MIRÓW

(1399 [hereditas] Mirow - SP 8, 8216; 1446 [villa] Mirow sub castro - ZK 313 s. 320; 1487 [villa] Myrow - ZK 316 s. 99; 1489 Mÿrow villa - RP s. 134; 1529 Mirowo - LR s. 95) 8 km na SE od Żarek.

1. 1489, 1494, 1507, 1581 pow. lel. (RP k. 134, 330; ZK 21 s. 284; ŹD s. 71); 1598 par. Niegowa (WR k. 355v).

2. 1446, 1542 wieś M. pod zamkiem Mirów (ZK 313 s. 320; 189 s. 12-4).

3. Własn. szlach. 3a. Sprawy własnościowe. 1399 Wawrzyniec z Kotowic [par. Włodowice] wraz z ż. Wichną sprzedaje za 160 grz. gr pras. i dodatek łanu w M. Krystynowi [z Koziegłów] kaszt. sądec. cz. dziedziny w Kotowicach. Wichna rezygnuje ze swych praw do posagu i wiana (SP 8, 8216).

1440 z podziału dóbr między br. rodz. Janem i Krystynem z Koziegłów, Krystynowi przypada zamek M. i m.in. wieś M. (ZK 150 s. 181-2); 1444, 1446 →Mirów zamek p. 3c: Dziedzice; 1446 Krystyn z Koziegłów sprzedaje Hińczy z Rogowa zamek M. z przynależnymi wsiami, m.in. z M. →Mirów zamek p. 3c; 1487 Dorota Hińczyna zapisuje [bratankowi] Krzczonowi z Koziegłów zamek Mirów z przynależnymi wsiami, m.in. z M. →Mirów zamek p. 3c; z podziału dóbr między br. niepodzielonymi Hieronimem, Janem i Jakubem z Kobylan Janowi i Jakubowi przypada zamek Mirów z wsiami, m.in. M. →Mirów zamek p. 3c; 1488 najazd na wsie dzierżawione przez Jakuba z Kobylan, m.in. wieś M. →Mirów zamek p. 3c; 1494 dobra zamku Mirów w pow. lel., w tym wieś M. w posiadaniu Piotra Myszkowskiego →Mirów zamek p. 3c; 1518 zapis gumiennego z M. na rzecz mansjonarii w kościele par. w Żarkach →Mirów zamek p. 3c; 1519 sołectwo i 2 ł. w M. →Mirów zamek p. 3c; 1542 →Mirów zamek p. 3c; 1549 Jan Myszkowski daje swemu br. Hieronimowi m. Żarki i zamek Mirów z wsiami, m.in. M. →Mirów zamek p. 3c; 1563 wieś M. Hier. Myszkowskiego (RP s. 229-30); 1581 wieś M. Myszkowskiego w dzierżawie u Nycza (ŹD s. 71).

3c. Areał, pobór w M. 1399 łan w M. →p. 3a (SP 8, 8216); 1449 kmiecie wyszczególnionych wsi, w tym M. skazani na karę król XIV za niezapłacenie wiardunkowego (GK 10 s. 794); 1489-94, 1496-7, 1514-6 brak danych o poborze w M. (RP k. 71, 108v, 134, 147, 160, 175, 190, 204v, 691v, 700v, 721v, 747, 772v, 780; ŹD s. 436); 1507 w M. pobór z ½ ł. (RP k. 330); 1508-9 w M. pobór z 1½ ł. (RP k. 356v, 378v); 1510-13 w M. pobór z 1 ł. (RP k. 559, 586, 612v, 643v, 671v); 1519 sołectwo i 2 ł. kmiece we wsi M. →p. 4; 1530 w M. pobór z 1 ł. (RP k. 57); 1563 w M. pobór z 1 roli (łana) wg starych kwitów z ½ ł. (1 roli) (RP s. 229-30); 1581 w M. pobór z ½ ł. i od 1 zagr. bez roli (ŹD s. 71).

1500 Piotr Myszkowski dz. M., Kotowic, Mrozowa i Moczydeł oraz innych wsi skazany na karę król. XIV za niezapłacenie podatku król. i niedopuszczenie do ciążenia tych dóbr (GK 27 s. 1324).

4. 1424 Władysław Jag. na prośby Krystyna z Koziegłów przenosi jego wsie w ziemi krak., m.in. M., z pr. pol. na pr. średz. (Paprocki s. 189); 1519 Marcin Myszkowski z M. dz. m. Żarki uposaża prepozyturę w Żarkach m.in. dzies. snop. z sołectwa we wsi M. i z 2 ł. kmiec. w tej wsi →Mirów zamek p. 3c (DP 2, 223; AG perg. 6280; J. Związek, Powstanie prepozytury w Żarkach, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 4-6, 1971, s. 115-33); 1529 sołtys w M. →p. 5.

5. 1529 dzies. pien. w wysokości 20 gr od sołtysa (de advocato) w M. dla plebana w Niegowej (LR s. 95).