Dobrin,

Dobrina, Dobrinia, Dobrinija, Dobrinina Lanka, Dobrinya → Dobrynia