BŁESZNO

(1382 Bleszno z DLb., 1398 Bleszno, Blesno, Bleszna, Bloszno, Blyasna, Beleszno, 1425 Blessno et aliud Blesso, Bląshno), dziś cz. m. Częstochowy [od 1930 r.].

1. 1581 pow. lel. (ŹD s. 78); 1470-80 n. par. Częstochowa (DLb. 2 s. 221).

2. 1532 B. kuźników („mineratorum”) graniczy z dobrami wójtostwa m. Częstochowy (DP 2 maszynopis).

3. Własn. szlach. 1398-414 Biel z B. i Białej Wielkiej (ZDM 4, 1138; Mp. 4, 1089; SP 2, 1343; 7/2 105; 8, 10608 (ZK 3b 429, 431); 1405 → Biała Wielka; 1409 Bielanka z B. (ZK 5 s. 175); 1422 → Biała Mała; 1423-31 Andrzej, Jędrzych Biel1Zapewne identyczny z niżej występującym Henrykiem, ponieważ wówczas mieszano imiona Henryk i Andrzej (SP 7/2, 479; wg ind. WAP); 1425 Henryk Biel i jego przyrodni br. Mikołaj dzielą się dobrami. Henrykowi przypada m. in. B. i inne B.2Może „inne B.” to kuźnica w B.; por. 1532 r → Biała Wielka (ZK 8 s. 30-1); 1427 Mik. Biel z B. (Teut. 1A s. 263); 1430-7 Biel z B. (SP 2, 2330; ZK 150 s. 69; wg ind. WAP); 1433-42 Henryk Biel z B. i Białej Wielkiej br. Mikołaja z B. i Białej (SP 2, 2467; Mp. 4, 14183Tu „Ryd” zamiast „Byel”, → Biała Wielka; ZK 8 s. 30-1; 150 s. 32); → Biała Wielka; 1470-80 dz. Jakub Trepka, ł. kmiece, karczmy, zagrody, folwark ryc., kuźnica (DLb. 2 s. 221-2); Zygmunt Biel h. Ostoja dz. B., Libidzy i Białej Małej (DLb. 3 s. 168); 1491 Elżbieta z B., siostra Jakuba Trepki z Czapel [Wielkich] (GK 23 s. 498); 1492 Jakub Trepka z B. zastawia za 40 fl. swemu zięciowi Jerzemu czyli Jerzykowi ze Zwierzyńca cały młyn swój w B., przypadający mu po podziale dóbr z bratem (GK 23 s. 881); 1497 skonfiskowane dobra Elżbiety Matyjaszowej z B. i Wrzosowej król nadaje Janowi Głębowskiemu, a takież dobra Katarzyny wd. po Janie z B. Jerzemu ze Zwierzyńca (MS 2, 908, 1032); 1498 Elżbieta z B. i Wrzosowej (AKH 9, 546); 1499 w podziale dóbr w B. Żegocie i Jędrzychowi przypada dwór, wieś i kuźnica, zaś Janowi Trepce młyn i 1/3 ról dworskich (GK 27 s. 674); na mocy ugody w sprawie podziału dóbr w B. Burneta ż. Stan. Zakrzowskiego otrzymuje dom we dworze i folwark, a jej siostra Dorota, ż. Piotra Kałowskiego, wieżę dworską (tamże s. 814); 1509 Jan z B. (AKH 9, 656); Zygmunt Stary nadaje Janowi Łabędziowi skonfiskowane za niestawiennictwo na wyprawę dobra Jana i Feliksa [Trepków] m. in. B. → Biała Wielka (tamże 713); 1521 Jan Trepka niegdyś dz. B. (GK 36 s. 48); 1530 pobór w B. z 3 ł. i 1 karczmy dziedzicznej (RP k. 60); 1532 B. kuźników (DP 2 maszynopis).

5. 1470-80 dzies. snop. z ł. kmiec., karczem, zagród i folwarku ryc. klasztorowi [Paulinów] w Częstochowie (DLb. 2 s. 221); 1529 dzies. snop. wart. 7 grz. plebanowi w Częstochowie (LR s. 162).

6. 1382 Henryk Biel z B. kan. krak. i gnieźn., pleb. w → Częstochowie Starej i w → Częstochowie (DP 12-3; DLb. 3 s. 121); 1400 Biel z B. pozywa Jakusza z Mokrej o to, iż Jakusz mu powiedział: „nie jesteś mi rówien” (SP 7/2, 105; 8, 10608); 1414 Biel z B. pozwany przez sąd król., o to, że wraz z 10 towarzyszami równymi sobie i z 6 prostymi ludźmi napadł Janusza z Lubania, studenta krak. (SP 2, 1343).

8. B. Zientara, Dzieje małopolskiego hutnictwa, W. 1954, s. 91, 269, autor niesłusznie identyfikuje kuźnicę wymienioną pod r. 1377 bez nazwy w DP 1, 8, leżącą k. m. Częstochowy, stanowiącą własność księcia, następnie paulinów ze szlachecką kuźnicą w B., która dziś zwie się Słowik; → Kuźnica Błeszyńska.

1 Zapewne identyczny z niżej występującym Henrykiem, ponieważ wówczas mieszano imiona Henryk i Andrzej.

2 Może „inne B.” to kuźnica w B.; por. 1532 r.

3 Tu „Ryd” zamiast „Byel”, → Biała Wielka.