BOBOWA

(1339 Bobowa z fals. prawdopodobnie z XV w., 1342 Bobino, 1344 Bobowa, Boloua!, Boby, Bobow, Bobowo) miasto.

1. 1339 m. B. (Pol. 3, 89 fals. z XV w.)1Sfałszowany w XV w. przyw. lokacyjny dla Wrocimirowej [Roćmirowej] z 1339 r., oparty niewątpliwie na formularzu miejskiego przyw. lokacyjnego, może na nie znanym dziś przyw. dla m. B; 1502 pow. pilzn. [!] (Mp. 5 T 39); 1506 n., 1581 pow. biec. (ZCz. 7 s. 230; ŹD s. 109); 1344 n. par. własna, dek. Nowy Sącz (MV 2 s. 185); 1373-4 dek. Siedliska (Rejestr świętop. k. 14, 38); 1448 n. dek. B.; a. 1448 archidiak. Kraków; 1448 n. archidiak. Nowy Sącz (DLb. 1 s. 567).

2. 1412 m. B. graniczy z Chodorową w pow. sądec. Dom nadany altarzyście kościoła par. w B., k. kościoła, przy drodze z [Nowego] Sącza do B. (KK 2, 533); 1416, 1451 las leżący między B., Stróżną i Wilczyskami (ZCz. 2 s. 149; ZB 1 s. 132); 1480 role zw. Kąty między rzekami Białą [Dunajcową] a Stróżanką, k. wielkiej drogi z [Nowego] Sącza do B. (ZB 2 s. 24); 1482 Mikołaj celnik bobowski, → Sprawy miejskie p. 3; 1487 przedmieście; cz. dolna m., kończąca się przy kościele; por. p. 3 (ZB 2 s. 179-80); 1527 przedmieście (SP 6, 327); 1570 droga z Nowego Sącza do Biecza przez Wojnarową i Jeżów, następnie w górę do B., a dalej przez Siedliska i Sędziszowa w kierunku Ciężkowic (LDK s. 38-9).

3. Własn. szlach. Stosunki własnościowe, sprawy majątkowe. 1378 Tomisław z B. (Mp. 3, 901); 1381-4052Część informacji może dotyczyć jego s. Stanisława, ojca Zygmunta i Paszka Stanisław, Staszko Bobowski z B. i Siedlisk, ojciec Stanisława i Jaśka (SP 2, 1104; 8, 610, 1346, 5716, 10160, 10600, 10611, uw. 97/4, 158/27, 220/13, 229/9, 232/36, 235/7, 242/16, 289/88, 301/30, 303/10, 311/10, 325/28, 343/35; Tyn. 109; ZDM 4, 1106; wg ind. WAP); 1388 Stanisław z B. zapisuje ż. Stachnie 100 grz. posagu na połowie wójtostwa w B. (SP 8 uw. 99/22); 1388-9 Staszyca, Stachna ż. ww. Stanisława (SP 8, 9234, uw. 99/18); 1396-409 Giedka (SP 2, 874, 1100; 8, 7108, 10127, 10160, 10184, 10288, uw. 229/24; Tyn. 131; ZDM 4, 1131; ZK 3 s. 752; 3b s. 76, 674, 683; ZCz. 1 s. 97; wg ind. WAP); 1398-408 Katarzyna ż. Giedki, Giedczyna, 1411-21 wd. (SP 8, 6329, 9700, 10127; wg ind. WAP); 1398 Małgorzata wójcina z ss. Staszkiem i Janem ustępuje Jaśkowi z B. wójtostwo w Grybowie (KSN 686); 1399 Stańczyk ze Słupska [ziemia wieluńska] kupił od Stanisława z B. Siedliska, lecz z powodu nieuiszczenia zapłaty Stanisław obejmuje je z powrotem w posiadanie (SP 8, 8701); Paszko Trestka, Mikołaj i Jan z Trestczyna odstępują wieczyście Stanisławowi z B. Siedliska k. B. z połową pr. patr. kościoła w Siedliskach (SP 8, 9233); Stanisław z B. zapisuje ż. Stachnie 1500 grz. wiana i posagu na wszystkich dobrach, które dotąd kupił lub w przyszłości kupi (SP 8, 9234); Janusz z B. kupuje za 70 grz. od Jaśka wójta w Szymbarku wójtostwo tamże (GB 1 s. 78).

1400-12, zm. a. 1419 Stan. Bobowski z B., mąż Stachny, ojciec: Zygmunta, Anny, Paszka, Elżbiety i Jadwigi, br. Świętochny ż. Dadźboga z Kazimierza (SP 8, 10648-9; DSZ 137; KK 2, 533; KSN 457, 464, 466, 487, 645, 647, 2133; wg ind. WAP); 1400-37, zm. a. 1445 Paweł, Paszko z B. i Polnej h. Gryf, s. Stanisława i Stachny, br. Zygmunta (KSN 2133; SP 2, 2595; 7/2, 542, 706; ZB 1 s. 34; ZCz. 2 s. 141, 252; 3 s. 2, 5, 38, 44, 60, 90, 127-8; ZP 20 s. 99; wg ind. WAP; BJ rps 5348, 2, s. 474); 1400 Szczepan z Przesławic z Katarzyną ż. Giedki z B. o połowę dziedzictwa w Rogach (SP 8, 9700); Giedka z B. poręczając za ż. Katarzynę zaświadcza, że trzyma w zastawie dziedzinę Rogi w Naszacowicach, łan i cz. młyna (SP 8, 10127); Stanisław z B. zawiera z Stanisławem z Jeżowa układ o przyjaźni. Jeżowski oddaje Paszkowi s. Stanisława z B. za żonę swoją c. Stachnę, dając jej 100 grz. w gotówce i 100 grz. w szatach. Stanisław z B. w imieniu Paszka wyznacza Stachnie 300 grz. wiana i posagu na całej cz. dziedzictwa, które przypadnie Paszkowi (SP 8, 10648-9); 1402 Stanisław i Giedka z B. dokonują podziału dóbr ojcowskich. Razem mają posiadać po połowie m. B., Łużnę powyżej kościoła, połowę Woli Łużańskiej. Stanisław ponadto otrzymuje inne kupione od zięciów [szwagrów?] dobra: Siedliska, wójtostwo w Tuchowie, części w Łużnej, m. Grybów z wójtostwem (ZK 3 s. 752); 1404 Klara c. Giedki z B. (wg ind. WAP); 1405 Stanisław i Jaśko ss. Stanisława z B. (SP 2, 1104).

1407-4443Niektóre informacje źródłowe, zwłaszcza po r. 1436, gdy Zygmunt przestaje występować jako podsędek, mogą dotyczyć jego s. Zygmunta zm. a. 1447 Zygmunt z B., Łużnej, Woli Łużańskiej Bobowski, h. Gryf, s. Stanisława i Stachny, br. Paszka, wójt w Tuchowie 1407-21, burgr. krak. 1430-44, podsędek ziemski krak. 1431-6, sędzia ziemski krak. 1436, tenut. grybowski 1412, 1430, 1434 (Fed. s. 67-8, 128; A. Kamiński, PSB 2 s. 157; DSZ s. XXXI-V, XLIII, 167, 173-80, 182, 201; SP 2, 1129, 1210, 1351, 1495, 1520, 2434, 2461, 2463, 2474, 2476, 2485, 2489, 2519, 2587, 2595, 2597, 2628, 2789, 2846; 9, 4, 231; Pol. 3 s. 204; KK 2, 533; Mp. 4, 1148, 1277, 1411, 1451; KSN 2133, 3066, 3175; Tyn. 169; CE 2, 212, 255; ZDM 3, 460; 5, 1298; ZK 146 s. 129; GB 2 s. 51; ZB 1A s. 1, 13, 17, 26, 32, 50, 140, 154, 208, 232; 1 s. 11; ZCz. 2 s. 358; 3 s. 167, 179b; ZK 150 s. 38, 60; 378 s. 2-3, 16-7; ZP 21 s. 249, 252, 643; 22 s. 685; 34 s. 69); 1408 → p. 4; 1412 Zygmunt i Paszko z B. bracia rodzeni dzielą dobra. Paszko otrzymuje: m. B., Siedliska, pr. patr. w ww. miejscowościach oraz Wolę Łużańską, Zygmunt: wójtostwo i tenutę w Grybowie, wójtostwo w Tuchowie [pow. pilzn.], Łużną, pr. patr. w Łużnej i Siedliskach. Zygmunt winien wypłacić Paszkowi 50 grz. Ich rodzice [Stanisław i Stachna] mają zapewnione dożywocie w Siedliskach, B., Łużnej i Woli Łużańskiej (ZK 378 s. 16-7); 1408-19 Stachna ż. ww. Stanisława, 1419 wd. (KSN 2133: KK 2, 533; ZCz. 2 s. 275b); Elżbieta Giedczyna (wg ind. WAP); 1414 Zygmunt z B. poręcza Janowi Franczuchowi z Naszacowic za Mroczka z Polnej i za jego s. Andrzeja zwrot 66 grz., które tenże miał na Łyczanej i gwarantuje dług wwiązaniem do Łużnej (ZCz. 2 s. 78); Zygmunt z B. kupuje za 30 grz. sołectwo w Łużnej (GB 2 s. 40); 1415 tenże ma połowę sołectwa w Łużnej z karczmą i łanem (ZB 1A s. 32); 1416 tenże pozywa Tomasza z Łużnej o poranienie kmiecia (SP 2, 1495); 1414-51 Stan. Giedka, Stanisław alias Giedka, Giedka, Stanisław s. Giedki i Katarzyny (SP 2, 2226; DSZ 181; GK 7 s. 470; ZB 1 s. 131, 134-5, 146; ZCz. 2 s. 365; 3 s. 4, 90, 145-50, 290, 294; 4 s. 43, 50, 52, 60, 63, 91, 111, 116-7; ZK 12 s. 120; 150 s. 159, 212; ZP 22 s. 519; 34 s. 238; wg ind. WAP); 1417 Katarzyna c. Katarzyny, wd. po Giedce z B., ż. Klemensa z Dziebałtowa [pow. opocz.], od 1443 wd. (wg ind. WAP); Andrzej z B. (ZCz. 2 s. 202); 1418 → Łużna; 1418-9 Świętochna ż. Dadźboga z Kazimierza, siostra Stan. Bobowskiego z B. (wg ind. WAP); 1419 Stanisław z B. (ZCz. 2 s. 282); Wincenty z Sędziszowic sprzedaje za 150 grz. Stanisławie wd. po Stanisławie z B. cz. w Bukowcu i całą Żebraczkę, przypadłe mu po stryju Mroczku (ZCz. 2 s. 275 b); 1421 Zygmunt z B. ustępuje Wiernkowi z Makowisk całą cz. Woli Witkowej [Łużańskiej], którą kupił u Paszka z B., w zamian za Pierszyce [pow. wiśl.] z pr. patr. kościoła w Otfinowie [pow. wiśl.] i dodaje Wiernkowi 530 grz. (ZCz. 2 s. 365); Stogniew z B. (ZK 195 s. 121); Paweł z Przesławic spłacił Stan. Giedce z B. 100 grz. z całej swojej cz., mianowicie z 6 ł., czyli ze źrebia w Rogach, zgodnie z umową ze zm. Szczepanem ojcem ww. Pawła (ZCz. 2 s. 365); 1428 Zygmunt z B. wydzierżawia Janowi Franczuchowi z Naszacowic m. in. Wolę Witkową [Łużańską] i Łużną (ZK 146 s. 129); Paszko Trestka z Trestczyna sprzedaje Paszkowi z B. Biesną (ZCz. 3 s. 38); 1429 Zygmunt z B. otrzymuje od Jana z Otfinowa i Zabawy [pow. pilzn.] połowy Zabawy i Zdrochca [pow. pilzn.] z pr. patr. kościoła w Otfinowie w zamian za Pierszyce i 530 grz. (ZP 20 s. 205); 1430-2 Spytko z Jeżowa sprzedaje za 100 grz. Pawłowi z B. Stróże (ZCz. 3 s. 65); 1432 Paweł z B. zapisuje ż. Stachnie 300 grz. posagu na połowie m. B. (ZCz. 3 s. 71); 1433 Świętochna ż. Zygmunta z B., 1447 wd. (SP 2, 2485; ZP 18 s. 56); 1434 Paszko z B. zapłacił Paszkowi z Trestczyna za kupioną Biesnę (ZCz. 3 s. 91); 1434 Spytko z Jeżowa sprzedaje za 180 grz. swej siostrze rodzonej Stachnie, ż. Pawła z B. Łyczanę (ZCz. 3 s. 94); Zygmunt z B. zabezpiecza ż. Świętochnie posag (Bon. 1 s. 304); 1435 Paweł z B. bierze w zastaw za 100 grz. Sędziszową (ZB 1A s. 280); Jan, Mikołaj i Jakub br. rodzeni, dziedzice Polnej sprzedają za 540 grz. Pawłowi z B. Polną (ZCz. 3 s. 105-6); 1436 Katarzyna ż. Klemensa z Dziebałtowa z s. Andrzejem dzieli dobra z swym br. Stan. Giedką z B. Stanisław otrzymuje: 3 kmieci i karczmę w Brzeznej oraz trzecie części w: Brzeznej, Podrzeczu, Kaninie i Siekierczynie, sołectwo w Olszance i całą cz. w Rogach. Katarzynie i jej s. Andrzejowi przypadają trzecie cz. w: Brzeznej, Podrzeczu, Siekierczynie i Kaninie wraz z dworem (ZCz. 3 s. 116-7); 1437 Jan Antiquus z Rzeszowa i Przybyszówki [ziemia przem.] daje c. Małgorzacie, ż. Stan. Giedki z B.: Przybyszówkę, Gumniska [pow. pilzn., par. własna] i Bziankę [ziemia przem.] z używalnością lasów (ZK 150 s. 60); 1443 Katarzyna z Dziebałtowa wd. po Klemensie i ich s. Andrzej sprzedają Stan. Giedce z B. za 370 grz. całe cz. swego dziedzictwa w: B., Kaninie, Siekierczynie i Podrzeczu (ZK 12 s. 120); Jadwiga z B. wd. po Jeżowskim (ZK 12 s. 160); 1444 Zygmunt z B. zastawia za 160 grz. Mik. Uchaczowi z Woli Adamowej [dziś Jadamwola] Łużnę i Wolę Łużańską (ZB 1 s. 80); Stachna c. Zygmunta z B., ż. Mik. Uchacza z Woli Adamowej (ZB 1 s. 81); 1445 Stachna wd. po Pawle z B. (ZB 1 s. 82).

1445-75, zm. a. 1477 Jan Bobowski z B. i Siedlisk, s. Pawła i [Stachny], br. starszy Stanisława (SP 2, 3489; Mp. 5 N 358; DLb. 2 s. 237; AGZ 7, 50; OK 6 s. 821; ZB 1 s. 115, 166, 185, 192; ZCz. 4 s. 100, 180, 269, 360, 405, 499b, 500; ZP 22 s. 165); 1446 Jan i drugi Jan dziedzice Rzeszowa ustępują Stanisławowi z B. Ustrobnę [pow. pilzn.] (ZP 3 s. 25-6); 1447 Stan. Giedka z B. gwarantuje zwrot 100 grz. Piotrowi ze Stronia s. starego Gabańskiego wwiązaniem w kmieci w Brzeznej (ZCz. 3 s. 294); 1448-9, 1457, 1460-2 Zygmunt z B., Zabawy, Zdrochca, Ciborowic i Tuchowa [s. Zygmunta i Świętochny] (ZB 1 s. 167, 210; ZP 18 s. 20, 37; 22 s. 311; 24 s. 451; 34 s. 387; DLb. 1 s. 421; 2 s. 137-8, 166); 1449 Stan. Giedka z B. gwarantuje zwrot długu 170 fl. Piotrowi Kani z Wrząsowic wwiązaniem do Podrzecza, Kaniny i Siekierczyny (ZCz. 4 s. 29); 1450 Giedka [Jan?, Stanisław?] (AGZ 9, 52); Jan Bobowski s. zm. Pawła z B. daje Piotrowi Gabańskiemu ze Stronia za dług 100 grz. wwiązanie w Biesną (ZB 1 s. 115); 1451 Katarzyna c. Stan. Giedki z B., ż. Wojciecha z Jeżowa (ZCz. s. 119); Zygmunt z B. wójt w Tuchowie sprzedaje za 500 grz. swoje wsie dziedz. Wolę Łużańską i Łużnę swemu stryjowi Stan. Giedce z B. (ZB 1 s. 134-5); 1457 Jan Giedka z B. zastawia za 40 grz. Stan. Szebieńskiemu Ustrobnę (ZB 1 s. 158); Jan Bobowski senior, ręcząc za swego młodszego brata niedzielnego zobowiązuje się wypłacić 100 grz. posagu swej siostry Marty Stan. Staszkowskiemu. Jeśli nie wypłaci, ma mu dać wwiązanie w Polną (ZB 1 s. 166); Zygmunt z B. alias z Tuchowa ma za dług 50 grz. wwiązać Mik. Łyczkę z Ryglic w Wolę Łużańską i w cz. Łużnej (ZB 1 s. 167); → Brzezna; 1457-8 Jan Bobowski zapisuje ż. Maruszy, c. Marcina z Kamieńca [ziemia sanocka] 600 grz. wiana i posagu na połowie swych dóbr w: B., Grybowie z przynależnymi wsiami, Woli Łużańskiej i Ustrobnej (ZB 1 s. 168); Stanisław z B. [s. Pawła], młodszy br. Jana; Marta [Barbara] ż. Stan. Staszkowskiego, siostra Jana i Stanisława, [c. Pawła]; por. niżej 1480 (ZB 1 s. 166).

1457-61, zm. a. 1464 Jan Giedka s. [Stan.] Giedki, br. Mikołaja, tenut. Grybowa 1457-9 (ZB 1 s. 187, 209, 272); 1457-954Część informacji może się odnosić do Mikołaja s. tego Mikołaja Mik. Giedka, Mikołaj, s. [Stan.] Giedki, br. Jana Giedki, dz. B., Brzeznej i tenut. Grybowa (ZB 1 s. 183, 241, 247, 258; 2 s. 9, 12, 92-3, 99, 147, 168, 188; 3 s. 11, 18, 26, 46, 54, 86; 4 s. 23, 91, 94; ZCz. 4 s. 281; 5 s. 195, 249, 288-9; 7 s. 28-9; ZK 15 s. 290; 16 s. 328; ZP 34 s. 608; Materiały F. Kiryka; MS 1, 1819; DLb. 2 s. 237); 1459 Mik. i Jan Giedkowie z B. nadają altarii, czyli preb. Ś. Mikołaja Wyznawcy, ufundowanej przez ich ojca zm. [Stan.] Giedkę z B., 6 grz. czynszu pobieranego w dwóch ratach od mieszkańców B. (ZB 1 s. 183); Zygmunt z B. sprzedaje za 400 grz. Janowi Giedce z B. Wolę Łużańską i cz. Łużnej (ZB 1 s. 186); 1460 Jakub Żydówka niegdyś z Poznej, obecnie z B. i jego zięć Jan Świder z Poznej (ZB 1 s. 205); 1461 Jan Giedka z B. jest gotów wykupić Ustrobną od Stan. Szebieńskiego (ZB 1 s. 209); 1462 Zygmunt Bobowski z Tuchowa zastawia za 70 grz. Piotrowi s. Pawła Burzyńskiego całą wieś Ciborowice (ZB 1 s. 210): 1463 Jan Bobowski zapisuje 26 fl. węg. Januszowi z Jeżowa na 2 kmieciach w Żebraczce, tj. na sołtysie Piotrze i na drugim osadzonym k. sołtysa (ZCz. 4 s. 250); 1463-4 → Biesna.

1464 Mik. Giedka z B. daje w posagu swej siostrze Dorocie, ż. Hynka Zagorowskiego z Gorenic 300 grz. i za te pieniądze zastawia jej i Hynkowi połowę swej cz. w B. (ZB 1 s. 245-6); tenże zastawia ww. Hynkowi z tytułu 100 grz. posagu swej siostry Doroty 10 grz. czynszu w Brzeznej na osiadłych kmieciach, zachowując dla siebie robociznę i daniny od nich (ZCz. 4 s. 281; ZB 1 s. 247); Marusza [Małgorzata] wd. po Janie Bobowskim, obecnie ż. Mik. Piotraszowskiego ustępuje Mik. Giedce dobra, które dzierży w B. i Grybowie z przynależnymi wsiami oraz w Ustrobnej, Łużnej i Woli Łużańskiej. Łużnę i Wolę Łużańską, które otrzymała od Mik. Bobowskiego za 300 grz. wiana i 300 grz. posagu, ma Marusza dzierżyć tytułem wiana i posagu (ZB 1 s. 258); Jan Bobowski z B. zastawia Jakuszowi z Jeżowa całe swe dziedzictwo w Bukowcu za 22 grz. i 16 fl. węg. oraz swą ostatnią cz. w Żebraczce za 25 fl. węg. (ZCz. 4 s. 269); 1465 Jan Bobowski sprzedaje z pr. odkupu do lat 3 za 100 grz. Mik. Taszyckiemu całe swoje dziedzictwo w Bukowcu i Żebraczce. Jeśli Mikołaj kupi dla folwarku jakieś siedlisko lub rolę, to przy wykupie ma otrzymać pieniądze włożone w ten zakup (ZCz. 4 s. 308); 1469 Mik. Taszycki z Lusławic zeznaje, że odstąpił Janowi Bobowskiemu ww. wsie, które mu tenże Jan sprzedał (ZCz. 4 s. 387); a. 1470 m. B. należy do Mikołaja, Jana i Giedki5Jeżeli informacja pochodzi z czasu ok. 1460 - dziedzicami byli Mik. i Jan Giedkowie oraz Jan Bobowski, jeżeli z czasu około 1470 - Mik. Giedka i Jan Bobowski z rodu Gryfitów. Ł. mieszczan. (DLb. 2 s. 237); 1471 Mik. Giedka z B. sprzedaje za 150 grz. Piotrowi z Przybysławic [pow. wiśl.] całą Ustrobnę (ZB 3 s. 108; ZP 34 s. 608); 1475 Jan z B. za dług 120 grz. ma wwiązać Mikołaja z Nieznamirowic w połowę swej wsi Siedliska (ZCz. 4 s. 500); tenże zastawia Mik. Szropowi, Czropowi z Jasieny za 150 grz. Bukowiec i Żebraczkę (AGZ 7, 70; Fastnacht, Katalog 1, 117 pod r. 1465; Mp. 5 N 358); 1476 Jan z B. zapisuje Stanisławowi [...] 100 grz. na Polnej (ZCz. 4 s. 499b); 1477 Mik. Giedka z B. ma dać Piotrowi Pielszowi z Rogów za pożyczone 550 fl. węg. wwiązanie w Wolę Łużańską i cz. Łużnej (ZB 2 s. 9); tenże ma dać szl. Janowi i Bartłomiejowi wójtom z Ciężkowic wwiązanie w swoich ludzi osiadłych w m. B., płacących 10 grz. czynszu, jeśli nie zapłaci w terminie 100 grz. długu (ZB 2 s. 8); Małgorzata, Barbara [Marta], Anna [Spytka] siostry rodzone zm. Jana Bobowskiego dz. Siedlisk (ZB 3 s. 1); Krzychna z Łęk [pow. pilzn.] zastawia za 200 grz. swemu br. Janowi z Łubna całe swe cz. dziedz., które przypadły jej po śmierci Jana z B. w B. i Siedliskach (ZB 2 s. 11); 1479 Piotr i Dorota dzieci zm. Stanisława z Oleśnika [pow. krasnystawski] urodzone z Zygmunty z B. zeznają, że swe dobra w B. i Siedliskach przypadłe im po wuju Janie z B. oraz siebie oddają aż do pełnoletności Piotra w opiekę swemu stryjowi Janowi zw. Kaczorkiem z Oleśnika (ZB 2 s. 14); Piotr Pielsz z Rogów zastawia za 550 fl. węg. Janowi Giedce z Wielopola Wolę Łużańską i cz. Łużnej, które ma w zastawie za 550 fl. węg. od Mik. Giedki z B. (ZB 2 s. 12); 1479-80 Mik. Żarnowiecki tenut. B. (ZB 3 s. 8, 14).

1480 podział dóbr po śmierci Jana z B.: Małgorzata [ż.] Mik. Żarnowieckiego, Jan Kołczek z siostrą i siostrzeńcami oraz dzieci Zychny [Zygmunty]: Stanisław z Oleśnika z siostrą Dorotą, poręczający za br. Piotra, otrzymują połowę m. B. wraz z pr. patr. kościoła, trzecią cz. ról i łąk dworskich oraz 4 kmieci w → Siedliskach. Barbara alias Marta ż. Stan. Staszkowskiego i Anna alias Spytka, cc. zm. Pawła z B. otrzymują po połowie całe Siedliska z wyjątkiem 4 ww. kmieci, trzecią cz. ról i łąk oraz pr. patr. kościoła tamże (ZB 2 s. 21); Elżbieta ż. niegdyś Zakliki z Łęk Górnych [pow. pilzn.], obecnie ż. Jakuba Uchacza z Woli Adamowej zeznaje, że Jan [Kołczek] z Łęk br. zm. Zakliki zaspokoił jej pretensje do zapisanego jej przez Zaklikę posagu i wiana na Łękach Górnych, m. B. i Siedliskach (ZP 21 s. 517); 1480-7 Jan Kołczek z B., Siedlisk i Łęk (ZB 3 s. 19, 27, 46, 65, 86); 1481 Stanisław alias Olechno [z Oleśnika] dz. B. (ZB 3 s. 38, 46); 1481-6 Mikołaj i Maciej ss. szl. Mik. Jaworskiego dz. B. (ZB 2 s. 130; 3 s. 27, 57, 70); 1482 Mik. Giedka z B. zobowiązuje się wypłacić Eleazarowi z Bruśnika w 3 ratach 150 grz. tytułem posagu swej c. Katarzyny. Jeśli rat nie zapłaci w terminie, ma za każdą ratę dać Eleazarowi wwiązanie do tenuty w Grybowie, gdzie ma 5 grz. czynszu od ludzi osiadłych (ZB 2 s. 92-3); 1483 Stan. Staszkowski z Staszkówki i jego ż. Barbara [Marta] dziedzice B. i Polnej gwarantują zwrot 80 grz. i 20 fl. węg. Janowi Gładyszowi z Szymbarku wwiązaniem w Polną (ZB 2 s. 114); 1483-6 panna Anna Bobowska z B. i Siedlisk (ZB 2 s. 120-1; 3 s. 56, 65, 84); 1484 Stan. Olechno, Piotr i Dorota [z Oleśnika]; por. wyżej 1479, 1480, 1481 (ZB 3 s. 27); 1484-5 Stanisław [Olechno?, Żarnowiecki?] z B. (ZB 2 s. 129, 145); 1485 Mik. Jaworski sprzedaje za 145 fl. węg. Klemensowi Turskiemu z Gnojnika całą cz. dóbr w B. z pr. patr., kupioną od Zakliki z Łęk (ZB 2 s. 132); Stan. [Żarnowiecki] z Wiśniowej [pow. pilzn.] sprzedaje za 360 fl. węg., za konia wart 100 grz. oraz za 2 kmieci osiadłych w Niegłowicach Klemensowi Turskiemu z Gnojnika całą cz. dziedzictwa po matce Małgorzacie i po wuju Janie z B. w B. i Siedliskach (ZB 2 s. 133); Klemens Turski zapisuje ż. Druzjanie, c. Mieleckiego 400 grz. wiana i posagu oraz 100 fl. węg. na swych dobrach w B. i Siedliskach (ZB 2 s. 134); 1486 Jan Kołczek z Czeluśnicy sprzedaje za 100 grz. Mikołajowi z B. Pustą Łąkę (ZB 2 s. 149); Andrzej z B. gwarantuje Dorocie ż. Grzegorza Zakrzowskiego [pow. pilzn.] zwrot 200 grz. wwiązaniem w m. Grybów z przynależnymi wsiami (ZB 2 s. 148); Mikołaj z B. zapisuje ww. Dorocie 200 grz. na m. król. Grybów (MS 1, 1819); Eleazar z Bruśnika zapisuje ż. Katarzynie, c. Mik. Giedki z B. 200 grz. posagu na cz. B., którą kupił od Jana Kołczka i na cz. Bruśnika (ZB 2 s. 153); Zofia c. Mikołaja z B., ż. Jakuba Staszkowskiego z Siedlisk, zm. a. 1487 (ZB 2 s. 152); Dorota Zakrzowska ż. Grzegorza z Zakrzowa, dz. B. sprzedaje za 200 grz. Katarzynie ż. Eleazara z Bruśnika cz. B. oraz wsie lub części wsi: Siedliska, Polna, Biesna, Bukowiec, Żebraczka (ZB 2 s. 154; 3 s. 69); Mik. Jaworski z B. i jego s. Mikołaj (ZB 3 s. 70); Eleazar z Bruśnika sprzedaje za 100 grz. Janowi z Szymbarku cały spadek po Janie Bobowskim w Polnej, kupiony od Doroty ż. Grzegorza Zakrzowskiego i od Jana Kołczka (ZB 2 s. 155).

1487 tenże z s. Mikołajem zapisuje ż. Katarzynie cały dwór w Bruśniku z rolami folw. i robociznami kmieci, bez czynszu, do czasu zwrócenia jej dóbr w B. pozostających w zastawie (ZCz. 5 s. 110); Mik. Giedka z B. z jednej strony oraz Klemens z Turzy [Turski] i Eleazar z Bruśnika z drugiej strony dzielą się B. Mikołajowi przypada połowa m. od [domu] Stan. Niechatlo aż do [domu] Katarzyny Rogowej, a na przedmieściu [domy]: Krzystana Wolika, Zygmunta Czarnego i zagroda Marcina Czulya. Klemensowi przypada górna cz. m., którą zamieszkują następujący mieszcz.: Jan Malczowic, Nikiel, Kwaszno, Malec, Wadzilis, Borek, Bieniek, Piotr Pleszbot, Sołtysek, Grzegorzowa, Jerzy Darmopych, Marcin Ćwiąkula, Checherz z ich rolami i dochodami od nich płynącymi. Rolę, którą uprawia Jan Malczowic, mają wykupić za 10 grz. Klemens i Eleazar. Eleazar z ż. Katarzyną otrzymują dolną cz. m., która kończy się przy kościele, z rolami i dochodami z tych ról. Zamieszkują ją następujący mieszcz.: Hanusz, Walenty, Bartosz, Manyky, Szymek, kuśnierz Maciej, kupiec Jan, piekarz Marcin, Wawrzyniec, Stan. Szydło, Janik, Andrzejkowa, Marcin Czula, Krudnar, kuśnierz Bartosz z ich rolami i dochodami od nich. Mikołaj otrzymuje ponadto połowę, zaś Klemens i Eleazar po czwartej cz.: ratusza, młyna, łaźni, jatek, ról i opłat targowych w B. (ZB 2 s. 179-80); Jan Kołczek z B. i Siedlisk (ZB 3 s. 86); 1489 Mik. Giedka z B. i jego s. Jakub zastawiają za 300 fl. węg. Wierzbięcie z Przyszowej: Wysokie, Kaninę, Siekierczynę (ZCz. 5 s. 195); 1493 Mikołaj z B. zastawia za 300 fl. węg. Stanisławowi z Szalowej połowę swojej cz. w B. (ZB 2 s. 261); ww. Stanisław zapisuje ż. Dorocie m. in. całe sumy pieniężne zapisane mu przez Mikołaja z B. na połowie m. B. oraz całe swe cz. w Łużnej (ZB 2 s. 263); Mik. Giedka z B. i jego ss. Mikołaj i Jan zastawiają za 400 fl. węg. Mikołajowi z Nawojowej całą Brzezną (ZCz. 5 s. 288-9); 1494 Tomasz z Nawojowej umorzył zapis 1500 fl. węg., który niegdyś jego ojciec Mikołaj uczynił na Brzeznej Mik. Giedce z B.; Mik. Giedka z B. zapisuje Stan. Szalowskiemu z Łapszowa 70 fl. węg. na B. (ZB 4 s. 15); Mik. Giedka z B. i jego ss. Mikołaj i Jan zastawiają za 400 fl. węg. Wierzbięcie z Przyszowej Brzezną (ZCz. 7 s. 28 - 9); 1497 Zawisza z Wojnarowej odstępuje za 300 fl. węg. Nawojce z Koniecpola [woj. sier.] wd. po Macieju z Bnina [woj. kaliskie] m. B. trzymane w zastawie od Jakuba, Mikołaja i Jana dz. B. (GK 26 s. 484); br. rodzeni Jakub, Mikołaj i Jan, dz. niedzielni B. sprzedają za 800 fl. węg. Hieronimowi Branickiemu z Branic całe swe dziedzictwo w Woli Łużańskiej i Łużnej (GB 4 s. 133); ww. zastawiają za 200 grz. Zawiszy Wojnarowskiemu [z Wojnarowej] całą swoją cz. m. B. (GB 4 s. 171); 1498 ww. sprzedają za 800 fl. węg. i za konia wart. 100 grz. Hieronimowi z Branic całą Wolę Łużańską i cz. Łużnej (ZB 4 s. 45); ww. zastawiają za 100 grz. i 100 fl. węg. Adamowi, Janowi i Stanisławowi ss. zm. Stan. Szalowskiego z Łużnej całą swoją cz. m. B. (ZB 4 s. 47); ww. zastawiają za 100 grz. Dorocie wd. po Stan. Szalowskim całą swoją cz. m. B. (ZB 4 s. 48).

1504 Aleksander Jag. zezwala Mikołajowi i Hieronimowi z Jeżowa wykupić z rąk Jakuba i Mikołaja z B. m. Grybów z przynależnymi wsiami (MS 3, 1115); 1504-7 br. Jakub i Mikołaj dz. B., ss. zm. Mik. Giedki (ZB 4 s. 137; ZCz. 7 s. 223, 225; Mp. 5 T 149; MS 3, 1115); 1505 Mikołaj z B. sprzedaje za 60 grz. Zawiszy z Wojnarowej i Rzepiennika [Marciszewskiego] swój cały folwark, na którym siedzi mieszcz. Zolna, położony powyżej łaźni w B., z wszystkimi ogrodami należącymi od dawna do tegoż folwarku, a obecnie zastawionymi (ZB 4 s. 117).

1506 br. Jakub i Mikołaj, dz. B. dzielą dobra. Jakubowi starszemu br. przypadają: Brzezna, Podrzecze, Pusta Łąka, Wysokie, Kanina i Siekierczyna. Mikołaj otrzymuje m. B. z pr. patr. (ZCz. 7 s. 230); Piotr z Bruśnika s. zm. Eleazara z Bruśnika i jego stryj i opiekun Zygmunt Rożen z Mogilna zastawiają za 200 grz. Stan. Łyczce z Ryglic całą połowę swej cz. m. B. (ZB 1 s. 152; 4 s. 131); 1508 pobór z 9 ł. (RP s. 430); Mik. Turski dz. Jeżowa, Wilczysk i B. (ZK 154 s. 392-3, 417-9, 423-4); Piotr Turski z Jeżowa zastawia swemu stryjowi Stan. Turskiemu całe cz. dziedz. w: B., Jeżowie, Wilczyskach, Stróżach, Wyskitnej, Jankowej i Lipniczkach (ZB 4 s. 168); Przecława ż. Nawoja Górskiego pozywa br. Mik. Turskiego dz. Jeżowa i B. o 40 fl. posagu i wiana na dobrach po ojcu i matce: Jeżowie, Wilczyskach i cz. B. Sąd król. przysądza jej tę sumę (SP 6, 10); Adam Szalowski z Łużnej tenut. B. (ZB 3 s. 122); 1509 Piotr Turski z Jeżowa i B. z br. Mikołajem zastawiają za 100 fl. Stan. Łyczce z Ryglic swoją połowę m. B. (ZB 4 s. 178); Mik. Turski z Wilczysk, Jeżowa i B. (ZB 4 s. 195); Mik. Giedka z B. sprzedaje za 2000 fl. ur. Mik. Glińskiemu z Piotrkowic mieszcz. i rajcy krak. cały dwór z folwarkiem i rolami dworskimi oraz całą cz. młyna w B. (ZB 4 s. 181-3); 1510 Jak. Bobowski zapisuje Wierzbięcie z Bilska 1200 fl. węg. na dobrach Wysokie, Kanina, Siekierczyna (ZCz. 7 s. 364); 1511-2 Mik. Gliński dz. B. (ZB 4 s. 237; Materiały F. Kiryka); Piotr Rożen z Bruśnika i B. sprzedaje za 900 fl. Mik. Glińskiemu rajcy i mieszcz. krak. swe cz. dziedz. w B. i Siedliskach (ZB 4 s. 253); Mik. Turski z B. zastawia za 100 fl. Mik. Łyczce z Ryglic całą swoją cz. dziedz. w B. (ZB 4 s. 236); br. rodzeni Jak. i Stan. Staszkowscy, niedzielni dz. Siedlisk całą swoją trzecią cz. dziedzictwa w Siedliskach darowują Mik. Bobowskiemu (ZB 4 s. 237); Mik. Bobowski dz. Siedlisk zastawia za 100 grz. ż. Katarzynie dobra ojczyste i macierzyste w Siedliskach i sołectwo w Wilczyskach (ZB 4 s. 241); Dorota z Łużnej wd. po Stan. Szalowskim za zgodą swego s. Adama i br. Mik. Bobowskiego zrzeka się wszelkich sum oprawnych, zapisanych jej przez zm. męża na połowie dóbr B. na rzecz Mik. Glińskiego z B. (ZB 4 s. 237); 1512 Stan. Łyczko z Ryglic tenut. B. (ZB 4 s. 288); Mik. Bobowski dz. B., tenut. Wyskitnej i Stróż (ZB 4 s. 263, 267); Mik. i Benedykt Glińscy z B. (ZB 4 s. 270); Zygmunt Stary zezwala Mik. Glińskiemu sprzedać Piotrowi Salamonowi rajcy krak. za 500 fl. z pr. odkupu czynsz 15 1/2 grz. na B. dla mansjonarzy kościoła NMP w Krakowie (MS 4, 1450); 1525 tenże zezwala Achacemu Jordanowi z Zakliczyna zastawić za 500 fl. czynsz z jego m. dziedz. B. (MS 4, 4864); 1526 Mik. Bobowski z B. (MS 4, 4972).

1527 sprawa przed sądem król. o podział dóbr po Piotrze Turskim, a mianowicie o dobra „fortalitii” Jeżów i wsie: Lipniczka i Jankowa w stwie sądec., Jeżów, Wilczyska, Stróże, Wyskitna, o czwartą cz. m. i przedmieścia B. między dzieci Mik. Chotowskiego: Mikołaja, czyli Mikosza, Ewę i Barbarę, dzieci Mik. Bobowskiego: Krzysztofa, Druzjanę i Zofię, a także Przecławę Szalowską ż. Adama (SP 6, 327); Mik. Chotowski z Chotowej w imieniu swoich dzieci: Mikołaja, czyli Mikosza, Ewy ż. Hieronima Chyszowskiego, Barbary dokonuje z Adamem Suszem ze Smerekowca zamiany dóbr, dając mu całe cz.: „fortalitii” Jeżów we wsi Jeżów, Wilczysk, Lipniczki, Jankowej i Wyskitnej oraz m. B. za pół Smerekowca i 500 fl. węg.; Druzjana i Zofia z Jeżowa, cc. Mik. Bobowskiego z Siedlisk dokonują z ww. Adamem Suszem w imieniu swoim i br. Krzysztofa zamiany dóbr, dając mu całe swe cz. „fortalitii” Jeżów z cz. ww. wsi i całe swe części m. B. za pół Smerekowca i 500 fl. węg. (ZP 34 s. 9-10, 12-3); 1529 role folw.; 3 zagrodników (LR s. 281, 347); Achacy Jordan dz. B. (Kumor, Kolegiata s. 561).

Sprawy miejskie. 1339 por. wyżej; 1403 Michał krawiec z B. (KSN 1252); 1407 Mikołaj kuśnierz z B. (AKP 10, 2001); 1448 Mikołaj krawiec z B. (Ind. s. 242); 1449 Wawrzyniec z B. przyjęty do pr. miejskiego w Krakowie (Kacz. 5872); 1450 Stan. Giedka z B. sprzedaje Mikołajowi pleb. w B. 6 grz. czynszu, czyli szosu (ZCz. 4 s. 87); 1467 Jan Lampart wójt, Czudnar, Smrodzień s. Stawinogi, s. Malczow, kuśnierz Bartosz, kowal Świniwąs, cytarzysta Wojnarski, Kradziec siedzący w domu Barbusza, Koziwójt, Tchórz, szewc Nikiel, komor. od Smrodzienia, komor. od Śliwki, s. łaziebnika - mieszczanie i komornicy z B. zostają pozwani przez Andrzeja Trestkę z Brzany (GK 18 s. 333, 341); 1470-80 ł. mieszczan (DLb. 2 s. 237); 1473 Błażej krawiec z B. przyjęty do pr. miejskiego w Krakowie (Kacz. 7435); 1482 Stanisław wójt i przysiężni m. B. przedstawiają radzie m. Bardiowa [Słowacja] oświadczenie Stan. Kuli mieszcz. z B. w sprawie między celnikiem bobowskim Mikołajem, a nie chcącym zapłacić od całego towaru cła sołtysem Szymonem Świerzowskim. Wiózł on m. in. sól z Bochni (Materiały F. Kiryka); Mik. Giedka z B. i Wojciech tenut. Grybowa skarżą się radzie m. Bardiowa, że ich ludzie ciągle są poszkodowani w Bardiowie (tamże); 1487 ratusz, opłaty targowe, jatki, rzemieślnicy, → wyżej; 1489 Stanisław z B. przyjęty do pr. miejskiego w Krakowie (Kacz. 8461); 1503 Aleksander Jag. na prośbę Zygmunta Rożna, Jana, Mik. i Jak. Bobowskich ustanawia w m. B. 2 jarmarki: na ś. Prokopa [4 VII] i na Narodzenie NMP [8 IX] oraz targ we wtorki każdego tygodnia (Mp. 5 T, 39); 1519 rejestry celne notują wywóz przez mieszcz. B. dużych ilości wełny z Krakowa (Rybarski, Handel 2 s. 173, 182); 1528 Zygmunt Stary ustanawia 2 jarmarki w B.: na ś. Bartłomieja [24 VIII] i na ś. Łukasza [18 X] (MS 4, 5354); 1529 miara bobowska (LR wg ind.).

4. 1339 m. B. (Pol. 3, 89 fals. z XV w.); 1388, 1398 → p. 3; 1403 Giedka z B. poręcza Mikołajowi z Wielopola za Wierzbiętę Raciborczeskiego, gwarantuje w wypadku niespłacenia długu wwiązanie w cz. swego wójtostwa w B. (ZCz. 1 s. 97); 1408 Stanisław dz. B. i jego ż. Stachna zeznają, że mają dzieci: Zygmunta, Paszka oraz Elżbietę, Jadwigę i Annę i dzieląc między nie dobra, synom oddają całe wójtostwa w Grybowie i Tuchowie, połowę zaś wójtostwa w B. oddają w opiekę Macieja ze Zdowa (KSN 2133); 1413 Zygmunt wójt w B. i Grybowie (KSN 3175); 1417 Katarzyna ż. Klemensa z Dziebałtowa pozyskuje na swej matce Katarzynie wd. po Giedce z Brzeznej 60 grz. na połowie wójtostwa w B. (ZK 6 s. 357); 1467 Jan Lampart wójt w B. (GK 18 s. 333); 1482 Stanisław wójt i przysiężni m. B. (Materiały F. Kiryka); 1487, 1529 ratusz (ZB 2 s. 179-80; LR s. 347).

5. 1346-56 3 sk. świętop.; 1357-8 3 1/2 sk. świętop.; 1354 par. oceniona na 18 sk.; 1355 par. oceniona na 3 wiard.; (MV 2 wg ind.); 1401 Andrzej kapelan z B. (ZCz. 1 s. 41); 1412 Stanisław i jego ż. Stachna z ss. Zygmuntem i Pawłem, dz. B. erygują i uposażają altarię Nawiedzenia NMP w kościele par. w B. i nadają jej Chodorową w pow. sądec., graniczącą z m. B. i wsiami Krużlową i Wojnarową oraz dom w B. z siedliskiem i ogrodem k. kościoła, przy drodze z [Nowego] Sącza do B. Altarysta winien udzielić ze swych dochodów 18 sk. rocznie dla rektora szkoły w B. (KK 2, 533); przy podziale dóbr między br. Zygmuntem i Paszką z B. pr. patr. kościoła par. w B. przypada Paszkowi dz. B., Siedlisk i Woli Łużnej; → p. 3 (ZK 378 s. 2-3); 1418 Andrzej wikary w B. (GK 1 s. 47); 1447-50 Mikołaj pleb. w B. (MBiecza 43-4; AGZ 3, 111; ZCz. 4 s. 87); 1448 Zbigniew [Oleśnicki] bp krak. erygując kol. → w Nowym Sączu wyłącza m. in. dek. bobowski z archidiak. krak. i włącza do archidiak. sądec. (DLb. 1 s. 567; ZDK 2, 526); 1450 Stan. Giedka z B. sprzedaje Mikołajowi pleb. w B. 6 grz. czynszu, czyli szosu z B. (ZCz. 4 s. 87); 1459 Mik. i Jan Giedkowie z B. nadają 6 grz. czynszu pobieranego od mieszkańców B. w dwóch ratach rocznie altarii, czyli preb. Ś. Mikołaja, ufundowanej niegdyś przez ich ojca [Stanisława] Giedkę z B. (ZB 1 s. 183); 1468 Janusz z Jeżowa i jego ż. Materna nadają Stanisławowi pleb. w B. ogrody, czyli łąki między rzekami Białą [Dunajcową] a Stróżnianką w wyższej cz. Jeżowa, między rolą, na której teraz siedzi Śliwka, od ogrodu zw. Baranowski i od drogi publicznej aż do mostu na Stróżance, zw. murowanym mostem i aż do ujścia Stróżanki do Białej [Dunajcowej] wraz z brzegami tych rzek. Z nadania wyłączają mały ogród zw. Klimkowskim, położony przy drodze (Mp. 5 M 59); 1470-80 kościół par. murowany z kamienia pod wezw. Wszystkich Świętych. Ponadto znajdują się w m. dwie kaplice drewn. Ś. Zofii i Ś. Krzyża. Dzies. snop. i kon. z ł. mieszczan bpowi. Każdy łan płaci plebanowi 1 1/2 gr stołowego. Pleb. pobiera dzies. z folwarku w Stróżnej. Do par. należą Brzana i Stróżna (DLb. 2 s. 237); 1480 przy podziale dóbr po śmierci Jana z B. Małgorzata ż. Mik. Żarnowieckiego, Jan Kołczek wraz z siostrą i siostrzeńcami, Stanisław, Piotr i Dorota dzieci zm. Zychny otrzymują połowę m. B. i cz. w Siedliskach z pr. patr. kościoła w B. → p. 3; (ZB 2 s. 21); Janusz z Jeżowa nadaje kościołowi w B. dla organisty 50 grz. czynszu z pr. odkupu na rolach zw. Kąty położonych między rz. Białą [Dunajcową] a Stróżanką, k. wielkiej drogi z [Nowego] Sącza do Bobowej i rolach zw. Łazy leżących w Jeżowie oraz łan w Jeżowie między rolami Kurkowską i Borkowską dla pleb. Rajcy m. i pleb. mają być opiekunami ról przeznaczonych dla organisty (ZB 2 s. 24); 1506 przy podziale dóbr Mikołaj z B. otrzymuje wraz z m. B. pr. patr. kościoła par. w B. (ZCz. 7 s. 230); 1529 pleb. Maciej z Brzeźnicy, kustosz sądec. Par. pobiera dzies. snop. z ról folw. i od 3 zagrodników w B., z ról folw. w Gierczycach, od 1 kmiecia w Stróżnej, z niektórych ról w Bieśniku [par. Szalowa], stołowe, meszne i kolędę w B. i ww. wsiach. Dzies. snop. [z ról mieszczan] w B. bpowi. Kolegiata6W r. 1529 utworzona została kolegiata w B., stąd w LR powstałej w tymże r. podwójny opis uposażenia: par. i kol prep. pobiera dzies. snop.: z ról folw. i od 3 zagrodników w B., w Stróżnej, z niektórych ról kmiec. w Brzanie, meszne z ww. wsi. Prepozytem kol. Kasper Podłęski kan. krak. Dziekan pobiera dzies. snop. z niektórych ról w Bieśniku i ma 12 grz. czynszu z pr. odkupu na ratuszu w B. 5 wikariuszów uposażonych jest parafią w → Siedliskach, którą zarządzają. Prebendarz Nawiedzenia NMP posiada Chodorową [por. wyżej 1412], gdzie pobiera czynsz, meszne i obiedne. Płaci 3 wiard. rektorowi szkoły w B. Prebendarz Ś. Mateusza ma 15 fl. czynszu z pr. odkupu na Tymowej (LR s. 46, 100, 281, 346-7); bp Piotr Tomicki na prośbę Achacego Jordana dz. B. zamienia dotychczasowy kościół par. Wszystkich Świętych w B. na kol. o tymże wezw. Jej uposażenie stanowi dotychczasowe uposażenie kościołów par. w B. i Siedliskach. Pr. patr. należy w większej części do Jordanów, a poza tym do dziedziców Brzany i Wojnarowej, będących dotąd patronami kościoła w Siedliskach. Prep. kol. ma 1 1/2 ł., łąki, stawy i ogrody w B., dzies. snop. z folwarku Achacego Jordana i innych dawnych folwarków w B., z folwarku i łanów kmiec. w Brzanie i roli Gaworo w Stróży. Dziekan ma siedlisko z domem i ogrodem w B., dzies. z folwarku w Bieśniku, 12 grz. czynszu od 500 grz. zapisanych na rzecz dziekana na dobrach w B. przez Mateusza kustosza kol. w Nowym Sączu. 3 kanonie: Chodorowska, Poczęcia NMP i Ś. Mateusza Ap. zostają uposażone beneficjami dawnych altarii kościoła par. w B.; [por. wyżej]. Mansjonarze, czyli wikariusze, otrzymują dotychczasowe uposażenie par. w Siedliskach, tj. dzies. [snop.] z Siedlisk, z ról folw. i niektórych kmiec. w Biesnej, z Rzuchowej [pow. pilzn.], Kłokowej [pow. pilzn.]. Woźnicznej [pow. pilzn.], Sukmania, Jaworek, Białej [Niżnej i Wyżnej] i z opust. ogrodu Homola. Jeden z mansjonarzy jest rektorem szkoły kolegiackiej w B. i otrzymuje 3 grz. rocznie (Kumor, Kolegiata s. 561-4 streszczenie aktu erekcji).

6. 1410 Zygmunt z B. [późniejszy] podsędek krak. prowadził chorągiew w bitwie pod Grunwaldem (DH 4 s. 40); 1448 Paweł s. Mikołaja krawca z B. student Ak. Krak. (Ind. s. 242); 1470-80 Jan z B. kan. preb. Łukowskiej w kol. tarnowskiej (DLb. 1 s. 614); 1471 Piotr s. Grzegorza z B. student Ak. Krak.; 1487 Maciej s. Wojciecha z B. student Ak. Krak.; 1499 Mikołaj s. Mikołaja z B. (Ind. s. 248, 186, 224); 1510 Wojciech z B. prezentowany na pleb. w Szymbarku (MS 4, 9510); m. B. wyznaczono jako miejsce składania pogłównego z pow. czchow. i biec. (Corpus iuris 3 s. 601); 1529 Albert z B. wikariusz kat. krak.; Aleksy z B. pleb. w Zakliczynie; Franciszek z B. pleb. w Bruśniku; Kasper z B. pleb. w Szymbarku; Szymon z B. pleb. w Ropie; Stanisław z B. pleb. w Chomranicach; Wawrzyniec z B. pleb. w Wietrznie (LR s. 62, 84, 101, 150, 207, 269).

7. Z. Tabaka, Zarys dziejów miasteczka Bobowej do 1914, [w:] Nad rzeką Ropą, 3 s. 311-6); B. Kumor, Kolegiata WW Świętych w Bobowej. Currenda. Pismo urzędowe diecezji tarnowskiej, nr 9 (1958), s. 561 - 6; F. Kiryk, Rozwój urbanizacji Małopolski z XIII- XVI w., cz. 1, maszynopis; „Rocznik Diecezji tarnowskiej na r. 1972”, s. 92-4.

8. Kościół par. gotycki z XIV-XV w., kamienno-ceglany. Kościół Ś. Zofii kamienny, gotycki z drugiej połowy XV w. (Atlas zabytków architektury w Polsce, s. 40).

1 Sfałszowany w XV w. przyw. lokacyjny dla Wrocimirowej [Roćmirowej] z 1339 r., oparty niewątpliwie na formularzu miejskiego przyw. lokacyjnego, może na nie znanym dziś przyw. dla m. B.

2 Część informacji może dotyczyć jego s. Stanisława, ojca Zygmunta i Paszka.

3 Niektóre informacje źródłowe, zwłaszcza po r. 1436, gdy Zygmunt przestaje występować jako podsędek, mogą dotyczyć jego s. Zygmunta.

4 Część informacji może się odnosić do Mikołaja s. tego Mikołaja.

5 Jeżeli informacja pochodzi z czasu ok. 1460 - dziedzicami byli Mik. i Jan Giedkowie oraz Jan Bobowski, jeżeli z czasu około 1470 - Mik. Giedka i Jan Bobowski.

6 W r. 1529 utworzona została kolegiata w B., stąd w LR powstałej w tymże r. podwójny opis uposażenia: par. i kol.