FRANCISZOWICE

(1272 metae Francisci, 1404 Franciszowiec, 1457 Franczyschowicze, 1470-80 Francischowicze, 1503 Francišnovice, 1518 Franciszowice vulgo Pławy, 1529 Franczyschewicze, Franczischowicze), dziś wieś Pławy1Nad tekstem dokumentu z r. 1518 dotyczącego czynszu z pr. wykupu napis: Franciszowice vulgo Pławy. Także J. N. Tarkota zbieracz materiałów źródłowych do okolic Oświęcimia zawartych w BJ rps 5945 informuje, że F. to dzisiejsza wieś Pławy, 4 km na SW od Oświęcimia. Metryka Józefińska notuje w Pławach staw zw. Frantosik, Frantoszick, dziś w Pławach pole i łąki zw. Franczaszczyk (UN 12 s. 15).

1. 1457 ks. ośw. (GrünMark. 2 s. 609); 1470 n. par. Oświęcim (DLb. 2 s. 225).

2. 1272 lokacja wsi → ma być dokonana na łanach „a metis Francisci usque ad metas Grambvssy [Wilczkowice] (ZDM 1, 2); 1510 siedlisko i las w → Charmężu leżące przy groblach stawu, aż po granicę F. (BJ rps 5945).

3. Własn. szlach., następnie od 1516 mieszczan ośw. 1404 Małgorzata Zawiszowska [Jawiszowska] darowuje klasztorowi Dominikanów w Oświęcimiu łąki w F. (reg. w: J. N. Gątkowski, Rys dziejów księstwa oświęcimskiego i Zatorskiego, Lwów 1867, s. 114) 1457 w akcie sprzedaży księstwa ośw. Kazimierzowi Jag. przez ks. Janusza wymieniono jako własn. szlach. m. in. F. (GrünMark. 2s. 609); 1470-80 właśc. Mik. Płaski. Łany kmiece (DLb. 2 s. 225); 1503 Małgorzata z F. (SKO s. 79); 1507 Małgorzata Franciszowska sprzedaje za 420 fl. Jak. Rdzawemu z Podbrzeża [pod Krakowem] i jego ż. Annie wieś F.21488 Jakub Rdzawy rybitwa z Oświęcimia przyjęty do pr. miejskiego w Krakowie (Kacz. 8403); 1512 tenże Jakub sprzedaje tę wieś za 500 fl. Szymkowi Kozubowi z Oświęcimia; 1516 tenże Kozub sprzedaje za 1200 fl. mieszczanom ośw. wieś F. (BJ rps 5945); 1529 2 kopy gr czynszu z F. z pr. odkupu dla altarii Ś. Mikołaja w szpitalu ośw., 10 grz. takiegoż czynszu dla altarii Ś. Katarzyny w kościele par. w Oświęcimiu (LR s. 73, 103).

5. 1470-80 dzies. snop i kon. wart. 6 grz. z łanów kmiec. prepozytowi w Oświęcimiu (DLb. 2 s. 225); 1529 dzies. snop. wart. 1 grz. z całej wsi jw. (LR s. 209- 10).

1 Nad tekstem dokumentu z r. 1518 dotyczącego czynszu z pr. wykupu napis: Franciszowice vulgo Pławy. Także J. N. Tarkota zbieracz materiałów źródłowych do okolic Oświęcimia zawartych w BJ rps 5945 informuje, że F. to dzisiejsza wieś Pławy.

2 1488 Jakub Rdzawy rybitwa z Oświęcimia przyjęty do pr. miejskiego w Krakowie (Kacz. 8403).