BĘDZIESZYNA

(1403 Bodzeschyna, Bandzeszyny, Bandzesina, Bandzeszina, Bandzessina, Bandzeschino, Bandzeshino, Bandzessin, Bandzesszina, Bandzesszino, Bąnczesschin, Bandzessiny, Bandzeszini) 2 km na S od Czchowa.

1. 1536 pow. sądec. (RP); 1581 par. Ś. Świerada w Tropiu (ŹD s. 141).

2. 1444 B. nad Dunajcem, graniczy z Tropiem (ZCz. 3 s. 205); 1456 siedlisko zw. Dunajkowskie, las Głowacz (ZCz. 4 s. 150); 1457 las Laszka (ZCz. 4 s. 173); 1510 cz. B. zw. Osmańskie (ZCz. 7 s. 361).

3. Własn. szlach. 1403 Dorota z B. ustępuje za 6 grz. mężowi Jakuszowi swoją cz. w B. (ZCz. 1 s. 96); 1407 Wojciech z B. (ZCz. 1 s. 204); 1410-27 Franciszek, Franek, Franczek, Franczko z B. (ZCz. 1 s. 255; 2 s. 3, 7, 34, 40, 43, 58, 67, 110, 115, 216, 229, 235, 272, 283, 245, 248, 282b, 311, 330; 3 s. 21; ZK 6 s. 331); 1411 tenże sprzedaje za 20 grz. Jakuszowi z Drużkowa 1 ł. w Dobrocieszy (ZCz. 2 s. 9); 1418 tenże Franczek z ż. Elżbietą zastawiają na 3 lata za 10 grz. kmieciowi z Iwkowej Stanisławowi 1/2 posiadłości w B. (ZCz. 2 s. 258); 1421 Paszko Chebda z Tęgoborza z przyrodnią siostrą Anną ż. Wierzbięty z Tęgoborza rezygnują na rzecz przyrodniego br. Andrzeja Chebdy z Tropia z zamku Tropsztyn i wsi doń przynależnych, m. in. B. (ZCz. 2 s. 364); 1427 br. przyrodni Wacław i Marcin z siostrą Świętochną dzielą się dobrami. Każde zatrzymuje swoje siedlisko w B. (ZCz. 3 s. 24); Anna (ZP 20 s. 94); Świętochna (ZP 20 s. 99); 1428-44 Wacław z B. (ZCz. 3 s. 40, 63, 183, 194, 209); 1430-46 Marcin, Marcisz z B. (ZCz. 3 s. 63, 194, 216, 251); 1432 Małgorzata ż. Mikołaja z Wiatrowic ma zastąpić swych br. rodzonych Wacława i Marcisza z B. w sprawie o role w Trąbkach ongiś Andrzeja z Tropia (ZK 10 s. 85); 1433 Andrzej Chebda z Tropia zastawia za 10 grz. szl. Stanisławowi sołtysowi z B. łan alias srzeb w B. (ZCz. 3 s. 84); 1435 Katarzyna z B. (ZCz. 3 s. 84); 1436 Andrzej Chebda z Tropia zastawia za 7 grz. Marciszowi niegdyś z Chronowa obecnie z B. rolę, czyli źreb w B. (ZCz. 3 s. 110); 1437 br. Marek i Jakub z Tropia zastawiają za 9 grz. Janowi Lekszyk z Trąbek łan - źreb ich cz. w B. (ZCz. 3 s. 129); 1443 Wacław z B. z ż. Klarą sprzedają za 18 grz. Klemensowi z B. swoją cz. w B. (ZCz. 3 s. 183); 1443 Klemens Gyszka z B. (ZCz. 3 s. 194); 1443-6 Abraham z B. s. Wacława, ma też rolę w Wróblowicach (ZCz. 3 s. 194, 209, 249); 1444 Jakub z Tropia zastawia za 31 grz. Janowi s. Jana Lekszyka z Bilska łan w B. nad Dunajcem oraz rolę, czyli niwę, którą sobie wybierze, w środku jego pól w Tropiu po drugiej stronie Dunajca naprzeciw Ś. Świerada (ZCz. 3 s. 205); 1446-8 Mikołaj z B. s. Marcina, h. Jeleń zaw. Opole (ZCz. 4 s. 7; SP 7/2, 835); 1447 Andrzej z B. (ZCz. 3 s. 266); 1448 Aleksy z B. (ZCz. 4 s. 75); 1450 Jan Lekszyk z B. (ZCz. 4 s. 81); 1456 Jakub Chebda z Tropia zastawia za 10 grz. Janowi Lekszykowi z B. rolę i siedlisko zw. Dunajkowskie w B., a także wolność wypasu i ścinania drzew w lesie zw. Głowacz (ZCz. 4 s. 150); 1457 Jakub Chebda z Tropia zastawia za 60 grz. Janowi Chronowskiemu swoją cz. w B. z lasem zw. Laszka (ZCz. 4 s. 173); 1458 Mikołaj z B. (ZCz. 4 s. 182); 1460 Jan brat kl. premonstratensów w Nowym Sączu „nacione de B.”, sprzedaje za 12 grz. Andrzejowi z B. i Jakubowi z Drużkowa swoją cz. w B. (ZCz. 4 s. 199); 1467 Wojciech sprzedaje za 14 grz. Katarzynie z B. i jej ss. Janowi i Stanisławowi swoją cz. w B. (ZCz. 4 s. 349); Helena c. Wilama z Roztoki sprzedaje za 9 grz. tejże Katarzynie i jej synom swoją cz. w B. (ZCz. 4 s. 350); 1468-9 Jan z B. s. Mikołaja (ZCz. 4 s. 357, 370); 1469 Andrzej Tricala z B. [zapewne Rykała → niżej] (ZCz. 4 s. 374); 1475 Barbara ż. Mikołaja z B. i Dorota ż. Jana z B. sprzedają za 20 grz. Piotr. Borzyszkowicowi z Wiatrowic swoje cz. w Wiatrowicach (ZCz. 4 s. 492); 1486 Katarzyna ż. Andrzeja z B. dzieli swoją posiadłość w B. na 4 cz. Elżbieta ż. Stanisława z Janowic ustępuje z 1/3 przypadającego jej działu, a Katarzyna wydziela jej 1/4 cz. wraz z dworem w B. Po śmierci Katarzyny Elżbieta podzieli się z braćmi po równej części (ZCz. 5 s. 88); 1487 Elżbieta ż. Stanisława z Janowic sprzedaje za 6 i 1/2 grz. br. Stanisławowi 1/2 swych części po ojcu i matce w B. (ZCz. 5 s. 125); Mikołaj z B. (ZCz. 5 s. 141); 1488-92 Stanisław z B. (ZCz. 5 s. 163, 187, 197, 267, 271); 1488-92 Maciej z B. z ż. Katarzyną (ZCz. 5 s. 166, 271); 1493 Małgorzata ż. Mikołaja z Kątów, 1o voto ż. Stanisława z B. (ZCz. 5 s. 278); Mikołaj z Kątów zapisuje 100 grz. posagu i wiana ż. Małgorzacie na 1/2 dóbr w B., Kątach i Zgłobicach (ZCz. 5 s. 278); Stanisław z B. (ZCz. 5 s. 290); 1499 tenże sprzedaje za 30 grz. ojczymowi Bernardowi swoją cz. w B. (ZCz. 7 s. 82); 1501 Marcin z B. (ZCz. 7 s. 96); 1502 Bernard z B. (ZCz. 7 s. 140); Jan zw. Rykała z B. (ZCz. 7 s. 140); 1509 Katarzyna ż. Stanisława mieszcz. z Tarnowa sprzedaje za jego zgodą za 20 grz. Mikołajowi i Stanisławowi z B. swoją cz. tamże (ZCz. 7 s. 327); Zygmunt Stary nadaje Janowi Łabędziowi dobra skonfiskowane Andrzejowi z B. i Wytrzyszczki za niestawiennictwo na wyprawę (AKH 9, 711); 1510 Katarzyna ż. Stanisława z Tarnowa, c. zm. Stanisława Oschmana z B. (ZCz. 7 s. 348); Mik. Ropkowski zapisuje 80 grz. posagu i wiana ż. Dorocie, c. zm. Jakuba Chebdy z Tropia, na 1/2 dóbr zastawnych w B. i Wytrzyszczce (ZCz. 7 s. 350); br. stryjeczni Stanisław i Mikołaj z B. procesują się z Mik. Lyschak z B. (ZCz. 7 s. 252); Mik. Lyszak z Kątów z ż. Elżbietą zrzekają się za 10 grz. na rzecz Mikołaja zw. Leszny i Stan. Swiradowica z B. swych praw do posiadłości zw. Osmanszkye w B. (ZCz. 1 s. 361); 1520 skonfiskowano za niestawiennictwo na wyprawę wojenną dobra Andrz. Chebdy z Tropia i jego bratanka Jana: zamek Tropsztyn z wsiami: Tropie, B., Wytrzyszczka, Parkoszówka i nadano je Sylwestrowi Ożarowskiemu pkom. król. i star. zawichojskiemu (MS 4, 12792); 1535 Prokop Chebda z Tropia sprzedaje kaszt. sand. Piotrowi Kmicie z Wiśnicza opustoszały zamek Tropsztyn z przynależnymi doń wsiami, m. in. B. (AS 5, 259); 1536 dz. B.: Jan Rykała, Jan, Marek, Jakub Ossman, Andrzej Rykała, pobór z 1 ł. (RP).

4. 1433 szl. Stanisław sołtys z B. (ZCz. 3 s. 84).

5. 1529 dzies. snop. z całej wsi wart. 2 grz. plebanowi Ś. Świerada w Tropiu (LR s. 312).