WILCZA GÓRA

(1450 Vylcza Gora, Wilczagora) 6 km na E od Sierpca.

1. 1497 ziemia płoc. (MS II nr 1096); pow. biel. (MS II nr 965); 1518 ziemia płoc., pow. biel. (Ep. 2, 355); 1578 pow. sierp., par. Borkowo Kościelne (ŹD 41).

3. Włas. szlach., z czasem duch. 1450 discr. Mikołaj zaprezentowany na [plebanię] w Borkowie [Kościelnym] przez dziedziców z Borkowa [Kościelnego], czemu przeciwstawiają się dziedzice z Borkowa Wielkiego, przedstawiając przysługujące im pr. patronatu, daje Marcinowi dz. z V.G. dzies. snop. z ról kmiecych tamże za rok bieżący (Ep. 5, 38); 1454 w podziale dóbr między braćmi Marcinem, Jakubem i Pawłem z Gródkowa [Sędzicowego] Marcin otrzymuje W., a Jakub i Paweł Gródkowo [Sędzicowe] w całości i części w Kręczkowie; Marcin winien jeszcze dopłacić braciom 70 kóp gr posp. (MK 337, 93); 1470 Marcin z W. (ADP perg. 336); 1471 Jan i Wojciech z Czarnocina zastawili Marcinowi z W. wszystkie swe cz. w Warzynie[-Skórach], 6 wł. chełm. z siedliskami w 90 kopach gr w szelągach na 4 tygodnie, licząc każdą wł. po 15 kóp gr i poręczywszy pokój za żony i dzieci; nie zapłaciwszy w terminie, tracą te cz. na rzecz Marcina (MK 5, 42-43v); 1473 Marcin z W. otrzymuje potwierdzenie przepadku dóbr w Warzynie[-Skórach] na swoją korzyść (MK 5, 43v); tenże Marcin z W. kupuje od Andrzeja s. Klemensa z Warzyna [Kmiecego] 2 wł. chełm. w Warzynie[-Skórach], osiadłe przez 4 kmieci, za 30 kóp gr w szelągach, poręczywszy pokój w sprawie wiana żony Katarzyny (MK 5, 4v); 1492 szl. Katarzyna wd. po zm. Janie z W. (Ep. 15, 238); 1497 król Jan Olbracht daje Stan. Rościszewskiemu skonfiskowane dobra m. in. V.G. Wojciecha prepozyta szpitala Ś. Ducha w Sierpcu (MS II nr 965); oraz Wojciechowi Kobrzyńskiemu skonfiskowane dobra w W. Jakuba prepozyta kościoła Ś. Ducha w Sierpcu (MS II nr 1096); 1498 Strogomir z W. otrzymuje od króla skonfiskowane dobra Małgorzaty Szalkowskiej z Gródkowa [Sędzicowego] (MS II nr 1147); 1518 ksiądz Jakub z Łowicza, niegdyś prepozyt kościoła Ś. Ducha w Sierpcu, kupił od Bertranda z Borkowa [Kościelnego] pisarza płoń. wieś zw. W. za kościelne pieniądze; po jego śmierci wieś pr. kaduka przeszła na własność króla; wskutek prośby wniesionej przez późniejszego prepozyta Jakuba Żeńbockiego, król zrzeka się praw do W. na rzecz kościoła Ś. Ducha w Sierpcu (Ep. 2, 355-357; MS IV/1 nr 2654)1Cały ten wątek podany jest w pracy R. Jaworskiego, Kościół Matki Bożej i kolegium mansjonarzy w Sierpcu w latach 1483-1625 (mpis, s. 17) pod inną datą, mianowicie pod r. 1490. Jest to prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że w latach dziewięćdziesiątych księża parafii Ś. Ducha w Sierpcu występują jako właściciele (lub współwłaściciele?) wsi W; król Zygmunt I uwalnia wieś V.G. od świadczeń związanych z ekspedycją wojenną, zamiast których kmiecie wsi V.G. będą płacić po 1 wiardunku z wł., a właściciele wsi – prepozyci szpitala Ś. Ducha – po 3 kopy gr polskich (Ep. 2, 357-359; MS IV/1 nr 2690); 1531: 8 wł. os. (RP 41, 77v); 1570 W. własnością księży mansjonarzy sierp. kościoła B.V. Marie (ŹD 131).

1 Cały ten wątek podany jest w pracy R. Jaworskiego, Kościół Matki Bożej i kolegium mansjonarzy w Sierpcu w latach 1483-1625 (mpis, s. 17) pod inną datą, mianowicie pod r. 1490. Jest to prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że w latach dziewięćdziesiątych księża parafii Ś. Ducha w Sierpcu występują jako właściciele (lub współwłaściciele?) wsi W.