GRUSZÓW

(1228 Grusew w fals. z XIII w., 1242 Druszow w kop., 1254 Grusew w or., 1388 Grusow, 1399 Grusszow, Gruszow, Gruschow, 1426 Gruschow) 8 km na NW od Proszowic.

1. 1489 n., 1581 pow. prosz. (RP s. 137; ŹD s. 15 440); 1470-80 n., 1598 par. Wrocimowice (DLb. 1 s. 119; WR k. 244).

2. 1404 G. za Pamięcicami (SP 2, 1054); 1414 łąki nad Gackami, Wielki Gaj → p. 3; 1422 Imbramowice k. G. (ZK 7 s. 189); 1426 łąki w Woli [Bąkowej, dziś Wola Gruszowska] od strony G. (ZK 195 s. 410); 1470-80 pola w Imbramowicach rozciągają się w kierunku G. (DLb. 1 s. 28-9, 119); 1551 ścieżka (meta alias scieska) z G. do kościoła we Wrocimowicach (ZK 32 s. 322); 1578 granice lasów należących do G. i lasów przynależnych do Pełcznicy [dziś Pałecznica] zaczynają się od kopców narożnych Bolowa, Łaszowa i G. przy drodze zw. Szymonów Dół (Simonow Dol) i biegną nad ujazdem albo rowem obok lasu do kopców narożnych dzielących lasy pełcznickie od lasów i gajów gruszowskich aż po drogę Szymonów Dół. Stąd biegną k. drogi od szubienic (subyenycz) do góry zw. Kamienica [może dzisiejszy Kamieniec – pola i nieużytki w Pełacznicy i Pamięcicach – UN 13 s. 73-4] i na E w dół do lipy między górami Kamieniec [!] i Łysa Góra, w lewo pod wierzchem Łysej Góry nad Pełcznickim Potoczkiem, dochodzą do drogi ku Rokitowemu Krzu. Dalej biegną przez drożyska, wiodące z okolicznych wsi, do drogi zw. Rokitowy Kierz, do 2 kopców narożnych dzielących lasy i grunty Pełcznicy i Pamięcic od wsi G. i lasów gruszowskich, do których ma należeć gaj zw. Krzerawa, i do kopca narożnego Jelowic [dziś Lelowice]. Stąd biegną do drożyska i nim do gościńców słomnickiego [do Słomnik] i skalbmierskiego [do Skalbmierza], przechodzą je i k. gaju zw. Zapusta, należącego do Pełcznicy, biegną drogą prowadzącą z okolicznych wsi do Miechowa, i dochodzą do 3 kopców narożnych Jelowic, Pełcznicy i Biedzin alias Pamięcic [Biedziny cz. Pamięcic – UN 13 s. 74]. Tu usypano kopce dzielące lasy Jelowic i G. k. drogi zw. Rokitowy Kierz i k. kopców narożnych, rozgraniczających Jelowice i G. oraz lasy tych wsi (ZK 408 s. 168-75).

3. Przed 1228 własn. książęca, od 1228 rycerska, przed 1242 kl. bened. w Staniątkach, później rycerska. 1228 Kazimierz ks. opolski nadaje komesowi Klemensowi wwdzie opolskiemu naroczników we wsiach k. Krakowa, m. in. w G. (Pol. 3, 11 – fals. z 2. połowy XIII w., ale oparty na zaginionym autentyku; Schlesisches Urkundenbuch, hrsg. H. Appelt, Bd. 1, 291 – poprawne wydanie); 1242 Konrad maz. nadaje kl. staniąt. liczne przywileje i potwierdza mu posiadanie m. in. D. i Przemęczan z nadania kaszt. krak. Klemensa (Mp. 2, 419 – wg B. Ulanowskiego, Stan. s. 28-32 dok. podejrzany. Matuszewski Imm. s. 227 n., słusznie uważa go za autentyk); 1243 tenże książę nadaje kl. staniąt. liczne przywileje i zatwierdza posiadanie imiennie wymienionych dóbr, m. in. [cz.] wsi G. z narocznikami i [innej] cz. tej wsi D., uzyskanych z nadania komesa Klemensa (Pol. 3, 20 – fals.; Stan. s. 32-7. Wieś ta figuruje w tym fals. pod nazwą G. i Druszów); 1254 Bolesław Wstydl. potwierdza kl. staniąt. nadania i przywileje uzyskane od Konrada maz., m. in. posiadanie roli w G., którą komes Wierzbięta bezprawnie zajął siłą i zamienił z Michałem s. Przedwoja za role przynależne do folwarku zw. Przemęczany [później wieś o tej nazwie] (Pol. 3, 28).

1388 Dzierżek [Karwacjan] z G., pisał się z → Janowic [dziś Janowiczki] i → Gorlic (SP 8 uw. 114/18, 21-2); kmiecie z G. (tamże); 1393-4 Jaszek z Zagajowa [pow. wiśl.] z włodarzem z G. o 100 wozów siana (ZK 1c. s. 123, 126); 1398-1425 Dziersław Karwacjan junior z G., → Gorlic i → Janowic, h. Zadora, s. stolnika sand. Dziersława Karwacjana (SP 8, 7362; 2, 2790; ZK 3 s. 414; 3b s. 333; 194 s. 188; 195 s. 5, 262; GK 2 s. 424); 1398 Dziersław Karwacjan s. Dziersława z Janowic zapisuje ż. Katarzynie, c. chorążego sand. Jaszka z Bidzin [pow. sand.], po 100 grz. posagu i wiana na całej wsi Janowice z wyjątkiem tych części, które zostały z niej wydzielone i przyłączone do dóbr wsi G. (SP 8, 7362)1Janowice i G. nie graniczyły ze sobą. Wg podziału z r. 1404 do dóbr wsi G. należała 1/3 gajów w Janowicach. Nie był to wypadek odosobniony w strukturze własności, → np. Góra (dziś Górka Kościejowska) w par. Racławice; 1399-1400 Mik. Soczewka kmieć i karczmarz z G. (SP 8, 9142, 9396, 9815, uw. 300/48-9, 305/25, 307/22); 1402 Święch i Wojtek Śledzik zagr. z G. (ZK 3 s. 414); 1404 br. Marcin i Maciej kmiecie Karwacjana z G. przeciw Wierzbięcie włodarzowi z Woli Bąkowej [Gruszowskiej] o bezprawie (ZK 3b s. 317, 325, 333); Dziersław i Jan ss. Dziersława Karwacjana z Janowic dzielą się dobrami. Dziersławowi przypadają → Gorlice i m. in. G. za Proszowicami. Jan ma mu wydzielić 1/3 gajów w Janowicach, które będą należeć do dóbr wsi G. (SP 2, 1054); Dziersław Karwacjan junior z Gorlic wyznacza ż. Katarzynie, c. chorążego sand. Jaszka z Bidzin, po 100 grz. posagu i wiana na całej wsi G. (ZK 4 s. 96); 1411 w G. folwark Dziersława z Gorlic (ZDM 5, 1233); 1412 Dzierżek Karwacjan z Gorlic ma dopłacić 17 grz. Krystynowi z Tarnawy [pow. szczyrz.] z tytułu kupionego łanu z łąkami i zaroślami w Imbramowicach za 27 grz. i za łan w Rychwałdzie. Jeśli nie dopłaci, da mu wwiązanie do 2 kmieci w G., płacących 3 grz. czynszu; 1414 Skarbek s. Zbyszka z Jankowej Woli [czyli z → Jankówki] sprzedaje za 80 grz. gr szer. i za łąki w G. Nad Gackami [dziś pole w G. ma nazwę Gacki – UN 13 s. 69] z prawej strony pod Wielkim Gajem [może dzisiejsze pole w G. zw. Podgaje ma związek z nazwą tego gaju – UN 13 s. 70] Dziersławowi Karwacjanowi z G. całą cz. po ojcu w Imbramowicach. Skarbek poręcza za siostrę Małgorzatę, a jego matka Beata zrzeka się pr. do posagu i wiana (ZK 5 s. 280, 383-4); 1417 G. należy do Dziersława Karwacjana z Gorlic (ZDM 6, 1818); 1418, 1420 → Imbramowice.

1420 Smach kmieć z G.; Dziersław z G. nie stawił się w pierwszym terminie „za licem” przeciw Grotkowi z Makocic o bezprawne zabranie koni czterem jego poddanym (ZK 195 s. 5, 16); 1421-45 Jan Karwacjan Gruszowski, Gorlicki, dz. G., → Gorlic i Janowic, h. Zadora, s. Dziersława, później pisał się z Gorlic (GK 1 s. 527; ZDM 2, 383; ZK 11 s. 442; 196 s. 91, 211; 197 s. 364, 564; 198 s. 243, 269; GK 4 s. 763; 5 s. 25; 8 s. 705; DLb. 1 s. 119; 2 s. 78); 1421 Jan włodarz Jana Karwacjana z G. (GK 1 s. 527); Mikołaj, Mikołaj, Piotr i Piotr kmiecie z G. pana Karwacjana (GK 1 s. 527, 539); 1424 Dziersław Karwacjan z G. uwalnia z zastawu Jakuszowi z Kowar zastawioną mu za 6 grz. przez Piotra Guta łąkę w Rzędowicach; kmiecie z G. w sporze z Peregrynem ze Szczytnik (ZK 195 s. 233, 238); 1426-44 Piotr Karwacjan z G. i → Gorlic, h. Zadora, s. Dziersława (ZK 11 s. 442, 448, 454, 460; 12 s. 2, 16, 43, 168, 174, 184, 196, 207; 146 s. 389; 150 s. 234; 197 s. 564, 736; 198 s. 12, 100, 112; 256 s. 370; GK 5 s. 710; 8 s. 295, 423; SP 2, 2814a; zm. po 3 III – GK 8 s. 679 a przed 2 VI – SP 2, 3187, 3229, 3238); 1426 w G. folwark Jana i Piotra z → Gorlic ss. Dziersława (ZDM 2, 383); 1427 Jan zagr. z G., kmieć Mikołaj br. Franka, Śliwka komornik (subses) Badurczyn; kmiecie z G.: Pabian, Piotr Kołaczkowic, Jan Badurka i Franek oraz Piotr komor. Więcka (ZK 196 s. 12); 1433-4 Stanisław włodarz w G. pana Karwacjana w sporze z wdową Elżbietą z Woli [Bąkowej] (GK 4 s. 933; 5 s. 33); 1435 Jan i Piotr ss. Dziersława Karwacjana jawnie przed sądem grodzkim dzielą dobra. Starszemu Janowi przypada m. Gorlice z przynależnymi wsiami, młodszemu Piotrowi G. i Imbramowice. Podział przyjęto pod warunkiem, że zeznają go na najbliższym wiecu generalnym i wpiszą do akt ziemskich (GK 5 s. 225); 1436 Maciej Grochola kmieć z G. (GK 5 s. 710-1, 719); 1438 Piotr z G. ma zwrócić 45 grz. Stanisławowi z Młoszowej pod warunkiem wwiązania go do całej cz. w G. (ZK 146 s. 389-90).

1440 Piotr z G. wyznacza ż. Warszce, c. Dziersława Białonia z Więckowic, po 200 grz. posagu i wiana na dobrach w ziemi biec., tj. na m. Grolice oraz wsiach Stróżówka i Glinik [par. Gorlice] (ZK 11 s. 448; BJ rps 5348 II s. 88); 1441 Piotr z G. ma zwrócić 150 grz. długu Mikołajowi z Rusocic pod warunkiem wwiązania go w swoją cz. w G. (ZK 11 s. 554); tenże Piotr zapisuje 30 grz. gr pol. żonie Krzesława Puzdry z Racławic (GK 7 s. 240); Jan z G. wyznacza po 50 grz. posagu i wiana obecnej swej ż. Annie na połowie dóbr w G. (ZK 198 s. 41); 1442 Piotr z G. wyznacza posag i wiano ż. Warszce, m. in. na połowie dóbr w G. i Imbramowicach, → Gorlice (ZK 12 s. 26); Zbigniew i Dziersław z Janowic zeznają, że ich br. [stryjeczny] Piotr z G. wykupił za 50 grz. 5 ł. i karczmę w Racławicach, które będzie trzymał jako zastaw do pełnej spłaty na takich prawach, na jakich miał je w zastawie Sławomir z Racławic; br. Zbigniew i Dziersław Karwacjanowie z Janowic zeznają, że Piotr z G. z racji bliższości wykupił za 25 grz. z zastawu od Piotra Pietucha [z Dziaduszyc] 2 ł. i karczmę z czynszem 1 grz. w Janowicach. Dobra te będzie posiadał do czasu ich wykupienia przez ww. braci (ZK 256 s. 209, 213); Piotr z G. zastawia za 60 grz. gr krak. Piotrowi z Wojwanowic [dziś Wolwanowice] 2 1/2 ł. w Imbramowicach i 2 ł. w G.; Piotr z G. zeznaje, że Tomasz ze Szczytnik i Jan z Sarbi [dziś Szarbia] udzieli za niego temuż Piotrowi poręki, z której ma ich uwolnić (ZK 198 s. 66-7); Dziersław z Janowic wydzierżawia za 150 grz. gr pol. na 10 lat br. [stryjecznemu] Piotrowi z G. i Gorlic całą swoją cz. w Janowicach; tenże Piotr z br. Janem sprzedają za 80 grz. szewcowi krak. Filipowi dom w Krakowie przy ul. Brackiej (GK 7 s. 801-2, 1000).

1443 Piotr z G. zastawia za 11 grz. Stanisławowi z Młoszowej półłanek z kmieciem płacącym 1 grz. czynszu, zgodnie z poręką daną Stanisławowi za niego przez Piotra Gawła z Racławic; tenże Piotr pod karą XV ma zapłacić Stanisławowi z Młoszowej za 6 łokci sukna ostrzyhomskiego (ZK 198 s. 120-1); Piotr z Gorlic ma zwrócić 200 grz. gr pol. długu Mik. Bielance z Nowej Wsi [Spisz] pod warunkiem wwiązania go w całe swoje cz. w G. i Imbramowicach; 1444 Dziersław Karwacjan z Janowic wykupuje wg zapisu od uczc. Marcina Hewara z Krakowa wieś Janowice, którą ten miał w zastawie od Piotra Gorlickiego z G. Jeśli Piotr odwrotnie da mu 80 grz., odstąpi mu wieś Janowice (GK 8 s. 393-4, 679); → Imbramowice; Piotr Baryczka kmieć z G. (GK 8 s. 897); Marcin i Mikołaj kmiecie z G. w sporze z Mik. Rusockim (GK 8 s. 942) ; → Imbramowice; 1444-6 Mściwój z G. i Gorlic s. Piotra (ZK 198 s. 233, 238, 247, 255, 267, 280, 306, 345); 1445 → Gorlice p. 3a; Tomasz s. Peregryna ze Szczytnik i Jan z Sarbi pozywają Jana z G. o szkody i kłopoty z powodu nieuwolnienia ich z poręki, którą dali Piotrowi ongiś z Wojwanowic za zm. Piotra br. Jana z G. z tytułu zastawu 2 ł. w Imbramowicach i 2 1/2 ł. w G. Jan z G. oddala ich roszczenia, gdyż nie dzielił dóbr z bratem [→ 1435] i nie posiada nic z jego majątku. Pozywający zeznali, że czynność ta miała miejsce i Jan jest podzielony z bratem, ale ci ze szlachty, którzy ich dzielili, już pomarli. Sąd wyrokuje, iż pozywający mogą dochodzić swoich praw na dzieciach Piotra, a nic na Janie z G. (ZK 198 s. 259-60)2W zapisce błędnie w G. 2 1/2 ł., zamiast 2 ł., jak to wynika z wcześniejszych i późniejszych zapisek.

1446 Piotr z Karniowa zeznaje, że Jakub z Giebołtowa poręczał za jego dług 57 grz. Mikołajowi z Damic. Jeśli w ustalonym czasie nie uwolni go z poręki, da mu w zastaw do pełnej spłaty całą cz. w G. (ZK 12 s. 407); Mściwój z G. nie stawił się na termin przypozwany w sporze z Tomaszem ze Szczytnik i Janem z Sarbi o to, że jego ojciec Piotr nie zwolnił ich z danej mu poręki, gdy zastawiał Piotrowi z Wojwanowic dobra w G. i Imbramowicach, których nie uwolnił z zastawu; 1447 Piotr z Karniowa ma zwrócić 120 grz. [Tomaszowi] Peregrynowi ze Szczytnik pod warunkiem zastawienia mu całej wsi Imbramowice, a ten uwolnić Piotra od wszelkich szkód i kłopotów odnośnie do dóbr w G. i Imbramowicach, które ma w zastawie Wojwanowski (ZK 198 s. 345, 365); Piotr Karniowski zeznaje, że zastawił za 720 grz. do wydzierżenia Przecławowi z Dmoszyc [dziś Dmosice, pow. sand.] wsie G. i Imbramowice tak, jak sam je posiada wg dokumentów i zapisów w aktach; tenże Przecław zeznaje, że z [pozostałej do spłaty] sumy 600 grz. zapłaci temuż Piotrowi 400 grz. do najbliższego Bożego Narodzenia, a w następnym roku 200 grz. pod warunkiem wwiązania go do tych wsi; tenże Przecław zastawia kaszt. włocławskiemu i star. bydgoskiemu Mik. Szarlejskiemu ze Ściborzyc [Kujawy] zamek Ogrodzieniec z przynależnymi doń wsiami, a także za 720 grz. wsie G. i Imbramowice (GK 10 s. 15-7, 101).

1448 Jan ongiś z Wojwanowic odstępuje za 60 grz. Tomaszowi ze Szczytnik s. Peregryna 2 ł. w G. i 2 1/2 ł. w Imbramowicach, które ma w zastawie od [zm.] Piotra z G.; tenże Tomasz zastawia za tę sumę Piotrowi ongiś z Karniowa ww. zastaw; tenże Piotr występuje jako zachodźca Przecława z Dmoszyc o 71 grz. na G. i Imbramowicach przeciw temuż Tomaszowi, który pozwał Przecława (ZK 198 s. 428-9); Mik. Rusocki jako zachodźca Piotra Karniowskiego, po okazaniu sądowi dok., oddala roszczenia [wd. po Piotrze Karwacjanie z G.] Warszki ż. Jana Żegoty z Mojkowic [dziś Majkowice, woj. sier.] o połowę G.; Tomasz ze Szczytnik jako zachodźca Piotra Karniowskiego, po okazaniu sądowi dok., oddala roszczenia tejże Warszki o 2 1/2 ł. w Imbramowicach i 2 ł. w G. (ZK 146 s. 530); Przecław z Dmoszyc zastawia za 750 grz. Andrzejowi Mokrskiemu z Pełcznicy burgr. krak. dobra w G. i Imbramowicach (ZK 150 s. 339).

1449-80 Andrzej Mokrski z Pełcznicy, G. i Imbramowic, h. Jelita, burgr. krak. (ZK 151 s. 158; 152 s. 41; 199 s. 31; DLb. 1 s. 28); tenże zeznaje, że za 700 grz. swojej ż. Małgorzaty wykupił od Przecława z Dmoszyc zastawne dziedziny G. i Imbramowice (ZK 199 s. 31); 1453 Andrzej ma zapłacić 50 grz. Piotrowi Pietuchowi z Dziaduszyc pod warunkiem wwiązania go do 5 kmieci osiadłych na łanach w G. (ZK 151 s. 158); 1457 Przecław z Dmoszyc jest winien temuż Andrzejowi 1000 fl. (GK 13 s. 397); 1462 → Gorlice; 1465 wsie [Andrzeja] Mokrskiego: Pełcznica, Łaszów, G. i Imbramowice skazane na karę XIV z powodu niezapłacenia łanowego (GK 17 s. 708); 1466 → Imbramowice; 1470-80 w G. 6 1/2 ł. kmiec., folwark, 3 zagrody z rolami, karczma z rolami (DLb. 2 s. 78-9; 1 s. 119 – tu 2 zagrody, ten opis pochodzi z ok. 1440 r., gdyż jako dziedzic został wymieniony Jan Karwacjan h. Zadora); 1471 Andrzej Mokrski z Pełcznicy burgr. krak. poręcza Piotrowi Pielgrzymowi z Rudna za dług u ur. Przecława z Dmoszyc dobrami G. i Imbramowice (ZK 201 s. 36); 1472 wieś G. [Andrzeja] Mokrskiego z Pełcznicy skazana na karę XIV z powodu niezapłacenia łanowego (GK 19 s. 575); 1475 kmiecie tegoż Mokrskiego z Pełcznicy, Imbramowic, G., cz. Pamięcic i Łaszowa skazani na karę XIV z ww. powodu (GK 20 s. 37); 1478 Stanisław i Grzegorz kmiecie z G. zbiegli do Proszowic (GK 18 s. 775).

1488 Jan z Buczyny ma oddać 60 grz. gr pol. i 10 fl. węg. Janowi Karwacjanowi z Gorlic pod warunkiem oddania mu w zastaw wsi G. (ZK 202 s. 231-2, 236-7); Jan Buczyński z Olszyn zastawia za 86 fl. węg. Barbarze Kuroszowej, c. zm. Jana Zborowskiego, do pełnej spłaty karczmę w G., w której siedzi Baryczka i płaci 2 grz. czynszu, oraz 3 kmieci w G. Badurę i dwóch Lekszych, płacących po 3 fl. czynszu (GK 22 s. 1004); 1489-99 pobór w G.: 1489-90 z 4 ł., 1491-2 z 3 1/2 ł., 1493-6 z 4 ł., 1497 brak danych o poborze, 1498-9 z 4 ł. (RP s. 137; ŹD s. 440; RP s. 151, 164, 179, 194, 210, 80, 116, 43, 14); 1489 opiekunowie dóbr dzieci zm. Jana Buczyńskiego zastawiają za 450 fl. węg. Stanisławowi z Potoku [dziś Złoty Potok, pow. lel.] ich dobra: Pełcznicę, Łaszów, cz. w Pamięcicach i G. Stanisław będzie płacił jesienią każdego roku 6 grz. na ręce prebendarza w kościele w Pełcznicy (ZK 202 s. 283).

1501 Jan Buczyński z G. [s. Jana] ma zwrócić 62 fl. długu Janowi Potockiemu z Potoku pod warunkiem wwiązania go w wieś G. (GK 28 s. 262); 1505 z podziału dóbr Stan. Buczyńskiemu z Olszyn przypadają wsie: Pełcznica, Pamięcice, Łaszów, G., Imbramowice i cz. w Winiarach. Z młodszym br. Janem uposażają siostrę, → Dobiesławice (ZK 23 s. 251-2); 1507 Jan Potocki dz. Głupczowa i G. [tu zastawnik] (ZK 203 s. 455); 1510 → Imbramowice; 1511 ur. Seweryn Zyfryt dz. G. i rajca krak. dzierżawi wieś Szczytniki (GK 31 s. 482); 1523 w G. 8 kmieci osiadłych na półłankach płaci po 3 wiard. czynszu i daje po 2 kapłony [jeden 4] i 15 jaj. Danina zbożowa zróżnicowana. Wojciech Maczur daje po korcu owsa i pszenicy, Maciej Żygula ćwierć owsa i korzec pszenicy, Grzegorz 2 ćwierci owsa i korzec pszenicy, Maciek Sęk po ćwierci owsa i pszenicy, Andrzej Walkowic 2 ćwierci owsa i korzec pszenicy, Jan Bur i Stan. Kwasek po pół korca pszenicy i ćwierci owsa, Jan Wojtowic 2 ćwierci owsa i korzec pszenicy oraz 4 kapłony. Maczur kupił półłanek, Żygula pustą rolę dworską, Bur 1/4 ł. Nowo osadzony w nowym domu Łukasz objął 1/4 ł. opust., 2 zagr. nic nie daje, odrabiając 1 dzień w tygodniu na folwarku. Karczmarz Marcin płaci 2 grz. czynszu oraz oddaje po ćwierci owsa i pszenicy. Mazurek kmieć z G. kupił w Pamięcicach pustą rolę, z której ma płacić 1 wiard.; 1524 na folwarku w G.: pszenica, żyto, gryka, gryka z prosem, groch i owies. W oborze 10 krów, 2 woły robotne, 1 byk, 4 byczki, 1 byk 3-letni, cieliczka i 2 jałowice (AG, ASK 56, In. P 3 k. 200, 205, 210).

1524, 1525, 1527 → Imbramowice; 1528 na folwarku w G. uprawia się: żyto, pszenicę, owies, jęczmień, groch, tatrkę i proso (AG, ASK 56, In. P 3 k. 333); 1530 w G. pobór z 61/2 ł. i karczmy dorocznej (RP k. 20); Stan. Lasocki pkom. pozn. i star. rawski, dz. Pełcznicy i G. (ZK 188 s. 61).

4. 1417 pr. niem. m. in. dla G., → Gorlice p. 4 (ZDM 6, 1818); 1523 w G. wójt [sądowy] Czirlatka płaci 11/2 grz. czynszu, oddaje 2 ćwierci owsa, korzec pszenicy, 4 kapłony i 30 jaj. Kupił pustą rolę (AG, ASK 56, In. P 3 k. 205).

5. 1411 Dziersław z Gorlic nadaje altarii Ś. Jana Chrzc. w kościele par. w Gorlicach dzies. z ról folw. w G. (ZDM 5, 1233); 1426 Jan i Piotr z Gorlic ss. Dziersława nadają tę dzies. tejże altarii (ZDM 2, 383); 1470-80 dzies. snop. i kon. po 2 wiązki z łanów kmiec. wart. do 10 grz. prebendzie Rzezawskiej w kat. krak., z folwarku, 3 zagród i karczmy wart. od 8 do 10 grz. plebanowi we Wrocimowicach (DLb. 1 s. 119; 2 s. 78-9); 1529 dzies. snop. z łanów kmiec. wart. 9 grz. ww. prebendzie, z ról folw. łącznie z Imbramowicami wart. 9 grz. ww. plebanowi (LR s. 108, 154).

6. 1417 Mikołaj z Imbramowic skazany na karę XV dla Dziersława z G. i sądu, ponieważ zranił 2 jego ludzi, zadając im 2 rany sine (ZK 194 s. 82).

7. Literatura dotycząca naroku pod hasłem → Dębniki p. 7; Stan. s. 20, 83-4.

1 Janowice i G. nie graniczyły ze sobą. Wg podziału z r. 1404 do dóbr wsi G. należała 1/3 gajów w Janowicach. Nie był to wypadek odosobniony w strukturze własności, → np. Góra (dziś Górka Kościejowska) w par. Racławice.

2 W zapisce błędnie w G. 2 1/2 ł., zamiast 2 ł., jak to wynika z wcześniejszych i późniejszych zapisek.