SIEDLEC

1310 kop. 1608 Sedlico (Wp. 2 nr 930), 1447 or. Syedlecz (KoścZ 13, 34v), 1450 Szedlecz (KoścZ 14, 89v), 1494 Szyedlecz (KoścG 4, 46), 1497 Schedlecz (PyG 8, 77), 1530 Sydlecz (ASK I 3, 130v), 1563 Sziedliecz (ASK I 4, 182v), 1578 Sielecz, Siedlecz (PG 133, 292v-296v), 9,5 km na NE od Krobi.

1. 1310 (obl. 1608) Henryk ks. wlkp. i głog. ustanawia dystr. w Poniecu [→ Poniec – dystrykt prowincjonalny]; w jego granicach ma się znaleźć m. in. S. (Wp. 2 nr 930).

1493 n. pow. kośc. (PG 11, 6); 1510 n. par. Pępowo (LBP 120).

2. 1447 Mikołaj z S. w sporze z Janem Gniewomirem z Chociszewic o usypanie kopców gran. między Bobkowicami a S. (KoścZ 13, 34v); 1450 rozgraniczenie S. (nal. do tegoż Mikołaja) i Chociszewic Jana Gniewomira; wspomn. kopiec narożny [tych wsi] z Bobkowicami (KoścZ 14, 89v); 1452 kopiec narożny S., Głuchowa, Gumienic [obie wsie w pow. pyzdr.] i → Bobkowic (KoścZ 14, 135); 1501 w rozgraniczeniu S. (Jana [I] Siedleckiego) z Rębowem i Bodzewem wymieniono las Jemielna Góra1Być może to jedno ze wzgórz leżących 1 i 3 km na NE od S., w istniejącym do dziś lesie (MTop. 1950) (KoścZ 18, 226v); 1518 w rozgraniczeniu S. Jana Siedleckiego i Głuchowa wymieniono: znak gran. Brzostowy Pień i [obiekt nieokreślony] Stachowa Studzionka (PyZ 19, 248v); 1521-24 kopiec gran. zw. Jabłonka dzieli → Bodzewko, Szelejewo i S. (KoścZ 24 k. 175v, 214, 315v, 355); 1553 w rozgraniczeniu S. Jana [II] Siedleckiego z Rębowem i Bodzewkiem wymieniono: kopiec Jabłonka, leżący między Gołębią Olszynką a Miedzną Olszynką, oraz kopiec narożny zw. Brzostowy Pień, rozgraniczający Głuchowo, Szelejewo, Bodzewko i S. (KoścZ 28, 144v-145); 1578 podział dóbr w S. między siostrami Siedleckimi [→ p. 3]; pierwszy dział obejmuje dwór ze stawem, młynem i chałupą owczarza, drugi obejmuje zaś pusty plac za sadem dworskim aż do drogi do Bobkowic, staw w polu przy Chociszewicach oraz pr. przeniesienia jednej stodoły z gumna [dworu]; kmieci podzielono po połowie [imiona → p. 3]; las podzielono na krzyż [na 4 części, z których] do pierwszego działu nal. część od folwarku do granicy z Bobkowicami oraz cz. przy kopcu narożnym między S., Szelejewem i Pogorzelą, do drugiego zaś działu cz. przy Malnych Drogach oraz cz. przy granicy z Bobkowicami obok kopca narożnego między S., Bobkowicami i Gumienicami przy łące; w opisie lasu wymieniono też błoto zw. Miedzne, role zw. Kliny, łąkę Siemiecziny [K 3, 190: Siemięciny], uroczysko Kozi Kierz, zapust rębowski, las zw. Gostyński Kąt, wielką drogę do Gostynia, drogę Moczadlną, drogę dzielącą S. i Chociszewice, łąkę Tomkową; po połowie podzielono łąki zw. Staw, Gostyński Kąt, Za Ścieszkiem i Malny Kąt [K 8, 195, czyta błędnie Malinny Kąt] (PG 133, 292v-296v); 1580 mł. → p. 3; 1580-83 w rozgraniczeniu Bodzewka i S. wymieniono kopce Brzostowy Pień2W rozgraniczeniu Wziąchowa, Małgowa (obie wsie w pow. pyzdr.) i Bobkowic z 1775 wspomn. jeszcze miejsce zw. niegdyś Brzostowy Pień, obecnie zaś Wyrębisko albo Równość (K 4, 77-78), Foldrocha i Jabłonka (K 4 s. 77, 208, 292, cytowanego aktu nie udało się odnaleźć); 1597 na granicy Bodzewa i S. znajdują się [obiekty nieokreślone] Paprotne Górki i Suchy Szdzar (K 5 s. 131, 367, cytowanego tam aktu nie udało się odnaleźć); 1611 zapust za uroczyskiem Miedzne w S. (KoścG 64, 442).

3. Własn. szlach. 1447-65? Mik. Siedlecki z S. i Czeluścina [pow. pyzdr.]: 1447-50 tenże → p. 2; 1465? tenże sprzedaje Piotrowi Krajewskiemu cz. Czeluścina za 50 grz. (PG 6, 208); 1494 wd. po tymże Anna z cc. Jadwigą, Anną, Małgorzatą, Barbarą i Katarzyną → niżej: Jan [I]; 1497 wspomn. Anna wd. kwituje Jana, Piotra i Mik. Siedleckich braci niedz. z zadośćuczynienia za jej pr. do cz. S. i umarza swój dok. w tej sprawie (PyG 8, 77).

1493-1526 Jan [I] Siedlecki z S. i Czeluścina, bratanek Mikołaja3W 1494 Jan określony został jako rodz. brat stryj. cc. Mikołaja, → niżej, brat Mikołaja i Piotra, 1520-26 kaszt. krzyw.4W UDR I/2, 92, nie uwzględniony. Jako kaszt. krzyw. odnotowany jest tam natomiast 1519-20 Mik. Siedlecki: z dwóch zacytowanych wzmianek druga (PG 15, 355) dot. jednak Jana; pozostaje więc tylko zapiska o nominacji z 1519 (MS 4 nr 2945 = MK 34, 35v), w której rzeczywiście mowa jest o Mikołaju, co uznać trzeba wszakże za pomyłkę pisarza kancelarii król., gdzie Mik. Siedlecki był na pewno bardziej znany. Wojski Mikołaj jeszcze po śmierci wspominany był tylko jako zm. wojski (MS 4 nr 4303). Wydaje się więc, że nominacja ta dot. w istocie naszego Jana (→ Krzywiń – kasztelania; podobnie PSB 36, 554). Z kolei w 1526 z okazji nominacji kolejnego kasztelana wspomn., że urząd ten długo wakował po śmierci Mik. Kemblana Siedleckiego (AC 2 nr 806) – doszło tu do omyłkowego ściągnięcia w jedno Siedleckiego z Mik. Kemblanem Wszołowskim, który był kasztelanem 1504-09 (PG 15, 354-355; KoścZ 24 k. 493v, 518): 1493 tenże zapisuje swej ż. Agnieszce 100 fl. węg. na 1/2 połowy S. i Czeluścina, należnej mu w działach z braćmi niedz. Piotrem i Mikołajem (PG 11, 6); 1494 tenże kupuje od swych sióstr stryj. Jadwigi ż. Mik. Chwałkowskiego, Anny, Małgorzaty, Barbary i Katarzyny, cc. Mik. Siedleckiego 1/2 S. za 500 grz., a następnie sprzedaje te dobra Annie wd. po Mikołaju z zastrz. pr. odkupu za 200 grz. (PG 7, 33v-34; PG 11, 52; KoścG 4, 46); 1496 temuż wspomn. siostry mają uwolnić sprzedaną 1/2 S. od roszczeń osób trzecich (KoścG 4, 99v); 1497 tenże → wyżej; 1497 tenże zapisuje swej [drugiej] ż. Beacie c. Mac. Chrzypskiego po 200 kóp posagu i wiana na 1/2 części S. i Czeluścina należnych mu w działach z bratem Mikołajem (PG 7, 151); 1499 tenże wwiązany w 1/3 Bodzewka [k. Gostynia], którą kupił od Mac. Gostyńskiego za 150 fl. węg. (KoścG 5, 2v); 1501 tenże → p. 2; 1502 tenże kupuje od Doroty Góreckiej ż. Marcina Wilkońskiego i Małgorzaty wd. po Marcinie Skaławskim 2 ł. folwarku w Czeluścinie za 30 grz. (PG 12, 186v; KoścG 5, 161v); 1502 tenże → niżej: Jadwiga; 1505 tenże występuje jako wuj Jana i Franciszka ss. Bernarda Starkowieckiego [ze Starkowca k. Kobylina i Czeluścina] (PG 65, 58); 1505 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu: od Jarosława Wojnowskiego cz. Bodzewka za 30 grz. (PG 13, 26) i od Wojc. Kobyleńskiego cz. wsi Sroki w pow. pyzdr. za 40 grz., a 1507 sprzedaje wspomn. cz. Srok Annie c. Jana Rąbińskiego, ż. Mik. Góreckiego (PG 13 k. 55, 136); 1507 [tenże?] występuje jako stryj Małg. Bieńkowskiej (PG 13, 120v); 1509 tenże kupuje od sióstr Małgorzaty wd. po Andrzeju Wilkowskim i Doroty wd. po Andrzeju Pruskim (Jan jest ich wujem) 1 ł. w Czeluścinie za 10 grz. (PG 14, 84-85); 1509 tenże kupuje od swego brata Mikołaja połowy S. i Czeluścina za 400 grz. (PG 14, 108); 1509 tenże zapisuje ż. Beacie po 500 fl. węg. posagu i wiana na S. (PG 14, 148); 1511 tenże wraz z Janem Łęckim [z Łęki Wielkiej k. Ponieca] kupuje od Mac. Wirona i jego siostry Kat. Ciewoczyny, mieszczan z Gostynia, cz. Bodzewa za 60 grz. (KoścZ 19, 12); 1511 tenże sprzedaje Mik. Gardzinie z Lubrańca wsie Bodzewo i Bodzewko za 100 grz., a 1512 te same wsie za 400 grz. (PG 14 k. 282, 373); 1518 tenże → p. 2; 1518 tenże kupuje od Marcina Ponieckiego [od 1520 poświadczony jako zięć Jana, → niżej: Katarzyna] całe Pępowo oraz części Krzekotowic i Pasierbic za 600 grz. (PG 15, 194; wwiązanie 1519: KoścZ 23, 53v), a 1519 cz. Pasierbic za 30 grz. (PG 15, 270v); 1519 tenże występuje jako wuj Małg. Pakosławskiej, której stryjem jest Marcin Bartoszewski [mąż Barbary Siedleckiej, → niżej] (PG 15, 276); 1520 tenże kupuje od uczc. Błażeja zw. Wspyzyenko szewca z Kobylina, syna zm. szl. Łukasza ze Srok, cz. Srok za 60 grz. (PG 15, 354); 1520 tenże zapisuje kapłanom śpiewającym matutinę czyli pierwszą mszę [poranną] w kościele par. w Kobylinie 7 grz. czynszu na swych częściach Krzekotowic i Pępowa z zastrz. pr. wykupu za 100 grz. (PG 15, 355); 1520 tenże ustanowiony opiekunem dzieci Mac. Rokossowskiego (PG 15, 370); 1526 tenże → niżej: Agnieszka; 1526 tenże kupuje od Wojc. Raszewskiego cz. Czeluścina za 30 grz. (PG 16, 104v); 1527 tenże wspomn. jako zm. (KoścZ 19, 124); 1545 Beata Siedlecka [wd. po tymże Janie] → niżej: Jan [II].

1493-1517 Mik. Siedlecki z S., brat Jana [I] i Piotra, 1503-17 wojski pozn., 1517-20 wojski kal.5Tożsamość Mikołaja z naszego S. z wojskim nie jest całkowicie pewna. Przyjęto ją w PSB 36, 553-554, wskazując, że nadanie król. z 1506 dotyczyło wsi, na których wcześniej miała zapisaną oprawę ż. Ambrożego Pampowskiego (tenutariusza kon.), który był sąsiadem i najpewniej protektorem naszych Siedleckich. Nie jest chyba przypadkiem, że Piotr Siedlecki objął komandorię po Janie Pampowskim (ojcu Ambrożego) (UDR I/2 s. 85, 148; PSB 36, 553-554): 1493, 1497, 1509 tenże → wyżej: Jan [I]; 1502 tenże wuj rodz. Jadwigi Siedleckiej → niżej; 1506 tenże wojski pozn. i dworzanin król. otrzymuje od króla Aleksandra w dożywocie wsie Lisiec i Modła [Królewska] w pow. kon., które kiedyś kupiła królowa Elżbieta (MS 3 nr 2545), a 1511 od króla Zygmunta ponownie Modłę (MS 4 nr 10142); 1509 tegoż kwituje Helena wd. po Marcinie Grzymiszewskim z 600 grz. oprawy, jaką miała zapisaną na m. Grzymiszew i przyległych wsiach Grzymiszew, Dęby i Gozdów [pow. kon.] (PG 66, 221v); 1509 tenże otrzymuje od swej ż. Zofii m. Grzymiszew z przyległymi wsiami i zapisuje jej na tych dobrach po 1000 fl. posagu i wiana; transakcja ponowiona 1510: tu Zofia nazwana wd. po Mik. Lisowskim, a oprócz posagu i wiana dodano jeszcze zapis 300 grz. (PG 14 k. 138-139, 212-213); 1510 tenże z ż. Zofią dziedzice Grzymiszewa (PG 66, 262); 1510 tenże kupuje od Mikołaja i Franciszka Rossoskich [z Rososzycy, pow. kal.] ich części wsi Grzymiszew, Dęby i Gozdów za 130 grz. (PG 14, 196; PG 66, 302v); 1511 tenże otrzymuje od króla Zygmunta wieś Modła [Rzgowska, obok Modły Królewskiej], której właściciel nie dopełnił obowiązku pospolitego ruszenia (MS 4 nr 10142); 1524, 1530 tenże wspomn. jako były posiadacz król. wsi Lisiec i Modła (MS 4 nr 4476, 15925); [potomkiem Mikołaja był najpewniej Mik. Siedlecki, posiadacz Grzymiszewa w 1581 (ŹD 244)].

1493-97 Piotr Siedlecki z S., brat Jana [I] i Mikołaja: 1493 tenże → wyżej: Jan [I]; 1496-97 tenże komandor joannitów pozn. → p. 6; 1497 tenże komandor daje swym braciom rodz. niedz. Janowi i Mikołajowi swe dobra po rodzicach w S. i Czeluścinie (PG 7, 151); 1497 tegoż pełnomocnicy oświadczają, że Piotr udał się z królem i szlachtą na wojnę przeciwko Turkom i Tatarom6Chodzi o wyprawę bukowińską. Piotr prawdop. z niej nie wrócił, gdyż nie występuje więcej w źródłach, a od 1499 znany jest już nowy komandor (KarwKom 31) (ACC 74, 86).

1494-96 Jadwiga c. Mikołaja: 1494 taż ż. Mik. Chwałkowskiego → wyżej: Jan [I]; 1494 tejże zapisuje mąż Mik. Chwałkowski po 50 grz. posagu i wiana (PG 7 s. 68, dawniej k. 34; PG 11, 52v); 1496 taż → wyżej: Jan [I].

1494-95 Anna c. Mikołaja: 1494 taż panna → wyżej: Jan [I]; 1495 tejże mąż Jan Kromolicki zapisuje po 60 grz. posagu i wiana na Kromolicach w pow. pyzdr. (PG 7, 64; PG 11, 82v).

1494-95 Małgorzata c. Mikołaja: 1494 taż panna → wyżej: Jan [I]; 1495 tejże mąż Tomasz Małołęcki zapisuje po 60 grz. posagu i wiana na Łęce Małej w pow. kośc. (PG 7, 60v).

1494-97 Barbara c. Mikołaja: 1494 taż panna → wyżej: Jan [I]; 1497 tejże mąż Marcin Bartoszewski zapisuje po 60 grz. posagu i wiana na Bartoszewicach w pow. kośc. (PG 7, 150v).

1494-1529 Katarzyna c. Mikołaja: 1494 taż panna → wyżej: Jan [I]; 1499 tejże mąż Bogusław Gościejewski zapisuje po 70 grz. posagu i wiana na Gościejewie w pow. pyzdr. (PG 12, 33v); 1529 taż ż. Bogusza Gościejewskiego (PG 16, 301).

1502 Jadwiga Siedlecka, ż. Jana Gorzyńskiego, w towarzystwie stryja Eliasza Rokossowskiego i wuja Stan. Mirzewskiego, kwituje swych wujów rodz. Jana [I] i Mikołaja z S. z dóbr po ojcu i matce w S. oraz z 60 grz. posagu (KoścG 5, 162).

1520-49 Katarzyna c. Jana [I]: 1520 taż Oporowska7W haśle → Oporowo błędnie określona jako Szkaradowska z domu. W istocie Szkaradowo otrzymała dopiero w 1522 po mężu Marcinie Ponieckim (→ Poniec – dobra, p. 3). Natomiast Oporowo nal. w tym czasie do Śmigielskich wd. po Andrzeju Śmigielskiem daje swemu obecnemu mężowi Marcinowi Ponieckiemu 500 grz. swego posagu (KoścZ 19, 140v; → Poniec – dobra); 1522 tejże c. Jana [I] Siedleckiego mąż Marcin Poniecki zapisuje po 300 grz. posagu i wiana na Osieku i 1/2 Szkaradowa, a drugą 1/2 Szkaradowa daje jej w dożywocie (PG 15, 466); 1530-49 taż ż. Marcina (KoścZ 19, 187; PG 18 k. 464, 467v; PG 91, 122-123).

1525-28 Agnieszka Siedlecka c. Jana [I]: 1525 tejże mąż Wawrz. Strzelecki [ze Strzelc, pow. kośc.] zapisuje po 300 fl. posagu i wiana (PG 16, 97); 1526 taż ż. Wawrz. Strzeleckiego kwituje swego ojca Jana [I] z dóbr po rodzicach w S., Pępowie i Krzekotowicach (KoścZ 24, 518); 1527-28 taż ż. Wawrz. Strzeleckiego (KoścZ 19, 124; PG 16, 215v).

1527-56 Jan [II] Siedlecki z S., Pępowa i Krzekotowic, syn Jana [I]: 1527-34 tenże z braćmi niedz. Maciejem i Stanisławem kupuje części Czeluścina: 1527 od Stan. Smardowskiego za 20 grz. (PyZ 17, 67v), 1533 od Barbary Radłowskiej za 30 grz. (PG 16, 572), 1534 od Franciszka Starkowieckiego za 60 grz. i od Andrzeja Góreckiego za 26 grz. i 1 wiard. (PyZ 17, 117v); 1532 tenże występuje jako wuj Agnieszki Kobylińskiej [z Kobylina, pow. pyzdr.], której stryjem jest Franciszek Starkowiecki (PG 16, 484v); 1537 tenże zapisuje ż. Agnieszce Rąbińskiej po 400 zł posagu i wiana na 1/2 części należnej mu z działów z braćmi Stanisławem i Maciejem w Pępowie, Krzekotowicach, Czeluścinie i Srokach (PG 17, 88v); 1537 tenże → niżej: Anna; 1539-41 tenże z bratem Stanisławem sprzedają z zastrz. pr. odkupu Pępowo i 1/2 Krzekotowic (KoścG 8, 397; KoścZ 19, 191v); 1541 tenże zezwala, by brat Stanisław zapisał oprawę ż. Kat. Bnińskiej na Smolicach [k. Kobylina, pow. pyzdr.], zaś Stanisław zezwala Janowi, by ten oprawę swej ż. Agnieszki Rąbińskiej zapisał na Pępowie i Krzekotowicach (KoścZ 26, 278v); 1541 tenże powierza swej ż. Agnieszce Rąbińskiej, bratu Stanisławowi, [teściowi] Janowi Rąbińskiemu, Stan. Krajewskiemu i Marcinowi Ponieckiemu [mężowi siostry, → wyżej: Katarzyna] opiekę swych dzieci oraz dóbr przypadłych mu w dziale z bratem Stanisławem, tj. wsi Smolice, Czeluścin, Pępowo, Krzekotowice i S. (KoścZ 19, 188v); 1542-44 tenże z bratem Stanisławem kupuje części Smolic oraz opust. wsie Zdziętawy i Bąkowy [obecnie nie istnieje]: 1542 od Jana Bnińskiego z Borku za 1500 zł (PG 17, 532v), a 1544 od Stan. Bnińskiego za 2000 zł (PyZ 17, 170); 1544 tenże z ż. Agnieszką zapisuje mansjonarzom kościoła par. w Kościanie 6 grz. czynszu od sumy głównej 100 grz. na Pępowie i 1/2 Krzekotowic (PG 18 k. 121, 168v); 1545 tegoż działy z bratem Stanisławem: Jan otrzymuje S. i Pępowo oraz cz. Krzekotowic, Stanisław otrzymuje Smolice, Czeluścin os. oraz Zdziętawy i Bąkowy, z zastrz., że ich matka Beata Siedlecka będzie dożywotnio posiadać Czeluścin (PyZ 17, 183v; KoścZ 19, 203); 1546 tenże zapisuje ż. Agnieszce po 400 zł posagu i wiana na S. (KoścZ 19, 202v); 1553 tenże → p. 2; 1556 tenże z bratem Stanisławem (KoścG 11, 55); 1557 tenże świadom, że często choruje, powierza Janowi i Mac. Rąbińskim [braciom żony] opiekę nad swymi małol. cc. i wylicza sumy, jakie ma zapisane: 3082 zł u Łukasza z Górki, 200 talarów u Wojc. Rydzyńskiego, po 100 grz. u Stan. Małgowskiego i Wojc. Chojeńskiego (PG 19, 422); 1560-65 wd. po tymże Agnieszka skwitowana przez [zięcia] Krzysztofa Białośliwskiego z 1500 zł (PG 104, 37); 1563 wspomn. Agnieszka Siedlecka z Rąbinia h. Łodzia płaci pobór z Rębowa Małego (W. Wittyg, Nieznana szlachta polska i jej herby, Kraków 1908, s. 287); 1565 Agnieszka wd. po zm. Janie Siedleckim z cc. Zofią wd. po Wawrz. Złotkowskim, Dorotą ż. Adama Grocholskiego, Katarzyną ż. Krzysztofa Białośliwskiego, Jadwigą, Anną, Barbarą i Elżbietą pannami, dziedziczki w S., toczą proces z Anną wd. po Janie Gostyńskim, który nabył S. (KoścZ 29, 319v).

1527-60 Stan. Siedlecki z S., syn kaszt. Jana [I], ojciec Jana [III], Piotra, Stanisława i Agnieszki: 1527-56 tenże i 1541 tenże mąż Kat. Bnińskiej → wyżej: Jan [II]; 1543 tenże zapisuje ż. Kat. Bnińskiej po 90 zł posagu i wiana na 1/2 swych części w Smolicach os., Zdziętawach i Bąkowach opust. w pow. pyzdr. oraz na 1/2 swoich części w S., Pępowie i Krzekotowicach, które przypadną mu z działu z bratem Janem [II] (PyZ 17, 161v); 1556 tenże → wyżej; 1560 tenże zapisuje swym córkom Agnieszce, Ludmile, Jadwidze, Annie, Sabinie i Katarzynie posagi na Smolicach, Czeluścinie i Zdziętawach (PG 104, 669v); 1562 tenże wspomn. jako zm. → niżej: Jan [III].

1527-37 Mac. Siedlecki z S. syn kaszt. Jana [I] → wyżej: Jan [II].

1531-37 Anna c. kaszt. Jana [I]: 1531 tejże mąż Mac. Krzyżanowski zapisuje po 250 grz. posagu i wiana na Krzyżanowie w pow. kośc. (PG 16, 442); 1537 taż ż. Mac. Krzyżanowskiego (PG 17, 123v).

1559-78 Dorota c. Jana [II] (PG 105, 188): 1559 taż ż. Adama Grocholskiego, którego ojciec Bernard zapisuje jej po 1500 zł posagu i wiana (PG 19, 778v; PG 103, 702); 1563-71 taż ż. Adama (KoścG 14, 123; PG 20, 108; PG 21, 174); 1565 taż → wyżej: Jan [II]; 1578 taż → niżej: Zofia.

1560-79 Katarzyna c. Jana [II]: 1560 tejże mąż Krzysztof Białośliwski zapisuje po 1500 zł posagu i wiana (PG 19, 792); 1565 taż ż. Białośliwskiego → wyżej: Jan [II]; 1578 taż wd. → niżej: Zofia; 1579 taż wd. (PG 134, 163v).

1561-80 Zofia z S. c. Jana [II]: 1561 tejże mąż Wawrz. Złotkowski [zapewne ze wsi Złotkowy, pow. kon.] zapisuje po 1500 zł posagu i wiana (PG 20, 10v; PG 105 k. 95, 119v); 1565 taż wd. po Wawrz. Złotkowskim → wyżej: Jan [II]; 1565 taż wd. powierza Maciejowi, Baltazarowi i Janowi Rąbińskim [braciom swej matki] oraz Mac. Krzyżanowskiemu [mężowi swej ciotki Anny] opiekę swych dzieci i ich dóbr w Pępowie, Krzekotowicach, Pasierbicach, S.i Srokach (PG 20, 409v); 1578 taż wd. dokonuje ze swoimi siostrami: Katarzyną wd. po Krzysztofie Białośliwskim, Dorotą ż. Adama Grocholskiego, Anną ż. Melchiora Konarzewskiego i Barbarą ż. Jakuba Jastrzębskiego oraz dziećmi ich zm. siostry Jadwigi ż. Jana Smoguleckiego, działów S., Pępowa, 1/2 Krzekotowic, cz. Srok i opust. Pasierbic; wszystkie wspomn. dobra podzielono na dwie części, z których jedną otrzymują Zofia, Dorota i Barbara, drugą zaś Katarzyna, Anna i Smoguleccy (PG 133, 292-299, szczegóły topograficzne → p. 2); 1580 taż → niżej.

1561 Agnieszka c. Stanisława; mąż Wawrz. Pawłowski zapisuje jej po 1000 zł posagu i wiana (PG 20, 75); 1566, 1569 taż → niżej.

1562-71 Jan [III] Siedlecki syn Stanisława: 1562 tenże z braćmi Piotrem i Stanisławem ss. zm. Stanisława (KoścG 15, 34v; PG 106, 461); 1566, 1569 tenże wraz z braćmi Piotrem i Stanisławem skwitowani przez Wawrz. Pawłowskiego z 1000 zł posagu, jaki ich zm. ojciec Stanisław dał swej c. Agnieszce, ż. Wawrzyńca (KoścG 19, 1v; KoścG 23, 204v); 1567 tenże zapisuje ż. Agnieszce c. zm. Mac. Zakrzewskiego po 600 zł, a 1570 po 1600 zł posagu i wiana na 1/2 cz. należnej mu z działu z braćmi w Smolicach, Zdziętawach i Czeluścinie (PG 20, 618v; PG 21, 44); 1571 tenże powierza swej ż. Agnieszce Zakrzewskiej, Wojc. Zakrzewskiemu i Melchiorowi Konarzewskiemu [mężowi swej siostry stryj. Anny, → niżej] opiekę nad swymi dziećmi Andrzejem i Kat. Siedleckimi (KalG 3, 359v).

1562-70 Piotr i Stan. Siedleccy ss. Stanisława → wyżej.

1565-79 Anna z S. c. Jana [II]: 1565 taż panna → wyżej: Jan [II]; 1568 tejże mąż Melchior Konarzewski zapisuje po 1500 zł posagu i wiana (PG 20, 689); 1578 taż → wyżej: Zofia; 1579 taż ż. Melchiora Konarzewskiego (PG 134, 163v); 1580 Melchior Konarzewski → niżej.

1565-66 Jadwiga c. Jana [II]: 1565 taż panna → wyżej: Jan [II]; 1566 tejże narzeczonej Jana Smoguleckiego zapisuje jego ojciec Mac. Smogulecki po 1500 zł posagu i wiana (PG 20, 537); 1578 taż wspomn. jako zm. ż. Smoguleckiego → wyżej: Zofia.

1565-78 Barbara c. Jana [II]: 1565 taż panna → wyżej: Jan [II]; 1574 tejże mąż Jakub Jastrzębski zapisuje po 2500 zł posagu i wiana (PG 21, 424v); 1578 taż ż. Jakuba → wyżej: Zofia.

1571 Andrzej i Kat. Siedleccy dzieci Jana [III] → wyżej.

1510 w S. 7 1/2 ł. os. i 5 ł. opust., które uprawia dziedzic (LBP 120); 1530 pobór od 6 ł., pozostałe są spalone (ASK I 3, 130v); 1563 pobór od 14 ł., 1 karczmy dor., 1 rzem., 1 wiatraka dor., 1 komor. (ASK I 4, 182v); 1564 w S. 11 1/2 ł. → p. 5; 1580 pobór od 9 ł., 6 zagr., 2 rzem., 22 owiec, 1 młyna dor. (ŹD 79); 1580 płatnikami poboru z cz. S. są Zofia Złotkowska i Melchior Konarzewski (Piotrkowska 1 nr 528).

1578 w podziale S. na dwie części [→ wyżej] wymienieni kmiecie8Zachowujemy wiernie interpunkcję oryginalnego zapisu, ale być może nie jest ona jednak ścisła i niekiedy przecinek niepotrzebnie rozdziela imię i przydomek odnoszące się do tej samej osoby. Opisane działy nie są w każdym razie równe, pierwszy obejmuje bowiem 15 kmieci, drugi zaś tylko 14: Tomek, Orzech, Krera, Więcek, Walosek, Szymonek, Piotrek Królów, Klosek, Pawełek, ogrodniczy, Wilczek, Rogaski, Rudka, Lizak i Nowak w jednej części oraz Gość, Groczki, Ścieszek, Tomaszek, Stefan, Walek Filipczyn, Kuba Jurgów, Jędrek, karczmarz, ogrodniczy, Kosmal, Maciek, Porzych Dziwia, Lorek (PG 133, 295v-296).

5. 1510 wiard. [z łanów kmiecych?] w S. należą do bpa pozn., a dzies. z folwarku do plebana w Pępowie (LBP 120); 1564 wiardunki dzies. z 11 1/2 ł. płacą do klucza krob. bpów pozn. (IBP 311).

6. 1496-97 Piotr Siedlecki z S. komandor domu joannitów pozn. [→ Święty Jan pod Poznaniem] (KarwKom 30-31; → p. 3).

Uwaga: Wojc. Siedlecki, który w 1471 procesował się z Janem Lurantem i Janem z Pogorzeli [pow. pyzdr.] (KoścZ 15, 591), a którego KR 3, 142, wiązał z naszym S., pochodził z Siedlca k. Kostrzyna w pow. pyzdr. (SzwedaGrzym 209).

1 Być może to jedno ze wzgórz leżących 1 i 3 km na NE od S., w istniejącym do dziś lesie (MTop. 1950).

2 W rozgraniczeniu Wziąchowa, Małgowa (obie wsie w pow. pyzdr.) i Bobkowic z 1775 wspomn. jeszcze miejsce zw. niegdyś Brzostowy Pień, obecnie zaś Wyrębisko albo Równość (K 4, 77-78).

3 W 1494 Jan określony został jako rodz. brat stryj. cc. Mikołaja, → niżej.

4 W UDR I/2, 92, nie uwzględniony. Jako kaszt. krzyw. odnotowany jest tam natomiast 1519-20 Mik. Siedlecki: z dwóch zacytowanych wzmianek druga (PG 15, 355) dot. jednak Jana; pozostaje więc tylko zapiska o nominacji z 1519 (MS 4 nr 2945 = MK 34, 35v), w której rzeczywiście mowa jest o Mikołaju, co uznać trzeba wszakże za pomyłkę pisarza kancelarii król., gdzie Mik. Siedlecki był na pewno bardziej znany. Wojski Mikołaj jeszcze po śmierci wspominany był tylko jako zm. wojski (MS 4 nr 4303). Wydaje się więc, że nominacja ta dot. w istocie naszego Jana (→ Krzywiń – kasztelania; podobnie PSB 36, 554). Z kolei w 1526 z okazji nominacji kolejnego kasztelana wspomn., że urząd ten długo wakował po śmierci Mik. Kemblana Siedleckiego (AC 2 nr 806) – doszło tu do omyłkowego ściągnięcia w jedno Siedleckiego z Mik. Kemblanem Wszołowskim, który był kasztelanem 1504-09.

5 Tożsamość Mikołaja z naszego S. z wojskim nie jest całkowicie pewna. Przyjęto ją w PSB 36, 553-554, wskazując, że nadanie król. z 1506 dotyczyło wsi, na których wcześniej miała zapisaną oprawę ż. Ambrożego Pampowskiego (tenutariusza kon.), który był sąsiadem i najpewniej protektorem naszych Siedleckich. Nie jest chyba przypadkiem, że Piotr Siedlecki objął komandorię po Janie Pampowskim (ojcu Ambrożego).

6 Chodzi o wyprawę bukowińską. Piotr prawdop. z niej nie wrócił, gdyż nie występuje więcej w źródłach, a od 1499 znany jest już nowy komandor (KarwKom 31).

7 W haśle → Oporowo błędnie określona jako Szkaradowska z domu. W istocie Szkaradowo otrzymała dopiero w 1522 po mężu Marcinie Ponieckim (→ Poniec – dobra, p. 3). Natomiast Oporowo nal. w tym czasie do Śmigielskich.

8 Zachowujemy wiernie interpunkcję oryginalnego zapisu, ale być może nie jest ona jednak ścisła i niekiedy przecinek niepotrzebnie rozdziela imię i przydomek odnoszące się do tej samej osoby. Opisane działy nie są w każdym razie równe, pierwszy obejmuje bowiem 15 kmieci, drugi zaś tylko 14.