lek. 1 nr 2264); 1394 tenże oraz Hinczka Scop [Szkapa z Ujazdu] napadają na Saksonię [Nową Marchię], łupią ją i palą wsie; pan Schof [niezident.] donosi o tym rajcom krak. (Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa, cz. 2, wyd. J. Szujski, Kraków 1878, s. 119); 1398 tenże toczy proces z Przybysławem Rudnickim (Lek. 1 nr 2694); 1398-1400 tenże pozwany przez Wawrz. Łódzkiego z Będlewa o 300 grz.; jako poręczyciel za Tycza występuje Piotr z Urbanowa, który jest też jego przedstawicielem w sądzie; Tycz ma zwrócić Piotrowi 60 grz., dać mu na tę sumę dok. król. lub dzierżawę [w swej posiadłości] (Lek. 2 nr 2147, 2334, 2544; KP nr 400); 1399 tenże toczy proces z Frąckiem mieszcz. pozn. (Lek. 2 nr 2294); 1401 tenże za zbawienie swoje, swoich rodziców Heincze Bara i Małgorzaty oraz swego rodzeństwa, siostry Filki i pana Józefa z Grodziska5Józef nie jest tu wyraźnie nazwany bratem Tycza; nie mogło zresztą między nimi zachodzić braterstwo rodzone, skoro Józef, bratanek Maćka Borkowica, był s. Borka z Grodziska (PSB 29, 136). Nie wiadomo, jakie pokrewieństwa czy powinowactwo łączyło Tycza z Borkowicami. Krewnym Borkowiców był też może obdarowany pleb. (→ Opalenica miasto, przyp. 5) czyni nadanie dla plebana w O. → Opalenica – miasto, p. 5: plebani; 1402 tenże pozwany przez Świętosława kaszt. kal. [męża Wichny c. Józefa z Grodziska] o napad z 20 paniczami i 50 kmieciami na Michorzewo Suche i wybranie tam czynszów (KKal. nr 584); 1403 tenże → niżej; 1408 tenże dłużnikiem Rotemborków → niżej: Mościc; 1408 świadkowie zeznają, że Mac. Godziszewski ręczył Adamowi Rakoniewskiemu za [Tycza] Bara na sumę 16 1/2 grz. (WR 3 nr 393).

1403-22 Mościc ze Stęszewa, też z Koźmina, kaszt. pozn. 1400-25, zm. 1425/26 (UDR I/1, 141; PSB 22, 135-136; WSB 497-498): 1403 tenże nabywa O. od Tycza Bara (Cieplucha 265); 1404 tenże toczy proces z Borkiem [z Grodziska] s. [Świętosława] kaszt. kal.; Borkowi sąd przyznaje O. z wsiami na sumę 60 grz. (za którą dobra te były zastawione); trzy wsie: Michorzewo Mokre, Kuślin i Sielinko sąd przyznaje Mościcowi, który już wcześniej je posiadał6Wydaje się, że chodzi tu o retrakt ze strony Borka. Mógł on wykupić O. od Mościca jako krewny Tycza Bara (Borek to po matce wnuk Józefa z Grodziska), który zastawił owe dobra Mościcowi (ZSW nr 795); 1405-07, 1415, 1420 tenże toczy procesy o granice O. → p. 2; 1408 tenże toczy proces z Elżką c. Rotemborka; dowodzi ona, że pieniądze, na które opiewa list Rotemborka, nie zostały zapłacone [Tyczowi] Barowi (WR 3 nr 387); 1420 tenże pozwany m. in. z O. (KoścZ 6, 4v); 1422 tenże pozwany z O. o 12 grz. długu u Baltazara mieszcz. kośc. (KoścZ 7, 50).

1424-37 Przedpełk Mościc, syn Mościca, pisał się głównie ze Stęszewa lub Koźmina: 1424 tenże w sporze z Bogusławem z Budzisławia; ma być zachodźcą w procesie Bogusława z Mikołajem z Górki kanclerzem pozn. o wsie Kuślin i Swarzędz (PZ 7, 200v); 1424 tenże z O. ręczy Jakuszowi Pomianowi z Lubonia za Jana niegdyś z Grąbiewa (PZ 8, 20); 1424 tenże toczy proces z Florianem z Dokowa Mokrego (KoścZ 5, 435); 1425 tenże toczy proces z człowiekiem ze wsi Głuponie, który okradł owczarza w Sielinku (KoścZ 5, 507v); 1429 tenże toczy proces z Krystynem burgr. kośc. o 9 grz. „długu miejskiego” za sukno sprzedane na łokcie (KoścZ 9, 175v); 1430 tenże → Opalenica – miasto, p. 3; 1435 tenże Mościc sprzedaje Dobrogostowi z Szamotuł7Matką Przedpełka Mościca była prawdopodobnie c. Sędziwoja Świdwy z Szamotuł (PSB 22, 136), a więc siostra Dobrogosta; Przedpełk sprzedawał zatem O. szwagrowi m. O. wraz zamkiem i wsiami: Rudniki, Michorzewo Mokre i Suche, Porażyn, Zimnawoda [zaginiona, k. O.], Mylin, Kuślin, Kubaczyn oraz Drożyński Młyn (PG 1, 110); 1437 tenże z O. toczy proces z Sędziwojem z Będlewa (KoścZ 12, 35).

1429 szl. Sędziwój niegdyś Siekowski z O.8To chyba chlebojedźca dziedzica, może jednak mieszczanin, a może współdziedzic w O.? z ż. Katarzyną toczą proces z Janem ze Szczepankowa i jego ż. Helszką o porękę, jakiej udzielił Sędziwój Janowi wobec Przybysława [Gryżyńskiego z Brenna] przy sprzedaży Sikorzyna; Jan pozwał Sędziwoja z pieniędzy, jakie winien mu jest Jurga Sikorzyński (KoścZ 9, 157v); 1430 tenże Siekowski zastępuje w sądzie Przedpełka Staszewskiego [z O.] (KoścZ 9 k. 245, 259, 273v); 1430 tenże z O. zastępuje w sądzie Jurgę z Sikorzyna (PZ 11, 65v).

1429-34 szl. Franciszek z O.: 1429 tenże toczy proces z Niemierzą z Grodziska (KoścZ 9 k. 213v, 222); 1434 tenże toczy proces z Tomaszem z Konarzewa; oficjał nakazuje Tomaszowi zapłacenie 58 grz. (ACC 18, 79v).

1443-45 Gryżyńscy [Andrzej Gryżyński, s. Przybysława, był mężem Anny, c. Mościca ze Stęszewa]: 1443 Andrzej Gryżyński z O. zobowiązuje się uwolnić Grąbiewo i Kurowo od roszczeń pewnych kupców na sumę 600 grz. (KoścZ 12, 315); 1445 tenże z bratem Wojsławem dają Piotrowi [I] z Bnina kaszt. gnieźn.9Syn Piotra i dziedzic O., Piotr [II] kaszt. sant., miał za ż. Małgorzatę, c. Borka z Gryżyny, brata Andrzeja i Wojsława m. O. z zamkiem, przedmieściem i wsiami: Sielinko, Zimnawoda, Późnawoda [te dwie zaginione, k. O.], Porażyn, Kuślin, Michorzewo Mokre i Suche, Rudniki, Dokowo Mokre, Rapocino [zaginione, k. O.], oraz Drożyński Młyn, a w zamian otrzymują 1/2 wsi Darnowo w pow. kośc. i 6000 grz.; woźny zapowiada nabyte dobra (PG 2, 124v; KoścZ 12, 651v).

3B. Pierwsi Opalińscy h. Łodzią (1445-66):

1445 Piotr [I] z Bnina [kaszt. gnieźn. 1428-48, zm. 1448 (PSB 26, 385; UDR I/1, 104), ojciec Piotra kaszt. sant., Macieja z Mosiny oraz Piotra bpa włocławskiego] → wyżej.

1449-66 Piotr [II] z O., Opaliński, także z Bnina, Mosiny, kaszt. sant. 1462-66 (UDR I/1, 161; PG 6 k. 115, 124v), zm. 1466 (Now. 1, 569), syn Piotra kaszt. gnieźn., brat przyrodni Macieja z Mosiny i bpa Piotra: 1449 tenże z O. kupuje z zastrz. pr. odkupu od Jana Zdziechowskiego 1 ł. w Zdziechowicach w pow. pyzdr. za 13 grz. (PG 3, 57); 1450 tenże Bniński z O. toczy proces z Jarosławem Rozdrażewskim (KoścZ 14, 99); 1450 tenże daje Janowi Baranowskiemu Rogaczewo i Bzowo, a otrzymuje w zamian Jastrzębniki (Cieplucha 254); 1450 tenże wraz z braćmi [przyrodnimi] Maciejem Mosińskim i Piotrem [późniejszy bp włocławski] kupują od Jana Jaszkowskiego10To syn Wyszaka Gryżyńskiego, brata Przybysława, a więc brat stryjeczny Gryżyńskich, od których Piotr [I] Bniński, ojciec występującego teraz Piotra, kupił O.; Piotr młodszy to mąż Małgorzaty c. Borka Gryżyńskiego, siostry sprzedających O wieś Łagiewniki [k. Kościana] za 800 zł (Cieplucha 268); 1457 tenże otrzymuje od braci przyrodnich Piotra kan. pozn. i Macieja z Bnina tytułem działów m. O. z zamkiem i wsiami: Sielinko, Zimnawoda, Późnawoda, Porażyn, Rapocino, Jastrzębniki, Kuślin, Michorzewo Suche i Mokre, Rudniki, Dokowo Mokre, Wyskoć oraz z Drożyńskim Młynem (PG 5, 64; u Ciepluchy 211, pod 1459!); 1462 tenże sprzedaje czynsz z Jastrzębnik → Opalenica – miasto, p. 5: wikariusze; 1462 temuż Andrzej z Jaszkowa zleca po swej śmierci opiekę nad swą c. Katarzyną i jej dobrami (PG 6, 115); 1466 tenże kupuje od Jana z Gryżyny jego cz. Włoszakowic po Wojciechu Wojsławie za 1500 grz. (PG 7, 245a); 1467 tenże wspomn. jako zm. → p. 3C.

1459-1513 Małgorzata z Włoszakowic, c. Borka z Gryżyny, ż. Piotra [II] kaszt. sant.: 1459 taż toczy procesy z Wojsławem z Gryżyny [swym stryjem] i Janem s. zm. Andrzeja Gryżyńskiego [stryja Małgorzaty]; zastępuje ją w sądzie Mścisław Zadorski (KoścZ 14, 278v); 1466 taż w działach z braćmi stryjecznymi Janem, Mac. Mościcem i Andrzejem z Gryżyny [ss. Andrzeja, brata Borka, ojca Małgorzaty] otrzymuje Lubosz, Spytkówki, Uzarzewo, Święcin oraz cz. wsi Łęka Wielka i Mała; z dóbr po zm. stryju Wojciechu Wojsławie Małgorzata otrzymuje 1/2 Włoszakowic z 1/2 zamku oraz 1/2 wsi: Bukowiec Wielki i Mały, Brenno, Miastko, Koła, opust. Wierzchuje, ale dobra te sprzedaje Gryżyńskim; następnie wspólnie zapisują 8 grz. czynszu od sumy 100 grz. (część Małgorzaty wynosi 4 grz. od sumy 50 grz. na Brennie) na fundację altarii w Osiecznej, zgodnie z testamentem zm. Wojciecha Wojsława (PG 7 k. 238, 240av-242a; → Gryżyna); 1467 taż → p. 3C; 1468 taż wd. po Piotrze Mosińskim z O. odstępuje Piotrowi Mosińskiemu kan. pozn. i Mac. Mosińskiemu braciom [przyrodnim swego męża] cz. swej oprawy zapisaną na Radlinie (PG 57, 2); 1468 taż z Uzarzewa toczy procesy z kmieciami z Wąsowa (PG 57, 4); 1469-74 taż wdowa sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Spytkówki: 1469 Mikołajowi z Krzycka za 200 zł (PG 8, 8v), a 1474 Winc. Dokowskiemu za 160 grz. (PG 9, 15); 1470 taż kasztelanowa sant. dziedziczka w → Łęce Wielkiej (AE II 284); 1475 taż → p. 3C; 1475 taż sprzedaje z zastrz. pr. odkupu: Janowi Rozdrażewskiemu wsie Uzarzewo i Świączyn za 800 zł, a Hinczce z Ujazdu wieś Lubosz za 200 zł (PG 9 k. 23, 37); 1476 taż kupuje od Marcina Ścibora z Ponieca [swego zięcia] dochody nadane mu przez króla z dóbr klasztorów w Lubiniu, Przemęcie i Obrze za 220 zł11Stacje te kupowali potem od Marcina jej synowie w 1481 (PG 9, 54v); 1481, 1483 taż → p. 3C; 1482 tejże ss. Piotr [III] i Mikołaj przywracają posiadanie 1/2 dóbr Włoszakowice, którą wcześniej im odstąpiła (KoścG 2 k. 91, 105); 1485 taż ż. Piotra Chociszewskiego daje swemu mężowi w dożywocie Łękę Wielką i Małą za 400 grz.; taż daje swym ss. Piotrowi [III] i Mikołajowi wsie Dokowo Mokre, Ptaszkowo Wielkie i Małe, Łęka Wielka i Mała, Uzarzewo, Świączyn, Lubosz, Spytkówki oraz Drożyński Młyn, a synowie oddają jej te dobra w dożywocie (PG 10, 22v-23); 1486 tejże mąż Piotr Chociszewski zapisuje 200 zł posagu i 50 zł wiana, a 1492 po 10 grz. posagu i wiana (PG 10 k. 57, 180; → Chociszewice); 1493 tejże i jej [drugiemu] mężowi Piotrowi Chociszewskiemu król Jan Olbracht wydaje list żelazny (salvus conductus), by mogli swobodnie dochodzić sprawiedliwości we wszystkich sądach (PG 59, 14); 1503 taż zawiera ugodę z [bratankami męża] Wojciechem, Janem i Andrzejem z Chociszewic: oni kwitują ją ze sumy 400 grz., jaką zm. Piotr miał zapisaną na Łęce Wielkiej i Małej; ona kwituje ich z zadośćuczynienia za posag i wiano zapisane na Bobkowicach i Chociszewicach (PG 64, 107-108); 1504 taż [rzekomo?] funduje kościół w Dokowie Mokrym (Cieplucha 230; → Dokowo Mokre, przyp. 2); 1507 taż daje swej c. Zofii wd.12→ Łęki Małe, przyp. 3 po Marcinie Zbąskim, a żonie Jana Turka Łąckiego wsie Łęka Wielka i Mała (PG 13, 135v); 1508 taż sprzedaje z zastrz. odkupu Janowi Turkowi wsie Ptaszkowo Wielkie i Małe za 1000 zł (PG 14, 10); 1511 taż daje swym wnukom: duchownemu Janowi i Piotrowi [V] z O. oraz Sebastianowi, Piotrowi [IV], Łukaszowi, Janowi i Maciejowi z Włoszakowic swe pr. do Łęki Wielkiej i Małej, Ptaszkowa Wielkiego i Małego, Dokowa Mokrego i Drożyńskiego Młyna (PG 14, 299); 1512 taż z trzeciego zakonu [franciszkanów] toczy proces z Janem Turkiem o rzeczy [sprzęty domowe?] spisane w inwentarzu (libellum); Turek stwierdza, że Małgorzata jest stara i by rzeczy te nie przepadły po jej śmierci, należy je przekazać do skarbca kapitulnego [biskupiego?: ad sacras edes] (ACC 88 k. 209v, 277, 331, 340); 1513 taż → p. 3D: Jan.

3C. 1467-1506 Piotr [III], chor. kal. 1477-78, chor. poz. 1478-87, zastępca star. gen. wlkp. Macieja z Bnina (swego stryja) 1479-80, sędzia pozn. 1487-1506, kaszt. lądz. 1503-05, zm. a. 15 III 1507 (PSB 24, 96-97; UDR I/1 s. 108, 140, 153, 175; UDR I/2, 96; GUrz. nr B 39), poborca woj. pozn. 1503 (AA nr 197), 1467-74 Jan i 1467-1503 Mikołaj z O., Opalińscy, ss. Piotra [II] kaszt. sant.13Piotr i Mikołaj (Jan wcześnie zmarł) do 1481 żyli w niedziale i występowali wspólnie; potem każdy prowadził własne transakcje, ale w wielu sprawach nadal występowali razem. Stąd, łamiąc nawet niekiedy chronologię, owe późne sprawy wspólne zbieramy w odrębnym akapicie. Po podziale w 1481 O. zachował Mikołaj:

1467 ciż bracia wraz z matką oraz Mikołajem ze Stęszewa stolnikiem pozn. [z bocznej linii Bnińskich] jako opiekunem zobowiązują się wykupić czynsze na sumę 235 grz. zapisane z zastrz. pr. wykupu przez Piotra i Macieja Mosińskich [braci Piotra II] na dobrach Radlin, Kąty, Wilkowyja i Łuszczanów; ciż zgodnie z testamentem ojca zapisują na uposażenie nowej altarii w kościele par. w O. czynsz 8 grz. ze wsi Wyskoć z zastrz. pr. wykupu za 100 grz. (AE II 205-205v); 1467 ciż bracia niedzielni kupują od Mik. Ptaszkowskiego niegdyś Brodnickiego Ptaszkowo Wielkie i Małe za 1200 grz. (PG 7, 253v); 1468 ciż bracia niedzielni kupują Drożyński Młyn na rz. Mogielnicy od Macieja, Jana i Mik. Woźnickich z Drożyna (PG 153, 424v); 1469 ciż toczą procesy z Janem Baranowskim kaszt. krzyw. oraz z Janem niegdyś Turkowskim (PZ 18, 238; PZ 19, 14); 1469 tymże ma Andrzej Włoszakowski [brat stryjeczny ich matki] zapłacić 1000 grz. za 1/6 Włoszakowic, Bukowca Wielkiego i Małego, Brenna, Miastka, Wierzchuj, do których to dóbr ma lepsze pr. bliższości (KoścZ 15, 398v); 1470 tymże ma Jan Sepieński z Łęgu Wielkiego zapłacić 193 grz. 16 gr posagu i 100 grz. wyprawy zm. Katarzyny, ż. Sepieńskiego, a ciotki Opalińskich14A więc to siostra Piotra [U] kaszt. sant.; zwrot posagu oznacza, że małżeństwo z Sepieńskim było bezdzietne (KoścZ 15, 411); 1470 ciż kupują z zastrz. pr. odkupu od Andrzeja Gryżyńskiego z Włoszakowic wieś Grotniki z młynami Suchym i Grotnickim (PG 8, 60); 1471 ciż → Opalenica miasto, p. 5; 1472 tenże Piotr kupuje od Mac. Tyczy z Kościana 1/2 mł. Lutkowskiego we Włoszakowicach za 10 grz. (PG 8, 145); 1474 ciż Piotr, Jan i Mikołaj sprzedają z zastrz. pr. odkupu Stanisławowi z Siekowa wieś Wyskoć za 600 zł (PG 9, 15);

1475 ciż Piotr i Mikołaj skwitowani przez [siostrę] Barbarę ż. Marcina Ponieckiego z dóbr po ojcu i matce we Włoszakowicach, Bukowcu, Brennie, Miastku, Uzarzewie, Świączynie oraz Łęce Wielkiej i Małej (KoścG 2, 20); 1475 ciż Piotr i Mikołaj wraz z matką Małgorzatą z Włoszakowic zawierają ugodę z Mik. Tomickim chor. pozn.; umarzają procesy i mają wyznaczyć arbitrów do rozgraniczenia Kuślina, Michorzewa [Suchego] i Jastrzębnik nal. do Opalińskich od Wąsowa nal. do Tomickiego (PG 58, 20); 1475 ciż Piotr i Mikołaj sprzedają z zastrz. pr. odkupu mansjonarzom kolegiaty w Szamotułach 8 grz. czynszu od sumy 100 grz. na Ptaszkowie (PG 9, 36); 1476 ciż Piotr i Mikołaj sprzedają z zastrz. pr. odkupu Dorocie wd. po Uniesławie Kokorzyńskim wieś Ptaszkowo za 330 zł (PG 9, 45); 1477 tenże Piotr występuje jako wuj Jana s. zm. Wojc. Kota z Dębna (PG 9, 69v); 1477 ciż Piotr i Mikołaj sprzedają z zastrz. pr. odkupu Maciejowi ze Służewa star. kruszwickiemu swoje wsie Radlin, Wilkowyja, Kąty oraz 1/2 Łuszczanowa w pow. pyzdr. za 1000 zł (PG 9, 81v); 1478 tenże Piotr stryj Jerzego, Jana, Piotra, Stanisława i Mik. Tomickich z Obrzycka (PG 9, 97v); 1480 tenże Mikołaj wuj Katarzyny c. Jana Świdwy z Szamotuł (PG 9, 192); 1481 ciż Piotr i Mikołaj kupują od Andrzeja Dłużyńskiego 1/3 wsi Włoszakowice, Bukowiec Wielki i Mały, Koła, Miastko, Brenno, Wierzchuje i folw. w Ryczywole w pow. kośc. za 2000 grz.; jednocześnie Małgorzata matka tychże braci sprzedaje Dłużyńskiemu z zastrz. pr. odkupu Spytkówki i Lubosz w pow. kośc. za 501 grz. 16 sk. (PG 9, 133v); [a. 1482] ciż Piotr i Mikołaj sprzedają Andrzejowi Dłużyńskiemu wsie Radlin, Wilkowyja, Kąty i 1/2 Łuszczanowa za 1600 zł węg. i 235 grz.15W 1482 Dłużyński m. in. na tych dobrach oprawiał posag i wiano żonie (PG 9, 151v); 1481 ciż Piotr i Mikołaj sprzedają z zastrz. pr. odkupu Wojciechowi altaryście w Nowym Mieście [pow. pyzdr.] 10 grz. czynszu od sumy 100 grz. na Jastrzębnikach (PG 9, 133v); 1481 ciż Piotr i Mikołaj kupują od Marcina Ścibora z Ponieca [swego szwagra] jego pr. [tj. stacje król.] w dobrach klasztoru przem. za 700 zł16Stacje te kupowała od Marcina już 1476 ich matka. W 1482 król unieważnił transakcję jako dokonaną bez swego konsensu, odebrał stacje Ponieckiemu i dał je Janowi Sepieńskiemu (Rykaczewski 290; AG perg. 923). Widzieć tu należy intrygę niechętnego Opalińskim Sepieńskiego. Opalińscy utrzymali się jednak, jak się wydaje, w posiadaniu zapisu, skoro jeszcze 1486 wymieniali go w działach braterskich, a sprzedają mu z zastrz. pr. odkupu swe własne pr. (uzyskanie od Jana Sepieńskiego) do wsi Łęg i Bargowo (PG 9, 140v); 1481 działy tychże braci: Mikołaj otrzymuje miasto O. z zamkiem i przedmieściami, oraz wsie Sielinko, Porażyn, Jastrzębniki, Kuślin, Michorzewo Suche i Nowe [Mokre], Rudniki, Zimnawoda, Późnawoda, Smolny Piecz; Piotr otrzymuje: Dokowo Mokre, Ptaszkowo Wielkie i Małe, Wyskoć, 1/3 Włoszakowic z całym gródkiem (fortalicium) i 1/2 przygrodków, a po śmierci matki Małgorzaty przypadnie mu też 1/3 wsi Bukowiec Wielki i Mały, Miastko, Brenno, Wierzchuje, Ryczywół, Koła, folusza [gdzie?], tudzież całe Gromiki nabyte z zastrz. pr. odkupu za 350 grz. (PG 9, 141);

1481 tenże Mikołaj zapisuje swej ż. Małgorzacie po 1200 grz. posagu i wiana na mieście O. z zamkiem, młynami i wiatrakami, wójtostwie w O. oraz wsiach Michorzewo Suche, Porażyn i Rudniki, a 1483 zapisuje tyle samo ż. Barbarze ze Zbąszynia17Najpewniej chodzi o dwie żony Mikołaja, ale nie da się wykluczyć, że w pierwszym zapisie zaszła pomyłka. Barbara była matką dzieci Mikołaja. Była też siostrą rodz. Anny, ż. Piotra [HI] Opalińskiego, brata Mikołaja na m. O. z zamkiem, młynami, wiatrakami i wójtostwem oraz na wsiach Michorzewo Suche i Mokre oraz Rudniki (PG 9 k. 140, 173v); 1481 tenże dz. w Kuślinie sprzedaje Iwanowi z Goliny sędziemu kal. 3 1/2 grz. czynszu od sumy 45 grz. z Kuślina dla szpitala Ś. Barbary na Chwaliszewie (CP 440, 5v-6); 1483 tenże → niżej: Piotr;

1481 tenże Piotr [III] wuj Agnieszki z Niepartu18To c. Ścibora z Niepartu i Elżbiety córki Jana z Bnina, brata stryjecznego Piotra [II] Opalińskiego kaszt. sant. Agnieszka była żoną Benedykta Górskiego (1487 Piotr Opaliński jako wuj jego dzieci: PG 10, 81v), a potem Stan. Imbira z Objezierza (→ Objezierze, przyp. 8) (PG 9, 142v); 1481 tenże Piotr z Włoszakowic kolator kościoła w Dokowie [Mokrym] (ACC 59, 74v); 1481 tenże toczy proces z Piotrem Rąbińskim kan. pozn.; Opaliński domaga się, by Rąbiński przedłożył akt testamentu zm. [Mikołaja z Bnina] Stęszewskiego stolnika pozn.19To syn Jana Bnińskiego miecznika pozn., brata Piotra [I] kaszt. gnieźn, przy którego wystawieniu był obecny, lub by sporządził na podstawie notatek nowy dok.; Rąbiński przysięga, że zgubił te zapiski (AC 2 nr 1410); 1482 tenże z Ptaszkowa (ACC 60, 65v); 1482 tenże kupuje za 60 grz. od Marty wd. po Dominiku Boszkowskim pr. do jej posagu i wiana oprawionych na 1/2 Boszkowa (PG 9, 163v); 1482 tenże zapisuje swej ż. Annie po 1200 zł posagu i wiana na Ptaszkowie Wielkim i Małym, Dokowie Mokrym i Drożyńskim Młynie (PG 9, 155); 1483 Anna kwituje męża z wypłaty wiana i umarza dok. wienny (KoścG 2, 116); 1483 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu swej siostrze Zofii wieś Wyskoć za 800 grz., tytułem ojcowizny i macierzyzny (macierzyzna przypadnie jej dopiero po śmierci matki Małgorzaty: PG 9, 175v); 1483 tenże wraz z bratem Mikołajem dają swej matce Małgorzacie 1/3 Uzarzewa, Świączyna, Lubosza, Spytkówek oraz Łęki Wielkiej i Małej (PG 9, 176); 1483 tenże daje swej matce Małgorzacie Ptaszkowo Wielkie i Małe, Dokowo Mokre i Drożyński Młyn, a otrzymuje w zamian 1/2 wsi: Włoszakowice z zamkiem (fortalicium) i przygródkiem, Bukowiec Wielki i Mały, Koła, Wierzchuje, Miastko, Kocury i Brenno oraz 1/2 foluszy [gdzie?] (PG 9, 179v); 1483 tenże wraz bratem Mikołajem skwitowani przez matkę z zadośćuczynienia za jej wiano i posag oprawione na 1/3 O., Sielinka, Dokowa Mokrego, Porażyna, Zimnejwody, Jastrzębnik, Kuślina, Michorzewa Mokrego i Suchego, Rudnik oraz Późnejwody (KoścG 2, 115v); 1483 tenże zapisuje swej ż. Annie ze Zbąszynia po 1200 zł posagu i wiana na 1/2 wsi Włoszakowice, Bukowiec Wielki i Mały, Koła, Wierzchuje, Miastko, Ryczywół, Brenno i foluszy (PG 9, 179v);

1482, 1485 ciż Piotr [III] i Mikołaj → p. 3B: Małgorzata; 1486 ciż sprzedają z zastrz. pr. odkupu Wojc. Potulickiemu Uzarzewo Wielkie i Małe oraz Świączyn20Świączyn nie pada w tekście zapiski, ale nazwa ta dopisana jest na marginesie, choć bez odsyłacza za 1040 grz. (PG 10, 53); 1486 tenże Piotr daje w działach temuż Mikołajowi zapis na stacjach król. w dobrach klasztoru przem. i ober.; Mikołaj daje Piotrowi 1/6 wsi Włoszakowice, Bukowiec, Brenno, Miastko, Koła, Kocury, Folusze i Wierzchuje (PG 10, 40); 1488 ciż wykupują od Marcina Ponieckiego [swego szwagra] Łęg i Bargowo (uzyskane od Jana Sepieńskiego21Za Opalińskich ręczył wówczas Marcin Poniecki, co wynika z jego późniejszego procesu z Kawieckim (1490: KoścG 3, 139)) sprzedane Marcinowi z zastrz. pr. odkupu za 645 zł węg. i odstępują swe pr. do tych wsi Mac. Kawieckiemu (KoścG 3, 70v; PG 10, 99v); 1491 ciż skwitowani przez [swą siostrę] Zofię ż. Marcina Zbąskiego z dóbr po ojcu i matce w O. i Włoszakowicach (KoścG 3, 146v); 1493 ciż obok Piotra, Wojciecha i Mik. Ryczyńskich wyznaczeni jako spadkobiercy sumy 2500 grz. na wypadek bezpotomnej śmierci Katarzyny c. Jana z Szamotuł i jej męża Mikołaja z Kościelca kaszt. kruszwickiego (MS 2 nr 221); 1496 ciż wraz z Hieronimem [Mosińskim] ze Stęszewa bratankowie zm. Piotra bpa włocławskiego i spadkobiercy kupionych przezeń dóbr w Gołutowie, Drzązgowie, Sokolnikach, Ostrowie i Żabicach [k. Czerlejna, wieś obecnie zag.] (KoścG 4, 132; → też niżej: Piotr [III] pod 1503); 1503 ciż wraz z bratem [stryj.] Hieronimem [Bnińskim] ze Stęszewa dziedzice w Gołutowie [w pow. pyzdr., obecnie Gułtowy] (PyG 8, 268);

1486 tenże Piotr [III] kupuje z zastrz. pr. odkupu od Piotra kan. pozn., Jana i Mikołaja braci oraz ich bratanka Stanisława ze Śmigla [z bocznej linii Bnińskich] wieś Nietąszkowo za 100 zł węg.; tenże zobowiązuje się zabezpieczyć tą sumą zobowiązania wobec Hinczki z Ujazdu i 1487 sprzedaje mu Nietąszkowo z zastrz. pr. odkupu za 100 zł (PG 10 k. 53-53v, 89v; KoścG 3, 53); 1488 tenże Piotr sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Nietąszkowo Dobiesławowi z Kociug za 100 zł (PG 10, 93); 1490 tenże winien jest Jadwidze c. Mikla Zaka z Chobieni [na Śląsku] 60 zł węg. (KoścG 3, 106); 1491 tenże wuj Katarzyny ż. Mikołaja z Kościelca [na Kujawach] (PG 10, 146v; → wyżej: 1493); 1491 tenże toczy proces z Abrahamem kustoszem gnieźn., Piotrem i Marcinem ze Zbąszynia o 200 zł węg. posagu ich siostry Anny [ż. Opalińskiego] (KoścZ 17, 228); 1492 tenże ouzymuje zgodę króla na wykup od szl. Jerzego Hunwerta wsi król. Wilków w księstwie głog. (MS 2 nr 51); 1493 tenże toczy proces o granice Włoszakowic, Kół i Miastka (MS 2 nr 251); 1493 tenże kupuje od Mik. Borka Osieckiego 1/4 dóbr Gostyń za 200 zł węg. (MS 2 nr 266; PZ 22, 215); 1493 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Andrzeja Gryżyńskiego [Dłużyńskiego] sołectwo, łąki i lasy w Luboszu za 30 zł węg.; swe pr. odstępują też siostry ze Skoraczewa: Katarzyna i Jadwiga z mężem Mik. Kamblan Wszołowskim (PG 10 k. 187, 189; PZ 22, 144v); 1493 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu klasztorowi w Przemęcie 7 grz. czynszu od sumy 90 grz. na Bukowcu Wielkim (PG 11, 2v); 1493 tenże → niżej: siostry; 1494 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Piotra Śmigielskiego kan. pozn. 1/2 Nietąszkowa za 40 zł węg. (PG 7, 36); 1495-96 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Katarzyny ż. Wojc. Cykowskiego jej cz. Barklina za 140 zł węg. oraz 17 1/2 grz. (PG 11, 101v; PG 7, 90v); 1496 tenże zapisuje swej ż. Annie ze Zbąszynia po 1200 zł węg. posagu i wiana na Włoszakowicach oraz Bukowcu Wielkim i Małym (PG 7, 118); 1496 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Mik. Borka Osieckiego 1/4 Gostynia za 400 zł węg. i 1 kopę gr (PG 7, 123); 1496 tenże sprzedaje Andrzejowi Dłużyńskiemu wieś Wyskoć za 1100 grz., a kupuje od niego z zastrz. pr. odkupu pr. do Radlina, Kątów, Wilkowyi za 1700 zł węg., do 1/2 Łuszczanowa za 235 zł, do Spytkówek za 500 grz. i do Lubosza za 150 grz. i 2 kopy [gr]22Dopiero w 1499 Dłużyński zobowiązał się uwolnić Radlin, Kąty, Wilkowyję i Łuszczanów od roszczeń osób trzecich (KoścG 5, 20v-21) (PG 7, 123v); 1496 tenże pożycza w Piotrkowie 6 zł węg. Piotrowi opatowi z Obry (AE III 204v); 1496 tenże → Opalenica – miasto, p. 5;

1497 temuż Piotrowi [III] król nadaje pr. do dóbr Michała Słupskiego [gdzie?], Małg. Lgińskiej w Wygnańczycach i Tylewicach, Andrzeja Herolda w Przyczynie, Unruga i Jerzego Kosa z Tarszczy, Mik. Nicza Sokołowskiego, Jana Kwaśnego z Poświętnego, księdza Mik. Otuskiego, Marcina Kosickiego, Jana Kokorzyńskiego, szlachciców z Łuszczanowa, Augustyna Tomickiego i Mik. Rzepki ze Srok, którzy nie dopełnili obowiązku posp. ruszenia (Posp. Rusz. 17; MS 2 nr 791); 1497 tenże daje Piotrowi Spławskiemu części Wygnanczyc, Tylewic i Łysin, a otrzymuje w zamian 1 ł. w Kocurach i 1000 grz. (MS 2 nr 983); 1497 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Jana Gołanickiego 1/2 Niechłodu za 100 grz. (WsG 1, 11); 1498 temuż Andrzej Osiecki ręczy, iż uwolni od roszczeń osób trzecich dobra Wojnowice os., Śmiechowo i Rusinowo opust. wraz z 1/4 dóbr Gostyń (KoścG 5, 16); 1499 tenże daje Marcinowi Szwabowi z Barklina 1/4 Reklina [pow. kośc.], a otrzymuje w zamian 1/4 Kuślina i 200 grz. (PG 12, 28v); 1499 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Dobiesława z Kociug wsie Wojnowice os. oraz Śmiechowo i Rusinowo opust., tudzież 1/4 Brzezia, Czajkowa, Czachorowa, Bodzewka, Podrzecza, Dusiny i Pożegowa za 685 zł węg. 20 gr i 70 grz., a sprzedaje mu z zastrz. pr. odkupu 1/4 Gostynia za 400 zł węg. [1500 odkupił Gostyń Mikołaj z O., → niżej] (PG 12, 31v-32); 1500 tenże dz. i patron altarii w Osiecznej → Opalenica – miasto, p. 5; 1500 tenże kupuje od Jadwigi Uszczonowskiej wd. po Janie Czachórskim jej cz. w Łuszczanowie za 16 grz. (PG 12, 92; Straty 3 s. 209 nr 209); 1501 tenże kupuje od Wojc. Poklękowskiego folw., 1 ł. oraz mniejsze role w Łuszczanowie za 20 grz. (PG 12, 149); 1501 tenże Piotr stryj Małgorzaty ż. Rafała z Leszna kaszt. przem., 1502 wuj Kat. Łukowskiej ż. Stan. Hinczy Ujezdzkiego (PG 12 k. 136, 179v); 1502-03 tenże → p. 6; 1502 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Jarosława Dłużyńskiego wsie Grotniki i Charbielin za 200 zł węg. (PG 12, 186); 1503 tenże daje Jarosławowi Dłużyńskiemu 1/2 ł. w Boszkowie i 1200 zł, a otrzymuje w zamian Dłużynę, Grotniki i Charbielin; tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Jarosławowi Dłużyńskiemu Wojnowice z opust. Śmiechowem i Bodzewem oraz 1/4 wsi Brzezie, Czajkowo, Czacharowo, Bodzewko, Podrzecze, Dusina i Pożegowo za 685 zł 20 gr i 70 grz. oraz 200 zł, które miał zapisane przez Jarosława na Grotnikach i Charbielinie (PG 12, 272; PG 64, 71-72); 1503 tenże skwitowany przez Hieronima [Mosińskiego] z Bnina z zapłaty 31 3/4 grz., która to suma nal. do ich zm. stryja Piotra bpa włocławskiego (PG 64, 108); 1504 na prośbę tegoż król zatwierdza dokumenty z 1334 i 1440 dot. → Kręska (MS 3 nr 1277); 1506 tenże wwiązany w dobra Anny c. zm. Grzegorza Jankowskiego w Wilkowie Polskim na sumę 24 grz. z powodu zaległych czynszów; Jankowska twierdzi, że czynsze te nigdy nie należały do Opalińskiego (KoścG 6, 81); 1508 wd. po tymże Piotrze w imieniu swoim i ss. tytułem 1/4 czynszu [podatków] należnego z dóbr w pow. pyzdr. opłaca 13 grz. i 25 1/2 gr (ASK I 11, 163); 1534, 1542 taż Anna → p. 3E; 1535 taż posiada dom na Piaskach pod Poznaniem (PG 16, 766v); 1544 taż wspomn. jako zm. → p. 3E: córki;

1487 tenże Mikołaj kupuje części Kozłowa: 1487 od Balcera Kozłowskiego 1/3 za 160 grz., 1487 od Kaspra Kozłowskiego jego cz. za 60 zł węg., 1488 od Kaspra jego cz. w zamian za 1 ł. i karczmę w Porażynie oraz 200 grz. (PG 10 k. 77, 80, 92v); 1488 tenże daje Wincentemu i Maciejowi ze Strzeżmina [dziś Strzyżmin] wieś Kuślin, a otrzymuje w zamian Strzeżmin i 130 grz.; tenże tym samym braciom sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Michorzewo Suche za 130 grz. (PG 10, 100); 1489 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Jakubowi pleb. w Tomicach 8 grz. czynszu od sumy 100 grz. z Michorzewa Suchego z przeznaczeniem na anniwersarz Mikołaja z Tomic chorążego pozn. (ACC 66, 192v-193; PG 10, 111); 1491 tenże wykupuje Michorzewo Suche od Macieja i Wincentego z Kuślina (KoścG 3, 148); 1492 tenże dz. Kozłowa i Michorzewa Suchego, które to wsie zostały zniszczone pożarem; oficjał zarządza umniejszenie ciążących na nich czynszów (ACC 69 k. 8v, 27); 1493 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Serafina Baranowskiego folwarki w Urbanowie Starym i Nowym, łąkę Brzozowica oraz 5 zagr. w Urbanowie Starym za 100 zł węg. (PG 7, 3v; PG 11, 4v); 1493 tenże sprzedaje Annie c. Dobrogosta Bylęckiego, a ż. [Michała] Łazarza Dąbrowskiego, 2 części w Kozłowie za 500 zł węg. (PG 10, 183; → niżej: pod 1497); 1493 tenże → niżej: siostry; 1495 tenże zawiera ugodę z Piotrem Kuczyńskim prep. w Bninie i altarystą w kat. pozn. w sprawie zaległego czynszu z Sielinka, należnego jego altarii; Mikołaj zostaje skwitowany z zaległości, w r. bieżącym ma zapłacić 6 zł węg. (ACC 72, 106); 1495 tenże pozwany przez Wincentego i Macieja z Kuślina o zajęcie gwałtem Michorzewa Suchego; pozew zostaje oddalony, ponieważ został wystawiony na dobra wienne Barbary ze Zbąszynia, ż. tegoż Mikołaja (PG 59, 152v); 1496 tenże skwitowany przez Wincentego i Macieja ze Strzeżmina z uwolnienia odstąpionych im 8 ł. w Michorzewie Suchym od roszczeń osób trzecich (KoścG 4, 132); 1497 tenże otrzymuje od króla pr. do dóbr Jana Kubackiego w Kubaczynie, Jana Chełmskiego i jego ż. Barbary w Dzięczynie, Andrzeja Głażewskiego w Głażewie i Durmowie, Piotra i Bodzęty Chłapowskiego, Jana, Jana i Andrzeja Piotrowskich w Buvali [lub Bukali, niezident.], którzy nie dopełnili obowiązku posp. ruszenia (Posp. Rusz. 109; MS 2 nr 892); 1497 tenże dz. w Strzeżminie pozwany przez Annę ż. Michała Łazarza Dąbrowskiego o nieuwolnienie sprzedanych jej dóbr w Kozłowie [→ pod 1493] od roszczeń osób trzecich; tenże uzyskuje wwiązanie w dobra Jana Wąbiewskiego na poczet nie spłaconego długu 36 zł (PG 59, 248); 1498 temuż ma Jan Trzcieński z Trzcianki zwrócić pożyczone na wojnę 4 płaty przednie i tylne zbroi oraz 2 hełmy, wartości 10 zł (AC 2 nr 1532); 1498 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Jana Zatomskiego wieś Zatom Nowy, 2 jeziora zw. Sośnica, jez. Barlino ze strugą i 5 jazami na niej oraz lasy w Zatomiu Starym za 110 grz., a 1499-1500 ponawia tę transakcje z dodaniem 2 ł. opust w Zatomiu Starym (PG 11, 202v; PG 12, 76v-77; PG 15, 188; PZ 22, 251; PG 63 k. 46v, 54); 1499 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Grzegorza Urbanowskiego 1/2 ł. w Urbanowie za 10 grz. (PG 12, 13v), a 1500 sprzedaje ją z zastrz. pr. odkupu Jarosławowi Uścięckiemu; tenże daje też Uścięckiemu 1 ł. w Rapocinie i 40 grz., a otrzymuje w zamian cz. Uścięcic (PG 12, 117); 1500 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu 1/4 Gostynia za 400 zł węg. od Dobiesława z Kociug (który nabył te dobra z zastrz. pr. odkupu od Piotra [III] z O. [1498]) oraz od samego Piotra Opalińskiego (PG 12 k. 119v-120, 124v); 1500 tenże dz. i kolator altarii w O. → Opalenica – miasto, p. 5; 1501 tenże daje Mik. Dokowskiemu 1 ł. w Rapocinie i 300 grz., a otrzymuje w zamian 1/2 Uścięcic (PG 12, 151; → 3D, pod 1505); 1504 tenże wspomn. jako zm. (PZ 23, 70); 1511 wd. po tymże Barbara, pani wienna w Michorzewie Suchym (KoścZ 18, 230); 1512, 1516, 1529, 1531, 1540 taż → p. 3D; 1538 taż Barbara, pani wienna w Ptaszkowie Małym (KoścG 8, 367).

Córki Piotra [II] kaszt. sant.: 1475-93 Barbara ż. Marcina z Ponieca (DwMat. 14417, 179): 1475 taż → wyżej: bracia; 1478 tejże maż zapisuje 1000 grz. posagu i 1300 grz. wiana (PG 9, 104v), a 1492 za konsensem króla po 1500 grz. posagu i wiana na Ujściu (MS 2 nr 47); 1479-91 Katarzyna ż. Przecława Potulickiego kaszt. rogoz. (DwMat. 14417, 179), który 1479 zapisuje jej po 1200 grz. posagu i wiana (PG 9, 106v); 1483-1512 Zofia: 1483, 1491 taż → wyżej: bracia; 1493 taż ż. Marcina ze Zbąszynia, który zapisuje jej po 1400 zł węg. posagu i wiana (MS 2 nr 197), siostra Piotra [III] z O. sędziego pozn. (PG 11, 12); 1507 taż Zofia wd. po Marcinie Zbąskim, ż. Jana Turka Łąckiego (PG 13, 135v; → wyżej: Małgorzata); 1512 taż Zofia wspomn. jako zm. (PG 14, 354); 1483-93 Małgorzata (DwMat. 14417, 179): 1493 Piotr [III] sędzia pozn. i Mik. Opalińscy skwitowani przez Jana Tadera z pierwszej raty (Piotr 340 zł, Mikołaj 250 zł) posagu ich siostry Małgorzaty ż. Tadera (WsG 1, 4v).

3D. Potomstwo Mikołaja, dziedzice O. [Po podziale między Mikołajem a jego bratem Piotrem O. została w ręku Mikołaja i jego potomstwa.]:

1504-26 Jan Opaliński, kan. i kustosz kat. pozn. 1508-15, potem świecki, syn Mikołaja: 1504 tenże z bratem Piotrem [V] → Opalenica – miasto, p. 3; 1505 temuż i jego bratu Piotrowi ręczy Mik. Dokowski, iż jego syn Marcin Dokowski dokona rezygnacji cz. Uścięcic [sprzedanych w 1500 Mik. Opalińskiemu, → p. 3C] (KoścG 6, 6); 1508 tenże kan. pozn., brat cioteczny dzieci zm. Marcina Zbąskiego (PG 14, 39; CP 14, 639); 1508 śwd. zeznaje, że u tegoż widział w zeszłym roku różaniec nal. niegdyś do kan. pozn. Mik. Otuskiego (AC 2 nr 1622); 1509 tenże kan. pozn. kwituje Piotra [IV] z O. kustosza pozn. z ruchomości, jakie należały się Janowi i jego bratu Piotrowi [V] po zm. stryju ich ojca, Piotrze bpie włocławskim; jeżeli Jan dostanie więcej niż 1/4 jego srebra, odda nadwyżkę Piotrowi [IV]; skwitowania dokona też Piotr [V], gdy tylko wróci do ojczyzny (PG 66, 210); 1510 tenże kan. pozn. i jego brat Piotr mają termin w sądzie w sprawie przyjęcia rezygnacji dóbr w Uścięcicach przez Mik. Dokowskiego i jego c. Annę (KoścG 6, 106); 1511 tenże kustosz pozn., brat w linii macierzystej Katarzyny c. Andrzeja z Szamotuł, a ż. Łukasza Górki (MS 4 nr 10172; PG 14, 357); 1511 tenże z bratem Piotrem [V] dają Mik. Dokowskiemu 2 ł. w Zimnej wodzie i 80 grz., a otrzymują w zamian 1/2 Dokowa Suchego; tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Dokowskiemu cz. Uścięcic za 100 grz. (PG 14, 290-291; PG 67, 4); 1511 tenże → p. 3B: Małgorzata; 1512 tenże sprzedaje swej matce Barbarze wieś Dokowo Suche za 1000 zł (PG 14, 351); 1512 tenże → p. 3E: Piotr [IV]; 1513 temuż jako swemu wnukowi Małgorzata Włoszakowska zobowiązuje się zapłacić 2000 zł węg. (PG 68, 358v); 1513 tenże i jego brat Piotr [V] otrzymują od swych braci stryj. Piotra [IV], Łukasza, Sebastiana, Jana i Macieja w działach Dokowo Mokre, Ptaszkowo Wielkie i Małe oraz Drożyński Młyn, a dają im Łękę Wielką i Małą, Gołutowo, Drzązgowo, Borzujewo, Sokolniki, Ostrów i Żabice; Jan ma dać braciom stryj. 50 zł na wykup Łęk; Jan wykupić ma z Ptaszkowa czynsz 8 grz. od sumy 100 grz., a bracia stryj. wykupić czynsze z Gołutowa, Borzujewa i Drzązgowa; obydwie strony złożą się po połowie na sumę 1000 grz. (lub więcej), o jaką z Gołutowa, Drzązgowa, Borzujewa i Żabie pozwał je Hieronim [z Bnina] Mosiński; dochody z Gołutowa, Dokowa Mokrego i Ptaszkowa strony mają dzielić po połowie; zachowuje ważność wspólny zapis czynszu na rzecz babki [Małgorzaty]; Jan ręczy za nieobecnego brata Piotra [V], że dochowa ugody i po swym powrocie do kraju dokona zgodnej z nią rezygnacji; Piotr, Łukasz i Jan ręczą natomiast za nieobecnego brata Sebastiana [dopełnił rezygnacji w 1515 (PG 15, 51)] i małol. brata Macieja (PG 14, 472; PG 68, 420-421); 1513 tenże → p. 3B: Małgorzata; 1514 tenże z bratem Piotrem [V] kupują od Stan. Mylińskiego 1/4 młyna w Strzeżminie za 15 grz. (PG 15, 23v; PG 69, 128v); 1514 tenże sprzedaje Piotrowi Ćmachowskiemu [bratankowi męża swej babki] Strzeżmin za 350 grz. (PG 15, 27); 1514 temuż i Łukaszowi altaryście w O. winni są 41 grz. Jan Pogorzelski z s. Maciejem (ACC 90, 100); 1514 tenże z bratem Piotrem [V] kolatorzy kościoła w Dokowie Mokrym (AE V 118); 1514 tenże występuje jako stryj Anny c. Andrzeja Dłużyńskiego (PG 15, 13); 1515 tenże wraz z bratem Piotrem wwiązani w dobra zgodnie z działami z 1513 (PG 69, 169); 1515 tenże kustosz sprzedaje Mac. Niegolewskiemu cz. Uścięcic za 200 grz. (PG 15, 49v); 1515 tenże kustosz wykupuje od Anny c. Mik. Dokowskiego 2 ł. (za 24 grz.) oraz 1 ł. i karczmę (za 12 grz.) w Dokowie Suchym, sprzedane z zastrz. pr. odkupu jej ojcu (PG 69, 259); 1516 tenże kupuje od swej matki Barbary 1/2 Dokowa Suchego za 1000 zł; tenże dz. w O. zapisuje swej ż. Barbarze c. Mikołaja z Lubrańca wdy pozn. po 2000 zł węg. posagu i wiana na Michorzewie Suchym i Mokrym, Rudnikach i Sielinku, a matce po 1200 zł posagu i wiana na Ptaszkowie Wielkim i Małym, Dokowie Mokrym, 1/2 Dokowa Suchego i Drożyńskiego Młyna (PG 15, 99v-100; RTH 4, 1913, s. 49); 1517 tenże jedyny kolator kościoła w Dokowie Mokrym (AE VI 27); 1518 tenże buduje kościół w O. → Opalenica – miasto, p. 5; 1518 temuż król Zygmunt zezwala na wykupienie wsi król. Krzywagóra w pow. pyzdr. z rąk Andrzeja Wolickiego oraz wsi Grabów w pow. pyzdr. z rak Mik. Lasoty z Zaborowa (MS 4 nr 2784-2785); 1518 tenże kupuje od Stanisława i Piotra ze Zbąszynia wsie Nowa Jabłona, Lubiechowo, Parzęczewo oraz części w Łękach Wielkich i Małych za 1420 grz. (PG 15, 236); 1518 tenże występuje jako wuj Anny c. Jana Turka Łąckiego (PG 15, 235v); 1522 tenże wraz ze Stanisławem i Mac. Ujezdzkimi dz. w Parzęczewie (KoścZ 24, 231); 1524 tenże wraz z Hieronimem Rozdrażewskim występuje jako rozjemca w sporze między Winc. Świdwą z Szamotuł a Łukaszem z Górki o młyny w Szamotułach (MS 4 nr 14025); 1525 tenże sprzedaje swemu bratu stryj. Piotrowi [IV] z Włoszakowic i jego ż. Jadwidze swą cz. Uzarzewa i Świączyna (PG 16, 85); 1525 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Andrzeja Chobienickiego i Mac. Zakrzewskiego 8 grz. czynszu na Zakrzewie i Kosiczynie w pow. kośc. za 100 grz. (PG 16, 96v); 1525 tenże współkolator kościoła w Parzęczewie (ACC 100, 224-225); 1525 temuż komisarze król. za dług 600 grz. od Macieja sołtysa z Ptaszkowa przysądzają dom w Poznaniu przy ul. Ś. Stanisława (MS 4 nr 4648, 4662); 1526 tenże kupuje od Jadwigi Urbanowskiej wd. po Janie Słupskim pr. wypasu w lasach i na polach Urbanowa Starego i Nowego dla swych poddanych z O., Ptaszkowa i Sielinka za 30 grz. (PG 16, 107v); 1527 tenże wspomn. jako zm. (PG 16, 150v).

1504-15 Piotr [V] Opaliński, syn Mikołaja: 1504 tenże → Opalenica – miasto, p. 3; 1505 tenże, 1509 tenże nieobecny w kraju, 1510-11 tenże → wyżej: Jan; 1511 tenże → p. 3B: Małgorzata; 1512 tenże → p. 3E: Piotr [IV]; 1513 tenże nieobecny w kraju, 1515 tenże → wyżej: Jan.

Córki Mikołaja: 1514 Anna ż. Jana Milaja Jarockiego, który zapisuje jej po 600 zł posagu i wiana (PG 15, 3); 1529-42 Magdalena: 1529 tejże pannie daje matka Barbara wsie Ptaszkowo Wielkie i Małe, na których miała oprawę, a Magdalena daje matce sumę 1000 zł w dożywocie (PG 16, 275v); 1531 taż kupuje z zastrz. pr. odkupu od matki Barbary Ptaszkowo Wielkie i Małe za 1000 zł (PG 16, 453); 1535 taż ż. Jakuba Jaskóleckiego (PG 16, 753); 1539-40 taż → niżej; 1542 tejże król zezwala na wykup wójtostwa w Obornikach (MS 4 nr 20867; konsens nie został zrealizowany, → Oborniki, p. 4Da).

1527-61 Jan Opaliński syn Jana, ur. 1519, zm. 1561 (DwMat. 14417, 216), kaszt. sant. 1560-61, mąż Anny Borkówny Gostyńskiej (UDR I/2, 157; Dworzaczek tabl. 113): 1527 opiekę nad tymże przejmuje Łukasz Opaliński [brat stryj. ojca]; dobra Jana obejmują: O. z wsiami Rudniki, Michorzewo Mokre i Suche, Jastrzębniki, Porażyn, Sielinko, Parzęczewo, Łęki, Lubiechowo, Jabłona Nowa (PG 16, 150v); 1527 [tenże] (w jego imieniu Łukasz Opaliński) toczy proces z plebanem z Gnina o meszne z Jabłony Nowej (AAP, Sentenciae II 359v-360); 1527 tenże z siostrą Jadwigą kolatorzy kościoła w Dokowie Mokrym (ACC 102, 55v); 1531 temuż stryjowie Sebastian, Łukasz, Maciej i Jan Opalińscy zapisują 17 grz. i 19 grz. czynszu od sumy 435 grz. na Lginiu i Hetmanicach (PG 16, 418v); 1531-33 tenże dz. i kolator kościoła par. w Łękach Wielkich (ACC 107, 120v-121v; ACC 108, 140v); 1537 tenże młodzieniec trudniący się pisarstwem (litteris bonis operam navans) zwolniony z obowiązku uczestnictwa w posp. ruszeniu (MS 4 nr 18464); 1537 i 1550 tenże z siostrą Jadwigą, a 1542 tenże z siostrą Anną23Nawet z tych zapisek wynika, że Jan miał tylko jedną siostrę, więc imię Anna znalazło się tu niewątpliwie omyłkowo wśród spadkobierców Mik. Lubrańskiego wdy pozn. [ojca ich matki], dziedziców dóbr Kazimierz24Obok nich wśród spadkobierców tych była też siostra ich matki Jadwiga, ż. Mac. Opalińskiego, → p. 3E [pow. kon.] (KG 7 k. 11v-14v, 322v; KG 9, 212-213); 1539 tenże → Opalenica – miasto, p. 4A; 1540 tenże zapisuje swej ż. Annie c. Jana Borka Gostyńskiego po 2500 zł na m. O. z zamkiem i wsiami Rudniki, Michorzewo Suche i Mokre oraz Jastrzębniki (PG 17, 248); 1539 tenże pozwany przez Magdalenę Jaskólecką [siostrę ojca] o niewypłacenie jej posagu (KoścZ 26, 163); 1540 tenże z [babką] Barbarą wd. po Mik. Opalińskim i [ciotką] Magdaleną c. tego Mikołaja, a ż. Jakuba Jaskóleckiego, zawierają ugodę z Janem Jaskóleckim, bratem Jakuba; Barbara ma dożywotnio posiadać jako oprawę Ptaszkowo Wielkie i Małe oraz Dokowo Mokre i Suche, na której w 1531 zapisała Magdalenie 1000 zł węg., z zastrz., że po śmierci Barbary ma Magdalena na tych dobrach posiadać tylko 700 zł; gdyby Magdalena umarła przed Barbarą, Jan ma wypłacić Jakubowi 300 grz. posagu (APP Akta maj. Opalenica 4, 97-103); 1540 tenże → p. 3E; 1546 tenże → p. 2; 1546 tenże kupuje od Jana i Mik. Przetockich cz. → Krobielewa za 1400 grz. (KoścZ 27 k. 94, 177-178); 1551 tenże kupuje od Piotra Myjomskiego25To wnuk (po córce Jadwidze) Macieja z Bnina Mosińskiego, który był bratem Piotra [II] Opalińskiego, pradziada naszego Jana, → Mosina części Gołutowa, Drzązgowa, Borzujewa, Ostrowa, Sokolnik i Żabic w pow. pyzdr. za 8000 zł (PG 18, 616); 1552-61 tenże tenut. w Pobiedziskach [po śmierci Piotra IV Opalińskiego] (G.Star. 57).

1527, 1537, 1542, 1550 Jadwiga siostra Jana kaszt. sant. → wyżej i przyp. 23; 1527, 1537 taż → wyżej; 1543 taż ż. Wojc. Pampowskiego26DwMat. 14417, 216, podaje też, że Jadwiga zm. przed 1547, co nie jest prawdą; żyła jeszcze co najmniej w 1550 (DwMat. 14417, 216), zm. przed 1563 (PG 20, 233).

[Dziećmi Jana kaszt. sant. byli (DwMat. 14417, 218): Jan kaszt. rogoz., zm. 1598 (PSB 24, 81), Piotr zm. bezpotomnie ok. 1600, Katarzyna ż. Adama Kiszewskiego (1556-70, zm. a. 1595), Anna ż. Stan. Starczynowskiego (1558-62), a potem Mac. Bardzkiego (1572-90), Barbara ż. Stefana Kucieńskiego [z Kuma] (1585-1604), Dorota ż. Abrahama Zbąskiego (1566-71, jako wd. 1579-90).]

3E. Potomstwo Piotra [III] kaszt. lądz., Opalińscy z Włoszakowic i Radlina27Po podziale w 1481 między Piotrem a jego bratem Mikołajem O. została przy Mikołaju. Piotr i jego potomkowie nic już w O. nie zachowali. Ośrodek dóbr Piotra stanowiły Włoszakowice; po podziale między jego ss. (1520) Włoszakowice przypadły młodszym, a najstarszy Piotr [IV] osiadł w Radlinie. Linia ta używała jednak konsekwentnie nazwiska Opaliński i dlatego, by zebrać całą tę rodzinę, uwzględniamy ich w niniejszym haśle:

1500-50 Piotr [IV] Opaliński, z Włoszakowic (do 1520), Radlina, kustosz kat. pozn. 1500-09, potem świecki: poborca ceł w Wielkopolsce 1519-27 (MS 4 nr 12351, 12959, 14117, 14407, 14412, 14593, 15193, 15438-39), kaszt. międz. 1528-29, kaszt. lądz. 1530-35, kaszt. gnieźn. 1535-50, mianowany 1542 kasztelanem pozn. nie przyjął urzędu (MS 4 nr 7032, 7090), ochmistrz i wychowawca królewicza Zygmunta Augusta od 1530, zm. a. 19 I 1551, syn Piotra [III] kaszt. lądz. (PSB 24, 97-100; UDR I/2 s. 38, 96, 100): 1500 przyjęty jako kustosz do kapituły kat. pozn.; po ojcu jest h. Łodzia, po matce [Annie] ze Zbąszynia h. Nałęcz (MHP nr 203-204); 1506 tenże kustosz pozn. (Cystersi Obra 51, 243, dawniej B 3, 243); 1508 tenże kustosz pozn. wraz z bratem Łukaszem bracia cioteczni (consobrini) Urszuli z Ponieca, ż. Jana Grabowieckiego (MS 4 nr 288); 1508-09 tenże kustosz pozn. z braćmi Łukaszem, Sebastianem, Janem, Maciejem dzielą wsie Łysiny, Tylewice i Wygnańczyce z Piotrem i Mik. Tosami (WsG 1 k. 62, 66-67; → Łysiny); 1509 tenże → p. 3D; 1511 tenże były altarysta w Rydzynie (ACC 88, 39v); 1511 tenże [świecki] z braćmi Łukaszem, Janem i Maciejem → p. 3B: Małgorzata; 1512 tenże wraz z braćmi Łukaszem, Sebastianem, Janem i Maciejem z Włoszakowic oraz [braćmi stryj.] Janem i Piotrem [V] z O. otrzymują od Jana Turka Łąckiego części Łęki Wielkiej i Małej, jakie przypadły mu po zm. ż. Zofii [ciotce wspomnianych braci z Włoszakowic i O.], a następnie (tu wymieniony tenże Piotr z bratem Łukaszem oraz bratem stryjecznym Janem) sprzedają mu wspomn. wsie z zastrz. pr. odkupu za 650 zł węg. (PG 14, 354; wzm. o tej transakcji: PG 15 k. 17v, 24v); 1513 tenże → p. 3D: Jan; 1513 tenże niegdyś kustosz pozn. i altarysta w Osiecznej w sporze z Andrzejem Gryżyńskim z Nielęgowa, który z powodu zaległości w opłacie czynszów na rzecz altarii w Osiecznej znalazł się pod klątwą (PG 68, 276); 1519-20 tenże z ż. Jadwigą z Tęczyna zwolniony z obowiązku uczestnictwa w wyprawie wojennej (MS 4 nr 12360, 12779); 1520 działy tegoż z braćmi: tenże Piotr otrzymuje Radlin, Kąty, Wilkowyję i Łuszczanów w pow. pyzdr., części Łęki Wielkiej i Małej oraz dopłatę 350 grz. i 40 zł; bracia Łukasz, Sebastian, Jan i Maciej otrzymują Włoszakowice, Bukowiec, Brenno, Miastko, Dłużynę, Grotniki, Koła, Charbielin, Lubosz, Spytkówki w pow. kośc., Hetmanice, Lgiń, Tylewice, Wygnańczyce, Łysiny i Nową Wieś w pow. wsch., części wsi Gołutowo, Borzujewo, Drzązgowo, Sokolniki, Żabice, Ostrów w pow. pyzdr. (PG 15, 343); 1520 tenże występuje jako stryj Katarzyny c. Mik. Kobylińskiego, a ż. Szymona Kluczewskiego (PG 15, 340); 1520 ż. tegoż Jadwiga z Tęczyna wd. po Adamie Kurozwęckim daje swe dobra po rodzicach (Goszyce, Rawałowice, Łuczanowice, Zakrzów, Bolów, Kózki, Kropidło, Sierosławice, Maciejowice i Śmiłowice w ziemi krak.) oraz po pierwszym mężu, a także swe ruchomości, sprzęty domowe i klejnoty Łukaszowi Opalińskiemu, a ten 1521 przekazuje te dobra temuż Piotrowi swemu bratu (MS 4 nr 3674, 12694-12696); 1521 tenże kupuje od Hieronima Moszyńskiego [swego dalszego brata stryj.] oraz od Jana Opalińskiego [swego brata stryj.] części Radlina, Kątów, Wilkowyi i Łuszczanowa (PyG 17, 37); 1521 tenże kupuje od Wojciecha, Mikołaja i Jana Łąckich ich części w Łęce Wielkiej za 300 grz. (PG 15, 401); 1521 temuż król zezwala na wykup tenuty Śrem z rąk Stan. Lasockiego podkom. pozn.28Wykup nie doszedł wtedy do skutku. W 1523 tenutę śrem. wykupił od Lasockiego Andrzej Jaktorowski i posiadał ją do 1538; wtedy dopiero wykupi ją Opaliński (G.Star. 64) oraz na zapisanie na tych dobrach posagu i wiana ż. [Jadwidze] z Tęczyna (MS 4 nr 4026-4027); 1522 tenże zapisuje swej ż. Jadwidze z Tęczyna dobra Radlin, Wilkowyja, Łuszczanów, Kąty oraz Łękę Wielką i Małą (MS 4 nr 13109); 1522 tegoż ż. Jadwiga z Tęczyna, wd. po Adamie z Kurozwęk odstępuje Łukaszowi Włoszakowskiemu sumę 1000 zł, jaką mąż Piotr zapisał jej na dobrach Radlin oraz na Łęce Wielkiej i Małej (PG 15, 444v);

1522 tenże Jarosławowi Łaskiemu krajczemu kor. daje Goszyce, Rawałowice, Kropidło, Łuczanowice oraz sprzedaje za 3500 zł Zakrzów, Bolów, Kózki, Sierosławice, Śmiłowice i Maciejowice w ziemi krak. (MS 4 nr 13098); 1523 tenże daje ż. Jadwidze w dożywocie swe części dworów i folwarków w Radlinie i Łęce Wielkiej (PG 15, 490v); 1523 tenże występuje jako wuj Agnieszki c. zm. Jana Sarnowskiego (PG 15, 525v); 1525 tenże kupuje od Jana, Szymona, Stanisława, Sebastiana, Marcina, Anny, Reginy i Katarzyny Nowowiejskich ich cz. Łuszczanowa za 70 grz. (PG 16, 81); 1525 tenże kupuje cz. Uzarzewa i Świączyna → p. 3D: Jan; bracia Sebastian, Łukasz i Maciej odstępują mu swe pr. do tej cz. (PG 16, 86); 1527 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu swej ż. Jadwidze z Tęczyna (c. zm. Mikołaja z Tęczyna wdy krak.) Radlin, Kąty, Wilkowyja oraz Łękę Wielką i Małą za 100 zł (PG 16, 147); 1527 tenże → niżej: bracia; 1527-47 tenże dzierżawca dóbr Stawiszyn (DwMat. 14417, 184); 1528 tenże z braćmi Łukaszem, Maciejem i Janem występują jako [nie podano: stryjowie czy wujowie] Barbary z Osiecznej ż. Dobrogosta Jezierskiego (PG 16, 237v-238); 1529 tenże kupuje od Agnieszki ż. Jana Kanclerzewskiego, a wd. po Bartłomieju Rogaczewskim, 1/2 wsi Łęka Mała za 400 grz. (PG 16, 262); 1530 tenże otrzymuje od króla starostwo [tenutę] kośc. [był tenut. w Kościanie do śmierci (G.Star. 47)] (MS 4 nr 15731); 1530 tenże otrzymuje od Jana Jordana dwór k. kościoła Ś. Idziego w Krakowie (MS 4 nr 15881, 17182); 1531 ż. tegoż Jadwiga z Tęczyna daje swe klejnoty, szaty i inne dobra ruchome po swej śmierci szwagrowi Łukaszowi; ten przekazuje te dobra temuż Piotrowi (PG 16, 406); 1531 temuż król zezwala na wykup Lelowa z przyległymi wsiami z rąk dzieci [Mik.] Spinka z Będkowa (MS 4 nr 16062); 1531 król zezwala na kupno przez tegoż dóbr Rokutowo, Jankowo i Grodzisko od Tomasza prep. z Miechowa (MS 4 nr 16072); 1531 tenże kupuje od króla wieś Lubola [w ziemi sier.] (MS 4 nr 16130); 1532-48 tenże tenut. w Olsztynie [w Małopolsce] (MS 4 nr 7090, 8161, 16657, 17306); 1533 tenże wprowadzony w posiadanie dóbr Jedlcza [w woj. krak., dziś Jelcza], nabytych od Anny z Jarosławia, wd. po Stanisławie z Pilicy (MS 4 nr 17005); 1534 tegoż dom w rynku w Poznaniu (pięknie przyozdobiony) oraz ogród z domkiem na przedmieściu Piaski k. kościoła Bożego Ciała zwolnione przez króla od ciężarów i opłat miejskich (MS 4 nr 17618); 1535 tenże → niżej: bracia; 1535 tenże kupuje w dożywocie od klasztoru na Zwierzyńcu [w Krakowie] wsie Krzaczyn i Parzymiechy w księstwie Zatorskim (MS 4 nr 17328); 1537 tenże bierze w zastaw od Rafała Pileckiego wsie Sławniewo i Skozelczim w pow. lelowskim za 600 zł (MS 4 nr 18363-18364); 1538-51 tenże tenut. w Kcyni i Śremie, 1539-51 tenut. w Pobiedziskach, 1541-51 tenut. w Kopanicy [tenuty te pozostały w ręku następnych pokoleń Opalińskich] (G.Star. s. 41, 46, 57, 64); 1538 tenże otrzymuje w dożywocie od Stan. Odrowąża z Jarosławia wdy podolskiego jego stajnie między kościołem Ś. Idziego a murami w Krakowie (MS 4 nr 19199); 1538 temuż król zezwala na wykup wójtostwa w Obornikach z rąk Ziemaka [recte: Bieniaka] Zajączkowskiego (MS 4 nr 19470; konsens nie został zrealizowany → Oborniki – wójtostwo); 1539 tenże posiada ogród na Stradomiu [w Krakowie], nabyty od Jana i Stanisława Ostrorogów, tenże kupuje w dożywocie od Jakuba i Stanisława Ostrorogów dom k. kościoła Ś. Idziego w Krakowie (MS 4 nr 19744, 19929); 1540 tenże → niżej: bracia; 1544 tenże nabywa w dożywocie od Jana Żukowskiego staw na Zwierzyńcu w Krakowie (MS 4 nr 21709); 1544 tenże dz. w Węglewie (GG 25, 32); 1545 temuż król zezwalana wykup za 100 grz. czynszów, jakie jego zm. matka Anna zapisała na pobożne cele (MS 4 nr 7308); 1548 temuż król Zygmunt St. zapewnia dożywotnie posiadanie wsi Poręba i Wierzbie w ziemi krak. po śmierci zm. Jana Opalińskiego chor. pozn.29W reg. w MS Jan błędnie nazwany ojcem Piotra! (MS 4 nr 8161); 1548 tenże bierze w dożywotni zastaw od rodziny zm. Andrzeja Szaroty [mieszcz. krak.] kamienicę w Krakowie za 800 zł (MS 5 nr 4633); 1549 tenże zastawia Mac. Góreckiemu wieś Królewice w pow. wiślickim oraz Kaczkowice w pow. proszowskim (MS 5 nr 4744-4747, 4750); 1551 wykonawcy testamentu tegoż Piotra: Andrzej Czarnkowski scholastyk krak., kustosz płocki i sekretarz król., Jakub Pabianowski i Jan Przepodleski, kwitują Jana Lutomirskiego z sumy 1076 zł, za którą wykupił on wieś Lubola z rąk małol. Andrzeja Opalińskiego, bratanka Piotra (MS 5 nr 5261); 1552 wd. po tymże Piotrze, Jadwiga z Tęczyna, wspomn. jako zm. (MS 5 nr 5746).

1508-38 Sebastian duchowny, zm. 1538 (kariera duchowna → p. 6), 1508-34 Łukasz, 1508-47 Jan chor. pozn. 1530-47, podstoli krak. 1534-44, krajczy kor. 1546-47, zm. 1547 (UDR I/2, 112-113; UDR IV/2, 88; UDR X 64), 1508-40 Maciej, Opalińscy z Włoszakowic, ss. Piotra [III] kaszt. lądz., bracia Piotra [IV] kaszt. gnieźn.: 1508-09, 1512 ciż → wyżej: Piotr [IV]; 1511 ciż → p. 3B: Małgorzata; 1512 tenże Sebastian przyjęty do kap. kat. pozn., wywodzi swe szlachectwo po ojcu Piotrze [III] i dziadzie Piotrze [II] z h. Łodzia, a po matce [Annie] ze Zbąszynia z h. Nałęcz (MHP nr 248); 1513 ciż Sebastian (nieobecny w kraju), Łukasz, Jan, małoletni Maciej → p. 3D: Jan; 1515 tenże Sebastian → p. 3D: Jan; 1520 ciż Sebastian, Łukasz, Jan i Maciej dostają w działach Włoszakowice → wyżej: Piotr [IV]; 1521 tenże Łukasz występuje jako stryj Zofii Komornickiej ż. Jerzego Rogaczewskiego (PG 15, 417); 1520, 1521, 1522 tenże Łukasz, 1525 ciż Sebastian, Łukasz i Maciej → wyżej: Piotr [IV]; 1527 tenże Jan występuje jako stryj Katarzyny c. Jana Komornickiego30Przyjmujemy, że chodzi tu o s. Piotra [III], nie zaś bardziej znanego s. Mikołaja (→ p. 3D), bowiem ten ostatni już w sąsiedniej zapisce wymieniony jest jako zm (PG 16, 149v); 1527 temuż Łukaszowi bracia Sebastian, Piotr [IV] i Jan powierzają opiekę nad Janem Opalińskim s. zm. Jana [ich brata stryj.] (PG 16, 150v); 1527 tenże Łukasz wykonuje tę opiekę → p. 3D: Jan syn Jana; 1528 ciż Łukasz, Maciej i Jan → wyżej: Piotr [IV]; 1528-30 tenże Maciej płaci Dorocie Siedlemińskiej ż. Mac. Brzozogajskiego 60 grz. główszczyzny za zabicie jej brata Benedykta Siedlemiriskiego (PG 74 k. 95, 602); 1529-31 ciż Sebastian, Łukasz, Jan i Maciej pozwani przez Małg. Lgińską o zajęcie jej dóbr w Lginiu i Hetmanicach ustępują i płacą 800 grz. odszkodowania (WsG 2 k. 68v-70v, 98-100v); 1531 tenże Łukasz → wyżej: Piotr [IV]; 1531 ciż Sebastian, Łukasz, Jan i Maciej → p. 3D: Jan; 1531 ciż → niżej: siostry; 1531 ciż Sebastian, Łukasz, Jan i Maciej wspólnie wykonują pr. patronatu kościoła w Łękach Wielkich jako opiekunowie Jana Opalińskiego, a 1533 pr. to wykonuje sam Maciej z O. (ACC 107, 120v-121v; ACC 108, 140v); 1532 ciż Sebastian, Maciej i Jan → niżej: Magdalena; 1534 ciż Sebastian, Łukasz, Jan i Maciej płacą 12 grz. czynszu z dóbr w pow. pyzdr. altariom w kościele par. w O. → Opalenica – miasto, p. 5; 1534 tenże Maciej kupuje z zastrz. pr. odkupu od Piotra Zielęckiego 15 zł czynszu z Zielęcina i Kowalewa w pow. kośc. za 200 zł (PG 16, 646v); 1534 tenże Maciej zapisuje swej ż. Jadwidze c. zm. Mikołaja z Lubrańca wdy pozn.31Jej siostra Barbara była ż. Jana Opalińskiego, brata stryj. Macieja po 1200 zł posagu i wiana na 1/2 swych części wsi Łysiny, Tylewice, Wygnańczyce, Nowa Wieś, Lgiń, Brenno, Miastko, Koła, Grotniki, Dłużyna, Charbielin, Lubosz, Spytkówki, Gołutowo, Drzązgowo, Borzujewo, Sokolniki, Żabice, Ostrów, oraz na 1/2 sum zapisanych mu przez króla na stacjach z dóbr klasztoru przem.; Jadwiga daje swe dobra po bracie Grzegorzu Lubrańskim w m. Kazimierz i przyległych wsiach w pow. kon. swej teściowej Annie (wd. po Piotrze [III] sędzim pozn. [i kaszt. lądz.]), ta zaś oddaje je temuż Maciejowi (PG 16, 682v-683, 693); 1535 tenże Maciej kupuje z zastrz. pr. odkupu od Wojc. Grodzieńskiego 1/2 połowy m. Złotów i wsi Święta, Głońsk i Błękwit w pow. nak. za 1272 zł i 11 gr (PG 16, 719); 1535 ciż Sebastian, Jan i Maciej kupują za 600 zł od brata Piotra [IV] jego pr. do cz. spadku po ich zm. bracie Łukaszu (PG 16, 780); 1536 temuż Janowi król zezwala na wykup wsi Małkowice i Natkowice w stwie przemyskim z rąk Natkowskiego (MS 4 nr 17997); 1536 tenże Maciej kupuje z zastrz. pr. odkupu od Janusza Latalskiego32Z tymże Januszem Latalskim dokonał 1537 zamiany dóbr nal. do uposażenia swej prebendy, prep. pozn. Sebastian Opaliński (MS 4 nr 18398) wsie Dębnica w pow. kośc. i Strychowo w pow. gnieźn. za 100 zł (PG 17, 33); 1537 tenże Maciej kupuje z zastrz. pr. odkupu od Mik. Wyskockiego 1/2 Wyskoci za 140 grz. (PG 17, 122); 1537 ż. tegoż Macieja, Jadwiga z Lubrańca, wśród spadkobierców [swego ojca] Mik. Lubrańskiego wdy pozn. i dziedziców dóbr Kazimierz [pow. kon.] (KG 7, 11v-14v; → p. 3D i przyp. 31); 1538 tenże Maciej kupuje od Katarzyny wd. po Janie krawcu z Gniezna, Małgorzaty ż. Jana Ratuskiego mieszcz. gnieźn. i Zofii ż. Łukasza Grzybowskiego ich części w Szyszynie w pow. gnieźn. za 600 grz. (PG 17, 187); 1540 tenże Maciej kupuje z zastrz. pr. odkupu od Jakuba Popowskiego 1/2 wsi Popowo w pow. kośc. za 450 zł, a od Stan. Objezierskiego 1/2 Objezierza za 200 grz. (PG 17 k. 359v, 392); 1540 tenże Maciej kupuje z zastrz. pr. odkupu od Rafała Leszczyńskiego Drzeczkowo i Wolikowo za 500 grz. i wydzierżawia mu te dobra do 1 I 1541 za 44 zł (KoścG 8, 419v-420); 1540 ciż Jan i Maciej z Bnina dają swemu bratu Piotrowi [IV] wsie Lubosz i Spytkówki oraz stacje król. w dobrach klasztoru przem. i zobowiązują się spłacić długi swego zm. brata Sebastiana, tudzież dać 160 złotych dukatów swemu bratu stryj. Janowi; Jan ów kwituje ich z zapłaty 120 grz. (MS 4 nr 20162; KoścG 8, 420v); 1540 ciż Maciej i Jan otrzymują od swego brata Piotra [IV]: Maciej stacje król. w dobrach klasztoru przem., a Jan sumę 700 zł na Luboszu i Spytkowicach (MS 4 nr 20239); 1541 temuż Janowi król zezwala na wykup sołectwa w Porębie w pow. lelowskim (MS 4 nr 20501); 1542-50 wd. po tymże Macieju Jadwiga (KG 7, 322v; KG 9, 212-213); 1542 tenże Jan otrzymuje od swej matki Anny ze Zbąszynia 1000 zł jej posagu zapisanego na Włoszakowicach; tenże Jan sprzedaje z zastrz. pr. odkupu swej siostrze, pannie Magdalenie, 1/2 Dłużyny i Grotnik za 400 grz. z zastrz. dożywotniego korzystania z tych dóbr przez ich matkę Annę (KoścZ 19, 192v-193); 1544 tenże Jan → niżej: Magdalena; 1545 tenże Jan otrzymuje od króla w dożywocie wieś Wierzbie w ziemi krak. (MS 4 nr 22111); 1545 tenże Jan bierze w zastaw od Stan. Morawca wsie Sudoł i Biegłów w pow. wiślickim za 1000 zł pol. (MS 4 nr 7418); 1546 wieś Porębę tegoż Jana król zwalnia od powinności na rzecz grodu w Żarnowcu (MS 4 nr 22576); 1547 tenże Jan jako opiekun Andrzeja s. zm. Mac. Opalińskiego kupuje od Jana z Kościelca m. Krajenka z przyległymi wsiami za 1272 zł33W 1550 po śmierci Jana, Piotr [IV] pozwał Kościeleckiego o sumę 1272 zł i 11 grz. za którą sprzedał on Janowi z zastrz. pr. odkupu dobra Krajenka (PG 93, 299v-300v) (PG 18, 374); 1547 temuż Janowi Marcin Zborowski kaszt. kal. przekazuje swe pr. do sumy 3032 zł zapisanej na Wężerowie [w Małopolsce] (MS 4 nr 22663); 1547 tenże Jan wspomn. jako zm. posiadacz wsi Poręba i Wierzbie (MS 4 nr 23011; → też wyżej: Piotr [IV] pod 1548 i 1550).

Córki Piotra [III] kaszt. lądz.: 1506-07 Katarzyna ż. Macieja z Czarnkowa; mąż zapisuje jej po 1000 zł węg. posagu i wiana (PG 13 k. 78, 129v); 1512 Anna Włoszakowska ż. Feliksa Nieparckiego (Straty 3 s. 72-73 nr 23; PG 14, 349), 1519 Feliks zwraca jej braciom 1000 zł34Jednym aktem bracia skwitowali Feliksa ze spłaty 1000 zł, drugim zaś Feliks zobowiązał się im zapłacić 700 zł; zdaje się, że chodzi o skwitowanie z góry z całej niespłaconej jeszcze sumy, nie zaś o ratę ogólnej sumy 1700 zł jej posagu [a więc zmarła bezpotomnie] (PG 70, 103-105); 1522-32 Regina ż. Mik. Skóry z Gaju tenut. w Obornikach: 1522 mąż zapisuje jej po 900 zł, a 1532 po 1200 zł posagu i wiana (PG 15, 433v; PG 16, 529v); 1531-55 Magdalena: 1531 taż panna kupuje z zastrz. pr. odkupu od braci wsie Lgiń i Hetmanice za 550 zł (PG 16, 419v), 1532 taż kwituje braci z sum zapisanych na Lginiu (PG 76, 142v), 1542 taż panna → wyżej, 1544 taż ż. Krzysztofa Zaremby otrzymuje od brata Jana 700 zł, 400 zł i 100 zł zapisane jej przez matkę Annę, a mąż zapisuje jej po 2000 zł posagu i wiana (KoścG 8, 629v-630), 1555 taż wd. (DwMat. 14417, 184).

1547 Andrzej Opaliński syn zm. Macieja [potem marsz. w. kor. od 1574 i star. gen. wlkp. od 1578, zm. 1593 (PSB 24, 72-78; UDR I/2, 165; UDR X 79-80)] → wyżej; 1548 tenże kwituje Rafała Leszczyńskiego kaszt. przem. z zapłaty 800 zł, które pożyczył kiedyś od jego ojca Mac. Opalińskiego (PG 102, 348v); 1551 tenże małoletni → wyżej: Piotr [IV].

[Rodzeństwo Andrzeja stanowiły Katarzyna za Stan. Tuczyńskim i Anna za Janem Konarskim z Kobylina (DwMat. 14417, 190). Andrzej był jedynym męskim potomkiem tej linii Opalińskich. Bracia jego ojca Macieja nie zostawili bowiem potomstwa: małżeństwo Piotra IV z Jadwigą Tęczyńską było bezpotomne, Łukasz i Jan nie byli żonaci, a Sebastian był duchownym.]

6. 1502-03 Piotr [III] Opaliński sędzia pozn. wraz ze Śmigielskim uwięziony na Łużycach; szlachta wlkp. prosi króla o interwencję w sprawie jego uwolnienia (AA nr 96, 176).

1500-09 Piotr [IV] Opaliński kustosz kat. pozn. [potem świecki] (PSB 24, 97-100; → p. 3).

1508-38 Sebastian Opaliński z Włoszakowic: kan. kat. pozn. od 1508, student w Krakowie 1512 (AS 2, 138), sekretarz kancelarii król. od ok. 1512, kan. kat. krak. od 1523, kustosz kat. pozn. 1530, prep. kat. pozn. 1535, kan. kat. gnieźn. 1535-36, kan. kolegiaty Ś. Floriana w Krakowie 1537, dyplomata, humanista, zm. 1538 (PSB 24, 107-108; sprawy majątkowe i rodzinne → p. 3).

1508-11 Jan Opaliński: 1508 kan. kat. pozn., 1511-15 kustosz kat. pozn. [potem świecki] → p. 3.

Uwaga: Używamy przyjętej formy nazwiska Opaliński, aczkolwiek w XV-XVI w. było one z zasady pisane odmiennie: zrazu Opalenicki, potem zaś Opaleński. Drobiazgowe przedstawienie dziejów tej wymarłej w linii męskiej w 1775 rodziny dał DwMat. 14417, 177-251.

1 Zamek został przebudowany po pożarze w początku XVII w., a następnie w II połowie XVIII w. rozbudowany o część pałacową. Znany dokładnie w czasach nowożytnych zespół dworski znajdował się na E od rynku, na zachodnim brzegu Mogielnicy, tuż na S od miejsca, w którym przekracza ją droga na Poznań (K. Górska-Gołaska, Katalog planów miast i wsi wielkopolskich, z. 1, Poznań 1961, s. 33, ryc, 27; także na mapie Gilly’ego). Lokalizacja ta, związana z przeprawą, musiała mieć chyba bardzo starą metrykę. Używane często określenie castrum wskazuje, że chodziło o stosunkowo duży obiekt, wyróżniający się od typowych gródków rycerskich, nazywanych w źródłach przeważnie jako fortalicjum.

2 Wjazd do zamku znajdował się więc od zachodu, czyli od strony miasta.

3 Chyba błąd, XII zamiast II, a więc winno być: 2 1/2 cegły.

4 Może chodzi tu o przypadek niewoli w zagranicznej służbie króla, w którym król zobowiązany był pokryć koszty wykupu, zob. B. Śliwiński, O niektórych aspektach wykupu z niewoli jeńców-rycerzy w Polsce dzielnicowej i zjednoczonej, w: Ojczyzna bliższa i dalsza, Kraków 1993, s. 320 n.

5 Józef nie jest tu wyraźnie nazwany bratem Tycza; nie mogło zresztą między nimi zachodzić braterstwo rodzone, skoro Józef, bratanek Maćka Borkowica, był s. Borka z Grodziska (PSB 29, 136). Nie wiadomo, jakie pokrewieństwa czy powinowactwo łączyło Tycza z Borkowicami. Krewnym Borkowiców był też może obdarowany pleb. (→ Opalenica miasto, przyp. 5).

6 Wydaje się, że chodzi tu o retrakt ze strony Borka. Mógł on wykupić O. od Mościca jako krewny Tycza Bara (Borek to po matce wnuk Józefa z Grodziska), który zastawił owe dobra Mościcowi.

7 Matką Przedpełka Mościca była prawdopodobnie c. Sędziwoja Świdwy z Szamotuł (PSB 22, 136), a więc siostra Dobrogosta; Przedpełk sprzedawał zatem O. szwagrowi.

8 To chyba chlebojedźca dziedzica, może jednak mieszczanin, a może współdziedzic w O.?

9 Syn Piotra i dziedzic O., Piotr [II] kaszt. sant., miał za ż. Małgorzatę, c. Borka z Gryżyny, brata Andrzeja i Wojsława.

10 To syn Wyszaka Gryżyńskiego, brata Przybysława, a więc brat stryjeczny Gryżyńskich, od których Piotr [I] Bniński, ojciec występującego teraz Piotra, kupił O.; Piotr młodszy to mąż Małgorzaty c. Borka Gryżyńskiego, siostry sprzedających O.

11 Stacje te kupowali potem od Marcina jej synowie w 1481.

12 → Łęki Małe, przyp. 3.

13 Piotr i Mikołaj (Jan wcześnie zmarł) do 1481 żyli w niedziale i występowali wspólnie; potem każdy prowadził własne transakcje, ale w wielu sprawach nadal występowali razem. Stąd, łamiąc nawet niekiedy chronologię, owe późne sprawy wspólne zbieramy w odrębnym akapicie. Po podziale w 1481 O. zachował Mikołaj.

14 A więc to siostra Piotra [U] kaszt. sant.; zwrot posagu oznacza, że małżeństwo z Sepieńskim było bezdzietne.

15 W 1482 Dłużyński m. in. na tych dobrach oprawiał posag i wiano żonie.

16 Stacje te kupowała od Marcina już 1476 ich matka. W 1482 król unieważnił transakcję jako dokonaną bez swego konsensu, odebrał stacje Ponieckiemu i dał je Janowi Sepieńskiemu (Rykaczewski 290; AG perg. 923). Widzieć tu należy intrygę niechętnego Opalińskim Sepieńskiego. Opalińscy utrzymali się jednak, jak się wydaje, w posiadaniu zapisu, skoro jeszcze 1486 wymieniali go w działach braterskich.

17 Najpewniej chodzi o dwie żony Mikołaja, ale nie da się wykluczyć, że w pierwszym zapisie zaszła pomyłka. Barbara była matką dzieci Mikołaja. Była też siostrą rodz. Anny, ż. Piotra [HI] Opalińskiego, brata Mikołaja.

18 To c. Ścibora z Niepartu i Elżbiety córki Jana z Bnina, brata stryjecznego Piotra [II] Opalińskiego kaszt. sant. Agnieszka była żoną Benedykta Górskiego (1487 Piotr Opaliński jako wuj jego dzieci: PG 10, 81v), a potem Stan. Imbira z Objezierza (→ Objezierze, przyp. 8).

19 To syn Jana Bnińskiego miecznika pozn., brata Piotra [I] kaszt. gnieźn.

20 Świączyn nie pada w tekście zapiski, ale nazwa ta dopisana jest na marginesie, choć bez odsyłacza.

21 Za Opalińskich ręczył wówczas Marcin Poniecki, co wynika z jego późniejszego procesu z Kawieckim (1490: KoścG 3, 139).

22 Dopiero w 1499 Dłużyński zobowiązał się uwolnić Radlin, Kąty, Wilkowyję i Łuszczanów od roszczeń osób trzecich (KoścG 5, 20v-21).

23 Nawet z tych zapisek wynika, że Jan miał tylko jedną siostrę, więc imię Anna znalazło się tu niewątpliwie omyłkowo.

24 Obok nich wśród spadkobierców tych była też siostra ich matki Jadwiga, ż. Mac. Opalińskiego, → p. 3E.

25 To wnuk (po córce Jadwidze) Macieja z Bnina Mosińskiego, który był bratem Piotra [II] Opalińskiego, pradziada naszego Jana, → Mosina.

26 DwMat. 14417, 216, podaje też, że Jadwiga zm. przed 1547, co nie jest prawdą; żyła jeszcze co najmniej w 1550.

27 Po podziale w 1481 między Piotrem a jego bratem Mikołajem O. została przy Mikołaju. Piotr i jego potomkowie nic już w O. nie zachowali. Ośrodek dóbr Piotra stanowiły Włoszakowice; po podziale między jego ss. (1520) Włoszakowice przypadły młodszym, a najstarszy Piotr [IV] osiadł w Radlinie. Linia ta używała jednak konsekwentnie nazwiska Opaliński i dlatego, by zebrać całą tę rodzinę, uwzględniamy ich w niniejszym haśle.

28 Wykup nie doszedł wtedy do skutku. W 1523 tenutę śrem. wykupił od Lasockiego Andrzej Jaktorowski i posiadał ją do 1538; wtedy dopiero wykupi ją Opaliński (G.Star. 64).

29 W reg. w MS Jan błędnie nazwany ojcem Piotra!

30 Przyjmujemy, że chodzi tu o s. Piotra [III], nie zaś bardziej znanego s. Mikołaja (→ p. 3D), bowiem ten ostatni już w sąsiedniej zapisce wymieniony jest jako zm.

31 Jej siostra Barbara była ż. Jana Opalińskiego, brata stryj. Macieja.

32 Z tymże Januszem Latalskim dokonał 1537 zamiany dóbr nal. do uposażenia swej prebendy, prep. pozn. Sebastian Opaliński (MS 4 nr 18398).

33 W 1550 po śmierci Jana, Piotr [IV] pozwał Kościeleckiego o sumę 1272 zł i 11 grz. za którą sprzedał on Janowi z zastrz. pr. odkupu dobra Krajenka (PG 93, 299v-300v).

34 Jednym aktem bracia skwitowali Feliksa ze spłaty 1000 zł, drugim zaś Feliks zobowiązał się im zapłacić 700 zł; zdaje się, że chodzi o skwitowanie z góry z całej niespłaconej jeszcze sumy, nie zaś o ratę ogólnej sumy 1700 zł.