KRZYCZYN

1591 Krzyczyn, las zaginiony w okolicy wsi Róża i Nowy Dwór, ok. 15 km na W od Piły.

[Pow. pozn.]

1586 zatw. 1591 nowo ustalona gran. starostw wałeckiego i ujskiego przebiega k. wsi Róża [wieś tę włączono do stwa wał.] przez las K.; w procesie gran. mieszkańcy stwa ujskiego zeznają, że wsie Róża i Nowy Dwór zostały osadzone przez Andrzeja z Górki, kaszt. międz. [star. wał. w l. 1551-83] na gruncie lasu K., który [poprzednio] należał do wsi Stobno w stwie ujskim [stwo ujskie było w tym czasie (1560-88) w ręku Stan. z Górki, brata wspomn. wyżej Andrzeja] (PG 160 k. 632, 648; WG 12 k. 286v, 316v-317).