BOROWNA

(1198 Borouna) wieś nie zidentyfikowana, Małopolska?, ziemia wieluńska?

1198 Chrszczon (Christon) br. Kanimira nadał kl. Bożogrobców w → Miechowie Żytną (Zitna), którą Kanimir zamienił za B. i Komejów (Comeou) (Mp. 2, 375-6; Repert. 143-4).

R. Rosin, Ziemia wieluńska w XII-XVI w. „ Studia z dziejów osadnictwa”. Łódź 1961 s. 114-5, identyfikuje B. z wsią Borowno w ziemi wieluńskiej, kierując się przede wszystkim położeniem Żytna w woj. sieradzkim na pograniczu ziemi wieluńskiej, a wieś Komejów z Kamionen w ziemi wieluńskiej. Tenże autor w Słowniku historyczno-geograficznym ziemi wieluńskiej w średniowieczu, W. 1963, s. 63, 89-90, utrzymując identyfikację Borownej, łączenie Komejowa z Kamionem opatruje przypisem „identyfikacja b. wątpliwa”.