OSTROBOTKI

1419 or. Ostrobodky (KoścZ 5, 148v, dawniej k. 88v), 1422 Ostrobothky (KoścZ 7, 39), 1444 Ostrobothki (PG 2, 28v), 1570 Osthrobothki (PG 21, 144v), obecnie Ostrobudki, 6 km na SE od Miejskiej Górki.

1. 1444 n. pow. kośc. (PG 2, 28v); 1510 n. par. Czesram [obecnie Czestram] (LBP 118).

2. 1422 zapowiedź → p. 3: Małgorzata; 1486 wiatrak → p. 3; 1560 Jan i Mac. Pakosławscy pozwani przez Krzysztofa, Hieronima, Michała, Piotra i Jerzego Chojeńskich o odnowienie granic Pakosławia [k. Miejskiej Górki] z ich wsiami: Golejewo, Golejewko i O. (KoścZ 57, 201-201v); 1548 struga zw. Stoki przy granicy Pakosławia z O., droga z Góreczek do O. (KoścG 9, 85v); 1570 łąki w O. → p. 3.

3. Własn. szlach. 1419 Tyfan z Sierakowa, O., Szymanowa [i z Osieka; wszystkie wsie k. Miejskiej Górki] oraz Mik. Osiecki [z Osieka] w sporze z Jadwigą, Hanką i Jutką z Sierakowa (KoścZ 5, 148v, dawniej k. 88v).

1419-20 Hanka, 1419-20 Jadwiga, 1419-20 Ubyszka i 1419 Jutka z Sierakowa: 1419 Jadwiga, Hanka i Jutka → wyżej; 1420 Hanka oraz panny Jadwiga i Ubyszka pozwane o usypanie kopców gran. dziedziny [O.?] z Pakosławiem [k. Miejskiej Górki]; → Pakosław, p. 2 (KoścZ 6, 118v).

1444-47 Jadwiga, 1450Ubyszkai 1447 Anna (Hanka) Sierakowskie, z Sierakowa, O. i Szymanowa, siostry [czy ident. z siostrami z 1420?, → wyżej]: 1444 taż panna Jadwiga z Sierakowa sprzedaje z zastrz. pr. odkupu za 80 grz. Jerzemu z Chojna 3 1/2 ł. w O. wraz z prawem, które ma zapisane na sołectwie i karczmie w O. (PG 2, 28v); 1447 taż Jadwiga ż. Imbrama [z Łabiszyc na Śląsku], dziedzica w Sierakowie, sprzedaje Jerzemu z Chojna 3 ł. os. w O. za 60 grz. (PG 2, 180); 1447 taż Anna ż. Janoty z Łabiszyc, dziedzica w Sierakowie, sprzedaje tejże Jadwidze ż. Imbrama z Łabiszyc całe swoje cz. przypadłe jej z działów z siostrami w Sierakowie, O. i Szymanowie za 100 grz. (PG 2, 180); 1450 taż Ubyszka dz. w Sierakowie, ż. Michała zw. Synowiec, sprzedaje Jurdze Chojeńskiemu 4 ł. z karczmą w O. za 100 grz. (PG 4, 52).

1422-32 Małg. Sierakowska: 1422 woźny sąd. zapowiada wszelkie pożytki wsi Sierakowo, Szymanowo i O. należące do tejże Małgorzaty (KoścZ 7, 39); 1432 taż ma wiano zapisane na O. (KoścZ 10, 74v).

Chojeńscy i Błożejewscy w O.:

1444-74, zm. a. 1476 Jerzy (Jurga) z Chojna, Chojeński, Ostrobotski: 1444, 1447 tenże → wyżej; 1445 tenże daje Wincentemu z Błożejewa [k. Dolska] 3 ł. os. w O. i 200 grz. zapisane z zastrz. pr. wykupu na 1/2 Daleszyna, a w zamian otrzymuje Błożejewo (PG 2, 110); 1450 tenże → wyżej; 1450 tenże kupuje od Winc. niegdyś Błożejewskiego 3 ł. w O. za 100 grz. (PG 4, 104); 1465 tenże Ostrobotski w sporze ze swoim synem Janem Błożejewskim; sędziowie sądu ziemskiego w Poznaniu odsyłają spór do sądu ziemskiego w Kościanie (PZ 18, 86); 1466 tenże Ostrobotski w sporze z Janem, Marcinem, Piotrem i Krystynem braćmi z Gawronów (KoścZ 15, 187); 1466 sąd wobec pozwu Michała Przyborowskiego potwierdza dok. wienny Barbary ż. tegoż Ostrobotskiego wystawiony przez Mik. Tomickiego chorążego pozn. [1450-78] i [zastępcę] star. gen. wlkp. [Piotra Świdwy z Szamotuł w l. 1464-65, 1471 (UDR 1/1 s. 140, 174)], a opiewający na 100 kóp gr posagu i wiana; przysądne płaci Jan Tumigrała (KoścZ 15, 95); 1469 Wojciech z Przyborowa pozywa tegoż Jerzego z O. i Golejewka o 24 grz. szer. gr, o który to dług pozywał go już zm. Michał, ojciec Przyborowskiego (KoścZ 15, 262b); 1474 tenże zapisuje ż. Barbarze po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 O. i 2 częściach w Golejewie (PG 9, 10v); 1475 taż Barbara [wd.] → niżej.

1466-82 Barbara Ostrobotska: 1466, 1474 taż ż. Jerzego Chojeńskiego, Ostrobotskiego → wyżej; 1475-76 taż ż. Pawła (Pakosza) Zimlińskiego z Zimlina w sporze z Michałem i Janem ss. Wojciecha z Chojna1DwMat. 14418, 477, pisze, iż byli to ss. Anny (PyG 4, 2v; KoścG 2, 32); 1476 sędziowie polubowni rozstrzygają spory tejże Barbary z Andrzejem, Piotrem i Stanisławem ss. zm. Jana Błożejewskiego [a więc jej wnukami]: a) o kradzież koni, które mają być zwrócone Barbarze w ciągu 2 tygodni; b) w sprawie oprawy zapisanej Barbarze przez zm. męża Jurgę Ostrobotskiego na O., 2 częściach w Golejewku i 2 częściach młyna [gdzie?]; wspomn. Andrzej, Piotr i Stanisław mają zaspokoić roszczenia tejże Barbary do 150 grz. z tytułu owej oprawy (KoścG 2, 37); 1482 taż ż. Jana Łaszczyńskiego, pani wienna w O., daje [obecnemu] mężowi 1/3 swojego posagu, czyli 1/3 ze 100 grz. opisanych jej przez zm. [pierwszego] męża Jerzego Chojeńskiego na 1/2 O. i na 2 częściach w Golejewie, jak podaje dok. wienny (PG 9, 160v).

1479-86 Andrzej i 1485-96 Piotr Chojeńscy, Błożejewscy, bracia, ss. Jana Błożejewskiego [wnukowie Jerzego Chojeńskiego, Ostrobotskiego]: 1479 tenże Andrzej Chojeński z Chojna, Sierakowa, O. i Błożejewa, syn zm. Jana Błożejewskiego, pozwany przez bpa pozn. Uriela [Górkę] (wcześniej w tej sprawie pozywał już tegoż Andrzeja zm. bp pozn. Andrzej [Bniński]) o najazd wraz z 8 szlachcicami i 10 ludźmi niższego stanu na m. bpie Dolsk oraz o napaść na dom kupca Piotra i zabicie go; bp pozywa tegoż Andrzeja, w imieniu Macieja, Anny i Doroty dzieci zabitego Piotra, o główszczyznę (KoścG 2, 64v); 1485 tenże Piotr; jego ciotka Dorota, c. zm. Jerzego Chojeńskiego, kwituje go z sumy 40 grz., na którą to sumę tenże Piotr zaspokoił jej roszczenia z dóbr Chojno, Błożejewo, O. i Golejewo (KoścG 3, 8); 1486 ciż → niżej: Jan i Anna; 1496 tenże Piotr → niżej: Jan i Anna.

1486-96 Jan Chojeński i jego ż. Anna [możliwe, że zebrane tu wiadomości dotyczą dwóch małżeństw2O Annie → Chojno, przyp. 2]: 1486 Anna kupuje z zastrz. pr. wykupu od Andrzeja i Piotra z Błożejewa wieś O. z wiatrakiem i 2 cz. w Golejewku za 180 grz. szer. półgr; taż Anna zapisuje dożywotnio na tych dobrach swojej ciotce rodź. Agnieszce Wyganowskiej zakonnicy w Owieńskach 2 kopy gr czynszu rocznego (PG 10, 51); 1496 Jan zapisuje ż. Annie, c. zm. Mik. Wybranowskiego, po 150 grz. posagu i wiana na częściach wsi Chojno i Golejewko; Anna zaś sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Piotrowi Błożejewskiemu swoje prawa do wsi O. i Golejewo za 180 grz. (PG 7, 99-99v).

1528 Jan Błożejewski zapisuje ż. Małgorzacie c. zm. Jana Bojanowskiego po 250 zł posagu i wiana na 1/2 wsi Błożejewo, Dalabuszki i O. oraz na 1/2 swoich cz. w Golejewku (PG 16, 235).

1560-84 Jerzy, Hieronim, Krzysztof, Michał i Piotr Chojeńscy, ss. zm. Wojc. Chojeńskiego: 1560 ciż → p. 2; 1580 (Michał), 1581, 1584 ciż płacą → pobór.

1570-84 Jerzy Chojeński: 1570 tenże zapisuje ż. Dorocie c. zm. Mac. Pawłowskiego po 2000 zł pol. posagu i wiana m. in. na Chojnie i łąkach w O. (PG21, 144v); 1581, 1584 tenże płaci → pobór.

1580-82 Jan Mieleński płaci → pobór.

Pobór z O.: 1563 [formularz nie wypełniony] (ASK I 4, 147v); 1566 od 2 1/2 ł. i 2 zagr. (ASK I 4, 245); 1580 z cz. Jana Mieleńskiego od 2 ł. i 5 zagr.; z cz. Michała Chojeńskiego od 1 zagr. (ŹD 63); 1581, 1582 Jan Mieleński płaci pobór (Piotrkowska 1 nr 424); 1581, 1584 pobór płacą Jerzy, Hieronim, Krzysztof, Michał i Piotr Chojeńscy (Piotrkowska 1 nr 424).

4. 1430 Mikołaj sołtys z O. w sporze z Marcinem z → Pakosławia oraz z jego żoną, dziećmi (cum filiis) i braćmi (KoścZ 9, 253).

1444 sołectwo → p. 3: siostry Sierakowskie.

5. 1510 w O. pana Błożejewskiego 13 ł., w tym tylko 1 ł. os.; wiard. dzies. należą do kustosza [kat. gnieźn.] (LBP 118).

1 DwMat. 14418, 477, pisze, iż byli to ss. Anny.

2 O Annie → Chojno, przyp. 2.