GUNIUSZKA

(1486 strwga dicta Gwnyuszka z or.) któryś z licznych potoków uchodzących z lewej strony do Dunajca na granicy Biskupic [Melsztyńskich], Faliszowic i Domasławic o nazwie nie notowanej w UN 3, Mapie Obrębów i HW.

[Pow. szczyrz.]

1486 granice między → Biskupicami [par. Czchów] a Domasławicami i Faliszowicami biegną m. in. od kopca przy stawie Jeziorzysko do narożnika z tej strony Dunajca, gdzie zbiegają się granice Biskupic, Domasławic i Faliszowic i dalej do rz., czyli strugi zw. G., skąd prowadzą znaki graniczne brzegiem wyspy do lasu, czyli łęgu zw. Przerycie i dalej w górę Dunajca (AGZ 4, 114).

Uw. W or. tym w nazwach wsi i obiektów fizjograficznych konsekwentnie zamiast litery „u” stosowana jest litera „w” np.: Biskwpycze, Dwnayecz, Twrza. JL

 

GUNÓW (1276 Gonow z or., 1407 Gononow, 1509 Gunow) 7 km na S od Skalbmierza.

1. 1530 pow. krak.-prosz. (RP k. 17); 1581 pow. prosz. (ŹD s. 18); 1470-80 n. par. Skarbimierz [dziś Skalbmierz] (DLb. 2 s. 140; 3 s. 76).

2. 1337 gaj i łąka granicząca z Kamieńczycami; łąka zw. Bziec (Bsecz), → p. 4 (KK 1, 162); 1390 Jaszek Śmiłowic pośredniczy w sporze Wierzchosława z klasztorem staniąt. o łąkę k. Kotowic [dziś nie istn.] „inter campo Gonowsce” (ZK 1c s. 63); 1399 Zbyszek ze Stadnik uzyskuje 26 grz. na Katarzynie wd. po Jaszku z Glewa (de Glow) z racji długu tegoż Jaszka. Do czasu uzyskania tej sumy Zbyszek ma zatrzymać łąki leżące między wsiami: Kotowice, Ostrów i G. na granicy gonowskiej (SP 8, 9409); 1400 Prandota z Nieprześni w sporze ze Zbyszkiem ze Stadnik o łąkę w G. (SP 8 uw. 355/27); 1402 Prandota z Nieprześni uwalnia Zbyszka ze Stadnik ze sprawy o łąkę na granicy gonowskiej między Ostrowem (ZK 3 s. 348); 1504 droga król. ze Skalbmierza do G., → p. 3 (SP 7/2, 1185); 1581 granice między Małoszowem a Bolowem i Bolowcem dochodzą m. in. do ściany wsi Czuszów „podlye” drogi, która idzie do G. (ZK 408 s. 208).

3. Własn. ryc. następnie kl. Norbertanów w Brzesku – Chebdowie. [1146-73] wg tradycji zawartej w bulli z 1441 r. rycerze Stanisław i Wrocisław za zgodą Bolesława Kędzierzawego fundowali i uposażyli, m. in. wsią G., kl. w Brzesku (Mp. 4, 1405); 1276 Bolesław Wstydl. zwalnia wsie kl. norbertanów ufundowanego ku czci NMP, m. in. Chebdów i G. od jurysdykcji wwdy krak. i kasztelanów krak. i brzeskiego i ich sędziów oraz nadaje tym wsiom imm. ekon. (Mp. 1, 92); 1331, 1337, 1341, 1356 → p. 4; 1399 kmiecie z G., → p. 4; 1408 Stanisław karczmarz z G. (KSN 2290); 1427 Mik. Stokłosa kmieć z G. (ZK 196 s. 101, 126); 1440 Marcisz dz. [tenut.?] z G. (OK 6 s. 20, 60); 1441 pap. Eugeniusz [IV] zatwierdza kl. w Brzesku wszystkie pr., przyw. i posiadanie dóbr, m. in. wsi G., nadanych kl. za zgodą Bolesława Kędzierzawego [zm. 1173] (Mp. 4, 1405); 1443-49 Świętosław Sikora z G. w l. 1450-64 piszący się, jako niegdyś z G., i ze Zbigniewic [dziś Zbydniowice], → Kowale, Sarbie, Zbigniewice (GK 8 s. 118-9, 120; 9 s. 728-9; 10 s. 207, 783; 11 s. 202; 14 s. 343; OK 6 s. 982; SP 2, 3497, 3500, 3502, 3650-51; ZK 151 s. 204; 152 s. 77); 1443 Sikora z G. ma zapłacić Janowi Nekandzie z Grzegorzowic burgr. grodu krak. 70 grz. gr pol. pod gwarancją zastawienia mu G. (GK 8 s. 118-9); 1444 Data kowal z Proszowic kupuje za 12 grz. od Macieja kmiecia z G. pszenicę (F. Kiryk, Dzieje Proszowic w epoce piastowskiej i jagiellońskiej, „Rocznik Nauk.-Dydak. WSP w Krakowie”, z. 26, 1967 r., s. 40); 1446 Świętosław Sikora z G. kupuje u Jana z Czyżowa kaszt. krak. 24 stogi żyta w Chmielowie i Wolicy [nie zident.] po 13 grz. każdy (GK 9 s. 728-9).

1450 Jan z Czyżowa zastawia za 150 grz. gr pol. Mikołajowi z Damic cz. w G. (GK 11 s. 145-6); 1460 Stanisław z Młodziejowic zeznaje, że oddaje kl. brzeskiemu i wwiązuje go w wieś G. trzymaną w charakterze zastawu od zm. Jana z Czyżowa wg zapisu w aktach grodzkich (GK 14 s. 452); Świętosław Sikora ze Zbigniewic, niegdyś z G., przeciwko Elżbiecie ż. Włodka z Wiatrowic i Annie ż. Andrzeja z Cianowic, o to, że nie chcą przyjąć pieniędzy i ustąpić z zastawionych im dóbr [w G.]. Te zaś oświadczają, iż otrzymały zastaw od Piotra z Cikowic podsędka ziemi krak. Sąd oddala pretensje Sikory (SP 2, 3650-51); Elżbieta ż. Włodka z Wiatrowic odstępuje za 40 grz. Mikołajowi z Mikluszowic s. Piotra z Cikowic podsędka ziemi krak. 4 i 1/2 ł. w G., które wcześniej otrzymała w zastaw od tegoż Piotra z Cikowic (ZK 15 s. 116-17); Jakub opat z Brzeska i cały konwent brzeski sprzedają za 200 grz. [Janowi] Hinczy z Rogowa [pow. wiśl.] kaszt. sier. i podskarbiemu król. 14 grz. z czynszu z pr. wykupu we wsi klaszt. G. dla uposażenia ufundowanej przez Hińczę altarii ŚŚ. Niewiniątek w kat. krak. (ZK 15 s. 183-5); 1470-80 kleryk Mikołaj z Orłowa [nie zident.] ma mieć dla siebie 6 grz. z czynszu 14 grz. ze wsi G., który kupił [Jan] Hincza z Rogowa za 200 grz. od Jakuba opata i klasztoru z Brzeska (DLb. 1 s. 258-9); 1470-80 własn. kl. brzeskiego. We wsi 17 łanów kmiec., z których kmiecie płacą po pół kopy [czynszu], oddają po 30 jaj, 2 koguty, 2 sery, odrabiają jutrzyny, natomiast nie odrabiają powab i sepu. W G. karczma klaszt. z rolami płacąca 1 1/2 grz., 2 zagrody z rolami, z których zagrodnicy płacą po 1 wiardunku i pracują 1 dzień dla kl., duży folwark klaszt. (DLb. 2 s. 140; 3 s. 76).

1484 kl. brzeski zastawia za 100 grz. gr pol. Stanisławowi z Wierzbna całą wieś G. (GK 21 s. 1057); 1498 → p. 4; 1504 Piotr Morsztyn dzierżawca z Przybenic zaskarża pozew wniesiony przez Jana zw. Król kmiecia z G., o to, że służba Morsztyna – nieposesjonaci, wyjechawszy ze wsi Przybenice napadli i zamordowali br. tegoż Jana, Stanisława zw. Król na drodze królewskiej prowadzącej ze Skarbimierza [Skalbmierza] do G. (SP 7/2, 1185); 1509 Mik. Gunowski z G. (AKH 9 s. 627, 645); 1518 Zygmunt Stary zezwala opatowi brzeskiemu Marcinowi zapisać jakiejkolwiek osobie duchownej 22 1/2 grz. czynszu z pr. odkupu na dobrach klaszt., m. in. G. (MS 4, 2729); 1520 G. własn. kl. brzeskiego (AGAD perg. 2692); 1523 Zygmunt Stary kierując się postanowieniami sejmu toruńskiego rozstrzyga, że poddani wsi klaszt. G. mają odrabiać 1 dzień pańszczyzny w tygodniu z każdego łanu albo dla króla, lub też dla kl. Te dni przepracowane dla króla kl. będzie im odliczał z pańszczyzny (Kuraś, Ordynacje nr 7); 1529 czynsz z całej wsi G. w wysokości 12 grz. dla kl. Norbertanów w Brzesku (LR s. 126); 1530 we wsi G. pobór z 17 ł. i 2 karczem dorocznych (RP k. 17); 1564 wieś G. opata chebdowskiego [brzeskiego] zobowiązana jest do pracy na rzecz folwarku proszowskiego. Ma zaorywać i zasiewać jutrzyny i zwozić wozami drewno 3 razy w roku; sep z duchownych wsi, m. in. z G., należącej do kl. brzeskiego, z 15 ł. płacona do wielkorządów i zamku król. w Krakowie (LK 1 s. 47, 49; 2 s. 71).

4. 1331 Władysław Łok. zatwierdza klasztorowi w Brzesku przyw. Bolesława Wstydl. z 1276 [→ p. 3] i zezwala przenieść wsie tegoż kl., m. in. G., z pr. pol. na pr. średz. oraz nadaje im imm. sąd. (Mp. 1, 185); 1337 opat Świętosław i konwent brzeski sprzedają za 60 grz. gr pras. Kunkowi s. zm. Kunka wójta z Kowali sołectwo we wsi klaszt. G. w celu lokowania wsi na pr. średz. z wymierzeniem łanów frankońskich. Opat wyłącza dla kl. 2 wolne ł., dwór, połowę łąki i gaju. Sołtys uzyskuje co szósty wolny łan z siedliskiem, a co pozostanie po wymierzeniu łanów do czwartej części ma być przeznaczone na osadzenie zagrodników. Ponadto sołtys uzyskuje połowę gaju i łąki graniczącej z wsią Kamieńczyce, oraz łąkę zw. Bziec (Bsecz), pr. zbudowania karczem, młynów, sadzawek, ławy płócienniczej i szewskiej, rzeźniczej, kuźni i łaźni, dostaje trzeci denar z kar sądowych i przysiąg, pozostałe dwa przypadają klasztorowi, 3 lata wolnizny. Za obiedne sołtys płaci 1 wiard., kmiecie 1/2 grz. Czynsz roczny 10 sk. z łanu. Z każdego łanu kmiecie są obow. zaorać dla kl. 3 morgi lub pracować po pół dnia. Sądy odprawia opat z 7 sołtysami (KK 1, 162); 1341 Kazimierz W. na prośbę Kunka s. zm. Kunczy wójta z Kowali zatwierdza ww. przyw. opata kl. brzeskiego Świętosława [→ 1337 r.] wydany dla tegoż Kunka w sprawie sołectwa we wsi klaszt. G. i nadaje Kunkowi i jego następcom oraz mieszkańcom wsi imm. ekon. i sąd. (Mp. 3, 664); 1356 Kazimierz W., ustanawiając sąd najw. pr. niem. na zamku krak., orzeka, iż zasiadać w nim będzie m. in. sołtys z G. należącego do kl. brzeskiego (ZDM 8, 2531).

1381, zm. przed 1385 Bartosz, Bartek sołtys z G. mąż Małgorzaty ojciec Jakusza (SP 8, 949, 996, 999, 3076); 1381 Wojciech z Brzeska [Nowego]1A może to opat z kl. w Brzesku-Chebdowie procesuje się z Bartkiem sołtysem z G. o zabrane zboże (SP 8, 949); Bartek sołtys z G. procesuje się z kl. z Brzeska (SP 8, 996); 1385-95 Małgorzata wd. po Bartku sołtysie z G. (SP 8, 3076; KSN 380, 414, 422); 1385 Maciej z G. (SP 8, 3351)2Być może identyczny z Maciejem z G. występującym w l. 1394-99; 1388, zm. przed 1394 Więcław Panoszka z G. mąż Ofki, ojciec Macieja, Jana, Marka, Małgorzaty i Świętochny (SP 8, 4732, uw. 109/30, 298/48; KSN 365, 369); 1393 opat [kl. brzeskiego] Stanisław zastrzega sobie pr. decyzji w sprawie kupna i sprzedaży sołectwa w G. (KSN 274); 1394-99 Maciej dz. z G. s. Więcława Panoszki i Ofki z G. (KSN 365; SP 8, 9289, 9422, 9422a, uw. 298/48; 7/2, 84, 88); 1394-99 Jan dz. z G.3Maciej i jego br. Jan wprawdzie są poświadczeni jako dziedzice G., ale jak wynika z zestawionego w haśle materiału, dysponują wraz z matką Ofką tylko łanami sołeckimi w G., nie mogą być zatem traktowani jako faktyczni właściciele i dziedzice części wsi G. O ich niższym w porównaniu do szlachty statusie prawnym i majątkowym świadczy też noszone przez ojca przezwisko – Panoszka i czynione w 1399 r. przez kmieci z G. próby zakwestionowania ich szlachectwa s. Więcława Panoszki i Ofki z G. (KSN 365; SP 8, 9422, 9422a, uw. 298/48; 7/2, 88); 1394-5 Małgorzata z G. ż. Salomona z G. (ZK 2 s. 116, 122, 238); 1394-1407, zm. przed 1409 Stanisław, Staszek sołtys z G. i → Bodzanowa, mąż Katarzyny, ojciec Stanisława i Mikołaja (KSN 369, 1519, 1533, 1535, 1543, 1572, 1581, 1605, 1622, 1644, 1651, 1656-8, 1664, 1668, 1672, 1674, 1681, 1684, 1689, 1701, 1719-20, 1731-2, 1737, 1742, 1750, 1758, 1761, 1764, 1815, 1838, 1866, 3208; SP 8 uw. 230/25; ZK 1c s. 498); 1394 Ofka (Hoffca, Hoffcz) wd. po Więcławic Panoszce z G. wraz z ss. Maciejem, Janem i Markiem zajmują (arestaverunt interdicentes) dziedzinę w G., a mianowicie 4 łany, pół karczmy i łąki należące do sołectwa tamże i inne role, które, jak mówią, mają w posiadaniu od 37 lat (KSN 365); Wit z Krakowa w imieniu swej ż. Wichny zajął (arestavit interdicens) na Stanisławie nabywcy sołectwa w G. 8 grz. gr pras., które ten nie zapłacił Ofce wd. po Więcławie, Panoszce za sołectwo, które trzymał w tej sumie (KSN 369); Małgorzata ż. Salomona z G. w sporze Wawrzyńcem z Czyrzowa o wieś Łękawę. (ZK 2 s. 122); Więcław z Żyrkowic [pow. prosz.] i sołtyska z G. mają mieć wizję sądową o pół wsi Żyrkowice (ZK 2 s. 124); 1395 Wawrzyniec zw. Kłączka (Klanczca) i Rosław z Surówek w sporze z Małgorzatą z G. CZK 2 s. 238).

1397-1403 Mikołaj, Mikiel, Nikiel sołtys z G. ojciec Paszka (SP 8, 5886, uw. 225/38, 230/25; ZK 1c s. 498, 514, 520, 527; 3 s. 376, 400, 404, 407, 423, 491; KSN 979, 1022); 1397 Mikiel sołtys z G. ma postawić przed sądem opata z Brzeska i przedłożyć przyw. na sołectwo w G. przeciwko Jakuszowi z Woli [nie zid.] (SP 8, 5886, uw. 225/38; ZK 1c s. 514, 520); Jakusz z Woli w sporze z Mikołajem i Stanisławem sołtysami z G. o sołectwo w G. (ZK 1c s. 498, 527); Nikiel i Stanisław sołtysi z G. oddalili prawnie pretensje Jakusza z Woli do sołectwa w G. i utrzymali sołectwo w swym posiadaniu (SP 8 uw. 230/25); 1399 Małgorzata i Świętochna cc. Więcława z G. (SP 8 uw. 298/48); Jakub, Piotr wraz z br. Janem z G. przeciwko Maciejowi sołtysowi z G. (SP 8 uw. 302/40); Maciej i Jan dziedzice z G. przeciwko Staszkowi, Stankowi, Piotrowi i Jakubowi kmieciom z G. o naganę szlachectwa (SP 7/2, 84, 88; 8, 9289, 9422, 9422a); 1401 Piotr z Głuchowa przeciwko Mikołajowi z G. o trzecią cz. sołectwa [w G.] (KSN 979, 1022); 1402-8 Paweł, Paszek sołtys z G. s. Mikołaja sołtysa z G. (ZK 3 s. 376, 400, 404; KSN 1964, 1971, 1985, 2302); 1402 Nikiel sołtys z G. i jego s. Paszek występują przeciwko Florianowi ze Skroniowa w sprawie o zabójstwo brata Floriana, Mirosława, Mirosza ze Skroniowa dokonane przez Paszka (ZK 3 s. 376, 400, 404, 407, 423); 1403 Nikiel sołtys z G. ma zapłacić karę XV Florianowi ze Skroniowa i tyleż sądowi za niedopuszczenie Floriana do prawnego wwiązania się do sołectwa w G. (ZK 3 s. 491 – zapiska przekreślona); 1405-7 Stanisław sołtys z G. i z → Bodzanowa w sporze ze Stanisławem opatem z Brzeska (KSN 1519, 1533, 1543, 1572, 1581, 1605, 1622, 1644, 1657, 1737, 1758, 1815, 1838, 1866); 1406 Jakusz s. zm. Bartosza sołtysa z G. bratanek Stanisława sołtysa z G. (KSN 1651); Stanisław sołtys z G. i Bodzanowa sprzedaje Mik. Wiśliczce z Kazimierza za 250 grz. swoje sołectwo w → Bodzanowie (KSN 1654, 1656, 1668, 1674, 1683, 1701, 1720, 1731-2, 1742, 1750, 1764); brat Stanisław z kl. w Brzesku reprezentując opata i cały kl. z Brzeska zarządził, za pośrednictwem woźnego Boguty, sprzedaż lub zamianę sołectwa w G. trzymanego bezprawnie przez Stanisława sołtysa z G. (KSN 1657).

1407-26 szl. urodzona, czcigodna Katarzyna, Katusza sołtyska z G. żona, po r. 1407 wd. po Stanisławie sołtysie z G., matka Mikołaja, Stanisława, Katarzyny i Doroty, siostra Jaszka, w r. 1412 ż. Marcina4Wydaje się, iż występująca w 1412 r. Katarzyna sołtyska z G. ż. Marcina jest identyczna z Katarzyną sołtyską z G. wcześniej żoną Stanisława, z uwagi na to, że w 1412 r. prowadzi spór z Mikołajem Wiśliczką z Bodzanowa (KSN 3078, 3098), a ten, jak wiadomo, kupił w 1406 r. od Stanisława sołtysa z G. męża Katarzyny sołectwo w Bodzanowie, a w l. 1420-25 ż. Jakuba z G. (KSN 1971, 1985, 2086, 2108, 2290, 2302, 3078, 3098; Teut. 1a s. 26, 51, 63, 122; ZK 5 s. 121; 6 s. 60, 530-1, 535, 590; 194 s. 129; 195 s. 33, 102, 143, 243-4, 297; GK 1 s. 56, 62, 617, 664, 673-4; 2 s. 328, 581, 585, 604, 608; SP 2, 1953, 2096, 2100, 2106, 2117); 1407-19 Jaszek br. rodzony Katarzyny sołtyski z G. wuj Mikołaja i Stanisława sołtysów z G.5Być może identyczny z Janem synem Więcława Panoszki z G. występującym w 1394 r. (KSN 365) sołtys w Bodzanowic w 1415 (KSN 1971, 2086, 3208; ZCz. 2 s. 34; Teut. 1a s. 26; ZK 6 s. 60, 535); 1407 Paszek sołtys z G. uzyskuje dla siebie i swych następców trzecią cz. sołectwa w G. na Piotrze dz. z Głuchowa (KSN 1964); 1408 Maciej służący Katarzyny sołtyski z G. (KSN 2302); Szczepan i przysięgli z G. (KSN 2385); 1409 Janusz z Makocic daje 238 grz. szer. gr Katuszy sołtysce z G. wwiązanie w charakterze zastawu do Makocic [Gniazdowic] do czasu pełnego wykupu (ZK 5 s. 121); 1412 Marcin, Marcisz mąż Katarzyny sołtyski z G. (KSN 3078); 1413-57 Stanisław, Staszek sołtys z G. s. Stanisława i Katarzyny sołtysów z G., siostrzeniec Jaszka, mąż Jachny (KSN 3199, 3208, 3218, 3232, 3244, 3263; Teut. 1a s. 110, 122, 234, 356; OK 6 s. 59; SP 2, 1953, 3003; ZK 7 s. 202, 327; 195 s. 243, 297; GK 1 s. 664, 673-4; 2 s. 314, 322, 328-9, 335, 340-41, 344; 349, 451, 561, 569; 7 s. 588; M. Kowalczykówna, Wypisy do biografii Jana Długosza, „Analecta Cracoviensia”, 12, 1980, nr 35, 39); 1413-15 Mikołaj sołtys z G. br. Stanisława, syn Stanisława i Katarzyny sołtysów z G. (KSN 3199, 3208, 3218, 3232, 3244, 3263; ZK 193 s. 271); 1413 br. Mikołaj i Stanisław ss. zm. Staszka sołtysa z G. ustanawiają wuja Jaszka pełnomocnikiem w sporze z kl. brzeskim (KSN 3208).

1415 Janusz z Przybkowic [Przytkowic] jako główny dłużnik przy poręczeniu Lorka z Libertowa, Laczka z Pobiedra i Filipa z Brzezin bierze w dzierżawę na 3 lata od Katarzyny wd. po sołtysie z G. i br. Katarzyny Jaszka sołtysa z Bodzanowa wieś Gniazdowice. Janusz będzie im płacił rocznie 10 grz. czynszu na ś. Michała i 10 grz. na ś. Marcina pod karą XV. Po upływie 3 lat zwróci on Katarzynie i Jaszkowi wieś Gniazdowice tak, jak ją mieli wcześniej w zastawie. Janusz zwalnia obecnie zastawników ze sprawy o wysiane i zebrane zboże pod warunkiem, że teraźniejsze oziminy tamże przypadną Januszowi, który podzieli je z Mikołajem z Koźmic po połowie (ZK 6 s. 60); 1418 Stanisław opat i kl. z Brzeska w sprawie z Katarzyną wd. po [Stanisławie] sołtysie z G. (GK 1 s. 56); 1419 Bień z Przybkowic przywraca po dzierżawie tytułem zastawu za 180 grz. szer. gr Katarzynie wd. po Stanisławie sołtysie z G. i jej br. Jaszkowi całą dziedzinę Makocice [Gniazdowice], którą przedtem zastawił im jego ojciec. Ciż zeznają, że nie mają na tej wsi nic więcej oprócz tych 180 grz. (ZK 6 s. 535); w podziale dóbr Bieniowi z Przybkowic i jego siostrom przypadła cała wieś Makocice zw. Gniazdowice (ZK 6 s. 550-51, → Gniazdowcie); Jan z Lucianowic [Łuczanowic] uzyskuje pr. bliższości na Katarzynie sołtysce z G. i jej dzieciach wieś Makocice [Gniazdowice], którą ma od niej wykupić (ZK 6 s. 590); Jachna ż. Staszka [sołtysa] z G. (Teut. 1a s. 110); 1420-25 Jakub sołtys z G. mąż Katarzyny sołtyski z G. zabity w 1425 przez swego pasierba Stanisława (ZK 195 s. 33, 102, 143, 256; GK 1 s. 727; 2 s. 314, 322, 328, 329, 335, 340-41, 344, 349, 451, 561, 569); 1420 → Gniazdowice (ZK 195 s. 33); 1421 szl. Katarzyna ż. Jakuba z G. uzyskuje od Michała [Pusznika] wójta ze Skawiny wwiązanie w dobra Gniazdowice na sumę 150 grz. (ZK 195 s. 102); Spytek z Woli [Więcławskiej] oświadcza, iż zastawił za 80 grz. Katarzynie sołtysce z G. i jej dzieciom cały zagon Miecłów w Pławowicach (GK 1 s. 664); 1422 Jakusz Konissa z Woli [Więcławskiej] poręczyciel za swego br. Spytka z [tejże] Woli ma zapłacić 80 grz. półgr Katarzynie Jakubowej (Katherina Jacobi) i Katarzynie Kotowan żonom sołtysów z G. pod gwarancją dania im wwiązania do swych kmieci osiadłych w Kościelcu [pow. prosz., par. własna] (ZK 195 s. 143); tenże jako poręczyciel za br. Spytka z Woli[ Więcławskiej] ma zapłacić urodzonej Katarzynie sołtysce z G., jej córce Katarzynie i synowi Stanisławowi 80 grz. pod gwarancją oddania im 20 grz. czynszu rocznego w Kościelcu (GK 1 s. 673-4); Stanisław ze Zborczyc wraz ze swą ż. Maszą ma zapłacić w wyznaczonym terminie 10 grz. Stanisławowi z G. pod gwarancją wwiązania go do połowy dziedziny w Zborczycach (ZK 7 s. 202); 1424 Jakusz z Kościelca ma zapłacić w wyznaczonym terminie 80 grz. Katarzynie sołtysce z G. i jej s. Stanisławowi z tytułu poręki za Spytka z Więcławic pod gwarancją wwiązania ich do wszystkich swych kmieci w Kościelcu z wyjątkiem folwarku i zasiewów w Kościelcu (ZK 195 s. 243; SP 2, 1953).

1425 Jakub z G. przeciwko Stanisławowi sołtysowi z G. o szkody na 200 grz. w sołectwie w G., na którym siedzi ż. Jakuba [Katarzyna matka Stanisława] (GK 2 s. 314); Katarzyna ż. Jakuba sołtysa z G. oświadcza przed sądem wyższym pr. niem. na zamku krak., iż jej s. Stanisław wraz z siostrami zobowiązał się zapłacić jej 100 grz., a ona odstępuje jemu i jego siostrom sołectwo w G. (GK 2 s. 328); sąd orzeka z polecenia król., że Jakub z G. ma zapłacić karę król. LXX i ustąpić swemu pasierbowi Stanisławowi i jego siostrom z sołectwa w G. (GK 2 s. 329); Stanisław sołtys z G. przeciwko swemu ojczymowi Jakubowi z G., o to, że nie wwiązał go do połowy sołectwa w G. (GK 2 s. 340); Jakub oddala prawnie pretensje swego pasierba Stanisława sołtysa z G. o przepędzenie jego ze stajni dla koni i z domu sołectwa w G. (GK 2 s. 341); Stanisław sołtys z G. przeciwko Jakubowi ojczymowi swemu z G. z tytułu 200 grz. szkody (GK 2 s. 349); Jakub z G. skazany na karę XV za niewwiązanie swego pasierba Stanisława sołtysa z G. do sołectwa w G. (GK 2 s. 349); 1425-6 → p. 6; 1449 Kazimierz Jag. zatwierdza na prośbę opata [brzeskiego] Mikołaja wszelkie zwolnienia i przywileje pr. niem. magd. dla m. Brzeska i wsi klaszt., m. in. G., nadane przez swoich poprzedników oraz zakazuje swoim urzędnikom sądzić mieszkańców tychże dóbr, którzy winni odpowiadać wg pr. niem. w kl. (ZDM 3, 834).

1470-80 w G. karczma sołtysia i sołectwo z 4 ł. wolnymi (DLb. 2 s. 140; 3 s. 76); 1498 Jan Olbr. potwierdza klasztorowi Norbertanów w Brzesku pr. niem. nadane przez swych poprzedników dobrom klaszt., m. in. wsi G. (MS 2, 1337); 1501-11 Piotr Gonowski sołtys z G. (GK 28 s. 111; SP 6, 20; A. Kiełbicka, Studia nad sołectwami w woj. krak. XVI-XVIII w., Toruń 1964, s. 88-9; ZK 205 s. 131); 1510 z wyroku król. sądu nadwornego w sprawie między Piotrem sołtysem z G. a opatem Andrzejem i kl. z Brzeska sołtys ma w ich obecności przedłożyć przyw. [na sołectwo?], zaś opat i kl. mają sołtysa pozostawić. W wypadku usunięcia sołtysa ten ma pr. zaskarżyć opata i kl. przed sądem król. (SP 6, 20); 1511 Dobiesław Kozłowski skupuje od Piotra sołtysa z G. opustoszały łan sołecki dzierżawiony przez kmieci Jacha i Szczepana (A. Kiełbicka, Studia nad sołectwami, s. 88-9; ZK 205 s. 131); 1526 Stan. Gonowski sołtys z G., → p. 6; 1529 role sołeckie w G., → p. 5: 1536 Piotr Kmita z Wiśnicza wwda i star. krak. wydaje wyciągi terminów, pozwów i wyroków sądu grodzkiego krak. w sprawie niedopuszczenia Mikołaja opata brzeskiego przez Grzegorza i Helenę Kolczyńskich do objęcia sołectwa w G., zakończonej ostatecznie wwiązaniem opata przeprowadzonym przez woźnego ziemskiego Piotra Mniszka ze Stradomia (Archiwum Kapituły Krak. perg. 744).

5. 1470-80 dzies. z folwarku klaszt. w G. dla kl. Norbertanów w Brzesku; dzies. snop. z ról kmiec. i sołeckich, karczemnych i zagrodniczych dla prebendy [w kat. krak.] zw. Gonowską. Kmiecie karczmarze, zagrodnicy i sołtys zwożą je własnymi wozami do stodoły wyznaczonej przez kanonika; dzies. kon. po 4 kity dla tejże prebendy. Wartość dzies. snop. i kon. do 40 grz. (DLb. 2 s. 140; 3 s. 76); 1529 dzies. snop. wart. 40 grz. z ról kmiec. i sołeckich w G. prebendzie Gonowskiej w kat. krak. (LR s. 262).

6. 1425-6 Wojciech [sołtys] z Hankówki [pow. biec.] i jego bratanica Elżbieta ż. Piotra z Osownicy pobierają 50 grz. od Stanisława sołtysa z G. za zabójstwo przez niego Jakuba niegdyś sołtysa w G. brata Elżbiety i bratanka Wojciecha (GK 2 s. 451, 561, 569); 1426 Katarzyna sołtyska z G. oskarża Klemensa Wątróbkę dz. ze Strzelec [Małych] o najście na dom (SP 2, 2096; GK 2 s. 552); 1526 Stan. Gonowski sołtys z G. z polecenia Jana z Tęczyna usypuje kopce graniczne między wsią Boszczyn należącą do Uniwersytetu Krak. a Szczekarzowem Benedykta Glińskiego (Kaczmarczyk, Katalog dok. perg. UJ 402).

1 A może to opat z kl. w Brzesku-Chebdowie.

2 Być może identyczny z Maciejem z G. występującym w l. 1394-99.

3 Maciej i jego br. Jan wprawdzie są poświadczeni jako dziedzice G., ale jak wynika z zestawionego w haśle materiału, dysponują wraz z matką Ofką tylko łanami sołeckimi w G., nie mogą być zatem traktowani jako faktyczni właściciele i dziedzice części wsi G. O ich niższym w porównaniu do szlachty statusie prawnym i majątkowym świadczy też noszone przez ojca przezwisko – Panoszka i czynione w 1399 r. przez kmieci z G. próby zakwestionowania ich szlachectwa.

4 Wydaje się, iż występująca w 1412 r. Katarzyna sołtyska z G. ż. Marcina jest identyczna z Katarzyną sołtyską z G. wcześniej żoną Stanisława, z uwagi na to, że w 1412 r. prowadzi spór z Mikołajem Wiśliczką z Bodzanowa (KSN 3078, 3098), a ten, jak wiadomo, kupił w 1406 r. od Stanisława sołtysa z G. męża Katarzyny sołectwo w Bodzanowie.

5 Być może identyczny z Janem synem Więcława Panoszki z G. występującym w 1394 r. (KSN 365).