MICHAŁOWSKA ZIEMIA

(1303 territorium seu bona Mychelow, terra Michelow, terra Michelaw).

1303 Leszek kuj. oddaje t. M. w zastaw na 3 lata Zak. za 180 grz., do teryt. należą Osiek, chwilowo w posiadaniu ks. dobrzyńskiego, Cielęta zaś pozostają jako feudum Bartusza (PrU 1/2, nr 808); 1304 tenże otrzymuje od Zak. dodatkowe 120 grz. pod zastaw t. M. na warunkach jak wyżej (Dok. kuj. i maz. nr 63); 1304 Leszek kuj. oddaje 40 ł. z t. M. w granicach: rz. Drwęcy, między wsiami Michałowo Wielkie i Małe, naprzeciw Brodnicy, w zastaw za 62 grz. na przeciąg 2 tygodni (Pr U 1/2, nr 827); 1306 Jarosław kaszt. michałowski (Dok. kuj. i maz. nr 65); 1317 Leszek kuj. sprzedaje t. M. Zakonowi za sumę zastawu oraz dopłatę 200 grz. (PrU 2/1, nr 187); 1331 najazd wojsk Gedymina na z. mich. aż w pobliże Brodnicy (SRP 2, 247-8); 1339 Polska domaga się od Zak. zwrotu z. mich.; sąd papieski w Warszawie przysądza z. mich. Polsce (Lites 1, 96, 139-40); 1343 w traktacie kaliskim Polska zrzeka się z. mich. na rzecz Zak. (PrU 3, nr 567); 1411-35 z. mich. w traktatach pokojowych przyznana Zak. (Stv. 1, 87, 129, 131, 152, 159, 162, 166, 204); 1466 traktat II pokoju tor. przyznaje t. M. Królestwu Polskiemu (Stv. 2, 268); występujący w 2. poł. XVI w. pow. mich. dla szlach. sądów ziemskich ma zasięg terytorialny znacznie większy od z. mich. (Bi.Po. 106; zob. chełmińska ziemia p. 6).

W. Kętrzyński, Ziemia michałowska, „RAU”, t. 45; J. Karwasińska, Sąsiedztwo kujawsko-krzyżackie 1235-1347, 120-1, 127.