BALIN

(1356 Balin, Sbalina, Balina, Balyny, Bolmy!, Balyn, Balyny, Balylyna) 3,5 km na NW od Chrzanowa.

1. 1418 ziemia krak. (ZK 6 s. 479); 1490 n. pow. krak. (ŹD s. 433, 32); 1470-80 n. par. Kościelec (DLb. 2 s. 203).

2. 1435 2 stawy, łąki, lasy i barcie → p. 3; 1509 góry ołowiu → p. 3; 1527 → Byczyna.

3. Własn. szlach. 1399 Paweł zw. Baliński (sołtys) z Filipowic (SP 8, 9088); 1400 Klich z B. (SP 8, 9643); 1406 Drogosz dz. B. (ZK 311 s. 27); 1408 Wacław z Radoszownicy [pow. radomszczański] poręczając za br. Zygmunta, sprzedaje za 120 grz. Paszkowi z Babczowa [pow. radomszczański] całą cz. posiadłości w B. (ZK 5 s. 94); 1409 Mik. z Rędzin sprzedaje za 120 grz. Paszkowi z B. cz. w B. (ZK 5 s. 169); 1414 Paszko z B. zapisuje 30 grz. wiana i posagu ż. Elżbiecie, c. Kenny z Morawicy, na 1/2 B. (ZK 5 s. 169, 436); 1414-5 szl. Piotr, Pietrasz Baliński mieszcz. krak. (KSN 3455, 3475, 3623; Kacz. 2811, 2837); 1418-30 Paszko, Paweł z B. (ZDK 2, 268; GK 1 s. 50, 59, 617, 563, 583, 596; 2 s. 25, 33, 47, 68; 3 s. 74, 135, 294; ZK 6 s. 417, 427; 194 s. 209; 7 s. 175, 234; 8 s. 358; 146 s. 104, 163, 197; 9 s. 74, 76; Teut. 1a s. 73, cz. zapisów może dotyczyć wcześniej wymienionego Paszka lub jest to jedna osoba); 1418 Paszko z B. daje bratankom Miczkowi, Mikołajowi i Tomaszowi z Babczowa wieś B. w ziemi krak. w zamian za Babczów (ZK 6 s. 479); 1424-5 Jan z B. (ZK 185 s. 235; GK 2 s. 425, 780); 1428 Paszko z B. zapisuje 200 grz. posagu ż. Jadwidze, siostrze Paszka z Przecławic (ZK 146 s. 104); 1429 Andrzej Baliński brat star. (Kacz. 4241); 1430 Hanusborg mieszcz. krak. sprzedaje za 250 grz. Paszkowi z B. wieś Niesułowice i 4 kmieci w Lgocie (ZK 146 s. 197); 1435 Jadwiga wd. po Pawle z B. po porozumieniu z Paszkiem zw. Szaweł z B. i jego braćmi i siostrami, otrzymuje w B.: 1/2 dworu i wsi z wyjątkiem kmiecia zw. Collasek, 2 stawów niższych, 1/2 młyna, łąk, lasów i barci, 1/2 ról „circa allodium alias Nazagumnu” oraz karczmy z przeciwnej strony dworu (ZK 10 s. 340); 1437-41 Jadwiga wd. po Paszku z B. (ZK 11 s. 265, 320, 505); 1437-54 Mik. Wojcieski (Voczesky) lub Baliński tenut. i star. szczerzecki 1450-1, z ż. Klarą, c. Pawła z B., dz. B., Niesułowic, Lgoty i cz. na Zwierzyńcu, dzierż. żupy drohobyskiej i cła grodeckiego (ZK 11 s. 277; SP 7/2, 1433; OK 6 s. 69; GK 11 s. 450-1; SP 2, 3462, 3495, 3544; AGZ 14 ind.); 1438 Jadwiga wd. po Paszku z B. ma zapłacić 12 grz., które należą się Małgorzacie wd. po Mikołaju z Morawicy, jeśli nie zapłaci, to da Spytkowi z Morawicy wwiązanie do 1 i 1/4 ł. osiadłych w Niesułowicach (ZK 11 s. 320); 1441-50 Mikołaj s. Pawła alias Szawła z B. (ZK 11 s. 490, 491; ZK 13 s. 103, 383); 1449 Jan z B. zastawia za 36 grz. Spytkowi z Regulic 5 kmieci osiadłych w B.: Jana Latałę, Mik. Cirny, Mik. Latałę, Palucha i Jana (GK 10 s. 749); 1450 Dorota ż. Macieja „de Byeszdzen” rezygnuje na rzecz br. Jana z B. z cz. po ojcu w B. i Niesułowicach (ZK 13 s. 383); 1451 Jan z B. sprzedaje za 150 grz. Mik. Wojcieskiemu i jego ż. Klarze cz. w Niesułowicach i Lgocie (GK 11 s. 450-1); 1454 Mikołaj z Wojcieszyc [pow. sand.] wyznacza ż. Annie [!błędnie zamiast Klarze], c. Paszka, 300 grz. posagu na cz. w B. (ZK 14 s. 163); 1457 tenże Mikołaj zapisuje 300 grz. posagu ż. Klarze, c. Paszka z B., na cz. posiadłości w B. (ZK 14 s. 359); 1458 tenże zapisuje 100 grz. posagu i 150 grz. wiana ż. Klarze, c. Paszka z B., na całej cz. w B. (ZK 15 s. 295-6); 1462 szl. Mikołaj i Stanisław z B. (GK 16 s. 377); 1463 Jan z B. zapisuje 100 grz. posagu i wiana ż. Katarzynie, c. Grzegorza z Paczołtowic i Pisar, na dobrach w B. z 1/2 siedliska, w którym ma dom mieszkalny (ZK 17 s. 59); 1464-77 Jan Baliński z B., br. Ścibora (ZK 17 s. 183, 299, 466; SP 2, 3788, 4163; Mp. 5 t. V 53; ZK 152 s. 287, 290); 1465 Piotr z B. mieszcz. krak. (Kacz. 5421); 1466 Klara wd. po Mik. Wojcieskim z B. poświadcza, że uzyskała satysfakcję posagową po mężu od ss. Jana i Ścibora (ZK 17 s. 47); 1467 Mikołaj s. zm. Jana z B. (ZK 17 s. 488); 1467 Stanisław z Regulic daje Mikołajowi z B. swoją cz. posiadłości zw. Pisarzowice w pow. ośw. i 300 fl. węg. w zamian za całą cz. w B. (ZK 17 s. 505); 1470-80 własn. [Jana z Niesułowic i Pisarzowic] Balińskiego, folwark szlach., łany kmiece (DLb. 2 s. 45. 203, 291); 1476 br. niedzielni Jan i Ścibor z B. mają sprawę z Janem s. Mik. Międzygórskiego, ponieważ br. Jana Bernard wystąpił o cz. dóbr w B., Niesułowicach i Lgocie po [matce] Elżbiecie i babce Klarze (SP 2, 4163); 1476-507 Ścibor z B. i Niesułowic (SP 2, 4163; GK 22 s. 3; 25 s. 282; Bon. 1 s. 88); a. 1490-9 pobór z 5 ł., 1496 płaci Stan. Soszek, 1497 Wojciech Poznakowicz (ŹD s. 433; RP s. 145, 158, 172, 188, 202, 104, 65, 32, 3); 1500 Ścibor z B. sprzedaje tę wieś za 1000 fl. węg. Piotrowi Ligęzie z Bobrka (ZK 27 s. 1309, 1312); 1509 Piotr Ligęza z Bobrka sprzedaje za 1200 fl. węg. B. wraz z górami ołowiu rajcy krak. Paw. Kaufmanowi (BJ rps 5348 t. 2 s. 187; MS 4, 9005) 1527 Dorota przeorysza norbertanek na Zwierzyńcu [I519] sprzedała Tarnowskiemu B. i Niesułowice (Bon. 1 s. 88 - wiadomość błędna, ponieważ jeszcze w r. 1581 B. należał do Ligęzów, dz. B. był Mik. Ligęza kaszt. zawichojski - ŹD s. 32).

4. 1356 wg przyw. Kazimierza W. sołtys z B. ma zasiadać w sądzie najwyższym pr. niem. na zamku krak. ZDM 8, 2531); 1392 Jaschac Baliński słodownik, sołtys ibidem (KRK 2 s. 84); 1392 Jakub sołtys z S. (Krzyż. 1592).

5. 1440 dzies. z ról dworskich i kmiec. plebanowi w Kościelcu (SP 7/2, 1433); 1470-80 dzies. snop. z folwarku temuż plebanowi, a z łanów kmiec. plebanowi w Sławkowie (DLb. 2 s. 203); 1529 dzies. snop. z całej wsi wart. 8 grz. plebanowi w Kościelcu (LR s. 175).

6. 1453 Jan s. Mikołaja z B., student Ak. Krak. (Ind. s. 141); 1504 Jan Baliński pisarz król., dz. Pisarzowic i Niesułowic (Bon. 1 s. 88).