BIAŁA

(1320 Bela, Belaa) rz., dziś Białka, prawy dopływ Dunajca (HW 71-2), uchodzi przy Dębnie.

[Pow. sądec. i Spisz]

1320 kapituła spiska poświadcza, że magister [rycerz] Kokosz s. zm. komesa Rykolfa sprzedał za 500 grz. swemu br. magistrowi [rycerzowi] Janowi i jego s. Michałowi ziemię czyli las od rz. Dunajec po obu brzegach rz. B. aż do jej źródeł z wyjątkiem wsi Fredmanuágása [Frydman na Spiszu] k. rz. Dunajec, po obu brzegach rz. B. i po 30 ł. z każdej strony, wsi Niedzicy, Kacwina i Frankowej [Spisz] (Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, ed. G. Fejér, Budae 1832, 8, vol. 2, 121, tekst poprawiony wg odpisu S. Mateszewa sporządzonego z or. transumptu z r. 1334 - Magyar Országos Levéltár w Budapeszcie - MODL 68821); 1326 br. magister [rycerz] Kokosz, Jan i Rykolf ss. zm. komesa Rykolfa dzielą się dobrami z magistrem [rycerzem] Janem i jego br. Mikołajem i Piotrem ss. Andrzeja. Synom Rykolfa przypada m. in. Fredmanuágása [Frydman] k. rz. B., po obu jej brzegach po 40 ł. Synom Andrzeja zaś pozostała cz. blisko rz. B. od granic Frydmana na długość jednej miary vulgariter hwb [huba = włóka, łan], poczynając od rz. B. i po obu jej brzegach (Or. w Magyar Országos Levéltár w Budapeszcie, MODL 70462, odpis S. Mateszewa); 1334 kapituła spiska transumuje dok. z r. 1320 (Codex diplomaticus Hungariae, 8, vol. 5, 66); 1335 br. Jaśko Lesziczki [zapewne Lasocki], Piotr, Marcin i Jerzy ss. Zbigniewa ze Szczyrzyca powierzają Urbanowi z Grywałdu lokację na pr. niem. posiadłości Dębno, położonej między rz. Dunajec i B., z lasem nad Dunajcem aż do ujścia B. do Dunajca (Mp. 1, 198).

Uw. Podano tu wyjątkowo dane dotyczące Spisza, ponieważ na cz. biegu B. była granica polsko-węgierska.